Pengelompokkan bahasa austronesia

8,683 views

Published on

Published in: Education

Pengelompokkan bahasa austronesia

 1. 1. AB 5301 KELUARGA BAHASA AUSTRONESIA Tajuk: SUBKUMPULAN BAHASA AUSTRONESIA (sub-grouping) Pensyarah: Dr. Yabit Alas Hasinah binti Sulong (11M8502) Norshahrizahwati binti Mohd Said (11M8505) Noorefizah @Linn binti Othman (11M8192) 11 Oktober 2012 1
 2. 2. PengenalanAsal usul• Nama Austronesia terbentuk daripada unsur formatif bahasa Yunaniyang bermaksud “pulau-pulau selatan” .Bahasa Austronesia ini tersebar kebahagian pesisir pantai timur (Lautan Pasifik), pantai barat (Lautan Hindi)dan selatan Asia(kawasan Nusantara), Madagaskar, Indonesia, Filipina,Formosa, dan kelompok pulau Melanesia, Mikronesia dan Polinesia diPasifik. Terdapat juga di New Guinea (penutur hanya di kawasan pulausahaja)• Isidore Dyen (ahli linguistik bandingan): berpendapat bahasaAustronesia berasal dari Formosa(Taiwan).• H.A. Kern (1889) : Kawasan asal bahasa Austronesia ialah di pantaitimur China Selatan yang digelar „India Jauh‟.• John Crawfurd (sarjana Inggeris) : bahasaAustronesia berasal dari PulauJawa dan Pulau Sumatera. Jumlah bahasa dalam bahasa ini dianggarkandalam lingkungan 500-1000 bahasa. 2
 3. 3. Penyebaran Bahasa Austronesia• Rumpun bahasa Austronesia sangatlah kaya dan luas penyebarannya.• Dari hujung utara ada Taiwan (Formosa), dan Micronesia, hingga keujung selatan di New Zealand. Dari hujung sebelah barat di Madagaskaryang terletak di sebelah timur Afrika, sampai ke pulau paling timur EasterIsland (Rapa Nui) yang masuk negara bahagian di Chili, Amerika Selatan.• Secara luas wilayah, sebenarnya bahasa Austronesia adalah bahasa yangpaling luas penyebarannya sebelum kolonialisasi oleh orang Eropah. <<TEKAN>> 3
 4. 4. 4
 5. 5. • Pada tahun 1930-an, Otto Dempwolff berhasil merekonstruksikanfonologi dan kosa kata bahasa purba yang menurunkan semua bahasaMelayu-Polinesia (dengan menjadikan hukum perubahan bunyi/fonetiksebagai pegangan). hanya bahasa Tagalog, Batak-Toba, Jawa, Melayu (bahasa Indonesia),Dayak-Ngaju, Hova , Malagasy (di Madagaskar), Fiji, Sa‟an (darikepulauan Melanesia), Tonga, Futuna dan Samoa (dari kepulauanPolynesia) digunakan sebagai bahasa yang diperbandingkan.• Sumbangan beliau harus diakui sebagai karya yang luar biasa dalamsejarah pengkajian Linguistik Melayu-Polinesia Komparatif biarpundibatasi oleh keberadaan kamus-kamus yang telah ditulis pada waktu itu.• Tidak ada pengolongan (subkumpulan) khusus dibuat mengenai bahasaAustronesian, sehinggalah pada tahun 1965, apabila Isidore Dyen (ahlibahasa Amerika) menelaah kembali karya Dempwolff. 5
 6. 6. Pengelompokkan (subkumpulan) Bahasa Austronesia menurut Dyen ISIDORE DYEN (1965) (Teori Nusantara)• Teori Nusantara  manusia Homo sapiens tidak berasal dari daerahluar tetapi sebaliknya kelompok manusia ini memang manusia asal yangwujud di Nusantara.• Nusantara  tanah daratan yang luas disebut sebagai pentas Sunda.Pentas ini merupakan tanah daratan yang seluas 2.2 juta kilometer persegi(Bellwood 1985, 7) merangkumi laut dan wilayah-wilayah yang wujuddisekitar pentas tersebut sekarang ini.• Beliau mengelompokkan rumpun bahasa Austronesia berdasarkangenetik dengan menggunakan Leksiko Statistik (Leksikostatistik). 6
 7. 7. • Leksikostastik  suatu teknik dalam pengelompokkan bahasa yanglebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata (leksikon) secarastatistik, untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokkan ituberdasarkan peratusan kesamaan dan perbezaan suatu bahasa denganbahasa lain (keraf, 1996: 121).• Leksikostatistik juga mampu menentukan peringkat kekerabatan antaradua bahasa atau lebih dengan membandingkan kosa kata dan menentukanperingkat kemiripan yang ada (Fernandez, 1993: 47).• Perkara yang ingin dicapai dalam teknik/ kaedah ini adalah untukmencari kepastian mengenai usia bahasa, iaitu mengenai bila sesebuahbahasa muncul dan bagaimana hubungannya dengan bahasa-bahasakerabat lainnya. 7
 8. 8. Langkah-langkah Teori Leksikostatistik1. Mengumpulkan kosa kata dasar bahasa kerabatayang diteliti.2. Menentukan kata kerabat (kesamaan bunyi dan makna, perubahan bunyi yang kerap berlansung antara dua/lebih bahasa, kemungkinan adanya perhubungan dan pinjaman kata-kata antara bahasa).3. Menghitung peratusan kekerabatan dengan cara menetapkan dan menghitung pasangan-pasangan kata-kata kerabat yang sama dan miripRumus yang digunakan: Jumlah kata sama + jumlah kata mirip Jumlah kata yang diteliti 8
 9. 9. 4. Menghitung masa pisah (time depth) bahasa kerabat menggunakan teori glotokronologi.Rumus yang digunakan: log c 2log r t = masa pisahlog = logaritma daric = peratusan kemiripan dan kesamaanr = peratusan retensi(Keraf, 1996:130-131; Parera, 1991:108; Jeffers dan Lehiste, 1982:168) 9
 10. 10. 5. Menghitung jangka kesalahan. Perlu diingat bahawa untuk menghindari kesalahan dalam statistik  memberi suatu perkiraan, bukan dalam waktu tertentu, tetapi dalam suatu jangka yang tertentu.Rumus yang digunakan:Sd = c(1-c) nSd = kesalahan standard dalam peratus kata kerabatc = peratusan kata kerabatn = jumlah kata yang diperbandingkan(Keraf, 1996:132). 10
 11. 11. •Dengan kaedah ini, Dyen menjangka 3 tempat sebagai kawasan asal, iaitusama ada Melanesia, Formosa atau New Guinea.• Ketiga-tiga tempat ini dihipotesiskan hasil dari 2 perkara, iaitu pengiraanleksikostatistik dan andaian leksikostatistik.•Pengiraan leksikostatistik menyatakan bahawa bahasa-bahasa yangberpisah lebih awal menunjukkan peratusan kata kerabat yang rendah, dansebaliknya pula bagi bahasa-bahasa yang berpisah lebih lewat.•Andaian leksikostatistik berpegang kepada penyataan bahawa kawasantanah asal haruslah kawasan kecil tetapi banyak bahasa kerana keadaan iniakan mengizinkan migrasi lebih banyak berlaku. 11
 12. 12. • Dyen menyebarkan daftar sebanyak 303 buah bahasa untukdiklasifikasikan, dan hanya sebanyak 58 buah digolongkan sebagai dialek-dialek.• Kemudian, Dyen menggunakan 200 daftar kata Sawadesh (diperkirakansebagai kata-kata pokok), untuk diisi dengan kata-kata sepadan yangdigunakan di dalam 303 bahasa tadi.• Kosa kata yang dicari ialah kata-kata dari bahasa-bahasa yang masihtergolong sekeluarga (bentuk dan ertinya mirip).• Dari hasil perbandingan dan perhitungan tersebut, Dyen menempatkanbahasa-bahasa yang diperiksa ke dalam sub-kumpulan tertentu. 12
 13. 13. Dapatan penelitian Dyen (dalam Parera, 1991:134) pada tahun 1965: mengelompokkan 245 (menurut catatan yang lain 250) bahasa-bahasaAustronesia dengan berlandaskan teori leksikostatistik.• Namun, klasifikasi itu agak sukar dibaca, dan bagi memudahkan parapembaca, beliau menyederhanakan pengelompokkan bahasa-bahasaAustronesia kepada 15 bahagian‟kecil‟. 13
 14. 14. Pengelompokkan Bahasa Austronesia menurut Dyen 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. • Pada mulanya, kaedah ini sangat berguna sebagai penganggaran, sangatberguna terhadap bahasa-bahasa yang saling berkaitan (kekerabatan).• Masalah utamanya dengan kaedah ini  ia gagal untuk melihatkepelbagaian bahasa-bahasa yang ada, masih ada kelemahan, dan tidakdisokong oleh para arkeologi dan penemuan-penemuan linguistik. 23
 24. 24. Pengelompokkan (subkumpulan) Bahasa Austronesia Robert Blust (1978)• Ahli bahasa terkemuka dalam beberapa bidang, termasuk linguistik sejarah,perkamusan dan etnologi. Beliau pakar dalam bahasa Austronesia dan telahmembuat sumbangan besar kepada bidang linguistik Austronesia.• bahasa nenek moyang dipecahkan kepada empat sub-kumpulan utama(tradisional): Proto - Austronesian Malayo- Atayalic Tsouic Paiwanic Polynesian 24
 25. 25. Robert Blust (1980) 25
 26. 26. • Bahasa yang tegolong dalam WMP ialah bahasa Philippines, WestIndonesia (Bali, Lombok, West Sumbawa dan Sulawesi; dgn PulauBanggai di timur, Tukang Besi di sebelah tenggara), termasuk Chamorro,Palauan, Malagasy dan Chamic.• CMP  bahasa Pulau Lesser Sunda di timur Sumbawa menuju ke timur,bahasa di tengah dan selatan Moluccas, termasuk di Pulau Aru danKepulauan Sula (kecuali Obi, Missol dan bahagian utara).• SHWNG  bahasa Halmahera, Teluk Cenderawih sejauh SungaiMamberamo, dan Pulau Raja Ampat (Waigeo, Salawati, Batanta, Misool).• Oceanic  bahasa Mikronesian, bahasa Polinesian, dan pelbagai sub-kumpulan bahasa terletak di Melanesia. 26
 27. 27. Pengelompokkan (subkumpulan) Bahasa Austronesia Reid (1982)• Bahasa-bahasa di Kepulauan Filipina (termasuk Pulau batan; antaraTaiwan dan Filipina), dan sebilangan kumpulan-kumpulan bahasapertuturan di Timur Sulawesi  dipercayai tergolong dalamsubkumpulan Filipina (dari Proto-Filipina) – Zorc, 1977 & 1986.• Beliau (Reid) mendapati bahasa-bahasa Mindanao Selatan tidakmencerminkan kriteria inovasi (perubahan yang baru) bahasa Malayo-Polynesia dan mungkin menurun dari „migrasi terawal Selatan Formosaoleh penutur Austronesian‟. 27
 28. 28. • Beliau mempertimbangkan keperluan untuk menyenaraikan „Amis-ExtraFormosan‟ ke dalam pohon keluarga bahasa Austronesia.•pra-PMP mungkin telah berlepas dari pantai tenggara Taiwan, iaitukawasan bahasa Amis, memandangkan bahasa tersebut nampaknyaberasal dari utara qamis PAn. Ada kemungkinan bahawa The Amis telahdiberi nama ini oleh penutur Malayo-Polynesian selatan yang mungkinmengenang mereka sebagai saudara-mara. 28
 29. 29. • Pemikiran Reid „telah berubah sedikit‟, tetapi masih bertumpu sedikitsekitar masalah yang ditimbulkan oleh bahasa dari Tengah Filipina, yangmuncul untuk berkongsi beberapa inovasi dengan bahasa-bahasa Malayo-Javanic:* Beliau tidak begitu menitikberatkan pecahan subkumpulan teratas/utama 29
 30. 30. Pengelompokkan (subkumpulan) Bahasa Austronesia Ruhlen (1987)• Beliau memberikan penafsiran bebas terhadap subkumpulan bahasa yangdibuat oleh Blust bagi bahasa-bahasa WMP kepada 11 bahagian:Chamorro, Palauan, Yapese, Utara Filipina, Selatan Filipina, Meso-Philippine, Selatan Mindanao, Sabah, Borneo, Sama-Bajau dan Sundic.• Ruhlen tidak memberikan justifikasi/sebab bagi subkumpulan ini, selaindari segi geografi  Ia harus diperhatikan bahawa Chamorro, Palauan danYapese dituturkan di Mikronesia ke timur dari Filipina.• Walaupun Chamorro dan Palauan jelas bukan Oceanic, kedudukanYapese adalah kurang jelas. 30
 31. 31. Pengelompokkan (subkumpulan) Bahasa Austronesia Peter Bellwood (1987)• Profesor Arkeologi di Sekolah Arkeologi dan Antropologi UniversitiNasional Australia (ANU) di Canberra.• Bidang pengkhususan beliau termasuk prasejarah Asia Tenggara danPasifik dari perspektif arkeologi, linguistik dan biologi.• Pembinaan semula prasejarah linguistik yang paling digunakan secarameluas hingga ke hari adalah yang lakukan oleh Blust. Ini adalahberdasarkan urutan pohon keluarga subkumpulan (hierarki proto-bahasa)seperti berikut: 31
 32. 32. AUSTRONESIA MALAYO-FARMOSAN POLYNESIAN WESTERN CEMP • (CMP) • (EMP) ; Mengandungi kesemua bahasa Austronesia di kepulauan Pasifik kecuali sesetengah yang ada di Barat Mikronesia 32
 33. 33. • Rajah di atas menunjukkan subkumpulan utama bahasa Austronesia.Pada peringkat tertinggi, ia berpecah kepada dua keluarga: Formosa danMalayo-Polynesian. Formosa adalah kumpulan bahasa yang ditemui dipulau Taiwan, dan termasuk 23 bahasa (SIL, 1996).• MP --> berpecah kepada Tengah dan cawangan Barat. Pusat Malayo-Polynesian dituturkan terutamanya di timur Indonesia (Benedict 1990)dan terdiri 149 bahasa (SIL, 1996). Timur Malayo-Polynesian adalahkeluarga lebih 500 bahasa (SIL, 1996). Ini termasuk sebilangan besarbahasa di Papua New Guinea, serta kebanyakan bahasa yang dituturkan dipulau-pulau di Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia.• Manakala WMP merangkumi bahasa Filipina, serta penyerakan bahasaIndonesia dan Micronesian. Ia juga mempunyai lebih 500 bahasa (SIL,1996). 33
 34. 34. KESIMPULAN• Pelbagai subkumpulan bahasa-bahasa Austronesia telah dibuat oleh parasarjana, antaranya:1965 - oleh Isidore Dyen (ahli bahasa Amerika) yang menelaah kembalikarya Dempwolff berdasarkan teknik leksikostatistik; 245 bahasa dikelompokkan menjadi 15 bahagian kecil.1978 – oleh Blust (dari subkumpulan utama dipecahkan kepada beberapapecahan kecil dan masih dirujuk hingga sekarang)1982 – oleh Reid (mempertimbangkan keperluan untuk menyenaraikan„Amis-Extra Formosan‟ ke dalam pohon keluarga bahasa Austronesia1987 – oleh Ruhlen (penambahan bebas dalam WMP yang disenaraikanoleh Blust, namun kedudukan salah satu bahasa yang disenaraikan olehbeliau adalah kurang jelas). SEKIAN 34
 35. 35. BibliografiAsal usul bahasa-bahasa di Nusantara; Bahasa Austronesia dan penyebarannya. http://ilovecassava.multiply.com dilayari pada 8 Oktober 2012.Dyen, I. (1965) .“A lexicostatistical Classification of Austronesian Languages.” A Special Issue of The International Journal Of American Linguistics, Vol.31, No.1.________ . (1953). “Dempwolff‟s *R”, Language 29: 359-366.Keluarga Besar Austronesia. http:www.scribd.com. Dilayari pada 8 Oktober 2012.Soepomo Poedjosoedarmo. (?). Keluarga Besar Bahasa Austronesia.Adelaar , A and Himmelmann, N.P (2005). The Austronesian Languages of Asia and Madagasdar . New York: Routledge Taylor & Francis GroupComparative Austronesian Dictionary: An Introduction to Austronesian Studies. http://books.google.com. Dilayari pada 9 Oktober 2012. 35

×