SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
SOYLEM электронды аудару жүйесі Өніммен таңыстыру Астана, 2010 ж.
Мазмұны Бізтуралы Машиналықаударутуралы SOYLEM туралы SOYLEM пайдаланушылары Арғыжоспарларымыз Бізбенбайланыс
Бізтуралы
Біздің миссия КөпұлттыҚазақстандағытілжөніндегікедергілерденөту, оныңхалықаралықэкономикалықжәнеәлеуметтікқоғамдастыққаықпалдастыру Мемлекеттіктілсаясатынаырықтандыружәнестандарттаужағынанжаудайжапыру
Мақсаттарымыз Бағдарламалыққамтамасызетусапасыжағынанжоғарыәлемстандарттарғасәйкесалғашқықазақстандықкоммерциялықөніміншығару Қазақстанныңәрбіртұрғыныныңқолыжетерлікқазақтілінеаудару үшін оңайжәнеыңғайлықұралжасау ҚазақтілінемашиналықаударубағдарламаларыарасындаSOYLEM-ді іс жүзінде стандарт қылу Халықаралықнарыққашығу
Біздіңкомпаниямыз Бағдарламалыққамсыздандыру, кешендіжоғарытехнологиялықшешімдержәнеинтеллекттікқызметтердіжеткізушісі ,[object Object]
Ұлттықбағдарламалыққамсыздандырудышығаружәнетарату
Бағдарламалыққаматамасызетудіжасау
Корпоративтік портал мен WEB-сайттардықұру
АТ саласында консалтинг жәнежобалардыбасқару
Жүйелік интеграция,[object Object]
Машиналықаударма
Сөздіктіңаудармашыданайырмашылығы Электрондысөздікарқылысізгекерексөздіңбіртілденекіншітілгеаудармасынбілугеболады.  Электрондыаудармашыарқылыбейтаныссөздіңмағынасынкөруге, мәтіндердіңмағыналыаудармасыналуға, соныменқатаршеттілінеүйренугеболады.
Электрондысөздіктер Ресейлік бағдарламалар ABBYY Lingvo Қазақстандықбағдарламалар СөзКөмек KazDictionary KazDict разное число «самодельных» программ Fraza
Онлайн сөздіктер http://www.sozdik.kz http:// www.ilk.kz http://www.tilashar.kz/dic.php3 http://www.kaz-rus.kz
Машиналықаударманыңерекшеліктері Бөтентіліндегімәтіндердітүсінужәне оны үйренугеарналғанқұралдар Аударупроцесінжеңілдетужәнеүдетугеарналғанжабдықтар Аударушыадамныңорнынтолық баса алмайды Жақсынәтижелергежету үшін мәтінніңтүпнұсқасыноңтайландыруқажет
SOYLEM туралы
SOYLEM туралы Өнімніңжалпысипаттамасы мен ерекшеліктері Бағдарламаныңредакциялары Орнатужәнеактивтеу Лицензиялау Әріптестер Техникалыққолдау
SOYLEM туралы Өнімніңсипаттамасы мен ерекшеліктері
Жалпыақпарат SOYLEM – Тіркелген сауда маркасы Мәтіндердіорыстіліненқазақшаға грамматика және морфология ережелерінесәйкесаудару Беделдімамандартобы 10 жылданастаммерзімбойыжасағанядросынегізіндешығарылған Шыққанаударматүзетудіжәнекейінгіқолөндеудіқажететеді АударупроцесінесіңірілгенеңбеккөлеміSOYLEM арқылы 80 пайызғадейінтөмендейалады.
SOYLEM мүмкіншіліктері Бір бума сөздіктердіалмастыраалады Құжаттардыорысшаданқазақшағааударудакереметкөмекшіболады Қосымшабаптау, бағдарламаны «оқыту» жәнесөздікқорларынмамандандырылғантерминдер мен үлгілерментолықтыруарқылықалыптықұжаттардыкейінгітүзетуқажеттілігісізаударады Ұйымдағықұжаттардыңаударупроцесінстандарттауғамүмкіндікбереді
SOYLEMәліжасаалмайтындары Пайдаланушымәтінніңтүпнұсқасындажібергенграмматикалық, синтаксистікжәнеорфографиялыққателердітүзетеалмайды, айқындалмағанмаңызынтүсінеалмайды Аударушыадамдытолықалмастыраалмайды
Аударумүмкіншіліктері Мәтіндінемесеоныңбөлігінтолықавтоматты, сондай-ақ, қадамсайынтәртіптербойыншааудару Сөзтуралымәліметтералу, сөзаудармасыныңәрнұсқалары Мәтіндіжарықтандыру(көпнұсқалысөздер, омонимдержәнет.б.) Бейтаныссөздердіңтізіміменжұмысжүргізу Дербесжәнежалпыпайдаланушысөздіктері Мәтінніңәрбіртақырыптары, мамандандырылғансөздіктер Аударупараметрлерініңикемдібаптау Қысқартулардың, тектердің, есімдердің, елдімекендердіңатауларыныңқосымшақоры
Қосымшамүмкіншіліктер Үштілді интерфейс Кеңселікқосымшалар мен Internet Explorer бағдарламасымен ықпалдасу Аудару кезінде кеңселік құжаттардағы қалыптауды және белгілеуді сақтау  Мәтіндерді қайта кодтау құралдары Желібойыншажұмысжасаумүмкіндігі
Артықшылықтары Озықтехнологиялар Бай функционал Жұмыстыңоңайлылығы мен ыңғайлылығы Аударудыңжоғарыжылдамдығы Аударманыңжоғарыдәлдігіналумүмкіндігі Сөздер мен сөзтіркестерініңтолыққорыныңкөлемі - 120 мыңнан 750 мыңнанастамжазбағадейін.  Сөздікқорларыныңжүйеліжаңартулары Жан-жақтыанықтамамәліметтері Пайдаланушылардыңәрбірсанатынаарналғанредакциялар
SOYLEM Тілкомитетіменмақұлданды 31.03.2009ж. № 10-04/418 хатынасәйкес: ,[object Object]
 «…SOYLEM техникалық көзқарастан қазіргі заманға лайықты деңгейде жүзеге асырылған…»
 «…SOYLEM аудару функцияларын іске асыратын құрал болып табылады…»,[object Object]
SOYLEM туралы Бағдарламаныңредакциялары мен нұсқалары
SOYLEM редакциялары мен нұсқалары Үйпайдаланушыларынаарналған: Бастауыш– START Дербес– PERSONAL Ұйымдарғаарналған: Стандартты– STANDARD Кәсіби– PRO Корпоративті (желілік) – NET Порталдықшешім–PORTAL
Тегін онлайн қызметкөрсету audaru.soylem.kz
Редакциялардыңайырмашылықтары Мақсаттықтоптар мен қолданусалалары Қосымшалар мен компоненттерініңжинағы Функционалдығы Сөздіктерқорыныңжәнемәтінніңтақырыптарыныңкөлемі Аударупараметрлерінбаптаутәсілдері Жеткізутүрлері Лицензиялауережелері Техникалыққолдаудеңгейі Бағасы
Мақсаттықтоптар
Қосымшалар мен компоненттері
Функционалдық
Аударуядросы, сөздіктерқоры
Техникалыққолдау

More Related Content

More from Berik Badayev

Разработка корпоративных порталов
Разработка корпоративных порталовРазработка корпоративных порталов
Разработка корпоративных порталовBerik Badayev
 
Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)
Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)
Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)Berik Badayev
 
презентация система электронного перевода Soylem 3.
презентация система электронного перевода Soylem 3.презентация система электронного перевода Soylem 3.
презентация система электронного перевода Soylem 3.Berik Badayev
 
презентация Soylem v27
презентация Soylem v27презентация Soylem v27
презентация Soylem v27Berik Badayev
 
презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)
презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)
презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)Berik Badayev
 
презентация Soylem v27_корп
презентация Soylem v27_корппрезентация Soylem v27_корп
презентация Soylem v27_корпBerik Badayev
 
презентация Soylem v27_активация и лицензирование
презентация Soylem v27_активация и лицензированиепрезентация Soylem v27_активация и лицензирование
презентация Soylem v27_активация и лицензированиеBerik Badayev
 
презентация технологии машинного перевода и Soylem net
презентация технологии машинного перевода и Soylem netпрезентация технологии машинного перевода и Soylem net
презентация технологии машинного перевода и Soylem netBerik Badayev
 
презентация Soylem v27_для_партнеров
презентация Soylem v27_для_партнеровпрезентация Soylem v27_для_партнеров
презентация Soylem v27_для_партнеровBerik Badayev
 

More from Berik Badayev (9)

Разработка корпоративных порталов
Разработка корпоративных порталовРазработка корпоративных порталов
Разработка корпоративных порталов
 
Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)
Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)
Автоматизация проектного управления (LimeOn Global Company)
 
презентация система электронного перевода Soylem 3.
презентация система электронного перевода Soylem 3.презентация система электронного перевода Soylem 3.
презентация система электронного перевода Soylem 3.
 
презентация Soylem v27
презентация Soylem v27презентация Soylem v27
презентация Soylem v27
 
презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)
презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)
презентация Soylem для партнеров 1C (Алматы)
 
презентация Soylem v27_корп
презентация Soylem v27_корппрезентация Soylem v27_корп
презентация Soylem v27_корп
 
презентация Soylem v27_активация и лицензирование
презентация Soylem v27_активация и лицензированиепрезентация Soylem v27_активация и лицензирование
презентация Soylem v27_активация и лицензирование
 
презентация технологии машинного перевода и Soylem net
презентация технологии машинного перевода и Soylem netпрезентация технологии машинного перевода и Soylem net
презентация технологии машинного перевода и Soylem net
 
презентация Soylem v27_для_партнеров
презентация Soylem v27_для_партнеровпрезентация Soylem v27_для_партнеров
презентация Soylem v27_для_партнеров
 

Soylem v26 ұйымдық пайдаланушыларға қазақ тілінде