Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SOYLEM электронды аудару жүйесі<br />Өніммен таңыстыру<br />Астана, 2010 ж.<br />
Мазмұны<br />Бізтуралы<br />Машиналықаударутуралы<br />SOYLEM туралы<br />SOYLEM пайдаланушылары<br />Арғыжоспарларымыз<br...
Бізтуралы<br />
Біздің миссия<br />КөпұлттыҚазақстандағытілжөніндегікедергілерденөту, оныңхалықаралықэкономикалықжәнеәлеуметтікқоғамдастық...
Мақсаттарымыз<br />Бағдарламалыққамтамасызетусапасыжағынанжоғарыәлемстандарттарғасәйкесалғашқықазақстандықкоммерциялықөнім...
Біздіңкомпаниямыз<br />Бағдарламалыққамсыздандыру, кешендіжоғарытехнологиялықшешімдержәнеинтеллекттікқызметтердіжеткізушіс...
Ұлттықбағдарламалыққамсыздандырудышығаружәнетарату
Бағдарламалыққаматамасызетудіжасау
Корпоративтік портал мен WEB-сайттардықұру
АТ саласында консалтинг жәнежобалардыбасқару
Жүйелік интеграция</li></li></ul><li>Біздің команда<br />Штатта 30 астамқызметкер<br />БҚ жасаупроцесіISO 9001 бойынша сер...
Машиналықаударма<br />
Сөздіктіңаудармашыданайырмашылығы<br />Электрондысөздікарқылысізгекерексөздіңбіртілденекіншітілгеаудармасынбілугеболады. <...
Электрондысөздіктер<br />Ресейлік бағдарламалар<br />ABBYY Lingvo<br />Қазақстандықбағдарламалар<br />СөзКөмек<br />KazDic...
Онлайн сөздіктер<br />http://www.sozdik.kz<br />http:// www.ilk.kz<br />http://www.tilashar.kz/dic.php3<br />http://www.ka...
Машиналықаударманыңерекшеліктері<br />Бөтентіліндегімәтіндердітүсінужәне оны үйренугеарналғанқұралдар<br />Аударупроцесінж...
SOYLEM туралы<br />
SOYLEM туралы<br />Өнімніңжалпысипаттамасы мен ерекшеліктері<br />Бағдарламаныңредакциялары<br />Орнатужәнеактивтеу<br />Л...
SOYLEM туралы<br />Өнімніңсипаттамасы мен ерекшеліктері<br />
Жалпыақпарат<br />SOYLEM – Тіркелген сауда маркасы<br />Мәтіндердіорыстіліненқазақшаға грамматика және морфология ережелер...
SOYLEM мүмкіншіліктері<br />Бір бума сөздіктердіалмастыраалады<br />Құжаттардыорысшаданқазақшағааударудакереметкөмекшібола...
SOYLEMәліжасаалмайтындары<br />Пайдаланушымәтінніңтүпнұсқасындажібергенграмматикалық, синтаксистікжәнеорфографиялыққателер...
Аударумүмкіншіліктері<br />Мәтіндінемесеоныңбөлігінтолықавтоматты, сондай-ақ, қадамсайынтәртіптербойыншааудару<br />Сөзтур...
Қосымшамүмкіншіліктер<br />Үштілді интерфейс<br />Кеңселікқосымшалар мен Internet Explorer бағдарламасымен ықпалдасу<br />...
Артықшылықтары<br />Озықтехнологиялар<br />Бай функционал<br />Жұмыстыңоңайлылығы мен ыңғайлылығы<br />Аударудыңжоғарыжылд...
SOYLEM Тілкомитетіменмақұлданды<br />31.03.2009ж. № 10-04/418 хатынасәйкес:<br /><ul><li>«…SOYLEMбағдарламасы морфология м...
 «…SOYLEM техникалық көзқарастан қазіргі заманға лайықты деңгейде жүзеге асырылған…»
 «…SOYLEM аудару функцияларын іске асыратын құрал болып табылады…»</li></li></ul><li>Үйлесімділігі<br />Қосымшалар мен ком...
SOYLEM туралы<br />Бағдарламаныңредакциялары мен нұсқалары<br />
SOYLEM редакциялары мен нұсқалары<br />Үйпайдаланушыларынаарналған:<br />Бастауыш– START<br />Дербес– PERSONAL<br />Ұйымда...
Тегін онлайн қызметкөрсету<br />audaru.soylem.kz<br />
Редакциялардыңайырмашылықтары<br />Мақсаттықтоптар мен қолданусалалары<br />Қосымшалар мен компоненттерініңжинағы<br />Фун...
Мақсаттықтоптар<br />
Қосымшалар мен компоненттері<br />
Функционалдық<br />
Аударуядросы, сөздіктерқоры<br />
Техникалыққолдау<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soylem v26 ұйымдық пайдаланушыларға қазақ тілінде

1,179 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Soylem v26 ұйымдық пайдаланушыларға қазақ тілінде

 1. 1. SOYLEM электронды аудару жүйесі<br />Өніммен таңыстыру<br />Астана, 2010 ж.<br />
 2. 2. Мазмұны<br />Бізтуралы<br />Машиналықаударутуралы<br />SOYLEM туралы<br />SOYLEM пайдаланушылары<br />Арғыжоспарларымыз<br />Бізбенбайланыс<br />
 3. 3. Бізтуралы<br />
 4. 4. Біздің миссия<br />КөпұлттыҚазақстандағытілжөніндегікедергілерденөту, оныңхалықаралықэкономикалықжәнеәлеуметтікқоғамдастыққаықпалдастыру<br />Мемлекеттіктілсаясатынаырықтандыружәнестандарттаужағынанжаудайжапыру<br />
 5. 5. Мақсаттарымыз<br />Бағдарламалыққамтамасызетусапасыжағынанжоғарыәлемстандарттарғасәйкесалғашқықазақстандықкоммерциялықөніміншығару<br />Қазақстанныңәрбіртұрғыныныңқолыжетерлікқазақтілінеаудару үшін оңайжәнеыңғайлықұралжасау<br />ҚазақтілінемашиналықаударубағдарламаларыарасындаSOYLEM-ді іс жүзінде стандарт қылу<br />Халықаралықнарыққашығу<br />
 6. 6. Біздіңкомпаниямыз<br />Бағдарламалыққамсыздандыру, кешендіжоғарытехнологиялықшешімдержәнеинтеллекттікқызметтердіжеткізушісі<br /><ul><li>Лицензиялықбағдарламалыққамсыздандырудыжеткізужәне
 7. 7. Ұлттықбағдарламалыққамсыздандырудышығаружәнетарату
 8. 8. Бағдарламалыққаматамасызетудіжасау
 9. 9. Корпоративтік портал мен WEB-сайттардықұру
 10. 10. АТ саласында консалтинг жәнежобалардыбасқару
 11. 11. Жүйелік интеграция</li></li></ul><li>Біздің команда<br />Штатта 30 астамқызметкер<br />БҚ жасаупроцесіISO 9001 бойынша сертификатталған<br />Microsoft Алтын Сертификатталған ISV Әріптесі <br />БІЗ – тәжірибелі және жоғары білікті мамандар ұжымымыз<br />БІЗ – шығармашылығы мол жәнедарындыжастардың тату жәнебелсендікомандасымыз<br />
 12. 12. Машиналықаударма<br />
 13. 13. Сөздіктіңаудармашыданайырмашылығы<br />Электрондысөздікарқылысізгекерексөздіңбіртілденекіншітілгеаудармасынбілугеболады. <br />Электрондыаудармашыарқылыбейтаныссөздіңмағынасынкөруге, мәтіндердіңмағыналыаудармасыналуға, соныменқатаршеттілінеүйренугеболады.<br />
 14. 14. Электрондысөздіктер<br />Ресейлік бағдарламалар<br />ABBYY Lingvo<br />Қазақстандықбағдарламалар<br />СөзКөмек<br />KazDictionary<br />KazDict<br />разное число «самодельных» программ<br />Fraza<br />
 15. 15. Онлайн сөздіктер<br />http://www.sozdik.kz<br />http:// www.ilk.kz<br />http://www.tilashar.kz/dic.php3<br />http://www.kaz-rus.kz<br />
 16. 16. Машиналықаударманыңерекшеліктері<br />Бөтентіліндегімәтіндердітүсінужәне оны үйренугеарналғанқұралдар<br />Аударупроцесінжеңілдетужәнеүдетугеарналғанжабдықтар<br />Аударушыадамныңорнынтолық баса алмайды<br />Жақсынәтижелергежету үшін мәтінніңтүпнұсқасыноңтайландыруқажет<br />
 17. 17. SOYLEM туралы<br />
 18. 18. SOYLEM туралы<br />Өнімніңжалпысипаттамасы мен ерекшеліктері<br />Бағдарламаныңредакциялары<br />Орнатужәнеактивтеу<br />Лицензиялау<br />Әріптестер<br />Техникалыққолдау<br />
 19. 19. SOYLEM туралы<br />Өнімніңсипаттамасы мен ерекшеліктері<br />
 20. 20. Жалпыақпарат<br />SOYLEM – Тіркелген сауда маркасы<br />Мәтіндердіорыстіліненқазақшаға грамматика және морфология ережелерінесәйкесаудару<br />Беделдімамандартобы 10 жылданастаммерзімбойыжасағанядросынегізіндешығарылған<br />Шыққанаударматүзетудіжәнекейінгіқолөндеудіқажететеді<br />АударупроцесінесіңірілгенеңбеккөлеміSOYLEM арқылы 80 пайызғадейінтөмендейалады.<br />
 21. 21. SOYLEM мүмкіншіліктері<br />Бір бума сөздіктердіалмастыраалады<br />Құжаттардыорысшаданқазақшағааударудакереметкөмекшіболады<br />Қосымшабаптау, бағдарламаны «оқыту» жәнесөздікқорларынмамандандырылғантерминдер мен үлгілерментолықтыруарқылықалыптықұжаттардыкейінгітүзетуқажеттілігісізаударады<br />Ұйымдағықұжаттардыңаударупроцесінстандарттауғамүмкіндікбереді<br />
 22. 22. SOYLEMәліжасаалмайтындары<br />Пайдаланушымәтінніңтүпнұсқасындажібергенграмматикалық, синтаксистікжәнеорфографиялыққателердітүзетеалмайды, айқындалмағанмаңызынтүсінеалмайды<br />Аударушыадамдытолықалмастыраалмайды<br />
 23. 23. Аударумүмкіншіліктері<br />Мәтіндінемесеоныңбөлігінтолықавтоматты, сондай-ақ, қадамсайынтәртіптербойыншааудару<br />Сөзтуралымәліметтералу, сөзаудармасыныңәрнұсқалары<br />Мәтіндіжарықтандыру(көпнұсқалысөздер, омонимдержәнет.б.)<br />Бейтаныссөздердіңтізіміменжұмысжүргізу<br />Дербесжәнежалпыпайдаланушысөздіктері<br />Мәтінніңәрбіртақырыптары, мамандандырылғансөздіктер<br />Аударупараметрлерініңикемдібаптау<br />Қысқартулардың, тектердің, есімдердің, елдімекендердіңатауларыныңқосымшақоры<br />
 24. 24. Қосымшамүмкіншіліктер<br />Үштілді интерфейс<br />Кеңселікқосымшалар мен Internet Explorer бағдарламасымен ықпалдасу<br />Аудару кезінде кеңселік құжаттардағы қалыптауды және белгілеуді сақтау <br />Мәтіндерді қайта кодтау құралдары<br />Желібойыншажұмысжасаумүмкіндігі<br />
 25. 25. Артықшылықтары<br />Озықтехнологиялар<br />Бай функционал<br />Жұмыстыңоңайлылығы мен ыңғайлылығы<br />Аударудыңжоғарыжылдамдығы<br />Аударманыңжоғарыдәлдігіналумүмкіндігі<br />Сөздер мен сөзтіркестерініңтолыққорыныңкөлемі - 120 мыңнан 750 мыңнанастамжазбағадейін. <br />Сөздікқорларыныңжүйеліжаңартулары<br />Жан-жақтыанықтамамәліметтері<br />Пайдаланушылардыңәрбірсанатынаарналғанредакциялар<br />
 26. 26. SOYLEM Тілкомитетіменмақұлданды<br />31.03.2009ж. № 10-04/418 хатынасәйкес:<br /><ul><li>«…SOYLEMбағдарламасы морфология мен грамматика ережелерінескеріпсөйлемдердіжеткіліктідәрежедетүзуаударады. Аудармаең аз түзетудіжәнекейінгіқолөндеудіенгізу үшін пайдаланушыныңараласуынқажететеді
 27. 27. «…SOYLEM техникалық көзқарастан қазіргі заманға лайықты деңгейде жүзеге асырылған…»
 28. 28. «…SOYLEM аудару функцияларын іске асыратын құрал болып табылады…»</li></li></ul><li>Үйлесімділігі<br />Қосымшалар мен компоненттері<br />MS Windows 2000, XP, Vista, 7 (x86/x64)<br />MS Office XP, 2003, 2007, 2010<br />MS Internet Explorer 5, 6, 7, 8<br />Серверлікбөлік<br />MS Windows 2000, XP, Vista<br />MS Windows Server 2003, 2008<br />LINUX(желілік ядро)<br />
 29. 29. SOYLEM туралы<br />Бағдарламаныңредакциялары мен нұсқалары<br />
 30. 30. SOYLEM редакциялары мен нұсқалары<br />Үйпайдаланушыларынаарналған:<br />Бастауыш– START<br />Дербес– PERSONAL<br />Ұйымдарғаарналған:<br />Стандартты– STANDARD<br />Кәсіби– PRO<br />Корпоративті (желілік) – NET<br />Порталдықшешім–PORTAL<br />
 31. 31. Тегін онлайн қызметкөрсету<br />audaru.soylem.kz<br />
 32. 32. Редакциялардыңайырмашылықтары<br />Мақсаттықтоптар мен қолданусалалары<br />Қосымшалар мен компоненттерініңжинағы<br />Функционалдығы<br />Сөздіктерқорыныңжәнемәтінніңтақырыптарыныңкөлемі<br />Аударупараметрлерінбаптаутәсілдері<br />Жеткізутүрлері<br />Лицензиялауережелері<br />Техникалыққолдаудеңгейі<br />Бағасы<br />
 33. 33. Мақсаттықтоптар<br />
 34. 34. Қосымшалар мен компоненттері<br />
 35. 35. Функционалдық<br />
 36. 36. Аударуядросы, сөздіктерқоры<br />
 37. 37. Техникалыққолдау<br />
 38. 38. Мәтінтақырыптамалары<br />Сөйлеужәнекөпшілікқолданатын лексика <br />Қазақтілімектепкурсыныңлексикасы<br />Информатика<br />Техникалық<br />Медициналық<br />Ауылшаруашылығы<br />Ісжүргізу<br />Құрылыс<br />Заң<br />Экономика жәнеқаржы<br />Мұнай-газ<br />
 39. 39. Білім беру бағдарламасы<br />Бағдарламабілім беру мекемелерінеSOYLEMді 40 пайыз көлемінде арнайы жеңілдікпен сатып алуға, сонымен қатар SOYLEM PERSONALдыжеңілдіксіз алып оқу класстарында пайдалануғамүмкіндік туғызады<br /><ul><li>Мемлекеттікжәнежекеменшікжоғарыоқуорындар
 40. 40. Орта жалпыбілім беру мекемелері
 41. 41. Орта кәсіптікбілім беру мекемелері
 42. 42. Мемлекеттікмектепкедейінгімекемелер
 43. 43. Балаларүйлері, интернаттар
 44. 44. кітапханалар
 45. 45. мұражайлар
 46. 46. Білім беру департаменттер мен бөлімдері
 47. 47. SOYELM PERSONAL
 48. 48. SOYLEM STANDARD
 49. 49. SOYLEM PRO
 50. 50. SOYLEM NET</li></li></ul><li>Медицина бағдарламасы<br />БағдарламахалыққамедициналыққызметтеркөрсететінмемлекеттікмедициналықмекемелерінеSOYLEM-ді 20% көлемінде арнайы жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік береді<br /><ul><li>SOYLEM STANDARD
 51. 51. SOYLEM PRO
 52. 52. SOYLEM NET</li></li></ul><li>Байланыс<br />
 53. 53. Байланыс<br />Өнім сайты:http://www.soylem.kz<br />Жасаушы мен шығарушының сайты:http://www.limeon.kz <br />Мекен-жайы: ҚазақстанРеспубликасы, Астана қаласы, 103-ші көше, 8-үй, 7-кеңсе<br />Телефондары: + 7 (7172) 49 49 99; 51 19 70<br />E-mail: info@soylem.kz; info@limeon.kz<br />

×