Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Construction Insights Magazine

2,186 views

Published on

Construction Insights Magazine, thema uitgave over de groei van de sector tijdelijke bouw

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Construction Insights Magazine

  1. 1. Veel groeipotentieel voor sector tijdelijke bouw De Boer introduceert duurzaam tijdelijk gebouw Technische innovatie zet zich voort
  2. 2. Inhoudsopgave 2 Vraag blijft onverminderd aanwezig Veel groeipotentieel voor ‘jonge’ sector 7 ‘Multifunctionele bedrijfsruimteoplossing met energielabel A+’ De Boer introduceert duurzaam tijdelijk gebouw 10 ‘Tijdelijkheid vormt grootste uitdaging’ Technische innovatie zet zich voort 13 Semipermanente bouw heeft duurzame voor- en nadelen Tijdelijke bouw kan extra duurzaam zijn 17 Snelheid als kritische succesfactor Noodruimte bij calamiteiten 20 Adverteerdersindex Inleiding door Ernst Delfos, uitgever De markt van tijdelijke accommodaties draait ondanks de De Boer is in deze markt een van de voorlopers. Het bedrijf is financiële crisis volop door. Bedrijven hebben in toenemende wereldwijd actief als leverancier van tijdelijke accommodaties mate behoefte aan flexibele huisvesting en komen hiervoor voor evenementen en zakelijke toepassingen en bracht steeds vaker uit bij semipermanente gebouwen. Bovendien onlangs onder de naam Spectrum een nieuw duurzaam blijven tijdelijke oplossingen altijd nodig om in no-time te product op de markt. Het bedrijf verwacht met dit modulaire fungeren als noodgebouw. demontabele gebouw haar marktpositie de komende jaren te versterken. De semipermanente bouw is al jaren volop in beweging. Tijdelijke gebouwen zijn niet alleen qua uiterlijk amper meer De ontwikkelingen op het gebied van semipermanente bouw te onderscheiden van permanente panden, ook op terreinen zijn aanleiding voor het redactieteam van Construction als duurzaamheid en veiligheid hoeven ze er niet meer voor Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het onder te doen. De ontwikkeling van semipermanente panden resultaat leest u nu. Een infor matieve uitgave, die inzicht is bovendien nog lang niet ten einde. geeft in een snel veranderende markt. 1 construction
  3. 3. Vraag blijft onverminderd aanwezig VVVA Veel groeipotentieel De VVVA is de brancheorganisatie voor modulaire, flexibele en verplaatsbare accommodaties. Het aanbieden hiervan startte volgens de brancheorganisatie in de jaren zestig in Engeland. Bij bouwprojecten werden vaak bouwketen voor ‘jonge’ sector neergezet waarin de bouwvakkers tijdens hun pauze konden vertoeven. Deze keten werden na verloop van tijd ook steeds vaker ingezet om problemen met ruimtegebrek op te lossen, bijvoorbeeld bij scholen. Zo is het product zich gaan innoveren en deze innovatie is nog altijd aan de gang. Samen met haar leden is de VVVA voortdurend actief om te voldoen aan en waar mogelijk voorop te lopen in het uitvoeren en aanpassen van de accommodaties aan de wettelijke normen en vragen vanuit de markt. De Edward van der Meijden Aad Verwater brancheorganisatie treedt op als belangenbehartiger van haar leden en opdrachtgevers bij centrale en lagere autoriteiten ten behoeve van semipermanente bouwsystemen, toepassingsbepalingen en verwerkingsvoorschriften. Vraag naar tijdelijke accommodaties is er al tientallen jaren en dit zal in de toekomst niet De VVVA waarborgt de belangen van de branche via collectief gemaakte afspraken met haar leden op de volgende veranderen. Die mening delen brancheorganisatie VVVA (Vereniging van Verplaatsbare terreinen: technisch inhoudelijke kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu, commercie, communicatie en informatie, Accommodaties) en SEV Realisatie. De VVVA verwacht zelfs dat de ‘semipermanente sector’ nog financiën, wet- en regelgeving, organisatie, personeel, maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking. flink kan groeien omdat de branche nog relatief jong is. “P ermanente en semipermanente binnen de sectoren retail, logistiek en Meijden er snel aan toe. “Semipermanente prefab produceren van een gebouw gaat bouw zijn elkaar al op veel warehousing. onderkomens voldoen snel en gemakkelijk niet alleen sneller, het biedt ook veiligere terreinen genaderd”, vertelt aan huisvestingsbehoeften. Ze vinden gretig werkomstandigheden voor de bouwers. voorzitter Aad Verwater van de VVVA. “Inmiddels zijn semipermanente onder- aftrek, want bedrijven weten vandaag Ze hoeven bijvoorbeeld niet een meters Groot voordeel van semipermanente bouw komens vaak niet meer van permanente vaak niet precies wat ze morgen nodig hoog dak op, maar kunnen gewoon op de is echter dat deze sector nog niet zo gek gebouwen te onderscheiden”, vertelt hebben. Bovendien is een tijdelijk gebouw fabrieksvloer aan de slag. Pas op de locatie lang bestaat. “De traditionele bouwbranche VVVA-secretaris Edward van der Meijden. weg te halen zonder dat er een sloophamer wordt het gebouw geassembleerd. Het bestaat langer en is van oudsher vrij Deze trend zet zich volgens hem de aan te pas komt. Dat scheelt een hoop risico op ongevallen is hierdoor een stuk conservatief”, legt Verwater uit. “Het komende jaren voort, want ook architecten sloopkosten en het is duurzaam.” lager. Bovendien dalen de faalkosten doorvoeren van innovaties gaat hierdoor zijn inmiddels geïnteresseerd in tijdelijke omdat in een fabriek nooit sprake is van niet heel erg snel. Semipermanente bouw gebouwen. “Vroeger dachten ze vaak: Fabriek slechte weersomstandigheden die het wordt eigenlijk pas sinds de jaren negentig ‘hier kunnen we niks mee’. Nu denken Tijdelijke accommodaties bieden niet werk kunnen beïnvloeden.” veelvuldig toegepast en mede hierdoor architecten mee over het uiterlijk van het alleen voordelen voor de gebruikers, maar zien ‘we’ het nog als een grote uitdaging pand. Dit maakt semipermanente panden in veel gevallen ook voor werknemers in Projectmanager Hans Vos van SEV Realisatie om nieuwe oplossingen te zoeken en voor de gebruikers nóg aantrekkelijker.” de bouw, vertelt Verwater. Hij doelt op sluit zich bij de woorden van de VVVA- toe te passen. Met het binnenklimaat De grootste kracht van de sector blijft het feit dat de gebouwonderdelen vooraf voorzitter aan. Vos ziet in de toekomst veel van gebouwen moet de komende jaren echter de flexibiliteit, voegt Van der in een fabriek worden geproduceerd. “Het kansen voor het prefab produceren van bijvoorbeeld veel gebeuren. Ik verwacht dat de semipermanente bouw hier sneller en beter op in kan spelen dan de InformatieCentrum Hoogvliet InformatieCentrum Hoogvliet Hans Vos permanente sector.” Bouwkeet Semipermanente bouw omvat veel verschillende soorten accommodaties die gemeen hebben dat ze tijdelijk kunnen worden neergezet om vervolgens een- voudig te worden gedemonteerd en eventueel elders opnieuw kunnen worden Foto: Joost Brouwers Fotografie Foto: Joost Brouwers Fotografie neergezet. Sommige bedrijven zijn gespe- Foto: Mike van Bemmelen cialiseerd in constructies met grote vrije overspanningen, andere bieden tijdelijke oplossingen in de vorm van units. Units worden overwegend ingezet binnen het onderwijs en de gezondheidszorg, construc- ties met grote vrije overspanningen meer construction 2 3 construction
  4. 4. accommodaties. “Er is al jaren een enorm gebrek aan vakmensen. Door de crisis Foto: Wagenbouw Accomodaties, Sliedrecht speelt dit nu iets minder, maar de komende jaren keert het probleem nog heviger terug. Door een gebouw prefab te produ- ceren zijn simpelweg minder mensen nodig, is de kwaliteit veel beter te bewaken en het gaat nog sneller ook. Alleen al om die redenen is het een interessant alter- natief voor de traditionele bouwmethode. Euro-Toilet Kijk je naar binnenstedelijk bouwen, waar helemaal geen ruimte is voor een bouwplaats, dan is prefab aanleveren zelfs Verzorgingstehuis (semipermanent) dat later elders gesplitst is ingezet. noodzaak.” Vos spreekt uit eigen ervaring want hij De VVVA zet zich namens haar leden ook werkte enkele jaren geleden intensief mee in om de randvoorwaarden voor de aan het Programma IFD Bouwen. Van 1999 toepassing van semipermanente bouw te tot 2006 liet dit programma bedrijven verbeteren. De brancheorganisatie maakt kennismaken met bouwen via het IFD- zich bijvoorbeeld sterk voor heldere en principe (Industrieel Flexibel en Demontabel). eenduidige bouwregelgeving rondom Meerdere aannemers zagen hier brood in tijdelijke huisvesting en is op dit gebied en hebben het prefab bouwen in hun gesprekspartner van het Ministerie van bedrijfsproces opgenomen. Lang niet VROM. Het huidige Bouwbesluit besteedt alle IFD-gebouwen worden gebruikt als hier volgens Verwater veel te weinig tijdelijke accommodaties, maar een deel aandacht aan. “De huidige regelgeving wel. Vos: “De vraag naar tijdelijke gebouwen dateert uit 1993 en is helaas vaak nog was er al lang en deze sector was van voor meerdere uitleg vatbaar. Het komt nature gericht op montage, demontage en bijvoorbeeld relatief vaak voor dat Toilet- en douche verhuur een industrieel proces. De kwaliteit en uitstraling van tijdelijke panden bleef echter lange tijd achter bij die van per- manente gebouwen. Onder meer dankzij aanvragen voor een tijdelijk gebouw per gemeente anders worden beoordeeld. Bouwregelgeving moet op bepaalde punten worden aangepast, rekening houdend met IFD-bouw kan deze kwaliteit de laatste het specifieke karakter en toepassingsmoge- jaren echt worden geboden. Dit heeft de lijkheden van tijdelijke bouw. Hier zijn wij acceptatie en misschien ook de populariteit druk mee bezig. Mede door dit soort ont- van verplaatsbare gebouwen doen stijgen. wikkelingen denk ik dat de semipermanente Tegelijkertijd kan de traditionele en sector nog veel groeipotentieel heeft.” permanente bouw leren van de aanpak van industriële bouwers.” Crisis SEV Realisatie Dat de jonge semipermanente sector volop in leven is, blijkt volgens Verwater SEV Realisatie zorgt voor goede en praktische van de VVVA ook uit de gevolgen van de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op economische crisis. In tegenstelling tot het gebied van wonen, ruimtegebruik, stedelijke veel takken van de bouwbranche doen vernieuwing en duurzaamheid. Dit doet het door verhuur van: aanbieders van tijdelijke accommodaties goede innovaties die (door anderen) zijn ontwikkeld het volgens hem goed. Verwater: “Onze branche floreert momenteel niet, maar te verspreiden en breder toe te (laten) passen. Maar het gaat ook niet heel slecht. Natuurlijk het haalt ook het beleid van papier om het concreet merken we wel iets van de crisis, sommige en doordacht uit te laten voeren en spelers in het veld industriële opdrachtgevers hebben bijvoor- te stimuleren met elkaar kennis te delen. SEV Realisatie beeld minder te besteden, maar daar staat gebruikt veel voorbeeldprojecten om oplossingen te tegenover dat de zorg en het onderwijs creëren. De resultaten en lessen van de ruim negentig prima doorlopen. En ook noodoplossingen blijven altijd nodig. Als de gevolgen van voorbeeldprojecten uit het Programma IFD Bouwen de crisis straks langzaam wegebben kan zijn gebundeld in het boek ‘Leren door demonstreren’. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen het alleen maar nóg beter gaan met de Het dossier IFD Bouwen op www.sev-realisatie.nl semipermanente sector.” Industrieweg 36, 1521 NE Wormerveer, T 075 - 6286333 bevat hierover meer informatie. F 075 - 6213012, M 06 - 54911338, E: info@euro-toilet.nl www.euro-toilet.nl 5 construction
  5. 5. Spectrum als tijdelijke winkel ‘Multifunctionele bedrijfsruimteoplossing en Demontabel”, vervolgt hij. “Spectrum is ontwikkeld als een multifunctionele met energielabel A+’ semipermanente ruimteoplossing op basis van Europese en nationale bouwstandaarden. De Boer introduceert Het multifunctionele karakter van het gebouw zorgt ervoor dat dit voor een groot aantal toepassingen kan worden duurzaam gebouwd: winkel, supermarkt, sporthal, restaurant, evenementenhal, beurshal, bioscoop, kantoor, opslaghal, productiehal TenTech goo.indd 1 27-01-2010 09:58:13 tijdelijk gebouw en nog veel meer.” Berend-Jan Rietveld, Product Marketing Manager bij De Boer voegt hieraan toe dat het energiezuinige Spectrum ook een Tijdelijke of semipermanente bouw – bouwwerken die ergens voor perioden duurzame ruimteoplossing is. Rietveld: tot maximaal 5 jaar worden neergezet – is een groeimarkt. De Boer, leverancier “Dat komt onder meer door de uitstekende van tijdelijke accommodaties voor evenementen en zakelijke toepassingen, isolatie, onderbroken koudebruggen en introduceerde recent een modulair demontabel gebouw dat specifiek voor deze een goede luchtdichtheid. Indicatief markt is ontwikkeld: Spectrum. Het bedrijf verwacht met dit duurzame product onderzoek heeft aangetoond dat de haar marktpositie de komende jaren te versterken. energieprestatie van de Spectrum als tijdelijke winkel overeenkomt met een energielabel A+. Dit is significant beter dan gebouwen – tijdelijk én permanent – V olgens De Boer zijn tijdelijke die enkel voldoen aan de standaardeisen (bedrijfs)ruimteoplossingen popu- van het Bouwbesluit.” lair bij partijen die de continuïteit van hun bedrijf willen veiligstellen of niet Inventieve aanpassingen gebonden willen zijn aan een vast gebouw. De Boer is vooral bekend geworden door De populariteit is grotendeels te danken het leveren van tenten voor evenementen aan de hoge bouwsnelheid, het korte en festivals, van kleine punttenten tot vergunningstraject en de grote mate van indrukwekkende constructies met meerdere flexibiliteit voor de eindgebruiker. Met verdiepingen die bijna niet van een vast Spectrum verwacht De Boer deze markt pand te onderscheiden zijn. Het is minder nog beter te bedienen. bekend dat de onderneming ook tijdelijke bedrijfsruimteoplossingen levert onder de Marc van Raaij & Berend-Jan Rietveld “De Spectrum is een zogenaamd SFD- noemer ‘Business Solutions’. Dit vindt zijn gebouw”, vertelt Marc van Raaij, Com- oorsprong eind jaren ‘90 toen De Boer in mercieel Manager Nederland bij De Boer. opdracht van het COA (Centraal orgaan “SFD staat voor Snel te bouwen, Flexibel Opvang Asielzoekers) meerdere tijdelijke Boels goo.indd 1 18-01-2010 10:13:25 7 construction
  6. 6. opvangcentra bouwde om de grote aantallen asielzoekers die destijds naar Nederland kwamen, te huisvesten. Door het aanpassen van bestaande tentstructuren leverde De Boer een passende oplossing en daarmee opende deze projecten perspec- tieven op tal van nieuwe toepassingen van Demontabele opslagruimte haar lichtgewicht accommodaties. Rietveld vult aan: “We kunnen vrijwel elke Sindsdien heeft het bedrijf een grote tijdelijke of semipermanente ruimtebehoefte verscheidenheid aan tijdelijke en semi- vervullen, al dan niet in combinatie met permanente ruimteoplossingen geleverd onze leveranciers. Wij leveren maatwerk, zoals opslaghallen, supermarkten, scholen, of het nu gaat om een hele grote vrije restaurants en zelfs theaters. “Onze snel te overspanning, een specifiek deurtype of Kranen (tot 25 meter) • Meeneemheftrucks bouwen, modulaire accommodaties kunnen een brandmeldinstallatie – vrijwel alles is afhankelijk van de toepassing worden mogelijk.” De veelzijdige accommodaties Uitschuifbare opleggers • Zelflossers uitgerust met onder meer geïsoleerde van De Boer werden de laatste jaren onder zijwanden, een geïsoleerd dak, industriële meer ingezet als tijdelijke supermarkten Diepladers • Platte wagens deuren, klimaatsystemen, beveiligingssys- voor diverse retailers, een semipermanent temen en verlichting”, aldus Berend-Jan theater in Hoofddorp en bagageafhan- Schuifzeiltrailers Rietveld. Hij vervolgt: “Omdat de eisen die deling-faciliteit op de luchthaven Schiphol. aan vaste en tijdelijke gebouwen worden “De klant krijgt bij ons exact de ruimte die gesteld strenger worden en daarnaast hij nodig heeft. Bovendien kunnen we de duurzaamheid een steeds belangrijkere rol ruimte in de loop der tijd naar wens gaat spelen, hebben wij specifiek voor de uitbreiden of inkrimpen.” Geerstraat 32 3941 HECHTEL-EKSEL semipermanente bouwmarkt de Spectrum Tel 011/734044 Fax 011/732634 ontwikkeld.” Uitstraling GEERTRANS info@geertrans.essers.com Flexibiliteit Een gebouw wordt vaak gezien als het visitekaartje van een organisatie en heeft De belangstelling voor de in oktober 2009 daarmee invloed op het imago. Rietveld: Geertrans goo.indd 1 02-02-2009 10:14:23 geïntroduceerde Spectrum is groot. Van “De Spectrum biedt voldoende mogelijk- Raaij en Rietveld verwachten veel van dit heden om de inrichting en uitstraling van product omdat de vraag naar kwalitatief het gebouw af te stemmen op de identiteit hoogwaardige, tijdelijke bedrijfsruimte van de organisatie of bijvoorbeeld een nog altijd groeit. Van Raaij: “Er is altijd specifiek winkelconcept. Zo kan deze aan behoefte aan flexibiliteit. Als het econo- de buitenzijde worden uitgerust met misch minder gaat, willen ondernemers luifels en de wandpanelen kunnen naar geen lange termijn investeringen doen wens in een passende huisstijlkleur worden in regulier vastgoed en in economisch geleverd. Daarnaast zijn er natuurlijk nog betere tijden is ruimtecapaciteit vaak vele andere manieren om het gebouw, aan een probleem. Hoe dan ook bieden zowel de binnenzijde als de buitenzijde, zo onze ruimteoplossingen ondernemers de goed mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheid om over vervangende of aan- wensen van de klant, bijvoorbeeld door vullende ruimte op afroep te beschikken.” speciale decoratie en verlichting.” Bedrijfsprofiel De Boer De Boer, opgericht in 1924, is een internationaal toonaangevende leverancier van snel te bouwen ruimte- oplossingen op maat voor tijdelijk en semipermanent gebruik. Naast het hoofdkantoor in Alkmaar heeft De Boer kantoren in Duitsland, Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Zweden en Qatar. Daarnaast heeft De Boer vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten en Rusland. Wereldwijd werken er meer dan 350 mensen en gedurende het hoogseizoen loopt dit nog eens met 150 tijdelijke krachten op. Tijdelijk theater De Meerse, Hoofddorp Mastermate goo.indd 1 24-12-2009 11:01:12 9 construction
  7. 7. ‘Tijdelijkheid vormt grootste uitdaging’ Technische innovatie zet zich voort De innovaties op het gebied van tijdelijke accommodaties waarin een gespannen membraan wordt toegepast, volgden zich de laatste tien jaar in rap tempo op. De komende jaren zet deze ontwikkeling zich ‘gewoon’ voort, denkt directeur Rogier Houtman van Tentech, ontwerp- en adviesbureau voor lichtgewicht bouwen. “Het behoudt van het tijdelijke karakter vormt nu de grootste uitdaging. Van de prestaties van innovaties van de afgelopen jaren. Een het lichtdoorlatend waardoor de binnen- tijdelijke gebouwen wordt steeds meer gevraagd, maar tegelijkertijd moeten ze wel modulair blijven.” tijdelijke accommodatie moet tegenwoordig temperatuur stijgt, maar door de lucht er niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar ook tussenuit te halen wordt het licht juist bestaan uit materialen die kunnen worden buiten gehouden en blijft het koeler. hergebruikt. Het opnieuw toepassen van Bovendien oogt de accommodatie met D uurzaam, goed geïsoleerd, lucht- recente modellen die amper van een hout als draagconstructie is hier een ‘gesloten’ folie heel anders dan ‘open’. Dit en geluiddicht. Het zijn zomaar permanent gebouw zijn te onderscheiden. goed voorbeeld van en ook ETFE-folie is maakt het pand dynamisch en levendig wat kenmerken die gebruikers 100 procent recyclebaar. Deze duurzame en dat is interessant voor huurders. tegenwoordig willen zien bij tijdelijke “De innovatie zet zich nog altijd voort”, ontwikkeling komt de populariteit van Een dynamisch gebouw heeft immers accommodaties. “Het wordt een grote vertelt Houtman over de ontwikkelingen ETFE-folie alleen maar ten goede, verwacht veel minder weg van een tijdelijk uitdaging een gebouw verplaatsbaar te in de branche. “De basismaterialen zijn Houtman. onderkomen.” houden én aan alle comfort-, functionaliteit- al jaren hetzelfde, maar er wordt aan en veiligheidseisen te laten voldoen”, gesleuteld om het te optimaliseren. Zo “De isolerende werking van het folie doet Siliconencoating voorspelt Houtman. Hij merkt dat de eisen bestaan nagenoeg alle doeken bijvoorbeeld niets onder voor glas, terwijl het wel “Ik verwacht niet dat het materiaalgebruik voor tijdelijke accommodaties steeds uit een polyesterweefsel met pvc-coating, extra verwarmings- of koelingskosten kan de komende jaren verandert”, blikt belangrijker worden. “Kijk bijvoorbeeld maar verschijnen er steeds nieuwe varianten besparen”, vertelt Houtman. Hij legt uit: Houtman vooruit. De meeste materialen naar het glas. Eerst werd gewerkt met die het meer vuilafstotend maken. Op dit Rogier Houtman “Door lucht tussen twee lagen folie te zijn volgens hem ongeschikt voor modulaire gelaagd glas, nu wordt al isolatieglas moment is nog veel winst te boeken op laten, dat aan beide zijden is voorzien toepassingen. “Het is geen toeval dat toegepast. Zoiets verbetert stap voor het gebied van standaard isolatie en van een tegengestelde bedrukking, wordt aluminium al jarenlang in trek is. Het is stap, want het kost veel tijd om nieuwe bijvoorbeeld geluiddichtheid, daar wordt veel gemakkelijker aan te passen dan manieren te vinden om materialen anders hard naar nieuwe oplossingen gezocht. bijvoorbeeld staal en de aanpasbaarheid is te gebruiken of compleet nieuwe materialen Een andere trend is de opkomst van ETFE- voor modulaire bouw een heel belangrijke Tentech te introduceren.” folie, een concurrent van glas die langzaam eigenschap. Ook qua overkappingdoeken steeds meer wordt gebruikt. Het is qua blijven de basismaterialen gelijk, maar ik Innovaties gewicht lichter dan glas en makkelijker in Tentech is een ontwerp- en adviesbureau op het gebied verwacht wel een toename van exclusieve Innovaties zijn er altijd geweest. Rond de juiste vorm te maken. Nadeel is dat het van lichtgewicht bouwen. Het bureau heeft een doeken, bijvoorbeeld met siliconencoating. 1900 werden de eerste tentstructuren folie minder transparant is, maar dat kan bijzondere expertise opgebouwd in het toepassen van Deze coating zorgt ervoor dat een doek ontwikkeld voor de bouw van zeppelins. de komende jaren nog worden verbeterd.” textiel in de gebouwde omgeving. Het gaat hierbij langer meegaat en het is veel beter Houten frames afgedekt met katoen, recyclebaar dan de huidige doeken met onder meer om gespannen membranen in dak- of 25 meter breed, 20 meter hoog en ruim Duurzaamheid pvc-coating. Momenteel is de prijs nog aan 100 meter lang. De invloed van de Het toenemende belang van duurzaamheid overkappingsconstructies, tijdelijke accommodaties, de hoge kant, maar dit wordt ongetwijfeld luchtvaartingenieurs is hierin duidelijk is een van de oorzaken van de vele expopaviljoens en festivaltenten. aantrekkelijker.” terug te zien. Het realistisch inschatten van de windbelasting en het inzetten Dat de komende jaren voor de tijdelijke van de vervormingscapaciteit voor de accommodaties waarschijnlijk geen nieuwe krachtswerking van de constructie deden materialen worden gebruikt, betekent door hen hun intrede in semipermanente niet dat de innovatie straks stil komt te accommodaties. Circus Mikkini nam in staan. In tegendeel. Volgens de directeur 1950 in Duitsland voor het eerst een tent en medeoprichter van Tentech wordt in gebruik met aluminium dakliggers, momenteel onder meer onderzoek gedaan afgedekt met katoendoek. Het katoenen naar doekmaterialen die zichzelf kunnen tentdoek maakte in de loop der jaren reinigen en zelfs kleine gaten kunnen plaats voor polyesterweefsel met een dichten die soms onverhoopt ontstaan. pvc-coating waardoor de constructies van Ook is het intussen mogelijk om flexibele grote paraplumodellen met veel masten zonnecellen op het doek aan te brengen. veranderden in de huidige fraai vorm- “Dit soort technieken staat echt nog in de gegeven membraanconstructies. Parallel kinderschoenen, maar het toont wel aan daaraan ontwikkelden de frametenten dat er nog altijd mogelijkheden zijn voor zich van houten ‘staketsels’ tot de meest innovaties.” construction 10 11 construction
  8. 8. Semipermanente bouw heeft duurzame voor- en nadelen Hartman Uitzendburo Tijdelijke bouw kan extra duurzaam zijn O oit begonnen als een kleine zware klussen, een flink tempo, stiptheid leverancier van ‘stagehands’ aan en zelfstandig werken. Het enorme een grote concertpromotor, werden personeelsbestand bestaat dan ook uit ook laadwerkzaamheden in de Rotterdamse professionals met uiteenlopende kwaliteiten. haven vanaf het begin aangepakt. Deze Naast ervaren podium -en tentenbouwers, Hartman Uitzendburo stevige activiteiten vormden de basis voor tribunebouwers, heftruckchauffeurs, laders/ Slinge 443 de uitzendvergunning waarover Hartman lossers, magazijnmedewerkers, orderpickers, 3085 ES Rotterdam sinds 1993 beschikt. Hartman levert uitzend- verhuizers en expeditiekrachten, vinden T 010 - 481 90 22 krachten die van aanpakken weten. Doeners tegenwoordig ook steeds meer chauffeurs E rotterdam@hartmanbv.nl en denkers tegelijk die niet opkijken tegen in het beroepsgoederenvervoer via Hartman hun weg. Eusebiusbuitensingel 37a 6828 HX Arnhem In de wereld van de tentenbouw is Hartman T 026 - 321 03 66 ondertussen een gevestigde naam. Onze E arnhem@hartmanbv.nl medewerkers zijn vertrouwd met nagenoeg Foto: XX Architecten alle disciplines in de tentenbouw. Van span- Oude Ebbingestraat 78 tenten tot alu-hallen en van pagodetenten 9712 HM Groningen tot A-frame, zij kunnen de opgedane ervaring T 050 - 313 22 87 te allen tijde op de juiste wijze benutten. E groningen@hartmanbv.nl Project XX Onze krachten zijn onze kracht. I www.hartmanbv.nl Semipermanente bouw kan duurzamer zijn dan permanente bouw. Dat stelt John Mak van W/E adviseurs. “De duurzaamheid is sterk afhankelijk van de levensduur”, legt Mak uit. “Als een tijdelijk pand een lange levensduur heeft, stijgt de duurzame waarde. Maar als het slechts een korte periode wordt gebruikt of een Hartman goo.indd 1 12-01-2010 14:16:17 t - hoger energieverbruik heeft, slaat de weegschaal juist de andere kant op.” g ent en w j en in ec ne n John Mak w t i nnem b o u p r o bouw n in b ou c h ev e d w d ct e an r u M db r is | an je e t o St ro j d ak beschikt niet over exacte de duurzaamheidfactor van beide soorten a n i nv a l S n p wi St w c tsti e n v o lame or al e uw en gegevens die de duurzaamheid gebouwen gewoon één meetmethode j e fe er e) b o u ov el e m ro | e m ek t van semipermanente accom- gebruikt die rekening houdt met diverse a m t e a and R mule du t e P sen vo w n vi s y s ou va modaties vergelijken met permanente factoren. W/E adviseurs heeft hiervoor het di | es kl et nd b ke n, tie Re h gr ll r bouw. Wel wordt voor het berekenen van systeem GPR Gebouw ontwikkeld, dat In n Ho sfo St a ek na co ce rtr bi & uw e utbo n d er se n uc en ve om onder meer door ruim 130 Nederlandse l a B o ing tu g de s s e p c rm h o am laa de ol e gemeenten wordt gebruikt. Mak: “Om de n ifo k n kl s , s is (U H D er nl a Re te be eld duurzaamheid van een pand vast te e n menw l jare l an d ru im or Project XX stellen, kijkt GPR Gebouw onder meer a S a s ol ed vo le De r i n H t k tig naar de gevolgen voor het milieu, het oe d. va to ch an B an n ra s v es energieverbruik en de gezondheid binnen De nl kt e m p la’ ti Een tijdelijk ultraduurzaam pand realiseren. Dat was het doel van architect i te u e r o E en o ra bu o gebouwen. Maar ook de gebruikskwaliteit en od Bo z. rg ec Jouke Post met het in 1999 gerealiseerde Project XX. In Delft werd een en pr en Pe . nd e D e s, d e uw oe de toekomstwaarde worden meegenomen. t d n te n bo r gr demontabel tijdelijk kantoorgebouw geplaatst waarbij hergebruik en Me va im r e nd u u | Op veel terreinen kan semipermanente te n y ru oe S ta h lair recycling centraal staan. Omdat de ervaring leert dat vastgoed vaak na te n ta lit De B en e r bi bouw goed scoren, maar het tijdelijke pi n e V meu twintig jaar niet meer wordt gebruikt, ontwierp Post een duurzaam pand karakter brengt soms ook nadelen met s am ho va en kl | e nt Re ki ng met een levensduur van twintig jaar. De materialen zijn na afloop of te zich mee.” t n d k lla de w hergebruiken of kunnen bij het compostafval. Het pand bestaat grotendeels Ho be ou o er d b olde n w uit hout en glas. Verder is voor de geluidsisolatie zand in de houten Levensduur vl g ta 0 in S ee 25 66 “De kwaliteit van tijdelijke gebouwen kan en Z t ch AJ -52 vloerconstructies gebruikt en zijn bijvoorbeeld de ventilatiekanalen van li minstens zo goed zijn als die van permanente ra ve r me 99 (0) 36 .nl t la 38 1 sb karton. In een vergelijkend onderzoek met een ‘gewoon’ kantoorgebouw ek | Re k , 3 hr bouw”, vervolgt de duurzaamheidadviseur. 30 / fa x+ w. E li e n i n g nd g w scoorde Project XX stukken beter op onder meer de onderdelen grondstoffen, Met name omdat veel tijdelijke panden we 66 /w rz lla ei d 25 6 l oo Ho rh 52 rs b.n emissies, energie en afval. Een mooi voorbeeld hoe een tijdelijk pand prefab worden gemaakt, hoeven ze jve 36 @h v om Ni (0) s volgens Mak qua gevolgen voor het tr o +3 1 ale duurzaam kan zijn. s tel . s milieu niet voor permanente bouw onder Holland Reclame goo.indd 1 23-12-2009 14:18:13 13 construction

×