Wet op het financieel toezicht 2006 (Wft)                  De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelij...
Finquiddity Grondvermogen B.V.               Ruimte voor adres AssurantietussenpersoonEikenlaan 46, 1213 SK ...
De grond onder uw woning is óók geld waard!Grondvermogen van Finquiddity
De grond onder uw woningis óók geld waard!Uw woning vertegenwoordigt          Waarom Grondvermogen?waarschijnlijk...
Grondvermogen is snel en eenvoudig te realiserenzonder ingewikkelde procedures.bent u een maandelijkse canon verschul-  ...
Veelgestelde VragenHoe wordt de waarde van de grond         kunt u uitsluitend nog het recht van     fiscale ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TGJ Communicatie Grondvermogen brochure algemeen

261 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TGJ Communicatie Grondvermogen brochure algemeen

 1. 1. Wet op het financieel toezicht 2006 (Wft) De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toe-niet van toepassing zicht. Het prudentieel toezicht richt zich op de vraag of de deelnemers aanDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het de financiële markten erop kunnen vertrouwen dat hun contractpartnergedragstoezicht op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM de aangegane financiële verplichtingen kan nakomen. De regels waaraantoezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: DNB toetst zijn onder andere neergelegd in het Deel Prudentieel toezichtsparen, beleggen, verzekeren en lenen. Meer concreet richt de AFM zich financiële ondernemingen van de Wft.op de vraag of deelnemers aan de financiële markten met betrekking totbijvoorbeeld financiële producten correct behandeld en juist geïnformeerd Grondvermogen is geen financieel product zoals gedefinieerd in de Wftworden. De regels waaraan de AFM toetst, zijn onder andere neergelegd en daarmee vallen de aanbieding van Grondvermogen en transacties metin het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het tussenpersonen met betrekking to Grondvermogen niet onder de Wft. Ditfinancieel toezicht (Wft). betekent dat geen toezicht wordt uitgeoefend op grond van het Deel Pru- dentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wft.
 2. 2. Finquiddity Grondvermogen B.V. Ruimte voor adres AssurantietussenpersoonEikenlaan 46, 1213 SK HilversumGrondvermogen is een handelsnaam van FinquiddityGrondvermogen B.V., welke statutair gevestigd is te Hil-versum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandelte Gooi en Eemland onder nummer 08136365.
 3. 3. De grond onder uw woning is óók geld waard!Grondvermogen van Finquiddity
 4. 4. De grond onder uw woningis óók geld waard!Uw woning vertegenwoordigt Waarom Grondvermogen?waarschijnlijk een groot deel van uw Met Grondvermogen verkoopt u de grond onder uw woning voor de huidigevermogen. Dat vermogen is echter marktwaarde. U kunt de verkoopopbrengst naar eigen inzicht aanwenden, terwijl u in uwniet direct beschikbaar. Het zit vast eigen woning kunt blijven wonen. Dit maakt Grondvermogen bijvoorbeeld interessant,in uw woning. Tenminste…in dat wanneer u:deel dat, voor het gemak gezegd, uit • geen of wellicht een te beperkte pensioenvoorzieningbakstenen bestaat. Er zit echter ookvermogen in de grond onder uw heeft opgebouwd;woning. Dat vermogen kunt u nu • een schenking aan uw kinderen wilt doen;direct vrijmaken met Grondvermogen • een wereldreis wilt maken;van Finquiddity. Zo krijgt u meer • een verbouwing wilt uitvoeren;financiële armslag en kunt u toch in • een grote aanschaf wilt doen; ofuw woning blijven wonen! • om, wat voor reden dan ook, geld vrij wilt maken.Wat is Grondvermogen?Grondvermogen maakt gebruik van het De canon die u maandelijks betaalt voor het recht van erfpacht zal op basis van defeit dat de waarde van een woning uit huidige fiscale wet- en regelgeving in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar zijntwee delen bestaat. Het eerste deel is de (zie ook paragraaf 2 en 3 van het Informatieboek Grondvermogen voor een uitgebreiderewoning zelf (de opstallen). Het tweede beschrijving van de fiscale aspecten en risico’s). Dit betekent dat Grondvermogen ookdeel is de grond waarop de woning is interessant kan zijn wanneer u op dit moment niet of niet volledig gebruik maakt van degebouwd. Met Grondvermogen verkoopt mogelijkheden voor fiscale aftrek, bijvoorbeeld omdat u uw hypothecaire geldlening vooru de eigendom van de grond onder uw uw woning inmiddels (voor een groot deel) heeft afgelost of omdat uw woning sinds hetwoning aan Finquiddity tegen de huidige afsluiten van de hypothecaire geldlening in waarde is gestegen.marktwaarde zoals zal worden bepaalddoor een erkend taxateur. Tegelijkertijd Wat houdt erfpacht in?behoudt u de grond in eeuwigdurende Het recht van erfpacht is een zakelijk recht. Degene aan wie het recht van erfpacht operfpacht, zodat u de grond kunt blijven een onroerende zaak (hierna de grond) toekomt heet erfpachter; degene wiens grond metbenutten alsof u eigenaar bent gebleven. het erfpacht is bezwaard, de erfverpachter. Het recht van erfpacht geeft de erfpachter deVoor dit gebruiksrecht betaalt u een bevoegdheid de betreffende grond te houden en te gebruiken. Kenmerkend is dat de erf-maandelijkse canon. U blijft eigenaar van pachter in beginsel hetzelfde genot van de grond heeft als de eigenaar. De erfpachter kanuw woning (de opstallen), omdat het recht het recht van erfpacht ook verkopen of anderszins vervreemden. De erfverpachter isvan erfpacht ook een recht van opstal om- eigenaar van de grond, maar mag de grond niet gebruiken. De erfpachter betaalt eenvat. Met Grondvermogen van Finquiddity geldsom – de canon - voor het aan hem verleende gebruiksrecht. In de akte waarbijverzilvert u dus de waarde van de grond het recht van erfpacht wordt gevestigd kan de duur van het recht van erfpacht wordenonder uw woning, terwijl u eigenaar blijft bepaald. Grondvermogen vestigt alleen een eeuwigdurend recht van erfpacht. U heeft ditvan uw woning. recht van erfpacht vanaf het moment dat u uw grond heeft geleverd. Vanaf dit moment
 5. 5. Grondvermogen is snel en eenvoudig te realiserenzonder ingewikkelde procedures.bent u een maandelijkse canon verschul- Welke kosten brengt Grondvermogen met zich?digd. Alhoewel het recht van erfpacht Tot aan de acceptatie van de offerte zijn er voor u geen kosten aan Grondvermogen verbon-eeuwigdurend is, biedt Grondvermogen u den. Finquiddity neemt de kosten van de taxatie en eventuele milieukeuring voor haar reke-wel de mogelijkheid om de grond na een ning evenals de kosten van de notaris en de overdrachtsbelasting, voor zover deze samen-bepaalde periode in eigendom terug te hangen met de levering van de grond. Behalve de maandelijkse canon betaalt u zelf alleen,kopen. Overigens is het recht van erf- indien van toepassing, de eventuele kosten verbonden aan de aflossing van uw hypothecairepacht in Nederland een zeer oude en veel geldlening en de kosten verbonden aan het aanpassen dan wel opnieuw vestigen van hetvoorkomende vorm van grondgebruik, recht van hypotheek (inclusief de daarmee samenhangende notariskosten).waarvan met name in grote steden, zoalsAmsterdam en Rotterdam, veel gebruik Klachtenprocedurewordt gemaakt. Finquiddity streeft naar 100% klanttevredenheid. Op www.grondvermogen.nl kunt u een beschrijving van de klachtenprocedure vinden.REKEnVooRBEElDStel uw woning (inclusief grond) is Informatieboek Grondvermogen€ 250.000,- waard. De waarde van de Voor uitgebreidere informatie over Grondvermogen kunt u het Informatieboekgrond zal in de meeste gevallen Grondvermogen raadplegen.ongeveer € 100.000,- bedragen. Het Informatieboek is verkrijgbaar via uwMet Grondvermogen komt deze tussenpersoon. Wij raden u aan het Infor-waarde direct beschikbaar. matieboek goed door te nemen alvorens de offerte te accepteren.Is de procedure ingewikkeld? Informatieboek GrondvermogenGrondvermogen is snel en eenvoudig te Wilt u meer weten? Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!realiseren zonder ingewikkelde procedu- of persoonlijk advies?res. Voor het ontvangen van een vrijblij- Grondvermogen van Finquiddity is eenvende offerte hoeft u alleen uw persoons- even interessante als unieke kans die uwgegevens, informatie over uw woningtype aandacht zeker verdient. Een oriënterenden de laatste WOZ-waarde te verstrekken. gesprek met uw tussenpersoon kan veelNa acceptatie van de offerte regelt duidelijkheid verschaffen. Bel vandaag nogFinquiddity vervolgens de taxatie en met uw tussenpersoon voor een afspraak.eventuele milieukeuring en regelt Vanzelfsprekend kunt u ook direct en ge-Finquiddity dat de koopovereenkomst heel vrijblijvend een offerte aanvragen bij Finquiddity.en akte van levering worden opgesteld. Wilt u deze brochure en/of andere documenten in een groter lettertype ontvangen? Ga naar www.grondvermogen.nl.
 6. 6. Veelgestelde VragenHoe wordt de waarde van de grond kunt u uitsluitend nog het recht van fiscale wet- en regelgeving gekwalificeerdbepaald? erfpacht (inclusief het recht van opstal) als aftrekbare kosten eigen woning enIn de offerte wordt de waarde van de grond verkopen en daarmee de waarde van het wordt vergelijkbaar met hypotheeklas-onder uw woning geschat op basis van andere deel (de opstallen) realiseren. ten verrekend in Box 1. Een belangrijkedoor u verstrekte informatie over de WOZ- U heeft voor de verkoop van het recht voorwaarde is wel dat u de woning zelfwaarde van uw woning (inclusief grond). van erfpacht geen toestemming van de blijft bewonen. Voor een uitgebreidereDe verkoopprijs van de grond onder uw erfverpachter nodig. Het is mogelijk dat beschrijving van de fiscale consequentieswoning wordt uiteindelijk bepaald door het recht van erfpacht negatieve gevolgen verwijzen wij naar paragraaf 2 en 3 vande huidige marktwaarde ervan te laten heeft voor de verkoopbaarheid van uw het Informatieboek Grondvermogen.taxeren door een erkend taxateur in woning. In dit verband wordt erop gewezen Daar staat ook beschreven wanneeropdracht en voor rekening van Finquiddity. dat erfpacht met name in de grote steden bovenstaande fiscale consequenties niet in Nederland gebruikelijk is en daar tot op van toepassing zijn.Hoe wordt de hoogte van de canon heden geen materieel nadelige gevolgenbepaald? voor de verkoopbaarheid heeft gehad. Wat zijn de consequenties voorDe canon bedraagt bij Grondvermogen een In een streek waar erfpacht minder gemeentelijke heffingen en verzekeringen?percentage van de waarde van de grond. gebruikelijk is, is het goed denkbaar dat Als erfpachter blijft u dezelfde gemeen-Het percentage wordt vastgesteld op basis uw woning mogelijk langer te koop staat. telijke heffingen betalen als die u betaaldevan onder meer de hoogte van de reële Ten slotte moet u er rekening mee houden als eigenaar van de grond. Er verandertrente in de periode van 3-5 werkdagen voor dat de toekomstige waardeontwikkeling ook niets voor uw woonhuisverzekering.de levering van de grond. Dit percentage van het recht van erfpacht kan afwij-wijzigt na levering niet meer, behalve door ken van de waardeontwikkeling van de Wat gebeurt er als een nieuwe eigenaar(i) de jaarlijkse inflatiecorrectie en (ii) de volle eigendom. Een oorzaak hiervan kan van de grond andere plannen heeft?aanpassing van de canon elke 30 jaar op bijvoorbeeld gelegen zijn in een wijziging Helemaal niets. Zolang het recht van erf-basis van dan geldende marktomstandig- in fiscale wet- en regelgeving. pacht van kracht is, kan de nieuweheden. Beide aanpassingsmechanismen eigenaar zonder uw medewerking nietsstaan beschreven in de erfpacht- en Wat zijn de fiscale consequenties? aan de erfpacht- en opstalbepalingenopstalbepalingen opgenomen in de akte De koopsom die u als particulier ontvangt veranderen.van levering. De erfverpachter kan de voor de verkoop van uw grond wordt nietcanon niet op andere gronden aanpassen. belast in Box 1. De koopsom is wel een bezit dat voor de inkomstenbelastingHoe zit het met de verkoopbaarheid onder de bezittingen van Box 3 valtvan de woning? (inkomsten uit sparen en beleggen enOp het moment dat u de grond onder uw afhankelijk van de aanwending van de tewoning verkoopt, realiseert u een deel van ontvangen gelden). De canon die u moetde waarde van de woning. In de toekomst betalen wordt op basis van de huidige Kijk voor meer informatie op: www.grondvermogen.nl

×