Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 
- превентивни механизам за јачање интегритета 
институција - 
Драгана Крунић, 12.12.2014.године
Интегритет 
- лични интегритет 
- интегритет институције 
- друштвени интегритет
Увођење плана интегритета у јавни сектор 
Републике Србије 
Законом о Агенцији за борбу против корупције предввиђено је да...
14 система 
- Политички систем 
- Систем правосуђа 
- Систем полиције 
- Систем локалне самоуправе 
- Систем одбране 
- Си...
Шта је план интегритета? 
- Превентивни механизам за јачање интегритета 
институције 
- Документ који је рзултат смопроцен...
· Све државне институције имале су обавезу да израде своје 
планове интегритета у првом циклусу његове израде у периоду 
о...
Специфичне области у којима су процењивали ризике од 
корупције и других неправилнсоти факултети: 
- Упис студената (да ли...
Израда плана интегритета у систему 
просвете:
Класификација 
институција у 
систему 
просвете 
Број 
институција 
Урађених 
планова 
интегритета 
Проценат урађених 
пла...
Ран 
г 
Резултат (%) 
ВИСОКО РИЗИЧНЕ ОБЛАСТИ ( > 60% ризика) 
Нема високо ризичних области 
СРЕДЊЕ РИЗИЧНЕ ОБЛАСТИ (20% ~ ...
Етика и лични интегритет 
план интегритета 
истраживање ОЕЦД 2012. године 
- лице задужено за вођење 
евиденције поклона 
...
Управљање институцијом 
процена ризика кроз план 
интегритета 
- прописи који регулишу рад 
институције нису објављени на ...
Управљање кадровима 
план интегритета 
анализа притужби 
- план и програм обука 
запослених о етици и 
интегритету се не и...
Управљање финснсијама и јавне 
набавке - план интегритета анализа представки 
- план буџета се не припрема на 
основу ства...
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
план интегритета 
анализа представки 
- неправилности се јављају код 
издавања просторија школе 
-...
ФАКУЛТЕТИ ПРОЦЕС ВРЕДНОСТ (%) 
Нема јасно утврђених 
Поступак формирања 
критеријума за формирање 
ценовника о 
0.32 
цено...
Контролни механизми 
- анализа пријава физичких и правних лица 
- вршење непосредног надзора квалитета и 
објективности из...
Контролу квалитета и објективности 
израђених планова интегритета Агенција 
је извршила непосредном контролом 
одласком у ...
Непосредном контролом је утврђено 
- институције немају софтвер за електронско 
управљање документацијом 
- запошљавање ни...
Израда плана интегритета је цикличан 
процес након две године примене мера 
следи нова процена ризика. 
Израдом и спровође...
“Ако још издалека препознамо зло које 
се развија што може само мудар човек, 
оно се може брзо излечити, но ако га 
нисмо ...
Питања.........
ХВАЛА 
dragana.krunic@acas.rs
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija

623 views

Published on

Koliko su visokoškolske institucije bile uspešne u kreiranju planova integriteta?

Autorka: Dragana Krunić, Agencija za borbu protiv korupcije

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija

 1. 1. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА - превентивни механизам за јачање интегритета институција - Драгана Крунић, 12.12.2014.године
 2. 2. Интегритет - лични интегритет - интегритет институције - друштвени интегритет
 3. 3. Увођење плана интегритета у јавни сектор Републике Србије Законом о Агенцији за борбу против корупције предввиђено је да обавезу доношења плана интегритета имају: државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа Обавезу доношења плана интегритета има око 4500 институција
 4. 4. 14 система - Политички систем - Систем правосуђа - Систем полиције - Систем локалне самоуправе - Систем одбране - Систем финансија и привреде - Систем пољопривреде - Систем социјалне политике - Здравствени систем - Систем просвете и науке - Систем културе и спорта - Систем животне средине - Систем заштите података, људских права и јавног интереса - Систем јавних предузећа dragana.krunic@acas.rs
 5. 5. Шта је план интегритета? - Превентивни механизам за јачање интегритета институције - Документ који је рзултат смопроцене изложености институције ризицима за настанак и рзвој корупције и дргих неправилности, и који садржи мере и активности за њихово смањење односно отклањање
 6. 6. · Све државне институције имале су обавезу да израде своје планове интегритета у првом циклусу његове израде у периоду од фебруара 2012 до краја марта 2013 године · Процењивали су ризике у следећим областима: УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА БЕЗБЕДНОСТ - етика и лични интегритет (сукоб интереса, пријем поклона, пријава корупције, заштита оних који пријављују корупцију) -
 7. 7. Специфичне области у којима су процењивали ризике од корупције и других неправилнсоти факултети: - Упис студената (да ли ради у складу са утврђеним критеријумима и процедурама) - Испитивање и евалуација знања студената (да лу се примењују уједначени критеријуми, да ли је транспарентно полагање испита, да ли се полажу испити мимо утврђених процедура и др.) - Формирање цена услуга које пружа факултет (да ли постоје јасни критеријуми за формирање ценовника, да ли су они објављени на интернет странама факултета..) - Избори у звања (да ли су критеријуми и процедуре за изборе у звања јасни и довољно транспарентни, да ли је могућ избор у звање мимо ових утврђених критеријума...)
 8. 8. Израда плана интегритета у систему просвете:
 9. 9. Класификација институција у систему просвете Број институција Урађених планова интегритета Проценат урађених планова Основне и средње школе 1788 994 56.00% Факултети 92 34 37.00% Студентски 15 6 40.00% центри Предшколске установе 162 109 67.00% Остали 429 53 12.00% УКУПНО 2217 1196 54.00%
 10. 10. Ран г Резултат (%) ВИСОКО РИЗИЧНЕ ОБЛАСТИ ( > 60% ризика) Нема високо ризичних области СРЕДЊЕ РИЗИЧНЕ ОБЛАСТИ (20% ~ 60% ризика) Етика и лични интегритет 1 29 НИСКО РИЗИЧНЕ ОБЛАСТИ ( < 20%) Управљање институцијом 2 11.5 Безбедност 3 8.2 Управљање кадровима 4 7 Управљање документацијом 5 3.4
 11. 11. Етика и лични интегритет план интегритета истраживање ОЕЦД 2012. године - лице задужено за вођење евиденције поклона функционера и запослених није одређено - интерни акт о заштити запослених који пријављују корупцију не постоји - 19% студената се жалило на администрацију и процедуре на универзитетима - потребно је уредити процедуре за представке и вршити анализу жалби како би се ублажили њихови узроци - повећати транспарентност како би студенти имали информације о процедурама за подношење жалби и мерама предузетим по њиховим представкама
 12. 12. Управљање институцијом процена ризика кроз план интегритета - прописи који регулишу рад институције нису објављени на интернет страни - стандарди за оцену резултата рада институције нису прецизно дефинисани - нема провере квалитета управљања установама - истраживање ОЕЦД само 20 факултет има објављен етички кодекс на интернет страни - извештај комисије за упис нема објављен ниједан факултет анализа притужби - самовоља директора школе која се огледа кроз давање отказа, запошљавање, обављање јавних набавки
 13. 13. Управљање кадровима план интегритета анализа притужби - план и програм обука запослених о етици и интегритету се не израђује - процедура и критеријуми за оцењивање и напредовање нису јасно дефинисани - запошљавање наставника без конкурса - мењање акта о систематизацији без одобрења оснивача - непотизам код запошљавања
 14. 14. Управљање финснсијама и јавне набавке - план интегритета анализа представки - план буџета се не припрема на основу стварних потреба институције - финансијски план се не припрема на основу детаљне анализе потреба институције - куповина материјалних средстава се не врши у складу са стварним потребама институције - јавне набавке нису довољно транспарентне - нерационално и ненаменско трошење средстава - коришћење службених возила у пиватне сврхе - нерасписивање тендера за јавне набавке
 15. 15. ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ план интегритета анализа представки - неправилности се јављају код издавања просторија школе - критеријуми за расподелу фонда часова нису јасно дефинисани - контрола трошења прихода стечених на основу издавања школског простора није ефикасна - незаконито издавање школског простора - просторије школе се издају за потребе локалних сајмова, а новац не наплаћује школа - уступање сале за политичке митинге без наплате
 16. 16. ФАКУЛТЕТИ ПРОЦЕС ВРЕДНОСТ (%) Нема јасно утврђених Поступак формирања критеријума за формирање ценовника о 0.32 ценовника о услугама услугама које пружа факултет које пружа факултет Јављају се неправилности код уписа студената на факултет (уписују се мимо утврђених правила и процедура) Упис студената 0.24 Неуједначени критеријуми за испитивање и евалуацију знања код различитих наставника Испитивање и евалуација знања 0.16
 17. 17. Контролни механизми - анализа пријава физичких и правних лица - вршење непосредног надзора квалитета и објективности израђених планова интегритета одласком у институцију - истраживања о корупцији - извештавање о спровођењу мера побољшања
 18. 18. Контролу квалитета и објективности израђених планова интегритета Агенција је извршила непосредном контролом одласком у 8 одабраних институција из систeма просвете
 19. 19. Непосредном контролом је утврђено - институције немају софтвер за електронско управљање документацијом - запошљавање нису препознале као ризичан процес - код планирања и трошења буџетских средстава такође нису препознали ризике - пример добре процене ризика огледа се у области етике и личног интегритета где су институције процениле да не поседују ефикасне интерне механизме за препознавање, рано откривање и спречавање неетичких, непрофесионалних и коруптивних поступака
 20. 20. Израда плана интегритета је цикличан процес након две године примене мера следи нова процена ризика. Израдом и спровођењем плана интегритета у циклусима прати се напредовање институција у јачању њихове отпорности на корупцију. Пројекат подршке Влади Републике Српске за успоставу механизама проведбе новоусвојене Стратегије и Акционог плана за борбу против корупције у Републици Српској 2013-2017, подржан од стране Британске Амбасаде у Босни и Херцеговини и DFID-а
 21. 21. “Ако још издалека препознамо зло које се развија што може само мудар човек, оно се може брзо излечити, но ако га нисмо препознали па дозволимо да узме таквог маха да га свако може препознати, лека више нема.” Николо Макијавели
 22. 22. Питања.........
 23. 23. ХВАЛА dragana.krunic@acas.rs

×