Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lb Woordenlijst Jodendom

626 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lb Woordenlijst Jodendom

  1. 1. Bar Mitswa Een joodse jongen die dertien jaar wordt. De term bar mitswa betekent letterlijk ‘zoon van het gebod’. Bat Mitswa De term bat mitswa betekent letterlijk ‘dochter van het gebod’. Een joods meisje is vanaf haar twaalfde jaar religieus meerderjarig en dus verplicht zich aan de mitswot geboden te houden Chanoeka Chanoeka (Inwijdingsfeest) is het enige belangrijke feest dat niet in de bijbel genoemd wordt. Lichtfeest. Davidster Mageen Davied wordt in het algemeen als Davidster vertaald, hoewel de letterlijke vertaling ‘schild van David’ luidt. Van oorsprong is deze zespuntige ster geen joods symbool en enig verband met de bijbelse koning David is niet aantoonbaar Keppel Een kapje dat joodse mannen op hun hoofd dragen. Ko(o)sjer Voedsel dat voor joden geschikt is om te eten. Eten moet op een speciale manier zijn klaargemaakt voor het gegeten mag worden. Sommige dingen mogen helemaal niet gegeten worden. Liberale Joden Het liberaal jodendom zocht een vorm om het historische jodendom met het moderne leven in overeenstemming te brengen en geen strikte
  2. 2. naleving van traditioneel religieuze wetten te vereisen. Eén van de uitgangspunten is de persoonlijke interpretatie van de Tora. Menora 7 armige kandelaar. Stond in de tempel in Jeruzalem, mag niet na gemaakt worden. Bima Verhoogd platform in een synagoge. Vanaf de biema leidt de chazan (voorganger) de synagogedienst. Chazan Voorganger in de synagoge die onder meer psalmen reciteert en samen met de andere aanwezigen zingt en bid. Eeuwig brandende lamp Het neer tamied, eeuwig licht, hangt in de synagog en is zowel een verwijzing naar de menora die in de Tempel brandde als een verwijzing naar Gods voortdurende aanwezigheid. De gebruikelijke plaats voor de lamp is voor de heilige ark Heilige Ark Kast of nis in de synagoge waarin de Torarollen opgeborgen zijn. Deze bevindt zich tegen of in de muur, die de richting van de tempel in Jeruzalem aangeeft, vanuit onze contreien gezien dus het Oosten Jad Aanwijzer die gebruikt wordt bij het lezen van de Tora, om te verhinderen dat deze heilige tekst vervuild of beschadigd raakt. Letterlijk betekent jad hand, de aanwijzer heeft dan ook de vorm van een stokje met daaraan een handje. Mezoeza (mv: mezoezod): kokertje op de deurpost met tekst uit de Bijbel (Deuteronomium 6.4-9) en
  3. 3. godsnaam ‘Shadai’ op perkament. Niet-religieuze Joden Mensen die wel Joods zijn, maar er niet veel mee doen. Orthodoxe joden Heel sterk de regels volgen. Iemand die alles precies volgens de regels doet, noem je orthodox. Iemand die zich er een beetje aan houdt, noem je onorthodox Pesach Lentefeest,vrijheidsfeest. Rabbijn Ook wel rabbi. Joodse geleerde die een expert is op het gebied van de Halacha de joodse wet. Letterlijk betekent rabbijn leraar. Sjabbat De wekelijkse viering van de sjabbat, de zevende dag, begint op vrijdagavond bij zonsondergang. Het is een dag van rust, ter herinnering aan de zevende dag van de schepping, toen God uitrustte. Er heerst een algemene werkonthouding Synagoge In het Nederlands de Sjoel. Ook wel het Bet-Keneset: huis van samenkomst. Talliet Ook wel tallit. Vierhoekig omzoomd kleed met aan de hoeken vier draadjes (tzitziet) die door joodse mannen gedragen wordt tijdens onder meer het ochtendgebed Talmoed Mondelinge leer. Het belangrijkste boek binnen het jodendom.
  4. 4. Tenach Torah, profeten en geschriften: wat inhoud betreft het Oude Testament van de protestanten, met andere volgorde. Ook wel de schriftelijke Tora. Thora De Tora, wat letterlijk lering of leer betekent, bestaat uit de eerste vijf boeken van tenach. Tien woorden De basis van de joodse wet, die is vast gelegd in de Tora, wordt gevormd door de Tien Uitspraken, in niet-joodse kring bekend als de Tien Geboden, Wekenfeest Wekenfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het is tevens het einde van de Omertelling. Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten (de voorouders van de Joden) veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Nieuwjaar Het valt op de eerste twee dagen van Tisjrie, de zevende maand van de joodse godsdienstige kalender en de eerste maand van de joodse burgerlijke Grote Verzoendag Dag van de Vergevingen (meervoud), wordt als de belangrijkste feestdag beschouwd in het jodendom Poerim Lotenfeest.

×