Advertisement

More Related Content

Advertisement

150611 wervel studiedag_bamst

 1.     Studiedag BAMST Affligem, 11 juni 2015 www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Benny Van de Velde benny@wervel.be Zondag Vleesdag Naar minder en beter vlees Voor boer en maatschappij
 2.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60
 3.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Suggestieve berichtgeving vanuit de overheid en de sector –­> Niets aan de hand MAAR:  –  varkens en vleesvee in 2010 minst rendabele sectoren  –  tussen 2008 en 2011 waren netto­bedrijfsresultaten bij  varkens en vleesvee gemiddeld negatief – fysieke handelsbalans is sterk negatief, met name door  eiwitafhankelijkheid   Positieve  handelsbalans: vooral door export  dierlijke producten
 4.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60
 5.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Veehouderij op industriële leest geschoeid:  – lineair input­output model   kringloop↔ – veel afval (mest) – vergeten dat we met natuur werken Problematisch voor mens en milieu: Kosten van dit systeem  worden afgewenteld op de maatschappij. 
 6.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Dramatische cijfers: ● elk jaar verdwijnen   > 1000 bedrijven ● opvolging 50+  boeren is 15­20% ● loonkloof boer   ↔ werknemer ● in 2030 enkel nog  megastallen? 
 7.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Vleespromotie is geen boodschap van algemeen nut: In het licht van duidelijk aangetoond verband tussen  consumptie van rood en verwerkt vlees en welvaartziekten,  zijn VLAM­campagnes totaal onverantwoord.  
 8.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Milieuverkenning 2030 (VMM):  “Het afbouwen van de veestapel is  dé beleidsmaatregel om de  waterkwaliteit in Vlaanderen te  verbeteren.” Tussen 2007 en 2011 ging al      €60 miljoen naar subsidies voor de  bouw van AEA­stallen. 
 9.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Long livestock shadow:  – biodiversiteit en klimaat – sociale en culturele ontheemding – gezondheidseffecten van ggo­monoculturen
 10.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60
 11.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Sector en overheid zien vooral heil in end­of­pipe  oplossingen. Die zijn veelal hoogtechnologisch en  bijgevolg duur.  Dit soort oplossingen leidt de landbouwer recht in de  tredmolen van schaalvergroting en specialisatie.  Goed bedoeld onderzoek om bv. de voederconversie te  doen stijgen, of om de methaanuitstoot te doen dalen.  Men weigert echter het probleem bij de bron aan te  pakken: daling van de veestapel tot op het niveau van  grondgebonden landbouw  
 12.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Anderzijds gaan we niet mee in contextloze  berichtgeving over veeteelt.  De impact van vee op het milieu hangt af  van het systeem waarin het wordt  gehouden.  In agro­ecologische landbouw observeert  men natuurlijke systemen en tracht die te  kopiëren naar de landbouwpraktijk. 
 13.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Zondag Vleesdag: minder en beter vlees Hendrik Dierendonck:    “We zijn beter af met 1x  echt goed, maar wat  duurder vlees per week” Waarom wel vlees:  – Vegetarische landbouw is niet realistisch, of op zijn minst niet  efficiënt. Veeteelt maakt deel uit van de landbouwkringloop – Vlees eten zit in de menselijke cultuur  Agro­industriële  eenheidsworst is voor  boer, burger, milieu en  overheid een verliespost. 
 14.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Veehouderij als onderdeel van meerwaardenlandbouw ● Herkauwers eten gras ● Kippen en varkens verwerken overschotten en  afvalstromen (echt afval: sojaschroot is geen  afvalstroom!) ● Grondgebonden  → Brengt ons bij 1 à 2 porties vlees per week. Laat het  dan een feest zijn, met goed vlees. Vlaanderen regio bij uitstek voor dit soort landbouw ● Verstedelijkt dus dicht bij consument ● Genoeg landbouwgrond ● Veel afvalstromen uit voedingsindustrie ● Al heel wat voorbeelden van boeren die succesvol een  compleet andere weg bewandelen dan is  “voorgeschreven”. 
 15.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 1. Minder is beter De positieve gezondheids­ en milieu­effecten van een kleinere  veestapel en minder vleesconsumptie zijn evident. 2. Faire prijzen Eerlijke prijzen voor boeren, gebaseerd op de echte kosten –  inclusief maatschappelijke – door in te zetten op de korte keten  en een versterkte positie van de boer in de lange keten. 3. Kwalitatiever Er is een tendens naar meer vraag om duurzame producten,  authenticiteit, herkomst en productdifferentiatie. 4. (Agro)ecologisch Een grondgebonden en eiwitautonome veehouderij met lokale en robuuste veerassen draagt bij aan een duurzamere  toekomst voor de Vlaamse landbouw en maatschappij.
 16.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60 Zondag Vleesdag: samenvattend Maandag: Vlees van hier, ontbossing in't vizier! Dinsdag: Vlees onlosmakelijk verbonden met ggo's Woensdag: Veehouders in keurslijf van verticale integratie Donderdag: Eenheidsworst brengt weinig meerwaarde Vrijdag: Ecologische schaduw, ook in Vlaanderen Zaterdag: Maatschappelijke kost van overconsumptie Zondag Vleesdag: ● Omdat dieren  horen in een  gezond  landbouwsysteem ● Omdat het hoort bij onze cultuur
 17.     www.wervel.be - Edinburgstraat 26 - 1050 Brussel - 02/893 09 60   Vragen?   benny@wervel.be 
Advertisement