Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Doa untuk Mencapai Hajat                    ‫ل ص ى لع دمحم آل و دمحم م سب ل لها ن محر ال م يحر ال‬   ...
Doa untuk Mendapatkan Keluasan RizkiBismillâhir Rahmânir RahîmAllâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli MuhammadAllâhumma yâ S...
Doa Untuk Memperoleh Keberkahan RizkiBismillâhir Rahmânir RahîmAllâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad Allâhumma in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doa untuk mencapai hajat & rejeki

2,900 views

Published on

 • Be the first to comment

Doa untuk mencapai hajat & rejeki

 1. 1. Doa untuk Mencapai Hajat ‫ل ص ى لع دمحم آل و دمحم م سب ل لها ن محر ال م يحر ال‬ ‫مه ل ال‬ Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad Ilâhî kayfa ad’ûka wa ana ana, wa kayfa aqtha’u rajâî minka wa Anta Anta. Ilâhî idzâ lam as-alka fatu’thînî faman dzal ladzî as-aluhu fayu’thînî? Ilâhî idzâ lam ad’ûka fatastajîbulî faman dzal ladzî ad’ûhu fayastajîbulî? Ilâhî idzâ lam adharra’ ilayka fatarhamunî faman dzal ladzî adharra’u ilayhi fayarhamunî? Ilâhî fakamâ falaqtal bahra li-Mûsâ `alayhis salâm wa najjaytahu as-aluka an tushalliya ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad, wa an tunajjiyanî mimmâ ana fîhî, wa tufarrija `annî farajan `âjilan ghayra âjilin bifadhlika wa rahmatika yâ Arhamar râhimîn.Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha PenyayangYa Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganyaIlahi, Bagaimana aku berdoa kepada-Mu sementara aku adalah aku, bagaimana aku putusasa dari-Mu sementara Engkau adalah Engkau. Ilahi, jika aku tidak memohon kepada-Muyang kemudian memberi aku, kepada siapa lagi aku harus memohon yang kemudian memberiaku? Ilahi, jika aku tidak berdoa kepada-Mu yang kemudian mengijabah doaku, kepadasiapa lagi aku harus berdoa yang kemudian memperkenankan doaku? Ilahi, jika aku tidakmerendahkan diri kepada-Mu yang kemudian menyayangi aku, kepada siapa lagi aku harusmerendahkan diri yang kemudian menyayangi aku? Ilahi, sebagaimana Engkau telahmembelah lautan untuk Nabi Musa (as) dan Kau selamatkan ia, aku memohon kepada-Musampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, selamatkan aku dari apayang aku takutkan, dan bahagiakan aku dengan kebahagiaan yang segera dan tidaktertunda-tunda dengan karunia dan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segalayang mengasihi.Doa ini diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin (sa), salah seorang cucu Rasulullah saw yaituputera Al-Husein bin Fatimah binti Rasulilllah saw.Doa ini diriwayatkan oleh Maqatil bin Sulaiman dari Imam Ali Zainal Abidin (sa). Iamengatakan: Barangsiapa yang membaca doa ini seratus kali dan doanya tidak diijabah, makalaknatlah Maqatil. (Mujarrabat Imamiyah, hlm 114).Ini menunjukan bahwa Maqatil bin Sulaiman telah membuktikannya, dan sakingyakinnya ia berani mengatakan seperti itu.
 2. 2. Doa untuk Mendapatkan Keluasan RizkiBismillâhir Rahmânir RahîmAllâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli MuhammadAllâhumma yâ Sababa man lâ sababa lah(u), yâ Sababa kulli dzî sabab, yâ Musabbibal asbâbimin ghayri sabab, shalli ‘alâ Muhammadin wa ali Muhammad, waghninî bihalâlika ‘anharâmik(a), wa bithâ’atika ‘an ma’shiyatik(a), wa bifadhlika ‘anman siwâka yâ Hayyu yâQayyûm, shalli ‘alâ Muham-madin wa ali Muhammad, wa tub ‘alayya yâ Karîm, waghfirlîyâ Halîm, wa taqabbal minnî wasma’ du’âi, walâ tu’ridh ‘annî fainnî ‘abduka wabnu ‘abdikawabnu amatika, faqîrun bayna ya-dayka sâilun bibâbika, wâqifun bifinâik(a), arjû minka waathlubu mâ ‘indaka, wastaftihu min khazâinik(a). Subahânaka Antallâhu Al-`Azhîmul Halîm,Al-Jawâdul Karîm, jud ‘alayya min fadhlika wa takarram min rahmatik(a), wa tub ‘alayya yâSayyidî tawbatan nashûhâ fainnî astaghfiruka wa atûbu ilayka, wa lâ hawla walâ quwwataillâ billâhi Al-’Aliyyul ‘Azhîm, wa shallâhu ‘alâ sayyidinâ Muhammadinin Nabiyyi waâlihith thâhirîn wa sallama taslîman katsîrâ.Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha PenyayangYa Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganyaYa Allah, wahai Penyebab yang tak bersebab, wahaiPenyebab setiap yang bersebab, wahai Penyebab dari segala sebab, sampaikan shalawatkepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan kayakan aku dengan rizki-Mu yang halaldari yang Kau haramkan, dengan ketaatan kepada-Mu dari maksiat atas-Mu, dan dengankarunia-Mu dari selain-Mu ya Hayyu ya Qayyum, sampaikan shalawat kepada Muhammaddan keluarga Muhammad, bukakan pintu taubat bagiku wahai Yang Maha Mulia, ampuniaku wahai yang Maha Bijaksana, terimalah amalku dan dengarlah doaku; jangan Kaupalingkan wajah-Mu dariku karena sesungguhnya aku adalah hamba-Mu putera hamba-Mu,aku fakir di hadapan-Mu, aku memohon kepada-Mu di pintu-Mu, dan berdiri di halaman-Mu. Aku berharap dari-Mu dan mencari apa yang ada di sisi-Mu, aku bermohon pada-Mudibukakan khazanah-khazanah-Mu. Maha Suci Engkau, Engkaulah Allah Yang Maha Agungdan Maha Bijaksana, Yang Maha Dermawan dan Maha Penyantun, limpahkan padakukarunia-Mu, muliakan aku dengan rahmat-Mu, dan bukakan pintu taubat bagiku ya Sayyididengan taubat yang sebenarnya, sungguh aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubatkepada-Mu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan MahaAgung; semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan Nabi kamiMuhammad dan keluarganya yang suci, dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih darisegala yang mengasihi.(Mujarrabat Imamiyah: 24)
 3. 3. Doa Untuk Memperoleh Keberkahan RizkiBismillâhir Rahmânir RahîmAllâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad Allâhumma inna dzunûbî lam yabqa lahâ illâ rajâu ‘afwika, waqad qaddamtu âlatal hirmân bayna yadayya fa as-aluka mâlâ astahiqquhu wa ad’ûka mâlâ astawjibuhu wa atadharra’u ilayka mâlâ asta’hiluhu, walam yakhfa ‘alayka hâlî wain khafiya ‘alan nâsi kunhu ma’rifati amrî. Allâhumma in kâna rizqî fis samâi fa ahbithhu, wain kâna fil ardhi fa azhhirhu, wain kâna ba’îdan faqarribhu, wain kâna qarîban fayassirhu, wain kâna qalîlan fakatstsirhu wa bâriklî fîhi.Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha PenyayangYa Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganyaYa Allah, sungguh tidaklah kekal dosa-dosaku kecu

×