Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบ 7

207 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบ 7

  1. 1. ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ ใช้ งาน” โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน หมายถึง โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวตประจาวันเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่ง ิอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่ ่หรื อปรับปรุ งดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นก็ได้ โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อนแล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ ้และพัฒนาสิ่ งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้นกเรี ยนต้องใช้ความรู ้ ัเกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วธี ิทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วยตัวอย่ าง1.โครงงานโปรแกรมธนาคารความดี ใช้ในการบันทึกข้อมูลนักเรี ยน เพิ่มคะแนนความดี หักคะแนนความประพฤติของนักเรี ยน และผลของการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลนี้กบธนาคารความดี ก็เป็ นที่น่าพอใจมากกว่า ั ั ่การบันทึกความดีที่เป็ นสมุดรู ปเล่ม ที่ใช้กนอยูในปั จจุบน ซึ่งต้องใช้กระดาษเป็ นจานวนมากใน ัการทาเป็ นสมุดบันทึกคะแนนความดีให้นกเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยน อีกทั้งการพกพาสมุดนั้นทา ัให้เกิดการสู ญหายได้ และเกิดการชารุ ดได้ง่าย การหาวิธีที่จะใช้กระดาษให้นอยลงจึงเป็ น ้ทางเลือกที่ดี ดังนั้นโปรแกรมธนาคารความดีน้ ีจึงเป็ นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่ารู ปเล่มบันทึกแบบเดิม โปรแกรมธนาคารความดีน้ ีได้ถูกคิดต่อยอดจากโปรแกรมเดิมที่มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าโปรแกรมตัวใหม่ โดยเริ่ มจากการวางแผนเค้าโครงโปรแกรม คิดหาสู ตรที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมธนาคารความดี ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003ออกแบบเมนูหลักต่างๆที่จาเป็ นต่อการใช้งาน เช่น รายการเพิ่มคะแนนความดี รายการหักคะแนนความประพฤติ รายงานคะแนนแบบห้อง หรื อแม้แต่ระดับบุคคล และยังสามารถมีประโยชน์ในการใช้งานจริ ง แล้วจึงมาสร้างในโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 โดยเริ่ ม ่จากการสร้างเมนูหลัก เพิ่มเมนูยอยอีกหลายรายการเพื่อสะดวกแก่การเก็บหลักฐานพฤติกรรม
  2. 2. ของนักเรี ยนที่เป็ นสมาชิกภายในโรงเรี ยน ข้อมูลภายในโปรแกรมธนาคารความดียงสามารถ ัเพิ่ม ลบ หรื อแก้ไข ข้อมูลสมาชิกหรื อข้อมูลต่างๆภายในโปรแกรมได้ ข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่ถูกบันทึกในโปรแกรมยังสามารถเก็บเป็ นหลักฐาน และรายงานเพื่อส่ งต่อให้ฝ่ายปกครองพิจารณาต่อไปได้อีกด้วย โปรแกรมธนาคารความดีน้ ีจึงเป็ นโปรแกรมที่สามารถลดภาระของครูผูบริ หารเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรี ยนได้โดยไม่ตองเพิ่งการตรวจสอบที่ ้ ้ยุงยากเหมือนแต่ก่อน ลดขั้นตอนการดูแลได้ในโปรแกรมเดียว และยังสามารถประยุกต์พฒนา ่ ัโปรแกรมนี้เพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้อีกด้วย
  3. 3. 2.โปรแกรมการสื บค้นคาไทยตามเสี ยงอ่าน (Thai Soundex) การค้นหาคาไทยที่มีเสี ยงพ้อง หรื อคาที่สามารถสะกดได้หลายแบบนั้น สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการค้นหาคาตามเสี ยงอ่าน ทั้งนี้ ตามธรรมชาติของผูใช้ภาษาโดยทัวไป จะเคย ้ ่ชินกับเสี ยงอ่านของคามากกว่าตัวสะกด นอกจากนั้น เสี ยง 1 เสี ยงสามารถแทนคาได้มากกว่า 1คา เช่น เสี ยง "ค่า"หมายความถึง ข้า ค่า หรื อ ฆ่า ก็ได้ ชื่อเฉพาะทั้งหลาย ก็สามารถสะกดได้หลายแบบ เช่น เพชรรัตน์ (อ่านว่า เพ็ด - ชะ - รัด)อาจสะกดเป็ น เพชรัตน์ เพ็ชรัตน์ เพ็ชรรัตน์เพชรรัช เพชรรัชต์ เพชรรัฐ เพชรรัตต์ เพชรรัตติ์ เพชรรัศม์ ฯลฯ จึงได้มีการคิดวิธีคนตามเสี ยง ้อ่านขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูใช้ ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสะกดคาได้อย่างถูกต้อง ้เช่น การค้นหาชื่อในฐานข้อมูลสามะโนประชากร ในสมุดรายนามผูใช้โทรศัพท์ หรื อใน ้โปรแกรมตรวจคาผิด เป็ นต้น3.โปรแกรมแปลภาษา (Machine Translation) โปรแกรมแปลภาษาคือ เครื่ องมือที่ใช้สาหรับแปลข้อความจานวนมากๆ จากภาษาหนึ่งไปเป็ นภาษาหนึ่ง โดยสามารถป้ อนข้อมูลภาษาต้นทางเป็ นข้อความ หรื อเสี ยงพูดก็ได้ ผลที่ได้รับคือ จะได้ภาษาปลายทางเป็ นข้อความ หรื อเสี ยงพูดก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้วงการการแปลสามารถแปลข้อความได้เป็ นจานวนมาก และรวดเร็ว
  4. 4. การทาวิจย และพัฒนาเครื่ องแปลภาษา เป็ นงานแขนงหนึ่ง ในศาสตร์แห่งการประมวลผล ัภาษาธรรมชาติ เครื่ องแปลภาษาเครื่ องแรกถูกผลิตขึ้นประมาณปี ค.ศ.1930 เป็ นซอฟต์แวร์ที่พยายามแปลข้อความในรู ปประโยค โดยพิจารณาเรื่ องของวากยสัมพันธ์ รวมถึงอรรถศาสตร์ด้วย ไม่ใช่แปลเป็ นคาๆ เท่านั้น การทาวิจย และพัฒนา เครื่ องแปลภาษา ในประเทศไทยเริ่ มต้น ัในปี พ.ศ. 2524 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เกรอนอบล์ (Grenoble)แห่งประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมกันจัดทาโครงการวิจย และแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ด้วย ัคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นโครงการของทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524 - 2530)ต่อมาก็เกิดโครงการความร่ วมมือ ในการพัฒนาระบบแปลหลากภาษา สาหรับภาษา ในเอเชีย ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่นมลายู อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งเป็ นโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งดาเนินการภายใต้ศนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(พ.ศ. ู2530 - 2537)4.โปรแกรมรู ้จาอักขระไทยด้วยแสง หรื อไทยโอซี อาร์ (Thai Optical Character Recognition) โอซีอาร์เป็ นคาย่อของภาษาอังกฤษว่า "Optical Character Recognition : OCR"แปลเป็ น ่ภาษาไทยได้วา "การรู ้จกอักขระด้วยแสง"เป็ นงานประยุกต์งานหนึ่งของสาขาวิทยาการ ัคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความสนใจ และพัฒนามานานกว่า 70 ปี แล้ว โอซีอาร์ เป็ นการรู ้จารู ปแบบ
  5. 5. ตัวอักษร ซึ่งเป็ นงานวิจยในสาขาการรู ้จารู ปแบบ (Pattern Recognition)เป็ นเทคโนโลยีที่ส่งผล ั ่ให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถระบุรูปแบบได้อย่างถูกต้อง เช่น สามารถจะบอกได้วา ภาพนั้นคือภาพอะไร ภาพตัวอักษรนั้นคือตัวอักษรอะไร หรื อเสี ยงนั้นคือเสี ยงของคาสั่งอะไร เป็ นต้น นักวิจยมีความสนใจงานโอซีอาร์เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร การ ัเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้เป็ นแฟ้ มข้อความ (Text File)ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์น้ น ต้องใช้บุคลากร ั ่ในการจัดพิมพ์เอกสารนั้นๆ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลคา ถึงแม้วาโปรแกรมประเภทนี้จะมี ็ัความสามารถ และเป็ นเครื่ องมือที่ดี แต่กยงต้องใช้บุคลากรจานวนมาก และใช้เวลานาน ถ้าโอซีอาร์ประสบผลสาเร็ จ งานพิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อเก็บเป็ นแฟ้ มข้อความ ก็จะกลายเป็ นหน้าที่ของระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลของโอซีอาร์โดยทัวไปจะเร็วกว่าการพิมพ์ของมนุษย์เฉลี่ย ่ประมาณ 5 เท่า และในบางระบบ การประมวลผลของโอซีอาร์ จะมีความถูกต้องมากกว่าการพิมพ์ของมนุษย์อีกด้วย5. โปรแกรมการเรี ยงลาดับคาไทย (Thai Sorting) การเรี ยงลาดับคาในพจนานุกรม การเรี ยงลาดับชื่อบุคคลในสมุดรายนามผูใช้โทรศัพท์ ้หรื อการเรี ยงลาดับคา ให้สามารถค้นหาได้โดยง่าย จาเป็ นต้องมีการเรี ยงตามลาดับตัวอักษร และตามมาตรฐานการเรี ยงลาดับคาไทย ที่ยดถือตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ึประโยชน์ของการเรี ยงลาดับคือ ช่วยให้การค้นหาทาได้ง่ายขึ้น ทั้งการค้นโดยคอมพิวเตอร์ และการค้นโดยผูใช้ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การค้นหาคา ในพจนานุกรม หรื อการค้นหา ้
  6. 6. ฐานข้อมูลชื่อต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล ชื่อหน่วยงาน ชื่อแฟ้ มเอกสาร เป็ นต้น ถ้าได้จดเรี ยงไว้ ัตามลาดับแล้ว ก็จะสามารถประหยัดเวลาในการค้นหาได้แหล่งที่มา : http://www.slideshare.net/Zikkapoo/ss-13963683 http://www.vcharkarn.com/project/upload/0/689_1.pdfฃ http://www.technologymedia.co.th/news/newsview.asp?id=3374 www.technologymedia.co.th technologymedia.co.th http://teacher.aru.ac.th/chutiman/images/ppt/doc7.pdf http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.phpจัดทาโดย : น.ส.จีระพัชร ศรี โพธิ์งาม เลขที่ 1 น.ส.เบญจวรรณ ยืนธรรม เลขที่ 3 น.ส.ลลิตา ประพันธ์ เลขที่ 23 ม.6/4

×