Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทที่ 4       การขยายพันธุ์       พืชผักสวนครัวAdd your company slogan             www.themegalle...
การขยายพันธุ์   การทวีจำานวนต้นพืชผักให้มมากขึ้นจาก                 ีที่มอยู่ แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มจำานว...
การขยายพันธุด้วยเมล็ด           ์       1. การเพาะกล้า       (Transplantation)         1.1 ก...
การปลูกโดยการเพาะกล้า1. การเพาะในภาชนะ  2. การเพาะในแปลงเพาะ              www.themegallery.com
1. เพาะในภาชนะ นิยมกับพืชผักที่ปลูกแบบประณีต สะดวกในการดูแลรักษา ผสมวัสดุเพาะได้ตามความต้องการของ ชนิดพืชผัก เพาะได้ทุ...
2. การเพาะปลูกในแปลง        เพาะ เหมาะกับผักที่ปลูกในฤดูกาล ต้องการกล้าจำานวนมาก ต้นทุนตำ่า เปอร์เซ็นต์รอดหลังย...
การเลือกพื้นทีสำาหรับทำา            ่        แปลงเพาะ1. ไม่ควรเคยผ่านการปลูกพืชผักชนิดนันมา       ...
การเตรียมแปลงเพาะ   1. กำาจัด      3. ยกแปลง     5. ใส่ปุ๋ยคอก   วัชพืชออก      สามเหลียม ่    & ป...
การฆ่าเชือโรคบนแปลง        ้      เพาะกล้าผัก1.ขุดพลิกหน้าดินตากแดด2.เก็บชิ้นส่วนของพืชออกให้หมด3.คั่วดิน4.เผ...
วิธีการเพาะเมล็ดในแปลง          เพาะ1. นำาเมล็ดไปทดสอบความงอก2. นำาเมล็ดไปทำาความสะอาด3. ทำาลายสภาพการพักตัว & กร...
วิธีการเพาะเมล็ดใน        ภาชนะ1.เตรียมภาชนะ วัสดุเพาะ และเมล็ด2.กรอกวัสดุเพาะลงในภาชนะ3.หยอดเมล็ด4.ให้ความชื้น5.ก...
เทคนิคทีใช้ปฏิบัติกับ        ่     เมล็ดก่อนเพาะ1.แช่นำ้าเย็น2.แช่นำ้าอุ่น3.แช่สารเคมี4.การปฏิบัติอน ๆ    ...
การปฏิบัติดูแลรักษาต้น          กล้า1.การให้แสงแดด2.การให้นำ้า3.การให้ปุ๋ย4.การป้องกันโรค & แมลง ฯลฯ       ...
ลักษณะของต้นกล้าที่ดี1.ปราศจากการเข้าทำาลายของศัตรู2.มีความสมบูรณ์และปกติ3.เปอร์เซ็นต์รอดตายสูง4.มีขนาดใหญ่ & แข็งแรง5.ควา...
การย้ายกล้าผัก1. การถอนย้ายกล้า     2. การถอนย้ายกล้า  เพื่อนำาไปชำา       เพื่อลงแปลงปลูก• ต้นกล้าขึ้นหนา  ...
เทคนิคการปฏิบัติก่อนย้าย       กล้าผัก ควรทำาการ Hardening เพื่อ   1. ทำาให้เนื้อเยื่อพืชเหนียว   2. มีอาหาร...
วิธีการทำา Hardening1.งดการให้นำ้า & ให้นำ้าน้อยลงประมาณ 1 สัปดาห์2.ให้นำ้าตาลทรายความเข้มข้น 10% ฉีด พ่นทุกๆ 2 วัน นาน ...
หลักการพิจารณาทัวไปใน            ่     การย้ายต้นกล้าผัก1.การย้ายกล้าเล็กเกินไป มีปัญหาเรื่องการ ดูแล2.การ...
การปฏิบัติดูแลรักษาผัก       หลังปลูก1.ทำาร่มพลางแสงแดด2.รดนำ้าให้ความชื้น3.พรวนดินกำาจัดวัชพืช4.ให้ปุ๋ยตามความจำาเป...
การเก็บเกี่ยว   พืชผัก   www.themegallery.com  LOGO
วิธีการเก็บเกี่ยวพืชผักที่      ถูกต้องควรทราบ1.อายุของพืชผัก2.วิธีการเก็บเกี่ยว3.การลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ...
การขยายพันธุ์ด้วยวิธการใช้          ี  ส่วนต่างๆของพืชผัก    1. การตอน    2. การปักชำา    3. ฮอร์โมน...
1. การตอน (Layering)  การทำาให้กิ่งพืชเกิดราก ขณะที่ยังติดอยู่กับต้นแม่ เมื่อกิ่งออกรากดีแล้วก็จะถูกตัดไปปลูก ต้นที่ปลูก...
ประโยชน์ของการตอนกิ่ง1.สามารถทำาให้พืชหลายชนิดที่ไม่ออก รากด้วยการปักชำา ออกรากได้ด้วยการ ตอน2.เป็นวิธีที่ทำาได้ง่าย ทำา...
ข้อเสียของการตอน1.  ราคาค่อนข้างแพง2.่งตอนมีขนาดโต การย้ายปลูกทำาได้ยากกิ3.  จำานวนกิ่งที่ตอนได้ต่อต้นน้อย4.  เป็นวิธีก...
อุปกรณ์ในการตอนกิ่ง        มีด           เชือกฟาง &            พลาสติกต้นพันธุ์พืช      ...
วิธีการตอนกิ่ง1.ควั่นกิ่ง2.แกะเปลือกออก3.ขูดเยื่อเจริญออก4.กรีดบริเวณออกรากให้เป็นแผล5.หุ้มด้วยวัสดุปักชำา6.หุ้มด้วยพลาสติ...
2. การปักชำา (Cutting)  การตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของต้น รากหรือ ใบพืชผัก ไปไว้ในที่ ๆ เหมาะสม โดยส่วนนั้น ๆ สามารถเกิดรากและ...
ประโยชน์ของการปักชำา  1. ทำาง่าย  2. ลงทุนน้อย3. ได้ต้นพืชปริมาณมาก            www.themegallery.com
อุปกรณ์ในการปักชำา• พันธุ์   • วัสดุ   • พืช      เพาะ     ฮอร์โมน       ทราย : ขี้  พืช• มีด   ...
วิธีการปักชำา1.เลือกกิ่งพืช (กิ่งอ่อน, กึ่งอ่อนกึ่งแก่, กิ่ง แก่)2.ตัดใบออก 1 ใน 33.ตัดกิ่งปักชำายาวประมาณ 3-5 นิ้ว เป็นร...
3. ฮอร์โมนพืช เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในพืช ได้จากการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เคมี                www...
ออกซิน (AUXIN) 1       2IAA      IBA   AUXIN 3       4NAA      2,4-D           www.t...
www.themegallery.com  LOGO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว

5,648 views

Published on

 • Be the first to comment

บทที่ 4 การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว

 1. 1. บทที่ 4 การขยายพันธุ์ พืชผักสวนครัวAdd your company slogan www.themegallery.com LOGO
 2. 2. การขยายพันธุ์ การทวีจำานวนต้นพืชผักให้มมากขึ้นจาก ีที่มอยู่ แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มจำานวนด้วยวิธี ีนำาต้นพืชผักมาจากที่อื่น www.themegallery.com
 3. 3. การขยายพันธุด้วยเมล็ด ์ 1. การเพาะกล้า (Transplantation) 1.1 การปลูกลงในแปลงโดยตรง : หยอดเมล็ด เมล็ดผักที่มีขนาดใหญ่การปลูกพืช • ถั่วลันเตา ถั่วพุ่มผัก ถัวฝักยาว ่ 1.2 การปลูกโดยการเพาะกล้า ล ข้าวโพดหวาน พืชตระกู : ทำาได้ 2 • ผักที่มขนาดเมล็ดเล็ก แตง ีวิธี • มะเขือ มะเขือเทศ ฯลฯ • ผักกาดหัว แครอท • พริก พืชตระกูลกะหลำ่า ฯลฯ www.themegallery.com
 4. 4. การปลูกโดยการเพาะกล้า1. การเพาะในภาชนะ 2. การเพาะในแปลงเพาะ www.themegallery.com
 5. 5. 1. เพาะในภาชนะ นิยมกับพืชผักที่ปลูกแบบประณีต สะดวกในการดูแลรักษา ผสมวัสดุเพาะได้ตามความต้องการของ ชนิดพืชผัก เพาะได้ทุกฤดูกาล ได้ขนาดต้นกล้าสมำ่าเสมอ เหมาะกับผักที่มเมล็ดราคาแพง ี ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ www.themegallery.com
 6. 6. 2. การเพาะปลูกในแปลง เพาะ เหมาะกับผักที่ปลูกในฤดูกาล ต้องการกล้าจำานวนมาก ต้นทุนตำ่า เปอร์เซ็นต์รอดหลังย้ายปลูก : ปลูกซ่อม จำากัดเรื่องฤดูกาล ฯลฯ www.themegallery.com
 7. 7. การเลือกพื้นทีสำาหรับทำา ่ แปลงเพาะ1. ไม่ควรเคยผ่านการปลูกพืชผักชนิดนันมา ้ ก่อน2. ใกล้แหล่งนำ้า3. สะดวกต่อการปฏิบัติดแลรักษา ู4. ได้รบแสงแดดตลอดทั้งวัน ั5. ดินมีความอุดมสมบูรณ์6. นำ้าไม่ท่วมขัง ฯลฯ www.themegallery.com
 8. 8. การเตรียมแปลงเพาะ 1. กำาจัด 3. ยกแปลง 5. ใส่ปุ๋ยคอก วัชพืชออก สามเหลียม ่ & ปุ๋ย จาก แล้วตาก หมักหรือ แปลง ดินให้แห้ง ปูนขาว 2. ขุดพลิก 4. ย่อยดิน & 6. ย่อยดิน หน้าดิน เก็บ และ วัชพืชออก 9. ใส่สารเคมี 7. ยกร่องทำา คลุกเคล้า ป้องกัน แปลง ปุ๋ย กำาจัดแมลง 8. ใส่ปุ๋ยเคมี (กรณี สูตร จำาเป็น) 15-15-15 หรือเหตุ : แปลงเพาะนิยมขนาด 1 x 4 เมตร 12-24-12 www.themegallery.com
 9. 9. การฆ่าเชือโรคบนแปลง ้ เพาะกล้าผัก1.ขุดพลิกหน้าดินตากแดด2.เก็บชิ้นส่วนของพืชออกให้หมด3.คั่วดิน4.เผาดินบนแปลง5.ใช้ฟอร์มาลีนผสมนำ้าอัตรา 1 : 200 ส่วน ราดลงแปลงใช้ผ้าคลุม 2-3 วัน เปิดทิงไว้ 7 วัน ้6.ใช้สารกำาจัดเชื้อราผสมนำ้ารด www.themegallery.com
 10. 10. วิธีการเพาะเมล็ดในแปลง เพาะ1. นำาเมล็ดไปทดสอบความงอก2. นำาเมล็ดไปทำาความสะอาด3. ทำาลายสภาพการพักตัว & กระตุนการงอกของ ้ เมล็ด4. แต่งผิวหน้าดินแปลงเพาะ5. ใช้ไม้กรีดเป็นแถวลึก 1-2 ซม. แต่ละแถวห่าง 1-3 นิว ้6. นำาเมล็ดผึ่งในที่รมให้แห้ง ่7. โรยเมล็ดลงในร่อง8. ใช้ไม้ปาดผิวหน้าดินกลบเมล็ด9. ผสมทรายหรือขี้เถ้าแกลบคลุกกับเมล็ดผักที่มี ขนาดเล็ก www.themegallery.com
 11. 11. วิธีการเพาะเมล็ดใน ภาชนะ1.เตรียมภาชนะ วัสดุเพาะ และเมล็ด2.กรอกวัสดุเพาะลงในภาชนะ3.หยอดเมล็ด4.ให้ความชื้น5.การดูแลรักษารักษาอื่น ๆ ฯลฯ www.themegallery.com
 12. 12. เทคนิคทีใช้ปฏิบัติกับ ่ เมล็ดก่อนเพาะ1.แช่นำ้าเย็น2.แช่นำ้าอุ่น3.แช่สารเคมี4.การปฏิบัติอน ๆ ื่ www.themegallery.com
 13. 13. การปฏิบัติดูแลรักษาต้น กล้า1.การให้แสงแดด2.การให้นำ้า3.การให้ปุ๋ย4.การป้องกันโรค & แมลง ฯลฯ www.themegallery.com
 14. 14. ลักษณะของต้นกล้าที่ดี1.ปราศจากการเข้าทำาลายของศัตรู2.มีความสมบูรณ์และปกติ3.เปอร์เซ็นต์รอดตายสูง4.มีขนาดใหญ่ & แข็งแรง5.ความแตกต่างของ Top/Root น้อย ฯลฯ www.themegallery.com
 15. 15. การย้ายกล้าผัก1. การถอนย้ายกล้า 2. การถอนย้ายกล้า เพื่อนำาไปชำา เพื่อลงแปลงปลูก• ต้นกล้าขึ้นหนา • ย้ายเมื่อต้นกล้าสมบูรณ์แน่น เต็มที่• ควรทำาเมื่อต้น • ก่อนถอนกล้าควรรดนำ้ากล้ามีใบจริง ให้ชมุ่ 2-3 ใบ • ควรถอนให้มีรากติดมา มากที่สุด www.themegallery.com
 16. 16. เทคนิคการปฏิบัติก่อนย้าย กล้าผัก ควรทำาการ Hardening เพื่อ 1. ทำาให้เนื้อเยื่อพืชเหนียว 2. มีอาหารสำารองภายใต้ต้น 3. เปอร์เซ็นต์การรอดหลังย้ายปลูกสูง www.themegallery.com
 17. 17. วิธีการทำา Hardening1.งดการให้นำ้า & ให้นำ้าน้อยลงประมาณ 1 สัปดาห์2.ให้นำ้าตาลทรายความเข้มข้น 10% ฉีด พ่นทุกๆ 2 วัน นาน 1 สัปดาห์ www.themegallery.com
 18. 18. หลักการพิจารณาทัวไปใน ่ การย้ายต้นกล้าผัก1.การย้ายกล้าเล็กเกินไป มีปัญหาเรื่องการ ดูแล2.การตั้งตัวของต้นกล้าขึ้นอยู่กับความ สามารถในการดูดนำ้า3.ต้นกล้าสร้างรากใหม่ได้เร็ว ตั้งตัวได้เร็ว4.ต้นกล้ารากขาดมากขณะถอน & ขนย้าย จะมีการเจริญทางลำาต้นมากกว่าราก5.ต้นกล้าที่ไม่มการย้ายปลูก ระบบรากจะ ี เจริญเร็วกว่าลำาต้น ฯลฯ www.themegallery.com
 19. 19. การปฏิบัติดูแลรักษาผัก หลังปลูก1.ทำาร่มพลางแสงแดด2.รดนำ้าให้ความชื้น3.พรวนดินกำาจัดวัชพืช4.ให้ปุ๋ยตามความจำาเป็น5.หมั่นตรวจดูปัญหาเกี่ยวกับโรค & แมลง ศัตรูผัก6.การปฏิบัติอนๆ เช่น การคลุมดิน การทำา ื่ ค้าง การตัดแต่ง การจัดยอดและเถา ฯลฯ www.themegallery.com
 20. 20. การเก็บเกี่ยว พืชผัก www.themegallery.com LOGO
 21. 21. วิธีการเก็บเกี่ยวพืชผักที่ ถูกต้องควรทราบ1.อายุของพืชผัก2.วิธีการเก็บเกี่ยว3.การลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ www.themegallery.com
 22. 22. การขยายพันธุ์ด้วยวิธการใช้ ี ส่วนต่างๆของพืชผัก 1. การตอน 2. การปักชำา 3. ฮอร์โมนพืช www.themegallery.com
 23. 23. 1. การตอน (Layering) การทำาให้กิ่งพืชเกิดราก ขณะที่ยังติดอยู่กับต้นแม่ เมื่อกิ่งออกรากดีแล้วก็จะถูกตัดไปปลูก ต้นที่ปลูกตั้งตัวได้แล้วก็จะกลายเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป www.themegallery.com
 24. 24. ประโยชน์ของการตอนกิ่ง1.สามารถทำาให้พืชหลายชนิดที่ไม่ออก รากด้วยการปักชำา ออกรากได้ด้วยการ ตอน2.เป็นวิธีที่ทำาได้ง่าย ทำาได้ทั้งกลางแจ้ง & ในร่ม3.สามรถทำาได้ผลดี ไม่ต้องใช้ฝมือ ี4.ได้ต้นพืชที่มีขนาดโตกว่าการขยายพันธุ์ ด้วยการปักชำา www.themegallery.com
 25. 25. ข้อเสียของการตอน1. ราคาค่อนข้างแพง2.่งตอนมีขนาดโต การย้ายปลูกทำาได้ยากกิ3. จำานวนกิ่งที่ตอนได้ต่อต้นน้อย4. เป็นวิธีการที่ยุ่งยาก www.themegallery.com
 26. 26. อุปกรณ์ในการตอนกิ่ง มีด เชือกฟาง & พลาสติกต้นพันธุ์พืช ขุยมะพร้าว ฮอร์โมนพืช www.themegallery.com
 27. 27. วิธีการตอนกิ่ง1.ควั่นกิ่ง2.แกะเปลือกออก3.ขูดเยื่อเจริญออก4.กรีดบริเวณออกรากให้เป็นแผล5.หุ้มด้วยวัสดุปักชำา6.หุ้มด้วยพลาสติก & มัดเชือกให้แน่น7.เมื่อออกรากพอสมควรจึงตัดย้ายไปชำา & ปลูก ฯลฯ www.themegallery.com
 28. 28. 2. การปักชำา (Cutting) การตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของต้น รากหรือ ใบพืชผัก ไปไว้ในที่ ๆ เหมาะสม โดยส่วนนั้น ๆ สามารถเกิดรากและแตกยอดเป็นพืชต้นใหม่ที่มลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ ี www.themegallery.com
 29. 29. ประโยชน์ของการปักชำา 1. ทำาง่าย 2. ลงทุนน้อย3. ได้ต้นพืชปริมาณมาก www.themegallery.com
 30. 30. อุปกรณ์ในการปักชำา• พันธุ์ • วัสดุ • พืช เพาะ ฮอร์โมน ทราย : ขี้ พืช• มีด เถาแกลบ• กรรไกร อัตราส่วน 1:1 www.themegallery.com
 31. 31. วิธีการปักชำา1.เลือกกิ่งพืช (กิ่งอ่อน, กึ่งอ่อนกึ่งแก่, กิ่ง แก่)2.ตัดใบออก 1 ใน 33.ตัดกิ่งปักชำายาวประมาณ 3-5 นิ้ว เป็นรูป ปากฉลาม4.ทารอยแผลบริเวณรอยกิ่ง5.จุ่มฮอร์โมน แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม6.นำาไปปักชำาในวัสดุที่เตรียมไว้7.ให้ความชื้น ฯลฯ www.themegallery.com
 32. 32. 3. ฮอร์โมนพืช เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในพืช ได้จากการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เคมี www.themegallery.com
 33. 33. ออกซิน (AUXIN) 1 2IAA IBA AUXIN 3 4NAA 2,4-D www.themegallery.com
 34. 34. www.themegallery.com LOGO

×