Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nhat ky thuc tap

7,698 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nhat ky thuc tap

  1. 1. NHẬT KÝ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Huyền Mã sinh viên: 07D140428 Lớp: I6 Khóa: 43 Khoa: Thương Mại Điện Tử Trường: Đại học Thương Mại CÔNG TÁC TRONG TUẦN 1 Nơi nhận Ban Giám Đốc công ty TT Công việc đã làm. KẾT QUẢ - Tìm hiểu về công ty thông qua websiteThứ 2: Hoàn thành - Định hướng công việc - Sáng:Thứ 3: Hoàn thành - Chiều: - Sáng:Thứ 4: Hoàn thành - Chiều: - Sáng:Thứ 5: Hoàn thành - Chiều: - Sáng:Thứ 6: Hoàn thành - Chiều:Thứ 7:
  2. 2. CÔNG TÁC TRONG TUẦN 2 Nơi nhận Ban Giám Đốc công ty TT Công việc đã làm. KẾT QUẢ - Sáng:Thứ 2: Hoàn thành - Chiều: - Sáng:Thứ 3: - Chiều: Hoàn thành - Sáng + Chiều:Thứ 4: Hoàn thành - Sáng:Thứ 5: Hoàn thành - Chiều: - Sáng:Thứ 6: Hoàn thành - Chiều: - Sáng:Thứ 7: Hoàn thành - Hoàn thành phiếu điều tra, phỏng vấn
  3. 3. CÔNG TÁC TRONG TUẦN 3 Nơi nhận Ban Giám Đốc công ty TT Công việc đã làm. KẾT QUẢ - Sáng:Thứ 2: Hoàn thành - Chiều: - Sáng:Thứ 3: - Chiều: Hoàn thành Họp và bàn bạc để định hướng đề xuất đề tài làm luận văn, CĐThứ 4:Thứ 5:Thứ 6:Thứ 7: Sinh viên Nguyễn Ngọc Huyền

×