Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valoracio projectes

266 views

Published on

Projectes multiculturalitat Tic

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valoracio projectes

 1. 1. VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE IDE LA DINÀMICA DE TREBALL DE GRUP Mª Belén Estrany Calvo
 2. 2. ÍNDEXÍndex (pàg. 2)1. Valoració de la qualitat dels materials i de les guies didàctiques desenvolupades:Criteris de qualitat (pàg. 3 - 14) 1.1.Austràlia – Glogster (pàg. 3 - 5) 1.2. República Democràtica del Congo – Blog (pàg. 5 -7) 1.3. Finlàndia – Constructor (pàg. 7 - 8) 1.4. Rússia – Cmaptool (pàg. 8 - 9) 1.5. Japó – Symbaloo (pàg. 10 - 11) 1.6. Tunísia – Mural.ly (pàg. 11 - 12) 1.7. Mèxic – Popplet (pàg. 12 - 14)2. Valoració dels altres recursos (pàg. 14 - 18) 2.1. Webquest (pàg. 14 - 15) 2.2. Avaluació inicial (pàg. 15 - 16) 2.3. Avaluació final (pàg. 16) 2.4. Conte de plantes (pàg. 17 - 18) 2.5. Conte musicat (pàg. 18-19) 2.6. Wix (pàg. 19 - 20)3. Valoració del procediment del grup (pàg. 20 - 21)4. Justificació (pàg. 21 - 22) 2
 3. 3. 1. Valoració de la qualitat dels materials i de les guies didàctiquesdesenvolupades.El nostre projecte està realitzat a partir de 7 recursos diferents, on cada una ha treballatun país, per poder assolir el nostre objectiu, que és treballar la multiculturalitat i elsvalors que pertanyen a ella, com la tolerància.Els criteris de qualitat dels projectes i de les seves guies didàctiques, que tindré encompte són els següents: 1. Treballa els continguts i objectius plantejats 2. Presenta una bona organització 3. El llenguatge amb el que es parla és adient per al públic al que va dirigit 4. Són activitats motivadores i participatives, per a que els alumnes puguin interactuar 5. Tenen un caràcter individual o grupal 6. és un recurs de fàcil accés 7. és un material fàcil de manetjar 8. Claredat de la presentació del material 9. Necessitat de pocs clics a lhora daccedir 10. és un recurs atractiu estèticament 11. La qualitat del material és bona 12. Pot afegir diferents materials externs a aquest 13. Té la possibilitat de tornar cap a darrera 14. Està presentat de forma visual o auditiva 15. La guia didàctica contempla tot allò que té el material 16. Fomenta la autonomia dels alumnesAra, relacionat amb cada criteri, explicaré els diferents recursos i materials: 1.1. AUSTRÀLIA – Glogster 1. El glogster treballa els objectius marcats ja que fomenta laprenentatge duna cultura nova, i treballa la reflexió relacionada amb la nostra cultura. Els continguts plantejats també són treballats amb el material, ja que utilitza la informació històrica i geogràfica del país, per tractar el tema de la interculturalitat. 2. La organització del material és bona, però en la meva opinió, el pòster fa que sigui excessiu la càrrega de material. Tot el material és necessari i per aquest motiu sha afegit, però pens que shauria de reduir els recursos o tenir una opció per a que no es vegi tan saturat. 3. El llenguatge amb el que es dirigeix el material del glogster és molt adequat per als alumnes. Està adaptat al seu llenguatge, per a que puguin entendre tots els conceptes que es volen treballar. Per tant, pens que aquest criteri el compleix a la perfecció 4. Com aquest país es treballa a partir dun pòster, pens que de primera, la seva presentació fomenta la motivació dels alumnes. A més, ha estat tractat duna 3
 4. 4. manera molt dinàmica, i de forma que els alumnes poden participar en tot moment, i tenen diferents activitats amb les que es poden divertir, alhora que aprenen.5. Són tasques que es poden treballar de manera individual o grupal. Però en aquest cas, hem tingut en compte la feina col·laborativa, ja que el tema que tractem fomenta aquests valors. Daquesta manera, aquest glogster, està pensat per treballar en parelles, penjar al pòster la resposta a les preguntes i després fer una valoració entre tot el grup classe. Pens que aquesta feina conjunta pot facilitar la dinàmica del grup, i pot influenciar positivament al treball conjunt. A més, és una feina molt completa i podria acabar essent excessiva per un únic nin.6. Aquest material és de fàcil accés, ja que només necessites enregistrar-te a la pàgina per poder realitzar la activitat. Daquesta manera, els alumnes poden gaudir de la tasca, a lhora que sigui, en el moment que vulguin i en el lloc que ho necessitin. Per tant, és un recurs online que sempre queda guardat i que pots accedir en qualsevol moment.7. He trobat qualque problema a lhora de manejar el recurs, ja que hi ha molts de links que són difícils de trobar. Cada material té lopció de donar clic per accedir al que sigui; però a vegades has de provar molt fins que el clic es fa visible i es pot accedir a la pàgina en qüestió. A més, hi ha hagut problemes amb vídeos, ja que no es carregaven, però s’han solucionat afegint la pàgina on es trobava amb un link, abaix del propi vídeo. Per tota la resta, el maneig del recurs és molt fàcil i està indicat constantment.8. Com ja he comentat anteriorment, la presentació és adequada, però davegades pareix excessiva, per el gran nombre de materials que hi ha a una mateixa plana. No obstant, la explicació de la feina, facilita que la activitat estigui aclarida.9. Per a cada material del recurs, necessites un sol clic per accedir-hi a la informació. Això facilita la pèrdua de temps i fa que el recurs sigui més interactiu i més dinàmic. És cert que hi ha molts de clics, però aquests són per accedir a diferents materials necessaris per contestar a les preguntes plantejades.10. Aquest pòster és un recurs molt atractiu estèticament, ja que té moltes imatges que afavoreixen a la visualització del que es parla, i sintegren elements de veu i descriptura per explicar la tasca. A més, és molt lluminós i té un caire molt visual, que pot afavorir a latenció dels alumnes.11. El glogster ens presenta un recurs amb una excel·lent qualitat, ja que totes les imatges tenen un color clar, sense pixelar; les veus i sons que sincorporen són clars i amb una intensitat adequada; i les lletres emprades són clares i tenen un tamany adequat. Per tant, és un recurs que té una qualitat molt bona, en tots els aspectes.12. Totes les informacions sobre el país estan tractades a partir de pàgines externes al pòster. Daquesta manera, els nins poden observar diferents pàgines webs, on poden extreure la informació per a respondre a les preguntes. A més, ens permet afegir vídeos per a completar la informació.13. En tot moment, els nins poden tornar a la plana anterior, o a la pàgina inicial. En el primer pòster, la única opció que hi ha és la anar al següent pòster, ja que 4
 5. 5. és linici de la activitat i no tindria sentit que es desplacés a cap altre plana. A partir del segon pòster, els nins tenen lopció de tornar a la plana dabans o a linici. Al finalitzar el darrer pòster, els nins tenen lopció danar als crèdits i veure la guia didàctica i contemplar els altres projectes.14. Una de les particularitats i elements que afavoreixen a aquest recurs, és la seva feina a nivell auditiva i visual. Els nins poden escoltar, en qualsevol moment, lexplicació de manera oral o de manera escrita. Això, facilita la comprensió dels alumnes, ja que tenen dues maneres dentendre la informació que els demanen.15. El darrer pòster serveix per acomiadar-se dels alumnes i dafegir la guia didàctica, que ha recolzat el material. A més, aquest pòster, serveix també, com he dit abans, com a vincle per accedir als altres projectes sobre els altres països. La guia didàctica és molt completa i contempla tots els aspectes necessaris per a la avaluació del projecte. Daquesta manera, el material compleix tots els requisits que la guia didàctica complia. En primer moment, els objectius i continguts que es plantejava respecte al treball de la multiculturalitat a partir del coneixement dun país, en aquest cas dAustràlia, està complet, ja que és la tasca que desenvolupa en el pòster. Totes les aportacions didàctiques que requeria el material, estan realitzades, ja que el recurs ens ha permès treballar la multiculturalitat a partir del pensament crític, de la reflexió i de la comparació entre els països. Al mateix temps, aquest treball es feia a partir del treball multisensorial, mitjançant el desenvolupament de la alfabetització digital. Tot això ha tingut un caire cooperatiu, ja que els alumnes han hagut de treballar de manera conjunta.16. Aquest recurs fomenta la autonomia dels alumnes, ja que ells mateixos poden accedir a tots els materials que es troben disponibles al pòster, i amb lajuda daquests, pot desenvolupar totes les activitats i cercar la informació per ell mateix, el que li facilitarà el treball de reflexió.1.2. REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO – Blog1. Els objectius i continguts que es plantegen a la guia didàctica, es plasmen a les activitats del blog, ja que com a primera part hi ha una explicació dels aspectes globals del país acompanyat de un seguit de activitats realitzades amb el programa educaplay per a que els alumnes puguin desenvolupar el seu coneixement mitjançant un recurs interactiu. Després daquestes activitats, es fomenta la reflexió sobre la multiculturalitat i els valors que lacompanyen, com la tolerància i el respecte. Aquest objectiu es tracta a partir del conte musical.2. El blog és un recurs que es caracteritza per la bona estructura i organització del material, ja que a través de les diferents entrades els nins poden classificar els temes i respondre en el tema en qüestió. No obstant, el blog no ens permet lligar els aspectes, ja que es treballa per entrades.3. El llenguatge utilitzat està adaptat al vocabulari dels infants, el que fa que comprenguin tots els aspectes. 5
 6. 6. 4. Les activitats que es poden classificar com a motivadores, en les que els alumnes poden participar activament, són les activitats realitzades amb el programa educaplay, la de la realització del conte amb Batalugu i la realització dun pòster amb el recurs Glogster. Són de tipus manipulatiu, per el que els alumnes, poden jugar mentre comprenen i responen les qüestions plantejades sobre el país, i a més poden fer un conte segons el seu gust on reflexionin sobre la cultura Bakongo i realitzar un pòster amb lart daquesta cultura. La resta del material és de tipus il·lustratiu, explicatiu, el que no fomenta tant la motivació dels alumnes, ja que no són els responsables de la explicació.5. Aquesta activitat no està clarament definida segons la organització del grup- classe. La guia didàctica contempla les diferents agrupacions com a organització adequada, segons les necessitats del grup i del professor. No obstant, la guía didàctica si contempla que aquest blog podria visualitzar-se mitjançant la PDI de laula.6. El blog per norma general és un recurs accessible i per tant, els alumnes amb una compte poden accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. No és necessari que es descarguin cap tipus de material. A més, necessitaran una altra compte per a realitzar el conte al programa Batalugu i el pòster a Glogster.7. És un material fàcil de manetjar ja que al tenir poques opcions, el seu maneig és més accessible. A més, és un recurs molt habitual a les escoles, el que pot fer que els nins ja hagin utilitzat un.8. Al igual que la organització, el blog permet mostrar la informació de manera ordenada i clara. No hi ha aspectes estranys que poden desviar la atenció dels nins, ja que es presenta de manera transparent.9. Al ser una única pàgina els clics que shan de fer són mínims, ja que només serà necessari per accedir als recursos deducaplay, al conte i al pòster que realitzaran posteriorment.10. Pel que fa a la seva estètica he de dir que és un recurs semblant a un llibre de text, encara que hi hagi colors, fotografies i altres recursos. Però pens que és un recurs que està limitat estèticament, ja que no hi ha grans opcions per a crear- lo més atractiu.11. El material que es presenta mitjançant el blog té una gran qualitat, ja que assoleix els objectius marcats i es realitza tal com estava pensat. Les imatges presentades tenen una bona qualitat i les lletres i text també, ja que tenen la opció de ser canviades.12. El blog ens permet afegir material extern a ell, com recursos i pàgines webs que es poden respondre en el mateix blog, mitjançant una pantalla, també ens permet afegir imatges, vídeos o altres activitats pujades a altres programes com slideshare, goear, etc.13. El problema que veig sobre tornar cap a darrera, és que els recursos que shan dobrir clicant, es presenten en la mateixa “pestanya”, i després de realitzar diferents activitats en la pàgina en qüestió shauria de tornar al blog clicant a lopció darrera fins arribar una altra vegada a la plana principal del blog. Per tant, seria un inconvenient per a agilitzar la activitat. 6
 7. 7. 14. El recurs està presentat de manera visual, ja que es presenta la informació a partir dun text a cada entrada, i els nins no poden rebre la informació duna altra manera que visual.15. Les activitats estan relacionades amb la proposta de la guia didàctica, que es pot trobar a la primera entrada del blog.16. El blog és un recurs que fomenta lautonomia dels alumnes, ja que han de cercar informació per ells mateixos, per crear el pòster i el conte, i daquesta manera ells són els protagonistes del seu aprenentatge.1.3. FINLÀNDIA - Constructor1. Aquest recurs presenta el treball del país de Finlàndia. Les primeres activitats són de tipus informatives, ja que comenten aspectes generals sobre la cultura del país, sense profunditzar sobre temes de la tolerància i respecte. No obstant, després hi ha activitats de comparació de països, en les que si es completen els objectius i continguts marcats a la guia didàctica. Aquesta activitat es fa mitjançant una pluja d’idees dels alumnes. Per acabar, es proposa una activitat per a que els alumnes reflexionin sobre tot el que han après, de tots els països.2. La organització que segueix aquest recurs és adequada, ja que presenta la informació a partir de diapositives, segons els aspectes que tracta. Daquesta manera, els alumnes es poden centrar en un tema en concret i no desviar la seva atenció.3. El llenguatge utilitzat en el power point està destinat a alumnes i per tant, utilitzen un vocabulari adequat.4. El recurs que es presenta és de caire informatiu, explicatiu, per el que la part motivadora serà produïda per el propi mestra, dins laula, a més de les activitats conjuntes, de la pluja d’idees i de la elaboració del power point per ells mateixos. Pel que fa a les activitats que han de realitzar, són tipus text i per tant, no afavoreixen a la creació del propi material ni a la seva manipulació per part dels alumnes, exceptuant les comentades anteriorment.5. El material serà utilitzat per projectar-lo a partir de la pissarra digital dins laula, per a que tot el grup-classe pugui participar de lactivitat i beneficiar-se de totes les respostes i reflexions.6. És de fàcil accés, ja que a partir del link que la mestra donaria, els alumnes poden accedir immediatament. No és necessari cap tipus de compte o enregistrament, ja que és un recurs online al que tothom pot accedir. Està enllaçat amb la pàgina del ministeri d’educació i cultura “Constructor”, com a plataforma del power point i de les activitats adjuntes.7. Lligat al seu fàcil accés, està el fàcil maneig, ja que tot el material es troba en la mateixa pàgina, exceptuant les diferents pàgines webs sobre la informació. A més, els alumnes han de respondre a les diferents preguntes a la mateixa pàgina del power point, o en altres materials que la mestra consideri, com a través d’altres power points.8. El material es presenta a més de manera ordenada, de manera clara, ja que la informació està ben exposada, ben redactada i es pot entendre perfectament. Per tant, és un recurs amb una clara organització i presentació. 7
 8. 8. 9. A lhora daccedir, només serà necessari, fer un clic al link, i per passar de diapositiva a diapositiva. Pel que fa a la resta, no és necessari realitzar més clics.10. El problema que pot tenir el power point és que els alumnes ja estan acostumats a ells. Per aquest motiu, el valor estètic pot tenir poca rellevància i el poden considerar avorrit. No obstant, aquest recurs està pensat per treballar el país en qüestió, per tant, la estètica aconseguida és suficient i adequada per tractar aquest aspecte.11. La qualitat del material és bona, ja que les lletres i colors estan ben treballats, perquè no xoquen visualment. A més és un recurs que poques vegades falla, ja que al tenir pocs elements que funcionen a la vegada, el seu ús i funcionament estan assegurats.12. El power point és un recurs amb unes sèries de restriccions, i una delles és la incorporació delements externs a ell. Lúnic element que es pot afegir és la direcció de diferents pàgines webs que completen la informació del power point, o fotografies. Per tant, una pantalla per a poder resoldre un exercici en el moment, és impossible mitjançant el recurs del power point. A més, aquest està pujat a slideshare, el que impossibilita afegir materials externs.13. És necessari anar al darrera amb el power point, utilitzant les fletxes del slideshare. Després les diferents activitats es responen a les diferents opcions que hi ha al Constructor, segons a la activitat a la que corresponen. Les pàgines webs sobrin en altres “pestanyes”, fet que fa que puguis tancar-les quan acabis de visualitzar-les, i tornar al power point.14. El power point està presentat a partir dinformació visual, és a dir, a partir de text escrit.15. Generalment es treballen els aspectes destacats a la guia didàctica, però el tema de respectar a les altres cultures es minimitza amb la pluja d’idees.16. Lautonomia dels alumnes es treballa amb aquest recurs, ja que han de cercar la informació i extreure la que els interessi. A més, les respostes les han de contestar de manera individual, i segons el que hagin après. Per tant, laspecte de la autonomia es treballa. A més, mitjançant la pluja d’idees, els alumnes hauran de conèixer aspectes de les altres cultures i cercar la informació necessària per comparar-les unes amb les altres. I per acabar, els alumnes hauran de realitzar un power point en grups petits, per tant, hauran de prendre decisions envers la estructura, la informació, el disseny, etc.1.4. RÚSSIA - Cmaptool1. Aquest recurs està dirigit a assolir els coneixements sobre aspectes de Rússia i comparar-los amb els aspectes de la cultura dels alumnes. Aquests són els objectius i continguts que es proposen en la guia didàctica i que sassoleixen amb la diversitat de materials.2. Aquesta eina és per a la creació de mapes conceptuals, i com a tals, segueixen una organització perfecte i jerarquitzada. Aquesta característica facilita la ordenació del material i lassoliment dels coneixements de manera ordenada.3. El llenguatge que sutilitza és adient per als alumnes, ja que són conceptes que poden entendre amb facilitat. 8
 9. 9. 4. Les activitats que es presenten, majoritàriament, són de tipus explicatiu i per tant, els alumnes hauran de observar la informació que reben i reflexionar sobre ella. Hi ha una activitat amb el suport deducaplay sobre la història de Rússia. També, podem robar vídeos de youtube, que exemplifiquen aspectes russos. Però la resta són explicatives i shan de resoldre en un Word.5. Aquest recurs està pensat per treballar-ho en grup, ja sigui amb el grup-classe o en petits grups. No obstant, es podria treballar daltres maneres.6. El cmaptool és un programa que et descarregues per a crear-lo, que seria necessari quan els alumnes inventessin el seu. Però, aquest mapa conceptual realitzat, no és necessari descarregar-lo, ja que simplement amb el link de la direcció, es pot visualitzar i contestar.7. Aquest recurs és fàcil de manetjar ja que simplement són petits requadres que es relacionen uns amb els altres.8. El material es presenta de manera clara i ordenada, el que facilita la seva comprensió.9. Els clics que shan de fer per accedir al recurs són pocs, però després dins daquesta, hi ha diferents activitats en les que sha de clicar i sobrin en la mateixa pàgina. Aquest fet, crec que pot ser embullós per als nins, ja que les pàgines es van col·lapsant i haurien danar darrera tantes vegades com fós necessari, però no estaria clar.10. Estèticament és un recurs que pot ser atractiu, ja que es poden posar colors i característiques per a que sigui més bonic. A més, es poden afegir imatges que faciliten a aquesta estètica. Per a la resta, és un recurs molt monòton i que pot arribar a cansar, per la seva senzillesa.11. Presenta una bona qualitat, ja que pel que fa a la lletra, és clara, i les imatges són netes. Per tant, pens que la qualitat del recurs és adequada.12. Hi ha materials i recursos externs al propi cmaptool que faciliten la comprensió de la informació, tal com les imatges, pàgines webs dinformació sobre el país, vídeos que exemplifiquen el material, recursos com leducaplay o Word per a contestar a les preguntes.13. Com he comentat en el punt 9, la opció de tornar darrera no hi és, i shaurien de realitzar una sèrie de clics per a tornar a la pàgina inicial. Per tant, és un dels inconvenients que presenta el cmpatool.14. La informació està presentada de forma visual, ja que no hi ha un suport auditiu que expliqui el que sha de fer. Per tant, és un recurs que segueix una tendència escrita, no oral.15. El material contempla tots els punts que té la guia didàctica, com els objectius i continguts o la forma dús.16. Es treballa el tema de la multiculturalitat, a través de la comparació dels aspectes de la cultura russa i de la dels infants. Al finalitzar el cmaptool, hi ha un requadre que informa als alumnes que han de realitzar un nou cmaptool, on aquesta comparació sigui més extensa i es treballi de manera exclusiva.17. Aquest recurs serveix per fomentar lautonomia de lalumne, ja que és ell el que respon a les preguntes i el que ha de seleccionar la informació adequada per a respondre a les diferents preguntes. Per tant, és un treball que dóna lloc a la reflexió crítica de lalumne i el fa més autònom. 9
 10. 10. 1.5. JAPÓ - Symbaloo1. Aquest recurs es planteja lassoliment del coneixement i respecte cap a les altres cultures, comparant-les amb la pròpia. A més, com a objectiu i contingut també es troba el desenvolupament de les estratègies tecnològiques per a la realització correcta de les activitats.2. És un recurs que es troba organitzat segons els punts que es volen tractar. Cada requadre té una finalitat específica, i està organitzat segons la estructura que vol seguir, per tant, cada un té un nombre per a realitzar-lo de manera ordenada, segons els interessos del mestre.3. El llenguatge que sutilitza en aquest recurs és idoni per treballar amb els alumnes, ja que són conceptes que poden comprendre. Alguns conceptes, com paraules relacionades amb el propi llenguatge japonès, serien més difícils dentendre, però la mestra seria lencarregada dexplicar-ho, o mitjançant la pròpia explicació que conté el recurs.4. Les activitats estan dividides en explicatives i en activitats en les que els nins creen material o experimenten amb ell. Per tant, hi ha un seguit de recursos que expliquen la cultura del país, com les presentacions a scribd, slideshare o a google docs. Després de cada recurs explicatiu, les activitats que els segueixen són de tipus motivadores, ja que hi ha per a la creació de pòsters a glogster, la realització de mots encreuats, de mapes conceptuals o de contes a Batalugu, entre daltres. Per tant, aquests darrers recursos són els que tenen un caràcter més motivador, ja que després de les explicacions, els nins tindran unes idees generals i podran crear el seu propi material.5. Aquesta activitat té moltes opcions en la forma dús, ja que es pot fer amb grups petits que posaran en comú els resultats, posteriorment, amb tot el grup- classe; o de manera individual, en el que tots els nins fan la seva feina; o bé, directament en gran grup, mitjançant la presentació amb la PDI.6. El symbaloo ens permet accedir de forma fàcil, ja que només necessites una compta, o en aquesta cas, només és necessari tenir el link. Després, si serà necessari tenir diferents comptes, amb contrasenyes, com per a escriure en el google docs, o per a realitzar els altres materials en pàgines com batalugu o glogster.7. Aquest recurs té un fàcil maneig, ja que només has de clicar al damunt del requadre que vulguis contestar i fer-ho. Per tant, no té moltes dificultats en la seva utilització.8. Juntament amb la bona organització, aquest recurs segueix una estètica clara, sense materials que puguin desorientar. Per tant, és un recurs molt ordenat i que presenta una claredat en la presentació, que facilita la comprensió.9. A lhora daccedir als diferents materials, només és necessari un clic, ja que des de la pàgina del symbaloo, sobri el recurs clicat.10. És un recurs que sassembla estèticament a una agenda, ja que el material sorganitza en zones i només accedeixes al que vols. Per tant, la part estètica és reflexa en cada un dels materials, ja que a la pàgina inicial del propi symbaloo, lopció visual és reduïda. 10
 11. 11. 11. La qualitat del material que es presenta és bona, ja que té un bon color dimatge, una bona lluminositat i les lletres i dimensions que presenta el material són adequades.12. Aquest recurs està pensat per afegir materials o pàgines externes, ja que el symbaloo és simplement un recurs per a organitzar els diferents materials. Daquesta manera, es poden afegir molts de materials a través del link de la pàgina que es vol.13. El problema que ja he comentat en altres recursos, és que a lhora de tornar darrera és complicat, ja que el material sobri en la mateixa pàgina del symbaloo i seria necessari molts de clics per a tornar a la pàgina que volem.14. El material es presenta de forma visual, ja que la informació es treballada a partir de text, és a dir, la informació està escrita.15. La guia didàctica daquest material és molt completa, ja que desenvolupa tots els punts que té el material. Així, es completen els objectius i continguts que es pretenen assolir. Aquesta guia didàctica es troba localitzada com a darrer requadre, i pujada des de slideshare.16. Lautonomia dels alumnes es desenvolupa mitjançant el treball daquest recurs, ja que és una feina en la que es desenvolupa la reflexió i crítica individual. A més, les diferents activitats que es proposen, són de creació pròpia, per el que els alumnes hauran de cercar informació per ells mateixos i realitzar-la a la seva manera, tenint en compte els seus propis criteris.1.6. TUNÍSIA - Mural.ly1. El recurs mural.ly, com la resta dels recursos, intenta assolir els objectius i continguts marcats a la guia didàctica, per a desenvolupar els aspectes més importants per treballar la multiculturalitat.2. Al ser un mural, la organització que segueix es divideix en aspectes que es volen treballar. Cada un dels murals compleix un aspecte específic de Tunísia.3. El llenguatge que utilitza està adaptat al vocabulari dels alumnes, ja que es fa referència a aspectes que coneixen.4. Les activitats intenten desenvolupar la creativitat dels alumnes, al igual que la seva motivació, ja que la majoria està pensada per treballar-la amb la PDI. L’activitat per a vestir a un dibuix amb dissenys tunisians, també es realitzaria a partir de la manipulació de la PDI. Hi ha activitats realitzades amb educaplay, on els alumnes han de respondre a les preguntes. A més, hi ha preguntes que es demanen respondre mitjançant el google docs, per a que tots els alumnes observin les reflexions dels altres i puguin aprendre d’elles. Per tant, és un recurs que fomenta la creativitat, ja que a partir de las tasca amb la PDI, el alumnes poden ser els participants del seu procés d’aprenentatge.5. Les activitats estan pensades per realitzar-les a partir de diferents maneres: hi ha murals que es poden fer en grups petits, i hi ha altres activitats que són millor fer-les individualment, per aprendre més sobre aquesta. De totes maneres, estaria pensat per fer-ho a partir de la projecció en la PDI de laula.6. Laccessibilitat daquest recurs és fàcil, ja que només és necessari tenir el link del recurs. No obstant, presenta uns inconvenients, ja que la pàgina té una sèrie derrors, que impossibiliten laccés a tots els murals, de tal manera que 11
 12. 12. serà necessari tenir tots els links de tots els murals per accedir-hi. Això, fa que laccessibilitat sigui un problema, en aquests moments, degut a la organització de la pàgina.7. El maneig daquest recurs és fàcil perquè només has de clicar damunt dels pòsters per a accedir-hi, i per tant, no hi ha més aplicacions a les quals hagis daccedir.8. El material es presenta de manera clara i precisa. La informació es visualitza a partir de fragments o pàgines externes. Aquests fragments segueixen una estètica clara i tenen una lletra llegible, i que ens permet aproximar-la, ja que hi ha lopció daugmentar la pantalla dels murals.9. Per accedir-hi, com ja he dit abans, només és necessari un clic, per a cada mural.10. Estèticament presenta un disseny atractiu, ja que les fotografies, les lletres i els murals per si mateixos, afavoreixen al llenguatge visual. Daquesta manera, els colors i la seva harmonia fan que el recurs sigui molt bonic, estèticament parlant.11. La qualitat del material és bona, encara que té una sèrie de problemes, com el de no poder enllaçar tots els murals des de una mateixa pàgina dinici, sinó que shan de produir com a murals independents. Pel que fa a la resta, és un recurs que presenta unes sèries de particularitats que el fan bon material, com la manera de presentar la informació, la seva qualitat dimatge, de text i de vídeo, el fet de poder augmentar la pantalla, etc.12. Mural.ly és un recurs al que es poden afegir recursos externs, com poden ser vídeos, activitats a educaplay, o pàgines per a tractar diferents articles.13. Cada mural posseeix informació o pàgines externes al propi recurs que sobrin clicant sobre lopció. Aquestes sobrin a una altra “pestanya”, el que produeix que la opció de tornar a darrera sigui més senzilla, ja que només és necessari tancar la “pestanya” que ja has utilitzat.14. El recurs es presenta de forma visual, ja que la informació està realitzada a partir dinformació escrita, per tant, la part auditiva no la treballa, més que amb la visualització dels diferents vídeos.15. La guia didàctica contempla tots els punts tractats amb el recurs. Aquesta es troba a la plana inicial, al primer mural. Linconvenient que he pogut observar, és que, per visualitzar la guia didàctica és necessari descarregar-la, ja que el recurs no permet veure-la de forma online. No obstant, es podria considerar com un element novedós del recurs, ja que permet pujar un document des de un Word, i no és necessari passar-lo a un visualitzador, com slideshare.16. Lautonomia dels infants es tracta amb aquest recurs sobre Tunísia, ja que al treballar de forma individual, hi ha aspectes que serveixen per conèixer les característiques del país que cada un dels alumnes treballa. A més, les diferents reflexions també són tasques per a treballar personalment, el que potencia lautoaprenentatge i la autonomia dels alumnes.1.7. MÈXIC - Popplet1. Aquest recurs està pensat per treballar els conceptes de tolerància i respecte envers els altres, a partir del treball amb el país de Mèxic. Aquest treball està 12
 13. 13. pensat per realitzar aquests conceptes a partir de la comparació dels aspectes de la cultura mexicana i de la cultura pròpia dels alumnes.2. Popplet, és un recurs per crear mapes conceptuals, i com a tal, la organització que segueix és bona, ja que una de les característiques dels mapes conceptuals és la seva ordenació i jerarquització de la informació.3. El llenguatge amb el que sintenta treballar, és pròxim al dels alumnes, ja que no hi ha conceptes extremadament difícils dentendre i si arriben a ser-ho, sexpliquen mitjançant la diferent informació presentada.4. La majoria dels materials són per a que els alumnes interactuïn, que explorin els elements. No obstant, hi ha pàgines que s’enllacen dedicades a treballar informació general sobre el país, ja que sense aquesta informació, els alumnes no poden tractar el tema de la multiculturalitat. La resta, són materials que necessiten de la reflexió dels alumnes i per tant, són ells els partícips del seu aprenentatge.5. Aquest recurs està pensat per treballar-ho mitjançant la PDI de laula, però no hi ha una definició específica per el que fa a les formes dagrupament, ja que es pot fer de manera individual o grupal.6. Per accedir només és necessari ser convidat en aquesta pàgina i tenir el link daquesta, per visualitzar els diferents materials. No obstant, no es pot respondre a les preguntes, si no tens una compte iniciat, a més de ser convidat al recurs.7. Aquest recurs és semblat al cmpatool, ja que tots dos són per a la creació de mapes conceptuals. En canvi, el popplet, ens permet organitzar la informació de la manera que vulguem, ja que la jerarquització no va de dalt a abaix. Per tant, el maneig només és crear popplets i enllaçar-los uns amb els altres. Després, si vols afegir altres recursos, només sha de enllaçar el link o anar a lopció que dóna el propi popplet. Per tant, el maneig és fàcil.8. El recurs es presenta de manera clara i correcta. La lletra es pot canviar segons les necessitats, i a més, popplet ens permet augmentar la plana per poder veure la informació millor.9. A lhora daccedir només és necessari clicar en el link. Després per a cada recurs, serà necessari clicar per accedir-hi.10. Estèticament és un recurs amb un gran caràcter visual, ja que permet dissenyar-lo amb diferents colors, diferents formes, segons les necessitats. A més, es poden afegir fotografies per afavorir aquesta estètica, i hi ha diferents pàgines com youtube, que permeten afegir el vídeo directament. Això, fa que el recurs sigui més atractiu.11. El material presenta una bona qualitat ja que com he dit anteriorment, les lletres són visibles, els colors són clars i les imatges no es troben pixelades.12. Hi ha diferents elements externs que es poden afegir en aquest recurs. Per exemple, pàgines com youtube, google maps o flickr les té el propi recurs, i per tant, no és necessari cercar en la pàgina externa. No obstant, hi ha altres pàgines, com dinformació o el propi material deducaplay, que sí shan dafegir mitjançant el link. Però es pot afegir sense qualsevol problema.13. Per anar al darrera, aquest recurs té una gran avantatge, ja que els recursos que shan dobrir, ho fan en una altra “pestanya”, per tant, només serà necessari minimitzar o tancar aquesta per tornar a la pàgina dinici. 13
 14. 14. 14. El recurs està presentat de manera visual, ja que tota la informació es presenta a partir de textos escrits. 15. La guia didàctica del material té en compte totes aquelles activitats o aspectes que treballa el recurs. Aquesta guia es troba localitzada en un altre popplet, pujada a partir de slideshare. 16. La autonomia dels infants és un dels objectius que es vol treballar a partir de les activitats daquest recurs. Ells són els creadors del seu coneixement, ja que són ells els que han de reflexionar sobre les qüestions relacionades amb la tolerància i respecte cap als altres.2. Valoració dels altres recursosEl wix és una plataforma on hem enllaçat tot el projecte, per a que no sigui necessarisortir daquesta pàgina per anar a tots els recursos. Dins daquesta plataforma enstrobem amb diferents materials, a part dels projectes sobre els països. 2.1. WebquestLa webquest és un recurs que lhem realitzat amb el site.google, a partir del model quevenia, però amb els nostres propis criteris i necessitats. Cada una de les tasques sobreels països, les hem fetes de manera individual, segons el país que havíem tractat.Pel que fa a la resta, lhem fet en petits grups i en moments que teníem lliures o alaula.Aquesta webquest té com a finalitat tractar el tema de la multiculturalitat, a partir delviatge que fa el protagonista, Miquelet, a diferents països i que vol compartir amb elsnins. Els alumnes són els encarregats de resoldre els diferents dubtes que té enMiquelet a partir de les pàgines webs que tenen al seu abast.Cada una de les tasques, tracta aspectes rellevants de cada cultura, que es treballenper assolir els objectius fixats per la guia didàctica, sobre lassoliment dels valors detolerància i respecte cap als altres.Els altres apartats que té la webquest són:  Introducció, en la que sexplica de manera resumida el que es trobaran en el recurs i per qui estaran acompanyats. A més, sexpliquen els objectius que es pretenen assolir.  Procés, on està explicat el procediment de la tasca, el que shaurà de fer. També explica els agrupaments que shauran de fer i les activitats que es realitzaran, com la resposta a les preguntes den Miquelet i la reflexió, mitjançant un power point de totes les respostes, que després es compartiran.  Recursos, on es troben totes les pàgines webs que shan pogut trobat a la webquest per a respondre a les preguntes. Els nins podran respondre a elles, amb lajuda daquests recursos. 14
 15. 15.  Avaluació, per a que els nins avaluïn la seva activitat realitzada durant tot el procés. Sha realitzat mitjançant una taula, en la que els alumnes hauran de col·locar una sèrie de paraules, segons el que hagin fet.  Crèdit, on es troben les pàgines webs de les imatges que han decorat cada tasca.  Guia didàctica, que es col·loca al final de la webquest, per a que es tinguin en compte totes les activitats que es realitzen en lactivitat. Aquesta la va realitzar una companya, mentre la resta acabava de perfilar la resta de la webquest.És un material amb una bona organització, ja que està dividit segons el que es demana.A més, la informació està presentada de manera clara. La lletra utilitzada també ésclara i té un tamany idoni per a poder-la veure correctament. Pel que fa a la qualitatdel material, podem dir que és un bon recurs, ja que no es sobreposa cap informació,els espais estan ben separats i col·locats i els colors i lluminositat és adequada.Per tant, és un recurs complet que segueix la guia didàctica i que té una estèticaadequada per a treballar els aspectes que es persegueixen. 2.2. Avaluació InicialCom avaluació inicial hem creat un conte, mitjançant el power point, amb el que elsalumnes hauran de realitzar les activitats a partir dels coneixements que tenen. Estàformat per activitats de completar, ja que lobjectiu és que tinguin una idea generalsobre els països. Com a fil conductor, hem utilitzat a en Miquelet, el mateix que explicaa la webquest, per a que els nins tinguin un referent al que seguir i puguin interactuaramb ell.Lobjectiu és que els nins comencin un viatge sabent algunes idees sobre els països,que continuaran durant tot el projecte, com està reflectit també en la webquest.Són activitats motivadores per als infants, ja que primerament la utilització de la PDIsuposa una activitat que als alumnes els agrada, i el treball entre tot el grup-classetambé pot afavorir a aquesta motivació. A més, el llenguatge facilita a aquesta, perquèestà dirigit als alumnes i és el propi Miquelet, un nin com ells, que presenta lainformació.És un power point molt senzill i de fàcil maneig, ja que no hi ha massa recursos, perquèno ens proposem el desenvolupament tecnològic dels nins, amb aquesta activitat. Noobstant, és estèticament molt visual i atractiu, ja que hi ha molts de colors, imatges isímbols que faciliten a la comprensió de la informació.La guia didàctica la trobem a la primera pàgina, pujada mitjançant slideshare. Aquestaincorpora tot allò que ens plantegem amb aquesta activitat. També té en compte laforma dús de la activitat, que es durà a terme en el grup gran a través de la projecciódel power point a la PDI. 15
 16. 16. Aquesta activitat la va realitzar una companya, tenint en compte les opinions i milloresde les altres. La guia didàctica, per la seva banda, també la va realitzar una altra,mentre que la resta la va revisar, mentre treballava en altres aspectes.El problema que trobem en aquesta activitat és que lenllaç que hi ha en el wix et duencap al power point de google docs. Aquest té molts derrors i deficiències, ja que elsalumnes no poden contestar a no ser que siguin convidats. A més, la presentació enaquesta pàgina té menys qualitat que al programa propi de power point. Per tant, elque podríem fer és que la professora tingués la activitat en el programa de powerpoint dins lordinador per a poder-ho projectar des de la PDI, però en aquest projecteno sabíem una altra manera de solucionar-lo. 2.3. Avaluació finalCom avaluació final proposem la simulació dun programa de ràdio. Aquesta activitatestà explicada en el nostre wix, la plataforma del nostre projecte. És una activitatmotivadora i participativa, en la que tots els alumnes són creadors de informació iorganitzadors daquesta.Utilitzant el programa audacity, els infants hauran de gravar-se duent a terme unaconversació sobre el tema treballat en el projecte, la tolerància a través delconeixement de la multiculturalitat.Els propis alumnes seran els que organitzin la informació, a ells mateixos i el temps quetardarà lemissió. Ells són els responsables de dur a terme lactivitat, i així es fomenta laseva autonomia.Una vegada gravats tots els grups, hauran de pujar el resultat al programa podomatic.Així, tots podran accedir a totes les gravacions en el moment que ho necessitin.Aquesta activitat és de tipus lliure, no hi ha normes ni pautes que els alumnes han deseguir, exceptuant la forma de la gravació i el programa al que sha de pujar.El programa audacity, permet augmentar el so de les veus, o crear efectes, que podenafavorir a les gravacions de la ràdio. Però això ho hauran de descobrir i elegir elsalumnes, ja que el mestre estarà a aquesta activitat per resoldre dubtes, com a guia,però no transmetrà cap coneixement, si no és estrictament necessari.Aquesta activitat ens servirà per avaluar als alumnes i no tindrà una organització tantancada com els altres materials del projecte. Per tant, serà una activitat que noseguirà els patrons de la resta i que la tindrem en compte per a contemplar elsaspectes que els alumnes hagin adquirit i la seva manera de desenvolupar-se demanera individual i en grup. 16
 17. 17. 2.4. Conte de plantesPer a treballar el tema de la tolerància varem crear un power point sobre la històriadunes plantes que treballen aquest valor, tot això per completar una pràctica de laassignatura que pujarem a cada blog personal.Cada una de nosaltres havíem de realitzar 2 diapositives, com a treball de la pràctica.Per tant, cada una va ser la creadora de les diapositives que ens tocaren, ja que no hihavia suficients plantes com a repartir-les entre totes, i les que no ho feren, varenrealitzar les altres diapositives, de introducció, els crèdits, els enllaços, etc.Cada una de les plantes van ser dibuixos creats per nosaltres mateixes lany passat alassignatura de plàstica. Ens va servir per no haver dagafar material extra, ja que eraun material que teníem al nostre abast. Per tant, a partir de tenir les plantes, varemhaver de gravar-nos sobre el conte que inventarem.Aquestes gravacions les férem a partir del programa audacity i la conversió daquestesa mp3, per a que el power point les llegís. Després les afegirem al material que volíemque sonàs i podíem elegir quan havia de sonar aquesta gravació, fent un clic,justament després de sortir els materials o abans.Després, posarem uns efectes que tenien les plantes per a que fos un recurs interactiu.La planta podia aparèixer, desaparèixer, difuminar-se, etc. segons la seva funció onecessitat.La transició duna diapositiva a laltra es fa mitjançant només una opció. Es crearenunes vinyetes que són les que permeten anar a la diapositiva següent o tornar adarrera. Per tant, només es pot clicar a aquestes opcions per a canviar de diapositiva.Així, ens assegurem que els nins passin a laltre diapositiva quan hagin realitzat la tascaque sels demana a cada una delles.La diapositiva dintroducció té les opcions danar al propi conte, a la guia didàctica o ales activitats que es proposen per fomentar i desenvolupar els coneixements que hanadquirit sobre els valors del respecte i la col·laboració durant el conte. Aquestesactivitats es presenten de manera escrita, ja que daquesta manera, els ninsdesenvolupen el llenguatge o comprensió escrita. Les activitats ens serviran com atasca avaluadora.La relació amb la guia didàctica és constant, ja que es troba en el mateix ppt, i la potsveure constantment. Aquesta està enllaçada des de la pàgina dinici del power pointfins a la pàgina de slideshare on està penjada. Contempla totes les activitats, objectius,continguts, etc. que necessàries per a treballar el concepte de la tolerància a partir dela metàfora de les plantes.Aquest power point estarà enllaçat al nostre wix, la plataforma del projecte, per a queels alumnes puguin tenir contacte amb lactivitat en tot moment, i que la puguin tenircom a material de suport per realitzar la resta del projecte. 17
 18. 18. Aquest power point està relacionat, alhora, amb unes activitats per desenvolupar elsvalors treballats i per observar el que han après els alumnes. Lenllaç a aquestesactivitats també es troba a la pàgina inicial del power point, juntament amb lenllaç a laguia didàctica i al del propi conte.Aquesta activitat està pensada, com la majoria del projecte, en visualitzar-lo a partir dela PDI de laula, com un exercici per a tot el grup-classe, que haurà de trobar lessolucions conjuntament.El problema que ens varem trobar era que no podíem pujar el power point a capprograma i que es sentís i funcionés correctament. Era necessari compartir també unacarpeta amb tots els àudios, perquè sinó el power point no es sentia. A més, el powerpoint no té les mateixes opcions a un programa com slideshare que en el propi powerpoint del PC. Per tant, el problema ens va sorgir alhora de intentar compartir aquestmaterial, ja que per defecte daquest programa, no es visualitza de la mateixa maneraen tots llocs, sinó que es visualitza perfectament en lordinador amb el que lhas creat.Per tot això, pens que és una activitat complicada i que pot ser desavantatjosa en elcas de compartir-lo amb el grup-classe, per els seus punts dèbils.No obstant, és un recurs molt visual i auditiu, ja que la informació està presentada apartir dimatges, però també a partir de la gravació de les nostres veus, el que fomentaal desenvolupament dels dos sentits. A més, els nins han de interactuar amb el recursper solucionar els problemes i poder acabar el conte, per tant, la seva autonomia és undels aspectes que es pretén treballar. 2.5. Conte musicatEl vídeo musicat es va fer a partir d’un conte creat per altres alumnes de la universitat,dins un programa conjunt entre departaments de la UIB.Amb aquest vídeo hem intentat tractar el tema de la tolerància com a matèria i valorconjunt i necessari per a fomentar la multiculturalitat. És un conte infantil que mostrala importància de ser respectuosos cap als altres, sense importar el color, raça, mida,etc. Per tant, amb aquesta pràctica els objectius i continguts marcats a la guia didàcticas’assoleixen, ja que ens marcarem la recerca de les emocions a través de lavisualització i l’assoliment del tema principal, el respecte cap als altres. A més, ambaquesta activitat els alumnes també aprendran a col·laborar, cooperar amb els altres ia resoldre conflictes a través del diàleg i del respecte i comprensió.És un vídeo creat amb el programa Moviemaker, però abans ens varem gravar les veusper a interpretar el conte. Una vegada, gravades les veus, afegirem la ambientació(creada amb altres àudios o amb materials tangibles) utilitzant el programa Audacity,que ens va permetre augmentar, disminuir, i retallar totes les parts que necessitàvem.Finalment varem completar el vídeo amb la cançó pertinent que corresponia al conte iamb un final creat amb el paint, utilitzant la opció desfer o anar al darrera. 18
 19. 19. És una activitat pensada per treballar la creativitat dels alumnes i la seva participació,així com el tema de les emocions. Per aquest motiu, els alumnes hauran de fer unasèrie de activitats relacionades amb aquestes qüestions que planteja alhora el vídeo.Pens que són activitats per a desenvolupar la autonomia dels alumnes, ja que es fanactivitats de manera individual per a que cada un treballi aquests conceptes. Noobstant, també hi ha presents activitats de caràcter col·lectiu com la creació d’unacançó, per a treballar en companyia i fomentar una vegada més el tema del respecte itolerància.Aquest vídeo musicat es troba penjat a la nostra plana de Wix, ja que és la nostraplataforma per a penjar tot el projecte. Des de aquesta, es pot visualitzar el vídeosense necessitat de descarregar-lo o anar al link, sinó que es troba en la mateixa plana.També estan redactades les activitats que haurien d’elaborar els alumnes i per acabar,hi ha el link de la guia didàctica penjada a slideshare. Per tant, és una activitat de fàcilaccés i d’un maneig senzill, ja que només és un vídeo a youtube. Tal vegada, lesactivitats més difícils serien la de la creació del mural i el maneig de l’audacity, peròsón activitats que ja hauríem realitzat anteriorment al projecte, i per tant, ja estarienexplicades i practicades.És un material que treballa l’audició i la vista, ja que és un conte molt visual ambimatges que ho completa amb la narració d’aquest. Per aquest motiu, els alumneshaurien de fer la activitat sobre la lectura del llibre, per a revisar aquelles parts que noels hagi quedat clar. Però pens que fomentant la vista i l’oïda, els nins estarien mésatents que si es donàs la lectura com a material per a treballar, encara que fos, amb lapissarra.Per tot això, pens que és un material molt útil i estèticament atractiu per als alumnes,alhora que treballen el tema del nostre projecte. Si hagués de canviar alguna cosa,seria la durada del conte, ja que 16 minuts pens que són excessius, però no vàremvoler tallar-ho, ja que era una feina feta per altres companys. Però per la resta, pensque és un treball molt dinàmic i instructiu per als alumnes i a nosaltres ens va servirper a saber més sobre el muntatge d’un vídeo i així tenir eines per a crear els nostrespropis materials audiovisuals. 2.6. WixEl Wix és la nostra plataforma per a penjar el nostre projecte. És tipus una agenda, enla que incorpores tot aquell material per a que estigui sempre a l’abast i no siguinecessari portar el material descarregat.És una plataforma que no coneixia, però que m’ha agradat molt ja que tens el materialen tot moment, i pots incorporar molts de recursos. Seria útil utilitzar- la a l’aula,tenint una contrasenya i compte conjunta per a enllaçar totes les pràctiquesrealitzades durant el curs. Així en qualsevol moment el mestre o els alumnes podrienrevisar la informació i editar-la si fos necessari.A més és una plataforma molt estètica, que pots modificar segons els teus gustos isegons les necessitats. 19
 20. 20. Per tant, aquesta ens ha servit per a tenir tot el projecte emmagatzemat, recollit enuna sola plana i per a fer més fàcil la edició d’algun material en qualsevol moment.3. Valoració del procediment de treball del grup.Hem treballat de manera cooperativa, excepte pel que fa al recurs del país. Cadaintegrant del grup ha triat i ha realitzat al seu gust, el recurs sobre el país. També cadauna ha realitzat la seva guia didàctica. No obstant, ens hem ajudat si hem tingutproblemes o no sabíem com realitzar algunes activitats. Per tant, encara que ha estatun treball individual, hem estat en contacte mitjançant el google docs, el que ens hafacilitat la tasca per comentar els problemes i per solucionar-los.Pel que fa a la realització del wix, la nostra plataforma on penjar el projecte, ha estatuna tasca conjunta, ja que cada un dels apartats els hem estat fent cada una o cadados, segons el temps que teníem. Vam aprofitar temps en la classe, o entre classes peracabar de fer-lo. Cada una ha cercat una imatge sobre el mapa del país i la petitadescripció per a penjar-lo en el wix.El conte musical lhem realitzat a partir de les làmines que varem anar a gravar tres denosaltres, i a partir de les gravacions de les nostres veus amb el programa de laula demúsica. Primer varem enllaçar totes les parts i les ambientacions mitjançant laudacity,entre una o dues persones. Quan acabàrem amb la unió de tots els fragments, dues denosaltres varem començar a muntar el vídeo, amb les gravacions que havíem fet lesaltres i amb les fotografies que teníem. Un altre dia, quedarem per acabar el vídeo, i elrealitzaren tres persones, mentre les altres feien la guia didàctica daquesta pràctica oacabàvem altres tasques.El conte que realitzarem com a pràctica de power point, era sobre la relació dediferents plantes i estava relacionat amb la multiculturalitat i el valors que intervenencom la tolerància i el respecte. Aquest conte, com obligava la pràctica, el realitzarementre totes, però cada una va fer les seves dues diapositives, relacionades amb la sevaplanta. Aquelles companyes que no havien realitzat plantes, ja que no necessitàvemmés, van fer la resta del power point.En cada diapositiva shavien de introduir imatges, una àudio amb el que les plantesparlaven, els efectes de les imatges, i la transició de diapositives. Després entre totes,el varem col·locar i el presentarem.Pel que fa a la realització del power point sobre un conte, com a avaluació inicial, el varealitzar una companya, mentre la resta ens repartíem la guia didàctica daquest ialtres activitats inacabades.La webquest també va ser una activitat conjunta, encara que cada tasca sobre cadapaís, va estar realitzada per cada una que el feia. La resta de la webquest va serrepartida entre totes, i la varem fer durant períodes de classe o entre classes. A més,una realitzà la guia didàctica sobre la webquest. 20
 21. 21. AVALUACIÓ INDIVIDUALPens que en aquest treball he fet la mateixa feina que les meves companyes, ja que haestat organitzada molt bé i totes hem realitzat el que teníem plantejat. De maneraindividual, he de dir, que encara que amb les tecnologies hem trobo endarreridarespecte a algunes de les meves companyes, crec que he desenvolupat novesestratègies i he hagut de cercar eines que m’ajudessin a fer un treball millor. Per tant,estic molt contenta amb la meva feina, ja que sé que dins les meves capacitats, hesabut crear un bon material i he ajudat a les meves companyes en tot el que he pogut.A més, en veure el resultat final, mhe sentit contenta per el meu treball i el de tot elgrup.AVALUACIÓ GRUPALCom he dit anteriorment, el treball amb les meves companyes ha estat molt normal,sense incidents ni problemes greus. Cada una ha fet el seu treball i cap ha anatendarrerida. El clima que hem creat, encara i així del gran treball i hores dedicades, haestat molt positiu i sempre hem tingut resposta als nostres problemes. A més, hemestat crítiques entre nosaltres, i aspectes que podíem millorar, els hem dit a lescompanyes, per el bé del projecte.Per tant, ha estat un treball molt exigent i complet, que ens ha fet quedar moltes horesa treballar, però amb la bona organització de la coordinadora i amb la nostra bonarelació, hem aconseguit fer un projecte, el millor que sabíem i que podíem.4. JUSTIFICACIÓAvui dia les tecnologies són part de la nostra vida, i com a tals, també ho són de lanostra educació. Per aquest motiu, com a mestres, és important que coneguem totesles innovacions tecnològiques relacionades amb la educació, que afavoreixenlaprenentatge i sobretot la manera densenyar.Els alumnes, cada dia més, estan menys motivats per aprendre i pens que partdaquesta situació és perquè lescola no ha avançat respecte a lavanç que ha sofert elmón, respecte a les tecnologies.Abans a les escoles només es treballava amb llibres, o com a molt, mitjançantprojectes, però sense la incorporació de les TIC. Ara, de cada vegada més, les TIC sónpart de laula, del procediment densenyament-aprenentatge. Aquesta incorporaciófacilita i enganxa als alumnes, ja que veuen reflectida la seva vida quotidiana dinslescola. Els nins, es motiven més si troben alguna relació amb la seva pràctica diària, icom les tecnologies és un aspecte molt integrat en el seu dia a dia, aquesta relació ésconstant. Per tant, pens que és essencial treballar a les escoles amb les novestecnologies, ja que ofereixen molts de recursos que es podrien substituir per els anticsi que tenen unes millors qualitats.No obstant, les TIC, no són sempre la veritat absoluta, sinó que mitjançant altres vies,aquesta les complementa i aconsegueix un resultat daprenentatge complet. No vol dir 21
 22. 22. que els llibres hagin de desaparèixer completament, però si ser una opció més d’entretotes les que hi ha. Per tant, la incorporació de les noves tecnologies pot afavorir al’aprenentatge integral dels alumnes, a més de l’ensenyament per part del mestre, delsllibres i dels propis companys.Programes com els que hem utilitzat en el projecte, ajuden a assolir els coneixements ala vegada que sutilitza la tecnologia, com a via per a la explicació. A més, aquestaprenentatge es pot representar mitjançant diferents canals, com el visual, auditiu, ésa dir, un aprenentatge multisensorial.La integració de la pissarra digital dins laula, serveix com a projector de la informació,com podria ser un llibre de text. La diferència és que els llibres de text són inamoviblesi no es poden modificar, i amb la pissarra digital es pot interactuar, ser els partíceps delactivitat i participar tot el grup-classe a la vegada. Per tant, aquesta incorporació enspermet gaudir del grup-classe, de la seva relació i de laprenentatge complet i global.Per tot això, pens que la integració de les TIC suposa un canvi evolutiu normal de lasocietat, ja que aquesta està de cada vegada més alfabetitzada digitalment. Per tant,l’escola ha d’anar enllaçada amb els canvis que sofreix la societat, ja que sinó no podràcomplir les necessitats dels alumnes i la educació es convertirà en un sistema arcaic,que no vol evolucionar. Per tant, és important saber i conèixer les utilitats de les TIC,per integrar-les a l’aula, no com un passatemps, un oci, sinó com una forma o mitjàd’aprenentatge. Així, els alumnes començaran a observar a les tecnologies com unaforma de incorporar coneixements, però amb una eina que utilitzen en el seu dia a dia,i potser a partir d’aquesta idea, els alumnes estiguin més motivats per aprendre.Amb aquest projecte, pens que hem intentat aconseguir aquests objectius, per a queels alumnes aprenin alhora que interactuen, són els responsables del seu aprenentatgei es senten entesos. 22

×