Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫דרורי‬ ‫ליונתן‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫תסמונת‬ ‫עם‬ ‫צעירים‬‫אספרגר‬
‫דרורי‬ ‫יונתן‬
yonatandrori@gmail.com
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©‫דרורי‬ ‫יונתן‬,‫פסיכולוג‬
"‫אותם‬ ‫ויפעילו‬ ‫כמוני‬ ‫אנשים‬ ‫שייקחו‬ ‫זה‬ ‫שלי‬ ‫החלום‬,‫לא‬
‫מנהיגות‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫יודעת‬,‫הפרויקטים‬ ‫בתוך‬ ‫להיות‬...
80‫ראיונות‬(75‫פרונטאליים‬,5‫טלפוניים‬.)
67‫גברים‬(82%),13‫נשים‬.
‫ממוצע‬ ‫גיל‬:27,‫תקן‬ ‫סטיית‬:6.7
‫גילאים‬ ‫טווח‬18...
‫בגרות‬ ‫ללא‬
11%
‫חלקית‬ ‫בגרות‬
23%
‫מלאה‬ ‫בגרות‬
34%
‫לתואר‬ ‫לימודים‬
‫ראשון‬
18%
‫ראשון‬ ‫תואר‬
10%
‫או‬ ‫שני‬ ‫תואר...
‫הרווחה‬ ‫ממשרד‬ ‫הכרה‬
‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מן‬ ‫הכרה‬
‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אבחון‬
34
52
78
23
18
2
23
10
‫כן‬ ...
"‫בחיים‬‫קשה‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫הבוגרים‬.‫הייתי‬ ‫ילדה‬ ‫כשהייתי‬
‫מסגרת‬ ‫והייתה‬ ‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫הולכת‬,‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫אתה‬ ‫א...
"‫לאבחון‬‫בגיל‬ ‫הגעתי‬ ‫אספרגר‬ ‫של‬28‫למה‬ ‫לך‬ ‫אגיד‬ ‫ואני‬.
]...[‫מחשבים‬ ‫ולמדתי‬ ‫מהצבא‬ ‫השתחררתי‬.‫וכשסיימתי‬
‫ל...
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
‫מרקחת‬ ‫לבית‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79)
‫לרופא‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79)
‫נהיגה‬ ‫רישיון‬(N=80)
‫קניות‬ ‫עריכת‬(N=63)
‫כיבוס‬(N=75)
...
"‫לגופים‬‫במתווכים‬ ‫נעזרתי‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬.‫שלי‬ ‫באבא‬ ‫במיוחד‬.
]...[‫מגע‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לסגור‬ ‫מעד...
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫י...
‫ההורים‬ ‫עם‬
71%
‫לבד‬
20%
‫או‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬
‫זוג‬ ‫בני‬
9%
‫בהוסטל‬ ‫מגורים‬ ‫בחיוב‬ ‫שוקל‬ ‫האם‬
‫ההורים‬ ‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫לגור‬ ‫לעבור‬ ‫מעוניין‬ ‫האם‬
‫ההורים‬ ‫אצל‬ ‫מתגורר‬ ‫האם‬...
"‫לפעמים‬‫שמראה‬ ‫במקום‬ ‫לגור‬ ‫של‬ ‫המחשבה‬ ‫אותי‬ ‫מפחידה‬ ‫קצת‬
‫לא‬ ‫משהו‬ ‫לך‬ ‫שיש‬‫בסדר‬"
‫דניאל‬,‫בן‬22
"‫זה‬‫כ...
‫בעתיד‬ ‫למגורים‬ ‫העדפה‬
‫כיום‬ ‫מגורים‬
24
17
22
7
N=70
‫לבד‬ ‫זוג‬ ‫בת‬ ‫או‬ ‫שותפים‬
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫י...
‫חופשי‬ ‫שוק‬
48%
‫מוגן‬ ‫מפעל‬
4%
‫מתנדב‬
3%
‫חייל‬,‫שירות‬
‫לאומי‬
11%
‫משלים‬ ‫או‬ ‫סטודנט‬
‫בגרויות‬
15%
‫תעסוקה‬ ‫ללא...
‫מוגן‬ ‫מפעל‬
8%
‫מותאם‬ ‫שכר‬
16%
‫מינימום‬
‫ומעלה‬
76%
N=38
‫שירות‬ ‫מפעיל‬
40%
‫משפחה‬ ‫בני‬
30%
‫לבד‬
30%
N=43
"‫האידאלי‬‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫רמה‬ ‫שתהיה‬ ‫זה‬,‫את‬ ‫שיעריכו‬
‫שלי‬ ‫החריצות‬.‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫משכורת‬ ‫דורשת‬ ‫לא‬ ‫אני‬.‫מה...
"‫יש‬‫ישר‬ ‫אני‬ ‫יפה‬ ‫לא‬ ‫אתי‬ ‫מדברים‬ ‫שאם‬ ‫בעיה‬ ‫לי‬‫נאטם‬"
‫ירון‬,‫בן‬30
"‫סוכנים‬‫אחרים‬ ‫על‬ ‫צועקים‬ ‫שהיו‬–...
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫י...
12
39
61
67
40
19
‫בהווה‬ ‫זוגיות‬(N=79)
‫בעבר‬ ‫זוגיות‬(N=79)
‫חברתיים‬ ‫מקשרים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬(N=80)
‫כן‬ ‫לא‬
"‫עם‬ ‫להיות‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬‫אספרגרים‬‫אחרים‬–‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אצלי‬ ‫כי‬
‫את‬‫האספרגר‬‫להם‬ ‫שיש‬ ‫אנשים‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ ‫...
‫איומה‬ ‫בצורה‬ ‫שיפור‬ ‫טעון‬,‫לא‬ ‫יחסית‬ ‫כישורים‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫לצערי‬
‫רעים‬( .‫לצערך‬ ‫למה‬?)‫טובים‬ ‫יותר‬ ‫למקומות‬ ...
"‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫בזה‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫שהקושי‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬
‫לי‬ ‫שיש‬ ‫החברתי‬ ‫הקושי‬ ‫של‬ ‫יותר‬.‫אל‬ ‫לפנות‬ ...
.1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬,
(‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
.2‫וצרכים‬ ‫י...
"‫אני‬ ‫לי‬ ‫הולך‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫ההר‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאני‬ ‫היא‬ ‫ההרגשה‬
‫בעיטה‬ ‫מקבל‬,‫בעיטות‬ ‫ומקבל‬ ‫מטפס‬ ‫שאני‬ ‫זה‬ ...
‫דרורי‬ ‫יונתן‬
yonatandrori@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת

1,883 views

Published on

מצגת המלווה את הרצאתו של יונתן דרורי. בשנת 2012 הוקמה תכנית "דיור נתמך" המיועדת ללוות את המעבר למגורים עצמאיים של אנשים צעירים עם מוגבלות, ביניהם אנשים עם תסמונת אספרגר. יונתן דרורי מתאר בהרצאתו מחקר שערך לקראת הקמת התכנית ובו נאסף מידע תפקודי, חברתי ואישי על אנשים עם תסמונת אספרגר, מעל גיל 18, המתגוררים בבית הוריהם או באופן עצמאי מבלי להיעזר בשירותי דיור קהילתיים.

Published in: Services
 • Be the first to comment

יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת

 1. 1. ‫דרורי‬ ‫ליונתן‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 2. 2. ‫תסמונת‬ ‫עם‬ ‫צעירים‬‫אספרגר‬ ‫דרורי‬ ‫יונתן‬ yonatandrori@gmail.com ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©‫דרורי‬ ‫יונתן‬,‫פסיכולוג‬
 3. 3. "‫אותם‬ ‫ויפעילו‬ ‫כמוני‬ ‫אנשים‬ ‫שייקחו‬ ‫זה‬ ‫שלי‬ ‫החלום‬,‫לא‬ ‫מנהיגות‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫יודעת‬,‫הפרויקטים‬ ‫בתוך‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫חנית‬ ‫של‬ ‫כסוג‬ ‫האלה‬]...[ .‫שירות‬ ‫מקבלי‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫במיוחד‬ ‫ואוטיזם‬ ‫לפיגור‬ ‫גם‬ ‫חשופה‬ ‫והייתי‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬. ‫כמובן‬,‫בליווי‬,‫נותני‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בטוחה‬ ‫אני‬ ‫שירות‬]...[ .‫למישהו‬ ‫שלי‬ ‫העוצמות‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫היום‬ ‫לי‬ ‫חסר‬ ‫אחר‬,‫שלי‬ ‫העוצמות‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫אני‬,‫הן‬ ‫לי‬ ‫מתפזרות‬."... ‫נעמי‬,‫בת‬35,‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫אובחנה‬
 4. 4. 80‫ראיונות‬(75‫פרונטאליים‬,5‫טלפוניים‬.) 67‫גברים‬(82%),13‫נשים‬. ‫ממוצע‬ ‫גיל‬:27,‫תקן‬ ‫סטיית‬:6.7 ‫גילאים‬ ‫טווח‬18-48
 5. 5. ‫בגרות‬ ‫ללא‬ 11% ‫חלקית‬ ‫בגרות‬ 23% ‫מלאה‬ ‫בגרות‬ 34% ‫לתואר‬ ‫לימודים‬ ‫ראשון‬ 18% ‫ראשון‬ ‫תואר‬ 10% ‫או‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫דוקטורט‬ 4% N=77
 6. 6. ‫הרווחה‬ ‫ממשרד‬ ‫הכרה‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מן‬ ‫הכרה‬ ‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אבחון‬ 34 52 78 23 18 2 23 10 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬
 7. 7. "‫בחיים‬‫קשה‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫הבוגרים‬.‫הייתי‬ ‫ילדה‬ ‫כשהייתי‬ ‫מסגרת‬ ‫והייתה‬ ‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫הולכת‬,‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫אז‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫באינטראקציה‬‫את‬ ‫עליך‬ ‫כופה‬ ‫המסגרת‬ ‫הסביבה‬‫ולהתקדם‬" ‫רחל‬,‫בת‬40,‫בערך‬ ‫לפני‬ ‫אובחנה‬10‫שנים‬
 8. 8. "‫לאבחון‬‫בגיל‬ ‫הגעתי‬ ‫אספרגר‬ ‫של‬28‫למה‬ ‫לך‬ ‫אגיד‬ ‫ואני‬. ]...[‫מחשבים‬ ‫ולמדתי‬ ‫מהצבא‬ ‫השתחררתי‬.‫וכשסיימתי‬ ‫ללמוד‬,‫עבודה‬ ‫למצוא‬ ‫הצלחתי‬ ‫לא‬ ‫למעשה‬,‫או‬ ‫פחות‬ ‫וזה‬ ‫הטריגר‬ ‫יותר‬.‫מאוד‬ ‫ייאוש‬ ‫של‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לי‬ ‫הייתה‬ ‫התאבדות‬ ‫שקלתי‬ ‫ואפילו‬ ‫גדול‬]...[‫אחרי‬‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫שללתי‬ ‫זה‬ ‫שלפני‬ ‫לרעיונות‬ ‫נפתחתי‬ ‫עבודה‬ ‫בלמצוא‬ ‫הקשיים‬ ‫אותם‬" ‫יאיר‬,‫בן‬40,‫בגיל‬ ‫אובחן‬29
 9. 9. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.)
 10. 10. ‫מרקחת‬ ‫לבית‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79) ‫לרופא‬ ‫לבד‬ ‫הליכה‬(N=79) ‫נהיגה‬ ‫רישיון‬(N=80) ‫קניות‬ ‫עריכת‬(N=63) ‫כיבוס‬(N=75) ‫אישית‬ ‫היגיינה‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬(N=70) ‫החדר‬ ‫ניקיון‬(N=75) ‫בישול‬(N=80) 56 52 32 54 38 63 44 67 23 27 48 9 37 7 31 13 ‫כן‬ ‫לא‬
 11. 11. "‫לגופים‬‫במתווכים‬ ‫נעזרתי‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬.‫שלי‬ ‫באבא‬ ‫במיוחד‬. ]...[‫מגע‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לסגור‬ ‫מעדיף‬ ‫אני‬ ‫אנושי‬,‫דרך‬ ‫מעדיף‬‫האינטרנט‬"‫עידן‬,‫בן‬30 "‫הייתי‬‫הדרכה‬ ‫לי‬ ‫הייתה‬ ‫אם‬ ‫שמחה‬,‫מישהו‬‫שאני‬ ‫ספציפי‬ ‫ואני‬ ‫הרווחה‬ ‫למשרד‬ ‫שהלכתי‬ ‫לו‬ ‫ולספר‬ ‫אתו‬ ‫לדבר‬ ‫יכולה‬ ‫לכוון‬ ‫ויוכלו‬ ‫לזה‬ ‫ממתינה‬‫אותי‬"‫רחלי‬,‫בת‬40
 12. 12. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬.
 13. 13. ‫ההורים‬ ‫עם‬ 71% ‫לבד‬ 20% ‫או‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ 9%
 14. 14. ‫בהוסטל‬ ‫מגורים‬ ‫בחיוב‬ ‫שוקל‬ ‫האם‬ ‫ההורים‬ ‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫לגור‬ ‫לעבור‬ ‫מעוניין‬ ‫האם‬ ‫ההורים‬ ‫אצל‬ ‫מתגורר‬ ‫האם‬ 15 40 56 50 14 24 0 26 0 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫ענה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רלוונטי‬ ‫לא‬
 15. 15. "‫לפעמים‬‫שמראה‬ ‫במקום‬ ‫לגור‬ ‫של‬ ‫המחשבה‬ ‫אותי‬ ‫מפחידה‬ ‫קצת‬ ‫לא‬ ‫משהו‬ ‫לך‬ ‫שיש‬‫בסדר‬" ‫דניאל‬,‫בן‬22 "‫זה‬‫כמוני‬ ‫לאחד‬ ‫שיתופי‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬.‫הפינה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫רגיל‬ ‫אני‬ ‫שלי‬" ‫איתן‬,‫בן‬45 "‫תחושה‬‫ו‬ ‫מדריכים‬ ‫שיש‬"‫גדול‬ ‫אח‬",‫עד‬ ‫הביתה‬ ‫חזרה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ ‫שעה‬‫מסוימת‬" ‫שחר‬,‫בן‬26
 16. 16. ‫בעתיד‬ ‫למגורים‬ ‫העדפה‬ ‫כיום‬ ‫מגורים‬ 24 17 22 7 N=70 ‫לבד‬ ‫זוג‬ ‫בת‬ ‫או‬ ‫שותפים‬
 17. 17. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬. .4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬.
 18. 18. ‫חופשי‬ ‫שוק‬ 48% ‫מוגן‬ ‫מפעל‬ 4% ‫מתנדב‬ 3% ‫חייל‬,‫שירות‬ ‫לאומי‬ 11% ‫משלים‬ ‫או‬ ‫סטודנט‬ ‫בגרויות‬ 15% ‫תעסוקה‬ ‫ללא‬ 19% N=79
 19. 19. ‫מוגן‬ ‫מפעל‬ 8% ‫מותאם‬ ‫שכר‬ 16% ‫מינימום‬ ‫ומעלה‬ 76% N=38
 20. 20. ‫שירות‬ ‫מפעיל‬ 40% ‫משפחה‬ ‫בני‬ 30% ‫לבד‬ 30% N=43
 21. 21. "‫האידאלי‬‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫רמה‬ ‫שתהיה‬ ‫זה‬,‫את‬ ‫שיעריכו‬ ‫שלי‬ ‫החריצות‬.‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫משכורת‬ ‫דורשת‬ ‫לא‬ ‫אני‬.‫מה‬ ‫זה‬ ‫שחשוב‬‫עם‬ ‫מדברת‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫מזה‬ ‫להתעלם‬ ‫שידעו‬ ‫מוזרים‬ ‫דברים‬ ‫לפעמים‬ ‫עושה‬ ‫ושאני‬ ‫אנשים‬‫לפעמים‬ ‫ושאני‬ ‫אותי‬ ‫שיעיפו‬ ‫ופוחדת‬ ‫בחרדה‬.‫שידעו‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ ‫אז‬ ‫האלה‬ ‫מהדברים‬ ‫להתעלם‬.‫גם‬‫אני‬ ‫אם‬ ‫אישית‬ ‫להיפגע‬ ‫לא‬ ‫פוגע‬ ‫משהו‬ ‫אומרת‬ ‫במקרה‬.‫שאני‬ ‫השירותים‬ ‫סוג‬ ‫זה‬ ‫צריכה‬,‫התיווך‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫אין‬‫הזה‬" ‫נגה‬,‫בת‬30
 22. 22. "‫יש‬‫ישר‬ ‫אני‬ ‫יפה‬ ‫לא‬ ‫אתי‬ ‫מדברים‬ ‫שאם‬ ‫בעיה‬ ‫לי‬‫נאטם‬" ‫ירון‬,‫בן‬30 "‫סוכנים‬‫אחרים‬ ‫על‬ ‫צועקים‬ ‫שהיו‬–‫עליהם‬ ‫התנפלתי‬ ‫אני‬,‫לא‬ ‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫שותק‬ ‫הייתי‬.‫מקצועית‬ ‫מבחינה‬ ‫טוב‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬, ‫שלטתי‬‫בחומר‬" ‫ליאור‬,‫בן‬35
 23. 23. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬. .4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬. .5‫תיווך‬ ‫בעזרת‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מימוש‬:‫נקודות‬ ‫הדגשת‬ ‫בקשיים‬ ‫והכרה‬ ‫חוזק‬‫אישיות‬ ‫בין‬ ‫באינטראקציות‬.
 24. 24. 12 39 61 67 40 19 ‫בהווה‬ ‫זוגיות‬(N=79) ‫בעבר‬ ‫זוגיות‬(N=79) ‫חברתיים‬ ‫מקשרים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬(N=80) ‫כן‬ ‫לא‬
 25. 25. "‫עם‬ ‫להיות‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬‫אספרגרים‬‫אחרים‬–‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אצלי‬ ‫כי‬ ‫את‬‫האספרגר‬‫להם‬ ‫שיש‬ ‫אנשים‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ ‫כמעט‬ ‫אספרגר‬‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫ברמה‬‫לי‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ‫וזה‬ ‫עלי‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫בפנים‬" ‫יניב‬,‫בן‬28
 26. 26. ‫איומה‬ ‫בצורה‬ ‫שיפור‬ ‫טעון‬,‫לא‬ ‫יחסית‬ ‫כישורים‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫לצערי‬ ‫רעים‬( .‫לצערך‬ ‫למה‬?)‫טובים‬ ‫יותר‬ ‫למקומות‬ ‫להגיע‬ ‫יכולתי‬ ‫כי‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שמתפספס‬ ‫ומשהו‬ ‫נותן‬ ‫שלא‬ ‫בפנים‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬, ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫שתשמור‬ ‫תוחמת‬ ‫מסגרת‬ ‫צריך‬ ‫אני‬‫בן‬ ‫אותו‬ ‫עם‬ ‫אינפורמציה‬ ‫או‬ ‫ידידות‬ ‫של‬ ‫קשר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫למרות‬ ‫אדם‬,‫אבל‬ ‫אישית‬ ‫היותר‬ ‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫מסגרת‬ ‫צריכים‬.‫כל‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫שקשורה‬ ‫חברתית‬ ‫ממסגרת‬ ‫באו‬ ‫שלי‬ ‫החברים‬ ‫כלשהו‬ ‫חברתי‬ ‫קושי‬ ‫או‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫מוגבלות‬.‫ולא‬ ‫שוחה‬ ‫אני‬ ‫שוחה‬,‫טוב‬ ‫שוחה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫טובע‬ ‫לא‬ ‫אני‬. ‫משה‬,‫בן‬26
 27. 27. "‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫בזה‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫שהקושי‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫החברתי‬ ‫הקושי‬ ‫של‬ ‫יותר‬.‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫מפחד‬ ‫אני‬ ‫אנשים‬,‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫לנסות‬ ‫אוכל‬ ‫שאיך‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬ ‫יותר‬ ‫צנועות‬ ‫מסיבות‬ ‫לאנשים‬ ‫לפנות‬ ‫מפחד‬ ‫אני‬ ‫אם‬" ‫שחר‬,‫בן‬26
 28. 28. .1‫ב‬ ‫צורך‬‫הצעירה‬ ‫לבגרות‬ ‫הילדות‬ ‫בין‬ ‫גשר‬ ‫שיהוו‬ ‫מסגרות‬, (‫החברתי‬ ‫בתחום‬,‫התעסוקתי‬,‫ובדיור‬.) .2‫וצרכים‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬‫אישית‬ ‫ובין‬ ‫אישית‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬ ‫לאור‬ ‫רבה‬. .3‫לשירותים‬ ‫תיווך‬,‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישה‬. .4‫פיתוח‬‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫רצף‬. .5‫תיווך‬ ‫בעזרת‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מימוש‬:‫נקודות‬ ‫הדגשת‬ ‫בקשיים‬ ‫והכרה‬ ‫חוזק‬‫אישיות‬ ‫בין‬ ‫באינטראקציות‬. .6‫ל‬ ‫שירותים‬ ‫הקמת‬‫החברתי‬ ‫בתחום‬ ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬. .7‫ב‬ ‫צורך‬‫הזוגיות‬ ‫בתחום‬ ‫והכוונה‬ ‫ליווי‬.
 29. 29. "‫אני‬ ‫לי‬ ‫הולך‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫ההר‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאני‬ ‫היא‬ ‫ההרגשה‬ ‫בעיטה‬ ‫מקבל‬,‫בעיטות‬ ‫ומקבל‬ ‫מטפס‬ ‫שאני‬ ‫זה‬ ‫המטאפורה‬, ‫מטפס‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬.‫וזוגיות‬ ‫תעסוקה‬‫שאני‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫זה‬ ‫מכות‬ ‫מקבל‬,‫האלה‬ ‫המשבצות‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אני‬" ‫אלעד‬,‫בן‬27
 30. 30. ‫דרורי‬ ‫יונתן‬ yonatandrori@gmail.com

×