Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫במאפייני‬ ‫ביעילות‬ ‫נשתמש‬ ‫כיצד‬
‫ב‬ ‫הנגישות‬iOS 10?
‫מנחה‬:‫אורית‬‫גרינשטיין‬
‫השירות‬ ‫נגישות‬ ‫ומורשית‬ ‫בעיסוק‬ ‫מ...
‫במערכת‬ ‫לשימוש‬ ‫הנחיות‬
‫צ‬'‫אט‬
‫רשימת‬
‫משתתפים‬
‫הצבעה‬
‫מיקרופון‬
‫בית‬ ‫אודות‬‫איזי‬‫שפירא‬
‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬?
•‫במכשיר‬ ‫חשובות‬ ‫נגישות‬ ‫אפשרויות‬:
IOS 10-‫חדשות‬ ‫נגישות‬ ‫הגדרות‬-‫הקראה‬,‫תצוגה‬ ‫התאמות...
IOS10-‫הקלדה‬ ‫בעת‬ ‫משוב‬
•‫למידה‬ ‫לקדם‬ ‫היכולה‬ ‫חושית‬ ‫רב‬ ‫תמיכה‬ ‫מספק‬
•‫הרצוי‬ ‫המשוב‬ ‫בסוג‬ ‫לבחור‬ ‫ניתן‬-‫מו...
‫הקלדה‬ ‫בעת‬ ‫משוב‬-‫הפעלה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫דיבור‬
IOS10‫נוספות‬ ‫התאמות‬
•‫ראיה‬ ‫ללקוי‬ ‫התצוגה‬ ‫התאמות‬ ‫אפשרויות‬ ‫הרחבת‬
•‫במצלמה‬ ‫שימוש‬‫כטמ‬"‫ס‬‫מובנה‬
•‫יישום‬"‫של...
IOS9‫למגע‬ ‫התאמות‬
‫על‬ ‫הלחיצה‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫ניתן‬‫האייפד‬‫למשתמש‬:
•‫להחזקה‬ ‫זמן‬ ‫משך‬–‫ללחוץ‬ ‫שיש‬ ‫הלחיצה...
‫למגע‬ ‫התאמות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫למגע‬ ‫התאמות‬
‫מודרכת‬ ‫גישה‬
•‫ממנה‬ ‫לצאת‬ ‫אפשרות‬ ‫ללא‬ ‫אחת‬ ‫אפליקציה‬ ‫לנעול‬ ‫מאפשרת‬,
‫במסך‬ ‫ואיזורים‬ ‫לחצנים‬ ‫לנטרל‬.
•‫לשי...
‫מודרכת‬ ‫גישה‬-‫הפעלה‬
•‫קוד‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬
•‫מכן‬ ‫לאחר‬,‫הרצויה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫נכנסים‬,‫לוחצים‬
‫הבית‬ ...
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫גישה‬
‫מודרכת‬
‫מודרכת‬ ‫גישה‬-‫סרטון‬
‫הגבלות‬:
•‫במכשיר‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫מהמשתמש‬ ‫למנוע‬ ‫או‬ ‫להגביל‬ ‫מאפשר‬:
‫אפליקציות‬ ‫רכישת‬ ‫או‬ ‫מחיקה‬
‫במצלמה‬ ...
‫הגבלות‬-‫הפעלה‬
‫האפשרויות‬ ‫מוצגות‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫גישה‬ ‫קוד‬ ‫להגדיר‬ ‫נדרשים‬ ‫ראשית‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫הגבלות‬
‫אוטומטית‬ ‫נעילת‬
•‫בסוללה‬ ‫לחסוך‬ ‫מסייעת‬
•‫זאת‬ ‫ומפעילים‬ ‫במידה‬-‫מראש‬ ‫מוגדר‬ ‫דקות‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬
‫האייפד‬‫למצב‬...
‫נעילה‬ ‫הפעלת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נעילה‬
‫אוטומטית‬
‫רצוי‬ ‫זמן‬ ‫הגדר‬
‫לנעילה‬
‫אוטומטית‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נעל‬/‫נעילה‬ ‫...
‫בסיסמאות‬ ‫סדר‬
‫הסיסמא‬ ‫סוג‬‫חשוף‬ ‫מי‬?‫מורכבות‬ ‫מידת‬
‫כניסה‬ ‫סיסמת‬
‫לאייפד‬
‫לכולם‬ ‫ידועה‬‫פשוטה‬
‫מודרכת‬ ‫גישה...
‫נפוצות‬ ‫תקלות‬-Reset‫לאייפד‬
•‫מגיב‬ ‫ואינו‬ ‫במידה‬ ‫למכשיר‬ ‫אתחול‬ ‫ביצוע‬
•‫לחיצה‬‫במקביל‬‫לחצן‬ ‫על‬"‫בית‬"‫ו‬"‫שינ...
‫שימוש‬‫באייפד‬‫ומתגים‬
‫שימוש‬‫באייפד‬‫ומתגים‬
‫מתאים‬ ‫למי‬?
•‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫יכול‬ ‫שאינו‬ ‫משתמש‬‫האייפד‬‫והתאמות‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫עם‬
•‫חיצוניים...
‫מתאם‬Blue2‫חברת‬ ‫של‬
•‫למחשב‬ ‫מתחבר‬,‫לאייפד‬‫ולאנדרואיד‬(4‫ומעלה‬)‫בחיבור‬
Bluetooth
•‫הקיימים‬ ‫המתגים‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫...
‫נוספים‬ ‫מתאמים‬
‫של‬ ‫מהאתר‬ ‫לקוחות‬ ‫התמונות‬RJ Cooper(‫הציטוט‬ ‫וגם‬)
(But I certainly am no fan of iOS Switch Contro...
‫הפעלה‬ ‫אפשרויות‬ ‫שתי‬:
‫הפעלת‬
‫אפליקציות‬
‫יעודיות‬
‫של‬ ‫הפעלה‬
‫סביבת‬ios
‫וחלק‬
‫מהאפליקציות‬
‫יכולות‬ ‫דורש‬
‫קוגנ...
‫הפעלת‬
‫אפליקציות‬
‫יעודיות‬
‫מבית‬ ‫אפליקציות‬
StepByStep
‫ומיון‬ ‫התאמה‬ ‫משחקי‬ ‫סדרת‬
http://www.sbs-edtech.com/
Same...
‫באפליקציה‬ ‫נגישות‬ ‫הגדרות‬
‫בגרירה‬ ‫הצורך‬ ‫ביטול‬
‫מתג‬ ‫למשתמשי‬ ‫גישה‬ ‫התר‬
•‫מבית‬ ‫אפליקציות‬Inclusive Technology–Helpkidzlearn-
‫ותזמון‬ ‫תגובה‬ ‫פעולה‬
•‫באינטרנט‬ ‫למתג‬ ‫אפליקציות‬ ‫של‬ ‫רשימו...
SHHHH!
Big Trucks Custard Splodger
‫הפעלת‬
‫אפליקציות‬
‫יעודיות‬
‫לדוגמא‬ ‫מסכים‬:
‫מתגים‬ ‫משתמש‬
‫ייעודית‬ ‫באפליקציה‬
‫הפעלת‬‫אייפד‬‫מתג‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬
‫סביבת‬ios
‫וחלק‬
‫מהאפליקציות‬
‫בסיסיות‬ ‫הפעלה‬ ‫שיטות‬ ‫שלוש‬:
.1‫סריקה‬-‫שבוחרים...
.1‫סריקה‬-‫עד‬ ‫לפריט‬ ‫מפריט‬ ‫עובר‬
‫שבוחרים‬
.2‫בלחיצה‬ ‫התקדמות‬
‫של‬ ‫הפעלה‬
‫סביבת‬ios
‫וחלק‬
‫מהאפליקציות‬
‫או‬ ‫אוטומטית‬ ‫סריקה‬
‫בלחיצה‬ ‫התקדמות‬
‫של‬ ‫הפעלה‬
‫סביבת‬ios
‫וחלק‬
‫מהאפליקציות‬
.3‫נקודה‬ ‫סריקת‬-‫מאפשר‬
‫או‬ ‫מוצלבת‬ ‫בסריקה‬ ‫לבחור‬
‫במסך‬ ‫במיקום‬.
‫של‬ ‫הפעלה‬
‫סביבת‬ios
‫וחלק‬
‫מהאפליקציות‬
"‫נקודה‬ ‫סריקת‬"
‫הנקודה‬ ‫בחירת‬ ‫לאחר‬:
‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כיצד‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫תפריט‬ ‫נפתח‬
‫הפריט‬-‫הקשה‬,‫צביטה‬ ‫או‬ ‫גרירה‬...
‫מיק...
‫הנקודה‬ ‫בחירת‬ ‫לאחר‬:
‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כיצד‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫תפריט‬ ‫נפתח‬
‫הפריט‬-‫הקשה‬,‫צביטה‬ ‫או‬ ‫גרירה‬...
‫מיק...
‫נוספות‬ ‫הגדרות‬
•‫הסריקה‬ ‫מהירות‬ ‫הגדרת‬/‫וכיוונה‬ ‫הנקודה‬ ‫סריקת‬ ‫מהירות‬
•‫חזרות‬ ‫מספר‬
•‫פריטים‬ ‫קיבוץ‬
•‫הלחיצ...
"‫הפוכה‬ ‫התאמה‬"-‫שימוש‬
‫באייפד‬‫כמתג‬
•‫ב‬ ‫המחבר‬ ‫מתגים‬ ‫מתאם‬ ‫לחבר‬ ‫יש‬-BT‫לאייפד‬
•‫ל‬ ‫חלוקה‬ ‫ועד‬ ‫יחיד‬ ‫למת...
‫מקורות‬
•iPad‫הפעלה‬ ‫במערכת‬ ‫למשתמש‬ ‫מדריך‬ios8.1:
http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA156
5/he_IL/iphone_use...
‫בסדרה‬ ‫הבאים‬ ‫למפגשים‬ ‫אלינו‬ ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬:
‫נושא‬‫המפגש‬‫תאריך‬*‫עברי‬ ‫תאריך‬‫מרצה‬
‫ב‬ ‫הנגישות‬ ‫במאפייני‬ ‫...
כיצד נשתמש ביעילות במאפייני הנגישות ב ISO 10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

כיצד נשתמש ביעילות במאפייני הנגישות ב ISO 10

170 views

Published on

בוובינר מוצגים פתרונות לשימוש יעיל במאפייני הנגישות ב - iOS 10 באייפד, המבוססים על התאמות במערכת ההפעלה, ונערכת הכרות עם אופן השימוש במתגים במכשיר האייפד ובאפליקציות מתאימות.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

כיצד נשתמש ביעילות במאפייני הנגישות ב ISO 10

 1. 1. ‫במאפייני‬ ‫ביעילות‬ ‫נשתמש‬ ‫כיצד‬ ‫ב‬ ‫הנגישות‬iOS 10? ‫מנחה‬:‫אורית‬‫גרינשטיין‬ ‫השירות‬ ‫נגישות‬ ‫ומורשית‬ ‫בעיסוק‬ ‫מרפאה‬ ‫מסייעת‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫מומחית‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫המרכז‬ ‫בסדרה‬ ‫ראשון‬ ‫מפגש‬: ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ואנשים‬ ‫טכנולוגיה‬2016-2017 ‫ב‬ ‫יתחיל‬ ‫המפגש‬20:30 ‫לטלפון‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫טכנית‬ ‫לתמיכה‬:03-9256000
 2. 2. ‫במערכת‬ ‫לשימוש‬ ‫הנחיות‬ ‫צ‬'‫אט‬ ‫רשימת‬ ‫משתתפים‬ ‫הצבעה‬ ‫מיקרופון‬
 3. 3. ‫בית‬ ‫אודות‬‫איזי‬‫שפירא‬
 4. 4. ‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬? •‫במכשיר‬ ‫חשובות‬ ‫נגישות‬ ‫אפשרויות‬: IOS 10-‫חדשות‬ ‫נגישות‬ ‫הגדרות‬-‫הקראה‬,‫תצוגה‬ ‫התאמות‬ ‫מודרכת‬ ‫גישה‬ ‫הגבלות‬ ‫אוטומטית‬ ‫נעילה‬ ‫נפוצות‬ ‫תקלות‬ ‫סיסמאות‬ •‫ה‬ ‫במכשיר‬ ‫במתגים‬ ‫שימוש‬iPad
 5. 5. IOS10-‫הקלדה‬ ‫בעת‬ ‫משוב‬ •‫למידה‬ ‫לקדם‬ ‫היכולה‬ ‫חושית‬ ‫רב‬ ‫תמיכה‬ ‫מספק‬ •‫הרצוי‬ ‫המשוב‬ ‫בסוג‬ ‫לבחור‬ ‫ניתן‬-‫מוקלדת‬ ‫אות‬ ‫לכל‬,‫מילה‬ ‫לכל‬ ‫אוטומטי‬ ‫ולתיקון‬ •‫למהירות‬ ‫בהתאם‬ ‫המשוב‬ ‫של‬ ‫ההשהיה‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫ניתן‬ ‫שלו‬ ‫המידע‬ ‫עיבוד‬ ‫ליכולת‬ ‫ובהתאם‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫ההקלדה‬
 6. 6. ‫הקלדה‬ ‫בעת‬ ‫משוב‬-‫הפעלה‬ ‫הגדרות‬ ‫כללי‬ ‫נגישות‬ ‫דיבור‬
 7. 7. IOS10‫נוספות‬ ‫התאמות‬ •‫ראיה‬ ‫ללקוי‬ ‫התצוגה‬ ‫התאמות‬ ‫אפשרויות‬ ‫הרחבת‬ •‫במצלמה‬ ‫שימוש‬‫כטמ‬"‫ס‬‫מובנה‬ •‫יישום‬"‫שלי‬ ‫הבית‬"-‫חכם‬ ‫בבית‬ ‫שליטה‬(‫תומך‬ ‫ציוד‬ ‫לרכוש‬ ‫יש‬) •Apple TV‫במתגים‬ ‫תומך‬
 8. 8. IOS9‫למגע‬ ‫התאמות‬ ‫על‬ ‫הלחיצה‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫ניתן‬‫האייפד‬‫למשתמש‬: •‫להחזקה‬ ‫זמן‬ ‫משך‬–‫ללחוץ‬ ‫שיש‬ ‫הלחיצה‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫תיחשב‬ ‫שהלחיצה‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫לחיצות‬ ‫שלוחץ‬ ‫למי‬ ‫במיוחד‬ ‫מתאים‬ ‫זאת‬ ‫לחיצה‬ ‫ולווסת‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫ללחוץ‬ ‫יכול‬ ‫אך‬ ‫רבות‬ ‫סרק‬. •‫מרובות‬ ‫מהקשות‬ ‫התעלם‬–‫נקודה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫מרובות‬ ‫הקשות‬ ‫אחת‬ ‫כהקשה‬ ‫יחשבו‬(‫קושי‬ ‫עם‬ ‫למשתמש‬ ‫מתאים‬‫בויסות‬ ‫התנועה‬.) •‫מסייע‬‫ההקשות‬–‫מהשארת‬ ‫או‬ ‫הלחיצה‬ ‫לפני‬ ‫היד‬ ‫מהנחת‬ ‫מתעלם‬ ‫אחריה‬ ‫היד‬.
 9. 9. ‫למגע‬ ‫התאמות‬ ‫הגדרות‬ ‫כללי‬ ‫נגישות‬ ‫למגע‬ ‫התאמות‬
 10. 10. ‫מודרכת‬ ‫גישה‬ •‫ממנה‬ ‫לצאת‬ ‫אפשרות‬ ‫ללא‬ ‫אחת‬ ‫אפליקציה‬ ‫לנעול‬ ‫מאפשרת‬, ‫במסך‬ ‫ואיזורים‬ ‫לחצנים‬ ‫לנטרל‬. •‫לשימוש‬ ‫מומלץ‬: ‫מאפליקציות‬ ‫לצאת‬ ‫שמרבים‬ ‫משתמשים‬ ‫בקרב‬ ‫תקשורת‬ ‫בלוחות‬ ‫מסיחים‬ ‫לחצנים‬ ‫או‬ ‫פרסומות‬ ‫המכילות‬ ‫באפליקציות‬ •‫יופעלו‬ ‫החומרה‬ ‫כפתורי‬ ‫אם‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬(‫הבית‬ ‫כפתור‬,‫שינה‬ ‫ווליום‬) •‫הפעלה‬ ‫ממערכת‬ ‫החל‬ios8‫זמן‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬ ‫ואילך‬ ‫השימוש‬
 11. 11. ‫מודרכת‬ ‫גישה‬-‫הפעלה‬ •‫קוד‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ •‫מכן‬ ‫לאחר‬,‫הרצויה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫נכנסים‬,‫לוחצים‬ ‫הבית‬ ‫כפתור‬ ‫על‬ ‫מהירה‬ ‫משולשת‬ ‫לחיצה‬, ‫פתוחה‬ ‫הרצויה‬ ‫כשהאפליקציה‬ •‫האייפד‬‫בהתאם‬ ‫ההגדרות‬ ‫את‬ ‫זוכר‬ ‫לאפליקציה‬.‫לאפליקציה‬ ‫הוגדר‬ ‫וכבר‬ ‫במידה‬- ‫אוטומטית‬ ‫נכנס‬ ‫הגדרות‬ ‫כללי‬ ‫נגישות‬ ‫גישה‬ ‫מודרכת‬
 12. 12. ‫הגדרות‬ ‫כללי‬ ‫נגישות‬ ‫גישה‬ ‫מודרכת‬
 13. 13. ‫מודרכת‬ ‫גישה‬-‫סרטון‬
 14. 14. ‫הגבלות‬: •‫במכשיר‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫מהמשתמש‬ ‫למנוע‬ ‫או‬ ‫להגביל‬ ‫מאפשר‬: ‫אפליקציות‬ ‫רכישת‬ ‫או‬ ‫מחיקה‬ ‫במצלמה‬ ‫השימוש‬ ‫הגבלת‬,‫באינטרנט‬,‫השמע‬ ‫עוצמת‬ ‫משתתפים‬ ‫מרובי‬ ‫למשחקים‬ ‫גישה‬,‫מיקום‬ ‫הסתרת‬,‫אנשי‬ ‫ועוד‬ ‫קשר‬ ‫התמונות‬ ‫למאגר‬ ‫אפליקציות‬ ‫של‬ ‫גישה‬ ‫הגבלת‬ •‫על‬ ‫לאחראי‬ ‫מסייע‬‫האייפד‬‫בארגון‬-‫או‬ ‫להתקין‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫רק‬ ‫אפליקציות‬ ‫למחוק‬ ‫אותו‬ ‫יכיר‬ ‫האחראי‬ ‫שרק‬ ‫כדאי‬ ‫אך‬ ‫קוד‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬
 15. 15. ‫הגבלות‬-‫הפעלה‬ ‫האפשרויות‬ ‫מוצגות‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫גישה‬ ‫קוד‬ ‫להגדיר‬ ‫נדרשים‬ ‫ראשית‬ ‫הגדרות‬ ‫כללי‬ ‫הגבלות‬
 16. 16. ‫אוטומטית‬ ‫נעילת‬ •‫בסוללה‬ ‫לחסוך‬ ‫מסייעת‬ •‫זאת‬ ‫ומפעילים‬ ‫במידה‬-‫מראש‬ ‫מוגדר‬ ‫דקות‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬ ‫האייפד‬‫למצב‬ ‫עובר‬"‫שינה‬." •‫בנוסף‬,‫להגדיר‬ ‫אפשר‬‫שהאייפד‬‫סגירת‬ ‫בעת‬ ‫אוטומטית‬ ‫ינעל‬ ‫המכסה‬,‫מגנט‬ ‫הכולל‬ ‫במכסה‬ ‫בשימוש‬ ‫מותנה‬
 17. 17. ‫נעילה‬ ‫הפעלת‬ ‫הגדרות‬ ‫כללי‬ ‫נעילה‬ ‫אוטומטית‬ ‫רצוי‬ ‫זמן‬ ‫הגדר‬ ‫לנעילה‬ ‫אוטומטית‬ ‫הגדרות‬ ‫כללי‬ ‫נעל‬/‫נעילה‬ ‫בטל‬ ‫הפעל‬/‫נעילה‬ ‫בטל‬ ‫של‬ ‫אוטומטית‬‫האייפד‬ ‫שלו‬ ‫המכסה‬ ‫עם‬
 18. 18. ‫בסיסמאות‬ ‫סדר‬ ‫הסיסמא‬ ‫סוג‬‫חשוף‬ ‫מי‬?‫מורכבות‬ ‫מידת‬ ‫כניסה‬ ‫סיסמת‬ ‫לאייפד‬ ‫לכולם‬ ‫ידועה‬‫פשוטה‬ ‫מודרכת‬ ‫גישה‬‫לצוות‬ ‫ידועה‬‫פשוטה‬ ‫הגבלות‬‫על‬ ‫אחראי‬‫האייפד‬/ ‫עיקרי‬ ‫מטפל‬ ‫צוות‬ ‫יותר‬ ‫מורכבת‬ Apple ID‫אחראי‬‫על‬‫האייפד‬‫וסודית‬ ‫מאוד‬ ‫מורכבת‬ ‫הידועות‬ ‫הסיסמאות‬ ‫לכל‬ ‫קובץ‬ ‫לצור‬ ‫מומלץ‬ ‫הפשוטות‬ ‫הסיסמאות‬ ‫עם‬ ‫מדבקה‬ ‫להדביק‬ ‫אפשר‬
 19. 19. ‫נפוצות‬ ‫תקלות‬-Reset‫לאייפד‬ •‫מגיב‬ ‫ואינו‬ ‫במידה‬ ‫למכשיר‬ ‫אתחול‬ ‫ביצוע‬ •‫לחיצה‬‫במקביל‬‫לחצן‬ ‫על‬"‫בית‬"‫ו‬"‫שינה‬ ‫מצב‬"‫שהמסך‬ ‫עד‬ ‫הלוגו‬ ‫עם‬ ‫ונדלק‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫נכבה‬. •‫דקה‬ ‫חצי‬ ‫עד‬ ‫לוקח‬
 20. 20. ‫שימוש‬‫באייפד‬‫ומתגים‬
 21. 21. ‫שימוש‬‫באייפד‬‫ומתגים‬ ‫מתאים‬ ‫למי‬? •‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫יכול‬ ‫שאינו‬ ‫משתמש‬‫האייפד‬‫והתאמות‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫עם‬ •‫חיצוניים‬ ‫שלטים‬ ‫עם‬ ‫משחקים‬ ‫להפעיל‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬(‫למשחקים‬ ‫מיועדים‬ ‫לרב‬ ‫מורכבים‬) •"‫נייד‬"‫מבוססי‬ ‫מחשבים‬ ‫לעומת‬Windows ‫המתג‬ ‫הפעלת‬ ‫אפשרויות‬: •‫ב‬ ‫המתחבר‬ ‫מתגים‬ ‫מתאם‬-Bluetooth •‫כמתג‬ ‫המוגדר‬ ‫במסך‬ ‫נגיעה‬ •‫הראש‬ ‫תנועות‬-‫לחצנים‬ ‫שני‬-‫ימינה‬ ‫או‬ ‫שמאלה‬ ‫הראש‬ ‫הזזת‬ •https://www.youtube.com/watch?v=cdw4O4DM3wI
 22. 22. ‫מתאם‬Blue2‫חברת‬ ‫של‬ •‫למחשב‬ ‫מתחבר‬,‫לאייפד‬‫ולאנדרואיד‬(4‫ומעלה‬)‫בחיבור‬ Bluetooth •‫הקיימים‬ ‫המתגים‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אליו‬ ‫לחבר‬ ‫ניתן‬ •‫גדול‬ ‫לחיצה‬ ‫משטח‬,‫רגיש‬ •‫מצבים‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬-‫לאפליקציה‬ ‫בהתאם‬ ‫לשנות‬ ‫צריך‬ ‫לעיתים‬ •‫נטען‬
 23. 23. ‫נוספים‬ ‫מתאמים‬ ‫של‬ ‫מהאתר‬ ‫לקוחות‬ ‫התמונות‬RJ Cooper(‫הציטוט‬ ‫וגם‬) (But I certainly am no fan of iOS Switch Control!) www.rjcooper.com
 24. 24. ‫הפעלה‬ ‫אפשרויות‬ ‫שתי‬: ‫הפעלת‬ ‫אפליקציות‬ ‫יעודיות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ios ‫וחלק‬ ‫מהאפליקציות‬ ‫יכולות‬ ‫דורש‬ ‫קוגניטיביות‬ ‫גבוהות‬ ‫מדויק‬ ‫ותזמון‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫עצמאות‬ ‫למשתמש‬
 25. 25. ‫הפעלת‬ ‫אפליקציות‬ ‫יעודיות‬ ‫מבית‬ ‫אפליקציות‬ StepByStep ‫ומיון‬ ‫התאמה‬ ‫משחקי‬ ‫סדרת‬ http://www.sbs-edtech.com/ Same Same Place in Groups
 26. 26. ‫באפליקציה‬ ‫נגישות‬ ‫הגדרות‬ ‫בגרירה‬ ‫הצורך‬ ‫ביטול‬ ‫מתג‬ ‫למשתמשי‬ ‫גישה‬ ‫התר‬
 27. 27. •‫מבית‬ ‫אפליקציות‬Inclusive Technology–Helpkidzlearn- ‫ותזמון‬ ‫תגובה‬ ‫פעולה‬ •‫באינטרנט‬ ‫למתג‬ ‫אפליקציות‬ ‫של‬ ‫רשימות‬:switch apps for ipad ‫הפעלת‬ ‫אפליקציות‬ ‫יעודיות‬ Aunty Maggie’s Recipe Big Trucks
 28. 28. SHHHH! Big Trucks Custard Splodger ‫הפעלת‬ ‫אפליקציות‬ ‫יעודיות‬ ‫לדוגמא‬ ‫מסכים‬:
 29. 29. ‫מתגים‬ ‫משתמש‬ ‫ייעודית‬ ‫באפליקציה‬
 30. 30. ‫הפעלת‬‫אייפד‬‫מתג‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ios ‫וחלק‬ ‫מהאפליקציות‬ ‫בסיסיות‬ ‫הפעלה‬ ‫שיטות‬ ‫שלוש‬: .1‫סריקה‬-‫שבוחרים‬ ‫עד‬ ‫לפריט‬ ‫מפריט‬ ‫עובר‬ .2‫בלחיצה‬ ‫התקדמות‬-‫בלחיצה‬ ‫לפריט‬ ‫מפריט‬ ‫לעבור‬ ‫מאפשר‬. ‫מתגים‬ ‫מספר‬ ‫דורש‬ .3‫נקודה‬ ‫סריקת‬-‫במיקום‬ ‫או‬ ‫מוצלבת‬ ‫בסריקה‬ ‫לבחור‬ ‫מאפשר‬ ‫במסך‬
 31. 31. .1‫סריקה‬-‫עד‬ ‫לפריט‬ ‫מפריט‬ ‫עובר‬ ‫שבוחרים‬ .2‫בלחיצה‬ ‫התקדמות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ios ‫וחלק‬ ‫מהאפליקציות‬
 32. 32. ‫או‬ ‫אוטומטית‬ ‫סריקה‬ ‫בלחיצה‬ ‫התקדמות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ios ‫וחלק‬ ‫מהאפליקציות‬
 33. 33. .3‫נקודה‬ ‫סריקת‬-‫מאפשר‬ ‫או‬ ‫מוצלבת‬ ‫בסריקה‬ ‫לבחור‬ ‫במסך‬ ‫במיקום‬. ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ios ‫וחלק‬ ‫מהאפליקציות‬
 34. 34. "‫נקודה‬ ‫סריקת‬"
 35. 35. ‫הנקודה‬ ‫בחירת‬ ‫לאחר‬: ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כיצד‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫תפריט‬ ‫נפתח‬ ‫הפריט‬-‫הקשה‬,‫צביטה‬ ‫או‬ ‫גרירה‬... ‫מיקומו‬ ‫ואת‬ ‫התפריט‬ ‫יכיל‬ ‫מה‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ios‫וחלק‬ ‫מהאפליקצ‬ ‫יות‬
 36. 36. ‫הנקודה‬ ‫בחירת‬ ‫לאחר‬: ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כיצד‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫תפריט‬ ‫נפתח‬ ‫הפריט‬-‫הקשה‬,‫צביטה‬ ‫או‬ ‫גרירה‬... ‫מיקומו‬ ‫ואת‬ ‫התפריט‬ ‫יכיל‬ ‫מה‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ios‫וחלק‬ ‫מהאפליקצ‬ ‫יות‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫הצלחנו‬ ‫להכנס‬ ‫לאפליקציה‬!
 37. 37. ‫נוספות‬ ‫הגדרות‬ •‫הסריקה‬ ‫מהירות‬ ‫הגדרת‬/‫וכיוונה‬ ‫הנקודה‬ ‫סריקת‬ ‫מהירות‬ •‫חזרות‬ ‫מספר‬ •‫פריטים‬ ‫קיבוץ‬ •‫הלחיצה‬ ‫אופי‬ ‫הגדרת‬-‫ארוכה‬,‫שחרור‬,‫קצרות‬ ‫מלחיצות‬ ‫התעלמות‬ •‫הקראה‬ ‫שילוב‬ •‫הבחירה‬ ‫צבעי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫או‬ ‫להגדיל‬ •‫אישית‬ ‫מותאמות‬ ‫מחוות‬ ‫לשמור‬ •‫לחצן‬ ‫על‬ ‫משולשת‬ ‫לחיצה‬ ‫באמצעות‬ ‫הסריקה‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫ניתן‬ ‫הבית‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫סביבת‬ios ‫וחלק‬ ‫מהאפליקציות‬
 38. 38. "‫הפוכה‬ ‫התאמה‬"-‫שימוש‬ ‫באייפד‬‫כמתג‬ •‫ב‬ ‫המחבר‬ ‫מתגים‬ ‫מתאם‬ ‫לחבר‬ ‫יש‬-BT‫לאייפד‬ •‫ל‬ ‫חלוקה‬ ‫ועד‬ ‫יחיד‬ ‫למתג‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫יכול‬ ‫המתאם‬-6 ‫מתגים‬. ‫למתג‬ ‫המותאם‬ ‫אביזר‬ ‫כל‬(‫למתג‬ ‫מונגש‬)‫באמצעות‬ ‫לפעול‬ ‫יכול‬ ‫האייפד‬.
 39. 39. ‫מקורות‬ •iPad‫הפעלה‬ ‫במערכת‬ ‫למשתמש‬ ‫מדריך‬ios8.1: http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA156 5/he_IL/iphone_user_guide_hb.pdf •‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬RJCooper:http://www.rjcooper.com •‫בלוג‬"‫טכנולוגיה‬‫באיזי‬:"http://www.beitissie.org.il/tech/ •‫סירטונים‬‫במצגת‬ ‫שהוצגו‬: •‫הפעלת‬‫האייפד‬‫הראש‬ ‫עם‬: https://www.youtube.com/watch?v=cdw4O4DM3wI •‫מתגים‬ ‫מתאם‬: https://www.youtube.com/watch?v=6XPXou9EDhk
 40. 40. ‫בסדרה‬ ‫הבאים‬ ‫למפגשים‬ ‫אלינו‬ ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬: ‫נושא‬‫המפגש‬‫תאריך‬*‫עברי‬ ‫תאריך‬‫מרצה‬ ‫ב‬ ‫הנגישות‬ ‫במאפייני‬ ‫ביעילות‬ ‫נשתמש‬ ‫כיצד‬ IOS 10? 21.12.1 6 ‫רביעי‬ ‫יום‬,‫כ‬"‫א‬ ‫בכסליו‬ ‫גב‬'‫אורית‬ ‫גרינשטיין‬ ‫בנשיכה‬ ‫המופעלים‬ ‫כלים‬(‫בפה‬) ‫וובינר‬‫סגור‬‫קורס‬ ‫למשתתפי‬"‫את‬ ‫להדפיס‬ ‫החלום‬"‫הידע‬ ‫למאגר‬ ‫ויעלה‬ ‫יוקלט‬ ‫המפגש‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫של‬ 4.1.17‫רביעי‬ ‫יום‬,‫ו‬' ‫בטבת‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬‫גכט‬ ‫לריאלי‬ ‫הווירטואלי‬ ‫את‬ ‫להפוך‬! ‫המציאות‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫מקרוב‬ ‫נכיר‬ ‫זה‬ ‫בוובינר‬ ‫המדומה‬ 15.2.17‫רביעי‬ ‫יום‬,‫י‬"‫ט‬ ‫בשבט‬ ‫גב‬'‫שרית‬ ‫טרסר‬ ‫מבט‬ ‫מיקוד‬ ‫במערכת‬ ‫משתמשים‬ ‫כיצד‬ ‫למשחק‬? 19.3.17‫ראשון‬ ‫יום‬, ‫כ‬"‫באדר‬ ‫א‬ ‫דיינה‬‫קאפל‬ ‫אורית‬ ‫גרינשטיין‬ ‫נשתמש‬ ‫כיצד‬‫בטאבלט‬‫למחברת‬ ‫כתחליף‬?12.6.17‫שני‬ ‫יום‬,‫י‬"‫ח‬ ‫בסיון‬ ‫גב‬'‫ניצן‬ ‫נעה‬ *‫ב‬ ‫יערכו‬ ‫המפגשים‬ ‫כל‬20:30‫בערב‬

×