Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapportage gebruik digital marketing in Nederland november 2012

1,073 views

Published on

Onderzoek Egbert jan van Bel deed onderzoek naar de acceptatie, gebruik en toepassing van digital marketing in Nederland onder marketeers

Published in: Career
 • Be the first to comment

Rapportage gebruik digital marketing in Nederland november 2012

 1. 1. 0 Strategie en acceptatie van digital in Nederland
 2. 2. 1 SAMENVATTINGDigital marketing lijkt geaccepteerd te zijn binnen Nederlandse b2b en b2condernemingen. Echter, hebben deze ondernemingen hunmarketingstrategie daarmee dan ook in voldoende mate aangepast aan de‘nieuwe’ digitale wereld? Nee, dit blijkt niet het geval te zijn.Nederlandse bedrijven staan op de drempel van een definitieve adaptatievan digital marketing. De wil hiertoe uit zich in het inzicht dat digitalmarketing organisaties in staat stelt (nog) beter klantgericht te werken.Daarnaast acht het merendeel digital marketing noodzakelijk voor hetrealiseren van merkloyaliteit, een betere band met klanten, een beter zichtop de markt en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat. Nagenoeg alledeelnemers aan het onderzoek geven aan dat digital marketing nog Over dit onderzoek…belangrijker wordt voor hun organisatie de komende twee jaar. Egbert Jan van Bel, auteur van managementboeken enAcceptatie is dus aanwezig maar daarmee zijn we er nog niet. Zo blijkt de kerndocent Beeckestijn Business School heeft samen methelft van de organisaties digital marketing selectief in te zetten tegenover Service Check , gespecialiseerd in meet- en analysetechniekeneen kwart die dit structureel en doelgericht doet. Aan de volgende stap, het voor klantgericht ondernemen, het initiatief genomen in kaarttransformeren van digital marketing naar een samenwerkingsnetwerk met te brengen in hoeverre Nederlandse bedrijven ‘digital’ zijn inklanten, is Nederland nog niet toe. hun marketingstrategie en -activiteiten.De marketeers en managers geven aan dat wanneer er digital marketing 145 marketeers en managers is gevraagd naar de stand vanplannen zijn, het niet altijd lukt deze succesvol te implementeren. Het gebrek zaken bij hun organisatie. Is bijvoorbeeld social media eenaan draagvlak lijkt hiervan de oorzaak te zijn. De sleutel tot succes zit dan structureel kanaal om de dialoog aan te gaan met de consument? Of gebeurt dit (nog) ad hoc en op initiatief van eenook in het aantoonbaar maken van de opbrengsten voor de organisatie van individu binnen de organisatie?digital marketing campagnes, met meer commitment bij het management encollega’s tot gevolg. Het onderzoek maakt inzichtelijk in hoeverre digital marketing is geaccepteerd in het bedrijfsleven in Nederland en biedtKortom, het begin is er, er worden ervaringen opgedaan en gedeeld… de stap tevens handvatten en input voor het bepalen van de digitalnaar verdere professionalisering is evident. marketing strategie voor de komende jaren!
 3. 3. 2 SAMENVATTINGKlanten kiezen tegenwoordig voor een bepaald merk of product op basis van Aanbevelingen…persoonlijke waarden. Waarbij merkentrouw wordt ingehaald doorkanalentrouw! Het is al lang niet meer zo dat alleen de prijs belangrijk is. • Start met experimenteren, echter wel als ondersteuning van de“Prijs staat misschien in de top 5, maar niet meer in de top 3”, claimt Van gangbare marketingacties. Ga niet ineens hele grote projectenBel. De persoonlijke waarden als keuzecriteria worden steeds vaker kenbaar doen, maar zet eerst een klein digitaal project op.gemaakt in digitale kanalen. Klanten willen zelf contact zoeken met een • Je digital marketing strategie dient naadloos aan te sluiten op de offline marketing strategie.bedrijf middels het door hen gekozen (digitale) kanaal. Dat betekent voor • Begin klein, stimuleer en faciliteer interactie met de doelgroep.bedrijven dat ze overal zichtbaar moeten zijn. Het belang van digital • Er is nog veel te veel eenrichtingverkeer. Biedt gepersonaliseerdemarketing is daarom nog nooit zo groot geweest. relevante content en gebruik alle voor de klant meest passende mediakanalen, ook werkend voor tablets en smartphones.Toch blijkt dat 17 procent van de bedrijven digital marketing nog niet • Analyseer die campagne om resultaten te meten, te verklaren enstructureel inzet, dat de website bij slechts 37 procent is ingericht op actief vast te leggen. Hiermee laat je zien wat het oplevert en creëer jegebruik van digital marketing/social media. Ruim een derde van de draagvlak in de organisatie en vooral het management.respondenten denkt niet dat de inzet van digital marketing gaat leiden totaanpassing van het business model. Naast het gebrek aan structureel inzicht in resultaten en te weinig commitment van management is ook vaak het huidige leiderschapDe belangrijkste verbeterpunten genoemd door de bedrijven om digitale binnen bedrijven een remmende factor bij digitale marketingadoptie.marketing succesvoller te kunnen implementeren zijn: weten wat het Het management bij veel organisaties bestaat uit ervaren ouderen,oplevert, meer commitment van het management en acceptatie in de allemaal opgeleid met oude marketingtheorieën, zoals de genericorganisatie. Deze punten sluiten eigenlijk naadloos op elkaar aan, want het strategies van Michael Porter en de value disciplines van Treacy enmanagement zal de digitale plannen pas steunen als marketeers kunnen Wiersema. Het gebruik van deze theorieën alleen is niet meerlaten zien wat deze opleveren. genoeg. Er moeten nieuwe marketingstrategieën en tools aan toegevoegd worden. Hiermee onderstrepen wij het belang vanService Check en Egbert Jan van Bel zijn van mening dat een digital educatie. Bijscholing/opleiding is ook een van de aspecten die een rolmarketing kan bijdragen aan betere resultaten. Je realiseert namelijk een spelen bij het succesvol inzetten van digitale marketing strategieën.groter klantbereik. De kosten zijn te overzien omdat deinformatieverspreiding en het maken van contact makkelijker is. Je klanten Er zijn dus nog veel uitdagingen bij het adaptatieproces van digitale marketing, maar gelukkig zijn bedrijven zich hier van bewust. Diten potentials zijn digital en als ze op het door hen gewenste tijdstip op het onderzoek wordt in ieder geval vervolgd!door hen gekozen kanaal contact kunnen maken met uw organisatie, danzeggen wij: ‘NIETS DOEN IS GEEN OPTIE’.
 4. 4. 3 IDENTIFICATIE n=145 n=145 n=145 32% zakelijke dienst 28% 0-50 mdw 32% marketing mngr 26% anders 20% 50-100 mdw 17% anders 8% verzekeringen 14% 100-250 mdw 14% communicatie mngr 8% media 11% 250-500 mdw 14% directie, bestuur 7% banken 27% > 500 mdw 9% DM manager 6% retail 14% overig 13% overig
 5. 5. 4 HOE LANG ZONDER SOCIAL MEDIA VOOR ZAKELIJKE DOELEINDEN 2% rest van leven 2% enkele minuten 6% 1 uur 46% 1 dag 17% 1 t/m 4 uur 27% 4 t/m 8 uur
 6. 6. 5 BEST PASSEND BIJ ORGANISATIE M.B.T. DIGITAL MARKETING 53% zet digital marketing selectief in 28% zet digital marketing structureel en doelgericht in 11% gebruikt digital marketing individuele en op eigen initiatief van de medewerkers 6% gebruikt (nog) GEEN digital marketing 2% heeft digital marketing getransformeerd naar een samenwerkingsnetwerk met klanten (waarde creatie)
 7. 7. 6 MONITOREN RESULTATEN DIGITAL MARKETING CAMPAGNES 46% ad hoc bespreken 38% 20% 15% via monitoring tooling berekent per kanaal via externe partij 17% 11% 3% zet (nog) geen DM via webcareteam geen idee/anders campagne uit
 8. 8. 7 STELLINGEN OVER DIGITAL MARKETING: % EENS Alle marketingacties van een organisatie zouden digitaal uitgezet moeten worden 39% Onze organisatiewebsite is ingericht op actief gebruik van digital marketing/social media 37% digital marketing levert meer op dan traditionele marketing 53% Het inzetten van digital marketing is noodzakelijk voor het realiseren van 80% merkloyaliteit Sociale media maken mensen meer kanalentrouw dan merkentrouw 53% Het lukt ons praktisch altijd al onze digital marketing plannen succesvol te implementeren 20% digital marketing stelt ons (nog) beter in staat klantgericht te werken 87%
 9. 9. 8 HEEFT INVOERING DIGITAL MARKETING GELEID TOT AANPASSING BUSINESS MODEL 10% 28% Ja Gedeeltelijk 27% Gaat nog gebeuren 35% Nee
 10. 10. 9 HOE ZET JE DIGITAL MARKETING SUCCESVOL(LER) IN Weten wat het oplevert 1 Commitment van het management 2 Acceptatie in de organisatie 3 Aanpassen communicatie strategie 4 Andere sales aanpak 5 Scholing /opleiding 6 7 Ander business model 8 Meer budget 9 Weten wat mijn concurrenten doen 10 Samenwerking met goede adviesbureaus Bovenstaande onderwerpen zijn gemeten in onderlinge samenhang in de vorm van paarsgewijze vergelijkingen. Resultaat hiervan is een top10 van gewenste verbeteringen. Scholing/opleiding krijgt een 6e plaats, dit is nog steeds een belangrijk verbeterpunt volgens de respondenten. Echter ten opzichte van de bovenstaande punten is dit punt minder relevant. Een paar opvallende zaken… dit punt speelt (ten opzichte van andere branches en functies) een belangrijker rol bij overheid en specifiek bij directie en bestuur en managers database marketing. Bij media speelt ‘meer budget’ een belangrijker rol, dan bij de andere branches. En een ander business model gecombineerd met een andere salesaanpak krijgt meer prioriteit bij gezondheidszorg en groothandel.
 11. 11. 10 INZET DIGITAL MARKETING BINNEN UW ORGANISATIE OVER 2 JAAR 94% belangrijker 6% even belangrijk 0% minder belangrijk
 12. 12. 11 CONCLUSIE digital marketing: acceptatie wel, adaptatie niet. Nederlandse bedrijven staan op de drempel. De helft van de marketeers en managers kan een dag of langer zonder social media. De helft van de organisaties zet digital marketing selectief in en bespreekt campagnes ad hoc. digital marketing stelt organisaties (nog) beter in staat klantgericht te werken. Wil: digital marketing wordt (nog) belangrijker en is noodzakelijk voor merkloyaliteit. Praktijk: digital marketing heeft niet of gedeeltelijk geleid tot het aanpassen van het business model. Succesvol inzetten digital marketing is draagvlak creëren door kennis, bewustwording en commitment.
 13. 13. 12 BIJLAGE: VRAGENLIJST1. Hoe lang kun je zonder sociale media voor zakelijke doeleinden? 5. Paarsgewijze vergelijkingen: hooguit enkele minuten Onderstaande aspecten zijn in de digitale vragenlijst tegenover elkaar geplaatst, met een niet langer dan 1 uur schaal ertussen. Elk aspect komt in totaal 3 keer voor, steeds tegenover een ander. De tussen 1 en 4 uur respondent geeft op elke regel aan, in hoeverre hij/zij het ene onderwerp belangrijker vindt tussen 4 en 8 uur ten opzichte van het andere. Zo kunnen de verschillende onderwerpen in onderlinge langer dan 1 dag samenhang worden gemeten, met als resultaat een top10. de rest van mijn leven Hoe zet je digital marketing succesvol(ler) in voor jouw organisatie?2. Welke stelling past het beste bij uw organisatie m.b.t. digital marketing?  Commitment van het management In onze organisatie wordt digital marketing: < 1 antwoord mogelijk>  Meer budget (nog) niet gebruikt  Acceptatie in de organisatie door individuele medewerkers op eigen initiatief gebruikt  Scholing /opleiding selectief ingezet, bijvoorbeeld door afdelingen communicatie, marketing of hr  Goede adviesbureaus structureel en doelgericht ingezet, geïntegreerd in bestaande werkprocessen  Ander business model getransformeerd naar een samenwerkingsnetwerk met klanten  Weten wat het oplevert  Andere sales aanpak3. Hoe worden binnen uw organisatie de resultaten van digital marketingcampagnes  Weten wat mijn concurrenten doen gemonitord? (meerdere antwoorden mogelijk)  Aanpassen communicatie strategie ze worden ad hoc besproken er wordt berekend wat het oplevert per kanaal 6. Heeft de invoering van digital marketing geleid tot veranderingen in het huidige er zit een webcare team op business model van uw organisatie? via monitoring tooling (intern)  Ja via een externe partij  Gedeeltelijk we zetten nog geen digital marketingcampagnes uit  Nee, n.v.t. geen idee  Nee, gaat nog gebeuren anders, namelijk Indien ‘Ja’ of ‘Gedeeltelijk:4. Stellingen <eens/oneens + n.v.t.> Welke veranderingen zijn dit en hoe zijn deze geïmplementeerd? <open> Alle marketingacties van een organisatie zouden digitaal uitgezet moeten worden Onze organisatiewebsite is ingericht op actief gebruik van digital marketing/social 7. Zal de inzet van digital marketing binnen uw organisatie over 2 jaar: media  Minder belangrijk zijn dan nu Digital marketing levert meer op dan traditionele marketing  Even belangrijk zijn Het inzetten van digital marketing is noodzakelijk voor het realiseren van merkloyaliteit  Belangrijker zijn dan nu Sociale media maken mensen meer kanalentrouw dan merkentrouw Het lukt ons praktisch altijd al onze digital marketing plannen succesvol te implementeren Digital marketing stelt ons (nog) beter in staat klantgericht te werken
 14. 14. 13 Telefoon: 035-5384008 Mail: jonasse@servicecheck.nl
 15. 15. 14 Beeckestijn Business School Egbert Jan van Bel (egbertjan@vanbel.nl / @ejvanbel) Beeckestijn Business School Postbus 333 3830 AJ Leusden +31 (0)88-472 22 30 info@beeckestijn.org www.beeckestijn.org @beeckestijn

×