Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Offshore toepassingen vergen uiterste van coating hydraulische componenten

1,216 views

Published on

De eisen die aan componenten voor ‘offshore’ toepassingen worden gesteld, zijn vaak zwaarder en soms ook anders dan de eisen
waaraan industriële componenten moeten voldoen.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Offshore toepassingen vergen uiterste van coating hydraulische componenten

  1. 1. marktfocus Offshore toepassingen vergen uiterste van coating hydraulische componenten Hydraulische componenten in maritieme/offshore toepassingen worden getergd door wind, (zout) water enOffshore mechanische belastingen in de vorm van beukend water. Om deze componenten te beschermen, ontwikkelde WMV een dichte, keiharde en volledig hechtende coating, genaamd Lunac 2+. Deze coating combineert de gunstige eigenschappen van verschillende afzonderlijke deklagen en zal in de nabije toekomst onder meer door Uniparts Kavee worden gebruikt voor het coaten van hydraulische cilinders bestemd voor offshore- en transporttoepassingen. Ing. M. de Wit – Blok D e eisen die aan componenten lagen de neiging om onder bepaalde om- en uit te proberen én om de gerede produc- voor ‘offshore’ toepassingen wor- standigheden te delamineren wanneer kleine ten optimaal op kwaliteit te testen. den gesteld, zijn vaak zwaarder beschadigingen ondercorrosie toelaten. Eén van de kernactiviteiten van WMV is en soms ook anders dan de eisen het ontwikkelen van ‘de optimale deklaag’. waaraan industriële componenten moeten Trans-keramische duplo coating Hiertoe worden in het laboratorium door voldoen. Ten eerste vragen offshore toepas- Een bedrijf dat veel onderzoek doet naar de directeur eigenaar Guus van der Sluis en zijn singen om een minimum aan onderhoud eigenschappen van uiteenlopende mate- medewerkers dagelijks proeven en metingen aangezien de componenten vaak lastig zijn rialen is WMV uit Rijssen. Dit onderzoek gedaan met steeds weer andere materialen te bereiken en te onderhouden. Daarnaast wordt uitgevoerd in een eigen materiaalkun- en materiaalcombinaties. Een belangrijk moeten de producten functioneren in een dig en tribologisch laboratorium met behulp succes werd bijna tien jaar geleden behaald omgeving waarin ze worden ‘aangevallen’ van geavanceerde apparatuur. Bijzonder is met de ontwikkeling van het keiharde Lunac door beukend water, vuil, zand en zout. Een dat WMV tevens een procestechnologisch 2+. Een coating die een aantal jaren later agressieve omgeving dus waartegen weinig bedrijf is waarin onder meer deklagen wor- verregaand werd verbeterd in de vorm van materialen langdurig bestand zijn. Dit uit den aangebracht op verschillende producten. duplo Lunac 2+. Het meest bijzondere aan zich onder meer in een snellere slijtage van De combinatie van een procestechnologisch Lunac 2+ is het feit dat dit semi-keramische de onderdelen en hierdoor ontstaat een gro- bedrijf en een laboratorium biedt de moge- of trans-keramische materiaal de positieve tere behoefte aan onderhoud dan gewenst. lijkheid om ontwikkelingen direct te testen eigenschappen van de verschillende bekende Hydraulische offshore toepassingen Omdat offshore applicaties in veel gevallen om grote krachten vragen, zijn hier relatief veel hydraulische aandrijvingen te vinden. Denk hierbij aan grote hijsapplicaties, het aandrijven van sluisdeuren en toepassingen in de scheepvaart. Om de specifieke com- ponenten te beschermen tegen de zojuist genoemde belastingen, worden op onder meer cilinders zogenaamde ‘stangendekla- gen’ aangebracht. Gedurende de afgelopen decennia zijn verschillende soorten deklagen ontwikkeld, variërend van verschillende metallische tot aan keramische varianten. Iedere afzonderlijke deklaag heeft zijn eigen kenmerkende positieve eigenschappen maar ook duidelijk zijn beperkingen. De meeste volledig keramische deklagen zijn bijvoor- beeld zeer slijtvast maar slecht bestand tegen mechanische belastingen en hebben regel- matig last van ondercorrosie door porositeit. Andere deklagen zijn juist corrosievaster maar minder slijtvast. Helaas vertonen deze Cilinder van Uniparts Kavee voorzien van Lunac 2+ stangbekleding voor maritieme toepassingen. 20 no 10 oktober 2010 w w w. a a n d r i j v e n e n b e s t u r e n . n l
  2. 2. marktfocusOok in deze toepassing biedt Lunac 2+ bescherming tegen beschadiging van Transkeramisch Lunac 2+ aangebracht op bewegende delen afsluitdijkdeur vancilinderstangen. Kornwerderzand. De laag is hier toegepast vanwege de gelijktijdige weerstand tegen abrasieve (zand) slijtage, corrosie en de zekerheid van volledige hechting.oplossingen combineert in één product. lijks de neiging hebben om koudlas te vor- blijven ook uit wanneer de coating wordtGrof gezegd bestaat Lunac uit twee delen. men met andere materialen. In de praktijk onderworpen aan buigbelasting tot eenHet eerste deel betreft de zogenaamde ma- betekent dit dat de coating in hoge mate rek van bijna 0,28%.trix die is opgebouwd uit zowel metalen als immuun is voor ‘vreten’. De corrosievast-niet-metalen. In deze matrix wordt tijdens heid draagt bij aan het voorkomen van de Lunac 2+ is toe te passen op praktisch allehet aanbrengen ervan – de laag ‘groeit’ op vorming van passingsroest. De verschil- soorten (roestvast)staal of gietijzer tot HRcde ondergrond middels elektrolyse – gemo- lende eigenschappen bieden onder meer 52, bijna alle koperlegeringen en onderdificeerd technisch keramiek ingebracht. voordelen voor ongesmeerde toepassingen bepaalde omstandigheden ook aluminium.Belangrijk hierbij is dat de verbinding tus- en voorkomen droogloopslijtage. Verder De coating doorstaat vanaf een totale laag-sen het keramische materiaal en de matrix wordt door het gunstige adhesieve gedrag dikte van 120 µm de ASTM B117 1000 uurchemisch is en hiermee onlosmakelijk. van de coating slijtage aan asafdichtingen zoutsproeitest.De verbinding tussen de coating en het te sterk gereduceerd.beschermen product, bijvoorbeeld een as of • en laatste belangrijke eigenschap is het E Naar duplo Lunac 2+cilinder, is metallisch. feit dat de coating ook ná het hardings- De duplo variant is voorzien van een tech- proces scheurvrij blijft. Dit in tegenstel- nisch hardnikkel onderlaag die in staat is omEigenschappen Lunac ling tot veel andere deklagen die na het de zogenaamde microdefecten – die zich inDe toegepaste materialen, methoden en harden, of door hun reeds harde struc- nagenoeg iedere staalsoort bevinden – alsprocessen voor het opbouwen van een Lunac tuur, microscheurtjes vertonen – vooral het ware te sluiten. Daarbij loopt het metaal-coating leiden tot een deklaag met verschil- wanneer de aangebrachte laag relatief dik rooster van de twee lagen naadloos in elkaarlende bijzondere eigenschappen die zeker is. Uiteindelijk biedt de coating hierdoor over zodat deze twee lagen niet kunnen dela-voor offshore toepassingen mogelijkheden een goede corrosiebescherming en is dan mineren. Op deze manier biedt het systeembieden. ook zonder problemen in een zeewater- de hoge corrosiebestendigheid die gewenst• e metallische verbinding tussen de D omgeving te gebruiken. De microscheuren is in offshore toepassingen. Door de taaiheid coating en het te beschermen product is extreem sterk en vergelijkbaar met een WMV – Wierdense Metaal Veredeling lasverbinding. Hierdoor zullen de materi- alen ook onder extreme omstandigheden Guus van der Sluis heeft WMV in 1984 opgericht. Hij was van mening was dat er op het gebied niet onthechten. Oók niet wanneer het van industriële galvanotechniek – waar chemie, werktuigbouwkunde en materiaalkunde worden materiaal bij een ernstige stootbelasting gecombineerd – nog voldoende groei was te realiseren. Inmiddels blijkt deze aanname gerecht- zal indrukken of zelfs defecten vertonen. vaardigd en heeft het bedrijf in Rijssen een nieuw pand laten bouwen dat optimaal is ingericht• oor de combinatie van keramisch mate- D voor het uitvoeren van onderzoek en het in de praktijk brengen van de resultaten. riaal in een speciale matrix, is een extreem Guus van der Sluis: “Door de uitbreidingen hadden we voldoende ruimte om drie coatinglijnen te hoge hardheid bereikt die oploopt tot bouwen met 3 ton hefcapaciteit die producten tot 4 meter lengte aankunnen. Deze nieuwe – en ruim boven Hv 2000. Deze hardheid zuivere – omgeving biedt ons de mogelijkheid om onder meer relatief dikke lagen aan te bren- draagt bij aan een hoge slijtvastheid. De gen. Verder betekende de nieuwbouw dat we verschillende voorzieningen onder de grond heb- eigenschappen maken het materiaal in ben kunnen aanbrengen. Bijvoorbeeld een putoven om de deklagen te kunnen harden is verti- hoge mate bestand tegen diverse soorten caal met een diepte van meer dan 4 meter in de grond gebracht hetgeen leidt tot een veilige belastingen en (abrasieve) slijtage. harding zonder kromtrekken. Tot slot is het voor ons optimaal dat het laboratorium zich letterlijk• mdat de roosterstructuur van de coating O naast de proceslijnen bevindt waardoor het uitvoeren van continue controles en testen eenvou- sterk afwijkt van het rooster van vele diger is. andere materialen, zal de coating nauwe- w w w. a a n d r i j v e n e n b e s t u r e n . n l no 10 oktober 2010 21
  3. 3. marktfocus Hydraulische cilinders zojuist voorzien van de harde transkeramische Lunac 2+ duplolaag. Tijdens de offshore toepassing zullen zware mechanische en corrosieve omstandigheden heersen. De relatief hoge taaiheid van dit deklaagsysteem isOffshore hierbij cruciaal. van de technische hardnikkellaag is boven- coating is onthecht. dien een extra corrosiebeschermingsfactor Tevens zijn we op het toegevoegd. Wanneer de bovenste, meest moment bezig met een harde, deklaag namelijk tóch beschadigd internationaal project raakt (gekraakt wordt), kan de nikkellaag waarbij een specifiek nog in hoge mate buigen en alsnog corrosie kanaal wordt uitge- voorkomen. Bij andere deklagen leidt een breid.” beschadiging in eerste instantie tot een klein corrosieputje dat zich vervolgens echter al Samenwerking snel ónder de deklaag kan uitbreiden en uit- Nieuw voor WMV is eindelijk leidt tot delaminatie van de coating het toepassen van de en het product. Bij duplo Lunac 2+ beperken coating in de ‘lichte de gevolgen van een ‘wel volledig penetre- hydrauliek’. Voorheen rende beschadiging’ zich tot een corrosie- lag de focus vooral op putje ter plaatse en hetgeen de inzetbaarheid de zware hydrauliek zoals deze is terug te voor offshore toepassingen.” van de specifieke component aanzienlijk vinden in de zogenaamde ‘heavy lifting’ ap- De samenwerking staat nog aan het begin verlengt. Deze eigenschap is onder meer plicaties. De coating kan echter in veel meer maar de eerste concrete lagen zijn inmiddels van belang voor de baggerindustrie waar markten zijn diensten bewijzen. In het kader aangebracht op Kavee producten. Ivo Wil- grind en stenen de deklaag van bijvoorbeeld van deze marktontwikkeling is WMV een lemsen: “Verder maken we ons beiden sterk hydraulische stangen en cilinders kunnen samenwerking aangegaan met Uniparts Ka- om de eigenschappen en mogelijkheden van beschadigen. vee uit Varsseveld. Dit bedrijf was oorspron- deze coating naar de markt te communice- kelijk meer gericht op agrarische en mobiele ren. Zo presenteerden we het voor het eerst Geschikt bevonden toepassingen, maar heeft op strategisch officieel tijdens Het Hydrauliek Symposium Het duplo-systeem is onder andere getest niveau besloten in de komende jaren (veel) in september van dit jaar en vervolgens met behulp van de bekende en veel toe- meer aandacht te besteden aan maritiem/ op de beurs Aandrijftechniek in Utrecht gepaste ‘zoutsproeitest’. Voor de kenners offshore toepassingen en wegtransport. en Surface in ’s Hertogenbosch. Daar- volgde uit deze testen dat het duplosysteem Ir. Ivo Willemsen, manager R&D/Sourcing naast brainstormen we gezamenlijk over nikkel/Lunac 2+ een minimale standtijd bij Uniparts Kavee: “Beide bedrijven profi- nieuwe toepassingen. De coating biedt garandeert van 2500 uur bij een ASTM B117 teren van deze samenwerking. WMV maakt bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor neutrale zoutsproeitest (rating 10). Onder bijvoorbeeld gebruik van onze applicaties transportvoertuigen die bestand moeten andere op basis van deze resultaten is kort- om duplo Lunac 2+ te testen in diverse lichte zijn tegen steenslag en pekel in de winterse geleden bekend gemaakt dat duplo Lunac praktijkomstandigheden waarbij de verhou- maanden. De tijd zal – gecombineerd met 2+ door een specifieke preliminary heen is ding tussen belasting en snelheid anders ligt voortdurend testen – leren waar de speci- waarin nieuwe eisen staan beschreven die dan bij de zware toepassingen. Verder heeft fieke mogelijkheden van(duplo) Lunac 2+ betrekking hebben op de toepassing van WMV regelmatig klanten die een speci- nog meer van waarde zijn.” producten in waterwerken. Guus van der fieke cilinder nodig hebben met de nieuwe Sluis: “Dit houdt in dat we nog meer kunnen deklaag of een kapotte cilinder willen laten : www.uniparts-kavee.com gaan betekenen voor zowel de Nederlandse reviseren. Hiervoor komt het bedrijf nu 8 info@kavee.com als internationale waterwerken. Dat doen we direct naar ons. Andersom profiteren wij ) (0)315 25 41 11 +31 overigens al langer bij onder meer de draai- van het netwerk dat Guus van der Sluis bin- punten van de sluisdeuren aan de oostzijde nen de offshore wereld heeft opgebouwd én : www.wmv.nl van de afsluitdijk. Hier is de coating bijvoor- natuurlijk van de eigenschappen van (duplo) 8 info@wmv.nl beeld aangebracht omdat de voorgaande Lunac 2+ die onze cilinders geschikt maken ) 548 52 06 81 +31 22 no 10 oktober 2010 w w w. a a n d r i j v e n e n b e s t u r e n . n l

×