Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MIBE 2014 - BECUBA

434 views

Published on

Cartaz de atividades do MIBE 2014 da BE Cuba

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MIBE 2014 - BECUBA

  1. 1. Mirim ÍJJÍHEPJJHIZÍIILlHIJ ihi Jiliitialif-rtxi Jiüiíllclãljr” v ez/ ,Líizzqir@híümzíuea tâturzlzílim* 7111;» ! ll/ ezyzir. eíIaJ/ éílzízia» à líl _ _í _N _ A *Ni i. "JI" ("lu r! llllll. v'lizr› 'punir Qu-(IHHIP amu : si-mma ; IIHIHIIFI #Lumix "tim-Si gui: :im-. iniiiãi : nu-ih m: -. ini-. i:2" : flilhoiiqri-. i @ki : Iciciollti f) f" (la nllÍllíI¡r. r› ; ri A. ç 4.57%( : um: z, :mim: «J ' l ç _MC ? wà-zicuoihi -I ; é mui» ÍIBIITIFIÍÍBKQÉIO , r T ' T T «l EÍIÍ-lllciiuchi @ki Bdriclhi . nl w, 7-" (lu r! llÍ. /l. ¡'¡zf* l k 9' I uma¡ : num: -_~ : lumiii Y "IF-Hàlñlllllhli' a : a9 -lbllv ' _. =Ii" -. . J; . " --r-r E _ ; Ilillioiiuêhi @hi ; WINE , L « I v' 'A _ 14!” (lo r! llill. v'iir. r› â r l I. :msm sumiu» -. ;lu-sim y ¡ i V_ v"Í5e*= I~*lII|1I1Ir' -. ~ : Lã ali-III' l . air '-l - . .y 'Lfífilíwi 'I E E ¡lIÍ-lIÍ-litzirhi @ki : Ina-Ibi 97¡ ! '19 I! [lÍ. /lÍI¡r_I› : gfi: ll é* : mm P# : w Êilillllllgnlplàl' l›¡ SUBIR-Itachi ViIIiIiIT-llgnll f** 11;» rzllÍll_-'r¡r. r› JKII* 2. ê III-II¡ [hà HF ÊIIÍ-IIÍ-lphipi-. li ; Bulimia-ici ¡VIIIJIÍÍ-Ilphll , -4 'A i Ai 'i gl J cuBA “m l¡ I F liS('()l. vRl-ÉS L' l' Iii-LUI', lilí l'. l§llàI. I()'I'l-'. (Í. S ! min

×