Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Ttg oktober 2015 - SHA

Download to read offline

Ttg oktober 2015 - SHA

  • Be the first to like this

Ttg oktober 2015 - SHA

  1. 1. O 85 m? _. m 39m_ Dcaamsm _ 2 _ _. . Å. . . < ååmnå mm wii. : wuoømwoâ. : _ _ 4. . ._ . ,., .,. ,.. ... .J». .m. r“w . _.Im wcâzmmm 01 WmELZO 4x><mr _ å Zo<m_m Nmwosm _mmxêå ma. _m < Ewan. . mmzünoqm < man? 5.20: so<m2 Nmwosm o : måmån: Uoqzisän: boaâäs_ m o 528:: :måmån: någon_ < 02mm: mm? 83:50 Emrc _moc : <2 Qoama 9a ams” No. m Nm. 23m. _uêsgm 059? .22 ä UoN3m3o<mQ : M23 N UmS mmo- man_ nmmaoâd: _3232_ m. mmmxm. mmonanm Uo_. _Wmo<m: ?Qmaså manus: Säg _08 QNmESm _ON<O. _. E550: §35.. m W203_ Uqomqmau Q3? _. m 8.359: _mQ3m- s. . mmzmñâjo v53? §2 mm Ucam o DoN3m3o<mQ3 323: : Emoäd u . 5.3 : m 233m n. Näää; :Zoumqc Ucam <m <5; cqümzm 0330_ E; D13. . . . . . :m_. _m0W_3c : _26 8.2 m 85:12:_ nmâmzwoc. F: Ucam _ a . m . . . ., , . . , 535.3 N 2:30. 59m cmvm2 : m mñsiân: 32232: Om: w _NOn53m<m_. O<m <= m < _uumNo , ., x . . x . .. , l . f , ,, êmNimaoazâo 530:_ Mczmzmån: :_3320: 232229 Uoä. , . .. .u o , _ . . , amsvwn: < v33.: 8x? 33:56 mawcwmsvâ: < 943m 8:63 m0 Onm<= m . <0_. m__: O#n_ , I . . , mmqåsmnr : m âmnrâlmoc m_m QNm . Ezmznwmn _âwå ámx Bm , _ Bziâmäfmqsc _âñmmoå_ §3 252.18. : _22 mumqm? N än: . maa mczmzmwmxn: _. m âw 40:35: _âmâqm 223mm Qmsmå Ãcoz. .. 32.38%. _mnom mm xosm_ _myo : M Am. 209:» csqäm. :m3 <m saa N53. 08:a E; QIÅ 92m <nmNz2 33 4053:35. : små 552A 552m 263.8 immun. §92 Naxm_ : _22 nmsc : www _ : m 3223: AOEEB 26m m : m Quad: 332301_ cmvm_ < : måmån: Lgxøfr rånaêâi; 7T1D3u. : : minä , AWD D _u3m3_3 rnllinwnrmg esuac-ar* T_
  2. 2. ö. _(0030_ M05 4 0303083_ mmmo: ø m0m mm 300300 30 mocw83m3 u 0080520 30 300993033 : W323 002mm_ 0285 §33?? < 30030303 080200.. m «3_m0m3 30 E003: 2% må. 00 0000000030313_ Emüâä_ 9303.? N 333m 00030 0.0 082030 S303 0803:. 0030 3000.6 005303. < 20088 E3500 cm0owo: _ 3330803009, wzmiüc. _ _300 3000530 00 §03: B83_ E030. 00032030 88208. 39m_ mmB 00300 <EM00^< 30 _00_ m. 08100333 0303 m 30 9009:205. 30 : _0230 09000018. 83:93. _mngmiâ 00:0. 035 xämmc? 23a: m m0mgmzNo<m3< 50m Qcc. > _830 <003_ m00:< 033.0.. 330mm m. . E33: mo: 30 0m<_. :_. m3wo<. m3 30W? 00 m00:o<3_3 «M_m_. m0 000m: 380W < : W333 m0m 3 90:30. §00 02W. . 030302_ 88:: 003 33 Snmcanm .0302030 0:30 30 05m. . 0005030: m_ Emo: Näs_ _ 005 3030002_ m__-_3m_cn<m 0322 05m. 253033_ 0.0 <30030c 8:00: 0x 08 80_3< m 00:3.. 8x 08 00030020 0003:4103_ QAOEUZÖQ 08 Q. .A82 9%: 0.03 _m30wF _ 08 2002050 E0030 : ESK 330: 30 <wm_ äwm 00<0_m30 000m 050 Nmdmáx. 65x08. m0o: o<3_30 «ME m 50x03: 200 0:800 . x.. ... ..: .m. ä_. ... ..: ::u: ... .uw. .. .: ..zøt= e,ñ. .n. . m. _._. :.. :4.. ... ..Emira» 4=. . 7.7.3.7.. . 2.2.4.. . Z . _;. ..›. ... ... ..LIALZTTT. ... :._w. .L. __. .. . ,;_. .Z. .IP. .L. ._. .. 7.0

Ttg oktober 2015 - SHA

Views

Total views

100

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×