Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia didactica reciclatge

394 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia didactica reciclatge

  1. 1. GUIA DIDÀCTICAFITXA TÈCNICA Títol El reciclatge Autor Grup Ecoplaneta: Bea Exojo Zazo Rosa M. Fernández Martí Alba Jiménez Alcalde Tania Olivares Pérez Any 2012 Ubicació Megaupload Plataforma Presentació Power Point Llengua Llengua catalanaPRESENTACIÓ DEL MATERIAL Es tracta d’una presentació interactiva que treballarà el tema del reciclatge, laqual està penjada en megaupload per a que pugui ser descarregada posteriorment.Aquesta presentació va destinada als alumnes de segon cicle d’educació primària,concretament al tercer curs. Es treballaran diversos continguts relacionats amb l’àrea de coneixement delMedi, més concretament del bloc 1 del Currículum, l’entorn i la seva conservació.Consta de diversos enllaços externs amb continguts i activitats interactives sobre eltema.OBJECTIUS Per aquest tema sobre el reciclatge, hem proposat el següents objectius quevolem aconseguir que assoleixin els alumnes després del tema: - Valorar la importància del reciclatge dins la societat. - Aprendre la correcte classificació del reciclatge. - Participar de manera activa, dins la seva vida quotidiana, a l’activitat del reciclatge, entre altres activitats per tal de contaminar el mínim possible.CONTINGUTS
  2. 2. Fent referència als continguts curriculars, a aquest tema es treballen contingutsde dos blocs diferents:Bloc 1: L’entorn i la seva conservació.- Valoració i participació en actuacions per evitar la contaminació.- Respecte i millora del medi ambient, valorant la necessitat de defensar-lo.Bloc 6: Matèria i energia- Valoració de l’impacte de la utilització de materials en la producció de residus, en la contaminació del medi i en l’ambient en general.- Desenvolupament dactituds, individuals i col·lectives, davant determinats problemes mediambientals.DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL MATERIALEl material consta de 26 dispositives.- La primera diapositiva és la portada, on apareix el títol del material “ELRECICLATGE” i el nom dels creadors, el grup ECOPLANETA.- Fent clik amb el ratolí passam a la següent diapositiva, on apareix el personatge queconduirà als alumnes durant tot el material, n’ECO.Trobam tres possibilitats: Tornar a l’inici Enllaç a la Guia Didàctica del material Avançar en el material- Si continuam avançant en el material, trobam un vídeo sobre el Missatge de la marenaturalesa.
  3. 3.  A partir d’aquest moment, a cada diapositiva hi ha un botó per tornar a l’inici delmaterial. Per poder anar avançant pel material s’han d’utilitzar els diferents botonsd’acció, tant per continuar com per tornar enrere.QUÈ PENSAU VOSALTRES?- A la següent dispositiva hi ha un àudio que es dirigeix als alumnes perquè escriguin,amb l’ajuda de la pissarra digital, les seves opinions sobre el vídeo anterior.RAONA AMB LA RESTA DE COMPANYS- Es proposen una sèrie de preguntes perquè els alumnes raonin entre ells:  Perquè és tan important tenir cura del medi ambient?  Quines mesures empleau vosaltres a casa?  Sabeu dir més mesures que es poden fer?  I a l’escola que podem fer per cuidar del medi ambient?CONCLUSIONS GRUPALS- Apareix un àudio que es dirigeix als alumnes perquè posin en comú les sevesconclusions sobre les preguntes proposades anteriorment.PÀGINES D’INTERÉS- Es proposen dues pàgines d’interés per si els alumnes volen ampliar la sevainformació:  Greenpeace  Hazte-ecoTambé poden continuar avançant directament pel material.ANAM A JUGAR!!
  4. 4. - A aquesta diapositiva s’ofereix la possibilitat d’anar a un enllaç extern i realitzar unaactivitat sobre El cicle productiu del bosc.Per aprendre més sobre el reciclatge fes clik sobre els diferents contenidors- A aquest apartat apareixen els quatre tipus de contenidors, i s’ofereix la possibilitatde començar a treballar per qualsevol d’ells, clikant damunt les diferents imatges peraccedir als continguts. Contenidor vidre Contenidor blau Contenidor groc Contenidor orgànicCONTENIDOR VIDRE  Com s’ha de reciclar el vidre? - Aquesta dispositiva informa sobre en quin contenidor s’ha de llançar el vidre.  El procés del vidre - Apareix un esquema sobre el procés de reciclatge del vidre.  Què podem fer amb el vidre? - Dóna una idea per reutilitzar el vidre.  Activitats - Apareixen dos enllaços externs amb activitats interactives: Reciclavidrio El desafio del reciclajeCONTENIDOR BLAU  Com es recicla el paper?
  5. 5. - Esquema sobre el procés de reciclatge del paper.  Què es pot fer amb el paper? - Dóna una idea per reciclar el paper.  Què podem fer nosaltres amb el paper? - Apareix un enllaç extern a una presentació sobre El reciclatge del paper i el cartró.CONTENIDOR GROC  Aquests són els tipus d’envasos que van al contenidor groc - Es mostren diferents tipus d’envasos que s’han de llançar al contenidor groc.  Vídeo - Apareix un vídeo que tracta de com es reciclen els envasos.  Activitat - Enllaç extern amb diferents activitats interactives sobre el reciclatge d’envasos.CONTENIDOR ORGÀNIC  Què sabem sobre els residus orgànics? - Apareix un esquema sobre els diferents residus orgànics.  Observa el vídeo per veure les diferències entre residus orgànics i inorgànics - Vídeo explicatiu sobre les diferències entres residus orgànics i residus inorgànics. Una vegada fet el recorregut individual pels quatre contenidors, es pot accedir acontinguts sobre el reciclatge en general:Què passa amb els diferents envasos una vegada que els llançam alscontenidors?- Enllaç extern a un conte sobre què fan amb els envasos després de recollir-los delcontenidors.Si vols aprendre més...
  6. 6. - A aquesta diapositiva es dóna la possibilitat d’ampliar la informació sobre el reciclatgeamb un vídeo.ACTIVITATS- Es dóna la possibilitat de realitzar quatre activitats, en aquest cas també creades pelgrup ECOPLANETA, per posar en pràctica els seus coneixements.  Sopa de lletres  Relaciona  Les 3R  Omplir els buits Després d’aquestes activitats finalitza el material, i apareix un missatge dedespedida del personatge ECO. Per finalitzar, hi ha una diapositiva amb els crèdits.CRÈDITS - Enllaç a la guia didàctica. - Botó d’acció per tornar a l’inici. - Sortida de la presentació. - Noms dels autors. Beatriz Exojo Zazo Rosa Fernández Martí Alba Jiménez Alcalde Tania Olivares Pérez ECOPLANETA - E-mail de contacte. albiita_91@hotmail.comRECURSOS NECESSARIS
  7. 7. Ordinadors amb accés a Internet i Pissarra digital.A més, els alumnes, si gaudeixen d’Internet i ordinadors a casa, podran repassar elscontinguts des del seu ordinador.FORMA D’UTILITZACIÓ DEL MATERIAL DINS L’AULA La nostra presentació multimèdia es crearà mitjançant el programa PowerPoint; per tant, dins l’aula, treballarem els continguts que conté, a partir de la pissarradigital, que el professor anirà mostrant A més, l’activitat es farà a l’aula d’informàticaon cada alumne o cada dos alumnes (depenent dels recursos materials que tinguem alnostre abast) tindran l’oportunitat de situar-se davant un ordinador per fer les activitatsproposades dins aquesta presentació multimèdia després de cada explicació d’uncontingut determinat. En resumides comptes, amb l’ajuda de la pissarra digital, els alumnes podrsnvisualitzar i interioritzar les característiques de cada tema tractat i, posteriorment,faran les activitats de cada apartat de continguts. Cal dir que els alumnes també s’hauran de descarregar aquest Power Point através de Megaupload, per tal de continuar treballant i repassant els continguts irealitzar les activitats que no hagin acabat a classe fora de l’horari escolar.

×