Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trend googleritis 0.9

558 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trend googleritis 0.9

 1. 1. Diagnose Technologie Trend Googleritis– Ziektebeeld Kanker an initiative of:© BeBright Consultancy bv, The Netherlands, 2012
 2. 2. Googleritis: Digitalisering van de consument-zorginteractie Definitie Ontwikkelingen kanker Digitalisering is het omzetten van data van een analoog naar een Het internetgebruik onder alle bevolkingsgroepen is sterk digitaal medium. In de zorgsector gaat het hierbij om informatie, toegenomen. Dat maakt zelfmanagement mogelijk en hier zijn communicatie en data van zorgsystemen. Zo maken grote te besparingen van te verwachten. E-Health is een zorgverleners steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen om belangrijk instrument om dit te ondersteunen. Patiëntgegevens met patiënten te communiceren, krijgen we hier en daar online kunnen nu ook digitaal opgeslagen en uitgewisseld worden via de dossiers, worden steeds meer diagnoses en therapieën gedaan zorginfrastructuur. Hoewel veel initiatieven rondom digitalisering met geautomatiseerde hulpmiddelen en kan men meer en meer genomen worden, loopt de zorg in zijn algemeenheid nog wel gebruik maken van zorg op afstand via digitale systemen. Toch achter. loopt de zorgsector achter in vergelijking met de digitalisering in andere sectoren en zal de komende jaren een inhaalslag worden gemaakt. Technologieën Impact op zorg waardeketen Belangrijke pijlers van e-Health zijn het gebruik van sociale Door de beschreven ontwikkelingen wordt de invloed maar ook media, het persoonlijk gezondheidsdossier, mobile medical apps de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt veel groter. en telemedicine. Participatory health care in optima forma. Dat geeft vanzelf een verschuiving richting health management in ieder geval qua ± = Bronnen aandacht. Digitalisering verruimt ook in sterke mate de mogelijkheden tot samenwerking in de keten waardoor de organisatie van zorg anders kan plaats vinden. 2
 3. 3. 96% van alle Nederlanders heeft toegang tot internet, dit is 80% bij de oudere generatie1 Internetvaardigheden bij Nederlanders per Communicatie en informatie via internet, bij leeftijdsgroep, 2012 (%) internetgebruikers (%) (gebruik in laatste 3 mnd.)100 100 Toegang tot internet 90 90 Totaal communicatie 80 Zoekmachine gebruiken 80 70 70 Versturen/ontvangen van e-mails 60 E-mail sturen 60 Telefoneren via internet 50 Berichten op chatroom / 50 40 nieuwsgroep / forum 40 Anders, bv chatten 30 telefoneren via internet 30 Informatie opzoeken 20 20 mappen delen ivm uitwisselen 10 muziek / informatie etc. 10 Informatie over gezondheid 0 Webpagina ontwerpen zoeken 0 12 - 25 jaar 25 - 45 jaar 45 - 65 jaar 65 - 75 jaar 12 tot 25 jaar 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar Internetfaciliteiten bij Nederlanders per leeftijdsgroep, 2012 (%) ‣ 96% van alle Nederlanders heeft toegang tot internet. Dat is bijna100 100% van de jongeren, van de 65+’ers heeft in 2012 80% 90 toegang tot internet. De meeste mensen gebruiken internet om 80 informatie te zoeken of om e-mails te sturen. 70 ‣ Voor kanker is vooral internet gebruik onder ouderen relevant 60 PC / desktop omdat dit de groep is de het meeste te maken krijgt met kanker 50 Laptop ‣ Van de internetgebruikers zoekt meer dan de helft (54%) wel 40 Mobiele telefoon eens informatie over gezondheid. Meer dan 90% van de 30 Andere apparatuur internetgebruikers gebruikt internet ook om te 20 communiceren, veelal via e-mail. 10 0 ‣ Er zijn verschillende faciliteiten waarmee mensen op internet 12 tot 25 jaar 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar gaan. Bij ouderen wordt het meest gebruik gemaakt van een desktopcomputer, iets minder dan 50% van de ouderen gebruikt een laptop. Mobiel internet wordt bij ouderen nog niet veel 1CBS, Statline 2012 gebruikt, maar is wel populair bij jongeren onder de 25. 3
 4. 4. Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flinktoegenomen ‣ Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen.2 De achterstand op jongere leeftijdsgeneraties wordt steeds meer ingelopen. Samen met Luxemburg en enkele Scandinavische landen behoort Nederland tot de EU-landen met het hoogste aandeel oudere internetters.3 ‣ Luxemburg, Zweden , Nederland en Denemarken hebben het hoogste internetgebruik, bij zowel de totale bevolking als bij ouderen. Ook het verschil tussen het aantal oudere internetters en het totale aantal internetters is nergens zo klein als bij deze landen. ‣ Hoewel de grootste groep kankerpatiënten bestaat uit ouderen en deze groep het minste gebruik maakt en toegang heeft tot internet, neemt het internetgebruik onder deze bevolkingsgroep wel sterk toe.2CBS, 2011. Webmagazine3Eurostat, 2010. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 4
 5. 5. Hoger opgeleiden maken meer en uitgebreider gebruik van internet1 Internetvaardigheden bij Nederlanders per Communicatie en informatie via internet, bij onderwijsniveau, 2012 (%) internetgebruikers (%) (gebruik in laatste 3 mnd.)100 100 Toegang tot internet 90 90 80 80 Zoekmachine gebruiken 70 70 Totaal communicatie 60 E-mail sturen met bijvoeging 60 documenten Versturen/ontvangen van e-mails 50 50 Berichten op Telefoneren via internet 40 chatroom/nieuwsgroep/forum 40 Anders, bv chatten 30 Telefoneren via internet 30 Totaal informatie 20 20 Gezondheid Mappen delen ivm uitwisselen 10 10 muziek/film 0 0 Webpagina ontwerpen Lager onderwijsniveau Middelbaar Hoger Lager Middelbaar Hoger onderwijsniveau onderwijsniveau onderwijsniveau onderwijsniveau onderwijsniveau Internetfaciliteiten bij Nederlanders per onderwijsniveau, 2012 (%) ‣ 99% van de hoger opgeleiden heeft toegang tot100 internet, tegenover 90% van de lager opgeleiden 90 ‣ Hoger opgeleiden gebruiken het internet ook op meer 80 verschillende manieren, ze lijken meer vaardig te zijn met internet 70 60 ‣ De meeste laagopgeleiden gebruiken voor internet een PC / desktop 50 PC/desktop, terwijl de meeste hoogopgeleiden een laptop Laptop 40 gebruiken. Ook gebruiken meer hoger opgeleiden een mobiele Mobiele telefoon 30 telefoon voor internet Andere apparatuur 20 ‣ Van de internetgebruikers gebruikt bijna iedereen het internet om 10 te communiceren. Van de lager opgeleiden gebruikt 79% internet 0 voor het opzoeken van informatie, tegenover 97% van de hoger Lager onderwijsniveau Middelbaar Hoger onderwijsniveau onderwijsniveau opgeleiden. ‣ 66% van de hoger opgeleiden groep internetgebruikers gebruikt internet wel eens om gezondheidsinformatie op te zoeken, tegenover slechts 44% bij de lager opgeleiden 1CBS, Statline 2012 5
 6. 6. Ook mobiel internetgebruik wordt steeds populairder Mobiel internetgebruik naar leeftijd4 ‣ In 2012 zijn er in Nederland 12,4 miljoen internetgebruikers ‣ Zes op de tien internetters gaar mobiel online ‣ Het aantal mobiele internetters is sinds 2007 verdrievoudigd ‣ Vooral jongeren gebruiken mobiele apparatuur4CBS, Persbericht: Verdere groei mobiel internetgebruik, 2012 6
 7. 7. Toegenomen internetgebruik maakt zelfmanagement mogelijk: groteveranderingen in de zorg zijn hierdoor mogelijk ‣ Bij de trend `Power to the Patiënt’ is beschreven dat patiënten steeds meer regie nemen over het Persoonlijk gezondheids- eigen zorgproces. dossier ‣ Zelfmanagement stelt (chronische) zieken in staat om de gevolgen van de ziekte te beheersen, de ziekte in te passen in het leven en daarmee de ervaren kwaliteit van leven te verhogen.5 ‣ In de komende 10 tot 15 jaar verwacht de sector grootse besparingen door preventie en Mobile medical zelfmanagement van zorg. Hierbij is immers geen Telemedicine apps of weinig ondersteuning door zorgverleners nodig en dus een aanzienlijke winst te behalen door Zelfmanagement minder zorgpersoneel in te zetten. Toegenomen m.b.v. e-Health internetgebruik maakt zelfmanagement makkelijker omdat er gebruik gemaakt kan worden van e- Health.6 ‣ Zelfmanagement met behulp van e-Health bestaaat uit een aantal aspecten: ‣ Telemedicine ‣ Persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) Sociale media / Online medische informatie online ‣ Mobile medical apps communities ‣ Sociale media en online communities ‣ Online medische informatie5www.zelfmanagement.com, Zorgstandaarden6P. Idenburg, M. van Schaik. Diagnose 2025, 2010 7
 8. 8. e-Health is een belangrijke instrument om het zelfmanagement van patiënten teondersteunen‣ Het begrip e-Health staat voor allerlei toepassingen Overzicht van e-Health benamingen7 waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of diensten in de zorg aan te Algemene benamingen in de zorg bieden. e-Health wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn worden ICT en Internet actief ingezet. e-Health, Zorg 2.0, Gezondheid 2.0, Domotica en Mhealth‣ De begrippen Zorg 2.0, gezondheid 2.0, e-Health, Benamingen in verschillende sectoren telemedicine, zorg online, internettherapie, domotica en zorg op afstand zijn aan elkaar verwante benamingen. Geestelijke gezondheidzorg: E-mental health/internet therapie In alle sectoren gaat het om verschillende soorten Gehandicaptenzorg: Zorg op afstand gezondheidsdiensten op afstand waarbij gebruik Somatische zorg: Telemedicine gemaakt wordt van ICT zonder de fysieke aanwezigheid van een hulpverlener.7 Chronische zorg: e-Health7Zelfmanagement.com, E-health, www.zelfmanagement.com 8
 9. 9. Een pijler van zelfmanagement via e-Health betreft het gebruik vansociale mediaSocial media in Nederland naar maandelijks unieke bezoekers8 DE INZET VAN SOCIAL MEDIA ‣ Een belangrijk onderdeel van zelfmanagement betreft het gebruik van sociale media, zoals patiëntencontactgroepen, chatsessies en vriendennetwerken ‣ Via sociale media worden informatie, ervaringen over gezondheid , problemen en keuzen uitgewisseld ‣ Het gebruik van sociale media stijgt snel en is mogelijk via verschillende kanalen ‣ Facebook, het grootste sociale medium, heeft inmiddels meer dan 9 miljoen unieke bezoekers in Nederland (2012)8 VOORBEELD: MIJNZORGNET.NL ‣ Een voorbeeld van een patientencontactgroep is Mijn Zorgnet. Het verbindt niet alleen patiënten maar ook patienten en zorgverleners via persoonlijke zorgnetten en digitale poli’s & praktijken. Er zijn open en besloten groepen die zich richten op een bepaald ziektebeeld zoals kanker, waar blogs geplaatst kunnen worden. ‣ Patiënten kunnen online online met elkaar communiceren over kanker via online fora, zoals het forum voor kanker aan het spijsverteringskanaal98Oosterveer, D., Marketingfacts. http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-de-halfjaarcijfers-van-20129Mijn zorgnet, www.mijnzorgnet.nl 9
 10. 10. Het digitaal platform kanker.nl gaat in 2013 online om de patiënt te ondersteunenmet betrouwbare informatie en elkaar online te ontmoeten10 MISSIE KANKER.NL ‣ Hoogwaardige internetdiensten ontwikkelen voor iedereen die geconfronteerd wordt met de ziekte kanker. Informatief, helder én betrouwbaar. Een plek waar betrouwbare en actuele informatie op maat gevonden kan worden. En een plek waar mensen elkaar online kunnen ontmoeten. Een plek waar kennis en ervaring van patiënten overzichtelijk en toegankelijk samenkomt met die van professionals. ‣ Het doel hierbij: kankerpatiënten helpen meer grip te krijgen op hun leven, zodat ze minder last hebben van beperkingen als gevolg van hun ziekte. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, daar gaat het ons om.” DIENSTEN KANKER.NL ‣ Betrouwbare informatie over kanker op basis van een persoonlijk profiel, toegespitst op individuele behoeften. ‣ Online ontmoetingen met mensen die in hun leven geconfronteerd zijn met kanker, in een veilige interactieve omgeving waar privacy is gewaarborgd. ‣ Heldere overzichten van ondersteuning op het gebied van online zelfhulp en zorg (eHealth).10www.kanker.nl/werkmee, geraadpleegd november 2011. 10
 11. 11. Het persoonlijke e-healthportal ‘OncoKompas’ wijst kankerpatiëntende weg na de behandeling van kanker11 DOEL ONCOKOMPAS ‣ Het OncoKompas helpt patiënten om na de behandeling van kanker zelf of met hulp de weg te vinden naar de meest optimale nazorg en revalidatie, afgestemd op de persoonlijke gezondheid en situatie van de patiënt. ‣ Het OncoKompas is bedoeld om te herstellen van kanker als de eerste schrik en drukte voorbij is. Dat is vanaf zo’n drie maanden na de behandeling. HOE WERKT HET ONCOKOMPAS? ‣ Het OncoKompas volgt het principe van meten-weten-doen. Met het OncoKompas maakt iemand zijn of haar eigen, persoonlijke gezondheidsdossier. Het geeft een compleet beeld over het welzijn en maakt inzichtelijk waar de sterke en zwakke kanten van iemand zitten. ‣ Mensen kunnen er snel mee aan de slag, elke dag in de week en elk uur van de dag. Op basis van het welzijnsprofiel worden concrete adviezen gegeven waar iemand mee uit de voeten kan11www.oncokompas.nl/, geraadpleegd november 2012. 11
 12. 12. Een andere aspect van e-Health is het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) WAT IS HET PGD ‣ Een PGD of ‘Personal Health Record’ is een electronische, gedurende het hele leven op te bouwen bron van gezondheidsinformatie op basis waarvan individuen gezondheidsbeslissingen kunnen maken. De individuen zijn eigenaar van en beheren de informatie in het PGD, die afkomstig is van de zorgverlener en het individu zelf. Het PGD draait in een beveiligde omgeving waarbij de individuen de toegangsrechten bepalen. ‣ Om tot beter inzicht in eigen gezondheid te komen kan de patiënt tegenwoordig met ICT in de zorg ondersteund worden. Deze e-Health systemen variëren van specifieke systemen (bijvoorbeeld voor één ziekenhuis of ziektebeeld) tot bredere systemen die zorgoverstijgend werken. Een dienst die patiënten kan helpen bij het krijgen van een beter inzicht in de eigen gezondheid wordt het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) genoemd. VOORBEELD: PATIENT1 ‣ De organisatie ‘Patiënt1’ ziet de patiënt als de mens die bewust wil werken aan het gezond blijven en gezond worden. Zij verbinden die partijen die een meerwaarde kunnen leveren voor mensen die willen werken aan hun gezondheid, en bieden een gratis online persoonlijk gezondheidsdossier aan. ‣ Het PGD geeft informatie en kennis, helpt houding en gedrag te monitoren en levensstijl positief te beïnvloeden. Inzicht in de eigen situatie stelt een patiënt beter in staat om beslissingen over zijn/haar gezondheid te nemen.12, 2712TNO-rapport, Het persoonlijk gezondheidsdossier, een foto van het PGD in Nederland, 200927Patient1, www.patient1.nl 12
 13. 13. Een online patiëntendossier kan de zorg voor kankerpatiënten verbeterendoor digitale uitwisseling van gegevens MEER SAMENWERKING VRAAGT OM DE JUISTE ONDERSTEUNING‣ Bij de behandeling van kanker zijn vaak veel verschillende ‣ Een voorwaarde hiervoor is dat de communicatie tussen de zorgverleners betrooken bij de oncologische zorg. Deze oncologisch specialist en de huisarts verbeterd moet verschillende zorgverleners zijn autonoom verantwoordelijk worden. e-Health/ICT kan hierbij een ondersteunende rol voor een specifiek deel van de behandeling. vervullen.‣ Bij de trend ‘iedereen is patiënt’ wordt besproken dat het ‣ Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij KWF in het rapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste een rol spelen door ontwikkeling en daadwerkelijke lijn’ aanbevelingen geeft om meer activeiten te laten implementatie van een elektronisch patiëntendossier (EPD) uitvoeren door de eerste lijn. Tot nu toe is vooral de waartoe zowel specialisten als huisartsen toegang hebben. tweedelijnszorg betrokken bij de nacontrole en nazorg van ‣ Verdere ontwikkeling van het EPD kan ook shared care kankerpatiënten, het KWF heeft als standpunt dat deze rol mogelijk maken, waarbij behalve de huisarts en de specialist ook uitgevoerd kan worden door de eerste lijn.13 ook de patiënt rechtstreeks toegang heeft tot het dossier.13 KWF, 2011. Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn 13
 14. 14. Een EPD kan ook helpen om wisselwerking tussen medicijnen enchemotherapie te voorkomen ‣ Veel kankerpatiënten krijgen naast de medicatie van hun oncoloog ook nog andere medicijnen. Dat zijn medicijnen die bijvoorbeeld door een andere specialist of de huisarts worden voorgeschreven. ‘Het gaat onder andere om slaapmiddelen, maagzuurremmers, antidepressiva en bloedverdunners. Die kunnen een wisselwerking hebben met de anti-kankermiddelen, maar ook met de ondersteunende medicatie zoals medicijnen die misselijkheid tegengaan’, zegt Roelof van Leeuwen, ziekenhuisapotheker en onderzoeker van het Erasmus MC. Bijwerkingen kunnen variëren van totaal ongevaarlijk tot ernstig. In ernstige gevallen kan het anti-kankergeneesmiddel bijvoorbeeld helemaal worden uitgeschakeld of kan mogelijk een reactie ontstaan waardoor het anti-kankergeneesmiddel zó toxisch wordt dat de patiënt er zelfs aan kan overlijden. ‣ De onderzoekers pleiten voor een landelijk elektronisch patiënten dossier waarin voorschrijvers te allen tijde kunnen zien welke medicijnen nog meer gebruikt worden door kankerpatiënten, zodat ze rekening kunnen houden met een eventuele wisselwerking tijdens het voorschrijven van anti- kankermiddelen. Nu is het nog zo dat veel ziekenhuizen werken met bijvoorbeeld twee verschillende voorschrijf-systemen. Er is een apart ziekenhuissysteem voor thuismedicatie en een apart systeem voor anti- kankergeneesmiddelen. De systemen zijn helaas niet gekoppeld, waardoor onvoldoende overzicht is over het totaal aantal medicijnen dat een patiënt krijgt en hoe de medicijnen op elkaar reageren.1414Erasmus MC, 2012. www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2012/3872573/ 14
 15. 15. Vanaf 2013 wordt in Nederland de zorginfrastructuur ingevoerd, mensenmoeten zelf toestemming geven of hun gegevens gedeeld mogen worden15, 28 ZO WERKT DE ZORGINFRASTRUCTUUR VERANTWOORDELIJKHEID‣ De huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over ‣ In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van het bij. Hierin staat de informatie die belangrijk is voor de landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het ministerie behandeling van hun patiënt. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was hier tot 1‣ De huisarts legt vast wat de klachten van de patiënt zijn en januari 2012 verantwoordelijk voor. Deze verantwoordelijkheid welke behandelingen deze krijgt. De apotheker legt vast welke is overgedragen aan de VZVZ. Deze heeft in overleg met de medicijnen de patiënt krijgt en voor welke medicijnen hij patiëntenfederatie NPCF besloten om de veilige uitwisseling allergisch is van medische gegevens via de zorginfrastructuur zonder steun van de overheid voort te zetten. De zorgverlener en de VZVZ‣ Als mensen toestemming geven aan hun huisarts en apotheker hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid voor de dan mogen zij de belangrijkste medische gegevens uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur. beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. ‣ De zorgverlener is verantwoordelijk voor het medisch dossier.‣ Als er gegevens zijn aangemeld, kan deze zorgverlener Hij is ook verantwoordelijk voor het elektronisch beschikbaar vervolgens de belangrijkste medische gegevens opvragen. stellen van gegevens via de zorginfrastructuur en moet‣ Dit kan alleen als er eerder toestemming is gegeven voor het daarvoor vooraf om toestemming vragen aan de betreffende beschikbaar stellen van gegevens en dit nodig is voor persoon. behandeling. ‣ De VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens‣ In het netwerk staat alleen het BSN en welke huisarts en via de zorginfrastructuur.De VZVZ zorgt er ook voor dat het apotheek gegevens beschikbaar hebben. Medische gegevens netwerk goed werkt. Bijvoorbeeld dat zorgverleners alleen de worden dus niet opgeslagen in de zorginfrastructuur. gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep nodig zijn. Zo kan een huisarts wel een samenvatting van een huisartsdossier inzien, maar een apotheker niet. Ook zorgt de VZVZ dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmelden en wie gegevens opvragen.15Rijksoverheid,www.rijksoverheid.nl28VZVZ, www.vzvz.nl 15
 16. 16. Een derde toepassing van e-Health voor zelfmanagement zijn Mobile Medical Apps WAT IS EEN MOBILE MEDICAL APP ‣ ‘Apps’ zijn mobiele applicaties: software programma’s op smartphones of andere communicatiemiddelen, zoals een iPad. Apps worden op dit moment al veel gebruikt, zelfs in de zorg. De ontwikkeling van medische apps opent de deur voor innovatie en verbetering van zorg. ‣ Het gebruik van smartphones neemt in rap tempo toe en smartphone en iPad apps zijn ideaal om gebruikt te worden voor zelfmanagement RESHAPE MIJNMEDICATIE ‣ Veel patiënten hebben een medicijnkastje of nachtkastje vol met medicatie, soms op voorschrift, soms op eigen initiatief. Door barcodes te scannen en de dosering in te voeren met de app, verschijnt er een compact overzicht. ‣ Patiënten kunnen dit aan hun huisarts of apotheker tonen. Ook is er een app variant, waarmee dit medicatieoverzicht naar de huisarts, apotheek of familie kan worden gestuurd.16, 1716Artsennet, www.artsennet.nl17iTunes, Best patient apps. https://itunes.apple.com 16
 17. 17. Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft de Survivorapp ontwikkeld voor een betere nazorg voor kankerpatiënten WAT IS DE SURVIVOR APP ‣ De Survivor app is ontwikkeld voor patiënten die zojuist hun behandeling voor kanker hebben voltooid en beginnen met de follow-up met een persoonlijk survivorship care plan. ‣ De app biedt informatie over follow-up en herstel na een behandeling van kanker. Patiënten kunnen interactief aantekeningen maken, vragen noteren voor hun dokter en de antwoorden opnemen. WAT LEVERT DE SURVIVOR APP ‣ Nuttige informatie over het herstellen van en gezond blijven na de behandeling van kanker ‣ Interactieve hulpmiddelen om vragen aan uw arts en andere zorgverleners bij te houden en antwoorden opnemen ‣ Survivorship Care Plan, op maat gemaakt voor de individuele kanker survivor ‣ Controle en follow-up afspraken maken en herinneringen instellen1818www.survivorcare.nl/ geraadpleegd november 2012. 17
 18. 18. Online medische encyclopedieën ondersteunen zelfmanagement BETROUWBARE ONLINE MEDISCHE ENCYCLOPEDIE ‣ Een vierde aspect van e-Health is een goede betrouwbare online medische encyclopedie, gevuld met aanwijzingen hoe te handelen bij bepaalde aandoeningen. Dit kan gebruikt worden om patiënten zelf een eerste diagnose te laten stellen voordat ze naar een zorgverlener stappen, om zorg te voorkomen. Ook kunnen online medische encyclopedieën helpen bij ondersteuning van een therapie door er medische educatiesystemen aan te koppelen. MEDPEDIA ‣ MedPedia is een project dat gelanceerd is in 2009. Harvard medical school, Stanford school of medicine, Berkeley school of Public Health, University of Michigan Medical School en andere zorg organisaties dragen hier op verschillende manieren aan bij. Het doel van het project is om een nieuw model te creëren over hoe de wereld medische informatie en kennis samenstelt, behoudt, bekritiseerd en beoordeelt. Het wordt steeds meer een opslagplaats van up-to-date objectieve medische informatie, bijgehouden door medische experts overal ter wereld, en vrij toegankelijk voor iedereen.19 CONSUMED ‣ ConsuMed is een onafhankelijke gezondheidswebsite voor consument en patiënt met informatie over ruim 5.000 in Nederland en de EU geregistreerde medicijnen en ongeveer 6.000 aandoeningen en medische termen. Met meer dan 160.000 schermpagina’s is ConsuMed verreweg de grootste medicijnenwebsite van Nederland en België.2019PRNewswire, MEDPEDIA LAUNCHES. Medical Community Unites Behind New Model for Sharing and Advancing Medical Knowledge, 2009.20Consumed, www.consumed.nl/ 18
 19. 19. Het Virtueel Centrum Prostaatkanker geeft mannen metprostaatkanker betrouwbare informatie21 ‣ Op de website is volledig onafhankelijke informatie over de prostaat en prostaatkanker beschikbaar. ‣ De informatie is gebaseerd op de kennis die er op dit moment beschikbaar is, zoals vastgelegd in de nationale en internationale richtlijnen. ‣ De Nederlandse Vereniging voor Urologie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Maar het zijn niet alleen urologen die meewerken aan deze site. ‣ Ook oncologen, radiotherapeuten, radiologen en klinisch pathologen leveren een bijdrage. Nogmaals, voor alle bijdragen geldt dat ze onafhankelijk, up to date zijn en objectief de huidige inzichten weergeven.21websiteprostaatkanker.nl/ 19
 20. 20. De borstkanker monitor helpt mensen om online een keuze temaken voor een ziekenhuis22 ‣ Onderzoek, behandeling en zorg rondom borstkanker zijn niet in elk ziekenhuis hetzelfde. Welke zorg een ziekenhuis biedt, vind je op de Monitor Borstkankerzorg. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een mammapoli, de wachttijden voor onderzoeken en uitslagen, het aantal borstkankeroperaties per jaar en de mogelijkheden voor een directe borstreconstructie. ‣ Daarnaast laat de Monitor Borstkankerzorg zien hoe de mensen de zorg in de verschillende ziekenhuizen ervaren hebben. De combinatie van ziekenhuisinformatie én patiëntervaringen geeft een goed beeld van wat je in elk ziekenhuis kunt verwachten. ‣ Zo wordt met behulp van de Monitor Borstkankerzorg de keuze van een ziekenhuis voor borstkankerzorg een stuk makkelijker. Bespreek de informatie met je huisarts en kies samen een ziekenhuis dat het best past bij jouw persoonlijke situatie en zorgwensen. Kies een ziekenhuis waar je alle vertrouwen in hebt. ‣ Ziekenhuizen maken zelf ook gebruik van de Monitor Borstkankerzorg. Doordat de ervaringen van borstkankerpatiënten op de monitor Borstkankerzorg zichtbaar zijn, hebben ziekenhuizen doorlopend de gelegenheid hun zorg te verbeteren.22www.borstkanker.nl/index.php?p=7355 20
 21. 21. De laatste peiler van zelfmanagement door e-Health betreft telemedicine:communicatie tussen patiënten en gezondheidszorg op afstand TELEMEDICINE ‣ Telemedicine omvat platforms en technologieen die communicatie tussen patienten en gezondheidszorg op afstand mogelijk maken. Het is de toepassing van gevorderde telecommunicatie technologie voor diagnostiek, therapie of monitoring. Telemedicine kan worden gecombineerd met verschillende sensoren en/of apps om de gezondheid van de patient te monitoren. ‣ Telemedicine wordt met name gebruikt voor secundaire preventie en snelle opsporing van CHD events, maar het kan ook gebruikt worden voor het sturen van informatie tussen specialisten. ‣ Voor kanker lijken er nog weinig telemedicine toepassingen te zijn, wel word er onderzoek gedaan hoe telemedicine kan bijdragen aan de communicatie tussen de multidisciplinaire teams die bij kanker betrokken zijn FACETALK ‣ Facetalk is een E-health toepassing waarbij de arts consulten op afstand kan laten plaatsvinden en die zorgt voor een virtuele poli (een e-consult). Ook is het voor artsen mogelijk om via FaceTalk overleg te plegen met collega’s.2323UMC St. Radboud, www.facetalk.nl 21
 22. 22. De zorg probeert in te spelen op de digitalisering, maar er is nog veel te winnen24,25, 26 ‣ Artsenkoepel KNMG, patientenfederatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een Nationale Implementatie Agenda e-Health opgesteld, waarin ze afspraken hebben vastgelegd om verdere ontwikkeling van e-Health te stimuleren. Zij zien in dat e-Health bijdraagt aan betaalbare, toegankelijke zorg van goede kwaliteit en meer eigen regie voor patienten. ‣ Hoewel er wel al veel aandacht is voor e-Health in de zorg en het in Amerika door Mayo Clinic en Kaiser Permanente al sinds 2007 wordt toegepast, lijken professionals in de zorg in Nederland er nog niet echt voor warm te lopen. Dit in tegenstelling tot patiënten. De huisarts is slechts mondjesmaat vertegenwoordigd, aangezien slechts 23% van de huisartsen in Nederland in oktober 2012 een e-consult aanbiedt. ‣ De Social Media Monitor Zorg heeft in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar social media gebruik bij GGZ zorginstellingen. Daaruit bleek dat ruim 66% van deze instellingen actief is op twitter, en 46,6% op facebook. Ruim 41% van de zorginstellingen heeft een YouTube account. Het gemiddeld aantal volgers/fans van de instellingen op de sociale media is de afgelopen jaren flink gestegen, maar op het gebied van interactie van de instellingen met hun doelgroepen is nog flink wat te winnen. ‣ Een eerder onderzoek van de Social Media Monitor Zorg in 2011 bleek dat ziekenhuizen het beste preseteren op social media. Op het gebied van de thuiszorg valt nog veel te winnen. 24 KNMG, www.knmg.artsennet.nl 25 Zorgvisie, www.zorgvisie.nl/ICT 26 Social Media Monitor Zorg, www.socialmediamonitorzorg.nl 22
 23. 23. Bronnen1. CBS, Statline 2012 19. PRNewswire, MEDPEDIA LAUNCHES. Medical Community Unites2. CBS, 2011. Webmagazine Behind New Model for Sharing and Advancing Medical Knowledge, 2009.3. Eurostat, 2010. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 20. Consumed, www.consumed.nl/4. CBS, Persbericht: Verdere groei mobiel internetgebruik, 2012 21. www.websiteprostaatkanker.nl/5. www.zelfmanagement.com, Zorgstandaarden 22. www.borstkanker.nl/index.php?p=73556. P. Idenburg, M. van Schaik. Diagnose 2025, 2010 23. UMC St. Radboud, www.facetalk.nl7. www.zelfmanagement.com 24. KNMG, www.knmg.artsennet.nl8. Oosterveer, D., Marketingfacts. 25. Zorgvisie, www.zorgvisie.nl/ICT http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-de- 26. Social Media Monitor Zorg, www.socialmediamonitorzorg.nl halfjaarcijfers-van-2012 27. Patient1, www.patient1.nl9. Mijn zorgnet, www.mijnzorgnet.nl 28. VZVZ, www.vzvz.nl10. www.kanker.nl/werkmee, geraadpleegd november 201111. www.oncokompas.nl/, geraadpleegd november 2012.12. TNO-rapport, Het persoonlijk gezondheidsdossier, een foto van het PGD in Nederland, 200913. KWF, 2011. Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn14. Erasmus MC, 2012. www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2012/3872573/15. Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl16. Artsennet, www.artsennet.nl17. iTunes, Best patient apps. https://itunes.apple.com18. www.survivorcare.nl/ geraadpleegd november 2012 23

×