Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در نیمه اول ۹۹

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در نیمه اول ۹۹

Download to read offline

این گزارش با آمار شش ماهه‌ی عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه ها و بازی‌ها شروع شده و وضعیت ۳۶ هزار درخواست بررسی و انتشار در شش ماه اول نسبت به سال گذشته تشریح می‌شود. مهمترین دلایل رد درخواست انتشار برنامه‌ها و بازی جدید، «نیاز به اصلاح» درخواست‌های بروزرسانی، پیام‌های تعلیق و اخطار ارسال شده در دسته‌های مختلف از دیگر بخش‌های این گزارش است. همچنین در این گزارش دلایل حذف ۳ هزار برنامه از بازار گفته شده و عملکرد سپر امنیت در هشدار دادن به کاربران مورد بررسی و تشریح قرار گرفته و آمار مربوط به روش‌های شناسایی تخلفات برنامه‌ها و بازی‌ها ارائه می‌شود.

این گزارش با آمار شش ماهه‌ی عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه ها و بازی‌ها شروع شده و وضعیت ۳۶ هزار درخواست بررسی و انتشار در شش ماه اول نسبت به سال گذشته تشریح می‌شود. مهمترین دلایل رد درخواست انتشار برنامه‌ها و بازی جدید، «نیاز به اصلاح» درخواست‌های بروزرسانی، پیام‌های تعلیق و اخطار ارسال شده در دسته‌های مختلف از دیگر بخش‌های این گزارش است. همچنین در این گزارش دلایل حذف ۳ هزار برنامه از بازار گفته شده و عملکرد سپر امنیت در هشدار دادن به کاربران مورد بررسی و تشریح قرار گرفته و آمار مربوط به روش‌های شناسایی تخلفات برنامه‌ها و بازی‌ها ارائه می‌شود.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در نیمه اول ۹۹ (20)

Advertisement

More from Bazaar Insight (14)

Recently uploaded (20)

Advertisement

گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در نیمه اول ۹۹

 1. 1. 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 1 ۱۳۹۹‫تابستان‬ ‫و‬‫بهار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشـار‬ ‫تیم‬ http://insight.cafebazaar.ir
 2. 2. 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 2 ‫۳+هزار‬ ‫شده‬‫حذف‬‫برنامه‬‫کل‬‫تعداد‬ )‫بازار‬‫قوانین‬‫(ناقض‬ ‫شده‬‫شناسایی‬‫مخرب‬‫برنامه‬ ‫امنیت‬‫سپر‬‫توسط‬ ۶۹۱ ‫۵٫۵+هزار‬ ‫جدید‬‫برنامه‬‫تعداد‬ ‫شده‬‫منتشر‬ ‫هزار‬+۳۶ ‫درخواست‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫ساعت‬ ۲۴ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫درخواست‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ساعت‬۷۲ ‫از‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ۱۳۹۹ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫عملکرد‬
 3. 3. 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 3 ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬
 4. 4. ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 4 ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬ .‫کردند‬ ‫ارسال‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ۹,۹۱۵ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫درخواست‬ ‫هزار‬ ۱۹ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫‌دهندگان‬‫ه‬‫توسع‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ۳,۲۷۹ ‫ماه‬ ‫هر‬ ‫میانگین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ ‫یعنی‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫رو‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ ‫هر‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫بارگذاری‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌دهنده‬‫ه‬‫توسع‬ ،‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ 3229 644 555 429 408 446 432 3243 2867 2519 2472 2432 ‫شهریور‬‫خرداد‬ ‫مرداد‬‫اردیبهشت‬ ‫تیـر‬‫فروردین‬ ۱۳۹۹ ‫بازی‬‫برنامه‬ ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‌‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬
 5. 5. ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 5 ‫‌هایی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫پیشنهادهای‬ .‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫معیارهای‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫برنام‬ ،‫بررسی‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫قابل‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ )‫اصالح‬ ‫به‬ ‫(نیاز‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ،‫باشند‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫قابل‬ ،‫اصالحات‬ ‫برخی‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫که‬ .‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫رد‬ )‫شده‬ ‫(رد‬ ،‫نیستند‬ ‫انتشار‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫وضعیت‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫مشابه‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫دور‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫نسبت‬ ،۱۳۹۹ ‫سال‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬ ۷۸ ‫به‬ ‫درصد‬ ۶۲ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ ۲۲ ‫به‬ ‫درصد‬ ۳۸ ‫از‬ ‫شهریور‬‫خرداد‬ ‫مرداد‬‫اردیبهشت‬ ‫تیـر‬۹۹ ‫اول‬ ‫ماه‬‫شش‬۹۸ ‫اول‬ ‫ماه‬‫شش‬ ‫شده‬ ‫رد‬‫شده‬‫تأیید‬ ‫فروردین‬ %11 %10 %10 %8 %3 %65 %31 %62 %27 %51 %29 %64 %26 %65 %27 %27 %5 %69%62 %78 %22 %38 ‫اصالح‬‫به‬‫نیاز‬‫شده‬‫تأیید‬‫شده‬ ‫رد‬ ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫بررسی‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫نتیج‬‫جدید‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ۱۳۹۹
 6. 6. ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 6 ‫‌ها‬‫ه‬‫دست‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫یا‬ ‌‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫نهایی‬ ‫وضعیت‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ۳,۶۸۳ ‫که‬ ‫شد‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ۵,۵۳۲ ‫انتشار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ۵۶ ،‫‌ماه‬‫ش‬‫ش‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ .‫بودند‬ ‫بررسی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ۹۹ ‫سال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آنها‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫مابقی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬ ‫بیشترین‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‌،‫خرید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دست‬ .‫داشتند‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫برنامه‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬ ‫بیشترین‬ ‫امتیازی‬ ‫و‬ ‫اکشن‬ ،‫تفننی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دست‬ .‫داشتند‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫انتشار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫دست‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫نهایی‬ ‫وضعیت‬‫‌ها‬‫ه‬‫دست‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫نهایی‬ ‫وضعیت‬ %19 %81 %29 %71 %26 %74 %48 %52 %18 %82 %30 %70 %25 %75 %37 %63 %19 %81 %23 %77 %10 %90 %25 %75 %26 %74 %16 %84 %17 %83 %20 %80 %14 %86 %39 %61 %24 %76 %29 %71 %19 %81 %12 %88 %27 %73 %17 %83 %27 %73 %36 %64 %38 %62 %10 %90 ‫شده‬ ‫رد‬‫شده‬‫تأیید‬‫شده‬ ‫رد‬‫شده‬‫تأیید‬ ‫ناهمسویی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫درصد‬ ۵ .)‫برنامه‬ ‌۳,۶۸۳( ‫شدند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫درصد‬ ۷۳ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ ۵,۰۵۶ ‫بین‬ ‫از‬ .‫کردند‬ ‫طی‬ ‫بعد‬ ‫‌های‬‫ه‬‫ما‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتشار‬ ‫روند‬ ‫ایرادات‬ ‫اصالح‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫‌مانده‬‫ی‬‫باق‬ ‫درصد‬ ۲۲ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫قوانین‬ ‫با‬
 7. 7. ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 7 ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫رد‬ ‫دالیل‬ ‫مهمترین‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫دانستن‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دست‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‌،‫ابزارها‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دست‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫‌‌ی‬‫برنامه‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫بیشترین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫اکشن‬ ‫و‬ ‫تفننی‬ ‫برنامه‬ ‫سایت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫تأییدیه‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اندروید‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدآمیز‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‌‫ه‬‫ارائ‬ ‫محتوای‬ ‫برای‬ ‫منبع‬ ‫نکردن‬ ‫ذکر‬ ‫برنامه‬ ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫یا‬ ‫اضافی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دسترس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اندروید‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدآمیز‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫در‬ ‫‌دهنده‬‫ه‬‫توسع‬ ‫حساب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫تأییدیه‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اندرویدی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مارک‬ ‫سایر‬ ‫اشتباه‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫دست‬ ‫انتخاب‬ ‫بازی‬ ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫یا‬ ‫اضافی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دسترس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫رد‬ ‫پرتکرار‬ ‫دلیل‬ ۵‫جدید‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫انتشار‬ ‫درخواست‬ ‫رد‬ ‫پرتکرار‬ ‫دلیل‬ ۵ https://developers.cafebazaar.ir/fa/app-publish-guidelines .‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫لینک‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫انتشار‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬
 8. 8. ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬
 9. 9. 9‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بروزرسانی‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ ‫یعنی‬ .‫کردند‬ ‫ارسال‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ۵,۹۸۱ ‫بروزرسانی‬ ‫برای‬ ‫درخواست‬ ‫هزار‬ ۱۷ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بازار‬ ‫‌دهندگان‬‫ه‬‫توسع‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫درخواست‬ ۲,۹۴۸ ‫ماه‬ ‫هر‬ ‫میانگین‬ 2346 665 664 620 591 701 516 2728 2400 2291 2146 2017 ‫شهریور‬‫خرداد‬ ‫مرداد‬‫اردیبهشت‬ ‫تیـر‬‫فروردین‬ ۱۳۹۹ ‫بازی‬‫برنامه‬ ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫بروزرسانی‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬
 10. 10. 10‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫این‬ »‫اصالح‬ ‫به‬ ‫«نیاز‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫درصد‬ ۷۵ ،‫بازار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ ۲۵ ‫تا‬ ۱۳۹۹ ‫سال‬ ‫شهریور‬ ‫پایان‬ ‫شهریور‬‫خرداد‬ ‫مرداد‬‫اردیبهشت‬ ‫تیـر‬۹۹ ‫اول‬ ‫ماه‬‫شش‬۹۸ ‫اول‬ ‫ماه‬‫شش‬ %72 %75 %25 %۲۷ %۷۳ %۲۶ %۷۴ %۲۷ %۷۳ %۲۵ %۷۵ %۲۲ %۷۸ %۲۴ %۷۶ %28 ‫فروردین‬ ‫بروزرسانی‬ ‫درخواست‬ ‫بررسی‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫نتیج‬‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ۱۳۹۹ ‫شده‬‫تأیید‬‫اصالح‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شده‬‫تأیید‬‫اصالح‬‫به‬ ‫نیاز‬
 11. 11. 11‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ %۲۹ %۷۱ %۳۲ %۶۸ %۲۸ %۷۲ %۲۶ %۷۴ %۳۳ %۶۷ %20 %80 %۲۲ %۷۸ %۲۷ %۷۳ %۳۱ %۶۹ %۲۸ %۷۲ %۲۸ %۷۲ %۲۸ %۷۲ %۲۵ %۷۵ %۲۹ %۷۱ %۲۵ %۷۵ %۳۰ %۷۰ %۲۸ %۲۳ %۷۲ %۷۷ %۲۱ %۳۶ %۷۹ %۶۴ ‫‌ها‬‫ه‬‫دست‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫بروزرسانی‬ ‫درخواست‬ ‫وضعیت‬ ‫درخواست‬‫تعداد‬‫بیشترین‬‫اکشن‬‫و‬‫‌ها‬‫ی‬‫دانستن‬‫و‬‫کلمات‬،‫تفننی‬‫بازی‬‫‌های‬‫ه‬‫دست‬‫بین‬‫در‬‫و‬‫آموزش‬‫و‬‫خرید‬،‫ابزارها‬،‫برنامه‬‫‌های‬‫ه‬‫دست‬‫بین‬‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫وضعیت‬ %۱۳ %۸۷ %۲۲ %۷۸ %۱۳ %۸۷ %۱۲ %۸۸ %۱۱ %۸۹ %۲۲ %۷۸ %۱۶ %۸۴ %۱۱ %۸۹ %۱۵ %۸۵ %۱۰ %۹۰ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫وضعیت‬ ‫شده‬‫تأیید‬‫اصالح‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شده‬‫تأیید‬‫اصالح‬‫به‬ ‫نیاز‬
 12. 12. 12‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ »‫اصالح‬ ‫به‬ ‫«نیاز‬ ‫دالیل‬ ‫مهمترین‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ،‫خرید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دست‬ ‫بروزرسانی‬ ‫درخواست‬ ‫در‬ »‫اصالح‬ ‫به‬ ‫«نیاز‬ ‫وضعیت‬ ‫بیشترین‬ ،‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بین‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫کودک‬ ‫و‬ ‫تفننی‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫دانستن‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دست‬ ‫برنامه‬ ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫یا‬ ‫اضافی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دسترس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫صفح‬ ‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫ذکرشده‬ ‫منبع‬ ‫حقوق‬ ‫تمامی‬ ‫اشتباه‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫دست‬ ‫انتخاب‬ ‫اندروید‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدآمیز‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫صفح‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫بازی‬ ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫یا‬ ‫اضافی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دسترس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ )‫(باگ‬ ‫بازی‬ ‫اجباری‬ ‫شدن‬ ‫بسته‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫‌برنام‬‫ن‬‫درو‬ ‫پرداخت‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫وجود‬ ‫تبلیغات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫اندرویدی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مارک‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ »‫اصالح‬ ‫به‬ ‫«نیاز‬ ‫پرتکرار‬ ‫دلیل‬ ۵‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ »‫اصالح‬ ‫به‬ ‫«نیاز‬ ‫پرتکرار‬ ‫دلیل‬ ۵
 13. 13. ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 13 .‫داشتند‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌بار‬‫ک‬‫ی‬ ‫حداقل‬ ۱۳۹۹ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫‌هایی‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تنها‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫در‬ * .‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫انتشار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫هزار‬ ۵۰ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫رکورددار‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ * ‫معاشرت‬ ‫و‬ ‫سرگرمی‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫بروزرسانی‬ ‫تعداد‬ ‫میانگین‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫تعداد‬ ‫بیشترین‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫بروزرسانی‬ ‫بار‬ ۴٫۵ ‫با‬ ‫استراتژی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫بروزرسانی‬ ‫بار‬ ۳٫۴ ‫با‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ .‫دارند‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫سایر‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫میانگین‬‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫بروزرسانی‬ ‫میانگین‬ 4٫۵ ۳٫۶ ۳٫۰ ۲٫۷ 2٫۵ 2٫۵ ۲٫۴ ۲٫۳ ۲٫۰ ۱٫۸ ۳٫۴ ۳٫3 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.6 ‫گلپری‬ ‫پنتل‬ *‫بازی‬ ‫بروزرسانی‬ ‫بیشترین‬ ‫رکورددار‬ *‫برنامه‬ ‫بروزرسانی‬ ‫بیشترین‬ ‫رکورددار‬ ‫بار‬۲۸ ‫بار‬30
 14. 14. ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫بررسی‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 14 ‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫بروزرسانی‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫بیشترین‬ ‫کودک‬ ‫و‬ ‫معمایی‬ ،‫تفننی‬ ،‫استراتژی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬ ،‫مالی‬ ‫امور‬ ،‫‌وآمد‬‫ت‬‫رف‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫انجام‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دسته‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫نسبت‬ %۳۱ %۲۷ %۲۶ %۲۶ %۲۵ %۲۵ %۲۴ %۲۴ %۲۳ %۲۲ %۱۷ %۷ %۶ %۹ %۱۰ %۳۰ %۲۸ %۲۷ %۲۷ %۲۳ %۲۱ %۲۱ %۱۹ %۱۸ %۱۷ %۱۶ %۱۶ %۱۴ %۱۳ %۱۳ %۱۲ %۱۱ ‫دسته‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫بروزرسانی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫نسبت‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‌‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫برنام‬ ‫‌بار‬‫ک‬‫ی‬ ‫حداقل‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫چند‬ ،‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫نمودار‬ ‫دو‬ ‫این‬
 15. 15. 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 15
 16. 16. ‫بازار‬ ‫‌بین‬‫ه‬‫ذر‬ ‫زیر‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 16 ‫با‬ ،‫‌دهنده‬‫ه‬‫توسع‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫انتشار‬ ‫قوانین‬ ‫نقض‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫مشاهد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ .‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫نیز‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بررسی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫موقت‬ ‫نمایش‬ ‫عدم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ،‫برنامه‬ ‫تعلیق‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تعلیق‬ ،‫اخطار‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫تخلف‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ .‫است‬ ‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫در‬ ‫دائم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫عدم‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫حذف‬ .‫کند‬ ‫اقدام‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تخلف‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫‌دهنده‬‫ه‬‫توسع‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دست‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ »‫«اخطار‬ ‫و‬ »‫«تعلیق‬ ‫‌های‬‫م‬‫پیا‬ ‫‌دهندگان‬‫ه‬‫توسع‬ ‫به‬ ‫تعلیق‬ ‫و‬ ‫اخطار‬ ‫پیام‬ ۳,۱۷۸ ‫مجموع‬ ‫در‬ ،‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫قوانین‬ ‫نقض‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫درصد‬ ۸۶ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫درصد‬ ۱۴ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ارسال‬ ‫تعلیق‬‫اخطار‬‫تعلیق‬‫اخطار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‌‫ل‬‫ارسا‬ ‫‌های‬‫م‬‫پیا‬‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‌‫ل‬‫ارسا‬ ‫‌های‬‫م‬‫پیا‬
 17. 17. ‫بازار‬ ‫‌بین‬‫ه‬‫ذر‬ ‫زیر‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 17 »‫«تعلیق‬ ‫و‬ »‫«اخطار‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫دالیل‬ ‫مهمترین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫‌دهندگان‬‫ه‬‫توسع‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫تعلیق‬ ‫و‬ ‫اخطار‬ ‫رفع‬ ‫درخواست‬ ۲,۰۱۹ ‌،‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تعلیق‬ ‫و‬ ‫اخطار‬ ‫‌های‬‫م‬‫پیا‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ساعت‬ ۱۰ ‫در‬ ‫میانگین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫این‬ ‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ .‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫موارد‬ ،‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫درصد‬ ۵۵ ‫تنها‬ .‫دادند‬ ‫پاسخ‬ ‫بازار‬ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫شناخته‬ ‫بدافزار‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫اعالن‬ ‫متعدد‬ ‫ارسال‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫عرف‬ ‫خالف‬ ‫محتوای‬ ‫بازار‬ ‫پرداخت‬ ‫اجرای‬ ‫قوانین‬ ‫نقض‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫اندروید‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدآمیز‬ ‫بازار‬ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫بدافزار‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫صفح‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫‌بازار‬‫ه‬‫کاف‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‌‫ه‬‫برنام‬ ‫حذف‬ ‫پرتکرار‬ ‫دلیل‬ ۵‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تعلیق‬ ‫یا‬ ‫اخطار‬ ‫ارسال‬ ‫پرتکرار‬ ‫دلیل‬ ۵
 18. 18. ‫بازار‬ ‫‌بین‬‫ه‬‫ذر‬ ‫زیر‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 18 ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫این‬ ‫اصالح‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫تذکرات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ،‫کاربران‬ ‫گزارش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ،‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ ‫توسط‬ ،‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تخلف‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫‌دهندگان‬‫ه‬‫توسع‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تخلفات‬ ‫شناسایی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫بازار‬ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫توسط‬ ‫مخرب‬ ‫برنامه‬ ۶۹۱ ‫همچنین‬ .‫شدند‬ ‫شناسایی‬ ‫بازار‬ ‫کاربران‬ ‫گزارش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تخلفات‬ ‫درصد‬ ۲۸ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫حذف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ارسال‬ ‫اعالنی‬ ،‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بالفاصله‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ .‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ٪۷۲ ٪۲۸ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫تخلفات‬ ‫گزارش‬‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫باز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تخلفات‬ ‫شناسایی‬ ‫منابع‬
 19. 19. 19‫بازار‬ ‫‌بین‬‫ه‬‫ذر‬ ‫زیر‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫که‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫‌دهنده‬‫ه‬‫توسع‬ ‫حساب‬ ۱۲ ‫تنها‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫این‬ ‫درصد‬ ۶۰ .‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫حذف‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ۴,۲۵۶ ،‫ماه‬ ‫شش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫مسدود‬ ‫مکرر‬ ‫تخلفات‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫حسا‬ ‫این‬‫آموزش‬ ‫مذهبی‬ ‫ابزارها‬ ‫مطبوعات‬‫و‬‫‌ها‬‫ب‬‫کتا‬ ‫سرگرمی‬ ‫رستوران‬‫و‬‫آشپزی‬ ‫ویدیو‬‫و‬‫عکاسی‬ ‫پزشکی‬ ‫اجتماعی‬‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬ ‫‌سازی‬‫ی‬‫شخص‬ ‫خرید‬ ‫موسیقی‬ ‫اندام‬‫تناسب‬ ‫‌وهوا‬‫ب‬‫آ‬ ‫زندگی‬‫سبک‬ )‫(بازی‬‫ورزشی‬ ‫سفر‬ ‫امورمالی‬ ‫‌وآمد‬‫ت‬‫رف‬ ‫اکشن‬ ‫تلفنی‬ ‫رانندگی‬ ‫ورزشی‬ ‫معمایی‬ ‫استراتژي‬ ‫امتیازی‬ ‫کودک‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫شبی‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫دانستن‬‫و‬‫کلمات‬ ۱۰۹ ۸۰ ۶۸ ۴۹ ۴۶ ۴۳ ۴۲ ۳۹ ۳۶ ۱۴ ۱۴ ۴۳۳ ۱۱۶ ۷۱ ۶۵ ۴۱ ۳۴ ۳۴ ۳۳ ۲۳ ۱۴۱۱ ۳۲۶ ۶۳۴ ۱۰۶۳ ۲۷۱ ۲۳۷ ۱۷۹ ۱۳۱ ‫‌دهنده‬‫ه‬‫توسع‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شده‬ ‌‫ه‬‫داد‬ ‫تذکر‬ ‫موارد‬ ‫رفع‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫مکرر‬ ‫‌های‬‫ی‬‫پیگیر‬ ‫و‬ ‫تعلیق‬ ‫یا‬ ‫اخطار‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫بازار‬ ‫کارشناسان‬ .‫کنند‬ ‫جلوگیری‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫احتمالی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫آسی‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫حذف‬ ‫به‬ ‫ناچار‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ،‫ارسالی‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‌‫ه‬‫دست‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫برنامه‬ ‫تعداد‬ ‫بازی‬‫برنامه‬
 20. 20. ‫بازار‬ ‫‌بین‬‫ه‬‫ذر‬ ‫زیر‬ 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 20 ‫آنها‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫مخرب‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫شناسایی‬ :‫بازار‬ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ ۵۱ ‫میانگین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫مخرب‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ .‫داشتند‬‫فعال‬‫نصب‬ ،‫کارشناسان‬ ‫بررسی‬ ،Bitdefender ‫و‬ Lookout، Kaspersky ‫شامل‬ ،‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ۱۰ ‫همچون‬ ‫امنیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫گوناگون‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بازار‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ،‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫رصد‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫مخرب‬ ‫رفتارهای‬ ،‫امنیتی‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫‌های‬‫ش‬‫گزار‬ ‫سپر‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫هشدار‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پیشتر‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫حذف‬ https://cafebazaar.ir/security-notifications‌:‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫امنیت‬ .‫کاربران‬ ‫به‬ ‫حذف‬ ‫اعالن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫مخرب‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫کاهش‬ ‫نسبت‬ * .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ‫گوشی‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫حذف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫توسط‬ ‫مخرب‬ ‫برنامه‬ ‫حذف‬ ‫اعالن‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫نسبت‬ ** ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫هشدار‬ ‫اعالن‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ *‫کاهش‬ ‫نسبت‬ ‫درصد‬ ۵۱ **‫پاسخ‬ ‫نسبت‬ ‫درصد‬ ۲۹ ‫مخرب‬‫برنامه‬ ‫شده‬‫شناسایی‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ۱,۴۰۴ ۹۹ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ۶۹۱ ‫امنیت‬ ‫سپر‬ ‫صفحه‬ ‫بازار‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫در‬ ‫بازدیدکننده‬‫میلیون‬+۸ ‫بازدید‬ ‫میلیون‬ +۲۵٫۳
 21. 21. 1399 ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ 21 :‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫لینک‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نظرتان‬ ً‫لطفا‬ http://survey.porsline.ir/s/0OwHvUH http://linkedin.com/showcase/bazaarinsight http://insight.cafebazaar.ir ‫بازار‬ ‫بینش‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫موبایل‬ ‫صنعت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ‫مرجع‬ http://insight@cafebazaar.ir

×