Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

лекц 10 так

301 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

лекц 10 так

 1. 1. Хэсэглэл ялгаралд хуваах
 2. 2. • Ойн санг аж ахуйн хэсэг, аж ахуй, хэсэглэл болгон хуваах нь зөвхөн бүртгэл тооллогыг явуулахад хялбар байх төдийгүй, ой ашиглалт, хамгаалалт, ойн арга хэмжээг зүй зохистой явуулах зохион байгуулалтын үндэс болдог. • Ойг мод бэлтгэхэд зориулан тусгаарлах, арчилгааны огтлолт хийх, ойжуулах, түймрээс сэргийлэх зэрэг ажлуудыг явуулахад хялбар болгох зорилгоор ойн сангийн талбайг хэсэглэлд хуваадаг. Хэсэглэлийн хэмжээ нь тооллого явуулах ажлын нарийвчлал, аж ахуйн шинж чанараас хамаарч ой зохион байгуулалтын зэргээр зохицуулагдана
 3. 3. • Хэсэглэл ялгаралд хуваах Ойг мод бэлтгэхэд зориулан тусгаарлах арчилгааны огтлолт хийх ойжуулах түймрээс сэргийлэх зэрэг ажлуудыг явуулахад хялбар болгох зорилгоор ойн фондын талбайг хэсэглэлд хуваадаг. Хэсэглэлийн хэмжээ нь тооллого явуулах ажлын нарийвчлал, аж ахуйн шинж чанараас хамаарч ой зохион байгуулалтын зэргээр зохицуулагдана.
 4. 4. Чиг хоорондын зай ОЗБ ажил Хэмжээ км Талбай га Агаарын гэрэл Агаарын гэрэл зураг хэрэглэсэн зураг үед хэрэглээгүй үед 1а 0,5*0,5 25 500 125 1-2 1 1,0*0,5 1,0*1,0 50 100 500 500 125 125 3-5 3-5 2 1,0*1,0 100 200 500 500 250 250 6-15 6-15 3 2,0*2,0 4,0*2,0 400 800 1000 1000 500 500 16-35 16-35 4 4,0*4,0 8,0*2,0 1600 1600 2000 2000 1000 1000 36-80 36-80 Ялгарлын дундаж хэмжээ, га Хэсэглэлийн хэмжээ
 5. 5. Хэсэглэлийн хуваах 3 арга Зориудын арга Байгалийн хилээр хуваах Холимог арга Ойг нарийн зурвасаар тэгш өнцөгтөд хуваах Зам, гол, усны хагалбар, зэрэг зөв биш хэлбэрт хуваах Энэ аргын үед дээрх 2 аргыг хослуулан хуваах
 6. 6. Ялгарал тогтоох доод хэмжээ ОЗБ-ын зэрэг 1 2 3 Байгалийн ой, га 1,0 3,0 5,0 Таримал ой, га 0,1 0,1 0,6 Ойгүй буюу ойн биш талбай, га 0,5 1,0 3,0
 7. 7. Ялгарал • Таксацын ялгарал гэдэг нь ойн адил арга хэмжээ авч явуулах шаардлагатай, таксацын үзүүлэлт , аж ахуйн ач холбогдлоороо эргэн тойрноосоо ялгарах, ойн биеэ даасан цогц юм. Энэ ойд бүртгэл тооллого явуулах болон ойн аж ахуйн төрөл бүрийн арга хэмжээг төлөвлөж гүйцэтгэх аж ахуйн тооллогын үндсэн нэгж болдог.
 8. 8. Ялгаралд хуваах • Ялгаралд хуваахдаа тухайн аж ахуйн эрчимт чанарыг анхаарч эрчим султай, ой ихтэй нутагт ойн бүтэц, нас, бонитет зэрэг таксацын гол үзүүлэлтийн ойролцоо байдлаар нь ялгарлуудыг нийлүүлж томсгож болно.
 9. 9. Ялгарал тогтоох доод хэмжээ Ой зохион байгуулалтын зэрэг Байгалийн ой, га 1 2 3 1,0 3,0 5,0 Таримал ой, га 0,1 0,1 0,6 Ойгүй буюу ойн биш талбай, га 0,5 1,0 3,0
 10. 10. Ялгаралд хуваах арга Багажийн тусламжтай хуваах • Буссоль, мензуль, зэрэг багажаар Огтлолцлын арга • Хэсэглэлийн зааг, чиг, зам, байгалийн Агаарын гэрэл зургийн материал • Агаарын гэрэл зурагыг ашиглан

×