Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulamin konkursu targi_slubne_2015

Zapraszamy w dniu 25.10 na Targi Ślubne do Opery Nova w Bydgoszczy. salonwakacji.pl ufundował nagrodę - Wiedeń dla Dwojga. Zapraszamy !

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regulamin konkursu targi_slubne_2015

  1. 1. „Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go!” Thomas A. Edison Regulamin Konkursu z dnia 25.10.2015 pt. WIEDEŃ DLA DWOJGA – 4 dni – wyjazd autokarem, pokój 2 os. ze śniadaniem, opieka pilota, termin wyjazdu maj 2015. I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu pt. WIEDEŃ DLA DWOJGA, zwanego dalej „Konkursem” jest TOMIGROUP Barbara Cichowicz . z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 139, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na Targach Ślubnych w dniu 25.10.2015 3. Konkurs trwać będzie od godziny 10:00 do 15:00 . II. Zasady prowadzenia konkursu: 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób kupujących bilet wstępu na Targi Ślubne . Osoby nie posiadający biletu wstępu nie mają prawa uczestnictwa w konkursie. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu akceptuje i zobowiązuje się stosować postanowienia Regulaminu Konkursu. 2. Rozpoczęcie Konkursu następuje poprzez poprawne udzielenie odpowiedzina 3 pytania otrzymane przy zakupie biletu, niezbędne jest także podanie Imienia i Nazwiska oraz adresu e- mail. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. III. Nagrody i zasady ich przyznawania: 1. Głównym zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która poprawnie wypełni formularz konkursowy i poprawnie udzieli odpowiedzi na pytania. Realizacja kuponu wakacyjnego na wycieczkę do Wiednia salonwakacji.pl podlega określonym zasadom. Zasady realizacji kuponów wakacyjnych salonwakacji.pl stanowią załącznik numer 1 do regulaminu. 2. Organizator zawiadomi zwycięzców o wyniku Konkursu w dniu 25.10.2015 na formum podczas Targów od razu po losowaniu, w przypadku braku obecności Uczestnika- przesyłając im stosowne informacje na skrzynkę kontaktową podaną na formularzu konkursowym. Nagroda będzie do odbioru na ul.Gdańskiej 139 w dniu 26.10.2015. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy wypełnianiu formularza, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i//lub wręczenie nagrody. 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. VI. Postanowienia końcowe: 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, na profilu salonwakacji.pl na Facebooku znajdującego się pod adresem www.facebook.pl/salonwakacji. 2. Nadzór nad przebiegiem konkursu należeć będzie do Organizatora. 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu uczestnicy mogą składać wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności, na adres: salonwakacji.pl Gdańska 139 85-022 Bydgoszcz 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji komisji w terminie 10 dni od jej podjęcia. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. 6. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony pierwotny Regulamin. 7. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie konkursu będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla Organizatora. Barbara Cichowicz salonwakacji.pl

×