Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การเตรี ยมตัวทีจะเข้ามหาวิทยาลัย     และเทคนิคดีๆ   ทีควรทําในห้องสอบ      ประสบการณ์ ตรงโดย พีๆนิสิตนักศึกษา...
พวกพีก็ได้แค่ช$ ีทางเหมือนกับนิ$วชี$ทีชี$ไปทีดวงจันทร์ให้คนเราเห็นว่าดวงจันทร์น$ นสวยงามแค่ไหนแต่นิ$วชี$ก็        ...
เรื องของสมองอาจจริ งทีว่าพันธุกรรมมีผลต่อระดับสมองแต่น$ นก็เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึง                     ...
อยากจําแม่นต้องนอนบ้างในสมองเรามีอวัยวะทีทําหน้าทีบันทึกความทรงจําให้เรามันชือว่า ฮิปโปแคมปั ส หน้าตาคล้ายม้านํ$าตัวเล็ก ๆ...
อารมณ์ดีช่วยได้เรื องเรี ยนสมองส่ วนคุมอารมณ์ทีเรี ยกว่า “ลิมบิคซิ สเต็ม” ถ้าเราดูแลอารมณ์ดีเวลาเข้าเรี ยนก็จะรู ้เรื อง ภ...
สมองทํางานตลอดเวลาจิตใต้สานึกทํางานทั$งวันทั$งคืนนะถ้าจะทํางานก็ลองจัดสภาพแวดล้อม    ํให้สะอาดดูน่าทํางานจิตใต้สานึกจะไ...
ทักษะสมองทีต้องใช้ในรั$งโรงเรี ยนทักษะการอ่านเร็ วทักษะการจดโน้ตทีทรงพลังทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญทักษะกา...
ทักษะการอ่านเร็ ว             ่เปิ ดหนังสื อดูสารบัญ ดูวาเขียนให้ใคร มีเรื องอะไรบ้างแล้วเปิ ดผ่านอย่าง   ...
ทักษะการจะโน้ตทีทรงพลังไมนด์แมป…แผนทีความคิด     มป…นําสิ งทีเรี ยนมาโน้ตย่อด้วยรู ปภาพและสี สันจะทําให้เรามีความสนใจแ...
ทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญขั$นตอนและวิธีพ$นฐานเลย อ่านมาก ๆ กินอาหารทีจะเสริ มสร้างเส้นใย        ื...
ทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ครู ทุกคนทีสอนแล้วเราจะฟังเข้าใจรู ้เรื องสิ งทีทําได้คือเตรี ยมตัวเราให้ดี...
อิอิเล่านิดวางแผนชีวิตตั$งแต่เปิ ดเทอมเลยเข้าเรี ยนปุ๊ บวิชานี$ตองเกรด 4 ชัวร์                      ...
เตรี ยมพร้อมแบบนักเรี ยนมืออาชีพวันแรกเปิ ดเรี ยนตั$งเป้ าเลยวิชานี$เกรด 4 เมือตั$ งใจอย่างมุ่งมันย่อมทําได้เพราะเราก็จะตั...
เปิ ดผ่านตาทุกหน้าเลยเมือรู ้เค้าโครง-เนื$อหาวิชาแล้ว ถ้าวิชานั$นมีหนังสื อ เอามาเปิ ดจากสารบัญเปิ ด      โครง-ผ่าน ...
เขียนสองมือคือผูพชิต                 ้ ิหัดใช้ร่างกายทั$งสองซีก คอร์ปัส คัลโลซัม(ไม่รู้ถามกูเกิล)จะได้พฒน...
อยากเรี ยนเก่งอย่าลดความอ้วนแบบไม่ฉลาดไขมันทีเราลดความอ้วนออกไปนั$นเป็ นไขมันดี ๆ ทีไปเลี$ยงสมองนันเองถ้าอย่างของทอดความร้...
กินของโปรดก่อนเข้าเรี ยนแบบ HAPPY กินแล้วดีมีความสุ ขเรี ยนสนุกแน่ ๆ อย่าไปแอบกินมันในห้องแทนทีจะดีกลับระแวงไม่มีสมาธิซะอี...
่    เวลานักเรี ยนมืออาชีพอยูในห้องเรี ยนใช้ปากกาสายรุ ้งพกติดกระเป๋ าไว้เลย ถ้าครู ไม่ให้เขียนก็ไปเขียนใส่ สมุดเฉพาะข...
นังหน้าห้องป้ องกันหลับใน                               ็นังหลังห้องถ้าไม่คุยไม่เล่นเกมก็แอ...
เป็ นไปได้ใช้สมุดจดไม่มีเส้นบางครั$งสมุดจดมีเส้นก็เหมือนจํากัดความคิดคิดสร้าสรรค์วาดรู ปไม่ได้เลย ถ้าจําเป็ นต้องส่ งครู พ...
หลังเรี ยนเตรี ยมตัวสอบคิดว่าสิ งทีจะสอบเป็ นรหัสลับจากต่างดาวซิเราต้องมาถอดรหัสสิ งทีครูสอนว่ามันคืออะไรให้เป็ นภาษาแบบชา...
ฝึ ก ๆ ๆ หัด ๆ ๆ                             ่  ฝึ กท่องหนังสื อในทีอึกทึกเสี ยงดังเพือทีว่า...
ใช้เวลาซ่อนเร้นให้เป็ นประโยชน์เช่นบางคนอาบนํ$านานมาก กินข้าวช้าลองใช้เวลาช่วงนี$เอาเทปอัดเสี ยงครู มาเปิ ดฟังซิอาบไปฟังไป...
ท่องหนังสื ออีกมืออย่าลืมถือปากกา เพราะบางทีคงอยากจดแต่กว่าจะหาปากกาเจอก็ลืมซะงั$น (จําไว้เมือใดก็ตามทีจะนังลงท่องหนังสื อ...
ซิ ล ซิ ล ในห้องสอบลองไปดูหองทีจะต้องสอบก่อนเมือตารางสอบออก ไม่ใช่ให้ไปจด      ้โพยไว้ก่อนแค่ให้ไปดูกนตืนเต้น    ...
ั        สรวงสวรรค์กบข้อสอบถึงร้ายก็ยงรัก ตั$งใจทําไม่บ่นคิดจินตนาการถึงสิ งทีอ่านมาทํามา      ัไปไหนเราไปด้ว...
หลังสอบเสร็ จอย่าเพิงรี บโยนหนังสื อเรี ยนทิ$ง มันอาจมีประโยชน์มากมายกับเราทีหลังนะดูแลและเก็บเขาไว้อย่าเอาไปชังกิโลขายหรื...
ทั$งหมดนี$เป็ นเพียงเทคนิคบางส่ วนบางคนอาจนําไปใช้                     ่ได้ทุกวิธีบางคนอาจใช้ได้บางวิ...
จําระเบียบการเข้ าห้ องสอบให้ ดี     ไปผิดสนามสอบ ไม่ มีสทธิสอบ                 ิ     ไม่ มีเลขที...
ชีวตในรั"วมหาวิทยาลัย  ิ  เข้ าไปเดียวก็รู้ เอง       0
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเตรียมตัวเข้ามหาลัย

8,858 views

Published on

การเตียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และเทคนิคดี ๆ ที่ควรทำในห้องสอง

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การเตรียมตัวเข้ามหาลัย

 1. 1. การเตรี ยมตัวทีจะเข้ามหาวิทยาลัย และเทคนิคดีๆ ทีควรทําในห้องสอบ ประสบการณ์ ตรงโดย พีๆนิสิตนักศึกษา ทีมงานโครงการค่ าย gotogoal
 2. 2. พวกพีก็ได้แค่ช$ ีทางเหมือนกับนิ$วชี$ทีชี$ไปทีดวงจันทร์ให้คนเราเห็นว่าดวงจันทร์น$ นสวยงามแค่ไหนแต่นิ$วชี$ก็ ัมิใช่ดวงจันทร์ เทคนิคทีจะบอกต่ อไปนีใช้ มาแล้ วจริง " อยู่ทตัวผู้นําไปใช้ ว่าได้ ผลแค่ ไหน ี ลองอ่ านแล้ วอ่ านให้ จบพอจบก็พร้ อมทีจะ ขยัน มุ่งมัน ตั"งเป้ า และไปสอบให้ ตดิ
 3. 3. เรื องของสมองอาจจริ งทีว่าพันธุกรรมมีผลต่อระดับสมองแต่น$ นก็เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึง ังานวิจยยืนยันมาแล้วว่าการฝึ กฝนและการเรี ยนรู ้อย่างสมําเสมอสามารถ ัทําให้สมองของเรามีประสิ ทธิภาพดีข$ ึนได้อย่างมากต่อจากนี$พีจะแนะนําวิธีทีน้องใช้ได้จริ ง ๆ ประมาณ 50-55 วิธี ก็ 50-เหมือนกับน้องได้อ่านหนังสื อเล่มหนึ งนันแหละครับพีอยากให้พยายามอ่านให้จบและลองนําวิธีไปใช้นะครับ ขอร้องนะเพือพวกคุณทั$งนั$นอ้างอิงจากหนังสื อ อัจฉริ ยะ…เรี ยนสนุก ของคุณวนิษา เรซ ะ…
 4. 4. อยากจําแม่นต้องนอนบ้างในสมองเรามีอวัยวะทีทําหน้าทีบันทึกความทรงจําให้เรามันชือว่า ฮิปโปแคมปั ส หน้าตาคล้ายม้านํ$าตัวเล็ก ๆ ทําหน้าทีถ่ายโอนข้อมูลทีเราเรี ยนรู ้ในระหว่างวันเข้าสู่ความทรงจําระยะยาวแต่มนทํางานเฉพาะตอนเรา ัหลับเท่านั$นนะหากนอนน้อยเราก็จะจําเรื องทีเรี ยนได้แค่ประมาณ ่สัปดาห์หนึงเท่านั$นแล้วก็คอยๆลืม
 5. 5. อารมณ์ดีช่วยได้เรื องเรี ยนสมองส่ วนคุมอารมณ์ทีเรี ยกว่า “ลิมบิคซิ สเต็ม” ถ้าเราดูแลอารมณ์ดีเวลาเข้าเรี ยนก็จะรู ้เรื อง ภาวะทีดีทีสุ ดคืออารมณ์สงบแต่ตืนตัวพูดง่าย ๆ สงบไปก็ง่วง ตืนตัวไปในก็วนวายจนอ่านและเรี ยนไม่รู้เรื องสมองไม่รับ ุ่ ่ข้อมูล ดังนั$น หากจะท่องหนังสื อแล้วรู ้สึกใจไม่สงบ วุนวาย ให้ลองไปเดินเล่นหรื อให้อาหารปลาหรื อทําสมาธิ แต่ถาง่วงเกินไปก็ออกไปวิง ้เหยาะ ๆ หรื อหาอะไรอร่ อยเบา ๆ กิน หรื อดืมนํ$าแก้วโตแล้วมองดูใบไม้ในสวนมีอีกสารพัดแต่หวใจหลักคือใจเราต้องสงบและสมองต้องตืนตัว หััไปพร้อม ๆ กัน
 6. 6. สมองทํางานตลอดเวลาจิตใต้สานึกทํางานทั$งวันทั$งคืนนะถ้าจะทํางานก็ลองจัดสภาพแวดล้อม ํให้สะอาดดูน่าทํางานจิตใต้สานึกจะได้พร้อมบันทึกข้อมูล ํ สมองต้องการออกซิ เจนหนึงในวิธีป้อนพลังให้สมองคือการฝึ กท่ายืนท่านังถ้าหลังงอก็รีบเปลียนซะอีกอย่างถ้านังทํางานไปสักพักก็ลุกไปเดินเปลียนท่าทางบ้างเพราะเมือเราลุกปอดก็จะจุออกซิเจนเพิมได้หายใจเข้าออกดีดีนาออกซิเจนไปเลี$ยง ํสมองบ้าง
 7. 7. ทักษะสมองทีต้องใช้ในรั$งโรงเรี ยนทักษะการอ่านเร็ วทักษะการจดโน้ตทีทรงพลังทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพ
 8. 8. ทักษะการอ่านเร็ ว ่เปิ ดหนังสื อดูสารบัญ ดูวาเขียนให้ใคร มีเรื องอะไรบ้างแล้วเปิ ดผ่านอย่าง ่เร็ ว ๆ หน้าละวิดูวาเนื$อหามากน้อยเพียงใดเทคินคการมองผ่านหนึงวิคือจินตนาการเห็นตัว X ใหญ่ ๆ อยูตรงกลาง ่หน้าหนังสื อ แล้วเปิ ดหน้าหนังสื อผ่านไปแบบเร็ ว ๆ แล้วข้อมูลต่าง ๆ จะ ่เข้าไปอยูในระบบจิตใต้สานึกของเรา ํจากนั$นอย่าเพิงอ่านเปิ ดอ่านหัวข้อใหญ่ ๆ ว่าอันไหนไม่รู้จริ ง ๆ แล้วจะเกิดคําถามว่าทําไมเราต้องรู ้นีแหละเราถึงเริ มเปิ ดอ่าน
 9. 9. ทักษะการจะโน้ตทีทรงพลังไมนด์แมป…แผนทีความคิด มป…นําสิ งทีเรี ยนมาโน้ตย่อด้วยรู ปภาพและสี สันจะทําให้เรามีความสนใจและอยากทีจะอ่าน เราต้องเขียนจากหัวข้อใหญ่ ๆ ก่อนกระจายย่อยไปเรื อย ๆ แตกกระจายคล้ายการทํางานของเซลล์สมองตามธรรมชาติไมนด์แมปจะช่วยให้เราฝึ กคิดเป็ นรู ปภาพ เป็ นสี ซึงตรงเผงกับลักษณะการจําตามธรรมชาติของสมอง
 10. 10. ทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญขั$นตอนและวิธีพ$นฐานเลย อ่านมาก ๆ กินอาหารทีจะเสริ มสร้างเส้นใย ืไมอิลินพวกไขมันดีๆวิตามินนํ$ามันตับปลาปลาทะเลนํ$าลึกหาจุดทีชอบในวิธีทีเกลียดให้ได้แล้วตั$งใจฟังเสร็ จแล้วค่อยไปอ่านเสริ มสัก 5-10 ครั$งซํ$า ๆ
 11. 11. ทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ครู ทุกคนทีสอนแล้วเราจะฟังเข้าใจรู ้เรื องสิ งทีทําได้คือเตรี ยมตัวเราให้ดีอ่านก่อนบ้างอะไรบ้างจําไว้เสมอว่าในสนามรบไม่มีใครส่ งทหารฝึ กหัดเข้าไปสู ้ ดังนั$น ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึ กฝน ห้องเรี ยนเป็ นสนามรบทีสําคัญทีต้องจับอาวุธอย่างมันคงเสมอลองนังนับลมหายใจเข้าออก ทุกเช้า เย็น สักวันละ 12 นาทีดูสก 3 ัเดือนคุณจะเห็นความแตกต่างของการเรี ยน(ห้ามคอดเรื องอืนนับแต่ลม น(หายใจนะ)หายใจนะ)
 12. 12. อิอิเล่านิดวางแผนชีวิตตั$งแต่เปิ ดเทอมเลยเข้าเรี ยนปุ๊ บวิชานี$ตองเกรด 4 ชัวร์ ้ผูกมิตรกับหนังสื อเรี ยน(เราเป็ นเพือนกันนะ) น( นะ)ไปเรี ยนเทคนิคการอ่านเร็ วมาอ่านช้าหนังสื ออาจกลายเป็ นยานอนหลับอย่างดีเลยนะ ้ ั ็ัรู ้วิธีจดโน้ตทีทรงพลังให้ดีใช้บาง อะไรบ้างไม่มีตงค์ซ$ือก็เอาสักสามสี กยงดีหัวข้อสี เนื$อหาสี รายละเอียดย่อยสี ก็ได้แล้วถ้ากลัวครู วิงเข้าหาบ่อย ๆ ไม่ใช่ชนนะ ไปคุยไปหาบ้างเอาเวลาคุยโทรศัพท์มานังติวกันดีกว่ามั$ย เมล์กเ็ ช็คสัปดาห์ละครั$งพอโทรทัศน์เอาไว้ดูข่าวพอเดีAยวไปดูหนังตบจูบมาหมดอารมณ์อ่านพอดี
 13. 13. เตรี ยมพร้อมแบบนักเรี ยนมืออาชีพวันแรกเปิ ดเรี ยนตั$งเป้ าเลยวิชานี$เกรด 4 เมือตั$ งใจอย่างมุ่งมันย่อมทําได้เพราะเราก็จะตั$งใจไปด้วยแต่ถาเราสนิทกับครู ผสอนเราจะเกรงใจไม่กล้า ้ ู้คุยและตั$งใจเรี ยนมากลองดูนะตีซ$ ีครู เลยศึกษาคําอธิบายรายวิชาทีคาบแรกครู ชอบเอามาให้จดหรื อเอามาแจก รู ้ ่เขารู ้เรารบร้อยครั$งชนะร้อยครั$งรู ้ไว้วาจะเรี ยนอะไรบ้างจะได้เตรี ยมพร้อมสร้างปฏิทินการเรี ยนส่ วนตัวปฏิทินนี$คุมชะตะเราถ้าไม่ทา ํตามชีวิตดับ ตั$งเองเลย วันส่ งงาน อ่านหนังสื อเทียวดูหนังจัดให้เหมาะสม
 14. 14. เปิ ดผ่านตาทุกหน้าเลยเมือรู ้เค้าโครง-เนื$อหาวิชาแล้ว ถ้าวิชานั$นมีหนังสื อ เอามาเปิ ดจากสารบัญเปิ ด โครง-ผ่าน ๆ นะไม่ได้ให้อ่าน ตายพอดีอ่านหมดตั$งแต่วนแรกแค่เปิ ดผ่านครบทุก ัหน้าสักรอบหนึง ดูหวข้อ ดูรูป ดูตาราง หรื อกราฟทีมีในหนังสื อพอ นีแหละ ัพื$นฐานการอ่านเร็ วอีกข้อเข้าเรี ยนก่อนเวลา 5 นาที แต่คงยากวิชาทีแล้วก็ปล่อยช้าแล้วยังอุตส่ าห์ปวดฉี หิ วนํ$าอีกพยายามนะ นํ$าก็พกไปซิ ส่ วนเข้าห้องนํ$าไม่ปวดมากไปเรี ยนก่อนหาปากกาคู่ใจ พกเสมอติดตัวขี$เยียวก็เอาไปไม่ใช่ให้ไปเขียนประตูหองนํ$านะ้เผือมีอะไรหิ วได้หรื อถึงเวลารี บอยากจดจะได้ไม่ตองเสี ยเวลาหาและไอ้ ้ปากกาแท่งนี$แหละช่วยได้ดีเมือเราสอบเพราะมันจดมาเยอะน่าจะจําอะไรได้บ้างนะ 555
 15. 15. เขียนสองมือคือผูพชิต ้ ิหัดใช้ร่างกายทั$งสองซีก คอร์ปัส คัลโลซัม(ไม่รู้ถามกูเกิล)จะได้พฒนา ัสมองจะได้สงงานเร็ วเมือทํางานไม่ถนัด ัลับเฉพาะน้องผูหญิง(ผูชายอ่านกระเทยนะยะ) ถ้าปวดท้องทุกเดือน ้ ้ นกระเทยนะยะ)รุ นแรงจนต้องขาดเรี ยนบ่อย ๆ ถ้าเรี ยนโยคะได้ลองเรี นยดูซิ แต่ถาอยาก ้หายปวดท้องถาวร กินวิตามินซึงเป็ นนํ$ามันจากดอกพริ มโรสผูเ้ ชียวชาญบอกว่ากินแล้วผิวจะอุมนํ$า สวยเต่งตึง วันละเม็ดพอ ้กินวิตามินรวมเป็ นประจํา แต่ถากินอาหารครบห้าหมู่ได้กจะดี ้ ็
 16. 16. อยากเรี ยนเก่งอย่าลดความอ้วนแบบไม่ฉลาดไขมันทีเราลดความอ้วนออกไปนั$นเป็ นไขมันดี ๆ ทีไปเลี$ยงสมองนันเองถ้าอย่างของทอดความร้อนสู งลดไปถอะ หนังไก่หมูสามชั$น แต่อย่างปลาไขมันสู ง ถัวงา ข้าวไม่ขดสี อย่าไปงดหรื อลดเลยของดีดีท$ งนั$น นะ ั ันะนะเปลียนนํ$าโปรดเป็ นนํ$าเปล่า สําหรับนํ$าอัดลมกาแฟบอกเลยว่าไม่ควรดืมถ้าลงแดงแบบว่าอยากกินมากนํ$าอัดลมดืมนํ$าเปล่าตามไปซะมาก ๆโดยเฉพาะกาแฟหนึงแก้งต้องดืมนํ$าเปล่าตามสักสองแก้วนะจะดี
 17. 17. กินของโปรดก่อนเข้าเรี ยนแบบ HAPPY กินแล้วดีมีความสุ ขเรี ยนสนุกแน่ ๆ อย่าไปแอบกินมันในห้องแทนทีจะดีกลับระแวงไม่มีสมาธิซะอีกนีนํ$าใจไทยชนะใจคนทัวโลกแค่นงหน้าตั$งใจเรี ยนอย่างน้อย ๆ เหลืออีก ั ่คะแนนจะขยับเกรดครู เค้าก็ให้อยูแล้วจัดห้องหับอ่านหนังสื อไอ้พวกมีตะเกียงอโรมาโทรบี$อย่าเลยชวนง่วงอย่างยิง ็จัดให้เปิ ดหน้าต่างอาการถ่ายเท แอร์กอย่าเลยหลับคาโต๊ะสมองขาดนํ$าซะอีก ็ร้อนเกินก็เหงืออกตายซะมั$ง จัดทีโล่งแสงดีกพออาการถ่ายเทสะดวก แต่ที ็จริ งนะหนังสื อไม่ตองมานังอ่านเป็ นเรื องเป็ นราวอะไรอย่างนี$กได้อยู ้ ้ตรงไหนอยากนั$งอ่านก็เปิ ดอ่านพลิกผ่านให้เข้าตาอยูเ่ รื อย ๆ ก็ได้ประโยชน์ดีกว่ามาอ่านแล้วหลับ หรื อดีกว่าไม่ทาอะไรเลย ว่าไหมละ ํเออเวลาอ่านนะเตรี ยมนํ$าไว้ใกล้ ๆ ก็ดี จิบทีละนิดทีละหน่อย
 18. 18. ่ เวลานักเรี ยนมืออาชีพอยูในห้องเรี ยนใช้ปากกาสายรุ ้งพกติดกระเป๋ าไว้เลย ถ้าครู ไม่ให้เขียนก็ไปเขียนใส่ สมุดเฉพาะของเราคนเดียวก็ได้ อ่านเองเลยรู ้ใจครู ไม่ใช่ประจบนะแต่รู้ใจว่าครู ชอบอะไรแบบไหน คอยไปรับท่านอะไรอย่างงี$ หรื อครู ชอบคนเขียนรายงานละเอียดก็ทาให้ดี ํเป็ นไปได้ทีอัดเสี ยงวางไว้หน้าครู จะดีมาก ไม่ใช่เอาไว้มานังฟังตลก ๆนะ หรื อไม่ใช่เอาไปวางกันครู ดุ เพราะครู ตองพูดแต่อะไรดีดี อัดเอาสิ งที ้เรี ยนมาไว้ฟังแถมประโยชน์สองชั$นคือครู จะเห็นว่าเราตั$งใจมากถ้าสอบ ็ไม่ดีกคงต้องถามและช่วยแน่ ๆ
 19. 19. นังหน้าห้องป้ องกันหลับใน ็นังหลังห้องถ้าไม่คุยไม่เล่นเกมก็แอบหลับแน่ ๆ ส่ วนใหญ่ครู กอคติกบ ั ่เด็กหลังห้องอยูแล้วด้วยในหลาย ๆ วิชา แย่งกันนังหน้าได้จะดีไม่ใช่พอมาก็แย่งกันนังหลังให้เต็มก่อนหาวไม่เสี ยหายไม่ได้ผดกฎหมายนะจร้าสมองเรานะต้องการออกซิเจน ิมากการหาวก็เป็ นวิธีหนึงทีสามารถเรี ยกออกซิเจนเข้าสู่สมอง จัดโต๊ะ(เล็กเซอร์)ให้น่าเรี ยนเวลาเรี ยนโต๊ะเป็ นของเรา ฮา ๆๆ จัดปากกาบางลบดินสอไว้บนโต๊ะให้เป้ นระเบียบพร้อมใช้ วิชาไหนมันยากโคตรก็ปิดโทรศัพท์ไปเลยยิงดี
 20. 20. เป็ นไปได้ใช้สมุดจดไม่มีเส้นบางครั$งสมุดจดมีเส้นก็เหมือนจํากัดความคิดคิดสร้าสรรค์วาดรู ปไม่ได้เลย ถ้าจําเป็ นต้องส่ งครู พกไปอีกเล่มซิเอาไว้ละเลงตามชอบใจเลย
 21. 21. หลังเรี ยนเตรี ยมตัวสอบคิดว่าสิ งทีจะสอบเป็ นรหัสลับจากต่างดาวซิเราต้องมาถอดรหัสสิ งทีครูสอนว่ามันคืออะไรให้เป็ นภาษาแบบชาวโลกอย่างเราเองคนเดียวจะเข้าใจ(ถอดความจดเป็ นภาษาเรา) ใจ( ภาษาเรา)ทบทวน ทบทวน ทบทวน แต่สิงทีดีทีสุ ดคือการย้อนกลับมาอ่านทวนข้อมูลเป็ นประจําเสมอ สามวันก่อนสอบนอนไปเลยอย่าไปอ่านเพราะอ่านมาเต็มทีแล้วให้สมองจัดระบบไปนังฟังเสี ยงทีอัดมาบนรถฟังไปฟังไป
 22. 22. ฝึ ก ๆ ๆ หัด ๆ ๆ ่ ฝึ กท่องหนังสื อในทีอึกทึกเสี ยงดังเพือทีว่าเมือไปอยูทีไหนก็สามรถสร้างโลกแห่ ง การอ่านของเราขึ$นมาได้เลยแม้ในโรงอาหารขณะนังรอเพือน ใครจะว่าบ้าอ่านก็ ช่างเราเก่ง 555 ั เรี ยนแบบวิงแข่งร้อยเมตร เด็กไทยใช้กนเยอะเลยเรี ยนไม่รู้จกเหน็ดเหนือยไม่พก รู ้ ั ั ไว้นะผิดปกติสมองคน ถึงทําให้เก่งมากแต่เหนือยมาเหมือนกัน บางคนเอาแต่เรี ยน สังคมหายเลยก็มี สมองของเราทํางานได้ในช่วงระยะเวลาสั$น ๆ ต้องพักเครื อง ให้สนิทแล้วจึงสตาร์ ทเครื องให้ทางานอีกครั$ง ช่วงสั$น ๆ นั$นประมาณห้าสิ บถึงเก้า ํ สิ บนาทีถ้าหมดเวลาควรพัก 20-40 แล้วค่อยมาทําใหม่หรื อค่อยกลับมาอ่านหนังสื อใหม่ 20-
 23. 23. ใช้เวลาซ่อนเร้นให้เป็ นประโยชน์เช่นบางคนอาบนํ$านานมาก กินข้าวช้าลองใช้เวลาช่วงนี$เอาเทปอัดเสี ยงครู มาเปิ ดฟังซิอาบไปฟังไป กินไปฟังไปก็ดีนะใช้เวลาเป็ นประโยชน์โน้ตกาวแถบจิAวโน้ตย่อนอกเล่มเอาไว้บนทึกข้อมูลในหนังสื อเล่มโตทีต้อง ัเปิ ดนานไม่อยากดูสารบัญ ใช้เลยดูง่ายได้ผลถ้าเป็ นวิชายาก ๆ ทีต้องจําศัพท์ลองใช้โน้ตย่อกระดาษแข็งนะ ด้านหน้าเขียนศัพท์ดานหลังเขียนคําแปล อ่านมันทุกวันสักเดือนละ 1000 คําแต่ตองพก ้ ้ไปทุกทีนะเพือมีเวลาพกออกมาอ่านก่อนสอบสักเดือนได้ผล ่ถ้าจําไม่เก่งลองมาจําเป็ นภาพดูซิโอ๊ยสบายมากพอนึกภาพออกก็รู้วามันคืออะไรมาได้ไงแล้ว แต่จาภาพได้ตองรู ้เนื$อหาในภาพด้วยนะ ํ ้
 24. 24. ท่องหนังสื ออีกมืออย่าลืมถือปากกา เพราะบางทีคงอยากจดแต่กว่าจะหาปากกาเจอก็ลืมซะงั$น (จําไว้เมือใดก็ตามทีจะนังลงท่องหนังสื อเราจะมีสมุดหรื อกระดาษว่างไว้จดโน้ตย่อตรงหน้าและปากกาคู่ใจในมือ)ท่องให้ดีมีความสุ ข ก็ท่องไปจดไป ท่องไปหลับตาจินตนาการไป(ไม่ใช่ ตนาการไป( นะ) ตะโกนไป( ่หลับนะ) ท่องไปเดินตะโกนไป(อยูในทีส่ วนตัวคนเดียวก็จะดีกว่านะ) ท่อง นะ)ในทีทีเรามีความสุ ข ท่องกับเพือน ท่องในทีหลับไม่ได้ (แล้วแต่คนแหละ) นแหละ)ท่องไปกินไป(เฉพาะบางคนทีคิดว่ากินแล้วไม่หลับไม่อวน) ไป( ้ น)ติวให้เพือนแล้วเราสมองดี เพราะยิงติวเหมือนยิงได้ทบทวนใช่ไหมละแถมยังได้ช่วยเพือนจนเป็ นทีรักอีกด้วยนะ ่ดุโหงวเฮ้งอาจารย์ เวลาเรี ยนดูนิสยอาจารย์ซิวาท่านเป้ นคนอย่างไงชอบ ั ่อะไรยุงยากซับซ้อนหื อเปล่าแล้วมาอ่านหนังสื อคิดว่าเราเป็ นครู ซิ ถ้าเรานิสยแบบนั$นจะออกข้อสอบอย่างไง ั
 25. 25. ซิ ล ซิ ล ในห้องสอบลองไปดูหองทีจะต้องสอบก่อนเมือตารางสอบออก ไม่ใช่ให้ไปจด ้โพยไว้ก่อนแค่ให้ไปดูกนตืนเต้น ัลองไปถึงห้องสอบก่อนสักชัวโมงซิเพือมีการเปลียนแปลงกะทันหันหรื อกันรถติด กันคนมาซ่อมถนน รางรถไฟพัง อะไรอย่างนี$เป็ นต้นแต่งชุดทีคิดว่าดีทีสุ ดไม่มีกลินไม่สกปรกไม่ขาด ชุดทีคิดว่าใส่ แล้วดูดีมีความสุ ขนั$นแหละจะได้ไม่ระแวงและยังมันใจในการทําข้อสอบด้วยสมาธิ สกหน่อยก่อนเข้าห้องสอบ เข้าปุ๊ บอย่าเปิ ดจําอะไรจดลงกระดาษ ัให้หมดเปิ ดแล้วเดีAยวอึลลืมหมด
 26. 26. ั สรวงสวรรค์กบข้อสอบถึงร้ายก็ยงรัก ตั$งใจทําไม่บ่นคิดจินตนาการถึงสิ งทีอ่านมาทํามา ัไปไหนเราไปด้วยกัน ก่อนสอบเราเอาหนังสื อเรื องนี$ไปไหนมาไหนด้วย ่นีต้องอยูในหัวนีแหละออกมาเร็ วสมองงงงงเอยอ่านแล้วบันทึกข้อมูลไว้ตลอดนีหว่าต้องจําได้แหละ นึกซินึก
 27. 27. หลังสอบเสร็ จอย่าเพิงรี บโยนหนังสื อเรี ยนทิ$ง มันอาจมีประโยชน์มากมายกับเราทีหลังนะดูแลและเก็บเขาไว้อย่าเอาไปชังกิโลขายหรื อเอาไปรองกล้วยแขกให้รางวัลกับตัวเองเราเคยอยากได้อยากทําอะไรถ้าช่วงนั$นทําไม่ได้เพราะติดสอบ หลังสอบทําเลย นอนทั$งวันก็ไม่มีใครว่าแล้วรี บให้รางวัลกับครอบครัวด้วยการให้เวลา เพราะช่วงสอบเราให้เวลากับ ่หนังสื อกับเพือนคนทีห่ วงและกังวลกับเราจริ ง ๆ อยูทีบ้านนะ ให้เวลานังกินข้าวด้วยกัน ดูโทรทัศน์ดวยกันแล้ว จะสบายใจไปอีกแบบ ้
 28. 28. ทั$งหมดนี$เป็ นเพียงเทคนิคบางส่ วนบางคนอาจนําไปใช้ ่ได้ทุกวิธีบางคนอาจใช้ได้บางวิธีแต่ทุกวิธียอยมีประโยชน์ใน ั ความเป็ นวิธีทีช่วยเราลองนําไปประยุกต์ใช้กบตัวนะ ทั$งหมดนีจากหนังสื อ อัฉริ ยะ…เรี ยนสนุก ของคุณ ะ… หนูดี วนิษา เรช
 29. 29. จําระเบียบการเข้ าห้ องสอบให้ ดี ไปผิดสนามสอบ ไม่ มีสทธิสอบ ิ ไม่ มีเลขทีนังสอบ ไม่ มีสิทธิสอบ ไปสายเกิน 30 นาที ไม่ มีสิทธิสอบ ห้ ามนําเครื องมือสือสารเข้ าห้ องสอบ ให้ นังสอบจนหมดเวลาใส่ นาฬิกาดูเวลาได้ แต่ ต้องไม่ ใช่ นาฬิกามือถือ
 30. 30. ชีวตในรั"วมหาวิทยาลัย ิ เข้ าไปเดียวก็รู้ เอง 0

×