Na czym się skupimy?
 Trochę o pisaniu w HTML 5
 XAML i Windows 8
 ASP.NET
 (czasem trochę) - C#
 (jeśli zdążymy) - W...
MS-DOS Executive, 1985 r.
 Niepełny OS – tylko warstwa na MS-DOS
Windows 95
 Win32 – uzupełnianie granicy między 16-biti 32-bit
Hello, world w C++
#include<iostream.h>
int main()
{
cout << "Hello World" << endl;
return 0;
}
Hello, World w Win32 (MFC)
#include <afxwin.h>
class HelloApplication : public CWinApp
{
public:
virtual BOOL InitInstance...
COM – od 1993
 Model komponentowy
 Wygodniej i łatwiej w VB
 Komunikacja między procesami
 C -> brak obiektów
 C++ ->...
.NET Framework
 Prace od 1990 r.
 Next Generation Windows Services (NGWS)
 Pierwsza beta – 2000 r.
 MSIL, CLR, CTS, Ga...
NUI
 iPad – 2010 r.
 15 milionów urządzeo w pierszym roku
 Natural User Interface (NUI)
 Historia maszyny do pisania (...
Windows Store Application
WinRT
 W przeciwieostwie do Win32 – object oriented
 Wiele języków
 COM, projekcje
 DirectX zamiast GDI
 Application ...
WinRT
WinRT – c.d.
 Oparte o COM
 Zgodne z Application Binary Interface (ABI) – interface między
systemem i komponentami
 Iin...
Wiele typów urządzeń
Demo
Windows 8
Modern UI
Windows Store
Duży zasięg
Integracja z przeglądarką
Transparentny proces
Różne modele biznesowe
Wysoki zysk dla programistów
Windows Sto...
Integracja z IE
 Get the app / switch to the app
 <meta name="msApplication-ID"content="microsoft.build.App"/>
 <meta n...
Sideloading
 Warunki
 Windows 8 Enterprise lub Windows Server 2012
 Dołączenie do domeny
 Windows 8 Pro, Windows RT lu...
Sideloading - group policy
 HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftWindowsAppx
AllowAllTrustedApps = 1
Sideloading – c.d.
 Wgranie certyfikatu użytego do podpisania aplikacji
 PowerShell
 import-module appx
 add-appxpacka...
Windows Store
 Domyślny trial + zakupy – odblokowane dla wszystkich kont
 GetAppReceiptAsync – per device, per user
 Ap...
Receipt
<Receipt Version="1.0" ReceiptDate="2012-08-28T22:11:33Z" CertificateId="b809e47cd0110a4db043b3f73e83acd917fe1336"...
Windows 8 Platform
WinRT API z bliska
WinRT
 Aplikacja jest też komponentem
 HKEY_CURRENT_USER→Software→Classes→Activatable
Classes→Package
 Dane paczki, hos...
Kilka przykładów użycia Javascript...
 Aplikacje dla Windows 8
 Gry – np. Cut The Rope, Angry Birds
 PhoneGap
 Node.js...
Demo
Typescript
HTML 5 i Windows 8
Windows 8 – akcelerowana platforma HTML
Najpopularniejsze cechy HTML5
Demo
IE 10 i HTML 5, CSS 3
WinJS
jQuery, XHR i local context
 jQuery xhr robi cross-domain check (wer. > v1.6)
 W kontekście lokalnym, jesteśmy w “ms-wwa...
Zabezpieczenia hosta
 Zabezpieczenie przed wstrzykiwaniem “złego” HTMLa
 Skrypty, iframes, event handlers, itp.
 Wywyły...
Wyłączenie zabezpieczeń
 toStaticHTML method
 DOM creation APIs
 WinJS.Utilities.setInnerHTMLUnsafe
 msWWA.execUnsafeL...
Demo
Windows 8 i HTML
XAML - podstawy
XAML - podstawy
 Dialekt XML
 Wprowdzony przez WPF, następnie Silverlight, Windows Phone,
Windows 8
 Także inne technol...
Zdarzenia
 W WPF różne – routed, bubbling, tunnel, …
 W Silverlight / Windows Phone / Windows 8 – routed
 Zdarzenie węd...
Hierarchia klas
 Dependency Object (dependency property system)
 UIElement (klawiatra, touch, …)
 FrameworkElement (lay...
Dependency Property
public static readonly DependencyProperty
MyNumberProperty = DependencyProperty.Register(
"MyNumber",
...
Attached Property
 Doklejanie swoich atrybutów do innych kontrolek
 Wszystkie inne zalety DP (style, animacje, itp.)
var...
Attached Property
public static readonly DependencyProperty IsShareButtonProperty =
DependencyProperty.RegisterAttached(
"...
<Grid.DataContext>
<local:MyDependencyObject/>
</Grid.DataContext>
Bindowanie
 POCO
 WinRT + BindbleAttribute lub ICustomPropertyProvider
<TextBlock Text="{Binding ElementName=Slider, Pat...
Two-way binding
 Dependency Properties
 INotifyPropertyChanged
 Zdarzenie PropertyChanged
 Czasem łączenie z CallerMem...
Binding - inne
 Konwertery
 Statyczne zasoby
 Lokalne
 Globalne
Style
 Globalne / lokalne
 Resource Dictionaries
<ResourceDictionary Source="Common/StandardStyles.xaml"/>
var firstOne ...
Dzień 2
Programowanie Windows 8
Przypomnienie
 Windows 8, Windows Store, sideloading, itp.
 Trochę o HTML 5, TypeScript i Windows 8 + Blend
 XAML - wpr...
Demo
Animacje
 StoryBoard
 Wykorzystywany w wielu miejscach – np. stany i szablony kontrolek
 2 typy – klasyczny i keyframe
...
Timeline (klasa bazowa)
Storyboard – c.d.
 ColorAnimation
 DoubleAnimation
 PointAnimation
 ObjectAnimationUsingKeyFrames
Layout
 Główny element – Frame
 Wewnątrz Frame – Page
 Komponowanie ekranu z różnych layoutów
 Canvas
 Grid
 StackPa...
Podstawowe kontenery na dane
 GridView
 ListView
 ListBox
 FlipView
 Źródło danych - CollectionViewSource
AppBar
<Page.BottomAppBar>
<AppBar x:Name="AppBar" Margin="10,0,10,0">
<local:ApplicationCommand x:Name=”AppBarCommands”/>...
Demo
Windows 8 i XAML
Wywoływanie kodu natywnego z C#
DllImport "avicap32.dll" "capCreateCaptureWindow"
static extern int
string int
int int int...
...a w Windows 8
using Windows.Media.Capture;
var new CameraCaptureUI
new Size
var await CameraCaptureUIMode
if
var new Bi...
 Integralna część komponentu WinRT – metadane (tzw. WinMD)
 Standard zgodny z ECMA-355 (.NET)
 CLR wiąże definicje z im...
Projekcje językowe
ImageEncodingProperties^ imageProperties = ref new ImageEncodingProperties();
imageProperties->Subtype = „JPEG”;
imageProp...
Bezpośrednie mapowania
.NET i Windows Runtime
Konwersje typów
FileOpenPicker picker = new FileOpenPicker();
picker.FileTypeFilter.Add("*");
StorageFile file = await pic...
 String – nie może być null
 Przy próbie przekazania do komponentu WinRT – exception
 Nigdy nie otrzymamy null od kompo...
 Możesz tworzyć własne komponenty WinRT
 Logika wywoływana przez C# / JS / C++
 2 typy komponentów
 Natywne – C++
 .N...
 Sygnatury API muszą wykorzystywać typy WinRT
 Tylko dla publicznych typów i właściwości
 Część typów ma sposoby na kon...
 Pod spodem klasyczny .NET (aplikacje pisane w C#)
 Specjalny profil dla aplikacji Windows Store
 Sztuczki z Reflection...
Dystrybucja komponentów WinRT
 Nie mogą byd dystrybuowane w sklepie samodzielnie
 Nie mogą byd współdzielone pomiędzy ap...
Demo
Własny komponent WinRT, integracja z HTML
 Interfejs ma być „Fast & Fluid”
 Wszystkie API trwające >50 ms muszą być asynchroniczne
 API bazują na Task<T>
Asynchr...
private void DownloadPage()
{
WebClient client = new WebClient();
client.DownloadStringCompleted += (o, e) =>
{
if (e.Erro...
private async void DownloadPage()
{
HttpClient client = new HttpClient();
string bing = await client.GetStringAsync("http:...
Asynchroniczność w C#
 Task<T>
 async, await
 Automatyczna transformacja na callbackową maszynę stanów
 Asynchroniczne...
 Automatyczna transformacja na callbackową maszynę stanów
 Asynchroniczne metody
 Oznaczone nowym słowem kluczowym “asy...
Task t, t1, t2 = ...
// Task chaining
Task t3 = t.ContinueWith( () => { ... } );
Task[] taskCollection = new Task[]
{
clie...
// Wywołanie kodu w innym wątku z ThreadPool – jako Task
int result = await Task.Run(async () =>
{
// Tu długotrwałe przet...
public Task<string> GetStringAsync(Uri uri)
{
var tcs = new TaskCompletionSource<string>();
// .....długotrwała operacja a...
// tzw. Promises
WinJS.xhr({
url:"http://www.example.org/somedata.json"
}).then(function (response) {
updateDisplay(
JSON....
Asynchroniczność
 Każde wywołanie API, które zajmuje powyżej 50 ms
 Dotychczas uciążliwe pisanie wielu callbacków
 Java...
Promises - asynchroniczność
 Obietnica dostarczenia wartości w przyszłości
 Wiązane przez metodę then()
 then(completio...
Promise
Demo
Async w Windows 8
Cykl życia aplikacji
Użytkownik
uruchamia
Splash
screen
Cykl życia aplikacji – c.d.
 Wstrzymanie aplikacji
 Fizycznie pozostaje w pamięci
 Zamknięcie
 Zamknięta przez użytkow...
Zapis stanu - najlepsze praktyki
Scenariusz Powinniśmy….
Aktywacja
// Override App’s OnLaunched
protected async override void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs args)
{
if (args....
Wznawianie
App.Current.Suspending += OnSuspending;
void OnSuspending(object sender, Windows.ApplicationModel.SuspendingEve...
Splash screen
 Domyślnie – grafika w manifest
 15 sekund na wyświetlenie pierwszej strony
 Extended Splash Screen
 Prz...
Demo
Task switching
Splash screen
Podstawowy szablon projektu
 SuspensionManager
 Zarządzanie stanem aplikacji (lokalny dla stron, globalny)
 Serializuje...
SuspensionManager
 RegisterFrame - rejestruje do automatycznego zapisywania / przywracania historii nawigacji
 Dependenc...
LayoutAwarePage – stan lokalny stron
 Automatyczne zapisywanie / wczytywanie stanu lokalnego
 LoadState – przekazany sta...
Stan lokalny
protected override void LoadState(Object navigationParameter, Dictionary<String, Object> pageState)
{
var gro...
Demo
Zarządzanie stanem
LayoutAwarePage - nawigacja
 GoBack, GoHome, GoForward
 Mysz - wstecz / dalej
 Klawiatura – wstecz / dalej
 Domyślnie ...
Zarządzanie stanem wizualnym
 WindowSizeChanged
 Zmiana stanu (filled / snapped, itp.)
 Zmiana orientacji ekranu
 Visu...
Demo
LayoutAwarePage – c.d.
Binding
Środowisko uruchomieniowe i
uprawnienia
 Paczka aplikacyjna
 App Manifest
 Blockmap – hashe wszystkich plików
 Podpis ...
Demo
Capabilities
 Klient bliski Silverlightowi czy Windows Phone
 Obecnie brak WCF RIA Services
 Obsługiwane typy komunikacji
 HttpClie...
Komunikacja
 HttpClient (brak WebClient)
 DownloadOperation / BackgroundDownloader – kiedy potrzebny
progress
 XmlDocum...
// Parse the JSON data
var array = JsonArray.Parse(result);
foreach (var item in array)
{
var obj = item.GetObject();
Reci...
Json - serializacja
[DataContract]
internal class Person
{
[DataMember]
internal string name;
[DataMember]
internal int ag...
 Live Connect
 Single sign on (SSO)
 Możliwe wykorzystanie kontekstu użytkownika
 WebAuthenticationBroker
 Integracja...
Demo
WCF, ASP.NET MVC Web API
Semantic zoom
 Zmiana „kontekstu” listy na bardziej ogólny
 Ctrl + rolka, ctrl +/-, przycisk
 Kontrolka SemanticZoom
 ...
<CollectionViewSource
x:Name="groupedItemsViewSource"
Source="{Binding Groups}"
IsSourceGrouped="true"
ItemsPath="TopItems...
Demo
Semantic Zoom
Kontrakty, integracja z
systemem
Proces share’owania
Share
 Share target
 Konieczne deklaracje w manifeście typu obsługiwanych danych
 Share source – zdarzenie DataTransfer...
Share source - przykład
DataTransferManager.GetForCurrentView().DataRequested += OnDataRequested;
void OnDataRequested(Dat...
Data Package
 Zwykły tekst (SetText)
 Sformatowany tekst (SetRtf)
 URI (SetUri)
 HTML (SetHtmlFormat)
 Pliki (SetStor...
Własne formaty
 Zalecane sprawdzenie czy typ nie jest już publicznie udokumentowany
 http://schema.org/ (np. http://sche...
Data Provider
 Zalecane, kiedy długotrwałe przetwarzanie danych
 Np. pomniejszenie zdjęcia przed udostepnieniem
 Deferr...
Demo
Share source
Share target
 Konieczna deklaracja w manifeście
 Formaty danych
 Formaty plików
 OnShareTargetActivated(ShareTargetAct...
Długie przetwarzanie
 shareOperation.ReportStarted();
 Od tego momentu brak interakcji z aplikacją share’ującą
 Użytkow...
QuickLink quickLinkInfo = new QuickLink
{
Id = QuickLinkId.Text,
Title = QuickLinkTitle.Text,
SupportedFileTypes = { "*" }...
Demo
Share target
Search
 Wpis w deklaracjach manifestu
 OnSearchActivated
 Kiedy search wywołany gdy aplikacja była zamknięta, OnLaunche...
Podpowiedzi
 Wcześniej aktywowanie aplikacji (wybranie jej z listy charms)
 SearchPane.GetForCurrentView().SuggestionsRe...
Demo
Search contract
Ustawienia
 Domyślnie tylko Permissions – na podstawie capabilities
 SettingsPane.GetForCurrentView().CommandsRequested
...
Ustawienia - kod
SettingsPane.GetForCurrentView().CommandsRequested += onCommandsRequested;
void onCommandsRequested(Setti...
Demo
Ustawienia
Zapisywanie danych
 Katalog instalacyjny
 App data
 Ustawienia lokalne – ApplicationData.Current.LocalSettings
 Konten...
Roaming Settings
 ApplicationData.Current.RoamingSettings
 Dostępne nawet, kiedy brak sieci / nie połączone konto LiveID...
Demo
Ustawienia
Devices
 Drukowanie
 NFC
 DLNA
 Tylko Windows Certified (podzbiór „Play To”)
 Obecnie m.in. najnowsze Samsung Smart T...
Demo
Drukowanie
Play To
 Strumieniowanie z naszej aplikacji
 MediaElement – muzyka, film
 Image (może zdalny PowerPoint?)
 Dostęp do d...
Implementacja Play To
<MediaElement x:Name="videoplayer" Source = "http://www.contoso.com/clip.mp4" AutoPlay="true" />
// ...
DemoPlay to
Shareowanie z osobami w pobliżu
// Rejestrujemy w klasyczny sposób kontrakt do share’owania
function setupShare() {
var dt...
App To App pickers
App To App pickers
Demo
Contacts picker
Własne protokoły
 mojprotokol://jakies/parametry
 Z przeglądarki (zarówno Metro jak i Desktop)
 Przekazywane parametry ...
Demo
Własny protokół
Touch
 Proste gesty
 Tap
 Nie to samo co mouse_down
 W przypadku myszki – dowolny czas, bez ruchu
 W przypadku ekranu...
Demo
Touch
Praca w tle
 Background Audio
 Kilka niezależnych typów (komunikator, media, gra,itp.)
 Jeden typ strumienia na raz
 B...
Execution = Trigger + [Condition]
Trigger Condition
InternetAvailable,
InternetNotAvailable,
SessionConnected,
SessionDisc...
Rejestracja - manifest
<Extensions>
<Extension Category="windows.backgroundTasks" EntryPoint="Tasks.SampleBackgroundTask">...
Rejestracja – c.d.
string BackgroundTaskName = "SampleBackgroundTask";
string BackgroundTaskEntryPoint = "BackgroundTask.S...
Aplikacje, które mogą
działad w tle
Zwłaszcza aplikacje
komunikacyjne (poczta,
komunikator, VoIP)
Okresowe uruchamianie
Ur...
Zarządzane przez użytkownika (max 7)
Przydzielanie zasobów
CPU quota Odświeżanie
Z lock screen 2 sekundy CPU 15 minut
Bez lock screen 1 sekunda CPU 2 godziny
T...
Ograniczenia dla połączeń
Tylko kiedy praca na baterii
Okres odświeżania 15 min 2 godziny dziennie
Limit na dane (lock) 0....
Demo
Praca w tle
Live Tiles – wrażenie aktywności
Dostarczają informacji, kiedy aplikacja jest wyłączona
Wrażenie, że aplikacja działa w tl...
Tiles
 2 rozmiary
 150x150 px
 310x150 px (opcja)
 Wide – konieczne ustawienie w manifeście
var tile = new SecondaryTi...
Live Tiles
Kolejkowanie notyfikacji
Secondary Tiles
 „Pinowanie” zawartości z wewnątrz aplikacji
 Proste wywołanie API
 Użytkownik potwierdza (systemowe UI...
Demo
Live tiles / secondary tiles
Notyfikacje Toast
 Podobna struktura do kafelków (oparta o szablony)
 Różne możliwości wizualne
Demo
Notyfikacje Toast
Notyfikacje PUSH - WNS
 Zdalne zmiany kafelków i notyfikacje Toast (Internet)
 Także, kiedy aplikacja jest wyłączona
 S...
PUSH – schemat działania
1. Żądamy URI kanału PUSH
2. Rejestracja w naszej usłudze
3. Uwierzytelnienie i wysłanie notyfika...
Notyfikacje – c.d.
Komunikaty: Tile, Badge, Toast, Raw
 Raw wymaga locked screen!
Wygasają po 30 dniach
 Wznowienie po...
Azure Mobile Services
 Bardzo prosty back-end w Azure
 Storage
 PUSH
 Uwierzytelnienie Live Connect
 Bezpłatnie (obec...
Demo
Azure Mobile Services
Windows Store
 Podział zysków 70:30 lub 80:20
 Reklamy – dowolnie
 Trial
 In-app purchase
 Rejestracja
 49 lub 99 US...
Konwersja z Trial
private async void ConvertTrial()
{
var licenseInformation = CurrentApp.LicenseInformation;
licenseInfor...
In-app purchase
var licenseInformation = CurrentApp.LicenseInformation;
var productLicense = licenseInformation.ProductLic...
Symulator
 CurrentAppSimulator.ReloadSimulatorAsync(file);
Demo
Integracja ze sklepem
DPI
 System automatycznie przeskalowuje w zależności od DPI
 Elementy wektorowe – bez problemu
 Grafika – może byd gors...
Grafika i DPI
 Modern Resource Technology (MRT)
 Automatycznie, na podstawie nazw
 Uwaga – nie zmieni się w runtime
 <...
Grid i typografia
 Jedno z UX Guidelines
 Zaprojektowany, aby skalował się bez zaokrągleo
Demo
High DPI
Zasoby i lokalizacja
 Automatyczne rozpoznawanie języka (ustawienia) systemowe
 Windows.Globalization.ApplicationLanguag...
• Pomaga weryfikować zasoby, wykryć nowe nieprzetłumaczone.
• UI do wyboru języka.
• Wykorzystuje standard XLIFF file form...
Skórki
<ResourceDictionary.ThemeDictionaries>
<ResourceDictionary x:Key="Default">
<x:String x:Key="BackButtonGlyph"></x:...
Demo
Zasoby
Animacje
 Animacje
 Nowe elementy StoryBoardów
 Np. Popin/PopoutAnimation
 Content Transitions
 Popup
 Page
 Conten...
Demo
Animacje
MVVM – po co?
 Separacja warstw
 Testowanie
 Wsparcie Blend
Model-View-ViewModel
 Widok
 Jak wyświetlid informację?
 View Model
 Którą informację wyświetlid?
 Interakcja, przepł...
Demo
MVVM Light Toolkit
Problem z class libraries i
przenośnością...
Portable Class Libraries
 Jedno źródło
 Jeden projekt
 Jeden plik binarny
 Wiele platform!
Dostępne mechanizmy
Aplikacja cross-platform
Demo
Portable Class Libraries i MVVM
Nieco bardziej komplikujemy...
 Nawigacja
 IoC
 Ninject
 Autofac
 async
 ...
Demo
Nieco bardziej skomplikowany przykład...
Potrzebujemy jeszcze Android, iOS?
 HTML 5 – Apache Cordova aka PhoneGap
 Xamarin Framework
 Cross-plaformowy C#
 Gene...
MvvmCross
 Bazuje (już) na Portable Class Libraries
 Cross-platformowośd
 iOS
 Android
 Windows Phone
 Windows 8
 B...
Wybrane zagadnienia (luźne)
Debugowanie komponentów WinRT
 Nie można debugowad jednocześnie kodu JS i managed
(np. komponent)
WinMD i managed code
 Ildasm /project – włączenie adaptera
 Bez tego – widzimy jak zapisane na dysku
 Z parametrem proj...
Typy WinRT
Kategoria Przykład
Standard WinRT types Windows.Foundation.Collections.PropertySet,
Windows.Networking.Sockets....
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)

2,540 views

Published on

Podstawy tworzenia aplikacji dla Windows 8 (Modern UI) w XAML, C# i komponentach WinRT.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programowanie aplikacji dla Windows 8 (WinRT)

 1. 1. Na czym się skupimy?  Trochę o pisaniu w HTML 5  XAML i Windows 8  ASP.NET  (czasem trochę) - C#  (jeśli zdążymy) - Windows Phone
 2. 2. MS-DOS Executive, 1985 r.  Niepełny OS – tylko warstwa na MS-DOS
 3. 3. Windows 95  Win32 – uzupełnianie granicy między 16-biti 32-bit
 4. 4. Hello, world w C++ #include<iostream.h> int main() { cout << "Hello World" << endl; return 0; }
 5. 5. Hello, World w Win32 (MFC) #include <afxwin.h> class HelloApplication : public CWinApp { public: virtual BOOL InitInstance(); }; HelloApplication HelloApp; class HelloWindow : public CFrameWnd { CButton* m_pHelloButton; public: HelloWindow(); }; BOOL HelloApplication::InitInstance() { m_pMainWnd = new HelloWindow(); m_pMainWnd->ShowWindow(m_nCmdShow); m_pMainWnd->UpdateWindow(); return TRUE; } HelloWindow::HelloWindow() { Create(NULL, "Hello World!", WS_OVERLAPPEDWINDOW|WS_HSCROLL, CRect(0,0,140,80)); m_pHelloButton = new CButton(); m_pHelloButton->Create("Hello World!",WS_CHILD|WS_VISIBLE,CRect(20, 20,120,40),
 6. 6. COM – od 1993  Model komponentowy  Wygodniej i łatwiej w VB  Komunikacja między procesami  C -> brak obiektów  C++ -> współdzielenie kodu między programistami  COM -> komunikacja między procesami  SOA -> komunikacja między usługami, systemami
 7. 7. .NET Framework  Prace od 1990 r.  Next Generation Windows Services (NGWS)  Pierwsza beta – 2000 r.  MSIL, CLR, CTS, Garbage Collector, …  Windows Forms  GDI/GDI+ - bezpośredni dostęp do hardware’u  2006 r. - .NET Framework 3.0  WPF – Windows Presentation Foundation  XAML
 8. 8. NUI  iPad – 2010 r.  15 milionów urządzeo w pierszym roku  Natural User Interface (NUI)  Historia maszyny do pisania (1870 r.) – Christopher Sholes  Mysz – 1960r., Xerox  Kiedy jedno kliknięcie, kiedy dwa, …  iPhone (2007 r.), Nintendo Wii, …  Kinect – 2009 r.  Obecnie – konsumeryzacja IT (Gartner), BYOD
 9. 9. Windows Store Application
 10. 10. WinRT  W przeciwieostwie do Win32 – object oriented  Wiele języków  COM, projekcje  DirectX zamiast GDI  Application Container i zamrażanie (w desktop przesłonięte działa)  Bezpośrednie wywołania do kernela lub brokered call
 11. 11. WinRT
 12. 12. WinRT – c.d.  Oparte o COM  Zgodne z Application Binary Interface (ABI) – interface między systemem i komponentami  Iinspectable, Iunknown  Reference counting  Javascript – własny garbage collector  .NET – COM Interop, komunikacja przy pomocy Runtime Callable Wrapper (RCW)
 13. 13. Wiele typów urządzeń
 14. 14. Demo Windows 8
 15. 15. Modern UI
 16. 16. Windows Store
 17. 17. Duży zasięg Integracja z przeglądarką Transparentny proces Różne modele biznesowe Wysoki zysk dla programistów Windows Store
 18. 18. Integracja z IE  Get the app / switch to the app  <meta name="msApplication-ID"content="microsoft.build.App"/>  <meta name="msApplication-PackageFamilyName"content="microsoft.build_8wekyb3d8bbwe"/>  Pinned sites Badges  Polling  <META name="msapplication-badge" content="frequency=30; polling- uri=http://mysite.com/id45453245/polling.xml"/>  Ręczne odświeżenie z JS  window.external.msSiteModeRefreshBadge();  <badge value = "1-99" | "none" | "activity" | "alert" | "available" | "away" | ... version? = integer />  Link previews (share) - thumbnail  Direct invoke
 19. 19. Sideloading  Warunki  Windows 8 Enterprise lub Windows Server 2012  Dołączenie do domeny  Windows 8 Pro, Windows RT lub nie dołączony do domeny  Zakupiony Sideloading Product Activation Key  Visual Studio Express ;)  Uwaga: teoretycznie monitorowane  Instalacja  Per user – skrypty powershell  Przygotowany obraz przez IT  Podpisanie aplikacji zaufanym certyfikatem  Group Policy  Wymagane: Allow all trusted applications to install  Dostęp do Windows Store i aktualizacji (np. zablokowanie)
 20. 20. Sideloading - group policy  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftWindowsAppx AllowAllTrustedApps = 1
 21. 21. Sideloading – c.d.  Wgranie certyfikatu użytego do podpisania aplikacji  PowerShell  import-module appx  add-appxpackage udziałsieciowyapp1.appx  Get-AppxPackage –AllUsers (listuje pakiety)  Remove-AppxPackage Package1  DISM /Online /Add-ProvisionedAppxPackage /PackagePath:C:App1.appx /SkipLicense (przygotowanie obrazu)
 22. 22. Windows Store  Domyślny trial + zakupy – odblokowane dla wszystkich kont  GetAppReceiptAsync – per device, per user  AppReceipt  ProductReceipt  Signature  https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=246509&cid=b809e47cd0110a4db0 43b3f73e83acd917fe1336
 23. 23. Receipt <Receipt Version="1.0" ReceiptDate="2012-08-28T22:11:33Z" CertificateId="b809e47cd0110a4db043b3f73e83acd917fe1336" ReceiptDeviceId="4e362949-acc3-fe3a-e71b-89893eb4f528"> <AppReceipt Id="8ffa256d-eca8-712a-7cf8-cbf5522df24b" AppId="55428GreenlakeApps.CurrentAppSimulatorEventTest_z7q3q7z11crfr" PurchaseDate="2012-06-04T23:07:24Z" LicenseType="Full" /> <ProductReceipt Id="2559fa9a-9f86-0525-e655-536a6c96fac6" ProductId="Product1" PurchaseDate="2012-06-04T23:07:50Z" ExpirationDate="2012-06-07T23:07:49Z" ProductType="Durable" AppId="55428GreenlakeApps.CurrentAppSimulatorEventTest_z7q3q7z11crfr" /> <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /> <Reference URI=""> <Transforms> <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /> </Transforms> <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /> <DigestValue>npmBq7pdtq9FkfILSsHuVyD+QWiZg6J/klBKsyWhrw8=</DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>LKZSHmk6XjLaEHoJPFBB1GxVsFf2(...) 9PiVyBEOlZw==</SignatureValue> </Signature>
 24. 24. Windows 8 Platform
 25. 25. WinRT API z bliska
 26. 26. WinRT  Aplikacja jest też komponentem  HKEY_CURRENT_USER→Software→Classes→Activatable Classes→Package  Dane paczki, host uruchomieniowy  HKEY_CURRENT_USER→Software→Classes→Extensions→ContractId  Kontrakty  Tile – tak naprawdę Launch contract
 27. 27. Kilka przykładów użycia Javascript...  Aplikacje dla Windows 8  Gry – np. Cut The Rope, Angry Birds  PhoneGap  Node.js  Sharepoint  Rozszerzenia Office 2013  Azure Mobile Services  Inne ciekawostki  http://jscriptlinq.codeplex.com/ - LINQ w JS  http://bellard.org/jslinux/ - implementacja Linux w JS
 28. 28. Demo Typescript
 29. 29. HTML 5 i Windows 8
 30. 30. Windows 8 – akcelerowana platforma HTML
 31. 31. Najpopularniejsze cechy HTML5
 32. 32. Demo IE 10 i HTML 5, CSS 3
 33. 33. WinJS
 34. 34. jQuery, XHR i local context  jQuery xhr robi cross-domain check (wer. > v1.6)  W kontekście lokalnym, jesteśmy w “ms-wwa://,something-”  Błąd przy cross domain check  Workaround  Skorzystaj z WinJS XHR  Powiedz jQuery aby pominąd weryfikację  $.support.cors = true;  http://api.jquery.com/jQuery.support/
 35. 35. Zabezpieczenia hosta  Zabezpieczenie przed wstrzykiwaniem “złego” HTMLa  Skrypty, iframes, event handlers, itp.  Wywyływane gdy korzystamy z  innerHTML  outerHTML  setAdjacentHTML  Atrybuty “data-” również nie są dozwolone  Specyficzne dla WinJS są OK
 36. 36. Wyłączenie zabezpieczeń  toStaticHTML method  DOM creation APIs  WinJS.Utilities.setInnerHTMLUnsafe  msWWA.execUnsafeLocalFunction
 37. 37. Demo Windows 8 i HTML
 38. 38. XAML - podstawy
 39. 39. XAML - podstawy  Dialekt XML  Wprowdzony przez WPF, następnie Silverlight, Windows Phone, Windows 8  Także inne technologie (składniowo) – np. WF  Drzewo kontrolek  Style, animacje, bindingi
 40. 40. Zdarzenia  W WPF różne – routed, bubbling, tunnel, …  W Silverlight / Windows Phone / Windows 8 – routed  Zdarzenie wędruje w górę drzewa  Można je zatrzymad – e.Handled = true
 41. 41. Hierarchia klas  Dependency Object (dependency property system)  UIElement (klawiatra, touch, …)  FrameworkElement (layout, loaded / unloaded, binding, style)
 42. 42. Dependency Property public static readonly DependencyProperty MyNumberProperty = DependencyProperty.Register( "MyNumber", typeof (int), typeof (MyDependencyObject), new PropertyMetadata(2, OnMyNumberPropertyChange));
 43. 43. Attached Property  Doklejanie swoich atrybutów do innych kontrolek  Wszystkie inne zalety DP (style, animacje, itp.) var row = ValueText.GetValue(Grid.RowProperty);  Opakowanie jakiejś funkcjonalności  Wspierane przez designer
 44. 44. Attached Property public static readonly DependencyProperty IsShareButtonProperty = DependencyProperty.RegisterAttached( "IsShareButton", typeof(Boolean), typeof(MagicButton), new PropertyMetadata(false, new PropertyChangedCallback(Changed)));
 45. 45. <Grid.DataContext> <local:MyDependencyObject/> </Grid.DataContext>
 46. 46. Bindowanie  POCO  WinRT + BindbleAttribute lub ICustomPropertyProvider <TextBlock Text="{Binding ElementName=Slider, Path=Value}"/> <TextBlock Text="{Binding RelativeSource={RelativeSource Self}, Path=FontSize}"/>
 47. 47. Two-way binding  Dependency Properties  INotifyPropertyChanged  Zdarzenie PropertyChanged  Czasem łączenie z CallerMemberName  Model danych nie powinien byd z UI – często konieczna implementacja
 48. 48. Binding - inne  Konwertery  Statyczne zasoby  Lokalne  Globalne
 49. 49. Style  Globalne / lokalne  Resource Dictionaries <ResourceDictionary Source="Common/StandardStyles.xaml"/> var firstOne = (Storyboard)MainGrid.Resources["FirstOneAnimation"]; foreach (var storyboard in MainGrid.Resources.Values.OfType<Storyboard>()) { storyboard.Begin(); }
 50. 50. Dzień 2 Programowanie Windows 8
 51. 51. Przypomnienie  Windows 8, Windows Store, sideloading, itp.  Trochę o HTML 5, TypeScript i Windows 8 + Blend  XAML - wprowadzenie  Dependency properties, attached property  User control  Binding, datacontext, konwertery  Style, zasoby  Blend + edycja template’u
 52. 52. Demo
 53. 53. Animacje  StoryBoard  Wykorzystywany w wielu miejscach – np. stany i szablony kontrolek  2 typy – klasyczny i keyframe  (object.property).(object.property) <Storyboard x:Name="FirstOneAnimation" Storyboard.TargetName="FirstOne"> <DoubleAnimation Duration="0:0:5" Storyboard.TargetProperty= "(Rectangle.RenderTransform).(ScaleTransform.X)" From="-300" To="300"/> </Storyboard>
 54. 54. Timeline (klasa bazowa)
 55. 55. Storyboard – c.d.  ColorAnimation  DoubleAnimation  PointAnimation  ObjectAnimationUsingKeyFrames
 56. 56. Layout  Główny element – Frame  Wewnątrz Frame – Page  Komponowanie ekranu z różnych layoutów  Canvas  Grid  StackPanel  VirtualizingStackPanel  WrapGrid  VariableSizedWrapGrid  ContentControl  ItemsControl  ScrollViewer  ViewBox
 57. 57. Podstawowe kontenery na dane  GridView  ListView  ListBox  FlipView  Źródło danych - CollectionViewSource
 58. 58. AppBar <Page.BottomAppBar> <AppBar x:Name="AppBar" Margin="10,0,10,0"> <local:ApplicationCommand x:Name=”AppBarCommands”/> </AppBar> </Page.BottomAppBar>
 59. 59. Demo
 60. 60. Windows 8 i XAML
 61. 61. Wywoływanie kodu natywnego z C# DllImport "avicap32.dll" "capCreateCaptureWindow" static extern int string int int int int int int int DllImport "avicap32.dll" static extern bool int MarshalAs UnmanagedType ref string int MarshalAs UnmanagedType ref string int // więcej i więcej w podobny sposób...
 62. 62. ...a w Windows 8 using Windows.Media.Capture; var new CameraCaptureUI new Size var await CameraCaptureUIMode if var new BitmapImage await FileAccessMode
 63. 63.  Integralna część komponentu WinRT – metadane (tzw. WinMD)  Standard zgodny z ECMA-355 (.NET)  CLR wiąże definicje z implementacją automatycznie  Visual Studio 2012 „patrzy” na WinRT przez pryzmat WinMD  Natywny dla danego języka sposób wywoływania komponentu  C:WindowsSystem32WinMetadata Projekcje językowe
 64. 64. Projekcje językowe
 65. 65. ImageEncodingProperties^ imageProperties = ref new ImageEncodingProperties(); imageProperties->Subtype = „JPEG”; imageProperties->Width = 320; imageProperties->Height = 240; auto opCapturePhoto = m_mediaCaptureMgr->CapturePhotoToStorageFileAsync(imageProperties, this->m_photoStorageFile); ImageEncodingProperties imageProperties = new ImageEncodingProperties(); imageProperties.Subtype = „JPEG”; imageProperties.Width = 320; imageProperties.Height = 240; await mediaCaptureMgr.CapturePhotoToStorageFileAsync(imageProperties, photoStorageFile); var photoProperties = new Windows.Media.MediaProperties.ImageEncodingProperties(); photoProperties.subtype = „JPEG”; photoProperties.width = 320; photoProperties.height = 240; mediaCaptureMgr.capturePhotoToStorageFileAsync(photoProperties, photoStorage).then(… C++ C# JavaScript
 66. 66. Bezpośrednie mapowania
 67. 67. .NET i Windows Runtime
 68. 68. Konwersje typów FileOpenPicker picker = new FileOpenPicker(); picker.FileTypeFilter.Add("*"); StorageFile file = await picker.PickSingleFileAsync(); Windows.Storage.Streams.IInputStream inputStream = await file.OpenForReadAsync(); System.IO.Stream stream = inputStream.AsStream(); System.IO.StreamReader reader = new StreamReader(stream); string contents = reader.ReadToEnd();
 69. 69.  String – nie może być null  Przy próbie przekazania do komponentu WinRT – exception  Nigdy nie otrzymamy null od komponentu WinRT  Tablice, kolekcje - read-only lub write-only  void PassArray([In] int[] array);  void FillArray([Out] int[] array, out int size);  Interfejs, nie implementacja  List<string> vs IList<string>  Virtual - nie  Uri – tylko absolute  DateTime – tracimy informację o strefie czasowej Kiedy należy uważać
 70. 70.  Możesz tworzyć własne komponenty WinRT  Logika wywoływana przez C# / JS / C++  2 typy komponentów  Natywne – C++  .NET – C# / VB Własne komponenty WinRT
 71. 71.  Sygnatury API muszą wykorzystywać typy WinRT  Tylko dla publicznych typów i właściwości  Część typów ma sposoby na konwersję – np. extension methods  Struktury mogą mieć tylko publiczne pola  Wszystkie typy muszą być oznaczone jako sealed (oprócz kontrolek XAML)  Tylko systemowe typy ogólne Własne komponenty WinRT – zasady
 72. 72.  Pod spodem klasyczny .NET (aplikacje pisane w C#)  Specjalny profil dla aplikacji Windows Store  Sztuczki z Reflection – nie przejdą przez certyfikację  Windows Store Class Libraries lub Portable Class Libraries  Dozwolone niektóre API COM i Win32  Lista dozwolonych API Dozwolone API
 73. 73. Dystrybucja komponentów WinRT  Nie mogą byd dystrybuowane w sklepie samodzielnie  Nie mogą byd współdzielone pomiędzy aplikacjami  Mogą byd sprzedawane developerom
 74. 74. Demo Własny komponent WinRT, integracja z HTML
 75. 75.  Interfejs ma być „Fast & Fluid”  Wszystkie API trwające >50 ms muszą być asynchroniczne  API bazują na Task<T> Asynchroniczność var data = DownloadData(...); ProcessData(data); var DownloadDataAsync ProcessData ProcessDataDownloadData
 76. 76. private void DownloadPage() { WebClient client = new WebClient(); client.DownloadStringCompleted += (o, e) => { if (e.Error == null) { WebClient client2 = new WebClient(); client2.DownloadStringCompleted += (o, e) => { if (e.Error == null) { ... } }; client2.DownloadStringAsync(new Uri("http://www.microsoft.com")); } }; client.DownloadStringAsync(new Uri("http://www.bing.com")); } Asynchroniczność - trudności
 77. 77. private async void DownloadPage() { HttpClient client = new HttpClient(); string bing = await client.GetStringAsync("http://www.bing.com"); string ms = await client.GetStringAsync("http://www.microsoft.com"); naszTextbox.Text = ms; } Asynchroniczność w Windows 8 – C#
 78. 78. Asynchroniczność w C#  Task<T>  async, await  Automatyczna transformacja na callbackową maszynę stanów  Asynchroniczne metody  Oznaczone nowym słowem kluczowym “async”  Muszą zwracad void lub Task<T>  Wykorzystują operator “await” do przekazania kontroli  Wskrzeszane, kiedy operacje zostają zakooczone  Łączone z klasycznymi konstrukcjami językowymi  Wygląda jak stary, prosty kod synchroniczny!  Inne  Windows Phone 7 – async CTP  Silverlight 5 i .NET 4 - Async Targeting Pack
 79. 79.  Automatyczna transformacja na callbackową maszynę stanów  Asynchroniczne metody  Oznaczone nowym słowem kluczowym “async”  Muszą zwracać void lub Task<T>  Wykorzystują operator “await” do przekazania kontroli  Wskrzeszane, kiedy operacje zostają zakończone  Łączone z klasycznymi konstrukcjami językowymi  Wygląda jak stary, prosty kod synchroniczny! Async, await
 80. 80. Task t, t1, t2 = ... // Task chaining Task t3 = t.ContinueWith( () => { ... } ); Task[] taskCollection = new Task[] { client.GetStringAsync("http://www.bing.com"), client.GetStringAsync("http://www.bing.com"), }; // Task, który wykona się po zakończeniu tasków t1 i t2 Task t4 = t.WhenAll(taskCollection); // Oczekiwanie na zakończenie tasków Task.WaitAll(taskCollection); Task.WaitAny(taskCollection); Taski - łączenie
 81. 81. // Wywołanie kodu w innym wątku z ThreadPool – jako Task int result = await Task.Run(async () => { // Tu długotrwałe przetwarzanie danych w innym wątku... // ... await Task.Delay(1000); return 42; }); Dowolny kod jako Task
 82. 82. public Task<string> GetStringAsync(Uri uri) { var tcs = new TaskCompletionSource<string>(); // .....długotrwała operacja asynchroniczna var wc = new WebClient(); Wc.DownloadCompleted += (s, e) => { if (e.Error != null) { tcs.TrySetException(e.Error); } else if (e.Cancelled) { tcs.TrySetCanceled(); } else { tcs.TrySetResult(e.Result); } }; return tcs.Task; } Opakowanie kodu w Task<T>
 83. 83. // tzw. Promises WinJS.xhr({ url:"http://www.example.org/somedata.json" }).then(function (response) { updateDisplay( JSON.parse(response.responseText)); }, function (ex) { reportXhrError(ex); }); Asynchroniczność w Windows 8 - Javascript
 84. 84. Asynchroniczność  Każde wywołanie API, które zajmuje powyżej 50 ms  Dotychczas uciążliwe pisanie wielu callbacków  JavaScript  .then  .done  (tzw. Promise)  C#  async  await  CancellationToken, TPL, Task<T>, …  C++  Różne biblioteki  Klasa task, metoda .then
 85. 85. Promises - asynchroniczność  Obietnica dostarczenia wartości w przyszłości  Wiązane przez metodę then()  then(completion, error, progress)  then() zwraca kolejny obiekt promise  Implementacja w base.js: WinJS.Promise
 86. 86. Promise
 87. 87. Demo Async w Windows 8
 88. 88. Cykl życia aplikacji Użytkownik uruchamia Splash screen
 89. 89. Cykl życia aplikacji – c.d.  Wstrzymanie aplikacji  Fizycznie pozostaje w pamięci  Zamknięcie  Zamknięta przez użytkownika  System potrzebuje pamięci  Przełączenie użytkownika  Wyłączenie komputera  Wyjątek  Brak notyfikacji!
 90. 90. Zapis stanu - najlepsze praktyki Scenariusz Powinniśmy….
 91. 91. Aktywacja // Override App’s OnLaunched protected async override void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs args) { if (args.PreviousExecutionState == ApplicationExecutionState.Terminated) { // Do an asynchronous restore await SuspensionManager.RestoreAsync(); } if (args.Kind == ActivationKind.Launch) { if ( !string.IsNullOrEmpty ( args.Arguments ) { // handle arguments } } else if ( args.Kind == ActivationKind.ShareTarget ) { } // … }
 92. 92. Wznawianie App.Current.Suspending += OnSuspending; void OnSuspending(object sender, Windows.ApplicationModel.SuspendingEventArgs e) { } App.Current.Resuming += OnResuming; void OnResuming(object sender, object e)} // Z reguły nie potrzebne
 93. 93. Splash screen  Domyślnie – grafika w manifest  15 sekund na wyświetlenie pierwszej strony  Extended Splash Screen  Przekierownie na inną stronę od razu (progress bar)  Doczytywanie na drugiej stronie
 94. 94. Demo Task switching Splash screen
 95. 95. Podstawowy szablon projektu  SuspensionManager  Zarządzanie stanem aplikacji (lokalny dla stron, globalny)  Serializuje wynik pracy do: %userprofile%appdatalocalpackages...LocalState_sessionState.xml  LayoutAwarePage  Klasa bazowa dla wszystkich stron  Przełączanie Visual State (dla snapped, filled, itp.)  Nawigacja  Zarządzanie stanem  DefaultViewModel  Konwertery, style (przycisk wstecz, itp.), klasa bazowa (INotifyPropertyChanged)
 96. 96. SuspensionManager  RegisterFrame - rejestruje do automatycznego zapisywania / przywracania historii nawigacji  Dependency property dla klasy Frame  FrameSessionStateKeyProperty  FrameSessionStateProperty  Stan globalny - SuspensionManager.SessionState*„MojKlucz”+  Uwaga na zarejestrowne „Frames”!  Sesja – struktura  MojFrame1 (z reguły tylko jeden)  *„Navigation”, string+  *„page-1”, Dictionary<string, object>+  *„GodzinaUruchomienia”, ...+  ...  *„page-2”, Dictionary<string, object>+  ...  [MojFrame2, ...]  [MojKlucz, ...]
 97. 97. LayoutAwarePage – stan lokalny stron  Automatyczne zapisywanie / wczytywanie stanu lokalnego  LoadState – przekazany stan oraz parametr nawigacyjny  SaveState – przekazany kontener do uzupełnienia  Usuwanie stanu, kiedy nawigujemy na nową stronę
 98. 98. Stan lokalny protected override void LoadState(Object navigationParameter, Dictionary<String, Object> pageState) { var group = SampleDataSource.GetGroup((String)navigationParameter); this.DefaultViewModel["Group"] = group; this.DefaultViewModel["Items"] = group.Items; if (pageState != null && pageState.ContainsKey("Date")) { pageTitle.Text = (String)pageState["Date"]; } } protected override void SaveState(Dictionary<string, object> pageState) { pageState["Date"] = pageTitle.Text; base.SaveState(pageState); }
 99. 99. Demo Zarządzanie stanem
 100. 100. LayoutAwarePage - nawigacja  GoBack, GoHome, GoForward  Mysz - wstecz / dalej  Klawiatura – wstecz / dalej  Domyślnie – zawsze nowa instancja po back (inaczej niż w WP)  Możliwośd zmiany NavigationCacheMode – zachowanie jak w WP
 101. 101. Zarządzanie stanem wizualnym  WindowSizeChanged  Zmiana stanu (filled / snapped, itp.)  Zmiana orientacji ekranu  Visual States  FullScreenLandscape  Filled  FullScreenPortrait  Snapped
 102. 102. Demo LayoutAwarePage – c.d. Binding
 103. 103. Środowisko uruchomieniowe i uprawnienia  Paczka aplikacyjna  App Manifest  Blockmap – hashe wszystkich plików  Podpis – sprawdza spójnośd  Model uprawnieo  App Container i System Broker  Capabilities  Permissions  Izolacja procesów
 104. 104. Demo Capabilities
 105. 105.  Klient bliski Silverlightowi czy Windows Phone  Obecnie brak WCF RIA Services  Obsługiwane typy komunikacji  HttpClient (JSON, XML, ...)  Usługi ASMX  WCF  ODATA  Sockets  Bindingi WCF  BasicHttpBinding  NetTcpBinding  NetHttpBinding  CustomBinding Windows 8 i usługi
 106. 106. Komunikacja  HttpClient (brak WebClient)  DownloadOperation / BackgroundDownloader – kiedy potrzebny progress  XmlDocument.LoadFromUriAsync – kiedy wczytujemy XML  WCF – specjalne proxy dla async/await public async Task<string> MakeWebRequest() { HttpClient http = new System.Net.Http.HttpClient(); HttpResponseMessage response = await http.GetAsync("http://www.example.com"); return await response.Content.ReadAsStringAsync(); }
 107. 107. // Parse the JSON data var array = JsonArray.Parse(result); foreach (var item in array) { var obj = item.GetObject(); RecipeDataItem recipe = new RecipeDataItem(); foreach (var key in obj.Keys) { IJsonValue val; if (!obj.TryGetValue(key, out val)) continue; switch (key) { case "key": recipe.UniqueId = val.GetNumber().ToString(); break; case "title": recipe.Title = val.GetString(); break; case "ingredients": var ingredients = val.GetArray(); var list = (from i in ingredients select i.GetString()).ToList(); recipe.Ingredients = new ObservableCollection<string>(list); break; } }
 108. 108. Json - serializacja [DataContract] internal class Person { [DataMember] internal string name; [DataMember] internal int age; } // Klasycznie (DataContractJsonSerializer) MemoryStream stream1 = new MemoryStream(); DataContractJsonSerializer ser = new DataContractJsonSerializer(typeof(Person)); stream1.Position = 0; Person p2 = (Person)ser.ReadObject(stream1); // Newtonsoft Json (nuGet) – szybciej i bardziej elastycznie MyObject obj = JsonConvert.DeserializeObject<MyObject>(jsonEncodedString);
 109. 109.  Live Connect  Single sign on (SSO)  Możliwe wykorzystanie kontekstu użytkownika  WebAuthenticationBroker  Integracja z innymi usługami OAUTH 2.0  Bezpieczny, gotowy mechanizm logowania  Facebook, Google, Flickr, Twitter, Live Uwierzytelnienie – zewnętrzne usługi await WebAuthenticationBroker.AuthenticateAsync()
 110. 110. Demo WCF, ASP.NET MVC Web API
 111. 111. Semantic zoom  Zmiana „kontekstu” listy na bardziej ogólny  Ctrl + rolka, ctrl +/-, przycisk  Kontrolka SemanticZoom  ZoomedInView  ZoomedOutView  ISemantizZoomInformation  ListView  GridView  Źródło dla zoomin i zoomout musi byd powiązane  CollectionViewSource - this.groupedItemsViewSource.View.CollectionGroups;
 112. 112. <CollectionViewSource x:Name="groupedItemsViewSource" Source="{Binding Groups}" IsSourceGrouped="true" ItemsPath="TopItems" /> // ItemsPath – dla grup LINQ nie jest potrzebne List<Activity> Activities = new List<Activity>(); Activities.Add(new Activity() { Name = "Activity 1", Complete = true, DueDate = startDate.AddDays(4), Project = "Project 1" }); Activities.Add(new Activity() { Name = "Activity 2", Complete = true, DueDate = startDate.AddDays(5), Project = "Project 1" }); Activities.Add(new Activity() { Name = "Activity 3", Complete = false, DueDate = startDate.AddDays(7), Project = "Project 1" }); Activities.Add(new Activity() { Name = "Activity 4", Complete = false, DueDate = startDate.AddDays(9), Project = "Project 1" }); Activities.Add(new Activity() { Name = "Activity 5", Complete = false, DueDate = startDate.AddDays(14), Project = "Project 1" }); var result = from act in Activities group act by act.Project into grp orderby grp.Key select grp; // Dla zoom in cvsActivities.Source = result; // Dla zoomout this.groupGridView.ItemsSource = this.cvsActivities.View.CollectionGroups;
 113. 113. Demo Semantic Zoom
 114. 114. Kontrakty, integracja z systemem
 115. 115. Proces share’owania
 116. 116. Share  Share target  Konieczne deklaracje w manifeście typu obsługiwanych danych  Share source – zdarzenie DataTransferManager  OnDataRequested (args.Data – paczka z wymienianymi danymi)  Właściwości (description, title, itp.) – Title wymagany  DataTransferManager.ShowShareUI(); - programowe wywołane  Lista aplikacji docelowych filtrowana na podstawie tego co umieścimy w paczce (np. SetText, SetHTML, ...)  Możliwe umieszczenie danych w kilku „szufladach” jednocześnie (np. tekst i HTML)  np. Poczta szuka w kolejności Html -> Link -> Tekst
 117. 117. Share source - przykład DataTransferManager.GetForCurrentView().DataRequested += OnDataRequested; void OnDataRequested(DataTransferManager sender, DataRequestedEventArgs args) { var request = args.Request; var item = (ModelItem)this.flipView.SelectedItem; request.Data.Properties.Title = item.Title; request.Data.Properties.Description = „Something to share"; // Share text var textToShare = „Text to share"; request.Data.SetText(textToShare); request.Data.SetHtmlFormat(textToShare); }
 118. 118. Data Package  Zwykły tekst (SetText)  Sformatowany tekst (SetRtf)  URI (SetUri)  HTML (SetHtmlFormat)  Pliki (SetStorageItems)  Zdjęcia (SetBitmap)  Zalecane dodatkowo SetStorageItems  Własne formaty danych (SetData)
 119. 119. Własne formaty  Zalecane sprawdzenie czy typ nie jest już publicznie udokumentowany  http://schema.org/ (np. http://schema.org/Book)  Obsługa wyjątków podczas wczytywania  Obsługiwane typy  Skalary (integer, string, DateTime, itp.) poprzez IPropertyValue.  IRandomAccessStream, IRandomAccessStreamReference - np. własna klasa i DataContractSerializer  IUri  IStorageItem  Kolekcje powyższych
 120. 120. Data Provider  Zalecane, kiedy długotrwałe przetwarzanie danych  Np. pomniejszenie zdjęcia przed udostepnieniem  Deferral  providerRequest.GetDeferral();  Standardowe typy (StandardDataFormats) lub własne requestData.SetDataProvider(StandardDataFormats.Bitmap, providerRequest => this.OnDeferredImageRequestedHandler(providerRequest, this.selectedImage));
 121. 121. Demo Share source
 122. 122. Share target  Konieczna deklaracja w manifeście  Formaty danych  Formaty plików  OnShareTargetActivated(ShareTargetActivatedEventArgs args)  args.ShareOperation  Zalecane pobranie ShareOperation i przetwarzanie asynchroniczne  ShareOperation  Data – obiekt DataPackageView (praktycznie r/o DataPackage)  QuickLinkId await Task.Factory.StartNew(async () => { // Przetwarzamy Data Package } await Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, async () => { // Wracamy do wątku UI }
 123. 123. Długie przetwarzanie  shareOperation.ReportStarted();  Od tego momentu brak interakcji z aplikacją share’ującą  Użytkownik może zamknąd okno share i wrócid do aplikacji  shareOperation.ReportDataRetreived(); (opcja)  Po pobraniu danych z DataPackage  Zgłasza mozliwośd uśpienia / zamknięcia aplikacji źródłowej - optymalizacja  Może byd wywołany przed ReportStarted() – np. Task po aktywacji Share, ale przed kliknięciem „wyślij” w celu przyspieszenia procesu  shareOperation.ReportSubmittedBackgroundTask(); (opcja)  Sugerowane zgłoszenie, kiedy korzystamy z BackgroundTransfer – optymalizacja  shareOperation.ReportCompleted([quicklink]);  Zgłoszenie zakooczenia  Zapisanie quicklinka i (samodzielnie) identyfikatora np. w bazie  shareOperation.ReportError(txt);  Przerwanie operacji, toast + komunikat o błędzie
 124. 124. QuickLink quickLinkInfo = new QuickLink { Id = QuickLinkId.Text, Title = QuickLinkTitle.Text, SupportedFileTypes = { "*" }, SupportedDataFormats = { StandardDataFormats.Text, StandardDataFormats.Uri, StandardDataFormats.Bitmap, StandardDataFormats.StorageItems, StandardDataFormats.Html, dataFormatName } }; Quick Link  Formaty i typy plików niezależne od manifestu  Czyszczone / wyłączane z panelu sterowania (share -> clear list)
 125. 125. Demo Share target
 126. 126. Search  Wpis w deklaracjach manifestu  OnSearchActivated  Kiedy search wywołany gdy aplikacja była zamknięta, OnLaunched NIE WYWOŁYWANY  Konieczne ręczne zainicjalizowanie aplikacji (jak w OnLaunched)  ShowOnKeyboardInput – automatyczne otwieranie charms bar
 127. 127. Podpowiedzi  Wcześniej aktywowanie aplikacji (wybranie jej z listy charms)  SearchPane.GetForCurrentView().SuggestionsRequested  args.QueryText  args.Request.SearchSuggestionCollection.AppendQuerySuggestion(...);  SetLocalContentSuggestionSettings - pliki  Separatory – AppendSearchSeparator  Rezultaty (ze zdjęciem i opisem) - AppendResultSuggestion  Łącznie 5 elementów (sugestie, rezultaty, separatory)
 128. 128. Demo Search contract
 129. 129. Ustawienia  Domyślnie tylko Permissions – na podstawie capabilities  SettingsPane.GetForCurrentView().CommandsRequested  Komendy obsługiwane przez daną stronę  Flyout – najprościej z Callisto  Najlepiej w App.xaml.cs  W przeciwnym wypadku trzymanie referencji do strony (GC)  Flyout  Zwykła kontrolka Popup odpowiednio wypozycjonowana  Transitions  346 lub 646 pikseli
 130. 130. Ustawienia - kod SettingsPane.GetForCurrentView().CommandsRequested += onCommandsRequested; void onCommandsRequested(SettingsPane settingsPane, SettingsPaneCommandsRequestedEventArgs eventArgs) { UICommandInvokedHandler handler = new UICommandInvokedHandler(onSettingsCommand); SettingsCommand generalCommand = new SettingsCommand("generalSettings", "General", handler); eventArgs.Request.ApplicationCommands.Add(generalCommand); } // To samo z flyout (callisto) void OnCommandsRequested(SettingsPane sender, SettingsPaneCommandsRequestedEventArgs args) { // Add an About command var about = new SettingsCommand("about", "About", (handler) => { var settings = new SettingsFlyout(); settings.Content = new AboutUserControl(); settings.HeaderBrush = new SolidColorBrush(_background); settings.Background = new SolidColorBrush(_background); settings.HeaderText = "About"; settings.IsOpen = true; }); args.Request.ApplicationCommands.Add(about); }
 131. 131. Demo Ustawienia
 132. 132. Zapisywanie danych  Katalog instalacyjny  App data  Ustawienia lokalne – ApplicationData.Current.LocalSettings  Kontenery - proste grupowanie ustawieo  Composite  ms-appdata://local //roaming //temp  Pliki, sesja – ApplicationData.Current.LocalFolder  User data  Dokumenty, zdjęcia, muzyka, filmy  Roaming
 133. 133. Roaming Settings  ApplicationData.Current.RoamingSettings  Dostępne nawet, kiedy brak sieci / nie połączone konto LiveID  Max 100 KB  ApplicationData.Current.RoamingStorageQuota;  Synchronizacja, kiedy system zadecyduje  Typ połączenia z siecią, obciążenie, itp.  Brak możliwości wymuszenia synchronizacji  Composite settings dla „atomowych” zmian (konflikty)  ApplicationDataCompositeValue  Ustawienie HighPriority dla bardzo istotnych  Może byd composite  ApplicationData.Current.SetVersion – aby uniknąd problemów z wersjonowaniem  DataChangedHandler
 134. 134. Demo Ustawienia
 135. 135. Devices  Drukowanie  NFC  DLNA  Tylko Windows Certified (podzbiór „Play To”)  Obecnie m.in. najnowsze Samsung Smart TV, amplitunery Onkyo, Sony, PlayTo API, Windows Media Player, ...
 136. 136. Demo Drukowanie
 137. 137. Play To  Strumieniowanie z naszej aplikacji  MediaElement – muzyka, film  Image (może zdalny PowerPoint?)  Dostęp do danych z Media Serwerów  Aplikacja jako odbiorca Play To  Teoretycznie do wykorzystania dla dowolnego strumienia
 138. 138. Implementacja Play To <MediaElement x:Name="videoplayer" Source = "http://www.contoso.com/clip.mp4" AutoPlay="true" /> // Krok 1: PlayToManager dla widoku. PlayToManager ptm = Windows.Media.PlayTo.PlayToManager.GetForCurrentView(); // Krok 2: Zdarzenie SourceRequested (użytkownik wskazał urządzenie). ptm.SourceRequested += (PlayToManager sender, PlayToSourceRequestedEventArgs e) => { request = e.SourceRequest; // Krok 3: określenie mediów do strumieniowania PlayToSourceDeferral deferral = request.GetDeferral(); request.SetSource(videoplayer.PlayToSource); deferral.Complete(); } // Media strumieniowane do urządzenia
 139. 139. DemoPlay to
 140. 140. Shareowanie z osobami w pobliżu // Rejestrujemy w klasyczny sposób kontrakt do share’owania function setupShare() { var dtm = Windows.appModel.DataTransfer.DataTransferManager.getForCurrentView(); dtm.addEventListener("datarequested", function (e) { onDataRequested(e); }); } // Obsługujemy tak jak lokalne żądanie do share’owania function onDataRequested(e) { var dp = new Windows.appModel.DataTransfer.DataPackage(); dp.properties.title = "Our Test Text"; // required dp.properties.description = "Test Description"; // required dp.setUri(new Windows.Foundation.Uri("http://www.oddfellows.com")); e.request.data = dp; }
 141. 141. App To App pickers
 142. 142. App To App pickers
 143. 143. Demo Contacts picker
 144. 144. Własne protokoły  mojprotokol://jakies/parametry  Z przeglądarki (zarówno Metro jak i Desktop)  Przekazywane parametry do OnActivated  Działa także jako link w aplikacji  Jeśli kilka aplikacji zarejestrowanych – wybór za pierwszym razem
 145. 145. Demo Własny protokół
 146. 146. Touch  Proste gesty  Tap  Nie to samo co mouse_down  W przypadku myszki – dowolny czas, bez ruchu  W przypadku ekranu dotykowego – max. pół sekundy  DoubleTap, Holding, ...  Pointer events  PointerPressed, PointerReleased, PointerMoved  Dla palca, myszki, rysika, ...  Unikalne identyfikatory
 147. 147. Demo Touch
 148. 148. Praca w tle  Background Audio  Kilka niezależnych typów (komunikator, media, gra,itp.)  Jeden typ strumienia na raz  Background Transfer  Upload / download danych w tle
 149. 149. Execution = Trigger + [Condition] Trigger Condition InternetAvailable, InternetNotAvailable, SessionConnected, SessionDisconnected, UserNotPresent, UserPresent SystemEventTrigger ControlChannelReset # InternetAvailable LockScreenApplicationAdded/Removed NetworkStateChange OnlineIdConnectedStateChange ServicingComplete SessionConnected/Disconnected # SmsReceived TimeZoneChange UserAway/UserPresent # ControlChannelTrigger # (**) TimeTrigger # PushNotificationTrigger # (**) MaintenanceTrigger # wymaga lock permission **może byd in-proc (nie BackgroundTaskHost.exe) „Condition latching” Maintenance trigger – na zasilaniu
 150. 150. Rejestracja - manifest <Extensions> <Extension Category="windows.backgroundTasks" EntryPoint="Tasks.SampleBackgroundTask"> <BackgroundTasks> <Task Type="systemEvent" /> <Task Type="timer" /> </BackgroundTasks> </Extension> <Extension Category="windows.backgroundTasks" EntryPoint="Tasks.ServicingComplete"> <BackgroundTasks> <Task Type="systemEvent" /> </BackgroundTasks> </Extension> </Extensions>
 151. 151. Rejestracja – c.d. string BackgroundTaskName = "SampleBackgroundTask"; string BackgroundTaskEntryPoint = "BackgroundTask.SampleBackgroundTask"; void RegisterBackgroundTask() { var taskBuilder = new Windows.ApplicationModel.Background.BackgroundTaskBuilder(); var systemTrigger = new SystemTrigger(SystemTriggerType.InternetAvailable , false); var userPresentCondition = new SystemCondition(SystemConditionType.UserPresent); taskBuilder.SetTrigger(systemTrigger); taskBuilder.AddCondition(userPresentCondition); taskBuilder.Name = BackgroundTaskName; taskBuilder.TaskEntryPoint = BackgroundTaskEntryPoint; var task = taskBuilder.Register(); task.Progress += task_Progress; task.Completed += task_Completed; }
 152. 152. Aplikacje, które mogą działad w tle Zwłaszcza aplikacje komunikacyjne (poczta, komunikator, VoIP) Okresowe uruchamianie Uruchamianie kodu w odpowiedzi na zdarzenia systemowe
 153. 153. Zarządzane przez użytkownika (max 7)
 154. 154. Przydzielanie zasobów CPU quota Odświeżanie Z lock screen 2 sekundy CPU 15 minut Bez lock screen 1 sekunda CPU 2 godziny Tylko kiedy naprawdę „background” (przy uruchomionej aplikacji brak ograniczeo) Dotyczy tylko faktycznej pracy CPU!!!
 155. 155. Ograniczenia dla połączeń Tylko kiedy praca na baterii Okres odświeżania 15 min 2 godziny dziennie Limit na dane (lock) 0.469 MB n/a 45 MB Limit na dane (nie lock) n/a 0.625 MB 7.5 MB
 156. 156. Demo Praca w tle
 157. 157. Live Tiles – wrażenie aktywności Dostarczają informacji, kiedy aplikacja jest wyłączona Wrażenie, że aplikacja działa w tle i zaproszenie do powrotu Dwa mechanizmy do aktualizacji Lokalne API Notyfikacje PUSH
 158. 158. Tiles  2 rozmiary  150x150 px  310x150 px (opcja)  Wide – konieczne ustawienie w manifeście var tile = new SecondaryTile( item.UniqueId, // Tile ID item.ShortTitle, // Tile short name item.Title, // Tile display name item.UniqueId, // Activation argument TileOptions.ShowNameOnLogo, // Tile options uri // Tile logo URI ); await tile.RequestCreateAsync();
 159. 159. Live Tiles
 160. 160. Kolejkowanie notyfikacji
 161. 161. Secondary Tiles  „Pinowanie” zawartości z wewnątrz aplikacji  Proste wywołanie API  Użytkownik potwierdza (systemowe UI)  Personalizowana przestrzeo aplikacji  Takie same możliwości jak główne kafelki  Tylko lokalne obrazy  Uruchomienie przekierowuje do określonej sekcji aplikacji
 162. 162. Demo Live tiles / secondary tiles
 163. 163. Notyfikacje Toast  Podobna struktura do kafelków (oparta o szablony)  Różne możliwości wizualne
 164. 164. Demo Notyfikacje Toast
 165. 165. Notyfikacje PUSH - WNS  Zdalne zmiany kafelków i notyfikacje Toast (Internet)  Także, kiedy aplikacja jest wyłączona  Skalowalne, bezpłatne
 166. 166. PUSH – schemat działania 1. Żądamy URI kanału PUSH 2. Rejestracja w naszej usłudze 3. Uwierzytelnienie i wysłanie notyfikacji
 167. 167. Notyfikacje – c.d. Komunikaty: Tile, Badge, Toast, Raw  Raw wymaga locked screen! Wygasają po 30 dniach  Wznowienie podczas uruchamiania aplikacji  Maintenance trigger Azure Toolkit for Windows 8
 168. 168. Azure Mobile Services  Bardzo prosty back-end w Azure  Storage  PUSH  Uwierzytelnienie Live Connect  Bezpłatnie (obecnie preview)  Do 10 instancji  165 MB  Reserved – kiedy jest potrzeba  Dodatkowe opłaty  100 usług  Transfer pay-as-you-go
 169. 169. Demo Azure Mobile Services
 170. 170. Windows Store  Podział zysków 70:30 lub 80:20  Reklamy – dowolnie  Trial  In-app purchase  Rejestracja  49 lub 99 USD / rok  Dreamspark, MSDN, Bizspark – bezpłatnie 1 rok!  Od strony dewelopera  Pełne dane na temat licencji  Recipes (przypomnienie)  Symulator
 171. 171. Konwersja z Trial private async void ConvertTrial() { var licenseInformation = CurrentApp.LicenseInformation; licenseInformation.LicenseChanged += licenseInformation_LicenseChanged; if (licenseInformation.IsTrial) await CurrentApp.RequestAppPurchaseAsync(); } void licenseInformation_LicenseChanged() { if (CurrentApp.LicenseInformation.IsActive) { //Enable features.. } }
 172. 172. In-app purchase var licenseInformation = CurrentApp.LicenseInformation; var productLicense = licenseInformation.ProductLicenses["product1"]; if (!productLicense.IsActive && licenseInformation.IsActive ) { try { await CurrentAppSimulator.RequestProductPurchaseAsync("product1“, false); // No exception: enable product1 } catch (Exception) { //product 1 was not purchased } }
 173. 173. Symulator  CurrentAppSimulator.ReloadSimulatorAsync(file);
 174. 174. Demo Integracja ze sklepem
 175. 175. DPI  System automatycznie przeskalowuje w zależności od DPI  Elementy wektorowe – bez problemu  Grafika – może byd gorsza jakośd
 176. 176. Grafika i DPI  Modern Resource Technology (MRT)  Automatycznie, na podstawie nazw  Uwaga – nie zmieni się w runtime  <img src=„projector.jpg” width=80px height=80px />  Konwencja nazewnicza  ...projector.scale-100.jpg  ...projector.scale-140.jpg  ...projector.scale-180.jpg  Manualnie (zdarzenie)
 177. 177. Grid i typografia  Jedno z UX Guidelines  Zaprojektowany, aby skalował się bez zaokrągleo
 178. 178. Demo High DPI
 179. 179. Zasoby i lokalizacja  Automatyczne rozpoznawanie języka (ustawienia) systemowe  Windows.Globalization.ApplicationLanguages.PrimaryLanguageOverride  Katalogi i pliki *.resw  Domyślny – Resources.resw  x:Uid  Wybór zdjęd na podstawie kontrastu, skali, języka  Pierwszeostwo zasobów nad zapisaną wartością w XAML  Ręcznie var resourceLoader = new ResourceLoader([ew. plik resw]); this.tb.Text = resourceLoader.GetString("string1");  Manifest - ms-resource:appDescription
 180. 180. • Pomaga weryfikować zasoby, wykryć nowe nieprzetłumaczone. • UI do wyboru języka. • Wykorzystuje standard XLIFF file format. • OASIS XML Localisation Interchange File Format (XLIFF) TC • https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xliff • Dostarcza motor pseudo-języka, co pomaga zidentyfikować problemy podczas developmentu • Pozwala wykorzystać Microsoft Translator (sugestie, może tłumaczenie). • Nie pomaga w „uresourceowieniu” aplikacji – to robota programisty! • Wsparcie korekty
 181. 181. Skórki <ResourceDictionary.ThemeDictionaries> <ResourceDictionary x:Key="Default"> <x:String x:Key="BackButtonGlyph"></x:String> <x:String x:Key="BackButtonSnappedGlyph"></x:String> </ResourceDictionary> <ResourceDictionary x:Key="HighContrast"> <x:String x:Key="BackButtonGlyph"></x:String> <x:String x:Key="BackButtonSnappedGlyph"></x:String> </ResourceDictionary> </ResourceDictionary.ThemeDictionaries>
 182. 182. Demo Zasoby
 183. 183. Animacje  Animacje  Nowe elementy StoryBoardów  Np. Popin/PopoutAnimation  Content Transitions  Popup  Page  Content Control (kontenery typu Grid, StackPanel, itp.)
 184. 184. Demo Animacje
 185. 185. MVVM – po co?  Separacja warstw  Testowanie  Wsparcie Blend
 186. 186. Model-View-ViewModel  Widok  Jak wyświetlid informację?  View Model  Którą informację wyświetlid?  Interakcja, przepływ  Model  Obiekty reprezentujące dane  Logika biznesowa Databinds
 187. 187. Demo MVVM Light Toolkit
 188. 188. Problem z class libraries i przenośnością...
 189. 189. Portable Class Libraries  Jedno źródło  Jeden projekt  Jeden plik binarny  Wiele platform!
 190. 190. Dostępne mechanizmy
 191. 191. Aplikacja cross-platform
 192. 192. Demo Portable Class Libraries i MVVM
 193. 193. Nieco bardziej komplikujemy...  Nawigacja  IoC  Ninject  Autofac  async  ...
 194. 194. Demo Nieco bardziej skomplikowany przykład...
 195. 195. Potrzebujemy jeszcze Android, iOS?  HTML 5 – Apache Cordova aka PhoneGap  Xamarin Framework  Cross-plaformowy C#  Generics, Linq, Async, ...  Bazuje na Mono  Komercyjny (400 USD / platforma)  Trial w pełni sprawny (emulator)  iOS (potrzebny MAC), MonoDevelop  Android – także Visual Studio!
 196. 196. MvvmCross  Bazuje (już) na Portable Class Libraries  Cross-platformowośd  iOS  Android  Windows Phone  Windows 8  Bazuje na konwencjach (podobnie jak Caliburn.micro)
 197. 197. Wybrane zagadnienia (luźne)
 198. 198. Debugowanie komponentów WinRT  Nie można debugowad jednocześnie kodu JS i managed (np. komponent)
 199. 199. WinMD i managed code  Ildasm /project – włączenie adaptera  Bez tego – widzimy jak zapisane na dysku  Z parametrem project – widzimy tak jak widzi CLR
 200. 200. Typy WinRT Kategoria Przykład Standard WinRT types Windows.Foundation.Collections.PropertySet, Windows.Networking.Sockets.DatagramSocket Primitive types Byte, Int32, String, Object Projected types Windows.Foundation.Uri, Windows.Foundation.DateTime Projected interfaces Windows.Foundation.Collections.IVector<T>, Windows.Foundation.Iclosable Types with .NET helpers Windows.Storage.Streams.IInputStream, Windows.Foundation.IasyncInfo

×