Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schelle beleidsplan 2013-2019

141 views

Published on

Schelle beleidsplan 2013-2019

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Schelle beleidsplan 2013-2019

 1. 1. Financiën ( Kan het door den beugel?) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Meerdere factoren, vaak extern aan het gemeentelijk beleid, zetten de gemeentefinanciën zwaar onder druk. Hierbij kan verwezen worden naar: de afbouw van de Elia-heffing, de fel oplopende pensioenbijdragen voor de lokale ambtenaren en mandatarissen, de politiehervorming, de in voorbereiding zijnde brandweerhervorming, Europese richtlijnen in het kader van het waterbeleid, de afvalverwerking, de sterke vermindering van de energiedividenden, de afwenteling van taken en opdrachten van de hogere overheid naar de gemeenten,…. Het noodzakelijke klimaatbeleid vereist extra zware financiële inspanningen van alle overheden, ook van de lokale overheid. 1.2 Het strakke financiële beleid van Europa met o.m. de Basel III-en IV-normen gericht op schuldafbouw dwingt de overheid sterk te bezuinigen. De Beleids- en Beheerscyclus (BBC) beperkt in aanzienlijke mate de investeringsvrijheid en - mogelijkheden van de gemeente. Al staat de rente historisch laag, toch dwingt de BBC ook de lokale besturen tot de schuldafbouw en bemoeilijkt zij sterk het aangaan van leningen. 1.3 Het financiële keurslijf waarin alle overheden geprangd zitten, maakt dat subsidies en dotaties van hogere overheden voor de lokale overheid meer dan ooit onvoorspelbaar zijn. Inkrimpen van subsidies zal een feit zijn. 1.4 In dit onstabiel economisch kader is het voor een lokale overheid bijzonder moeilijk om een termijnplanning op te maken en een financieel beleid over meerdere jaren te programmeren. De noodzakelijke flankerende financiële voorwoorden ontbreken of zijn onvoldoende voorspelbaar. 1.5 De huidige ongunstige financiële omstandigheden worden in onze gemeente sinds december 2000 extra bezwaard door de sluiting van de elektriciteitscentrale te Schelle. 1.6 Ondanks de beperkte financiële middelen en gehypothekeerde financiële toekomstperspectieven moeten de geldmiddelen zodanig verdeeld worden dat de basisdoelstellingen van de verschillende beleidsdomeinen kunnen bereikt worden. 1.7 Per beleidspunt zal moeten nagegaan worden welke instantie het meest aangewezen is om een beleidspunt uit te voeren (gemeente, AGB, PPS, Ivebic, Igean of andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ….). 1.8 Intergemeentelijke samenwerking kan een antwoord geven op problemen en uitdagingen waarvoor de gemeente staat en de financiële draagkracht van de gemeente versterken. Hiervoor kiest onze gemeente. Een gedwongen schaalvergroting, een bestuurlijke fusie is geen afdoend antwoord op sterkere en betere bestuurskracht. 1.9 Samenwerking binnen de eigen gemeente tussen gemeentebestuur en OCMW (een verzelfstandigde gemeentelijke organisatie) dient zich bij voorrang aan en is een must. Met respect voor ieders eigenheid en opdracht moeten de kansen tot doelmatige en kostenbesparende samenwerking worden benut. Mogelijkheden hiertoe zijn een gemeenschappelijke huisvesting (alle diensten onder één dak), een samenwerking op het vlak van ondersteunende diensten zoals ICT, personeelsdienst, financiële dienst, technische ondersteuning, logistiek, … 2. Actiepunten 2.1 De gemeente streeft er naar om de twee grote belastingen, nl. de onroerende voorheffing en de personenbelasting niet te verhogen. Vanzelfsprekend is dit
 2. 2. niet. De BBC laat immers zeer weinig ruimte tot het aangaan van leningen. 2.2 Verder afbouwen van de schuldenlast is de intentie.. 2.3 Per investeringsproject wordt nagegaan welke instantie het meest geschikt is om de investering te doen (gemeente, AGB, HidroGem, Ivebic, Sociale Bouwmaatschappij, Igean, de provinciale overheid, PPS zoals NV IGS SLP- EIS, …) 2.4 Financiële draagkracht vergroten door uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking, bijvoorkeur binnen de bestaande structuren. 2.5 Optimaliseren van de samenwerking tussen OCMW en gemeente door de diensten onder één dak te brengen, door ondersteunende diensten op elkaar af te stemmen (ICT, personeelsdienst, financiële dienst,….) 2.6 De mogelijkheden van overheidssubsidies (Europa, federaal, Vlaams, provinciaal) maximaal benutten.
 3. 3. Leefmilieu en duurzaamheid (Duurzaam leven om te overleven) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Een duurzaam gebruik van ruimte, energie, water en materialen/grondstoffen is een basisvereiste voor de eigen overleving en het welzijn van toekomstige generaties. Een duurzame ontwikkeling wil de komende generaties dezelfde kansen geven als de huidige samenleving om in hun levensnoodwendigheden te voorzien. Duurzaamheid creëert solidariteit tussen generaties, overstijgt landsgrenzen en overspant de wereld. 1.2 Duurzaamheid moet uitgangspunt en maatstaf zijn bij het bepalen van het globale beleid en de acties van de meeste beleidsdomeinen (o.a. ruimtelijke ordening, openbare werken, patrimonium, verkeersveiligheid, …). We moeten vandaag werken aan een groene economie om de dag van morgen kleurrijk en kansrijk te houden. 1.3 Bouwstenen van een milieu- en duurzaamheidsbeleid zijn: respect voor de draagkracht van de aarde, het zuinig omgaan met alle natuurlijke reserves van de aarde en energievoorraden, vermindering van de ecologische voetafdruk, opwekken van hernieuwbare energie, afvalpreventie, hergebruik van grondstoffen en materialen, pesticidenvrij groenonderhoud, natuurbehoud en biodiversiteit, verdichting van de woonruimte, verduurzamen van gebouwen, vergroenen van de omgeving, het verduurzamen van de mobiliteit, vermindering van fijn stof, voorkoming van lucht-, water- en bodemverontreiniging. 1.4 Het bestuur schrijft zich in voor de 20-20-20 doelstelling (20% hernieuwbare energie; 20% energiebesparing, 20% minder CO2-uitstoot). Samen met de provincie heeft het bestuur de ambitie haar engagement van klimaatneutrale gemeente tegen 2020 invulling geven. 1.5 Het bestuur wil voor de periode 2014-2019 een nieuwe milieuconvenant voor milieu- en duurzaamheidsprojecten aangaan met het Vlaams Gewest. 1.6 Het materialendecreet (Vlarema) van 14 december 2011 en van kracht gegaan op 1 juni 2012 wil de levenscyclus van materialen verlengen, van cradle to cradle. De implementatie ervan veronderstelt de omschakeling van het klassiek afvalbeleid naar een materialenbeleid. Bedrijven maar ook de lokale overheid zullen zich stapsgewijs in deze nieuwe benadering moeten inschakelen. 2. Actiepunten 2.1 Zo snel als mogelijk wordt er een nieuwe milieuambtenaar aangeworven. 2.2 Het bestuur sluit een nieuwe milieuconvenant 2014-2019 af met het Vlaamse Gewest. Projectsubsidies kunnen worden bekomen door een keuze uit de volgende 6 doelstellingen: voorkoming van wateroverlast en overstromingen alsmede waterschaarste en droogte; beperking van bodemerosie en erosiegevoeligheid; verbetering van de lokale leefkwaliteit door vermindering van luchtverontreiniging, geluids- en geurhinder, stof, …; versterking van de biodiversiteit door instandhoudingsdoelstellingen; verlaging van broeikasgas/CO2-uitstoot en stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik. Voor de uitwerking van deze projecten wordt o.m. een intergemeentelijke samenwerking met Igean opgezet. Projecten kunnen over meerdere jaren worden gespreid. 2.3 De gedachte van afvalpreventie en afvalarme consumptie moet worden versterkt. De selectieve inzameling van afvalstoffen wordt verder doorgezet en zo mogelijk aangescherpt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ blijft het basisprincipe. Sociale
 4. 4. correcties moeten hiermee verzoend worden. Met de invoering van een betalend en niet-betalend gedeelte op het containerpark daalde het afvalcijfer (restafval, grofvuil en gemeentelijk bedrijfsafval) behoorlijk onder de Vlaamse norm van maximum 150 kg afval per inwoner op jaarbasis. Het is de ambitie om dit cijfer nog verder te doen dalen. De huidige en gediversifiëerde tarifiëring en werkwijze dienen afgewogen tegenover de veralgemening van een gecomputeriseerd diftarsysteem voor GFT+ en restafval. 2.4 Bij de bouw van meergezinswoningen van enige omvang dient nagegaan of het systeem van individuele afvalrecipiënten kan vervangen worden door een collectieve gescheiden afvalinzameling in ondergrondse containers of een vergelijkbaar systeem. Dit principe wordt ook overwogen voor kleinere verkavelingen (afvalstraatje) (zie: ruimtelijke ordening, openbare werken). 2.5 De globale afvalfactuur moet op een gerechtvaardigde en billijke manier dalen (zie o.m. 2.3). Er wordt ook onderzocht of een intergemeentelijke exploitatie van containerparken hiertoe kan bijdragen. 2.6 De kringloopwerking wordt verder gezet. Producten krijgen zo een nieuw (tweede) leven. Mogelijkheden voor de oprichting van een ‘maak- en herstelplaats’ in intercommunaal verband en met middelen uit de sociale economie moeten worden onderzocht. 2.7 Thuiscompostering wordt verder ondersteund. 2.8 Het pesticidenvrij onderhoud van het openbaar domein wordt verder gezet. Deze aanpak veronderstelt blijvende investeringen in aangepaste machines (onkruidbrander, veegmachine geschikt voor voet- en fietspaden, ...), nieuwe werkmethodes (aanbrengen van onkruidwerende matten, verdichten van de beplanting,…) en extra inzet van mensen, waarbij beroep zal gedaan worden op externe bedrijven, bijvoorkeur uit de sociale economie. Een peter-en meterschap over groene stroken kan (terug) worden uitgeprobeerd. Een zekere tolerantie naar (on)kruidgroei mag van de burger verwacht worden. 2.9 Afvalwater moet worden afgevoerd via een collectief systeem of gezuiverd via IBA’s (riolering, drukleiding). Tegen het einde van deze legislatuur moeten alle ontbrekende schakels van afvalwateropvang weggewerkt zijn (zie openbare werken). De waterzoneringsplannen moeten dan volledig zijn uitgevoerd. Hiervoor wordt beroep gedaan op HidroGem. De realisatie van deze opdracht is afhankelijk van het bekomen van overheidssubsidies. 2.10 Pesticidenvrij groenonderhoud voorkomt ernstige verontreiniging van grondwater (zie punt 2.8). 2.11 Een goede waterberging- en huishouding veronderstelt een oordeelkundig onderhoud van grachten. Deze opdracht wordt behartigd door HidroGem en zal (grotendeels) geleidelijk worden overgenomen door de provincie. 2.12 Onnodige verharding van oppervlakte moet worden voorkomen (zie: ruimtelijke ordening). Waar mogelijk en zinvol worden verharde terreinen open gebroken (‘ontpit’) of meer waterdoorlatend gemaakt (zie openbare werken). De trend om voortuintjes te verharden dient te worden afgeremd. 2.13 Het bestuur engageert zich er toe een klimaatneutrale gemeente worden. Tegen 2020 moeten hiertoe wezenlijke stappen zijn gezet. Een globaal energieplan moet hiervoor worden opgezet. Dit streven doorkruist alle domeinen van het beleid. Initiatieven en acties zullen mee moeten gedragen door externe partners (zoals de provincie, VITO, Igean,….). . 2.14 Conform de Europese doelstellingen streeft het bestuur ernaar om tegen 2019 haar gemeentelijke gebouwen te verduurzamen tot BEN’s (Bijna Energieloze Gebouwen). Deze immense opdracht veronderstelt ruime financiële middelen. De realisatie zal
 5. 5. afhankelijk zijn van de financiële haalbaarheid. Zonder leningen aan te gaan is dit niet mogelijk. 2.15 Bij de recente uitbreiding van de gemeentelijke basisschool De Klim werd een aanzet tot verduurzaming gegeven (isolatie daken, plaatsing van superisolerend glas en zonnepanelen, waterrecuperatie,...) Een dossier wordt opgestart voor de isolatie van de buitenschil van het bestaande gebouw. Sporthal (AGB) en de BKO (Schellebel) dienen eveneens te worden verduurzaamd. Voor de administratieve diensten en het OCMW worden acties opgestart zodra er duidelijkheid is omtrent de definitieve huisvestiging van deze diensten. 2.16 Het bestuur spoort haar gemeentelijke afgevaardigden in de Sociale Bouwmaatschappij aan om haar woningpatrimonium tegen 2020 te verduurzamen (aanbrengen van superisolerend glas, isoleren van daken/gebouwen, energiezuinige stookinstallaties, …). Ook hier is de realisatiegraad afhankelijk van beschikbare financiële middelen. Bij nieuwbouw of grondige renovaties moet energiezuinigheid centraal staan. 2.17 De gemeente blijft energiebesparende en –opwekkende maatregelen financieel ondersteunen en stemt haar beleid ter zake grotendeels af op de subsidiepolitiek van Eandis. Ook beleidsmatig krijgen initiatieven mbt hernieuwbare energie actieve ondersteuning (plaatsing van windmolens in diverse uitvoering al dan niet met participatie van de burger, zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, ….). 2.18 De gemeente participeert zo mogelijk in privé-installaties van hernieuwbare energie (windmolens) (AGB) (projecten via IKA). 2.19 Het bestuur handhaaft haar systeem van alternerend doven van de openbare verlichting . Op termijn kan dit misschien vervangen worden door een ‘dimsyteem’. Bij vernieuwing of uitbreiding van openbare verlichting wordt gekozen voor de technisch meest geavanceerde technologie inzake energie-efficiëntie. Een masterplan Openbare Verlichting (van analyse tot actie) moet op termijn tot een hogere energie-efficiëntie en besparing leiden. 2.20 Bij verkavelingsvergunningen moet de ecologische component versterkt worden (minder verharding en meer groen, verdichting). Bij bouwvergunningen zal er extra aandacht gaan naar duurzaamheid (waterrecuperatie, groendaken, beperking van verharding, lage-energiewoningen of zelfs energiereproducerende woningen, …) (zie: ruimtelijke ordening). 2.21 Een groeninventaris wordt opgesteld in functie van een groenbeheers- en onderhoudsplan (hogeschool, provincie). 2.22 De gesaneerde stortplaats-Van den Bosch wordt verder aangeplant (ca 5 ha). De provincie verwerft met Vlaamse subsidies aanpalende gronden (vliegasstort) om deze te bebossen (ca 13,5 ha). De zone in het gewestplan aangeduid als kleiontginningszone met nabestemming natuur wordt tot natuurontwikkelingsgebied opgewaardeerd met als eindresultaat een groot bos (Berrenheibos). Een bosbeheersplan moet worden opgesteld. In het kader van de 30-jarige nazorg van de sanering van de stortplaats neemt de gemeente in overleg met OVAM enkele controle- en opvolgingstaken op zich. 2.23 De gronden door de gemeente ter beschikking gesteld voor het natuurontwikkelingsgebied langsheen de Kelderijlei (ca 1 ha) en beheerd door Velt en Natuurpunt blijven voor dit doel gevrijwaard. 2.24 De gemeente steunt verder de beplantingsactie ‘Behaag Natuurlijk’, subsidieert de aanplanting van knotwilgen, het knotten van bomen en het plaatsen van zwaluwnesten, zet de levensboomactie verder, promoot verder streekeigen groen en verleent steun aan beschermingsacties van flora en fauna (bv bijenhotel,…). 2.25 De gemeente participeert aan acties van het Regionaal Landschap Rivierenland. Samen met ANB, VLM en andere partners worden gesubsidieerde en haalbare
 6. 6. plattelandsprojecten ontwikkeld. 2.26 Bermen en grachten worden onderhouden volgens de bepalingen van het wegbermdecreet. 2.27 Kapotte bomen worden jaarlijks vervangen. 2.28 Het bestuur gaat na hoe exoten zoals de Japanse Duizendknoop kunnen worden bestreden. 2.29 Sensibilisering rond voorkoming van water,- lucht-, geluid- en bodemverontreiniging zal voortdurend nodig zijn, maar handhaving van de reglementering rond deze aspecten is noodzakelijk. 2.30 Gemeente ondersteunt financieel openbaarvervoerverplaatsingen (bv. buzzy pazz, …), investeert verder in voet- en fietspaden (zie openbare werken) en trage wegen met aandacht voor toegankelijkheid en verkeersveiligheid, promoot zachte verplaatsingen (o.a. ‘Met belgerinkel naar de winkel, Korterittenactie,…), stelt dienstwagens na werkuren ter beschikking voor auto-delen en ijvert mee voor een watertaxi (bijvoorkeur op waterstof). 2.31 Het beleid staat open voor de plaatsing van laadpalen voor elektrische fietsen in combinatie met hernieuwbare energie (zie: toerisme, seniorenbeleid) . 2.32 Gemeente onderzoekt de mogelijkheden om volkstuintjes of alternatieven hiervan (verbouwen van groenten op korte afstand) te ontwikkelen (zie: ruimtelijke ordening). Ook de scholen worden bij dit gedachtegoed betrokken. Een project zoals de Plukboerderij draagt bij tot milieuverantwoorde en duurzame consumptie. 2.33 Bijzondere aandacht blijft gaan naar een net, verzorgd en fleurig openbaar domein (bebloeming, vegen van straten en goten, zwerfvuilinzameling, onkruidbestrijding,..)
 7. 7. Ruimtelijke Ordening (De bevolking groeit aan, de aarde niet) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Bevolkingsprognoses geven aan dat Vlaanderen tegen 2050 ca 7 miljoen inwoners zal tellen. Dit betekent op 35 jaar tijd een stijging van de bevolking met 1 miljoen inwoners. Hiervoor is ruimte nodig. Deze aangroei gaat bovendien gepaard met het fenomeen van gezinsverdunning en nieuw samengestelde gezinnen. Dit maatschappelijk gegeven vergt bijkomende wooncapaciteit. Het integratiebeleid van gehandicapten in het maatschappelijke leven vraagt eveneens bijkomende huisvesting. Heel deze evolutie legt onvermijdelijk een groot beslag op de ruimte. De vraag naar bijkomende woonruimte zal voortdurend toenemen. Volgens de BBL (Bond Beter Leefmilieu) moet er tegen 2030 ruimte zijn voor 300.000 bijkomende gezinnen. Thans wordt er in Vlaanderen per dag 20 ha verhard. Streefdoel is om tegen 2020 dit ritme af te bouwen tot 3 ha per dag, tegen 2030 tot 2 ha per dag en tegen 2050 tot 0 ha. Dit alles wordt een bijzondere uitdaging. De inspanningen moeten gelijkmatig worden verdeeld. Ieder bestuur draagt hierin een verantwoordelijkheid. Iedereen moet zich hier op voorbereiden. Het open en groene karakter van de gemeente mag hiervoor niet worden opgeofferd. 1.2 Een doorgedreven beleid van woonverdichting en -inbreiding is hét antwoord op de toenemende vraag naar woonruimte, op vrijwaring van de schaarse open ruimte en op een harmonische verweving van de diverse activiteiten van de mens (werken, winkelen, zich ontspannen, zich verplaatsen, ruimte creëren voor opvang van water, leven in contact met de natuur…).Verdichten is een cruciale factor van duurzaamheid en een basiselement tot behoud van de leefbaarheid. 1.3 Hoe groot de druk op de open ruimte ook moge zijn, in de ruimtelijke structuur moet het landelijk karakter van de gemeente steeds behouden blijven. 1.4 Toenemende schaarste aan bouwruimte én stijging van de levensduurte leggen een zware hypotheek op de verwerving (betaalbaarheid) van een eigen woning, vooral bij jonge mensen. Het beleid moet trachten hierop een antwoord (hoe beperkt ook) te geven door o.m. de bouw van sociale koopwoningen, een uitgestelde betaling van een perceel bouwgrond, … 1.5 Het aanbod aan eengezins- en meergezinswoningen moet voldoende gevarieerd zijn in grootte. Een minimale woonoppervlakte moet verzekerd zijn. Naast klassieke woningbouw (eengezinswoningen- en meergezinswoningen) moeten alternatieven zoals kangoeroewoningen en cohousing mogelijk zijn. 1.6 De gemeente voldoet aan haar decretale verplichting inzake sociaal woonaanbod, het zgn. bindend sociaal objectief (BSO). Dit betekent dat er geen bijkomende sociale lasten moeten worden opgelegd bij de ontwikkeling van bouwprojecten. 1.7 Er moet ruimte worden gecreëerd voor de ontwikkeling van volkstuintjes of alternatieven zoals samentuinen, daktuinen. 1.8 De ruimtelijke structuur moet het sociale bindweefsel ondersteunen en versterken. 1.9 Het Grond- en Pandendecreet kent de gemeente de rol van regisseur en coördinator van het woonbeleid toe. 1.10 De intercommunale Igean, de Sociale Bouwmaatschappij Schelle, het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle, het OCMW en Pegode geven onder leiding van de gemeente uitvoering aan het ruimtelijk woonbeleid. Het Privaat-Publiek Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark, de NV-SLP, kan een bijzondere rol vervullen in de dorpskernvernieuwing (ruimere omgeving rond de kerk)
 8. 8. 1.11 In de loop van deze bestuursperiode wordt de gemeente ‘ontvoogd’ (autonoom) op het vlak van stedenbouw. 1.12 Milieu- en stedenbouwkundige vergunning worden omgevormd tot één omgevingsvergunning. 1.13 Duurzaam bouwen wordt de norm en moet met stedenbouwkundige voorschriften (energie-efficiëntie, waterrecuperatie, waterdoorlaatbaarheid, groendaken, zonne- energie, warmtepompen, windenergie, oriëntatie van woningen,…) worden gestuurd. 1.14 Stedenbouwkundige verordeningen moeten geactualiseerd en aangevuld worden (bv. parkeren, verhardingen, gemeenschappelijke afvalinzameling bij meergezinswoningen, ...). Vanuit oogpunt van handhaving is het wenselijk verordeningen op het niveau van de politiezone te bekijken. 1.15 Een protocol tussen de stedenbouwkundige dienst en de politie regelt de samenwerking voor de vaststelling van bouwovertredingen. Het is een stap in de richting van een handhavingsbeleid. Een sterkere aanpak vraagt bijkomende personeelscapaciteit of een intercommunale samenwerking (bv. Igean). 2. Actiepunten 2.1 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden opgemaakt om de opties van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te concretiseren. 2.2 Vermits Schelle geen 10.000 inwoners heeft, is de oprichting van een Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) wettelijk niet vereist. De taak van de Gecoro wordt dan waargenomen door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 2.3 De rechtszekerheid van zonevreemde woningen en bedrijven wordt via RUP’s vastgelegd. 2.4 Mogelijke nieuwe ruimtelijke bestemmingen worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vastgelegd. 2.5 Een uniforme codex met stedenbouwkundige voorschriften voor de gehele politiezone wordt opgesteld en is een meerwaarde voor de handhaving van de stedenbouwkundige vergunningen. 2.6 Voor nieuwe bouwconstructies en grondige renovaties worden maatregelen dwingend opgelegd in functie van duurzaamheid (lage-energie, groendaken, waterrecuperatie, beperkte verharding, productie van hernieuwbare energie, …). Het is zinvol na te gaan of er met dakruimten sowieso niet meer mogelijk is. 2.7 Dorpskernherwaardering Het hart van het centrum (zone tussen Benedenvliet en Rupelstraat langsheen de Fabiolalaan) is aan grondige opwaardering toe. Een nieuw dorpsplein met geëigende activiteiten, het herbetrekken van de Benedenvliet bij het centrum, een verdichte wooncapaciteit, maatregelen tegen wateroverlast, een nieuwe verbinding over de Benedenvliet voor het zachte verkeer tussen Schelle en Hemiksem, een groene corridor van de Bovenvliet naar de Benedenvliet, ruimte voor fietsverkeer langsheen de (Beneden- en Boven-)Vliet, het eventueel versmallen van de Fabiolalaan tot op het niveau van een centrumstraat/dorpsstraat om de nuttige ruimte te maximaliseren, het structureel afdwingen van een trage snelheid in deze omgeving en ruimte voor openbaarvervoer zijn basisingrediënten bij deze dorpskernversterkende vernieuwing. Er moet hier ruimte zijn voor diverse functies (wonen, een dorpsplein voor gemeenschapsactiviteiten, ontmoetingszaal, horeca, winkels, gemeenschapsvoorzieningen zoals een administratief centrum met bundeling van diverse functies, ….). Deze herontwikkeling veronderstelt een constructieve samenwerking tussen gemeente, Igean, het AGB Fluctus, de provincie,
 9. 9. het gewest en de NV-SLP. Voor deze dorpskernversterking en -vernieuwing is een ruim maatschappelijk draagvlak nodig. Een RUP wordt hiervoor opgemaakt. 2.8 Woningbouw. 2.8.1 Inbreiding en invulbouw, verdichting, herontwikkeling van bouwgrond na sloping, renovatie van woningen en fiscale bestrijding van leegstand zijn basisprincipes voor de woningbouw. Deze aanpak draagt wezenlijk bij tot de vrijwaring van open ruimte. 2.8.2 Bij een project van meergezinswoningen moeten vanaf 5 wooneenheden staanplaatsen voor auto’s ondergronds worden aangebracht met een minimale norm van 1,2 staanplaatsen per wooneenheid. In ondergrondse garages moet ook ruimte voorzien worden voor fietsen, fietsbakken, ruimte voor selectieve inzameling van afval. 2.8.3 Indien de huidige afgebakende woonzone binnen het gewestplan nagenoeg ingevuld is, kan slechts een beperkte inname van de open ruimte onderzocht worden. Deze zones moeten zodanig gekozen worden dat zij nauwelijks of geen visuele afbreuk doen aan de waarneming en de beleving van de open ruimte. Deze zones moeten zo dicht mogelijk aansluiten bij bestaande woonkernen en /of plaatsen met een knooppunt van openbaar vervoer. 2.8.4 Lintbebouwing moet worden vermeden. 2.8.5 De actieve krotbestrijdingspolitiek (aankopen, slopen en herontwikkelen van de bouwgrond) wordt in samenwerking met Igean verder gezet. 2.8.6 Sanering en renovatie van woningen zullen aangemoedigd worden via gemeentelijke toelagen aansluitend op de premies van de Vlaamse overheid. Energiebesparende en duurzaamheidsondersteunende maatregelen worden verder financieel ondersteund. 2.8.7 Zowel in bestaande woonwijken als bij eventuele nieuwe verkavelingen of grotere bouwprojecten zal ruimte voor groen- en/of speelaccommodatie voor kinderen worden voorzien. 2.8.8 Initiatieven om de woonomgeving een groene en bloemenrijke aanblik te geven genieten (blijvend) steun. 2.9 Zones voor industrie en KMO 2.9.1 De Electrabelsite (ca 75 ha) blijft een omgeving die kansrijk is voor de inplanting van een nieuwe elektriciteitscentrale gebouwd met meest gevorderde technologie op het vlak milieu- en duurzaamheidnormen. Schelle ondersteunt de realisatie van een dergelijk project op deze plaats. De huidige energiepolitiek maakt een dergelijke invulling meer en meer onwaarschijnlijk en problematisch. Bij een eventuele heroriëntering van de terreinen zijn watergebonden activiteiten op deze plaats mogelijk. Intens wegtransport is evenwel uitgesloten. Denkoefeningen over herbestemmingsmogelijkheden van deze omgeving naar de toekomst, rekeninghoudend met de specificiteit van haar ligging, moeten - noodgedwongen - kansen krijgen. 2.9.2 Schelle heeft een beperkt KMO-gebied van 15 ha, gelegen aan de A12/N177. Aandacht zal gaan naar een sterkere ecologische inkleding van dit gebied (o.a. biodiversiteitsscan). 2.9.3 Zones voor industrie en KMO in combinatie met bestaande luchtlijnen en nabijheid van grote transportwegen (A12/N177, water,…) komen in aanmerking voor de plaatsing van windmolens 2.10 Agrarische gebieden. 2.10.1 In de ruimtelijke structuur van de gemeente moet de landbouwcomponent behouden blijven zodat het oorspronkelijke karakter van de gemeente zoveel
 10. 10. mogelijk behouden blijft. 2.10.2 Landschappelijk waardevolle gebieden moeten zoveel mogelijk behouden blijven. 2.10.3 De kansen die de landelijke omgeving biedt tot recreatief medegebruik moeten op een verantwoorde wijze worden benut. 2.10.4 Bestaande hoeves moeten een rechtszekere herbestemming krijgen wanneer de landbouwactiviteit wordt stopgezet. 2.10.5 In het landbouwgebied is de plaatsing van windmolens wettelijk mogelijk. 2.11 Groene en/of open ruimten. 2.11.1 Open en groene ruimten moeten maximaal bewaakt worden. Bij projecten met een mogelijke weerslag op de open ruimte moet de globale belevingswaarde van de open ruimte met zorg geëvalueerd worden. 2.11.2 Tussen de zones voor industriële en ambachtelijke activiteiten enerzijds en woongebieden anderzijds moeten groene bufferzones bewaard of voorzien worden. Tussen bedrijven onderling moet een groene en open strook met grote biodiversiteitswaarde worden voorzien. 2.11.3 Het kleiontginningsgebied met nabestemming natuurgebied langsheen de Tuinlei krijgt haar realisatie door de (verdere) aanplanting van een bos, het Berrenheibos 2.11.4 De beekvalleien moeten toegankelijk worden voor zachte recreatie. Naar het centrum toe kunnen deze meer geïntegreerd worden in de diverse acties die verbonden zijn aan het wonen. 2.12 Kleiontginningsgebied. 2.12.1 Schelle heeft een kleirijke bodem. Natuurlijke Rijkdommen legt de verplichting op het kleiontginningsgebied en –uitbreidingsgebied maximaal te ontginnen. 2.12.2 Het herstel van het ontgonnen landschap in functie van de nabestemming en rekeninghoudende met de milieunormen is een noodzaak en wordt opgevolgd. 2.12.3 Het kleiontginningsgebied in combinatie met aanwezige luchtlijnen komt in aanmerking voor de plaatsing van windmolens als de eindbestemming is gerealiseerd. 2.12.4 De nabestemming van het huidige kleiontginningsgebied (30 ha) kan gediversifieerd worden in functie van gedragen maatschappelijke noodwendigheden en voor zover het open karakter wordt behouden. 2.13 Recreatiegebied 2.13.1 Recreatiegebied in Schelle is zeer beperkt. 2.13.2 Een verruiming van de recreatiezone aan de Kapelstraat kan onderzocht worden. Tevens dient nagegaan of andere zones in de gemeente hiertoe geschikt zijn. 2.13.3 Een mederecreatieve invulling en medegebruik van de open ruimte (landbouwgebied, natuurgebied, park,….) is noodzakelijk 2.14 Ruimtelijke ordening in relatie tot mobiliteit. 2.14.1 Ruimtelijke projecten en ontwikkelingen worden mee beoordeeld vanuit het oogpunt van duurzame mobiliteit en dit met aandacht voor de verschillende vervoersmodi en dit volgens het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagen) (zie openbare werken). 2.14.2 Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen en moet ook vanuit intergemeentelijk oogpunt (cfr de intergemeentelijke verkeers- en mobiliteitsstudie van de Rupelstreek en Aartselaar) worden benaderd. 2.14.3 Samen met de aanleg van ‘De Banaan’ is de herinrichting van het kruispunt Bist- Langlaarsesteenweg (Aartselaar) conform de Streefbeeldstudie van de A12/N77
 11. 11. een noodzaak zowel vanuit oogpunt van verkeersafwikkeling als verkeersveiligheid (zwart punt) (zie openbare werken). 2.15 Ruimtelijke ordening en waterbeheersing. 2.15.1 Schelle is een laaggelegen, tegen dijken aangedrukte gemeente en omgeven door water (Wullebeek, Rupel, Schelde, Vliet). Bescherming tegen wateroverlast blijft een absolute prioriteit. 2.15.2 Waterbeheersing is een leidraad doorheen meerdere beleidsaspecten. Het vertrekt van kleinere projecten (wateropvang, waterrecuperatie, groendaken, ontharding, beperking van overbodige verharding…) over onderhoud van grachten met waterbuffering tot grotere beheerswerken (ontdubbeling riolering, graven van nieuwe grachten, dijkversterkingen/verhogingen). Bij een dorpskernvernieuwing (laagst gelegen gebied van de gemeente) moet hier ruime aandacht worden aan besteed. 2.16 Ruimtelijke ordening en toerisme. 2.16.1 Toerisme is een belangrijke sociaal-economische factor voor de streek. De waterkant en het watertoerisme (overzet, watertaxi,..), de landelijke omgeving van Schelle en het recreatief medegebruik ervan (fietspaden, overnachtingsmogelijkheden,…), een bosontwikkeling, kleinere monumenten, onderhoud van geklasseerde monumenten, feestelijkheden,…kunnen hier een aparte bijdrage toe leveren. 2.16.2 De dorpskernvernieuwing moet enige toeristische potentie bevatten.
 12. 12. Openbare werken – Gemeentelijk patrimonium Openbaar vervoer (Omgevingskwaliteit versterkt de samenlevingskwaliteit) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Openbare werken hebben een grote impact en effect op de omgeving. Een fraai, verzorgd functioneel domein beïnvloedt positief de kwaliteit van de woonomgeving en het landschap. Het is een draagvlak in de permanente verbetering van de woon- en leefkwaliteit 1.2 Verbeteringen aan het openbaar domein en vernieuwing van de wegeninfrastructuur moeten steeds vanuit meerdere oogpunten worden bekeken. Uitgangspunten hierbij zijn de versterking van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en duurzaamheid (zie: leefmilieu en duurzaamheid). De functie en het karakter van een straat zijn bepalende factoren bij een kwaliteitsvolle herinrichting van de straat- en woonomgeving. 1.3 Het bestuur streeft tijdens deze legislatuur volledige uitvoering na van waterzoneringsplannen in samenwerking met HidroGem (zie: leefmilieu en duurzaamheid). 1.4 Openbare werken hebben een zeer grote financiële impact. Fasering in werken, BTW- optimalisatie en onderzoek naar realistische kansen op subsidiëring (rioleringswerken, aanleg van fietspaden, restauratiepremies,…) of een derdepartijfinancieringssysteem zijn noodzakelijke stappen voor de financiële haalbaarheid van projecten. PPS-constructies (bv. NV- SLP-EIS) en mogelijke inbreng vanuit privaat initiatief moeten zorgvuldig worden onderzocht (zie financiën). 1.5 Aanleg en onderhoud van een kwalitatief en veilig wegennet (voetpad, fietspad, rijweg) in functie van alle weggebruikers, ook van de minder mobielen, is een blijvende zorg. Bestendig onderhoud van grachten en ruimen van riolen zijn eveneens noodzakelijk (zie: leefmilieu en duurzaamheid). 1.6 Goede informatie naar de bevolking, een zorgvuldige en degelijke wegomleiding (minder hinder) met bijzondere aandacht voor veiligheid en de middenstandszaken zijn belangrijke begeleidende aandachtspunten bij de uitvoering van wegeniswerken. 1.7 Hedendaagse dienstverlening vergt hedendaagse infrastructuur. Telkens dienen zich nieuwe noden aan. Uitbreiding, vernieuwing en modernisering van bestaande infrastructuur is onvermijdelijk. Omwille van de investeringskost, het onderhoud en de maatschappelijke noodzaak om gebouwen te verduurzamen is een pragmatische en kostenbesparende benadering meer dan ooit een noodzaak. Niet alleen heeft de overheid inzake duurzaamheid een voorbeeldfunctie, tegen 2019 zouden overheidsgebouwen BEN’s (Bijna Energieneutrale Gebouwen) moeten zijn (zie: leefmilieu en duurzaamheid). Veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen zijn basisprincipes mbt het openbaar en privaat openbaar domein. 1.8 Openbaar vervoer dient mobiliteit en het milieu. Initiatieven op dit vlak moeten worden ondersteund (bus, tram, trein, watertaxi,..). 1.9 Bij elk project zal afgewogen worden wie hiervoor de meest aangewezen actor is, namelijk de gemeente, het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle, Igean, HidroGem, Eandis, OCMW, Ivebic, een hogere overheid, een publiek-private samenwerking (PPS), een privé-initiatief onder toezicht en controle van een overheid, ...
 13. 13. 2. Actiepunten 2.1 Riolerings- en wegeniswerken (waterbeheersingswerken). 2.1.1 Europese en Vlaamse wetgeving leggen termijndwingende voorschriften op met betrekking tot de integrale waterkwaliteit. Gemeentelijke waterzoneringsplannen brengen de (nog) noodzakelijke ingrepen hiervoor in beeld en geven de nodige acties aan (gescheiden waterafvoer, uitbouw van grachtenstelsel, overstorten en retentiebekken, pompinstallaties …). HidroGem is hierbij als integraal waterbeheerder de partner van de gemeente (zie: leefmilieu en duurzaamheid). 2.1.2 Aan gewestsubsidies voor rioleringswerken zijn voorwaarden mbt tot de afkoppeling van woningen verbonden (scheiding en afkoppeling van afvalwater en regenwater) (zie: leefmilieu en duurzaamheid). Deze private afkoppeling is een voorwaarde tot aansluiting op de riolering. Gemeente werkt een systeem van tussenkomst uit. 2.1.3 Samen met de verplichte waterafvoeringswerken genieten waterbeheersingswerken (vaak parallellopend) prioriteit (in de mate van de financiële haalbaarheid). 2.1.4 Het Totaal Rioleringsplan (TRP) gericht op gescheiden waterafvoer is een basisinstrument bij uitvoering van waterbouwkundige ingrepen, zowel bij vernieuwingswerken als bij verkavelingen. 2.1.5 Schelle heeft de laatste 15 jaar sterk geïnvesteerd in riolerings- en wegeniswerken, toch dienen zich nog grote riolerings- en wegeniswerken in de loop van de volgende jaren aan. Het ritme en de uitvoeringsperiode zijn sterk afhankelijk van het bekomen van subsidies en/of van de uitvoeringspartner. Een niet-limitatieve opsomming van werken:  riolerings- en wegeniswerken in de Steenwinkelstraat: gescheiden opvang en afvoer van water, afkoppeling van grachten op riolering, afvoer van regenwater via grachtenstelsel naar de Bovenvliet, ontdubbeling fietspaden, voetpaden, ruime groenvoorzieningen, energiezuinige openbare verlichting, haltes voor openbaar vervoer, … Hieraan zijn gekoppeld afvalwateropvangwerken in de Hulstlei, (met herprofileringen van grachten), heraanleg van de Albrecht Rodenbachplaats (met gescheiden waterafvoer), riolerings- en herprofileringswerken in eerste gedeelte van de Tuinlei (met snelheidsremmende maatregelen in functie van een 30 km-snelheid) en tevens afvalwateropvangwerken in de Oude Bosstraat. De uitvoering van deze werken is volkomen afhankelijk van het bekomen van gewestsubsidies (korte termijn).  voorafgaand aan de werken in de Steenwinkelstraat en in het kader van minder hinder is de heraanleg gepland van het tweede gedeelte van de Tuinlei in aansluiting op de Aartselaar/Niel (vrijliggend fietspad, snelheidsremmende maatregelen afgestemd op een maximumsnelheid van 50 km, groenvoorzieningen, herprofileren van grachten). Gekoppeld aan deze werken wordt het afvalwater van de Oude Bosstraat afgevoerd naar de riolering in de Tuinlei) (korte termijn).  herstructureringswerken aan de Fabiolalaan (in het kader van dorpskernhernieuwing) met o.m. gescheiden opvang van water, een rechtstreekse afvoer van het regenwater – achterwaarts overstort – naar de Benedenvliet, waterbeheersingswerken aan dijk en rondom de kerk (middellange termijn), groenvoorzieningen,…)  riolerings- en wegeniswerken Guido Gezelleplaats, Pieter De Coninckstraat en Hugo Verriestplaats (is afhankelijk van gewestsubsidies en heeft een lage
 14. 14. subsidieprioriteit ook al zijn er hier acties voorzien met betrekking tot wateroverlastbeheersing).  het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag/slemlaag in enkele straten in functie van de levensduur van het wegdek of de algemene staat van de weg wordt voorzien.  programma voor regelmatige ruiming van grachten en riolen (gemeente, HidroGem, provincie).  een reeks grotere en kleinere wateropvang- en afvoerwerken op verschillende plaatsen in functie van de uitvoering van de waterzoneringsplannen.  herstellingswerken aan het wegdek op diverse plaatsen in de gemeente (bv. Biesaerdeweg, Oude Bosstraat, ...) 2.1.6 Vernieuwings- en herstellingswerken aan voet- en fietspaden blijven noodzakelijk. Aanleg van nieuwe fietspaden en trage-wegenverbindingen waarbij subsidiëring of tussenkomst van een hogere overheid essentieel is. Een niet-limitatieve opsomming:  vernieuwingswerken aan voetpaden/fietspaden (o.a. Stijn Streuvelsstraat, P. Benoitplein, Tolhuisstraat, Paepevelden, ….)  uitbreiding van fietspadennetwerk (Tuinlei, Steenwinkelstraat, Bovenvliet, spoorlijn 52, een verbinding tussen Tuinlei en spoorlijn 52 (zie: leefmilieu en duurzaamheid, toerisme).  aanleg van trage-wegenverbindingen 2.2 Gemeentelijk patrimonium (zie: leefmilieu en duurzaamheid). 2.2.1 Administratieve diensten Om financiële (investering en onderhoud) redenen, optimalisatie van bestemming van gronden, efficiënt ruimtegebruik (bv. gemeenschappelijke refter en sanitaire voorzieningen), energiebesparing, administratieve efficiëntie en kostenbesparing en duurzaamheid komen gemeentediensten en OCMW onder één dak en dit met respect voor ieders identiteit. In het kader van de dorpskernhernieuwing wordt de keuze gemaakt tussen ofwel een grondige vernieuwing (uitbreiding) en verduurzaming van bestaande gemeentehuis ofwel de bouw van een nieuw administratief centrum op dezelfde plaats of elders in de kern van de gemeente. Mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur voor cultuurdoeleinden (multifunctionele zaal, bibliotheek,…) al dan niet in intergemeentelijk samenwerkingsverband moet worden nagegaan. 2.2.2 De gemeentelijke basisschool werd met 8 lokalen uitgebreid, de verwarming werd er vernieuwd, zonnepanelen werden geplaatst, superisolerend glas aangebracht, waterrecuperatie voorzien en de speelplaats heraangelegd. In het kader van de verdere verduurzaming wordt het bestaande gebouw verder geïsoleerd (ingepakt). 2.2.3 Na de bouw van de nissenheuvel werd een kinderbegraafplaats en een nieuw columbarium gebouwd. Er kwam bijkomende ruimte voor begravingen. Het oude columbarium wordt verwijderd en een reeks oude graven ontruimd. Er wordt ruimte gecreëerd voor de plaatsing van urnenkelders, een verdere uitbreiding van het columbarium en vergroening van de begraafplaats. Met het oog op verdere voorzieningen voor begraving en vergroening van de begraafplaats worden de oudste begravingen in gewone lijn verwijderd. 2.2.4 De mogelijkheid om het gebouw van de Schellebel (buitenschoolse kinderopvang) te verwerven dient zich aan. Een afweging gaat gemaakt worden om na verwerving dit gebouw grondig te verduurzamen (daken, ramen, muren,…) en andere noodzakelijke maatregelen (o.a. droog maken van kelder,…) door te voeren
 15. 15. of op een andere locatie een nieuw en functioneel gebouw op te richten. 2.2.5 De gemeentelijke werkplaatsen werden reeds voorzien van zonnepanelen. Verwarmde delen worden voorzien van bijkomende isolatie. 2.2.6 De kleedkamers van de sporthal zijn aan vernieuwing toe. Tevens worden de mogelijkheden tot uitbreiding van de sporthal (bv. squash, gevechtssport, dans, …) onderzocht. Elektriciteitsvoorzieningen wordt vernieuwd en het sanitair opgefrist. Duurzaamheidsacties voor sporthal en cafetaria/restaurant zijn noodzakelijk. Er werden reeds zonnepanelen op het dak geplaatst (AGB). 2.2.7 Duurzaamheidsmaatregelen mbt heemmuseum worden onderzocht en afhankelijk van de financiële middelen ook uitgevoerd. 2.2.8 De restauratie van de Laarkapel wordt verder gezet (laatste fase). Hiervoor werd reeds een principiële subsidietoezegging van 80% bekomen. 2.2.9 Met een beperkte steun van Igean werd er een privé-kinderdagverblijfplaats opgericht. 2.2.10 Behoudens de wijkwerking werden de politiediensten gecentraliseerd in een nieuw zonecommissariaat. Hiervoor werd door de zone een gebouw aangekocht, vernieuwd en volledig heringericht. Schelle staat in voor de financiering van haar gedeelte (12,65%) (zie ook: veiligheid en politiezorg). 2.2.11 Waar mogelijk worden gebouwen ook plaatsen van hernieuwbare energieproductie (AGB). 2.3 Rollend materieel Voor zover noodzakelijk wordt jaarlijks geïnvesteerd in vervanging en eventuele uitbreiding van rollend materiaal. 2.4 Openbaar vervoer. 2.4.1 Het openbaarvervoersnet naar de gemeente is behoorlijk uitgebreid en intens (busdiensten, trein, overzet). Mochten zich kansen aandienen tot verbetering, zal hier zeker worden op ingegaan. Optimalisatie en rationalisering moet nagestreefd worden 2.4.2 Het bestuur ondersteunt initiatieven van een watertaxi. 2.4.3 Gebruik van openbaar vervoer wordt financieel ondersteund (bv. buzzy pazz). Combinatiemogelijkheden tussen trein, bus en tram zijn wenselijk. 2.4.4 Het inzetten van weekendtreinen is een streefdoel.
 16. 16. Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid (Het STOP-principe laat iedereen goed bewegen) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, privaat vervoer) beoogt een duurzamere mobiliteit en een verkeersinfrastructuur die hier op gericht is (zie: leefmilieu en duurzaamheid). 1.2 Het gemeentelijk verkeersbeleid moet afgestemd zijn op de intergemeentelijke verkeers- en mobiliteitsstudie van de Rupelstreek en Aartselaar. 1.3 Verkeersveiligheid streeft naar veilige verplaatsingen voor iedereen (jong en oud, valide en andersvalide) en is gericht op een evenwichtige aanwending van de diverse vervoersmodi. 1.4 Een doeltreffende verkeersveiligheid en - leefbaarheid steunen op een aangepaste verkeersinfrastructuur.(zie openbare werken). 1.5 Verkeersveiligheid en –leefbaarheid zijn nauw verbonden met de domeinen leefmilieu en duurzaamheid, openbare werken en ruimtelijke ordening. 2. Actiepunten 2.1 Instandhouden van een kwalitatief voetpadennet. Dit houdt o.m. in: - bestendig onderhoud van voetpaden. - aanleg van noppentegels voor visueel gehandicapten aan oversteekplaatsen in de bredere woonkern en waar zebrapaden liggen. - voetpaden in de bebouwde omgeving moeten een breedte van 1,5m hebben. De ruimte voor de plaatsing van straatmeubilair (verkeersborden, distributiekasten, zitbanken,…) is hierbij ingebrepen. - bij oversteekplaatsen wordt de trottoirband plaatselijk verlaagd volgens de normen van toegankelijkheid. - er wordt geïnvesteerd in de opwaardering van trage wegen. 2.2 Bevorderen van een fietsbeleid en -cultuur. Dit houdt o.m. in - bestendig onderhoud van de fietspaden. - bij heraanleg van fietspaden naast voetpaden is het aangewezen een verschillende kleur van materiaal te gebruiken en voet- en fietspaden op gelijke hoogte te leggen. - afhankelijk van de financiële haalbaarheid uitbreiden en vervolledigen van het fietspadennetwerk naar naburige gemeenten (bv. Tuinlei richting Niel-Aartselaar, Bovenvliet, spoorlijn 52, …) en waarbij vanuit oogpunt van fietsveiligheid getracht wordt in de loop van een traject zo weinig mogelijk van fietsrichting te veranderen - afhankelijk van de functie van de wegen wordt er bij kruisingen van wegen zoveel mogelijk naar nagestreefd om fietspaden op gelijke hoogte over het kruispunt te laten doorlopen. Waar ter hoogte van een wegkruising het fietspad niet op gelijke hoogte doorloopt, dient de overgang van fietspad naar de weg naadloos te worden uitgevoerd. - waar mogelijk worden fietspaden of alternatieve fietsroutes gescheiden van de bestaande wegen aangelegd (cfr Koekoekstraat, Tuinlei,...). - aandacht voor kwaliteitsvolle en veilige fietsstallingen (met aangepaste mogelijkheden om fietsen stevig vast te leggen).
 17. 17. 2.3 Bij de heraanleg van de Steenwinkelstraat wordt het fietspad ontdubbeld en waar mogelijk vrijliggend aangelegd. 2.4 Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar verkeersopvoeding en veilig fietsverkeer van de schoolgaande jeugd: aanmoedigen tot heropstart van fietspooling, het dragen van een fietshelm, aanwezigheid van gemachtigde opzichters aan gevaarlijke kruispunten, politiecontrole aan de schoolomgeving en op fietsverlichting, het dragen van fluorescerende vestjes en oplichtende kledij, organisatie van levendig verkeerspark, verkeerskoffers, ….. 2.5 Heropstarten van de fietsregistratie (met rijksregisternummer) 2.6 Verkeersluwe woonstraten en woonwijken. De schoolomgevingen en reeds heel wat woonstraten en - wijken liggen in een 30km-zone, waarbij de snelheid met infrastructurele ingrepen werd verlaagd. Waar mogelijk en afhankelijk van de functie van de straat zal verder getracht worden de verkeersnelheid tot 30 km per uur te reduceren. Bij de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen moet de verkeersveiligheid van de buurtbewoners en zwakke weggebruikers primeren op de verplaatsingssnelheid van voertuigen. 2.7 Blijvende aandacht moet gaan naar:  onderhoud van wegmarkeringen  onderhoud van verkeerssignalisatie 2.8 Openbare verlichting - zie openbare werken, leefmilieu en duurzaamheid (optimalisatie) - bestendig onderhoud - op cruciale plaatsen worden fietsoversteekplaatsen met contrastverlichting geaccentueerd. 2.9 De invoering van het systeem van automatische nummerplaatherkenning met vaste camera’s en dit in samenwerking met de andere Rupelgemeenten en Aartselaar moet verder op haar financiële en technische haalbaarheid worden onderzocht. Bij een eventuele invoering moeten de diverse mogelijkheden van dit systeem worden aangewend (vrachtwagensluis, snelheidscontrole, opsporing van geseinde wagens,…). Heel deze operatie moet in samenspraak met de politie verlopen. 2.10 Fabiolalaan, een gewestweg De aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Fabiolalaan met de Tolhuisstraat werkte hét zwarte punt van de gemeente weg. De Fabiolalaan is ontworpen als een brede verbindingsweg tussen Hoboken en Boom. Deze visie is doorheen de jaren helemaal verdwenen. Dit betekent dat de Fabiolalaan overgedimensioneerd is en verharde ruimte onbenut laat. Bij riolerings- en herstructureringswerken van de Fabiolalaan zullen zinvolle herbestemmingsmogelijkheden van deze onbenutte en verharde ruimte bekeken worden (bv ruimte voor opvang en afvoer van regenwater, uitbreiding van het groen, uitbreiding van speelzone, parkeerruimte, verdichte woonruimte,…) 2.11 De A12/N177 ter hoogte van de Bist-Langlaarsesteenweg (Aartselaar- in het verlengde van de Steenwinkelstraat) is hét zwartste verkeerspunt op het traject van de A12/N177. Door het aanleggen van De Banaan en de geplande verbinding tussen de E19 en A12 wordt dit kruispunt extra belast. Al het verkeer van De Banaan en het vervolg hierop wordt afgezet op of aangetrokken langs de N177. De verbinding tussen De Banaan/N171 en de A12 zal ter hoogte van het kruispunt Bist-Langlaarsesteenweg worden gemaakt. Dit kruispunt wordt hét scharnierpunt tussen N171 (De Banaan) en de A12 (middenvak). De huidige infrastructuur en aanwezige aansluitingen zijn hierop niet voorzien. De uitvoering van de Streefbeeldstudie van de A12/N177 en meer bepaald het
 18. 18. concept van het kruispunt van Bist-Langlaarsesteenweg biedt een structurele oplossing én voor het wegwerken van dit zwarte punt én voor een veilige verkeerswisseling van en naar De Banaan, nl de ondertunneling van dit kruispunt met uit- en inrijstrook van en naar de A12 én de aanleg van een rotonde. Zo worden alle gelijkgrondse kruisingen structureel weggewerkt. Het garandeert een zeer veilige verkeersafwikkeling op dit gevaarlijk kruispunt en een vlotte en veilige bereikbaarheid van Schelle en Aartselaar. In het kader van deze werken steunt het bestuur het idee van een (gedeeltelijke) overkapping van de te voorziene tunnel waardoor ruimte wordt gecreëerd voor parkeerplaatsen (auto en fietsers) en staanplaatsen in functie van het langskomend openbaar vervoer, voor groen, …… Een snelle openbaarvervoersverbinding tussen Antwerpen en Boom (en eventueel verder naar Brussel) moet worden voorzien. 2.12 Doorheen de laatste jaren werd het openbaar vervoer (treinstopplaats, aanbod van busdiensten, weekendbussen,…) aanzienlijk uitgebreid. Weekendtreinen en een vlotte combinatiemogelijkheid tussen bus, trein en tram zijn een belangrijk streefdoel. (zie openbaar vervoer). De eventuele uitbreiding van het spoorwegnet met een light railsysteem voor trams wordt gesteund. Een rechtstreekse busverbinding vanuit het centrum van de gemeente naar de N177 via de Steenwinkelstraat is een meerwaarde voor het openbaar vervoer (aansluitingen naar Antwerpen en Boom, naar Aartselaar,…) en moet behouden blijven. 2.13 Voor de bestrijding van de sneeuw- en ijzelvorming wordt gewerkt met een prioriteitenlijst waarbij voorrang wordt gegeven aan ontsluitings- en verbindingswegen. Het sneeuwvrij maken van fietspaden is eveneens een prioritaire opdracht. Voetpaden aan schoolomgevingen en openbare gebouwen moeten eveneens snel sneeuw- en ijzelvrij gemaakt worden. Voor burgers die niet in staat zijn om hun voetpad sneeuwvrij te maken kunnen beroep doen op o.m. diensten van Imsir. 2.14 De werking van de verkeersadviesraad wordt bestendigd. Naar het voorbeeld van andere raden wordt deze raad opengesteld voor niet-mandatarissen en een aantal geïnteresseerde burgers. Afgevaardigden van de scholen, andere adviesraden zoals seniorenraad, jeugdraad, cultuurraad,… hebben opnieuw zitting in de verkeersadviesraad.
 19. 19. Veiligheid en politiezorg (vele ogen verscherpen de blik op veiligheid) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Veiligheid is een begrip dat zeer veel ladingen dekt en vaak subjectief ervaren wordt. Het heeft te maken met het zich goed voelen in de eigen leefomgeving, in de school, in het gezin, op het werk, op de straat, in de vriendenkring, in het verenigingsleven,… Meerdere van deze facetten ontsnappen aan de directe controle- en sturingsmogelijkheid van het bestuur. Binnen de grenzen van haar mogelijkheden moet de gemeente samen met alle veiligheidsactoren maximale veiligheid nastreven. 1.2 Een nieuw zonecommissariaat met integratie van alle diensten uitgezonderd de wijkpolitie werd in gebruik genomen. De huisvesting van de wijkcommissariaten in het noorden wordt onderzocht. 1.3 Burgers, politie en bestuur dragen samen een verantwoordelijkheid inzake politionele veiligheid. Zij vullen mekaar aan. 1.4 BIN’s zijn een sterke vorm van burgerparticipatie. Het geeft de burger op een gestructureerde manier de kans mee het veiligheidsgebeuren in de eigen woonomgeving te versterken. 1.5 Een pre-zoneraad voor de brandweerzone Rivierenland werd geïnstalleerd en vormt de bestuurlijke eenheid van de brandweerzone in afwachting van de oprichting van een zoneraad. 1.6 Een intergemeentelijke rampenambtenaar werd aangesteld 1.7 Het openbaar domein moet zodanig worden ingericht en onderhouden dat het veiligheidsgevoel wordt bevorderd. 2. Actiepunten 2.1 24-uren-permanentie, regelmatig georganiseerde inbraakpreventieacties, slachtofferbejegening, verkeershandhaving en acties gericht op voorkoming van storend rondhanggedrag op (speel)pleinen moeten de veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen. 2.2 Een stevig geleide politionele wijkwerking is een basisvereiste. De politie moet op een expliciete manier in het straatbeeld aanwezig zijn. 2.3 De stedenbouwkundige verordening met betrekking tot technopreventieve maatregelen ter voorkoming van woningafbraak blijft behouden. 2.4 Het bestuur maakt gebruik van de mogelijkheid tot inzet van een gemeenschapswacht. 2.5 Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) met een intergemeentelijk sanctionerend ambtenaar blijft van toepassing om klein afwijkend gedrag sanctionerend bij te sturen. De toepassing van deze boetemogelijkheid moet in alle redelijkheid worden afgewogen. 2.6 Ter voorkoming van vandalisme werden camera’s geplaatst in de omgeving van het jeugdhuis, park en Kattenberg. Deze actie wordt geëvalueerd. 2.7 Er werden reeds twee BIN’s (BIN-Kapelom; BIN-Z-Brandekensweg) opgericht. Het bestuur moedigt de oprichting van andere BIN’s aan. Het initiatief moet vertrekken van de bewoners zelf. 2.8 De actie rond de fietsdiefstallen wordt verder gezet. . 2.9 Een net en verzorgd openbaar domein verhoogt het veiligheidsgevoel. Hierop wordt blijvend ingezet.
 20. 20. 2.10 Bij fuiven, grote evenementen,… zal er steeds een veiligheidsoverleg plaatsvinden waar brandweer, politie,… bij betrokken worden. 2.11 Op regelmatige basis wordt er een bevolkingsbevraging mbt de veiligheid gehouden. 2.12 De zonale veiligheidsprioriteiten en -acties worden afgestemd op de nationale veiligheidsplannen. 2.13 Gemeente investeert verder in de functie van een intergemeentelijke rampenambtenaar. 2.14 Binnen de gemeente worden brandweeroefeningen georganiseerd. 2.15 Alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van een inbraak- en brandalarminstallatie. 2.16 Jaarlijks worden evacuatieoefeningen in gemeentehuis, school en buitenschoolse kinderopvang in overleg met de brandweer en de dienst preventie gehouden. 2.17 Nood- en interventieplannen worden operationeel gemaakt. 2.18 Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit van het gemeentelijk beleid (zie verkeersveiligheid). 2.19 Naast mobiele camera’s voor nummerplaatherkenning wordt de plaatsing van vaste camera’s met nummerplaatherkenning overwogen. Bij een eventuele plaatsing hiervan dienen de diverse toepassingsmogelijkheden (vrachtwagensluizen, snelheidscontroles, opsporen van geseinde wagens, niet-verzekerde wagens, …. aangewend. De invoering van een dergelijk systeem is slechts zinvol en financieel verantwoord in een intergemeentelijke context (zie verkeersveiligheid)
 21. 21. Cultuur (cultuur… een brug tussen mensen) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Het gemeentelijk cultuurbeleid werd in 2003 overgedragen naar de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging voor bibliotheekwezen en cultuur van Hemiksem en Schelle (Ivebic). Deze vereniging ontwikkelt een integraal en kwaliteitsvol cultuurbeleid voor de beide gemeenten en stimuleert de cultuurbeleving en - participatie met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en kansengroepen. 1.2 Er moet worden onderzocht of Ivebic zich kan verruimen zowel in aantal vennoten als naar opdrachten. 1.3 Alle bevolkingsgroepen en mensen uit alle leeftijdscategorieën moeten kunnen participeren aan het lokaal cultureel leven. 1.4 Deelname aan het cultureel leven verhoogt het persoonlijk welzijn en het goed gevoel van mensen. Het bevordert het gemeenschapsleven en versterkt het sociaal weefsel. 1.5 Een uitgebreid verenigingsleven schept uitgebreide ontmoetingskansen voor en tussen mensen. Verenigingen dragen bij tot democratische inburgering en maatschappelijke betrokkenheid. Wie actief deelneemt aan het verenigingsleven heeft een veel positiever mensbeeld dan wie hieraan niet participeert, is meer gehecht aan de democratie en voelt zich veiliger. 1.6 De opgebouwde structuur van de Ivebic-cultuurraad wordt bestendigd, d.w.z. dat er binnen de ééngemaakte cultuurraad drie deelraden werkzaam zijn, nl. een raad van de verenigingen, een raad voor culturele activiteiten en een raad voor erfgoed. 1.7 De Ivebic-bibliotheek moet haar functie van een multimediaal informatiecentrum versterken en verder uitbouwen. 2. Actiepunten 2.1 Samen met het bibliotheek- en cultuurpersoneel zijn de leden van de cultuurraad, lokale deskundigen, de Academie voor Woord en Muziek, de leden van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek, de vele vrijwilligers binnen deze sector, de ‘erfgoedbehartigers’ aangewezen partners in de ontwikkeling van het cultuurbeleid. 2.2 De actoren betrokken bij het Ivebic-beleid stellen in onderling overleg en in consensus de grote beleidsopties voor de volgende bestuursperiode op. De nodige middelen hiertoe worden voorzien zodat er een kwaliteitsvol bibliotheek- en cultuurbeleid kan worden ontwikkeld, rekeninghoudend met de Vlaamse prioriteiten. 2.3 Maatschappelijk kwetsbare en minder kansrijke groepen moeten kunnen participeren aan het culturele leven. Het vrijetijdparticipatiefonds wordt hiertoe aangewend. 2.4 Bibliotheek moet verder doorgroeien tot een echt informatie- en cultuurknooppunt. Informaticamogelijkheden afgestemd op vernieuwende ontwikkelingen worden geïmplementeerd (bv. e-books, boekscanners, on-line-registratie voor culturele evenementen…). 2.5 Cultuurbeleving en - participatie in de brede zin van het woord veronderstellen voldoende en aangepaste infrastructuur. De ééngemaakte Ivebic-bibliotheek moet een definitieve huisvesting krijgen. Het is aangewezen hiervoor een objectieverend onderzoek op te zetten. Tegelijkertijd moet een intergemeentelijke polyvalente cultuurruimte voor grotere cultuurmanifestaties - tevens geschikt voor kleinere cultuurevenementen - op haar haalbaarheid worden onderzocht.
 22. 22. De eventuele uitbreiding van Ivebic naar Niel zal een bepalende factor zijn voor een definitieve huisvesting van de bibliotheek en de cultuurdienst. In dit kader wordt bekeken of de Academie van Hemiksem-Schelle-Niel voor Woord en Muziek kan ondergebracht worden in de verruimde Ivebic-constructie. 2.6 Unieke locaties zoals de waterkant, Laarhof, Laarkapel, de kerken,… kunnen voor culturele activiteiten worden aangewend. Zo bieden het park en het heemmuseum een mooi en apart decor voor culturele evenementen. 2.7 Verenigingen worden in hun werking verder financieel en logistiek gesteund op basis van een uniform reglement (voor de beide gemeenten). Culturele werking van en voor jongeren krijgt extra aandacht.. 2.8 Aandacht gaat uit naar monumentenzorg. De gemeente heeft de opdracht haar geklasseerde monumenten in goede staat te brengen en te houden. De restauratie van de Laarkapel (laatste fase) wordt geprogrammeerd (zie openbare werken). 2.9 De haalbaarheid van de vrijwaring van enkele typische Schelse gebouwen (bv. woonwijk Interescaut, heemmuseum,…) en landschappen (boerderijen,…) dient te worden nagegaan voor zover hier een functionele bestemming kan aan gegeven worden. 2.10 Een erfgoedbeleid kan in een bredere intergemeentelijke samenwerking worden uitgebouwd. 2.11 Een cultuurcommunicatiestrategie (cultuurbrochure, website, facebook, logo, gemeentelijk infoblad, lichtkranten,…) moet de deelname aan het cultuurbeleid ondersteunen. 2.12 Feesten zijn belangrijke ontmoetingskansen tussen mensen. Wijk- en buurtfeesten, kermissen , jaarmarkt (AGB), festivals, Dag van het Park (AGB), Schevetorenfeest (AGB),… genieten verdere ondersteuning.
 23. 23. Jeugd en jeugdwerkbeleid (investeren in jeugd is bouwen aan toekomst) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Jeugdbeleid bestrijkt meerdere beleidsdomeinen (sport, cultuur, onderwijs, leefmilieu, ruimtelijke ordening, openbare werken, verkeersveiligheid,…) 1.2 Jeugdbeleid streeft naar kwalitatieve opvang en vorming en stimuleert een creatieve en zinvolle vrijetijdsbesteding. 1.3 Bijzondere aandacht moet gaan naar kansarmen, allochtonen en andersvaliden ter bevordering van hun integratie in het plaatselijk maatschappelijk gebeuren. 1.4 Een nieuw jeugdbeleidsplan voor de komende legislatuur wordt opgesteld, afgestemd op de jeugdwerkinitiatieven van de Vlaamse Overheid en beoogt maximale subsidiëring. 1.5 Een jeugdontmoetingsruimte is een maatschappelijke noodzaak. Er is nood aan (ver)nieuw(de) huisvesting voor de Chiro. Het bestuur wil hierin meedenken. 1.6 De dienst Vrije Tijd behartigt de sport- en de jeugddienst. 2. Actiepunten 2.1 De gemeente blijft de werking van de jeugdraad ondersteunen met personeel (jeugdambtenaar en jeugddienst) en zal mee uitvoering te geven aan voorstellen opgemaakt in het kader van het jeugdbeleidsplan. 2.2 Opstellen van een nieuw jeugdbeleidsplan conform de onderrichtingen van de Vlaamse Overheid met accent op jeugdcultuur. 2.3 Samen met de verantwoordelijken van Sjatoo, het jeugdontmoetingshuis, zal er naar gestreefd worden om overlast in de buurt bij de diverse activiteiten te beperken (veiligheidsoverleg, politietoezicht, Safety Party Label, opleiding stewards, camerabewaking,… ). 2.4 De Chiro heeft nood aan nieuwe huisvesting. Het bestuur wil nagaan op welke manier en in welke mate dit project kan gesteund worden. 2.5 Fuiven maken deel uit van de jongerencultuur. Mogelijkheden hiertoe moeten behouden blijven. Om fuiven veilig en overlast beperkt te laten verlopen zal er telkens een veiligheidsoverleg worden ingericht. 2.6 Voor de opvang van peuters is er keuzemogelijkheid tussen onthaalmoeders en een privé-kindercrèche. 2.7 Het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang is aan grondige vernieuwing toe, vooral in functie van duurzaamheidsvereisten (zie openbare werken). Verwerving van de gebouwen is een voorafgaandelijke voorwaarde. Een relocatie behoort tot de mogelijkheid. Kwaliteit en betaalbaarheid van deze dienst moeten bestendig bewaakt worden (bijscholing, afleveren van fiscale attesten,…). 2.8 Schelse basisscholen zijn goede scholen. Om de kwaliteit van de gemeentelijke basisschool op peil te houden, zullen de nodige middelen ter beschikking worden gesteld. Binnen de wettelijke bepalingen zoals sociale voordelen zal de vrije basisschool op ondersteuning kunnen rekenen. 2.9 Jongeren moeten vertrouwd geraken met de intergemeentelijke Ivebic-bibliotheek als een centrum voor brede informatieverschaffing. 2.10 Gemachtigde opzichters begeleiden bij het begin van de schooltijden fietsers en stappers op de gevaarlijkere kruispunten. Dit blijft behouden. 2.11 Heropstart van de fietspooling blijft een streefdoel. Initiatieven voor carpooling voor schoolgaande kinderen verdienen logistieke ondersteuning.
 24. 24. 2.12 In nieuwe verkavelingen wordt speelruimte en/of groen voorzien. Speelpleinen worden regelmatig onderhouden en gecontroleerd op hun veiligheid. 2.13 Overeenkomstig het bestaande reglement en werkwijze kunnen speelstraten worden ingericht. 2.14 Het bestuur voorziet een financiële tussenkomst voor openbaar vervoer voor jongeren en eindejaarsbussen. 2.15 De start van een speelbos werd in uitvoering gebracht. Dit speelbos zal verder worden uitgebreid (zie leefmilieu en duurzaamheid). 2.16 Tijdens de schoolvakanties worden er sport- en spelweken en kleuterkampen georganiseerd. 2.17 Verenigingen (sport, cultuur,…) die in hun beleid bijzondere aandacht besteden aan jongeren worden hiervoor financieel ondersteund. 2.18 Bij herinrichting van straten wordt maximale aandacht besteed aan de veiligheid in het algemeen en in het bijzonder aan die van jongeren en senioren. 2.19 Sport, jeugdverenigingsleven, muziek-, woord- en tekenonderwijs en culturele participatie voor jongeren worden gepromoot. 2.20 Jeugdinitiatieven kunnen aangekondigd worden via gemeentelijke website, lichtkranten, aanplakborden. Een on lineregistratiesysteem wordt ingevoerd.
 25. 25. Onderwijs (iedereen moet mee kunnen) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 De bevolking groeit geleidelijk aan. Onze plaatselijke scholen zijn goede scholen. Zij trekken ook heel wat kinderen van buiten de gemeente aan. De instroom naar de scholen is hierdoor meer dan verzekerd. De schoolinfrastructuur heeft zijn capaciteitsbeperkingen. Deze moeten worden bewaakt. Overbevolkte scholen schaadt de kwaliteit van het onderwijs. 1.2 De gemeentelijke onderwijsinfrastructuur werd recent uitgebreid, grondig vernieuwd en verduurzaamd. Om de energie-efficiëntie nog te verbeteren wordt de buitenschil van het oude gebouw nog geïsoleerd (zie leefmilieu en duurzaamheid, openbare werken) . 1.3 De beide scholen moeten middelen en kansen krijgen om een zo ruim mogelijke ontplooiing en ontwikkeling van de kinderen te realiseren. De netgebondenheid geeft het kader aan waarbinnen steunverlening vanuit de gemeente mogelijk is. 1.4 Samenwerking tussen de twee onderwijsnetten wordt ondersteund. Het vrij onderwijs is een gelijkwaardige partner aan het gemeentelijk onderwijs binnen onze gemeente. 2. Actiepunten 2.1 Het bestuur kiest voor het behoud van het gemeentelijk onderwijs in handen van het lokaal bestuur zolang de financiële middelen het toelaten. 2.2 De schoolinfrastructuur wordt buitenschools ter beschikking gesteld voor andere maatschappelijke doeleinden zoals muziekacademie, sport, cultuur, sport- en spelweken, fuiven, vergaderingen, … 2.3 Een subsidiedossier voor de buitenisolatie wordt opgemaakt. 2.4 Werking van de scholengemeenschap wordt geëvalueerd. 2.5 De digitale school is een feit. Deze evolutie zal verder worden opgevolgd. Hierin wordt verder geïnvesteerd. 2.6 De directie wordt bijgestaan door een deeltijdse beleidsondersteuner betaald door de inrichtende macht 2.7 Het aantal lestijden, zowel voor kleuter- als lager onderwijs als kinderverzorging, blijft beperkt tot het gesubsidieerd wettelijk maximum. 2.8 Nieuwe leerkrachten worden in de eerste plaats aangezocht op basis van hun bekwaamheid. Schellenaren krijgen hierbij voorrang. Zij moeten zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met het schoolopvoedingsproject. Een mogelijke verlenging van hun opdracht is afhankelijk van een gunstige evaluatie van de directie die hierover de inrichtende macht voor 1 mei van het lopende jaar een rapport overmaakt. 2.9 Het College van burgemeester en Schepenen doet de aanstellingen voor het nieuwe schooljaar uiterlijk in de laatste week van augustus. 2.10 De volgorde van vaste benoemingen gebeurt op basis van ambtsanciënniteit. 2.11 Zorgverbreding, gelijkekansenonderwijs (SES-uren) en bijwerking van partiële tekorten moeten structureel verankerd blijven. 2.12 De onderrichtingen met betrekking tot de maximumfactuur dienen stipt te worden nageleefd 2.13 De capaciteitsbezetting wordt jaarlijks geëvalueerd. 2.14 Samenwerking (gemeenschappelijke activiteiten, zoals verkeerspark) tussen beide scholen verdient ondersteuning.
 26. 26. 2.15 Het vrijetijdsparticipatiefonds wordt aangewend indien noodzakelijk. 2.16 Het slaapklasje en warme maaltijdverstrekking werden gunstig geëvalueerd en worden verder gezet. 2.17 Gezonde voeding, MOS waaronder afvalpreventie en recyclage, bewegingsopvoeding, verkeersveiligheid en opvoeding tot respect verdienen extra aandacht. 2.18 Een aparte expressieruimte (ook dienstig voor de Academie) en een lokaal voor technieken worden geïnstalleerd en in gebruik genomen. 2.19 Leerkrachten worden bestendig opgeroepen tot bijscholing en om de onderwijsvernieuwing te volgen. Middelen hiertoe worden voorzien. 2.20 De vrije school heeft recht op haar sociale voordelen. 2.21 Fietspooling wordt bestendig gepromoot (zie jeugd en jeugdwerkbeleid; Verkeersveiligheid). 2.22 Gemachtigde opzichters begeleiden bij het begin van de schooltijden op gevaarlijkere kruispunten schoolgaande jeugd. 2.23 Onderwijspromotie vertrekt vanuit de basishouding dat de beide Schelse scholen kwaliteitsvol onderwijs verschaffen en dat Schelse kinderen in Schelse scholen op hun plaats zijn.
 27. 27. Sport (Bewegen doet leven) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Sport brengt mensen samen en bevordert de maatschappelijke cohesie. 1.2 Sport biedt gezonde ontspanning en houdt de mensen fit. 1.3 Sport verdient een ruime plaats in de vrijetijdsbeleving. 1.4 Sportbeoefening door alle leeftijden is van groot maatschappelijk belang. 1.5 Sportbeoefening vraagt ruimte en meestal een aangepaste infrastructuur. 1.6 Intergemeentelijke samenwerking creëert een meerwaarde, zowel beleidsmatig als financieel. 1.7 De Dienst Vrije Tijd behartigt de sport- en jeugddienst. 2. Actiepunten 2.1 De sportraad ondersteunt en adviseert het sportbeleid in overleg met de diverse sporttakken. Een sportambtenaar, personele ondersteuning en een degelijke samenwerking met en tussen de diverse sporttakken zijn een basisvoorwaarde voor een goed functionerende sportraad en de verdere ontwikkeling van een dynamisch sportbeleid. 2.2 Iedereen in beweging krijgen is dé grote uitdaging voor het sportbeleid. Sportraad steunt of neemt zelf ‘sporttakoverkoepelende’ initiatieven, zoals:  start-to-run; fun-to-run  organisatie van sport- en spelweken en de zomerwerking (samen met de Schellebel)  organisatie van scholencross  duorun  promotie van nieuwe en bestaande sporten in samenwerking met Bloso  gym voor senioren  samenwerking tussen de scholen en de sportraad  subsidiëring van het zwemmen in buurgemeenten  ondersteuning van sport voor mensen met een beperking.  stimuleren van recreatieve sporten zoals mini-golf, petanque, fit-o-meter, 10.000 stappenactie, ‘dans met z’n allen’,….  duathlon  volkssporten  intergemeentelijke samenwerking rond sportactiviteiten (bv. zomerkampen)  2.3 Een nieuw meerjarenplan voor de sport wordt uitgewerkt afgetemd op de doelstellingen van de Vlaamse Overheid (kansarmen, senioren, gehandicapten,..) 2.4 De bestaande sportinfrastructuur is toe én aan uitbreiding én aan vernieuwing. Energiezuinigheid moet worden geoptimaliseerd. De kleedkamers zijn aan vervanging toe. Verruiming van sportaanbod (bv. met squash, dans, judo) vraagt om uitbreiding van de bestaande infrastructuur. In de kegelkelder blijven 6 kegelbanen in exploitatie. 2.5 De sportinfrastructuur van de gemeentelijke basisschool wordt buitenschools ter beschikking gesteld van sportbeoefening. 2.6 Kansen voor nieuwe en bijkomende openluchtsportterreinen (skaten, BMX-parcours,…)
 28. 28. voor recreatiesporten worden onderzocht. 2.7 Aan de Kattenberg zal gepoogd worden om bijkomende grond te verwerven voor integratie van de ‘wippen’ op gemeentelijk (AGB) terrein 2.8 Vlaamse subsidiemogelijkheden met betrekking tot sportinfrastructuur zullen naar hun haalbaarheid voor onze gemeente of in intercommunaal verband worden onderzocht. 2.9 Het sportsubsidiëringsreglement wordt afgestemd op het nieuwe sportbeleidsplan en de reglementering van Bloso 2.10 Optimalisatie en wederzijdse ondersteuning van het sportbeleid door samenwerkingsverbanden met de buurgemeenten en in de bredere kring met de sportregio Rivierenland worden van nabij bekeken. 2.11 Er wordt getracht om het huidig subsidieniveau voor de sportclubs te behouden. Deze betrachting is sterk afhankelijk van de Vlaamse overheid. 2.12 Sportclubs kunnen hun activiteiten aankondigen via de gemeentelijke website, lichtkranten,… 2.13 De sporthaltarieven worden in onderling overleg afgestemd op de tarieven van de buurgemeenten. Een maximale bezetting van de sporthal wordt verder nagestreefd. 2.14 On-line-registratie voor sportactiviteiten, jeugdwerkinitiatieven, culturele evenementen,… wordt opgestart.
 29. 29. Toerisme (we reizen om te leren en… te genieten) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 De Rupelstreek met haar klei - en baksteenverleden, haar waterkanten en het open landbouwlandschap heeft een aparte toeristische aantrekkingskracht. Het bestuur schrijft zich in dit streekverhaal in en zal de eigen mogelijkheden en kansen in dit verband verder ontwikkelen. 1.2 Toerisme is een belangrijke economische hefboom. Het opent tewerkstellingskansen naar meerdere sectoren en diverse opleidingsniveaus en ondersteunt het middenstandsleven. 1.3 Toerisme is een belangrijk facet van de sociale cultuurbeleving met een hoog sportief- recreatieve waarde. Toerisme draagt bij tot een zinvolle vrijetijdsbesteding in onze hedendaagse maatschappij. 1.4 Toerisme heeft raakvlakken met meerdere andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, openbare werken, cultuur, sport, tewerkstelling en middenstand. 1.5 Toerisme bevordert maatschappelijke cohesie. 1.6 Samenwerking met Toerisme Rupelstreek en haar partners, het Regionaal Landschap Rivierenland en Provinciale Toeristische Dienst (TPA) bieden een belangrijk platform in de uitbouw van toeristische mogelijkheden van gemeente en streek. 2. Actiepunten 2.1 Om de toeristische troeven van de streek en van de gemeente verder te kunnen ontwikkelen, om gemeente en streek te promoten wordt de samenwerking met Toerisme Rupelstreek en Scheldeland, het Regionaal Landschap Rivierenland en het TPA verder gezet. Het Strategisch Project Rupelstreek van de provincie biedt hiertoe inhoudelijke elementen aan. Het bestuur engageert zich om dit project mee vorm te geven. Om deze doelstellingen te realiseren wordt de samenwerking met het Kempisch Landschap overwogen. 2.2 Op basis van de conclusies van het rapport ‘Trage Wegen’ wordt de haalbaarheid onderzocht om trage wegen (kerkwegeltjes, voetpaden,..) terug open te stellen. Een gemeentegrensoverschrijdend wandelnetwerk kan worden uitgebouwd en bewegwijzerd. 2.3 Voor het onderhoud van de wandelroutes participeert het bestuur in het bovengemeentelijk project van de ‘routedokters’. 2.4 Het open landbouwlandschap en de waterkanten bieden extra kansen tot recreatief medegebruik. De gemeente stimuleert dit ‘medegebruik’ door trage wegen toegankelijk te maken, door uitbreiding en verbetering van het fietspadennetwerk langs de waterkant (bv. Bovenvliet) en doorheen het open landschap en met de fietsverbindingen naar de buurgemeenten. De gemeente promoot het fietspadennetwerk dat voor elkeen maximaal toegankelijk moet zijn. 2.5 Een verzorgde en nette omgeving verhoogt de kwaliteitsbeleving van het wandelen en het fietsen. 2.6 Een kwaliteitsvolle vernieuwing van de dorpskern met een dorpsplein dat de Vliet (op een beveiligde manier) terug bij het centrum betrekt en met een vlotte bereikbaarheid van van de abdij kan een toeristische meerwaarde opleveren voor het centrum van de gemeente en de lokale economie ondersteunen. De realisatie hiervan veronderstelt de de samenwerking tussen overheidsinstanties en de private sector. Mogelijkheden tot subsidiëring hierbij moeten worden onderzocht. 2.7 Er kwam een nieuwe veerdienst die werd uitgebouwd met een aanlegsteiger voor
 30. 30. pleziervaartuigen. Deze ontwikkeling betekende een aanzienlijke meerwaarde voor het toerisme naar onze gemeente. Er zal worden bepleit om deze dienst gratis te houden voor de gebruiker. 2.8 Een watertaxiboot langsheen de Schelde met aanlegplaats te Schelle heeft een meerwaarde voor de woon-werkverplaatsing en het toerisme. Haalbare kansen hiertoe worden door het bestuur ondersteund. 2.9 De plaatsing van laadpalen voor elektrische fietsen in combinatie met hernieuwbare energie moet kansen krijgen. 2.9 Overnachtingsmogelijkheden in de gemeente (Plukboerderij en BB Het Koekoeksnest vullen een toeristische leemte op en dienen gepromoot te worden. 2.10 Het erfgoed (Laarkapel, St. Petrus en Pauluskerk, boerderijen, heemmuseum,..) en andere gemeentelijke toeristische troeven (Kasteel van Ravenstein, park, wandel- en fietspaden, het dijkencircuit, het landelijke kader,…) moeten permanent worden gepromoot.
 31. 31. Seniorenbeleid (grijze haren zijn ervaren en… de dagen verzwaren) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Senioren vormen een maatschappelijk grote groep. Zij staan anders-actief in het leven en bezitten ruime levenservaring. Zij hebben heel wat te bieden en willen ook wel wat genieten. Deze wijze van actief-zijn vraagt dat op alle beleidsdomeinen aandacht is voor de senior (sport, cultuur, ruimtelijke ordening, openbare werken, verkeersveiligheid, veiligheid, leefmilieu,…). 1.2 Anderzijds is het noodzakelijk aangepaste en specifieke begeleiding, opvang en verzorging te bieden aan de ouder wordende senior. 2. Actiepunten 2.1 De seniorenraad onderhoudt contacten met de diverse bonden van gepensioneerden en organiseert overkoepelende activiteiten ook voor niet-gebonden senioren. 2.2 In haar werking wordt de seniorenraad deeltijds ondersteund door een ambtenaar. 2.3 Het seniorenbeleid bestrijkt meerdere beleidsdomeinen. Om de participatie aan het globale beleid te verankeren, zijn senioren ook vertegenwoordigd in andere gemeentelijke adviesraden (bv. leefmilieu, cultuur, verkeersveiligheid…). 2.4 De seniorenraad organiseert zelfstandig ontspannings- en vormingsactiviteiten voor senioren (bv het jaarlijks seniorenfeest, opfriscursus verkeerseducatie, GSM-gebruik, computeropleiding, jaarmarktactiviteit met o.m. treintje voor minder mobiele senioren,….) 2.5 De werking van de verschillende bonden wordt financieel aangemoedigd en ondersteund. 2.6 Toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen moeten verder worden geoptimaliseerd (bv. binnenlift gemeentehuis) (zie gezin- en welzijnsbeleid). 2.7 Toegankelijkheid en veiligheid van het openbaar domein en inzonderheid van voet- en fietspaden krijgt bij nieuwe projecten alle aandacht (zie o.m. gezins- en welzijnbeleid, openbare werken). Knelpunten dienen worden aangeplakt. 2.8 Het bestuur ondersteunt de idee van sociale restaurants (bv. in de bestaande RVT’s). 2.9 Om senioren langer in de eigen omgeving te kunnen laten wonen wordt thuishulp op meerdere manieren aangeboden: bejaardenhulp, poetsdienst (zie gezins- en welzijnsbeleid) 2.10 Mantelzorgpremie wordt toegekend voor wie een bejaard of hulpbehoevend familielid verzorgt (zie gezins- en welzijnsbeleid). 2.11 Er is een groeiende vraag naar huisvesting afgestemd op senioren. Hiervoor is een meersporenbenadering noodzakelijk. Schelle beschikt over twee privérust- en verzorgingsinstellingen met serviceflats. Het OCMW bouwt 36 assistentiewoningen. De bejaardenwoningen van het OCMW aan de Groeningenplaats worden geleidelijk afgebouwd. De Sociale Bouwmaatschappij heeft meerdere appartementen bestemd voor bejaarden. Door de geplande plaatsing van liften in 3 woonblokken kan de huisvesting van bejaarden in de Sociale Bouwmaatschappij nog worden uitgebreid. (zie: gezins- en welzijnsbeleid). Privé-initiatieven gericht op de huisvesting van senioren (assistentiewoningen) moeten kansen krijgen. Er kan geëxperimenteerd worden met kangoeroewoningen. 2.12 Betaalbaarheid van rusthuizen is een groot maatschappelijk probleem. Een gelijke behandeling op dit terrein vraagt om uniforme initiatieven van de hogere overheid 2.13 Seniorengym wordt aangeboden..
 32. 32. 2.14 Een financiële tussenkomst in het openbaar vervoer voor senioren wordt voorzien. 2.15 Gecombineerde activiteiten tussen jongeren en ouderen verdienen gestimuleerd te worden (o.a. op het vlak van informatisering,…) 2.17 De samenwerking tussen dienst Vrije Tijd en het seniorenbeleid wordt versterkt.
 33. 33. Gezins- en welzijnsbeleid (het goed voelen in eigen vel maakt het leven wel) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Iedere inwoner moet een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het beleid van gemeente en OCMW moet de leefsituatie van de meest hulpbehoevenden verbeteren. Het beleid moet welzijnsbevorderend zijn voor alle inwoners. 1.2 Welzijn is erg veelzijdig begrip en wordt bepaald door zeer veel verschillende factoren (gezin, inkomen, gezondheid, opleiding en vorming, leef- en werkkring, mobiliteit, participatiekansen aan het maatschappelijk leven, woonomgeving en woonkwaliteit, dienstverlening,… ). Welzijnscreatie is een opdracht van en voor de gehele samenleving. Iedereen draagt hierin een verantwoordelijkheid. 1.3 Het beleid van de gemeente moet in al haar facetten welzijnsbevorderend zijn. Het is een allesomvattende opdracht en raakt dan ook alle beleidsdomeinen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv Logo Mechelen, KINA, IGEAN, Imsir,…) kunnen mee uitvoering geven aan deze opdracht. 2. Actiepunten 2.1 Het OCMW zet sterk in op budgetbeheer en schuldbemiddeling en wil zo gezinnen en alleenstaanden ondersteunen en begeleiden naar een gezonde en structurele manier van financiële zelfredzaamheid. 2.2 Sociale hulpverlening zoals bejaardenhulp, gezinshulp, poetsdienst wordt verstrekt door het OCMW en private diensten. De organisatie van deze maatschappelijke dienst vanuit het OCMW zal in een groter samenwerkingsverband worden ingebracht (zie: seniorenbeleid). 2.3 Het OCMW zorgt voor maaltijdbedeling aan huis (zie: seniorenbeleid) 2.4 Er wordt administratieve begeleiding en opvolging voorzien bij de aanpassing van een woning om een senior of andersvalide zolang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen (zie: seniorenbeleid). 2.5 De Sociale Bouwmaatschappij plant de bouw van 6 liften om 3 appartementsblokken toegankelijker te maken voor alle bewoners. 2.6 Toegankelijkheid van openbare gebouwen wordt verder geoptimaliseerd (bv binnenlift in het gemeentehuis). 2.7 Bij bouwvergunningen voor appartementswoningen, publieke gebouwen en gebouwen waar publiek toegang toe heeft wordt een bindend advies van de Provinciale Dienst voor Toegankelijkheid gevraagd. 2.8 Tussen de Sociale Bouwmaatschappij en het OCMW wordt een gestructureerd overleg georganiseerd ter begeleiding van mensen in problemen. 2.9 Wie de verzorging en begeleiding van een hulpbehoevend familielid op zich neemt, kan aanspraak maken op mantelzorgpremie. 2.10 Waar mogelijk bij uitvoering van gemeentelijke taken (bv groenonderhoud) worden mensen ingezet uit de sociale diensteneconomie. Mits goede begeleiding kunnen via deze weg langdurige werklozen die moeilijk werk vinden opnieuw worden geactiveerd en ingeschakeld in het arbeidspatroon . 2.11 Voor mensen met een beperking en die begeleiding krijgen om zelfstandig te wonen worden huisvestingsmogelijkheden voorzien. 2.12 Bij acute huisvestingsproblemen (bv brand, gezinsproblemen, …) en voor het
 34. 34. winternoodplan wordt voor een eerste crisis en hulpverlening beroep gedaan op KINA 2.13 Bij de aanleg of heraanleg van nieuwe straten wordt in het kader van de bouwvergunning het advies van de Provinciale Dienst voor Toegankelijkheid opgevraagd ten einde de toegankelijkheid voor elkeen te verzekeren. Bij aanleg of heraanleg van voet- en fietspaden wordt het desbetreffende vademecum gevolgd (zie: Verkeersveiligheid). Het openbaar domein is van en voor elkeen. 2.14 De sociaal-pedagogische toelage voor gehandicapten blijft behouden. 2.15 Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) staat in voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. 2.16 Maatschappelijke integratie van migranten kan maar volwaardig, succesvol en duurzaam zijn indien op een behoorlijke wijze een inburgeringstraject wordt gevolgd. Prioritair hierbij is de kennis van het Nederlands en respect voor de maatschappelijke spelregels. 2.17 Het OCMW werkt in samenspraak met LOGO Mechelen een lokaal gezondheidsbeleid uit. Hiertoe behoort o.m. steun aan het preventief bevolkingsonderzoek naar kanker (borstkanker, prostaatkanker,…). 2.18 Participatie aan het sociale, culturele en sportieve leven is belangrijk en noodzakelijk. Financiële middelen uit het socio-culturele participatiefonds worden voorzien om minder financieel kansrijken hieraan te laten deelnemen (zie o.m. cultuur, sport) . 2.19 Het OCMW voorziet eventueel in samenspraak met andere actoren enkele doorgangswoningen voor mensen met een tijdelijke woonnood. 2.20 Organisaties die instaan voor de opvang en begeleiding van andersvaliden verdienen financiële steun. 2.21 Wonen is een basisrecht. Elkeen heeft recht op een degelijke, eigentijdse en betaalbare huisvesting. De Sociale Bouwmaatschappij die nog ca 13,5% van het woningbestand in eigendom heeft en verhuurt, leverde op dit vlak doorheen de jaren bijzonder verdienstelijk werk. De Sociale Bouwmaatschappij zal haar sociaal-maatschappelijke opdracht verder zetten. Naast uitbreiding van haar woonpatrimonium investeert de bouwmaatschappij bestendig in de renovatie en comfortverbetering van haar patrimonium. Grote investeringen op het vlak van duurzaamheid worden in een meerjarenplanning opgenomen en voor zover middelen beschikbaar zijn ook uitgevoerd (zie o.m. Leefmilieu en Duurzaamheid). 2.22 Met de ARRO SKB-maatschappij worden 32 sociale koopwoningen gebouwd in de Tuinlei (zie: ruimtelijke ordening, jeugd). 2.23 Met Igean wordt een formule uitgewerkt om enkele bouwpercelen aan te bieden waarbij de bouwgrond later kan betaald worden (zie: ruimtelijke ordening, jeugd) 2.24 Het OCMW bouwt 36 assistentiewoningen voor senioren (zie: seniorenbeleid). 2.25 Voor de opvang van kinderen kunnen ouders beroep doen op de dienst Onthaalmoeders of een kindercrèche (zie: jeugd). 2.26 De buitenschoolse kinderopvang beantwoordt aan een grote maatschappelijke vraag en wordt verder ondersteund om haar opdracht kwaliteitsvol te kunnen blijven uitoefenen (zie: openbare werken, jeugd). 2.27 Gezinsgerichte premies (voorhuwelijkssparen, renovatiepremies, duurzaamheidspremies …) worden behouden. 2.28 Financiële tussenkomst in het openbaar vervoer voor jongeren, de inrichting van weekendnachtbussen, een tussenkomst voor senioren blijven behouden (zie: openbaar vervoer). 2.29 Om de digitale kloof te dichten worden computerlessen georganiseerd (zie: cultuur) .
 35. 35. Personeelsbeleid (personeel… het dagelijks en levendig kapitaal) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 De Rechtspositieregeling voor het lokale bestuur zoals vastgelegd in het gemeentedecreet en goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 29 december 2008 vormt de basis voor het personeelsbeleid. Het gemeentedecreet biedt een beperkte autonomie aan de gemeente ter invulling van het personeelskader. 1.2 Ondanks beperkte pogingen tot enige administratieve vereenvoudiging worden de lokale besturen alsmaar geconfronteerd met meer regelgeving en nieuwe opdrachten. Beide bewegingen (meer regelgeving en bijkomende opdrachten) verantwoorden een zekere opwaardering van bepaalde administratieve functies en vragen om meer en meer gekwalificeerd personeel. Deze evolutie met hieraan gekoppeld een hogere pensioenbijdrage heeft een blijvende en steeds zwaarder wordende impact op de gemeentelijke financiën (zie: financiën). 1.3 Intergemeentelijke samenwerking kan een kostenbeperkende antwoord geven aan de vraag naar meer gespecialiseerd personeel en een kostendelende invulling geven bij de uitvoering van een aantal ondersteunende diensten. 1.4 De personeelsstructuur onderging doorheen de laatste jaren een grondige verandering door structurele wijzigingen in de uitvoering van de gemeentelijke opdrachten. Zo ging de politiedienst over naar de Politiezone Rupel; cultuur- en bibliotheekwezen werd ondergebracht in de opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking Ivebic; in het AGB Fluctus Schelle werden diverse opdrachten zoals het beheer van de sporthal; de organisatie van het afvalbeleid met o.m. de uitbating van het containerpark werd grotendeels overgedragen naar Igean,...... 1.5 De interne preventie en bescherming van het welzijn werd opgedragen aan Igean- dienstverlening. 1.6 Een managementteam bestaande uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder, de s secretaris van het OCMW en de burgemeester stuurt het beleid mee aan. 2. Actiepunten 2.1 De personeelskost heeft een grote en steeds zwaarderwegende impact op de gemeentelijke financiën. 2.2 Rationalisatie van opdrachten, aanwending van de nieuwste ICT-toepassingen en automatisering, inzet van aangepaster materiaal, grotere flexibiliteit,…. worden nagestreefd en ingevoerd om met hetzelfde aantal mensen nieuwe opdrachten aan te kunnen. Nieuw en aangepast materiaal moet tevens toelaten om veiliger, efficiënter, ergonomischer te werken en kwaliteitsvollere arbeidsprestaties te leveren. 2.3 Om de dienstverlening te optimaliseren, om de gepaste deskundigheid te verzekeren en om hierbij kostendelend en -besparend te werken wordt de intergemeentelijke samenwerking met Igean verder doorgezet. . 2.4 Tewerkstellingskansen vanuit diverse tewerkstellingsstelsels worden maximaal benut. 2.5 De diensten van het OCMW worden ondergebracht in het gemeentehuis. 2.6 Door het vrijkomen van het wijkcommissariaat en de vroegere huisvesting van de conciërge en de komst van het OCMW naar het gemeentehuis is een herschikking van de diverse diensten een noodzaak 2.7 Er komt een kleine binnenlift in het gemeentehuis.
 36. 36. 2.8 Administratieve ondersteunende diensten van OCMW en gemeente kunnen meer op elkaar afgestemd worden. Deze rationalisatie heeft een kostenbesparend effect. 2.9 Een aantal functies worden opgewaardeerd deels om de verloning aan te passen aan het prestatieniveau en deels om het aanwervingsniveau te verhogen. Bij pensionering is het de bedoeling om deze plaatsen terug in te vullen. 2.10 Bij pensionering is het de intentie om deze plaatsen terug in te vullen. 2.11 Er wordt - zoals voorzien in het organogram - een deskundige openbare werken (B- niveau), een communicatieambtenaar (B-niveau) en een diensthoofd personeelszaken op A-niveau aangeworven. 2.12 De vorming en opleiding van het personeel is een voortdurende opdracht 2.13 De digitale dienstverlening (e-loket) wordt verder uitgebouwd. 2.14 De diverse gebouwen worden voortdurend aangepast en verbeterd aan de eisen van welzijn en veiligheid
 37. 37. Tewerkstelling (werk ….brug naar eigenwaarde en zelfrealisatie, naar welvaart en welzijn, …) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Tewerkstellingskansen in Schelle zijn relatief beperkt gezien de oppervlakte, de ligging en de ruimtelijke structuur van de gemeente en de ruimte die voor de landbouwactiviteit gereserveerd is en blijft. 1.2 Werk in eigen streek verdient om meerdere redenen actieve aandacht en beleidsondersteuning. Naast werkgelegenheid kan plaatselijke tewerkstelling ook mobiliteitsgunstige effecten hebben. 1.3 Om tewerkstelling te realiseren kunnen structuurruimtelijke aanpassingen noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn. 2. Actiepunten 2.1 De tewerkstellingskansen in o.a. Air Liquide Medical en de A12 Shopping werden doorheen de laatste jaren gemaximaliseerd. Dit moet verder worden opgevolgd en bewaakt. Ook de kleinhandel met o.a. de Delhaizevestiging en de Aldi-vestiging, maar ook kleinere bedrijven zoals beenhouwers, bakkers, horeca …… realiseren een behoorlijke tewerkstelling (zie: ruimtelijke ordening, gezins- en welzijnsbeleid, seniorenbeleid). 2.2 De gemeente en haar aanverwante instellingen (OCMW, AGB, Ivebic,…) zijn bij de grootste werkgevers van de gemeente. Het behoud van de huidige personeelsbezetting is een streefdoel, maar de economische omstandigheden dwingen tot zuinigheid. Uitbreiding is niet direct een haalbare optie. 2.3 De diverse tewerkstellingskansen van de hogere overheid - ook al zijn ze vaak kortstondig en wisselend - worden zoveel mogelijk en voor zover verantwoord benut. 2.4 De sociale economie (bv. het Wrak, Kina,…)(zie: welzijn) is een belangrijke piste en kans tot én tewerkstelling én maatschappelijke (her)integratie. 2.5 De herinvulling van de verlaten Electrabelsite wordt een zeer belangrijke opdracht voor de nabije toekomst. Het gewestplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geven de hierbij de richting aan. De haalbaarheid hiervan binnen het huidig Europees energiebeleid is niet zo evident meer. Op korte termijn moet worden nagegaan of andere bestemmingsmogelijkheden moeten onderzocht worden (zie ruimtelijke ordening). Wat ook de ontwikkeling moge zijn, kansen tot tewerkstelling zitten hier zeker in. 2.6 De gemeente plant de nabije jaren nog heel wat investeringsprojecten. Op deze wijze ondersteunt de gemeente de globale tewerkstelling. 2.7 Een kernverdichting en de ontwikkeling van de kerkomgeving (Schelde- Landschapspark) moeten ruimte bieden voor handel en bijgevolg tewerkstelling (zie: ruimtelijke ordening). 2.8 Benutten van arbeidskansen voor andersvaliden in de gemeentelijke diensten.
 38. 38. Communicatie (informeren en geïnformeerd zijn verhoogt de verstandhouding) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Openbaarheid van bestuur is een verplichting. Collegebesluiten worden overgemaakt aan de gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsbesluiten en besluiten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden verkort op website geplaatst. 1.2 Klantgerichte dienstverlening met eigentijdse informaticamogelijkheden moet bestendig verder worden ontwikkeld. Een actieve informatieverstrekking en - verspreiding wordt nagestreefd. 1.3 Een e-loket wordt ontwikkeld. 2. Actiepunten 2.1 Een communicatieambtenaar wordt aangeworven. 2.2 Het communicatiebeleid beoogt o.m.:  de verhoging van de betrokkenheid van de bevolking bij het beleid  vlotte kennisname van beleidsmaatregelen  snelle bediening 2.3 De communicatie wordt gevoerd via meerdere kanalen zoals het gemeentelijk informatieblad, de elektronische lichtkranten, website, e-mail, beleidsdomeingebonden brochures en berichten, affiches, infovergaderingen, … Een e-loket wordt ontwikkeld, een wifi-toepassing geïnstalleerd in het gemeentehuis en de sporthal, on- linereservatiesysteem ingevoerd voor diverse gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,…). Er wordt werk gemaakt van een facebookpagina. 2.4 Nieuwe inwoners krijgen een onthaalpakket met o.a. een lijst van de verenigingen. Ze worden onthaald op het gemeentehuis. 2.5 Een goede interne communicatie tussen administratie en bestuurders is belangrijk voor een goede doorstroming van beslissingen naar de burgers toe. 2.6 Er bestaat een klachtenregistratiesysteem. Er wordt getracht om op elke melding en klacht zeer snel te antwoorden..
 39. 39. Middenstand/Lokale Economie (de kern en de ziel zitten in het midden) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 De middenstand versterkt het sociale weefsel, vormt een netwerk van sociale contacten en houdt de kern levendig. 1.2 De middenstand geeft mensen kansen om in de eigen, nabije omgeving – op wandel- en fietsafstand - dagelijks in een reeks levensbehoeften te voorzien. . 1.3 Voldoende ruimte voor handelsactiviteiten, verspreid in de kern of gebundeld en goed bereikbaar is een basisvoorwaarde voor een leefbare lokale economie. 1.4 Met de A12 Shopping aan de A12/N177, de AD Delhaizevestiging aan de grens met Hemiksem, de Aldi-vestiging aan de grens met Niel en de diverse en verspreide handelszaken in en aansluitend bij het centrum beschikt Schelle over een uitgebreid en erg gediversifieerd netwerk van lokale handeldienstverlening. 2. Actiepunten 2.1 Een middenstandsraad/lokale-ondernemingsraad (LOR) is een noodzakelijk instrument om een lokaaleconomiebeleid mogelijk te maken. 2.2 Bij een kernverdichting moet er voldoende ruimte en kansen gecreëerd worden voor een lokale-ondernemingsklimaat. In de ruimtelijke ontwikkeling van de kern moet hiervoor aandacht zijn. Zo moet er in de vernieuwde dorps- en kerkomgeving ruimte voorzien worden voor lokale handelsactiviteiten. 2.3 Voor zover de wet op de overheidsopdrachten toelaat zal bij aankopen ruime aandacht gaan naar de lokale middenstanders. 2.4 De gemeentelijke startpremie voor zelfstandigen en de gemeentelijke premie bij de aanwerving van een eerste werkkracht blijft houden. 2.5 Het behoud van de wekelijkse markt wordt nagestreefd. 2.6 Bij wegeniswerken wordt actief getracht de bereikbaarheid van de handelszaken zo goed mogelijk te verzekeren. 2.7 Toegankelijkheid van handelszaken wordt bij een bouwvergunning van nabij opgevolgd. 2.8 Handelszaken moeten op diverse mobiliteitsmodi (te voet, per fiets, met het openbaar vervoer, met de wagen) vlot bereikbaar te zijn. 2.9 Acties zoals ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ worden blijvend ondersteund.
 40. 40. Landbouw (voedselproductie …basisproductie) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Schelle was tot begin van de jaren 70 nog echte landbouwgemeente. Dit typische facet van Schelle mag niet verdwijnen. 1.2 De landbouwactiviteit is overwegend grondgebonden. Een vrij groot deel van de totale oppervlakte van de gemeente wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden. Het is dan ook belangrijk dat “medegebruik” van die grote landbouwruimte wordt geactiveerd. 1.3 Boerderijen hebben een belangrijk landschapsbepalende dimensie. Het is aangewezen om oude boerderijen in stand te houden en ze eventueel een andere bestemming te geven. 2. Actiepunten 2.1 Een gemeentelijke landbouwcommissie is een geschikt instrument om de belangen en de noden van de landbouwers in bespreking te brengen en te laten doorstromen naar het beleid. 2.2 In de ruimtelijke structuur van Schelle wordt het oorspronkelijke landbouwkarakter van de gemeente zoveel mogelijk behouden. 2.3 Recreatief medegebruik van de landelijke omgeving versterkt de belevingswaarde van de landbouwomgeving en ondersteunt het streven naar het behoud van de open landbouwruimte. Om het medegebruik kansrijker te maken zijn degelijke fietspaden en toegankelijke kerkwegels noodzakelijk (zie: toerisme, leefmilieu, openbare werken). 2.4 Rechtszekerheid naar de bestemming van de hoeves met aandacht voor alternatieve bestemming ervan, wordt veilig gesteld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en haar uitvoeringsplannen. 2.5 Biologische land- en tuinbouw worden gepromoot en gesteund. 2.6 Landbouw en milieu zijn twee elementen van één groot geheel. Het afstemmen van landbouw- en milieubelangen en vice versa op elkaar moet voor elk een win-win-situatie kunnen opleveren. 2.7 Een afvaardiging van de landbouwers heeft een vertegenwoordiging in gemeentelijke mina-raad.
 41. 41. KMO-beleid (Kleine en middelgrote ondernemingen…. motor van de bedrijfswereld) 1. Algemene uitgangspunten en doelstellingen 1.1 Schelle beschikt over een zeer beperkt KMO-gebied (ca 15 ha) met een directe ontsluiting via A12/N177. 1.2 Op het KMO-gebied is er nauwelijks of geen leegstand. 1.3 Mocht de gemeente door de hogere overheid een bijkomende taakstelling inzake KMO- gebied opgedragen krijgen, dan zijn een korte ontsluiting en bereikbaarheid via de A12/N177 en een beperkte ruimtelijke visuele impact uitgangspunten. 1.4 Een KMO-beleid creëert kansen tot werkgelegenheid in de eigen woonomgeving. 1.5 Zonevreemde bedrijven worden geherlocaliseerd of geregulariseerd 2. Actiepunten 2.1 Op korte termijn worden via een RUP zonevreemde bedrijven geregulariseerd. 2.2 Contacten met KMO’s worden verbeterd. 2.3 Bij een mogelijke ontwikkeling van een nieuwe KMO-zone gaat de aandacht in eerste instantie naar een verantwoorde ruimtelijke inplanting (met o.a. een korte ontsluiting naar en van de A12/N177). 2.4 Vergunningsaanvragen (bouw- en milieuvergunning) worden binnen de voorziene termijnen afgehandeld.

×