Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juryrapport meest duurzame bibliotheek

712 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Juryrapport meest duurzame bibliotheek

  1. 1. Waarom een verkiezing ‘meest duurzame bibliotheek van Nederland’ ?Omdat we het belangrijk vinden dat bibliotheken ten aanzien van duurzaamheid eenmaatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen.Duurzaamheid gaat verder dan een ecologisch verantwoord gebouw, of je energie betrekkenvan groene bronnen.Duurzaamheid houdt in maatschappelijk verantwoord ondernemen, eerlijk zaken doen,transparant zijn en ethische gedragsregels hanteren. Duurzaamheid moet leiden tot socialeverbetering.Waarom is duurzaamheid een thema voor bibliotheken?Bibliotheken kampen met krimpende financiën en krimpende leden- en bezoekersaantallen enzoeken naar hun bestaansrecht, naar nieuw beleid.De samenleving heeft een probleem, namelijk economische recessie als gevolg van verval vannormen en waarden die hebben geleid tot uitputting van bronnen.De actuele aandacht van de samenleving is gericht op terugkeren naar zorgzaam omgaan metmens en dier en natuur, met de leefomgeving.De bibliotheek kan de overheid en de burger hierbij helpen door de informatie- eneducatiefunctie actief in te zetten en kennis te verzamelen en door te geven over verantwoordleven en ondernemen. Zo krijgt de samenleving een positieve impuls dat ten goede komt aaniedere burger. Dat is het principe van duurzaam leren.Als de bibliotheek ook nog het eigen organisatiebeleid structureel inricht volgensduurzaamheidsbeginselen - dus door het beleid en gedrag transparant te maken en door eenduurzame, sociaal verantwoorde ondernemer te zijn in de omgang met de medewerkers,klanten, partners en stakeholders - draagt ze de gewenste maatschappelijkeverantwoordelijkheid.Met deze insteek wordt de bibliotheek weer een actueel informatiecentrum. Staat ze midden inde maatschappelijke ontwikkelingen en draagt ze er op positieve manier aan bij. Verschaft zerelevante kennis aan burgers. Wordt ze een inspirerende en betrouwbare partner insamenwerkingen.Kortom, toon een relevante instelling te zijn! Maak het tot je imago! Zet stevige Communicatie& PR in, opdat iedereen er kennis van neemt! Het aantrekken van de bezoekers- enlidmaatschapscijfers lijkt dan een logisch gevolg.De focus van de jury is dus gericht op kennisverbreding over duurzaamheid (wat doet debibliotheek vanuit de informatiefunctie aan dit thema?) en op duurzaam ondernemen. Tegendeze achtergrond heeft de jury drie bibliotheken genomineerd als ‘meest duurzame bibliotheekvan Nederland 2012’. In alfabetische volgorde zijn dat Bibliotheek Dommeldal, BibliotheekGroningen en Bibliotheek Kennemerwaard.De jury, bestaande uit Frank Meijer (deskundige op het gebied van duurzaamheid van RoyalHaskoning DHV), Eimer Wieldraaijer (hoofdredacteur Bibliotheekblad), Patricia de Ryck(freelance journaliste Bibliotheekblad) en ik waren het unaniem eens. Deze drie bibliothekenzijn boven de branche uitgestegen wat duurzaamheid betreft.Bij het beoordelen van de bibliotheken heeft de jury verschillende zaken onder de loepgenomen. Hebben zij relevante duurzaamheidsdoelen gesteld? Zetten ze hun kennis in bijlokale en regionale duurzaamheidskwesties? Maken ze slim gebruik van hun netwerk? Zorgenzij voor de verbinding van mensen met kennis? En trekken ze met dit onderwerp ook extrabezoekers naar de bibliotheek? Bij de keuze voor de genomineerden, is de huisvestiging vanbibliotheken - waar in het geval van nieuwbouw vaak duurzame keuzes zijn gemaakt - buitenbeschouwing gelaten.Een voorbeeld: het gaat ons niet om het zomaar plaatsen van zonnepanelen op het dak. Datdoe je als je heel veel energie verbruikt, als er lokaal beleid is gericht op duurzame energie ofals er bijvoorbeeld een zonnepanelenfabrikant in de regio actief is. Plaats niet alleen panelen,meest duurzame bibliotheek 2012 prijsuitreiking jury 24 oktober 2012/1
  2. 2. maar maak het ook toegankelijk voor je bezoekers. Ga met hen het dak op, laat zien hoe hetwerkt, waar de opgeslagen energie blijft. Kortom deel kennis over dit onderwerp.Duurzaamheid zou in alle bibliotheken een thema moeten zijn dat op de beleids-agenda staat.Je kunt je maatschappelijke rol hiermee vergroten. Als de gemeente waarin je actief bent ditthema hoog in het vaandel heeft, kun je als bibliotheek niet anders dan hier in mee gaan. Opdie manier laat je ook aan de beleidsmakers zien dat je meedenkt, en een bijdrage levert aaneen duurzame leefomgeving.De genomineerden hebben al goede stappen gezet naar een duurzame toekomst.Op de derde plaats is geëindigd: DommeldalBibliotheek Dommeldal organiseerde in november 2011 de Maand van de duurzaamheid. Er isgoed gebruik gemaakt van het netwerk van de bibliotheek, waardoor alle activiteiten eensterke lokale binding hadden. De jury vindt het jammer dat het om een op zichzelf staandeactiviteit gaat. Het is goed om te zien dat de Maand wel voor meer bewustzijn heeft gezorgd.We hopen dan ook dat Dommeldal duurzaamheid opneemt in het toekomstige beleid van debibliotheek.Op de tweede plaats is geëindigd: KennemerwaardBibliotheek Kennemerwaard heeft in een aantal vestigingen een Groen Informatie Punt en isbetrokken bij het digitale Natuur- en Milieueducatie centrum van de gemeente Heerhugowaarden andere partners. De medewerkers zijn enthousiast en er wordt veel samengewerkt metrelevante partijen uit de regio. De activiteiten worden voor een brede doelgroepgeorganiseerd, waardoor veel gebruikers worden bereikt. Toch vindt de jury de benadering watsmal, het draait vooral om natuur- en milieu, maar op het gebied van duurzaamheid is nog zoveel meer mogelijk. Het begin is goed, trek dit breder en er ontstaat een duurzameorganisatie.De meest duurzame bibliotheek 2012 is: GroningenBibliotheek Groningen heeft een landelijke digitale etalage op het gebied van duurzaamheid.Daarnaast maakt de bieb onderdeel uit van Forumduurzaam, waarin diverse lokale organisatiessamenwerken. De jury is verheugd om te zien dat duurzaamheid echt een plek heeft binnen debibliotheekorganisatie, men kent zelfs een domeinspecialist duurzaamheid. Dit geeft aan datdit niet zomaar een thema binnen de bieb is. De bibliotheek verzorgt informatie overallerhande duurzame onderwerpen en geeft daarbij de consumenten advies bij het maken vanduurzame keuzes. Door deze benadering van duurzaamheid, wordt ook een bijdrage geleverdaan de eigen profilering. Niet alleen het aantal uitleningen met betrekking tot dit thema is flinkgestegen, ook weten steeds meer bezoekers hun weg te vinden naar deze bieb. Voor de jurysteekt deze bibliotheek er met kop en schouders bovenuit.Proficiat voor de drie meest duurzame bibliotheken van Nederland 2012!Marion Mertens,directeur Bibliotheek Venlo en voorzitter van de jury ‘verkiezing meest duurzame bibliotheekvan Nederland 2012’.meest duurzame bibliotheek 2012 prijsuitreiking jury 24 oktober 2012/2

×