Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SSTG Consell Plenari del Districte 4/12/14

1,187 views

Published on

Resum del Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi celebrat el 4 de desembre de 2014.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

SSTG Consell Plenari del Districte 4/12/14

 1. 1. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Dijous, 4 de desembre de 2014
 2. 2. 1 Precs i Preguntes Dijous, 4 de desembre de 2014
 3. 3. 2 Aprovació Acta anterior Dijous, 4 de desembre de 2014
 4. 4. 3 Part Informativa Dijous, 4 de desembre de 2014
 5. 5. Informe del regidor del Districte Dijous, 4 de desembre de 2014
 6. 6. 1. Obres i actuacions s l’espai públic 2. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 3. Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. 4. Projecte Drac de Sarrià. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 4 de desembre de 2014 Informe del regidor del Districte
 7. 7. Dijous 4 de desembre de 2014 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic Actuacions 2014 DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI
 8. 8. OBRES EN CURS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 01 8
 9. 9. 9 DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Estat de l’obra: en execució Data inici obra: 21.10.2013 Previsió final obra: 21.12.2014 Cost actuació: 5.750.000 € Ha finalitzat la pavimentació de les voreres, s’han col·locat els fanals i iniciat plantació d’arbrat. A la mitjana s’han posat vorades, xarxa de reg i la majoria de les palmeres. Del 24 al 28 de novembre, es va fer el muntatge de l’escala mecànica del carrer de Berlinès (entrarà en funcionament a finals de desembre). Es preveu fer l’aglomerat del tronc central de Mitre el 13-14 de desembre i finalitzar l’obra el 21 de desembre. Escales Carrer Berlinès
 10. 10. 10 DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Avinguda Diagonal, tram Pl. Francesc Macià – c/ Muntaner Estat de l’obra: en execució. Data inici obra: 03.06.2014 Previsió final obra: 28.02.2015 Cost actuació: 12.249.218,42 € Obert al trànsit el nou carril lateral entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia (costat muntanya). Pavimentació de voreres entre Francesc Macià i Muntaner (costat muntanya) en fase finalització. Els treballs a l’arbrat ja estan pràcticament finalitzats. A principis de desembre està previst començar a instal·lar els fanals. .
 11. 11. 11 DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI C/ Balmes entre Avinguda Diagonal i Plaça Molina Estat de l’obra: en execució. Data inici obra: 22.11.2013 Previsió final obra: 31.01.2015 Dotació actuació: 5.649.600,00 € Vorera Llobregat complerta fins Diagonal, excepte la placeta amb Travessera de Gràcia en la que s’està treballant. S’està executant la vorera Besòs entre Travessera de Gràcia i Diagonal. El 8 de desembre està previst fer l’aglomerat en la cruïlla amb Travessera de Gràcia . Es van iniciar els treballs de col·locació d’arbrat al tram P. Molina-Travessera el dia 1 de desembre i es preveu finalitzar-los abans de Nadal. Es preveu la col·locació de l’aglomerat els dies 20-21 desembre (inclosa capa rodadura). Balmes Besòs. Preparació formigonat de llosa Comte Salvatierra Balmes Llob. Parterres Travessera de Gracia-Placeta
 12. 12. 12 C/ Hurtado Reurbanització de l’Av. Pau Casals – voreres laterals Data inici obra: 01.10.2014 Previsió final obra: 04.04.2015 Pressupost actuació : 1.205.405,27 € Reordenació voreres laterals de l’Avinguda Pau Casals entre la plaça Francesc Macià i el Turó Parc. En paral·lel s’estan realitzant obres de reforma de l’aparcament per adaptar-lo a la normativa vigent actual. Actuacions previstes: Voreres laterals tindran entre 5,00-7,40 metres d’amplada, zones d’aparcament motos, àrea blava, càrrega i descàrrega i contenidors en arbrat. Plantació de nou arbrat ara innexistent. DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 13. 13. 13 C/ Hurtado Millora voreres c/ Tuset Data inici: 1/12/2014 Data fi : 31/12/2014 Pressupost: 59.762,95 € Millora vorera del c/ Tuset entre Travessera de Gràcia i La Granada del Penedès DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Renovació de la base de formigó i el paviment deles voreres del c/Tuset compreses entre l’Avinguda Diagonal i Granada del Penedès. Per tant, s’ha previst enderrocar el paviment existent, repassar la solera de formigó, renovar i unificar el tipus de panot, anivellant la superfície per tal de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat dels vianants en aquest espai urbà.
 14. 14. 14 Arranjament Jardins Finca Muñoz i Ramonet per a l’obertura al públic DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Data prevista Jornada portes obertes: 17 desembre 2014 Finalització arranjament previst: Abril 2015 Pressupost projecte: 299.479,71 €
 15. 15. 15 C/ Hurtado C/Caire C/ Santjoanistes entre el C/ Balmes i el C/ Saragossa C/Santjoanistes – vista general obra Data inici obra: 11.08.2014 Previsió final obra: 28.02.2014 Pressupost actuació : 554.116,78 € Modificació de la secció del carrer per convertir-lo en plataforma única i millorar l’accessibilitat. S’utilitzen els mateixos materials emprats al tram ja reurbanitzat del carrer per donar una imatge unitària. Actuacions: renovació del paviment, millora de les xarxes de sanejament, implantació d’arbrat d’alineació i de nou mobiliari urbà. Des del 15 de setembre està habilitat el paviment definitiu del camí escolar per la vorera muntanya entre Balmes i Sant Guillem. DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 16. 16. 16 C/ Hurtado C/Caire Carrer Bonaplata Data inici obra: 15.10.2014 Previsió final obra: 28.02.2015 Pressupost actuació : 450.478,68 € Es passarà de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma única per millorar l’accessibilitat. Nova xarxa de clavegueram. Es soterraran línies aèries i es renovarà l’enllumenat (d’acord amb Pla Director Il·luminació). Plantació d’arbrat al costat muntanya entre el carrer Fontcobertes i el carrer de les Calàndries. DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 17. 17. 17 Reforma paviment c/ Arquitecte Mas Data inici obra: 1/12/2014 Previsió final obra: 31/12/2014 Pressupost actuació: 27.232, 56 € DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Presenta un estat del paviment molt deteriorat, amb desnivells i discontinuïtats, sots i peces soltes de les voreres de panot. Aquesta obra d’urbanització respon a la necessitat d’ordenar i millorar el paisatge urbà d’aquest espai, facilitant l’accessibilitat dels vianants i dels veïns a les seves finques. Renovació del paviment convertint l’actual carrer amb voreres laterals en una plataforma única. La solució adoptada és un paviment de pedra artificial de 10x30x10cm amb una rigola central.
 18. 18. 18 Jocs artístics hongaresos al Parc del Castell de l’Oreneta Data inici obra: 17/11/2014 Previsió final obra: 15/12/2014 Pressupost actuació: 42.247€ DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Emplaçament abans
 19. 19. 19 Arranjament cruïlla c/ Vallmajor – c/ Copèrnic Data inici obra: 1/12/2014 Previsió final obra: 31/12/2014 Pressupost actuació: 48.457,87 € DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI El creuament actual dels carrers Copèrnic i Vallmajor presenta deficiències pel que fa a visibilitat i seguretat per vianants, es planteja la seva millora (hi ha l’Escola els Arcs i accés CAP) La solució prevista planteja l’augment de la superfície de les voreres i disminució de secció útil per vehicles, la reducció de la velocitat del trànsit mitjançant la creació en els dos punts de creuament de guals remuntables amb pas de vianants adaptats.
 20. 20. 20 Adequació provisional tram final c/ Jaume Càncer Data inici obra: 1/12/2014 Previsió final obra: 31/12/2014 Pressupost actuació: 49.759,63 € DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Tram de vial del carrer Jaume Càncer que encara no està urbanitzat, Donada la necessitat de millorar la situació d’accessibilitat dels veïns, es millorarà provisionalment a l’espera d’una actuació definitiva vinculada al Pla Especial urbanístic i de millora urbana per dotar de les condicions de edificació el equipament docent Bellesguard, 22-30 (B1075)
 21. 21. 21 Horts urbans carrer Planella Inici obra: 10/11/2014 Final obra: març 2015 Transformació temporal de l’espai del carrer Planella (cruïlla amb el carrer Iradier) en una zona d’Horts Urbans, per a que puguin ser utilitzats per entitats del Districte de Sarrià- Sant Gervasi com ara escoles i casals d’avis entre d’altres. DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 22. 22. 22 Millora integral al carrer Carroç Data inici obra: 17.06.2014 Previsió final obra: 31.12.2014 Pressupost actuació: 1.692.163,76 € Soterrament de línies aèries Renovació de clavegueram. Nou enllumenat i pavimentació a un sol nivell, amb paviment asfàltic acolorit i i espai de vianants amb carreus de llambordí de color. Estat obres: Realitzada la fase 1 (plaça germans Rubió Bellver- escales Sant Jaume). En execució fase 2. ( tram escales Sant Jaume- Pau Feu). DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 23. 23. 23 Millora integral de carrer Lilà Data inici obra: 08.09.2014 Previsió final obra: 31.03.2015 Pressupost actuació : 1.242.025,27 € Soterrament de línies aèries Renovació de clavegueram. Nou enllumenat i pavimentació a un sol nivell i espai de vianants amb paviment asfàltic imprès, de color. Acabat excepte paviment asfaltic el tram Savina-Boix per recuperar el circuit del Bus de barri per Boix-Lligabosc-Menta. En execució clavegueram tram núm 5-13. DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 24. 24. OBRES A PUNT D’INICIAR A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 02 24
 25. 25. 25 C/ Hurtado C/Caire Planta projecte d’execució C/Mare de Déu del Carmel C/Mare de Déu del Carmel /Avda. República Argentina – estat final C/ Mare de Déu del Carmel Data prevista inici obra: gener 2015 Previsió final obra: 01.06.2015 Pressupost actuació PE: 452.382,68 € Modificació de la secció del carrer per tal d’aconseguir la millora de l’accessibilitat. Ampliació de la vorera costat muntanya fins a 3,30 m i creació d’una semi-plataforma única anivellada amb la nova calçada del carrer, la disminució de l’ample de la calçada a 3,00m per allotjar un únic carril de circulació i l’ampliació de la vorera costat mar a 1,60 m. Actuacions: renovació del paviment, millora de les xarxes de serveis, implantació d’arbrat d’alineació i nou mobiliari urbà. DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 26. 26. 26 C/ Hurtado C/Caire Carrer Lucà cantonada amb carrer Craywinckel – estat final Planta projecte d’execució C/Lucà C/ Lucà Data prevista inici obra: gener 2015 Previsió final obra: 01.06.2015 Pressupost actuació PE: 292.996,20€, € Modificació de la secció del carrer per tal d’aconseguir la millora de l’accessibilitat. Ampliació de la vorera Besòs fins a 3,30 m i creació d’una semi-plataforma única anivellada amb la nova calçada del carrer, la disminució de l’ample de la calçada a 3,00m per allotjar un únic carril de circulació i l’ampliació de la vorera Llobregat a 1,50 m. Actuacions: renovació del paviment, millora de les xarxes de serveis, implantació d’arbrat d’alineació i nou mobiliari urbà. DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 27. 27. 27 Arranjament paviments entorn Pl. Lesseps Data inici obra: 10/12/2014 Previsió final obra: 31/12/2014 Pressupost actuació: 37.198,17 € DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI A l’entorn de la plaça Lesseps, concretament a l’últim tram del carrer del Marquès de Santa Ana que conflueix amb Ronda General Mitre i a la mateixa Ronda, hi ha diversos trams de paviment granític de vorera que presenten deficiències pel que fa a peces soltes, desnivells, discontinuïtats i sots que dificulten el trànsit de vianants, per la qual cosa es procedeix a larenovació del paviment, millorant la mobilitat de vianants i les condicions de servei en aquells en els quals hi ha pas de vehicles per accedir al carrer del Marquès de Santa Ana. A més, pròxim a la plaça, hi ha un carril de circulació de vehicles que permet efectuar el canvi de sentit a la Ronda, que actualment és de llambordins i que també presenta deficiències, per la qual cosa es substitueix aquest tipus de paviment per un altre d’aglomerat asfàltic.
 28. 28. 28 Arranjament cruïlla c/Cardenal Vives i Tutó – c/ Eudardo Conde Data inici obra: 10/12/2014 Previsió final obra: 31/12/2014 Pressupost actuació: 20.159,01 € DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Té per objecte la millora de la seguretat per vianants i l’adaptació a les normatives d’accessibilitat vigents. La solució prevista planteja la reducció de la velocitat del trànsit mitjançant la creació en els dos punts de creuament de calçades remuntables amb pas de vianants adaptats.
 29. 29. 29 Soterrament línies aéries de BT i Telefònica al c/ Dalmases Data inici obra: 1 de desembre de 2014 Previsió final obra: 20 de desembre de 2014 Pressupost actuació: 174.627,07 € DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Fase 1. Tram del c/ Dalmases entre Ganduxer i Escoles Pies. De l’1 al 10 de desembre de 2014. Fase 2. Tram del c/ Dalmases entre Escoles Pie i Dr. Roux. Del 8 al 13 de desembre de 2014. Fase 3. Tram del c/ Dalmases entre Dr. Roux i Anglí. Del 15 al 20 de desembre de 2014.
 30. 30. 30 Senyalització turística cas antic Sarrià i Av. Tibidabo Data inici obra: 9/12/2014 Previsió final obra: 15/12/2014 Pressupost actuació: 21.555,29 € DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI El casc antic de Sarrià i l’Avinguda del Tibidabo i voltants són punts d’interès turístic dins del Pla de Descentralització del Turisme als Districtes.
 31. 31. GESTIÓ URBANÍSTICA FINALITZA DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 03 31
 32. 32. 32 C/ Hurtado Desenvolupament de la UA-1 de la MPGM Vores de Via Augusta MPGM Vores Via Augusta DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 33. 33. 33 C/ Hurtado Desenvolupament de la UA-1 de la MPGM Vores de Via Augusta Unitat Actuació 1 – estat anterior DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 34. 34. 34 C/ Hurtado Desenvolupament de la UA-1 de la MPGM Vores de Via Augusta Unitat Actuació 1 – estat definitiu DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 35. 35. 35 C/ Hurtado Desenvolupament de la UA-1 de la MPGM Vores de Via Augusta SOSTRES INICIALS Sostre privat per habitatges: 3.992,95 m² Sostre Ajuntament per habitatge: 7.325,88 m² SOSTRES RESULTANTS Sostre privat : 2.348, 49 m² Sostre Ajuntament: 8.970,34 m² Inversió Ajuntament de Barcelona 14,2 M€ DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 36. 36. 36 C/ Hurtado Propera construcció promoció d’habitatges Via Augusta 401-403 Projecte en redacció DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
 37. 37. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 02 37 Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 4 de desembre de 2014
 38. 38. 38 01 Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Informe de gestió del regidor del Districte | dijous 2 d’octubre 2014
 39. 39. Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. 03 39 Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 4 de desembre de 2014
 40. 40. 40 Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 4 de desembre de 2014 02 Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
 41. 41. Projecte Drac de Sarrià. 04 41 Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 4 de desembre de 2014
 42. 42. 42 Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 4 de desembre de 2014 03 Projecte Drac de Sarrià.
 43. 43. Balanç Pla de Cultura Dijous, 4 de desembre de 2014
 44. 44. 44 Balanç Pla de Cultura Balanç Pla de Cultura | Dijous, 4 de desembre de 2014 1-INTRODUCCIO : Justificació de la intervenció. 2-COM HO HEM FET: Principis filosòfics i polítics Agraïments 3-QUE HEM FET: Camps d’actuació. Agrupats per coincidències: • ARTS PLASTIQUES • FOMENT DE LES ARTS PLASTIQUES • PERE PRUNA • CENTRES CIVICS
 45. 45. 45 Balanç Pla de Cultura Balanç Pla de Cultura | Dijous, 4 de desembre de 2014 • CULTURA POPULAR • ENTITATS-MECENATGE. • BIBLIOTEQUES • EQUIPAMENTS CULTURALS
 46. 46. 46 Balanç Pla de Cultura Balanç Pla de Cultura | Dijous, 4 de desembre de 2014 • MONESTIR DE PEDRALBES • MÚSICA • NOUS VALORS • FOTOGRAFIA • PATRIMONI MONUMENTAL I ARQUITECTONIC
 47. 47. 47 Balanç Pla de Cultura Balanç Pla de Cultura | Dijous, 4 de desembre de 2014 • TEATRE • LLEURE DE FAMILIA • TIBIDABO • POESIA I LITERATURA VERDAGUER
 48. 48. Mesura de govern: Projecte Kan Go d’accés a les escoles amb transport públic Dijous, 4 de desembre de 2014
 49. 49. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI
 50. 50. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 1. PRESENTACIÓ 2. MOTIVACIÓ 3. OBJECTIUS 4. EN QUÈ CONSISTEIX 5. PARTICIPACIÓ 6. COOPERANTS VIARIS 7. AVALUACIÓ 8. CALENDARI
 51. 51. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 1. PRESENTACIÓ El Districte de Sarrià-Sant Gervasi conjuntament amb Transports Metropolitans de Barcelona, l’Institut Municipal d’Informàtica i la col·laboració de la Fundació Abertis inicia el projecte Kango! d’aplicació a l’alumnat i famílies de sis centres docents del Districte.
 52. 52. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 2. MOTIVACIÓ L’enquesta realitzada pel Districte de Sarrià-St Gervasi el curs passat a tretze centres educatius ha detectat que una part important de les famílies que utilitzen el transport privat per dur els seus fills a l’escola estarien disposades a utilitzar el transport públic com a mitjà habitual.
 53. 53. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 3. OBJECTIUS  Optimitzar l'ús de la xarxa de transports públics com a mitjà saludable, sostenible i econòmic (la prova es realitzarà en l’itinerari d’entrada als centres pel matí).  Afavorir l’autonomia dels infants aportant seguretat i confiança a les famílies i a l’alumnat en els seus desplaçaments als centres educatius.
 54. 54. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 4. EN QUÈ CONSISTEIX  Aplicació de tecnologia NFC a les parades de les línies d’autobús urbà més properes a les escoles.  Tramesa d’informació a les famílies del pas dels seus fills per les parades establertes.  Cada família rebrà per SMS aquest avís informatiu.
 55. 55. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 5. PARTICIPACIÓ Què es demana a les escoles?  Implicació en el projecte.  Mediació amb les famílies i ús dels elements comunicatius que es facilitin.  Un punt a l’entrada del centre. Què es demana a les famílies?  Implicació en el projecte  Un número de mòbil.
 56. 56. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 5. PARTICIPACIÓ Què es demana a l’alumnat?  Tenir més de 8 anys.  Portar la targeta de validació (T12).  Portar la targeta NFC identificativa i personalitzada*.  Passar pel punt de control de la parada establerta. *Facilitada pel Districte a cada alumne participant
 57. 57. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 6. COOPERANTS VIARIS  A cadascuna de les parades establertes hi haurà una persona Cooperant Viària que vetllarà perquè quedi marcat el control de pas de cada alumne.  Gràcies al patrocini de la Fundació Abertis, la Fundació Catalana de Síndrome de Down formarà aquests Cooperants per a la feina encomanada.
 58. 58. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 7. AVALUACIÓ  Seguiment quotidià i continu del desenvolupament del projecte.  Enquesta valorativa, al final del projecte, a les escoles, famílies i alumnat participants.  Valoració dels resultats obtinguts i avaluació dels indicadors establerts per les entitats implicades.
 59. 59. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI 8. CALENDARI  Setembre/ desembre 2014 Planificació i organització.  Octubre/ novembre 2014 Comunicació i concreció amb les escoles participants .  Gener a juny 2015 Realització de la prova pilot.  Juny/ juliol 2015 Avaluació dels objectius assolits i de les mancances detectades.
 60. 60. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PROVA PILOT BUS AMIC A SARRIÀ-ST GERVASI MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÈS I COL·LABORACIÓ
 61. 61. Part decisòria Dijous, 4 de desembre de 2014
 62. 62. 62 Part decisòria Part decisòria | Dijous, 4 de desembre de 2014 1. Pla Especial Urbanístic per a la Regulació dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT). 2. Proposta de denominació d'un nou espai públic (Jardí de Baltasar Porcel, per a la zona enjardinada situada a l'interior dels habitatges de la Pedrera del barri de Vallvidrera). 3. Pressupostos de I'Ajuntament de Barcelona i del Districte de Sarria-Sant Gervasi 2015. 4. Preus públics per a l'any 2015 als equipaments municipals del Districte de Sarria Sant Gervasi.
 63. 63. Pla Especial Urbanístic per a la Regulació dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT). 01 63 Part decisòria | Dijous, 4 de desembre de 2014
 64. 64. Llei del Dret a l’Habitatge (Llei 18/2007; modificada per la Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica) Article 3 l) Habitatge amb activitats econòmiques: l'habitatge que no és domicili habitual i permanent i que s'utilitza per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable. Article 66 Definicions i àmbit d’aplicació 1. Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix aquest Decret. 2. Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances. 3. Als efectes d’aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any. DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. Pla Especial Urbanístic per la Regulació dels Habitatges d’Ús Turístic
 65. 65. PROBLEMÀTICA DERIVADA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC 1. Concentració territorial dels HUTs en àrees de la ciutat amb forta pressió turística 2. Problemàtiques de convivència amb els residents habituals 3. Impacte del desenvolupament de l’activitat en el preu de l’habitatge 4. Disminució del mercat de l’habitatge de lloguer per a residents habituals. 5. Afecta negativament les possibilitats d’accés a l’habitatge 6. Tensió generada per l’expulsió del resident habitual (“Gentrificació”) 7. La manca de regulació dels HUTs ocasiona competència deslleial respecte del sector hoteler i habitacional professional
 66. 66. REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC Limitacions i possibilitats 1. En el marc de la Directiva de serveis europea la regulació d’activitats s’ha de justificar per raons urbanístiques, d’interès general, qualitat ambiental i cohesió social 2. La problemàtica detectada en relació als HUTs habilita al planejament per a efectuar-ne la seva regulació i distribució territorial en el marc de les lleis urbanístiques i sectorials 3. L’anàlisi territorial dels HUTs possibilita la creació d’àrees homogènies de regulació a la ciutat en base a: • La delimitació administrativa. Districtes • Els planejaments específics vigents • Les estratègies de ciutat • La tipologia dels teixits urbans (teixits històrics i densitat de trames urbanes) • La densitat actual de HUTs respecte els habitatges totals per illes. • El percentatge de població flotant respecte la població resident per illes. • Percentatge d’HUTs que ja s’ubiquen en edificis sencers o quasi sencers.
 67. 67. Delimitació de les zones específiques (ZE) de regulació
 68. 68. tipus de regulació edifici complet densitat màxima per illa diferència respecte l'existent limitació estratègica potencial HUTs existents HUTs INCREMENT HUTs els actuals 01 el Raval 1 SI 1,50% 0,73% 180 HUT 180 HUT 180 HUT 0 HUT 02 el Barri Gòtic 1 SI 1,50% -0,26% 184 HUT 184 HUT 184 HUT 0 HUT 03 la Barceloneta 1 SI 1,50% 0,75% 69 HUT 69 HUT 69 HUT 0 HUT 04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1 SI 1,50% 0,34% 171 HUT 171 HUT 171 HUT 0 HUT 11 el Poble Sec 2 SI 1,50% -1,34% 546 HUT 546 HUT 546 HUT 0 HUT 14 la Font de la Guatlla 2 SI 1,50% 0,05% 74 HUT 74 HUT 74 HUT 0 HUT 15 Hostafrancs 2 SI 1,50% -0,81% 187 HUT 187 HUT 187 HUT 0 HUT 16 la Bordeta 2 SI 1,50% 1,01% 42 HUT 42 HUT 42 HUT 0 HUT 18 Sants 2 SI 1,50% 0,60% 189 HUT 189 HUT 189 HUT 0 HUT 27 el Putxet i el Farró 2 SI 1,50% 0,53% 158 HUT 158 HUT 158 HUT 0 HUT 31 la Vila de Gràcia 2 SI 1,50% -0,94% 768 HUT 768 HUT 768 HUT 0 HUT 64 el Camp de l'Arpa del Clot 2 SI 1,50% 0,15% 270 HUT 270 HUT 270 HUT 0 HUT 65 el Clot 2 SI 1,50% 1,10% 50 HUT 50 HUT 50 HUT 0 HUT 06 la Sagrada Família 3 SI 2,00% -0,90% 794 HUT 794 HUT 794 HUT 0 HUT 10 Sant Antoni 3 SI 2,00% -0,81% 568 HUT 568 HUT 568 HUT 0 HUT 17 Sants - Badal 3 SI 2,00% 1,23% 90 HUT 90 HUT 90 HUT 0 HUT 19 les Corts 3 SI 2,00% 1,26% 171 HUT 171 HUT 171 HUT 0 HUT 30 la Salut 3 SI 2,00% 1,49% 35 HUT 35 HUT 35 HUT 0 HUT 32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 3 SI 2,00% 0,75% 230 HUT 230 HUT 230 HUT 0 HUT 33 el Baix Guinardó 3 SI 2,00% 1,30% 87 HUT 87 HUT 87 HUT 0 HUT 68 el Poblenou 3 SI 2,00% -0,47% 406 HUT 406 HUT 406 HUT 0 HUT 05 el Fort Pienc 4 SI 3,00% 0,79% 343 HUT 343 HUT 343 HUT 0 HUT 08 l'Antiga Esquerra de l'Eixample 4 SI 3,00% 0,00% 727 HUT 727 HUT 727 HUT 0 HUT 09 la Nova Esquerra de l'Eixample 4 SI 3,00% 1,58% 428 HUT 428 HUT 428 HUT 0 HUT 26 Sant Gervasi - Galvany 4 SI 3,00% 1,93% 271 HUT 271 HUT 271 HUT 0 HUT 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 4 SI 3,00% 1,56% 101 HUT 101 HUT 101 HUT 0 HUT 67 la Vila Olímpica del Poblenou 4 SI 3,00% 0,63% 111 HUT 111 HUT 111 HUT 0 HUT 07 la Dreta de l'Eixample 5 SI 4,00% -2,53% 1.747 HUT 1.747 HUT 1.747 HUT 0 HUT 69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 5 SI 4,00% 1,68% 145 HUT 145 HUT 145 HUT 0 HUT barris perifèrics 6 SI 3,00% 2,86% 464 HUT 464 HUT 464 HUT 0 HUT casos en que la població flotant HUTs > 3% potencial existents increment casos en que la població flotant total (HUTs+Hotel+Alberg) > 5% 9.606 HUT 9.606 HUT 0 HUT increment 0,00% GRAU 1 1 GRAU 2 2 GRAU 3 3 potencial existents increment GRAU 4 4 464 HUT 464 HUT 0 HUT GRAU 5 5 increment 0,00% GRAU 6 6 potencial existents increment 9.142 HUT 9.142 HUT 0 HUT increment 0,00% POTENCIAL TOTAL TM BARCELONA POTENCIAL ZONA PERIFÈRICA 6 POTENCIAL ZONES INTERIORS limitació població flotant
 69. 69. Delimitació de les zones específiques (ZE) de regulació Regulació aplicable a barris que contenen teixits residencials densos i amb trames urbanes de caràcter històric (potencialment claus 12, 14 i 15 de les establertes en el PGM) situades en àrees de forta pressió turística o properes codi barri HUTs existents % HUTs / habitatges % població flotant / població total % població flotant (HUT+hotels)/ població total 11 el Poble Sec 546 HUT 2,84% 3,65% 7,02% 14 la Font de la Guatlla 74 HUT 1,45% 2,18% 6,43% 15 Hostafrancs 187 HUT 2,31% 2,88% 12,67% 16 la Bordeta 42 HUT 0,49% 0,50% 0,50% 18 Sants 189 HUT 0,90% 1,33% 3,76% 27 el Putxet i el Farró 158 HUT 0,97% 1,75% 3,46% 31 la Vila de Gràcia 768 HUT 2,44% 4,47% 4,86% 64 el Camp de l'Arpa del Clot 270 HUT 1,35% 1,66% 3,62% 65 el Clot 50 HUT 0,40% 0,54% 0,54% GRAU 2 Edifici complet Densitat illa 1’50% Número màxim HUTs per barri: els existents
 70. 70. Delimitació de les zones específiques (ZE) de regulació Regulació aplicable a barris amb teixits residencials de trama d’Eixample amb una forta densitat de població però relativament allunyada de la pressió turística. Àrees d’Eixample genèriques o especialitzades (22@BCN). GRAU 4 codi barri HUTs existents % HUTs / habitatges % població flotant / població total % població flotant (HUT+hotels)/ població total 05 el Fort Pienc 343 HUT 2,21% 3,37% 6,44% 08 l'Antiga Esquerra de l'Eixample 727 HUT 3,00% 6,20% 11,75% 09 la Nova Esquerra de l'Eixample 428 HUT 1,42% 2,42% 4,78% 26 Sant Gervasi - Galvany 271 HUT 1,07% 2,20% 5,06% 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 101 HUT 1,44% 2,14% 13,82% 67 la Vila Olímpica del Poblenou 111 HUT 2,37% 4,67% 11,04% Edifici complet Densitat illa 3’00% Número màxim HUTs per barri: els existents
 71. 71. Delimitació de les zones específiques (ZE) de regulació Regulació aplicable als barris perifèrics amb teixits residencials sense especial pressió turística i en alguns casos trames de baixa densitat. (Resta de barris de Sarrià) GRAU 6 Edifici complet Densitat illa 3’00% Número màxim HUTs per barri: els existents codi barri HUTs existents % HUTs / habitatges % població flotant / població total % població flotant (HUT+hotels)/ població total 22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 3 HUT 0,09% 0,36% 2,82% 23 Sarrià 23 HUT 0,18% 0,34% 1,17% 24 les Tres Torres 31 HUT 0,45% 0,54% 1,86% 25 Sant Gervasi ‐ la Bonanova 26 HUT 0,21% 0,43% 2,37%
 72. 72. Adjudicació d’habitatges amb serveis per a la gent gran al carrer Infanta Isabel, 9-11 02 72 Comissió Consultiva d’Hàbitat Urbà | 16 de juny de 2014
 73. 73. 73 DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Adjudicació d’habitatges amb serveis per lloguer a gent gran al carrer Infanta Isabel, 9-11
 74. 74. 74 DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI Adjudicació d’habitatges amb serveis per a gent gran al carrer Infanta Isabel, 9-11
 75. 75. Proposta de denominació d'un nou espai públic: Jardí de Baltasar Porcel, per a la zona enjardinada situada 02 75 Part decisòria | Dijous, 4 de desembre de 2014 a l'interior dels habitatges de la Pedrera del barri de Vallvidrera).
 76. 76. 76 Part decisòria | Dijous, 4 de desembre de 2014 Proposta de denominació d'un nou espai públic: Jardí de Baltasar Porcel
 77. 77. 02 Proposta nomenclator Jardí de Baltasar Porcel. Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 17 de novembre de 2014 Aquesta proposta s’ha consensuat amb l’AAVV de Vallvidrera.
 78. 78. Pressupostos de I'Ajuntament de Barcelona i del Districte de Sarria- Sant Gervasi 2015. 03 78 Part decisòria | Dijous, 4 de desembre de 2014
 79. 79. Projecte de Pressupost 2015 Districte de Sarrià – Sant Gervasi 4 de desembre de 2014
 80. 80. Pressupost Ajuntament de Barcelona Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 03.01 80
 81. 81. 81 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi El pressupost Finances equilibrades i sostenibles Priorització estratègica dels recursos La transparència
 82. 82. 82 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Prioritats estratègiques del pressupost Atenció a les persones, especialment les més vulnerables Reactivació econòmica i creació d’ocupació Fer que Barcelona funcioni, amb serveis de qualitat i configurant un nou model de ciutat intel·ligent Barcelona reconeguda com ciutat de la cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar
 83. 83. Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 (Despeses corrents i d’inversió) 83 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Total 2.370,0 M€ 1. Persones i Famílies 874,6 M€ 36,9 % 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 31,4 M€ 1,3 % 3. Agents econòmics i centres de coneixement 111,0 M€ 4,7 % 4. Hàbitat urbà 911,8 M€ 38,5 % 5. El pressupost 216,4 M€ 9,1 % 6. Govern, directius i recursos humans 80,5 M€ 3,5 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 144,3 M€ 6,1 % 81,4%18,6% 1017,0M€911,8M€441,2M€
 84. 84. Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies 84 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi (Promig de dies de pagament – Valor mensual acumulat) Origen de les dades: Presentació del Pressupost municipal 2015 Objectiu pagament a 30 dies 42 41 39 38 36 35 34 33 34 34 33 32 28 28 27 27 27 28 27 29 29 30 30 29 29 30 28 28 27 27 27 28 28 2012 2013 2014
 85. 85. Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i 30.06.2014 85 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Origen de les dades: 9ª Jornada Directiva Seguiment Pla de Gestió 2014 18 de juliol de 2014
 86. 86. 80% 81% 79% 74% 75% 79% 81% 82% Percepció ciutadana de la gestió municipal 86 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013 Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament? Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bona N: 6000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 87. 87. 92% 1% 7% Ingressos corrents (Cap. 1 a 5) Ingressos de capital (Cap. 6 i 7) Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 2354,4 M€ Els Ingressos Les Despeses 87 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 78% 15% 7% Despeses corrents (Cap. 1 a 5) Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 381,7 M€ 1988,3 M€ Pressupost total de l’Ajuntament de Barcelona 2.550,6 M€
 88. 88. L’estalvi corrent 88 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Ingressos corrents = 2.354,4 M€ Despeses corrents = 1.988,3 M€ 366,1 M€Estalvi per a inversions
 89. 89. El finançament de les inversions 89 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 366,1 M€ Estalvi corrent per a inversions 381,7 M€ Inversions + Transferències de Capital 15,6 M€ Altres ingressos no corrents
 90. 90. Pressupost Districte de Sarrià – Sant Gervasi Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 02 90
 91. 91. 18% 55% 27% Transferències Corrents Personal Compres i Serveis 91 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Distribució del pressupost del Districte 2015 (Despeses corrents) 21,00 M€
 92. 92. 4,45 4,17 4,12 3,91 3,75 10,60 10,44 10,69 11,28 11,63 5,05 5,62 5,50 5,54 5,62 2011 2012 2013 2014 2015 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Evolució del Pressupost 2011 – 2015 (Despeses corrents) 92 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 20,10 M€ 20,23 M€ 20,31 M€ 20,73M€ 21,00M€ 20,00 M€ Pressupost executat 2011,2012, 2013 Crèdit definitiu 2014 a 12/11/2014 Pressupost inicial 2015
 93. 93. Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte (Despeses corrents) 93 Projecte de Pressupostos 201 – Sarrià Sant Gervasi 93 Total 21,00 M€ 1. Persones i Famílies 6,90 M€ 32,83 % 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 0,34 M€ 1,63 % 3. Agents econòmics i centres de coneixement 0,96 M€ 4,60 % 4. Hàbitat urbà 8,92 M€ 42,47 % 5. El pressupost 1,45 M€ 6,90 % 6. Govern, directius i recursos humans 2,43 M€ 11,55 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 0,005 M€ 0,02 % 81,53%18,47% 3,88M€8,92M€8,20M€
 94. 94. 94 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 94 Què fem amb 100 €? 47 46 46 45 46 19 22 22 24 24 9 8 8 8 8 1 1 25 24 24 22 21 2011 2012 2013 2014 2015 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 95. 95. 10% 14% 17% 4% 7% 9% 11% 7% 5% 16% 1 - Ciutat Vella 2 - Eixample 3 - Sants-Montjuïc 4 - Les Corts 5 - Sarrià-Sant Gervasi 6 - Gràcia 7 - Horta-Guinardó 8 - Nou Barris 9 - Sant Andreu 10 - Sant Martí Programa d’inversions 2015 95 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
 96. 96. 10% 14% 17% 4% 7% 9% 11% 7% 5% 16% Programa d’inversions 2015 96 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 12% 18% 16% 2% 7% 4% 7% 12% 5% 17% 15% 17% 9% 2% 2% 3%9% 12% 4% 27% 20142012 2015
 97. 97. Tota la informació sobre el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2015 a: www.bcn.cat/pressupostos2015 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 97
 98. 98. Preus públics per a l'any 2015 als equipaments municipals del Districte de Sarria Sant Gervasi. 04 98 Part decisòria | Dijous, 4 de desembre de 2014
 99. 99. 99 Part decisòria | Dijous, 4 de desembre de 2014 Preus públics per a l'any 2015 als equipaments municipals del Districte de Sarria Sant Gervasi.
 100. 100. Part d’impuls i control Dijous, 4 de desembre de 2014

×