Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seguiment Comissió d'Igualtat a la Guàrdia Urbana

603 views

Published on

Informe de govern presentat a la Comissió de Seguretat i Mobilitat el 20 de febrer de 2014 relatiu a la comissió d'igualtat a la Guàrdia Urbana sobre el paper i presència de dones al cos policial municipal.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seguiment Comissió d'Igualtat a la Guàrdia Urbana

  1. 1. Comissió de Seguretat i Mobilitat Informe de seguiment de la Mesura de Govern “Comissió per a la Igualtat de la Dona a la Guàrdia Urbana” CID-GUB Fites i resultats Barcelona, 18 de febrer de 2014
  2. 2. Comissió de Seguretat i Mobilitat 1. Recapitulem 1.1. Programa d’Actuació Municipal 2012-2015 El PAM de Mandat, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a l’octubre de 2012, explicita com a objectiu de ciutat Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat (Ref. 1.9) i, al seu desplegament a través del Marc Estratègic, esdevenia objectiu estratègic de l’àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat com Impulsar la incorporació i promoció de la dona dins el cos de la Guàrdia Urbana (Ref. 1.9.3). 1.2. Mesura de Govern El 22 de març de 2012 el Govern municipal, en el marc de la Comissió de Seguretat i Mobilitat, proposà la creació de la Comissió d’Igualtat per a la Dona a la Guàrdia Urbana (CID-GUB), d’acord amb el mandat reflectit al Marc Estratègic 2012-2015 i al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, de març de 2011, per: 1. augmentar el nombre de dones a la Guàrdia Urbana per corregir la baixa presència de la dona 2. incrementar la incorporació de les dones als diferents nivells funcionals i de responsabilitat de la seva estructura 3. ser-ne un millor reflex de la societat de la ciutat a la qual serveix 1.3. Decret de creació L’Alcalde va crear la Comissió d’Igualtat per a la Dona a la Guàrdia Urbana el 8 de juny de 2012, a través d’un decret (Ref. 2081/12). La Comissió es va constituir per dones de les diferents categories de la GUB i representants de les seves organitzacions sindicals, així com per persones responsables de diferents àmbits municipals (Programa Dona Municipal, Departament de Recursos Humans, Departament de Comunicació, Assessoria Jurídica, etc), per garantir una visió plural i molt transversal. 1.4. Eixos i objectius primers La Comissió va néixer amb unes finalitats i reptes ben definits:  Estudiar quina és la situació actual de les dones del cos de la GUB i la seva perspectiva en relació al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, per identificar i diagnosticar els aspectes i processos que poden ser 1
  3. 3. Comissió de Seguretat i Mobilitat susceptibles de millorar per implementar polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones al cos de la GUB.  Promoure un increment substancial del nombre de dones candidates a les proves de selecció per a les properes convocatòries d’accés a la categoria de guàrdia.  Proposar mesures que incentivin, motivin i afavoreixin la permanència, la promoció i el desenvolupament de les dones al cos de la GUB. Promovent una presència equilibrada de dones i homes en tots els seus llocs de treball (escales, categories i nivells de responsabilitat).  Elaborar un catàleg de bones pràctiques sobre metodologies i accions per tal d’implementar la igualtat d’oportunitats a la GUB, i impulsar el desenvolupament de les dones en els diferents llocs de treball del cos. 2. Balanç d’accions rellevants i resultats 2.1. Al 2012 destaquem:  Constitució de la Comissió: presidència, vocals, secretaria, assessoria externa, i grups de treball  7 de Novembre de 2012  Elaboració de la diagnosi sobre la presència i rol de la dona a la GUB, al desembre 2102. Revisem algunes dades significatives de l’Informe: 1979: 20 primeres agents a la GUB (promoció 45) 2012: 265 dones a la GU - 9,55% del conjunt de la plantilla (2.511 homes) - 6 dones a Prefectura, el 17% (30 homes) - 21 dones a Divisió de Coordinació, el 14% (134 homes) - 45 dones a la Divisió de Trànsit, el 13% (305 homes) - 2 dones a DSE Gerència, el 9% (20 homes) - 171 dones a les UT, el 9% (1.728 homes) - 20 dones a la Divisió de Seguretat, el 6% (306 homes) - 30 dones amb comandament, el 7% (371 homes) - 42,41 anys de mitjana d’edat les dones (42,36 anys els homes) 2
  4. 4. Comissió de Seguretat i Mobilitat CME: 3.576 dones, el 21% (13.168 homes) CNP: 6.000 dones, el 12 % (50.900 homes) 2013: En la selecció per la nova promoció de la GU es presenten 1.980 dones i en són seleccionades 26, el que representa un 23 de tota la promoció.  Aprovació del Pla de Treball pel 2013:        Accions informatives a la plantilla de la GUB Xerrades divulgatives Presència al Saló de l’Ensenyament Foment de la perspectiva de gènere en la seguretat Participació activa a les xarxes internacionals Presència als mitjans de comunicació 8 de març: Acte corporatiu amb motiu del dia de la Dona treballadora  Tallers de sensibilització sobre usos lingüístics  Modificació de les Bases de la Convocatòria de places GUB 2.2. Al 2013:  Accions d’informació i difusió interna a la GUB: Divulgació de la CID-GUB i la seves finalitat: píndoles informatives dirigides a tota la plantilla de la GUB, impartides als diferents torns.  Gener-Març de 2013 Hi participen:  2.350 caporals i agents  Tots els sergents Processos de promoció interna: trobada amb dones de la GUB per incentivar la seva participació en els processos d’ascens a sergenta i subinspectora. Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana de Sarrià-Sant Gervasi, el  20 Juny de 2013 Hi participen:  16 dones 3
  5. 5. Comissió de Seguretat i Mobilitat  Xerrades divulgatives als centres d’ensenyament: 9 xerrades a centres educatius adreçades a joves, per fomentar la participació de dones al procés selectiu 2013. Són realitzades per 6 equips formats per 2 membres de la GUB.  Març-Abril de 2013  8 centres educatius i d’informació jove  441 joves assistents (90% dones)  2.466 persones demanen informació (30% dones)  Acord amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): Xerrades al Servei d’Ocupació de Catalunya – Serveis Centrals, adreçades a dones seleccionades pel propi SOC i que han manifestat interès en la convocatòria de places d’agent de la GUB.  18-21 Març de 2013  8 xerrades  200 dones participants Distribució massiva d’informació específica sobre la convocatòria adreçada a dones de l’Àrea Metropolitana registrades al SOC i que reuneixen els requisits per a l’accés a la GUB.  Saló de l’Ensenyament 2013: Participació de la GUB per primer cop amb espai propi, per difondre i fomentar la participació de les dones al procés de selecció 2013.  13-17 de Març 2013  1.500 joves van rebre informació (50% dones)  5.000 fullets repartits  Difusió vídeo corporatiu  Foment de la perspectiva de gènere en la seguretat: El març, la Comissió de Seguretat i Mobilitat aprova la creació d’una comissió per fer l’auditoria de gènere en la gestió de la ciutat i dels espais públics. Una de les seves activitats divulgatives més significatives va ser la intervenció a la Jornada Ciutats segures en l’àmbit de l’espai públic i el gènere.  Març-Desembre 2013  8 de març, dia de les dones Realització d’un acte a l’espai Francesca Bonnemaison, amb una taula rodona sobre Les oportunitats de la igualtat al cos de la 4
  6. 6. Comissió de Seguretat i Mobilitat Guàrdia Urbana, i una conferència de la periodista na Eva Peruga al voltant del tema La incorporació de les dones, canvi en el concepte de seguretat.  Març 2013  270 persones participants (25% dones)  Tallers de sensibilització sobre l’ús del llenguatge no sexista Realització de 2 sessions de treball sobre els usos lingüístics en la GUB. Es van analitzar i contrastar els principals aspectes relacionats amb un pla d’intervenció que potenciï el llenguatge no sexista.  Març 2013  19 participants (80% dones)  Es van recollir les propostes de millora i es van compartir a través d’un comunicat intern. Realització d’un taller de sensibilització de l’Equip de Formació.  Octubre 2013  24 persones participants (10% dones)  Es van recollir les propostes de millora i es van compartir a través d’un comunicat intern.  El taller, i les seves conclusions, van ser publicades a la Revista de la GUB (Ref. nº 46) Realització d’un taller de sensibilització als comandaments de la GUB.  Novembre 2013  40 Comandaments de la GUB: intendents majors, intendents/entes i inspector/ores. (5% dones)  Es van recollir les propostes de millora i es van compartir a través d’un comunicat intern.  Modificació de les Bases per a l’accés a guàrdia de la GUB Es va incorporar, per primer cop, a les Bases de la Convocatòria per a la cobertura de places d’agent de la GUB mitjançant oposició lliure, la disposició que, davant d’igualtat de resultats a les proves mèdiques (obligatòries i eliminatòries), es resoldria a favor de la dona davant de l’home (Ref. Punt 8.6).  Desembre 2013  Modificació incorporada a les Bases de la convocatòria 2014 5
  7. 7. Comissió de Seguretat i Mobilitat  European Network of Policewomen (ENP) Incorporació de la GUB a la ENP i participació activa als grups de treball d’aquesta organització internacional, creada al 1989 per promoure i potenciar el paper de les dones en les policies europees sota el lema Qualitat mitjançant la igualtat. Participació de la CID-GUB a Viena, al curs de desenvolupament de la carrera professional i personal des de la perspectiva de gènere.  14-18 Octubre 2013 La feina de la GUB va obtenir el seu reconeixement dins d’aquesta xarxa nomenant la intendenta Montserrat Pina, cap de la UT5 Sarrià - Sant Gervasi, com a presidenta del seu Comitè Executiu pel període 2014-2015.  Gener 2014  Presència als mitjans de comunicació i a les xarxes socials Difusió, a través dels mitjans de comunicació, de les actuacions portades a terme per potenciar la igualtat de gènere entre dones i homes a la GUB.  Gener-Desembre 2013       El Mundo: La GUB convoca 113 plazas para el 2013 La Vanguardia: El cos es feminitza El Periódico: La policia municipal es proposa reflectir la pluralitat de la societat Ara: Creix la presència de dones a la GUB La Vanguardia: De la faldilla tub a la normalització BTV-Notícies: La GUB se suma a les sortides laborals presentades al Saló de l’Ensenyament 3. Sessions de la Comissió       Sessió 1ª de constitució: 7 novembre de 2012 Sessió 2ª de diagnosi de la dona a la GUB: 21 de novembre de 2012 Sessió 3ª de formació a la GUB: 13 de desembre de 2012 Sessió 4ª de l’ús del llenguatge igualitari: 10 de gener de 2013 Sessió 5ª del dia de la dona: 14 de febrer de 2013 Sessió 6ª de la convocatòria d’agents: 21 de març de 2013 6
  8. 8. Comissió de Seguretat i Mobilitat  Sessió 7ª de l’índex de participació: 28 de maig de 2013  Sessió 8ª de les xarxes internacionals: 18 de desembre de 2013  Sessió 9ª de les bases de la nova convocatòria: 8 de gener de 2014 7

×