Proposta ordenances fiscals 2013

1,975 views

Published on

Presentació de les propostes d'ordenances fiscals de la tinent d'alcalde Sònia Recasens l'11 d'octubre de 2012.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
272
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposta ordenances fiscals 2013

 1. 1. Ordenances fiscals 201311 d’octubre de 2012
 2. 2. Projecte d’Ordenances fiscals 2013Índex I. Principals propostes II. Evolució de tarifes III. Previsió d’ingressos per OF 2
 3. 3. Projecte d’Ordenances fiscals 201301 Principals propostes 1.1. Marc institucional i econòmic 1.2. Recordatori propostes OF 2012 1.3. Propostes OF 2013 - Resum general 1.4. Propostes OF 2013 - Detall 1.5. Fitxes - resum 3
 4. 4. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.1. Marc institucional i econòmic ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA TRANSFERÈNCIES D’ALTRES AAPP (Llei Orgànica 2/2012) - Incertesa pel que fa a la quantia i a la- Objectiu de dèficit zero periodicitat del pagament de les- Límit del deute transferències d’altres administracions- Sostre de despesa no financera Context de crisi econòmica EVOLUCIÓ DE LES BASES REGULACIÓ TRIBUTS - Marc de la Llei General Tributària- Davallada d’activitat construcció - Límits en tipus i beneficis en TRLHL- Menor circulació de vehicles (grua, àrea) - Aplicació transitòria del RD Llei 20/2011 en IBI-urbana (increment 10% sobre OF2012) 4
 5. 5. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.2. Recordatori de mesures OF 2012• Estímul de l’activitat i foment de l’ocupació: – Bonificació del 20% en IAE per increment de plantilla indefinida – Bonificació del 30% en ICIO per creació d’ocupació – Congelació de quotes en taxa de vetlladors• Sosteniment de rendes i finalitats dinterès municipal – Reducció de la quota d’I.Vehicles per turismes i motocicletes – Modificació i increment de la bonificació per famílies nombroses – Subvenció en IBI per famílies monoparentals amb fills < 21 anys – Subvenció del 50% de l’IBI per persones vídues amb renda < 1,5 *SMI – Subvenció del 100% de la taxa de radioafeccionats• Facilitats per fraccionar o ajornar deutes: – S’elevà de 10.000 a 24.000 € l’import amb dispensa de garantia 5
 6. 6. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.3. Resum de les propostes OF 2013Contenció i equitat de la Major corresponsabilitat Facilitats per complircàrrega impositiva sobre de l’usuari i transparència obligacions tributàries el contribuent de cost dels serveis Es mantenen tipus i beneficis S’eleva fins a 7 anys el període Increment cobertura de cost fiscals als impostos. màxim de fraccionament per -Taxes documents GU i SPEIS deutes > 3.000 EUR -Taxa servei de gruaContinuïtat en mesures d’estímul -Taxes circulacions especials fiscal i finalitat social de les OF Alleujament de càrregues 2012 d’interessos per aturats en Corresponsabilitats dels usuaris: ajornaments/ fraccionaments IBI aparcaments residencial : es -Taxa celebració matrimoni rebaixa el tipus de tots els -Taxa caixers automàticsaparcaments al tipus general (0,825) Pagament de l’àrea verda i blava -Taxa alcoholèmia/drogotestIBI activitat “pàrquings” : Es redueix mitjançant telèfon mòbil (no el tipus impositiu al 0,825 a la -Taxes informes immigració -Taxa marca Barcelona residents) pràctica totalitat de les mateixes. -Serveis especials GUB i neteja Plusvàlua: grans esdeveniments-Eliminació plusvàlua perexecucions hipotecàries-Ampliació bonificaciótransmissions mortis causa 6
 7. 7. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (I)OF Impost Elements destacats Comentari0.00 Ordenança Mitjans pagament: Es manté invariable la bonificació fiscal general del 2% per domiciliació bancària de rebut d’IBI (per (gestió, persona física) i d’IVTM (física o jurídica) recaptació, ...) Fraccionament/ ajornament: S’eleva l’import del deute en els supòsits d’aval personal i solidari de dos contribuents, de 24.000 a 30.000 EUR S’eleva fins a 7 anys el període màxim de Es reforcen les mesures orientades a fraccionament per als deutes > 3.000 EUR facilitar el pagament de deutes quan concorren dificultats transitòries.1.01 IBI – béns de Es mantenen invariables els tipus : El RDL 20/2011 va incrementar els tipus naturalesa -Tipus general: 0,825% (0,75%) impositius aprovats en OF 2012 en un urbana -Tipus específic: 1,100% (1,00%) 10%. L’aplicació dels topalls va atenuar l’impacte sobre la quota líquida S’eleva el llindar de VC a partir del qual s’aplica el Tributaran al tipus específic només el tipus específic en l’ús Aparcament de 15.000 a 10% dels aparcaments amb activitat 328.260 € econòmica vinculada. Tots els aparcaments d’ús residencial passaran a tributar per tipus general. S’introdueix una bonificació del 95% en la quota dels Bonificació potestativa actualment en béns immobles de propietat municipal destinats a tràmit legislatiu (projecte de llei, BOCG instal·lacions esportives i centres cívics. 04-10-2012) 7
 8. 8. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (II)OF Impost Elements destacats Comentari1.01 IBI- béns Es mantenen invariables els tipus: immobles de - Port comercial 0,682% característique - Regasificadora 0,618% s especials -Altres 0,638%1.2 Impost sobre Es mantenen invariables les quotes , així com els Les OF 2012 aprovades def. van reduir Vehicles de beneficis fiscals pels vehicles menys contaminants. quotes entre 3% i 7% en turismes i motos Tracció Mecànica1.3 Plusvàlua S’especifica que les sol·licituds de beneficis fiscals Es dóna resposta a una demanda (IIVTNU) presentades fora de termini s’admetran, sempre que expressada pel Consell de Ciutat en el la inspecció no hagi notificat l’inici d’actuacions. seu informe sobre les OF 2012. Es crearà una subvenció de la quota de l’IIVTNU en Hom considera massa restrictiu l’abast del el cas de determinades transmissions oneroses per règim de dació en pagament del RDL execucions hipotecàries no incloses en el règim de 6/2012, en el qual el subjecte passiu ja no dació en pagament regulat en el RDL 6/2012. és el transmitent, sinó l’entitat financera. Bonificació transmissions mortis causa: es considera Ampliació de la definició actual, que com habitatge habitual aquell que ho hagi estat dins considera un període de 2 anys. els 10 anys anteriors a la mort del causant, sense (S’adreça als supòsits en què el causant que s’hagués cedit a 3rs mtj. contraprestació . ha estat residint en centre sociosanitari) 8
 9. 9. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (III)OF Impost Elements destacats Comentari1.4 Impost sobre Bonificació per increment de plantilla indefinida: Es Col·laboració interadministrativa: La Activitats suprimeix el requisit d’aportar còpia de contractes i TGSS facilitarà la informació per Econòmiques de sol·licitud d’empresa per causar alta a TGSS determinar increment plantilla2.01 Impost sobre Es clarifica que el cost dels treballs de prospecció, Construccions, excavació, documentació i conservació Instal·lacions i arqueològiques no forma part de la base de l’impost Obres3.1 Taxes per Es crea una taxa per anàlisi clínica de contrast Es vol que l’usuari assumeixi el 90% del serveis d’alcoholèmies i estupefaents. cost d’aquesta activitat (p.17 i 18) generals S’incrementen les tarifes d’autorització transport Es vol que l’usuari assumeixi entre el 85% escolar , informes d’accidents, targetes d’armes i i 90% del cost d’aquestes activitats, on la croquis d’accidents. cobertura era inicialment molt baixa (p.24) Es crea una taxa per autorització d’ús de la marca Exacció per l’activitat administrativa col·lectiva Barcelona (742 EUR), que serà renovable derivada de la titularitat de la marca. cada tres anys. Gestió mitjançant autoliquidació. (p.16) Es crea una taxa per celebració de matrimoni civil: Figura existent a nombrosos municipis - Tràmit cerimònia..........................70 EUR (Sant Cugat, L’’Hospitalet, Terrassa). Nou - Cessió d’espais: Saló de Cent ...350 EUR supòsit introduït a l’art.24 TRLHL, per la - Cessió de sales Districtes ............50 EUR Llei 20/2011,de Registre civil (p.15) 9
 10. 10. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (IV)OF Impost Elements destacats Comentari3.1 Taxes per Es crea taxa per realització d’entrevista personal per serveis emetre proposta d’informe d’arrelament, (15 EUR) generals Es crea taxa per inspecció d’habitatge en proposta Són figures existents a altres municipis: d’informe de reagrupament familiar (20 EUR) L’Hospitalet, Sant Boi, Reus (p. 19 i 20) S’incrementen les tarifes de la taxa pel servei de La congelació de tarifes en 2010 i 2011 i grua en un 5% la reducció en OF 2012, unit a la menor producció han reduït la cobertura de cost .3.2 Taxes per Nou supòsit :cessió d’equips i material a tercers per El material que es presta, una vegada SPEIS realització de filmacions i espots publicitaris retornat, s’han de repassar i netejar.3.3 Taxes per Es suprimeix com a acte subjecte a llicència Modificació derivada de la Llei catalana serveis específica l’activitat d’habitatge d’ús turístic i es 2/2011, de 29-des, de promoció de urbanístics passa a règim de comunicació prèvia l’activitat econòmica (posterior a OF12) Es crea taxa per actes extraordinaris de control Són activitats administratives que es d’activitats que requereixin la realització de realitzen amb freqüència creixent , el cost dictàmens pericials, mesuraments sonors o anàlisis de les quals es vol repercutir als usuaris. En la taxa per obres majors, consistents en Es considera que les actuacions sobre consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façana han de tenir un tractament diferent façana, es redueix coeficient corrector de 0.5 (<0,7) de les actuacions en superfície. 10 (*) Novetat o variacions respecte de l’avantprojecte inicial (setembre)
 11. 11. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (V)OF Impost Elements destacats Comentari3.4 Taxes per Es suprimeix la taxa per homologació d’empreses Adequació de la normativa al nou marc homologació privades de recollida i transport de residus legislatiu en matèria de residus (Directiva d’empreses municipals, comercials i industrials. 2008/98/CE i Llei 22/2011) que substitueix residus autorització per control a posteriori.3.6 Taxes per S’incrementen les tarifes de diverses prestacions: Es vol elevar la cobertura de cost serveis de utilització de parada (+1,6%), recollida d’aquestes prestacions, que oscil·la entre mercats d’escombraries a mercats (+3%) i cambres (3,8%) el 51% i el 61%, segons els casos3.7 Taxes animals S’introdueix reducció 30% en taxa per adopció Es vol incentivar l’adopció d’aquests companyia d’animals si porten 5 anys al Centre d’Acolliment animals3.8 Taxes per S’incrementen significativament les tarifes pels Es vol que l’usuari assumeixi entre el 85% circulacions serveis extraordinaris i circulacions. i 90% del cost d’aquestes activitats. especials GU Es crea com a supòsit de fet la prestació de serveis , Es vol traslladar als organitzadors d’ofici o a instància de part, motivada per celebració d’aquests actes el cost dels serveis d’esdeveniments esportius, culturals, etc, extraordinaris associats a la celebració.3.10 Taxes per Es manté invariable el preu base que servei per La voluntat del govern expressada en OF UPAE-DPL determinar la quota de guals, vetlladors i altres 2012 fou no incrementar aquestes taxes Modificació del factor superfície (FCS) en la Adaptació de l’ordenança fiscal a la nova determinació de la quota de taxes vetlladors ordenança de vetlladors. S’introdueix un coeficient reductor per als guals del Es vol aproximar els guals d’aquesta zona barri de Les Planes amb les del barri contigu a Sant Cugat 11
 12. 12. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (VI)OF Impost Elements destacats Comentari3.10 Taxes UPAE- S’incrementa en 3% la taxa per quioscos de la DPL Rambla Es crea una taxa sobre caixers automàtics en línia Supòsit de fet de la taxa acceptat pels de façana, i accessibles des de via pública , entre tribunals (STS 12-02-2009). Compromís 106 EUR i 531 EUR, segons categoria fiscal en OF 2012 d’estudiar la figura (p. 21)3.11 Taxes per Mantenir invariable les OF 3.11 i 3.16 , acordar la La STJUE de 12-07-2012. sobre la UPAE-DPL suspensió dels seus efectes en allò que contradiguin qüestió prejudicial presentada pel TS , empreses la doctrina continguda en STJUE 12-07-2012, fins al declara que a) la subjecció de les subministrame moment en que els resolguin els contenciosos empreses del sector de comunicacions nt oberts, que en el seu cas anul·laran els preceptes electròniques que no són titulars de xarxa contraris al dret UE. A aquest efecte, caldria sol·licitar a taxa per UPAE-DPL és contrària a l’art.-3.16 Taxes per informe ad hoc als serveis jurídics . 13 de la “Directiva autorització”i b) que la UPAE-DPL norma europea té efecte directe i per tant, empreses és directament invocable davant els telefonia mòbil tribunals. No obstant, encara no hi ha Sentència del Tribunal Suprem, ni dels TSJ de CCAA en aplicació d’aquesta STJUE. 12
 13. 13. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (VII)OF Impost Elements destacats Comentari3.12 Taxes Increment de les tarifes: Necessitat d’actualitzar tarifes després de estacionament -no residents , tant en àrea blava com verda (+2,4%) diversos anys de congelació (pàg. 25) i en superfície -Residents , de 20 a 25 cts/dia (+25%), reduir el diferencial de preu amb l’aparcament fora de calçada (soterrat). S’estableix una tarifa reduïda d’àrea verda exclusiva Es vol pal·liar les càrregues de les per membres de Gremis i col·legis professionals, activitats econòmiques que han de fer ús previ a obtenció targeta emesa per entitats del vehicle dins el perímetre de z.verda Es crea una nova modalitat de places, ÀREA LILA: Dissenyada per zones situades fora del -Residents: mateixes condicions en AREA VERDA perímetre de l’àrea verda,amb la finalitat -no residents: 2 20eur/,h les dues primeres, 10 cts/h de conciliar facilitats d’estacionament dels les següents, fins a màxim de 8 hores veïns i ús limitat per conductors forans Es crea nou sistema de pagament per telèfon mòbil, Es vol evitar desplaçaments a màquina reservat als no residents (àrea blava o verda), expenedora i emissió de tiquets.3.13 Taxes per Incorporació del El Born-centre cultural, Museu Adequació de l’OF al nou abast dels serveis Disseny HUB, Castell de Montjuïc , i exclusió dels centres gestionats per l’ICUB culturals centres que integren el Museu de Ciències Naturals Gratuïtat de l’entrada als nous espais (El Born-centre Es vol incentivar el coneixement cultural, DUB,) durant el primer mes d’obertura. d’aquests nous espais entre la ciutadania 13
 14. 14. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.4. Detall propostes d’OF 2013 (VII)OF Impost Elements destacats Comentari3.13 Taxes per Increment de tarifes per entrada a museus en 10% Es vol incrementar la cobertura de cost, serveis en tots els centres, llevat del Museu Picasso. llevat del M.Picasso, on s’apropa al 100% culturals Introduir jornada de portes obertes, de manera S’afegeix als dies gratuïts ja previstos singular a cada museu, l’aniversari d’obertura (12/02, 18/05, 24/09 i un ds/dg al mes) Es suprimeix la taxa per visites guiades al Laberint Es mantenen les taxes per entrada al d’Horta, per la supressió de la prestació Laberint d’Horta (sense guia) 14
 15. 15. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.5. Fitxes (I): Taxa celebració de casamentsProposta tècnica: DSPF (EEiO) Pressupost (codi): Ajuntament (32910)Òrgan gestor: Administració General/ Districtes Producció: 1.191 (any 2011)Rendiment : 226.000,00 EUR(*) Cobertura cost : 97% (activitat de tramitació)Marc normatiu Motivació / antecedentsAnterior: Llei Registre Civil de 1957 + Codi Civil - Art. 20.1 TRLHL: possibilitat de taxes per prestació de• Instrucció expedient Registre Civil serveis i realització d’activitats administratives.• Celebració matrimoni Jutge/Alcalde/Regidor - Nou art. 20.5 TRHL, explicita possibilitat d’establir taxesA partir de 22/07/2014: per i) instrucció expedient; ii) celebració matrimoni• Instrucció expedient Secretari Ajuntament - Al Saló de Cent: els contraents ja abonen 59€ als• Celebració matrimoni Alcalde/Regidor adjudicataris per hostesses i 59€ per la música.Proposta normativa Altres municipisFet imposable: celebració de matrimoni civil Cerdanyola del V. 41,50€-300€Tarifes València 144,78€- per serveis administratius:..... 70,00€- per cessió d’espais: Saragossa 130,00€ - Sala de Cent: .................350,00€ Girona 300,00€ - Sales de Districte: ...........50,00€Dret devolució: 50% en desistiment (30 dies abans) Sant Cugat del V. Tràmit cerimònia Cessió salesGestió: Autoliquidació 108,00€ 248,40€- 421,20€ 15 (*)Rendiment teòric, sense descomptar la no subjecció de les cerimònies ja programades en el moment d’entrar en vigor l’OF
 16. 16. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.5. Fitxes (II): Taxa autorització marca BarcelonaProposta tècnica: DAG / DSPF Pressupost (codi): Ajuntament (32911)Òrgan gestor: Direcció d’Administració General Producció: -Rendiment : - Cobertura cost : 100%Marc normatiu Motivació / antecedents- Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques -Resolució de 11/07/2012 de l’Oficina Espanyola de- RD 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Patents i Marques concedint titularitat sobre la marca aReglament per a l’execució de la Llei de marques l’Ajuntament de Barcelona.-Art. 20.1 TRLHL: taxes per serveis i activitatsadministratives (tramitació autoritzacions)Proposta normativa Altres municipisFet imposable: expedició d’autorització d’ús de la No es coneixen precedentsmarca col·lectiva “Barcelona”, renovable cada 3 anys.Beneficiaris: i ) persona física o jurídica amb activitatempresarial o professional a la zona metropolitana deBarcelona; ii) persones o serveis vinculatssimbòlicament a la ciutatTarifa: 742,35€ autorització i 371,17 EUR renovacióGestió: autoliquidació 16
 17. 17. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.5. Fitxes (IIIa): Taxa per anàlisi d’alcoholèmiesProposta tècnica: Prevenció, Seguretat i M Pressupost (codi): Ajuntament (32912)Òrgan gestor: Prevenció, Seguretat i M Producció: 10.486 proves contrast positives (2011)Rendiment: 2.439.567,90 EUR (*) Cobertura cost : 90%Marc normatiu Motivació / antecedentsReial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel -En matèria de trànsit, la policia local realitza controlqual s’aprova el Reglament General de Circulació d’alcoholèmia i de drogues i, a petició de l’interessat, anàlisis de contrast per verificar el resultat positiu. - Art. 20.1 TRLHL: taxes per activitats administratives que es refereixin, afectin o beneficiïn al subjecte passiuProposta normativa Altres municipisFet imposable: Anàlisi clínica de contrast dels nivells Madrid 120,00€d’alcohol en sang, realitzada a instància del’interessat, només en el cas que doni resultat positiu. Lleida 405,00€ Vilanova i la G. 204,00€Tarifes:.............................................................232,65€ 17 (*)Rendiment teòric, projectant dades del 2011
 18. 18. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.5. Fitxes (IIIb): Taxa per anàlisi de drogo-testProposta tècnica: Prevenció, Seguretat i M Pressupost (codi): Ajuntament (32913)Òrgan gestor: Prevenció, Seguretat i M Producció: 971 proves de contrast positives (2011)Rendiment: 265.063,58 EUR (*) Cobertura cost : 90%Marc normatiu Motivació / antecedentsReial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel -En matèria de trànsit, la policia local realitza controlqual s’aprova el Reglament General de Circulació d’alcoholèmia i de drogues i, a petició de l’interessat, anàlisis de contrast per verificar el resultat positiu. - Art. 20.1 TRLHL: taxes per activitats administratives que es refereixin, afectin o beneficiïn al subjecte passiuProposta normativa Altres municipisFet imposable: Anàlisi clínica de contrast de Vilanova i la G. 204,00€presència d’estupefaents i substàncies psicotròpiques, només en el cas que doni resultat positiu.Tarifes: ............................................................272,98€ 18
 19. 19. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.5. Fitxes (IV a): Taxes informes arrelamentProposta tècnica: Qualitat de Vida i Igualtat Pressupost (codi): Ajuntament (32914)Òrgan gestor: Qualitat de Vida i Igualtat Producció: 10.389 entrevistes (2011)Rendiment (e): 155.093 EUR (*) Cobertura cost (e ): 33%Marc normatiu Motivació / antecedents- RD 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova en En el marc d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament duu aReglament de la Llei d’estrangeria terme:-Protocol d’actuació Departament de Benestar Social • Entrevista, per l’informe d’arrelamenti les entitats municipalistes • Inspecció d’habitatge, per l’informe de reagrupament- No existeix acord de delegació de la competènciaProposta normativa Altres municipisFet imposable: Entrevista personal per realització L’Hospitalet de Llobregat .........55,00 EURd’informe d’arrelament, en sol·licituds de residència Sant Boi de Llobregat ....... 11,30 EURtemporal per circumstàncies excepcionals.Tarifa:...................................................15,00 €Gestió: autoliquidació abans de sol·licitud 19
 20. 20. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.5. Fitxes (IV b): Taxes informes reagrupamentProposta tècnica: Qualitat de Vida i Igualtat Pressupost (codi): Ajuntament (32915)Òrgan gestor: Qualitat de Vida i Igualtat Producció: 3.452 inspeccions (2011)Rendiment (e): 69.040 EUR (*) Cobertura cost (e ): 15%Marc normatiu Motivació / antecedents- RD 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova en En el marc d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament duu aReglament de la Llei d’estrangeria terme:-Protocol d’actuació Departament de Benestar Social • Entrevista, per l’informe d’arrelamenti les entitats municipalistes • Inspecció d’habitatge, per l’informe de reagrupament- No existeix acord de delegació de la competènciaProposta normativa Altres municipisFet imposable: Inspecció de l’habitatge per realització L’hospitalet de Llobregat ........ 95,00 EURde preinforme de reagrupament Sant Boi de Llobregat ..............25,60 EURTarifa: .............................................20,00 EUR Sant Cugat del Vallès................30,00 EURGestió: autoliquidació abans de sol·licitud Vilanova i la Geltrú .................126,70 EUR 20
 21. 21. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 1.5. Fitxes (V): Taxa caixers automàticsProposta tècnica: DSPF / GTP Pressupost (codi): Ajuntament (33903)Òrgan gestor: Districtes / IMH Producció: 600 caixers (estimació)Rendiment (e): 190.571,51 EUR Cobertura cost (e ): No procedeixMarc normatiu Motivació / antecedents-Art. 20.1 TRLHL: taxa per ús privatiu o aprofitament -STS 12/02/2009: reconeixement de la instal·lació deespecial del domini públic local. caixers automàtics en línia de façana com a supòsit-Art.24.1 TRLHL: Quantificació en relació al valor de d’aprofitament especial del domini públic local.mercat de la utilitat derivada de l’aprofitament.Proposta normativa Altres ciutatsFet imposable: caixers automàtics entitats financeres Sevilla...............de 300,00€ a 700,00€oberts a via pública < 80cm de línia de façana. Málaga..............600,00€Taxes: segons categoria de carrer: Badajoz.............de 450,00€ a 600,00€A..............531,58 Girona...............570,75€B..............318,95 Figueres............490,00€C................86,05; Castelldefels.....532,50€D..............132,89;E), F), Z).. 106,32Gestió: Autoliquidació 21
 22. 22. Projecte d’Ordenances fiscals 201302 Evolució de tarifes i cobertura de cost 2.1. Resum d’increments de tarifa 2.2. Evolució de tarifes (mostra) 2.3. Cobertura de cost (mostra) 22
 23. 23. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 2.1. Resum de variacions de tarifes 2013 (p)/2012 OF Inc < 2,4 % 2,4% (IPC abril) Inc > 2,4%3.01. serveis generals Prestacions arxiu Servei de grua (+5%) Informes accidents (+95%)3.02. serveis SPEIS Totes les tarifes3.03. taxes urbanístiques Resta de tarifes Taxes paisatge urbà (+14%)3.04. empreses residus Totes les tarifes3.05. clavegueram Totes les tarifes3.06. mercats Utilització parada (+1,6%) Cambres frig. (+3.8%)3.07. prevenció sanitària3.08. prestacions GU Totes les tarifes3.09. cementiris Serveis bàsics (=) Resta de tarifes (+1.5%)3.10. ocupació DPL Vetlladors i guals (=) Prestacions parcs i jardins3.12. estacionament A.no resident A.verda-resident (+25%) A.Blava3.13. serveis culturals Entrada Museu Picasso (=) Cessions d’espais Resta de museus (+10%)3.14. SSEE enllumenat Totes les tarifes3.15. Fonts ornamentals Totes les tarifes 23
 24. 24. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 2.2. Evolució d’una mostra de tarifes 2009-2013 (I) Var OF TAXA DETALL UNITATS 2013/ 2009 2010 2011 2012 2013 2012 servei grua - camionetes, 03.01 DIPÒSIT MUNICIPAL furgons, turismes, €/unitat 150,70 150,70 150,70 147,69 155,07 5,0% Autorització anual de transpor 03.01 LLICÈNCIES, GUIES I DOCUMENTS escolar €/unitat 14,24 14,24 14,24 14,67 29,05 98,0% Targetes per carrabines dun sol 03.01 LLICÈNCIES, GUIES I DOCUMENTS tret €/unitat 6,29 6,29 6,37 6,56 12,66 93,0% Targetes per carrabines de tret 03.01 LLICÈNCIES, GUIES I DOCUMENTS semiautomàtic €/unitat 11,53 11,53 11,67 12,02 19,57 62,8% Informes daccidents-per 03.01 LLICÈNCIES, GUIES I DOCUMENTS finestreta (per informe + foto) €/unitat 52,50 52,50 53,18 54,78 106,91 95,2% Informes daccidents-per 03.01 LLICÈNCIES, GUIES I DOCUMENTS internet (per informe + foto) €/unitat 40,00 40,00 40,52 41,74 95,03 127,7% 03.01 LLICÈNCIES, GUIES I DOCUMENTS Croquis semafòrics €/unitat 50,61 50,61 51,26 52,80 58,99 11,7% 03.02 SERVEI EXTINCIÓ DINCENDIS Autobomba lleugera B-100 €/hora 251,98 251,98 255,25 262,91 307,18 16,8% 03.03 OBRES obra major €/m2 6,52 6,06 6,06 6,24 6,24 0,0% 03.03 OBRES obra menor (comunicació)(**) €/unitat 220,66 220,66 220,66 227,28 228,00 0,3% HOMOLOGACIO EMPRESES 03.04 RESIDUS homologació inicial €/ unitat 305,58 305,58 309,55 318,84 ne - 03.05 CLAVEGUERAM Servei de clavegueram €/m3 0,15100 0,15100 0,15290 0,15290 0,15660 2,4% 03.06 MERCATS - UTILITZACIÓ PARADA categoria 1a-A, de 15 a 25m2 €/mes 117,84 117,84 117,84 121,38 123,32 1,6% 24Font: Ordenances fiscals i normativa de preus públics. Exercicis 2009-2013.n.e. No existent
 25. 25. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 2.2. Evolució d’una mostra de tarifes 2009-2013 (II) Var OF TAXA DETALL UNITATS 2009 2010 2011 2012 2013 2013/ 2012 03.08 CIRCULACIONS ESPECIALS G.U. tarifa mitjana €/autorització 137,18 137,18 138,96 143,13 194,02 35,6% 03.09 CREMACIÓ Cremació cadàvers € 312,34 312,34 316,40 329,06 329,06 0,0% Concessió nínxol - 2n pis, 30 03.09 CONCESSIÓ DRET FUNERARI anys € 1.004,71 1.004,71 1.017,77 1.048,30 1.064,03 1,5% 03.10 QUIOSCOS PREMSA Grup 10 €/any 6.477,85 6.477,85 6.477,85 6.477,85 6.477,85 0,0% Quiosc-bar amb WC i terrassa 03.10 SERVEIS PLATGES 80m2 €/any 20.741,54 20.741,54 21.003,37 21.633,47 22.183,39 2,5% 03.10 VETLLADORS 4 taules- categoria B-360 dies €/any 1.541,30 1.541,30 1.561,38 1.560,09 1.560,09 0,0% 03.10 GUALS 3x3 m - categoria B - 360 dies €/any 832,63 832,63 843,48 842,79 842,79 0,0% 03.10 RODATGES Rodatges, vídeos, etc €/dia o fracció 569,09 569,09 576,49 593,78 608,03 2,4% Sanitaris públics automàtics en 03.10 LAVABOS PARCS parcs i jardins €/ ús n.e n.e n.e 0,50 0,50 0,0% 03.12 ESTACIONAMENT REGULAT àrea blava €/hora 2,42 2,42 2,42 2,50 2,56 2,4% 03.12 ESTACIONAMENT REGULAT àrea verda –resident €/dia 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 25,0% 03.12 ESTACIONAMENT REGULAT àrea verda-no resident €/hora 2,94 2,94 2,94 3,00 3,07 2,3% 03.13 MUSEU HISTÒRIA CIUTAT entrada normal €/entrada 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 14,3% 03.13 MUSEU PICASSO entrada normal €/entrada 9,00 9,00 10,00 11,00 11,00 0,0% 25Font: Ordenances fiscals i normativa de preus públics. Exercicis 2009-2013.n.e: no existent
 26. 26. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 2.3. Evolució de la cobertura de cost (I) 40,000 39% 20% 35,000 46% 30,000 Part clara: cost no cobertMilers d’EUR 25,000 39% Part fosca: 20,000 56% 58% Rendiment taxa 15,000 100% 100% 10,000 5,000 37% 81% 0 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) Museus Cementiris xarxa Mercats zona i Informes municipals clavegueram especials daccidents(*) 26Font: Ordenances fiscals. Exercicis 2012-2013(p)(*) El cost total s’ha calculat a partir de cost unitari i estimació de producció
 27. 27. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 2.3. Evolució de la cobertura de cost (II) 700 97% 99% 600 500 Part clara: cost no cobert 35% 44% Milers d’EUR 400 Part fosca: 300 Rendiment taxa 200 100 100% 0% 97% 100 14% 22% 100 % % n.e. 0 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2012 (p) 2013 (p) Marca Matrimoni civil Serveis platges Rodatges i Laberint Lavabos Barcelona - tràmit (*) maquetes dHorta automàtics 27Font: Ordenances fiscals. Exercicis 2012-2013(p)(*) El cost total s’ha calculat a partir de cost unitari i estimació de producció
 28. 28. Projecte d’Ordenances fiscals 201303 Previsió d’ingressos per OF 3.1 Previsió d’ingressos d’OF per 2013 28
 29. 29. Projecte d’Ordenances fiscals 2013 3.1.Previsions d’ingressos per OF (Pressupost Ajuntament) Variació PI 2013 - PI2013/Imports en EUR PI 2012 EL SEC 2012 PROPOSTA EL20121 - IMPOSTOS DIRECTES 777.145.793,00 804.122.629,71 817.869.540,95 1,7%11301 IBI de naturalesa urbana 533.522.212,00 559.248.640,33 572.991.116,22 2,5%11401 IBI de característiques especials 6.046.350,00 7.286.100,00 7.290.535,36 0,1%11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 60.741.808,00 59.793.430,87 59.793.430,87 0,0%11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 81.159.488,00 83.077.523,40 83.077.523,40 0,0%13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 86.766.915,00 85.850.935,10 85.850.935,10 0,0%13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.909.000,00 8.866.000,00 8.866.000,00 0,0%2 - IMPOSTOS INDIRECTES 24.447.310,00 15.296.103,66 15.296.103,66 0,0%29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 24.447.310,00 15.296.103,66 15.296.103,66 0,0%3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS (*) (**) 152.119.562,79 148.288.220,00 147.046.080,49 -0,8%30 TAXES SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 28.327.947,79 27.952.458,96 28.586.370,50 2,3%32 TAXES ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL 32.295.094,00 28.473.888,02 27.554.792,53 -3,2%33 TAXES UPAE DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 84.546.521,00 84.149.873,03 83.192.917,47 -1,1%35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 6.950.000,00 7.712.000,00 7.712.000,00 0,0%Total general 953.712.665,79 967.706.953,36 980.211.725,09 1,3% 29 (*) La PI2013 no inclou les taxes de mercats (5.957.000 EUR l’any 2012), que passen a integrar-se en l’economia de l’IMMercats. (**) S’inclou la taxa UPAE-DPL telecomunicacions, a l’espera de decidir com s’aplica la STJUE 12-07-2012

×