Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projecte de
Pressupost 2016
PI = Pressupost Inicial PL = Previsió de liquidació
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabili...
PI = Pressupost Inicial
Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016
Variació % PI-
2016 / PI-2015
Cessió IRPF 51,3 52,6 2,5...
Imports en milions d'euros
PI-2015
Homog.*
PT-2016
Variació % PT-
2016 / PI-2015H
1 Despeses de personal 355,8 370,3 4,1%
...
PI2015H inclou ajustos d’homogeneïtzació per una millor comparabilitat amb el projecte de Pressupost 2016 (despeses inicia...
6
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Gir pressup...
Eixos estratègics dels Pressupostos 2016
Projecte de Pressupostos 2016
7
1) Presentació del pressupost en termes
de compta...
Principals mesures de despesa corrent en els eixos estratègics
 Servei d’atenció domiciliària
(SAD) i serveis socials bàs...
9
Pressupost Inversions 2016 - Visió tipologia-subtipologia
Projecte de Pressupostos 2016
42.14%
33.68%
9.47%
4.52%
4.39%
...
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
Pressupost inicial 2016 Pressupost total 2016
Milionsd'euros
Despeses corrents D...
11
Un pressupost en dues fases
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pres...
12
Projecte de Pressupostos 2016
2) Presentació de resultats del pressupost en
termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)...
13
1,200
1,090 1,165 1,101
972
836 839
59% 58%
52%
47%
39%
34% 34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
200
400
600
800
1,000
1,20...
Projecte de Pressupost 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projecte de Pressupost 2016

1,181 views

Published on

El nou Govern municipal ha presentat els seu primer projecte de pressupost, que puja a 2.708,6 milions d’euros, amb la voluntat d’augmentar la inversió en serveis socials i la promoció social, que ascendeix a 287,8 milions d’euros, 32,9 milions més dels previstos en els comptes del 2015. El projecte haurà de rebre el vistiplau de la Comissió d’Economia la setmana que ve per poder començar a tramitar-lo.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte de Pressupost 2016

 1. 1. Projecte de Pressupost 2016
 2. 2. PI = Pressupost Inicial PL = Previsió de liquidació Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària 2 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupostos 2016 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016 Variació % PI- 2016 / PI-2015 1 Impostos directes 943,8 989,2 4,8% 2 Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,5% 3 Taxes i altres ingressos 260,1 253,6 -2,5% 4 Transferències corrents 1.052,70 1.077,0 2,3% 5 Ingressos patrimonials 42,1 43,1 2,3% Ingressos corrents (cap. 1 a 5) 2.354,4 2.418,4 2,7% 6 Venda d'inversions reals 0,5 4,5 4,8% 7 Transferències de capital 29,1 19,2 -0,5% Ingressos de capital (cap. 6 i 7) 29,6 23,7 -2,5% Ingressos no financers (cap. 1 a 7) 2.384,0 2.442,1 2,3% 8 Actius financers 5 5 0,0% 9 Passius financers 161,6 161,6 0,0% Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,6 166,6 0,0% Ingressos capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2,3%
 3. 3. PI = Pressupost Inicial Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016 Variació % PI- 2016 / PI-2015 Cessió IRPF 51,3 52,6 2,5% IBI 623,4 651,2 4,5% Vehicles 58,6 56,5 -3,6% Plusvàlues 120,8 140,0 15,9% IAE 89,7 88,9 -0,9% Impostos directes 943,8 989,2 4,8% Cessió IVA 30,5 25,3 -17,0% Cessió impostos especials 8,4 8,6 2,4% Construccions (ICIO) 16,8 21,6 28,6% Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,4% Total impostos 999,5 1.044,7 4,5% Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària 3 Impostos – detall per figures Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupostos 2016 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) *Donat que la pressupostació inicial dels ingressos de naturalesa tributària es preveuen en termes de caixa, per fer una comparativa més homogènia es recomana observar la variació en relació a l’estimació de liquidació del 2015 segons el criteri de caixa.
 4. 4. Imports en milions d'euros PI-2015 Homog.* PT-2016 Variació % PT- 2016 / PI-2015H 1 Despeses de personal 355,8 370,3 4,1% 2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 641,3 6,1% 3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 -28,2% 4 Transferències corrents 1.014,5 1.078,8 6,3% 5 Fons de contingència 3,6 8,6 138,9% Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.123,9 5,5% 6 Inversions reals 335,2 355,9 6,2% 7 Transferències de capital 21,7 22,3 2,8% Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 378,2 5,9% Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.502,1 5,6% 8 Actius financers 21,4 48,8 128,0% 9 Passius financers 159,2 157,7 -0,9% Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 14,3% Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.708,6 6,2% *Distribució de les despeses del fons de contingència social (en capítol 5 en PI2015) entre els capítols 2 i 4 temptativa. PI = Pressupost Inicial PT = Previsió total Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària 4 Projecte de Pressupostos 2016 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) Despeses per capítols Projecte de Pressupost 2016: Pressupost de canvi de tendència
 5. 5. PI2015H inclou ajustos d’homogeneïtzació per una millor comparabilitat amb el projecte de Pressupost 2016 (despeses inicialment assignades com de capital que s’han re-imputat com corrents, re-imputació del pla de rescat social,...) Despeses corrents per polítiques Projecte de Pressupost 2016: pressupost de canvi de tendència 5 Projecte de Pressupostos 2016 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) Imports mostrats en milions d'euros PI2015 Homog. PT2016 M€ % 01 Deute públic 36,7 26,8 -9,9 -26,9% 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 282,1 288,7 6,6 2,3% 15 Habitatge i urbanisme 98,5 102,6 4,1 4,2% 16 "Serveis urbans" 395,1 399,7 4,6 1,2% 17 Medi ambient 52,6 53,2 0,6 1,2% 21 Pensions 0,7 0,6 -0,1 -16,1% 23 Serveis socials i prom. social 254,8 287,8 32,9 12,9% 31 Salut 19,0 20,6 1,6 8,1% 32 Educació 107,2 112,2 5,0 4,6% 33 Cultura 123,7 126,6 2,9 2,4% 34 Esport 23,6 24,4 0,7 3,1% 43 "Promoció eco. i ocupació" 60,6 66,5 5,9 9,7% 44 Transport públic 133,4 145,1 11,7 8,7% 49 Altres serv. caràcter eco. 18,3 17,1 -1,2 -6,5% 91 Òrgans de govern 27,5 27,2 -0,2 -0,9% 92 Serveis generals (sense FC ni imprev.) 148,0 153,5 5,5 3,7% Participació i relació amb la ciutadania (9241) 9,1 14,1 5,0 54,4% Resta de programes 138,9 139,4 0,5 0,4% 93 Adm. tributària i financera 97,8 102,6 4,8 4,9% 94 Transferències a altres admin. 98,1 113,2 15,1 15,4% Despeses corrents (exclòs FC i dot. imprev.) 1.977,7 2.068,3 90,5 4,6% Fons de contingència i dotació d'imprevistos 35,2 45,7 10,4 29,6% Modificació pressupostària 10,0 10,0 -- DESPESES CORRENTS 2.013,0 2.123,9 111,0 5,5% PT2016 vs PI2015H Polítiques de despesa
 6. 6. 6 Projecte de Pressupostos 2016 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) Gir pressupostari: pressupost de canvi i cohesió territorials Increment dels recursos corrents directament gestionats per part dels districtes 16% La distribució de l’increment de recursos per districtes s’ha realitzat en funció de la població del districte i del diferencial de la renda familiar disponible del districte envers la mitjana de la ciutat PI2015 PI2016 M€ % 0601 Ciutat Vella 6,7 7,5 0,8 11,5% 0602 Eixample 5,4 6,2 0,8 14,6% 0603 Sants - Montjuïc 5,1 6,1 1,0 18,9% 0604 Les Corts 2,9 3,1 0,2 7,1% 0605 Sarrià-Sant Gervasi 5,0 5,1 0,1 2,6% 0606 Gràcia 3,4 3,8 0,4 11,1% 0607 Horta - Guinardó 4,8 5,7 0,9 19,8% 0608 Nou Barris 5,9 7,4 1,5 25,7% 0609 Sant Andreu 6,2 7,5 1,3 20,3% 0610 Sant Martí 4,6 5,6 1,0 22,3% TOTAL 50,0 58,0 8,0 16,0% Districte Var. 2016 vs 2015
 7. 7. Eixos estratègics dels Pressupostos 2016 Projecte de Pressupostos 2016 7 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)
 8. 8. Principals mesures de despesa corrent en els eixos estratègics  Servei d’atenció domiciliària (SAD) i serveis socials bàsics (+15,7M€)  Noves polítiques d’habitatge (+2,8M€)  Atenció gent gran (SAUV i teleassistència) (+2,6M€)  Beques menjador (1,6M€)  Lluita contra la violència de gènere i el tràfic sexual (1,5M€)  Noves polítiques de salut (+1,3M€)  Impuls de l'estratègia de la Franja Besós (+1,1M€)  Impuls programa accessibilitat de discapacitats (+1,0M€)  Ampliació Housing First (+1,0M€) .............  Plans d’ocupació municipals (+5,5M€)  Impuls i foment de l’economia cooperativa, social i solidària (+4,0M€)  Mesures de l’àmbit de turisme (pla estratègic, consell de turisme,..) (1,3M€)  Doblar el pressupost en dinamització econòmica de proximitat (des dels districtes) (+0,6M€)  Convocatòria de subvencions destinades al foment del consum responsable (+0,3M€) .............  Finançament del sistema de transport públic metropolità (+10,4M€)  Nova contracta de manteniment de l'enllumenat públic (1,8M€)  Ampliació servei de recollida residus sòlids a la ciutat (+1,5M€)  Nova contracta del manteniment de la xarxa de clavegueram(1,3M€)  Re-establiment del servei del Bus de barri els caps de setmana (+1,3M€) .............  Increment del 16% dels recursos corrents directament gestionats per part dels districtes  Impuls als programes de relació amb la ciutadania i participació (+5,0M€)  Pla de sistemes de l’Institut Municipal d’Hisenda (2,8M€)  Reducció del 5,8 % de les retribucions bàsiques dels òrgans de govern i del 4,7% en dietes de representació política (-0,3M€) .............  Acompliment efectiu de destinar el 0,7% dels ingressos propis a la cooperació internacional (+1,8M€)  Increment de recursos del programa de relacions internacionals (+0,4M€) ............ UNA CIUTAT COMPROMESA AMB EL PAÍS, EUROPA I EL MÓN UNA CIUTAT DE GARANTEIXI ELS DRETS SOCIALS UNA CIUTAT DE BARRIS HABITABLES I SOSTENIBLES Projecte de Pressupostos 2016 8 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)
 9. 9. 9 Pressupost Inversions 2016 - Visió tipologia-subtipologia Projecte de Pressupostos 2016 42.14% 33.68% 9.47% 4.52% 4.39% 3.27% 2.01% 0.53% Espai públic Equipament Sòl Sistemes d'informació Reserva Transferència de capital Habitatge Coordinació d'inversions Pendent 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) Tipologia Subtipologia Pressupost inicial 2016 Pressupost 2016 2ª fase Pressupost total 2016 Espai públic Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9 Aparcaments 0,2 0,0 0,2 Diversos 0,6 0,0 0,6 Energia 1,7 0,0 1,8 Infraestructures 1,4 0,0 1,4 Parcs 3,0 1,6 4,7 Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4 Vials 109,6 36,6 146,2 Espai públic Total 119,3 40,0 159,1 Equipament Administratiu 2,6 3,6 6,2 Comercial 12,4 8,5 20,8 Cultural 8,0 2,4 10,4 Diversos 7,4 1,6 9,0 Educatiu 26,3 0,4 26,7 Esportiu 9,3 4,6 13,9 Multiequipament 0,2 0,2 0,4 Salut 1,0 0,8 1,8 Seguretat 5,0 1,7 6,7 Singular 4,8 2,4 7,2 Social 22,8 1,3 24,1 Equipament Total 99,8 27,5 127,2 Sòl Enderroc 0,3 0,0 0,3 Expropiació 27,8 7,7 35,5 Sòl Total 28,1 7,7 35,7 Sistemes d'informació TIC 10,3 6,7 17,1 Sistemes d'informació Total 10,3 6,7 17,1 Reserva Reserva 16,5 0,1 16,6 Reserva Total 16,5 0,1 16,6 Transferència de capital Transferència 7,9 4,4 12,3 Transferència de capital Total 7,9 4,4 12,3 Habitatge Privat 5,8 1,8 7,6 Habitatge Total 5,8 1,8 7,6 Coordinació d'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5 Coordinació d'inversions Total 0,5 0,0 0,5 Pendent Pendent 0,0 2,0 2,0 Pendent Total 0,0 2,0 2,0 TOTAL 288,2 90,1 378,2 pologia Subtipologia Pressupost inicial 2016 Pressupost 2016 2ª fase Pressupost total 2016 Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9 Aparcaments 0,2 0,0 0,2 Diversos 0,6 0,0 0,6 Energia 1,7 0,0 1,8 Infraestructures 1,4 0,0 1,4 Parcs 3,0 1,6 4,7 Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4 Vials 109,6 36,6 146,2 otal 119,3 40,0 159,1 Administratiu 2,6 3,6 6,2 Comercial 12,4 8,5 20,8 Cultural 8,0 2,4 10,4 Diversos 7,4 1,6 9,0 Educatiu 26,3 0,4 26,7 Esportiu 9,3 4,6 13,9 Multiequipament 0,2 0,2 0,4 Salut 1,0 0,8 1,8 Seguretat 5,0 1,7 6,7 Singular 4,8 2,4 7,2 Social 22,8 1,3 24,1 otal 99,8 27,5 127,2 Enderroc 0,3 0,0 0,3 Expropiació 27,8 7,7 35,5 28,1 7,7 35,7 ormació TIC 10,3 6,7 17,1 ormació Total 10,3 6,7 17,1 Reserva 16,5 0,1 16,6 16,5 0,1 16,6 de capital Transferència 7,9 4,4 12,3 de capital Total 7,9 4,4 12,3 Privat 5,8 1,8 7,6 al 5,8 1,8 7,6 'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5 'inversions Total 0,5 0,0 0,5 Pendent 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 288,2 90,1 378,2
 10. 10. 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700 Pressupost inicial 2016 Pressupost total 2016 Milionsd'euros Despeses corrents Despeses de capital 10 Projecte de Pressupostos 2016 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) Màxim de despesa no financera per complir amb la “regla de despesa” 2.402,1 2.502,1 +90M€ Un pressupost en dues fases* *Degut a les limitacions de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) +10M€
 11. 11. 11 Un pressupost en dues fases Projecte de Pressupostos 2016 1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL) Imports en milions d'euros PI-2015 Homog. PI-2016 PT-2016 1 Despeses de personal 355,8 370,3 370,3 2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 636,3 641,3 3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 24,9 4 Transferències corrents 1.014,5 1.073,8 1.078,8 5 Fons de contingència 3,6 8,6 8,6 Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.113,9 2.123,9 6 Inversions reals 335,2 272,1 355,9 7 Transferències de capital 21,7 16,1 22,3 Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 288,2 378,2 Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.402,1 2.502,1 8 Actius financers 21,4 48,8 48,8 9 Passius financers 159,2 157,7 157,7 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 206,5 Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2.708,6 PI = Pressupost Inicial PT = Pressupost total
 12. 12. 12 Projecte de Pressupostos 2016 2) Presentació de resultats del pressupost en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) Evolució de l’estalvi brut 502 267 96 428 468 632 449 373 22.5% 13.1% 5.1% 19.1% 19.8% 25.1% 18.0% 15.0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015PL 2016PI Estalvi brut (milions d'euros) Estalvi brut / Ingressos corrents
 13. 13. 13 1,200 1,090 1,165 1,101 972 836 839 59% 58% 52% 47% 39% 34% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PL 2016 P % Milionsd’euros Deute % deute s/ingressos corrents Evolució de l’endeutament Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupostos 2016 2) Presentació de resultats del pressupost en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)

×