Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pla director decooperació aldesenvolupament2013-2016
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201601 INTRODUCCIÓ                           ...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016 Idees força Tercer Pla director de cooperació al desenvolupament ...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016 Idees força “Acció Glocal”: contribució a la provisió de béns púb...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201602 EN QUÈ CONSISTEIX EL VALOR AFEGIT?
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016 En què consisteix el valor afegit? Definició del model a partir d...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201603 ENFOCAMENT ESTRATÈGIC
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Enfocament estratègic     Prioritats transversals     Pri...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Prioritats transversals    OT1. Promoure el respecte integral, l...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Prioritats sectorials    OE1. Ampliar les capacitats institucion...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Prioritats geogràfiques   Priorització en l’àmbit local i, en pa...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201604 MODALITATS, INSTRUMENTS I ALIANCES
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Aliances per a l’acció   Impulsar una acció coordinada i concert...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Modalitats de cooperació   Cooperació bilateral directa: relació...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Instruments de planificació, seguiment i avaluació    Aposta per...
Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Instruments de participació, coordinació i consulta    Voluntat ...
0405CAPACITATS I PRESSUPOST
Capacitats i pressupost  Voluntat de mantenir l’estructura actual i l’equip tècnic especialitzat en  cooperació al des...
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau 2013-2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau 2013-2016

1,295 views

Published on

Full de ruta compartit i consensuat que converteix Barcelona en referent de la cooperació internacional.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau 2013-2016

 1. 1. Pla director decooperació aldesenvolupament2013-2016
 2. 2. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201601 INTRODUCCIÓ 2
 3. 3. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016 Idees força Tercer Pla director de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament deBarcelona Malgrat la conjuntura actual, voluntat de consolidar la política pública decooperació al desenvolupament i de contribuir a la construcció d’un ordreinternacional més just i solidari. Convertir aquesta política pública de l’Ajuntament de Barcelona en un referentinternacional. Èmfasi en el valor afegit i en l’avantatge comparatiu de l’Ajuntament deBarcelona i dels actors socials i econòmics de la ciutat i de Catalunya. Alineació del Pla director en relació amb els principals consensos i compromisosinternacionals sobre eficàcia de l’ajut. Aposta decidida per la coherència de polítiques per al desenvolupament. 3
 4. 4. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016 Idees força “Acció Glocal”: contribució a la provisió de béns públics globals i èmfasi especialen les ciutats sòcies del sud. Contribució a la construcció d’un nou multilateralisme i de la governançademocràtica global. Model de cooperació basat en l’associació, l’intercanvi de coneixement i lareciprocitat amb les ciutats sòcies del Sud. Impuls a la concertació entre actors público-privats. 4
 5. 5. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201602 EN QUÈ CONSISTEIX EL VALOR AFEGIT?
 6. 6. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016 En què consisteix el valor afegit? Definició del model a partir de l’avantatge comparatiu de l’Ajuntament deBarcelona i dels actors socioeconòmics de la ciutat en relació amb la resta dedonants.  Identificació i anàlisi d’aquells àmbits d’actuació sectorial en els quals s’excel·leix.  Identificació dels àmbits geogràfics on es pot articular una veritable relació d’associació.  Identificació de les modalitats de cooperació que li són més pròpies. Es parteix de la premissa que l’Ajuntament de Barcelona ha de jugar un paper delideratge de governs locals en les xarxes i espais internacionals amb l’objectiu detransformar l’actual ordre internacional. Accent en un model de cooperació ciutat-ciutat.
 7. 7. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201603 ENFOCAMENT ESTRATÈGIC
 8. 8. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Enfocament estratègic  Prioritats transversals  Prioritats sectorials  Prioritats geogràfiques
 9. 9. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Prioritats transversals  OT1. Promoure el respecte integral, la consolidació i l’exercici efectiu dels drets humans, la governança democràtica i l’enfortiment del teixit social.  OT2. Promoure la cultura de la pau i incorporar la perspectiva de sensibilitat al conflicte i de construcció de pau.  OT3. Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social (que inclou la cultural i la política), econòmica i ambiental.  OT4. Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere.
 10. 10. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Prioritats sectorials  OE1. Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per a promoure la governança democràtica local.  OE2. Promoure el dret a la ciutat i la cohesió social mitjançant la provisió de béns públics locals, des d’un enfocament de drets i d’equitat de gènere.  OE3. Ampliar les capacitats d’emprendedoria i del teixit productiu per al desenvolupament econòmic logal.  OE4. Ampliar les capacitats en l’Educació per al desenvolupament i l’Educació per la pau.  OE5. Participar i incidir en la promoció d’un nou multilateralisme i la construcció d’un model de governança democràtica global i multinivell.  OE6. Ampliar les capacitats d’Acció Humanitària.  0E7. Reforçar el teixit associatiu de les ONGD de la ciutat de Barcelona
 11. 11. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Prioritats geogràfiques Priorització en l’àmbit local i, en particular, els hàbitats urbans (sense excloure actuacions en clau regional, estatal o global). Especial atenció a l’Àfrica Subsahariana, la Mediterrània i Amèrica Llatina. Criteris de selectivitat:  Criteris de necessitat: IDH + índex desigualtat + índex pobresa  Criteris de capacitats: associació prèvia + presència agents catalans + col·lectius persones migrades + agenda coincident amb les nostres experteses sectorials + dimensions i problemàtiques similars  Criteris d’eficàcia: capacitats institucionals del soci + respecte dels DDHH + compromís amb el desenvolupament + proactivitat en la relació d’associació.
 12. 12. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-201604 MODALITATS, INSTRUMENTS I ALIANCES
 13. 13. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Aliances per a l’acció Impulsar una acció coordinada i concertada amb el conjunt dels agents de la ciutat de Barcelona. Sumar esforços amb els agents de desenvolupament, els agents de cooperació al desenvolupament i els agents finançadors. Atenció especial en incorporar l’empresa i comptar amb la seva expertesa en matèries com l’emprendedoria, la promoció de capacitats productives, el reforçament del teixit empresarial al Sus o l’acompanyament de processos de RSC.
 14. 14. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Modalitats de cooperació Cooperació bilateral directa: relació d’associació entre ciutats; vinculació amb la governança local i enfortiment de capacitats institucionals; cooperació tècnica i transferència de know how. Cooperació bilateral concertada: pont d’unió entre la cooperació d’iniciativa governamental i la iniciativa de la socitat civil; mobilització del conjunt dels agents de la ciutat. Cooperació bilateral d’iniciativa no governamental: convocatòries públiques de subvencions per a ONGD, entre d’altres. Cooperació multilateral: acords de finançament amb organismes multilaterals; provisió de béns públics globals; promoció del nou multilateralisme.
 15. 15. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Instruments de planificació, seguiment i avaluació  Aposta per la gestió orientada a resultats (marc de resultats).  Planificació: elaboració de documents estratègics i operatius (Pla anual) i documents d’orientació política o policy papers.  Seguiment: elaboració d’una memòria anual sobre l’AOD de l’Ajuntament de Barcelona que doti de transparència a aquesta política.  Avaluació: realització d’avaluacions strictu sensu i promoció de la cultura de l’avaluació.
 16. 16. Pla director de cooperació al desenvolupament 2013-2016Instruments de participació, coordinació i consulta  Voluntat d’enfortir el rol i les funcions del Consell municipal de cooperació internacional per al desenvolupament.  Participació en espais de coordinació amb la resta d’actors de la cooperació catalana i internacionals
 17. 17. 0405CAPACITATS I PRESSUPOST
 18. 18. Capacitats i pressupost Voluntat de mantenir l’estructura actual i l’equip tècnic especialitzat en cooperació al desenvolupament i de suport a aquesta política pública. Voluntat d’externalitzar algunes tasques i funcions en relació amb el desplegament i la qualitat d’aquesta política (avaluacions, dictàmens, etc.) Voluntat de dotar a la política pública de cooperació al desenvolupament d’una estructura institucional pròpia que permeti la simplificació de procediments i que la doti d’una major autonomia funcional i de gestió internes. A priori, incrementar els recursos dedicats a cooperació fins assolir l’any 2015, el 0,7% dels ingressos propis.

×