Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projecte d’Oberturade Dades Públiques  de l’Ajuntament    de Barcelona  “OpenData BCN”     Barcelona, 22 de nove...
Programa  BENVINGUDA  SR. CARLES FRADERA, DIRECTOR GENERAL DE BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC  INTRODUCCIÓ I OBJEC...
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS2
Què és l’Obertura de Dades Públiques (OpenData)? L’obertura de dades públiques – també coneguda com a OpenData – consistei...
Projecte d’Obertura de Dades a l’Ajt. de Barcelona (“OpenData BCN”) El projecte consisteix en posar les dades públiques q...
Principals objectius         Augmentar la         transparència         Ús social: universalitz...
Principals objectius Augmentar la transparència:  • L’Ajuntament posarà les dades públiques a l’abast de tots els actors ...
Principals objectius Universalitzar l’accés a les dades (ús social):                           ...
Principals objectius Promocionar el teixit econòmic i la innovació:  • Les dades són la matèria primera en la societat de...
Situació actual a Barcelona Des de l’any 1995, any en que es va posar en marxa la primera versió del web municipal de la ...
EL PROJECTE OPENDATA BCN10
Dades que s’obren El projecte inclou tots aquells conjunts de dades més rellevants, i derivats de la gestió de la ciutat, ...
Dades que s’obren (1/5): Territori La ciutat de Barcelona és, sobretot, un territori, sobre el que la pràctica totalitat d...
Dades que s’obren (2/5): Població  L’altre element clau de la ciutat és la població. En aquest grup de dades, la gestió ...
Dades que s’obren (3/5): Indicadors de gestió i tramitació  En un tercer grup s’inclou el conjunt de dades que relacionen...
Dades que s’obren (4/5): Entorn urbà  El quart grup identificat està representat pels conjunts de dades, que podríem anom...
Dades que s’obren (5/5): Entorn urbà  En el darrer grup hi situem les dades documentals, en sentit ampli, entre les que ...
Principals instruments del projecte “OpenData BCN”  Es farà ús de dos grans instruments per  desenvolupar el projecte:...
Comissió d’Obertura de Dades Públiques•  Es crearà una Comissió d’Obertura de Dades Públiques (OpenData) de l’Ajuntament ...
Fases del projecte 2010              2011                    2012            ...
20  bcn.cat/egovernment
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació del Projecte OpenData Barcelona

985 views

Published on

Presentació del Projecte OpenData Barcelona realitzada al novembre del 2010. www.bcn.cat/opendata

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació del Projecte OpenData Barcelona

 1. 1. Projecte d’Oberturade Dades Públiques de l’Ajuntament de Barcelona “OpenData BCN” Barcelona, 22 de novembre de 2010
 2. 2. Programa  BENVINGUDA SR. CARLES FRADERA, DIRECTOR GENERAL DE BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC  INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS IM. SR. RAMON GARCÍA-BRAGADO, QUART TINENT DALCALDE, REGIDOR DE LÀREA DE RÈGIM INTERIOR, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE DE LAJUNTAMENT DE BARCELONA  EL PROJECTE OPENDATA BCN SR. ANDREU PUIG, GERENT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  CLOENDA IM. SR. RAMON GARCÍA-BRAGADO, QUART TINENT DALCALDE, REGIDOR DE LÀREA DE RÈGIM INTERIOR, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE DE LAJUNTAMENT DE BARCELONA  PREGUNTES 1
 3. 3. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS2
 4. 4. Què és l’Obertura de Dades Públiques (OpenData)? L’obertura de dades públiques – també coneguda com a OpenData – consisteix en posar a l’abast de la ciutadania la informació que posseeix el sector públic, en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió.Quins principis té? 1. Es recomana obrir totes les dades públiques. 2. Es recomana publicar les dades originals i amb el nivell de granularitat més detallat possible. 3. Les dades s’han de publicar i actualitzar en els períodes temporals adequats. 4. Les dades han de ser accessibles pel conjunt més ampli possible dusuaris. 5. Les dades s’han de poder processar automàticament. 6. Les dades han d’estar disponibles per qualsevol ciutadà. 7. Es recomana l’ús de formats no propietaris. 8. Les dades han de ser d’ús lliure. Font: Open Government Working Group 3 Imatge obtinguda del blog “Responsability-Freedom Demands It” (amb llicència CC-BY)
 5. 5. Projecte d’Obertura de Dades a l’Ajt. de Barcelona (“OpenData BCN”) El projecte consisteix en posar les dades públiques que posseeix l’Ajuntament, en qualsevol grau d’agregació • a l’abast de la ciutadania • en formats digitals, estandarditzats i oberts, • seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l’accés a aquests recursos informatius per tal de fomentar-ne la reutilització.Motiu que ens impulsa a obrir les dades Les dades públiques, que l’Ajuntament de Barcelona té en custòdia per exercir les seves funcions, en realitat pertanyen als ciutadans. Per tant, han de poder ser accessibles per tota la societat sense cap discriminació i per qualsevol ús sempre respectant la privacitat de les dades personals. 4 „People‟, Pieter Musterd, Flickr
 6. 6. Principals objectius Augmentar la transparència Ús social: universalitzar l’accés a les dades Promocionar el teixit econòmic i la innovació 5
 7. 7. Principals objectius Augmentar la transparència: • L’Ajuntament posarà les dades públiques a l’abast de tots els actors de la societat: ciutadania , empreses, institucions, per a que aquests puguin explotar-les per qualsevol finalitat, i per tal de retre comptes de forma contínua. • El creuament de les dades obertes de l’Ajuntament amb les d’altres administracions proporcionarà un nivell addicional de transparència. • El ciutadà accedirà a una visió més realista de la prestació dels serveis públics. „005 Magnify‟, Steve James, Flickr 6
 8. 8. Principals objectius Universalitzar l’accés a les dades (ús social): • Les dades públiques es faran accessibles per tota la societat en igualtat de condicions • Es promou la reutilització d’aquestes dades públiques, augmentant el benefici que se n’obté. • Les millores en els processos interns necessàries per a la generació d’aquesta informació repercuteixen en uns serveis públics de més qualitat. • Es fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat (complementant els serveis que ofereix European Parliament, Flickr l’Ajuntament). llevat d’aquelles informacions subjectes a aspectes de privacitat, legislatius o que ja estiguin regulats per procediments administratius 7
 9. 9. Principals objectius Promocionar el teixit econòmic i la innovació: • Les dades són la matèria primera en la societat de la informació. • OpenData BCN obrirà importants volums d’informació per a que les empreses les utilitzin pels seus productes i serveis. • L’accés lliure a les dades fomentarà l’aparició de nous usos innovadors d’aquestes. • El sector TIC en sortirà beneficiat per l’augment de la demanda de serveis telemàtics basats en aquestes dades obertes. • El sector de la recerca i prospectiva també es beneficiarà d’aquest accés lliure a les dades. 8
 10. 10. Situació actual a Barcelona Des de l’any 1995, any en que es va posar en marxa la primera versió del web municipal de la ciutat, bcn.cat, l’Ajuntament de Barcelona ha tingut una clara vocació de facilitar la màxima informació i dades possibles als ciutadans i potencials usuaris del web.No partim de zero • Amb el desenvolupament del Pla d’Administració Electrònica, el nombre de seccions del web que aporten dades d’interès en projectes tipus “OpenData” ha anat creixent. • Per tant, actualment ja s’estan oferint importants conjunts d’informació a la ciutadania per a que sigui consultada lliurement i, en molts casos, fins i tot descarregada:  servei GeoPortal, que proporciona dades geogràfiques.  informació estadística  equipaments de la ciutat Amb la iniciativa de publicar els actius informatius en clau d’obertura de dades, l’Ajuntament de Barcelona va més enllà de la legislació actual. 9
 11. 11. EL PROJECTE OPENDATA BCN10
 12. 12. Dades que s’obren El projecte inclou tots aquells conjunts de dades més rellevants, i derivats de la gestió de la ciutat, que puguin tenir aprofitament per part de tercers en els formats que permetin la seva reutilització directa: POBLACIÓ ENTORN TERRITORI URBÀ INDICADORS DADES DE GESTIÓ I DOCUMENTALS TRAMITACIÓ 11
 13. 13. Dades que s’obren (1/5): Territori La ciutat de Barcelona és, sobretot, un territori, sobre el que la pràctica totalitat dels sectors municipals despleguen la seva gestió. Les plenes competències que té l’Ajuntament en aquesta matèria, junt amb la gran tradició cartogràfica que es remunta a principis del segle XX, permet aprofitar molts dels serveis que actualment ja estan disponibles al web municipal. Les dades territorials bàsiques a obrir són:  La cartografia bàsica de la ciutat:  Cartografia física: topogràfica UTM  Cartografia temàtica: cadastral, urbanística , etc.  Cartografia política o administrativa: districtes, barris, etc.  Altres  Dades de georeferenciació del territori:  Carrerer: nomenclàtor de vies i adreces postals oficials  Relació de les adreces postals amb: TERRITORI • Les coordenades topogràfiques UTM (posicionament) • Les divisions administratives  Dades alfanumèriques relacionables directament amb el territori:  Dades d’usos de sòl, i dels locals cadastrals (excepte les reservades per llei)  Dades de l’edificació  Dades urbanístiques 12
 14. 14. Dades que s’obren (2/5): Població L’altre element clau de la ciutat és la població. En aquest grup de dades, la gestió del Padró municipal d’habitants i la seva posterior explotació estadística, permet generar conjunts de dades demogràfiques, que respectant en tot moment la legislació vigent (protecció de dades personals, estadística, etc.), es poden transformar en potents conjunts de dades a disposició dels agents socials i econòmics de la ciutat. A títol il·lustratiu, en aquesta categoria hi tenim:  Dades demogràfiques per  Grups d’edat  Sexe  Etc. agrupades per divisions administratives:  Districtes  Barris  Zones estadístiques  Seccions POBLACIÓ  Dades de moviments naturals de població.  Dades sobre estructures familiars. 13
 15. 15. Dades que s’obren (3/5): Indicadors de gestió i tramitació En un tercer grup s’inclou el conjunt de dades que relacionen els dos elements anteriors: relacions reglades entre persones i territori, des de la relació via expedients administratius fins a la gestió dels equipaments i serveis municipals a les persones (dades econòmiques, dades d’equipaments, d’agenda, etc). En aquest grup es pot destacar, entre d’altres:  Base de dades d’equipaments de la ciutat  Dades estadístiques sobre expedients de llicències (obres, activitats, etc.)  Agenda ciutadana  Dades econòmiques INDICADORS DE GESTIÓ I TRAMITACIÓ 14
 16. 16. Dades que s’obren (4/5): Entorn urbà El quart grup identificat està representat pels conjunts de dades, que podríem anomenar d’entorn urbà, dades derivades de l’activitat a la ciutat. Per exemple, podem incloure-hi:  Dades de mobilitat  Trànsit  Transport públic  Aparcament  Seguretat  Medi ambient ENTORN  Neteja URBÀ  Totes aquelles que en un futur puguin ser obtingudes dels sensors on-line que es vagin desplegant per la ciutat:  Soroll  Trànsit  Transport públic  Aparcament  Contenidors i neteja  Medi ambient (temperatura, humitat, etc) 15
 17. 17. Dades que s’obren (5/5): Entorn urbà En el darrer grup hi situem les dades documentals, en sentit ampli, entre les que destaquem:  Ordenances consolidades  Normatives i plans urbanístics  Enquestes d’opinió dels ciutadans  I en general, tota aquella informació administrativa, així considerada per la ORAE (Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica).  Fons documentals específics:  Publicacions  Vídeos i imatges  Memòries DADES  Etc. DOCUMENTALS 16
 18. 18. Principals instruments del projecte “OpenData BCN” Es farà ús de dos grans instruments per desenvolupar el projecte: • Comissió d’Obertura de Dades Públiques (OpenData) de l’Ajuntament de Barcelona. • Portal OpenData BCN. European Parliament, Flickr 17
 19. 19. Comissió d’Obertura de Dades Públiques• Es crearà una Comissió d’Obertura de Dades Públiques (OpenData) de l’Ajuntament de Barcelona que tindrà la responsabilitat de definir i supervisar la iniciativa d’Obertura de Dades a l’Ajuntament de Barcelona.• La comissió estarà presidida pel Quart Tinent d’Alcalde i dirigida pel Gerent Municipal.• En aquesta comissió hi estaran representades aquelles persones implicades en la gestió de la informació pública dels diferents àmbits o sectors municipals així com els responsables de l’equip tècnic que treballaran en el projecte.• La Comissió serà l’encarregada de transmetre a la resta de l’Ajuntament aquesta nova visió de la gestió de les dades públiques: explicacions, motivacions, beneficis, implicacions, etc. I de treballar amb els diferents departaments de l’Organització per a l’obertura de les seves dades públiques explicant i formant adequadament a les persones responsables de les dades perquè es puguin sumar amb facilitat a aquesta iniciativa.• A més, aquesta Comissió també controlarà l’ús del projecte mitjançant un sistema de mètriques que permeti a l’Ajuntament poder conèixer la utilització de les dades públiques obertes per tal que li serveixi com a un indicador de l’èxit de la iniciativa. 18
 20. 20. Fases del projecte 2010 2011 2012 ··· FASE 1: posada en marxa del servei FASE 2: ampliació i consolidació • Disseny del servei: anàlisi de les fonts d’informació • Ampliació massiva dels recursos (dels recursos previstos per aquesta fase), criteris de informatius oberts. classificació, diccionari de dades, processos de • Realització, a l’inici de la fase, d’un Pla de replicació i normalització de les dades, creació d’un Treball per seleccionar les dades que s’obriran protocol d’obertura de dades públiques. i en quin ordre. El Pla de Treball contemplarà • Creació del Portal: disseny del Portal OpenData de criteris d’utilitat social, disponibilitat i cost l’Ajuntament de Barcelona. Posada en producció d’obrir les dades, amb l’objectiu de garantir la (prevista febrer de 2011) amb un primer conjunt de sostenibilitat del servei. dades. • Publicació dels recursos informatius seguint • Ampliació de les dades obertes. un model amb enriquiment destructura 19
 21. 21. 20 bcn.cat/egovernment

×