Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla Estratègic Turisme 2020 Barcelona

6,645 views

Published on

El Pla estratègic de turisme 2020 defineix el full de ruta de les polítiques turístiques de Barcelona per als propers anys, construït sobre la base d’una diagnosi participativa. El seu propòsit és vetllar per la sostenibilitat de la destinació, conciliant al màxim tots els elements en joc i promovent el màxim retorn social possible de les activitats turístiques, satisfent el gaudi dels visitants sense posar en risc la pervivència dels qui habiten la ciutat.

Per a més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/pla-estrategic

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla Estratègic Turisme 2020 Barcelona

 1. 1. 123.000 PLACES REGULADES D’ALLOTJAMENT Barcelona és una de les principals destinacions turístiques d’Europa. El turisme té una incidència directa en la vida diària de la ciutat i en la seva activitat econòmica, i cal integrar-lo com un element més en la gestió de la ciutat. MÉS DE 30 MILIONS DE VISITANTS/ANY 8,7 ÉS LA NOTA QUE ELS TURISTES POSEN A BARCELONA 37% DELS TURISTES UTILITZEN TRANSPORT PÚBLIC 17% DE CREIXEMENT DE DEMANDA TURÍSTICA ELS DARRERS 5 ANYS 46% DELS TURISTES ES MOUEN A PEU 92,3% DE LA PETJADA DE CARBONI DELS VISITANTS LA GENERA ELS VIATGES EN AVIÓ
 2. 2. El Pla estratègic de turisme 2020 defineix el full de ruta de les polítiques turístiques de Barcelona per als propers anys, construït sobre la base d’una diagnosi participativa. El seu propòsit és vetllar per la sostenibilitat de la destinació, conciliant al màxim tots els elements en joc i promovent el màxim retorn social possible de les activitats turístiques, satisfent el gaudi dels visitants sense posar en risc la pervivència dels qui habiten la ciutat. Les accions que cal desplegar s’han estructurat en deu programes que es resumeixen a continuació. D.L.B.10138-2017
 3. 3. GOVERNANÇA
 4. 4. 1 TENIM UN PLA PER GOVERNAR COL·LECTIVAMENT EL TURISME Barcelona rep més de 30 milions de visitants cada any, una realitat que exigeix passar d’una estratègia centrada en la promoció a una altra que aposti per la gestió integral del turisme, exercida des del lideratge públic i vetllant perquè les polítiques turístiques responguin a l’interès general de la ciutat. El turisme requereix un abordatge transversal i una heterogeneïtat d’instruments, projectes i agents implicats; coordinar-los i implicar-los és clau per garantir que els objectius que proposa el Pla estratègic de turisme 2020 es puguin assolir. El turisme planteja reptes globals, i a Barcelona volem enfortir el vincle amb altres ciutats i destinacions per compartir experiències i iniciar projectes col·lectius que permetin abordar-los. Fotografia:IuObrador@1giiu
 5. 5. CONEIXEMENT
 6. 6. 2 TENIM UN PLA PER GENERAR I DIVULGAR CONEIXEMENT El coneixement en matèria de turisme urbà és fonamental per a la gestió i la presa de decisions. A Barcelona som conscients de la seva importància i s’han fet grans esforços per generar i publicar informació diversa sobre l’activitat turística, amb estudis que han analitzat l’impacte econòmic, el perfil del turista o la percepció ciutadana sobre el turisme, entre altres. Cal aprofundir i ampliar aquest coneixement a qüestions com el cost ambiental o la qualitat de l’ocupació en el sector, i millorar la divulgació sobre el turisme entre la ciutadania. L’Observatori del Turisme coordinarà i impulsarà aquesta recerca. Fotografia:EduardoMurTerrel@barcelonacitizen
 7. 7. DESTINACIÓ BARCELONA
 8. 8. 3 TENIM UN PLA PER PROMOURE LA SOSTENIBILITAT DE LA DESTINACIÓ La sostenibilitat és un element irrenunciable per a la destinació Barcelona, un objectiu que pretén, alhora, garantir la competitivitat de l’activitat turística, no posar en joc el futur de la destinació, millorar la qualitat de vida urbana i gestionar els impactes de l’activitat turística, assegurant el retorn social i el desenvolupament del territori. El Pla estratègic entén la sostenibilitat des d’una perspectiva àmplia: social, econòmica i ambiental, que dibuixi una destinació dinàmica, acollidora, innovadora i desitjada, a escala metropolitana. Els instruments de promoció, concebuts com un element més de gestió, han de respondre a aquests objectius. Fotografia:NoemyGalvez@noemygm
 9. 9. MOBILITAT
 10. 10. 4 TENIM UN PLA PER GESTIONAR LA MOBILITAT TURÍSTICA L’ús turístic de la mobilitat és, juntament amb els allotjaments i els atractius de visita, un dels aspectes clau que es proposa abordar. Cal conèixer la motivació de l'estada dels qui ens visiten, l'estacionalitat, la temporalitat del viatge, el mitjà de transport que fan servir o els itineraris més freqüentats, per poder repensar, gestionar i regular les pràctiques específiques de la mobilitat turística. El pla vol posar un èmfasi especial en el coneixement i la gestió de la mobilitat en espais massificats com la Sagrada Família o el Park Güell. Fotografia:MartaLlorens@martallorbcn
 11. 11. ALLOTJAMENT
 12. 12. 5 TENIM UN PLA PER GARANTIR UN ALLOTJAMENT TURÍSTIC RESPONSABLE Barcelona ha enregistrat, els darrers anys, un fort increment de l’oferta d’allotjament turístic i la irrupció de noves tipologies, que plantegen nous reptes en matèria d’ordenació. El pla preveu impulsar estratègies que assegurin una millor relació de l’allotjament turístic amb l'entorn, en fomentin la responsabilitat social i ambiental i destaquin les bones pràctiques. En el marc d’aquesta estratègia, s’ha aprovat el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), que persegueix vetllar pel balanç social i econòmic de les àrees amb més pressió turística, amb la prioritat de mantenir i atraure la població resident i evitar que els allotjaments turístics substitueixin l’ús residencial dels immobles. Es preveuen, també, polítiques actives de lluita contra la il·legalitat, en col·laboració amb les plataformes comercialitzadores, així com la creació d’un servei de mediació que permeti millorar la convivència entre els veïns i els usuaris dels allotjaments turístics. Fotografia:AlbertCastañé@xopet1969
 13. 13. GESTIÓ D’ESPAIS
 14. 14. 6 TENIM UN PLA PER VETLLAR PER L’EQUILIBRI URBÀ L’activitat turística fa un ús intensiu de certs espais i barris de la ciutat, cosa que fa necessari conciliar-la amb la vida quotidiana i permanent a la ciutat. En aquestes àrees es desplegarà una bateria de mesures i instruments acordats amb tots els agents públics i privats que hi intervenen, per reduir la pressió generada pel volum de visitants i mantenir el teixit comercial de proximitat. S’hi activaran polítiques per contrarestar la pressió al mercat immobiliari. Generarem un nou model de gestió estable al voltant dels espais de gran afluència, que apliqui millores consensuades entre les diferents parts i que generi riquesa distribuïda, justa i sostenible. Fotografia:MiquelGarcía@somriualacamera
 15. 15. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
 16. 16. 7 TENIM UN PLA PER REDISTRIBUIR ELS BENEFICIS DEL TURISME Garantir la redistribució de la riquesa que suposa el turisme al conjunt de la població és un dels objectius del Pla estratègic. Per aconseguir-ho, cal aprofitar el potencial del turisme com a agent desenvolupador i com a palanca per impulsar altres sectors econòmics, i contribuir a enfortir el teixit productiu del territori i integrar l’activitat turística en l’estratègia de desenvolupament econòmic local. Alhora, calen accions per garantir una ocupació de qualitat, inclusiva, innovadora i competitiva en el sector turístic, com ara promoure els establiments que generin unes condicions laborals estables o impulsar accions de formació i qualificació dels professionals que presten servei a la indústria turística. Fotografia:PolinaNagareva@fotopolly
 17. 17. COMUNICACIÓ I ACOLLIDA
 18. 18. 8 TENIM UN PLA PERQUÈ LA COMUNICACIÓ SIGUI UN INSTRUMENT CLAU DE GESTIÓ DEL TURISME Els turistes que venen a Barcelona ho fan, en bona mesura, per la manera com els expliquem la ciutat i els seus atractius. Tenir una bona estratègia de comunicació és primordial per fer del turisme una activitat sostenible i responsable que impliqui tant la població resident com els visitants. Cal ampliar els relats de la destinació Barcelona, fent-los més diversos i dinàmics, per obrir el ventall de possibilitats als visitants, més enllà de les icones massificades. Cal, també, coordinar els instruments de comunicació turística de la ciutat, perquè responguin a l’objectiu de garantir una destinació sostenible. El pla vol incidir en la informació que reben els turistes abans de l’estada a la ciutat i enfortir-hi els canals d’intercanvi prèviament, durant i després de la seva estada. Fotografia:AlbertoSegarra@pitusega
 19. 19. FISCALITAT I FINANÇAMENT
 20. 20. 9 TENIM UN PLA PER COMPENSAR ELS IMPACTES DEL TURISME Quins costos té el turisme per a Barcelona? Quins beneficis econòmics comporta? Cal calcular i analitzar la balança de costos i beneficis per saber quina despesa suposa el turisme per a les arques municipals i quines són les activitats que generen més o menys despeses i ingressos. El pla preveu dissenyar un pla d’inversió i finançament de l’impost turístic, explorar noves mesures fiscals com a instruments de gestió, i gravar les activitats que causen més externalitats i que afecten la vida quotidiana a la ciutat: ús intensiu de l'espai públic, pressió immobiliària, impacte ambiental, entre altres. En definitiva, es tracta de disposar de més instruments ordenadors que alhora garanteixin una redistribució més justa. Fotografia:RogerCodina@rogercodina86
 21. 21. REGULACIÓ I ORDENAMENT
 22. 22. 10 TENIM UN PLA PERQUÈ LA NORMATIVA GARANTEIXI EL DRET A LA CIUTAT El pla enforteix els recursos per a la inspecció i persecució de la il·legalitat, especialment en l’àmbit de l’allotjament, i preveu revisar els instruments de planificació urbanística per abordar els efectes de les activitats turístiques sobre la ciutat, des de l’escala metropolitana fins a la de barri. Els darrers anys estan apareixent fenòmens nous vinculats a l'ús turístic de la ciutat, als quals les ordenances vigents no donen resposta, per la qual cosa cal modificar-les o establir-ne de noves en els àmbits que ho requereixin, com les activitats econòmiques en espais de més concentració de visitants o l’oferta no regulada d’allotjament. Fotografia:GismetMehdiyev@gismetmehdiyev
 23. 23. Podeu consultar el Pla Estratègic de Turisme 2020 complet a: http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/pla-estrategic

×