Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Observatori de Participació Ciutadana

1,346 views

Published on

Mesura de govern relativa a la creació d'un Observatori de Participació Ciutadana a la ciutat de Barcelona. Mesura presentada a la Comissió de Presidència i Règim Interior el 9 d'octubre de 2013.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Observatori de Participació Ciutadana

 1. 1. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme MESURA DE GOVERN De creació de l’Observatori de la Participació Ciutadana a Barcelona
 2. 2. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina1 ÍNDEX 1. Justificació 2. Antecedents i situació actual 3. Objectius 4. Activitats i accions 5. Participants i organització 6. Calendari 7. Pressupost i recursos necessaris 8. Avaluació
 3. 3. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina2 1. JUSTIFICACIÓ La política en general, i l’administració pública en particular, tenim el repte de recuperar la confiança dels ciutadans. Anem cap a nous models de governança, on no governemnoméspels ciutadans sinó tambéamb el ciutadans, implicar aquests en les tasques de governabilitat, en aquest cas, de la ciutat de Barcelona. És en aquest sentit que la qualitat i bon funcionament de les polítiques de participació ciutadana, que a la pràctica vol dir de les polítiques de relació entre l’administració pública i els ciutadans, són fonamentals per aconseguir aquesta fita. Aquest objectiu requereix, fonamentalment, proactivitat i diàleg amb els veïns per part de qui governa. Crear canal, escoltar i interioritzar el que diuen els ciutadans. I el compromís de tots els agents polítics; però també de tota la ciutadania, així com de les organitzacions socials, cíviques i econòmiques per tal de millorar i fer més sòlida i efectiva la qualitat de la nostra democràcia. El seguiment i anàlisi de les polítiques participatives a la ciutat de Barcelona, la seva implementació i el seu enriquiment amb experiències participatives implementades en altres llocs del món, són per tant, una part fonamental en l’èxit d’aquest objectiu. És per això que aquest govern planteja una mesura amb la finalitat de fer un pas endavant reforçant aquelles polítiques de transparència i participació, impulsant la creació de l’Observatori de La Participació Ciutadana a la ciutat de Barcelona. Des del Comissionat de Participació Ciutadana volem impulsar un nou model de governança conjunta entre administració i ciutadania, dins la qual l’ observació, detecció i quan s’escaigui intervenció, sobre les dinàmiques i reivindicacions veïnals,esdevé fonamental. Es tracta d’un instrument per disposar d’una visió global, permanent i compartida de la situació i evolució de les noves realitats i moviments ciutadans, de les noves formes d’organització de la ciutadania, i lasevainteracció global amb l’acció municipal a la ciutat.
 4. 4. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina3 2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 2001 Constitució de l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa (OIDP) en el marc dels projectes de cooperació descentralitzada Urb- Al de la Comissió Europea. 2004 Es signa el contractede subvenció entre la Comissió Europea (programa Urb- Al) i l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el projecte d’Observatoris Locals de Democràcia Participativa 2005 Es va dur a terme el “Diagnòstic Participat sobre la Implementació de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de Barcelona” , document base del “ Mapa de la Participació Ciutadana de Barcelona, els espais participatius institucionals de la ciutat” Creació de la Comissió Permanent de Coordinació de l’OLDP (Observatori Local de Democràcia Participativa de Barcelona) 2006 Creació de GOLD, Observatori Global de l’organisme Ciutats i Governs Locals Units ( CGLU) L’Observatori ofereix una exhaustiva i interessant recopilació d’enllaços a institucions, associacions, bones pràctiques, observatoris, tots ells relacionats amb el món local i d’abast mundial 2007 Comissió de Plenari de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona
 5. 5. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina4 Tots els grups polítics municipals van valorar la conveniència de constituir l’Observatori Local de Democràcia de Barcelona, dins la Xarxa d’Observatoris Locals de la Democràcia Participativa de la Diputació de Barcelona 2008 Ajuntament de Barcelona – Diputació de Barcelona Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona per Gestionar de manera conjunta l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona 2009 Constitució del Consell Rector de l’OLDP de Barcelona Amb la composició de dos representants de la Diputació de Barcelona, dos representants de l’Ajuntament de Barcelona, dos representants del Consell de Ciutat, dos representants del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona . Per tant, actualment l’Observatori de la Participació Ciutadana a la ciutat de Barcelona pren com antecedent l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona el Consell rector del qual va ser creat el 16 d’abril de 2009, com acompliment d’un dels compromisos del Pla d’Actuació Municipal 2008- 2011, dins la xarxa d’Observatoris Locals de la Democràcia Participativa de la Diputació de Barcelona. El Pla de Treball 2009- 2011 de l’OLDP va centrar- se en realitzar prospectiva en temes de democràcia participativa per al món local a partir del seguiment i anàlisi de la incidència i l’ impacte de processos participatius en marxa a la ciutat en el període de referència i col·laborar, amb els observatoris associats a la xarxa d’observatoris locals de la participació, en l’avaluació conjunta de les polítiques públiques de participació ciutadana.
 6. 6. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina5 Situació actual Amb el nou govern municipal de l’any 2011, el Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme adquireix el compromís polític de vetllar per la col·laboració, implicació i participació ciutadana en els assumptes polítics de la ciutat. Conscients de que és hora d´avançar en la complicitat entre política i societat i fer- ho amb transparència, el nou model de govern municipal fa un pas més en la democratització de l’organització municipal,i més enllà de la necessària informació i comunicació que l’Ajuntament ja manté a través dels canals permanents de relació,vol implicar la ciutadania en la resolució dels assumptes públics. Vivim moments de canvi i transformació en la relació entre els governants i les administracions i els ciutadans. D’una banda els Governs ja no poden fer-ho tot sols, i d’altra banda els ciutadans reclamen més canals d’influència i participació més enllà del vot a les urnes cada 4 anys. Per tal d’anar fent realitat aquest canvi en la relació administració – ciutadans, i aquest canvi de mentalitat i cultura és fonamental garantir canals, clars i senzills, a través dels quals els ciutadans puguin fer arribar les seves idees i propostes. Els governs han de ser oberts per tal d’interioritzar aquestes i també per donar-hi oportuna resposta. Si algun d’aquests tres processos falla (canals, interiorització o resposta)no estarem davant d’un sistema real de participació ciutadana.
 7. 7. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina6 3. OBJECTIUS Tenir coneixement de la realitat i ser proactius en la detecció de dinàmiques veïnals, moviments urbans i fenòmens sociològics que s’estan desenvolupant a Barcelona . Seguiment de les polítiques de Participació Ciutadana a Barcelona a través de les actuacions en matèria de participació ciutadana que es porten a terme des dels territoris i sectors municipals. Facilitar l’ intercanvi d’informació sobre participació ciutadana a la ciutat. Organitzar reunions de persones amb expertesa i crear o impulsar, si s’escau, grups de treball sobre els nous canals de relació i expressió ciutadana. Elaboració d’investigacions i estudis preparatius sobre fenòmens que ens apropin a noves maneres d’entendre la relació entre ciutadania i administració. Gestionar els recursos de forma eficaç i eficient per evitar la multiplicació innecessària de canals o fins i tot d’accions participatives amb finalitats similars o anàlegs. Seguiment de bones pràctiques que s’estiguin realitzant a la mateixa ciutat o a nivell nacional, estatal o internacional.
 8. 8. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina7 4. ACTIVITATS I ACCIONS L’Observatori de la Participació Ciutadana a la ciutat de Barcelona, vol ser l’eina de seguiment de les polítiques de participació ciutadana a la ciutat de Barcelona, a més de proposar millores en base als coneixements propis i el seguiment de les solucions que s’estiguin implementant a cada moment a nivell nacional, estatal o internacional.Proposem, per tant, que aquest espai s’adreci a fer seguiment i anàlisi de les polítiques en el camp de l’acció i participació ciutadana, des d’una perspectiva que integri els diferents contextos institucionals i socials que hi participen. L’observatori vol ser un instrument que treballi per una participació real de la ciutadania en els afers i en la política de la ciutat, ja sigui per mitjà de la participació ciutadana presencial o electrònica, amb capacitat de debat i de seguiment sobre les seves concrecions. L’Observatori seguirà preferentment: a. La participació associativa b. El funcionament dels Consells de Barri c. El funcionament dels Consells de Districte d. El funcionament dels diferents òrgans participatius presencials e. La participació electrònica f. Els nous moviments socials g. Els canvis que es produeixin en la relació i eines de comunicació entre l’administració i els ciutadans. L’Observatori de la Participació Ciutadana a la ciutat de Barcelona serà, per tant, una eina de suport i estímul per promoure la màxima participació ciutadana en l’acció pública municipal.
 9. 9. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina8 5. PARTICIPANTS I ORGANITZACIÓ Consell Rector :òrgan de direcció de l’Observatori i de seguiment de les polítiques de participació ciutadana i de la realitat social de Barcelona. PRESIDENT: Alcalde de Barcelona Primer Tinent d’Alcalde, Ajuntament de Barcelona Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, Ajuntament de Barcelona Representant de la Direcció de Qualitat Democràtica, Generalitat de Catalunya Representant del dept. Igualtat i Participació Ciutadana,Diputació de Barcelona Gerent de Coordinació Territorial, Ajuntament de Barcelona Secretaria delConsell de Ciutat Secretaria del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona(CMAB) Secretaria de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa Directora de Participació Ciutadana i Associacionisme , Ajuntament de Barcelona. Director d’Atenció al Ciutadà, Ajuntament de Barcelona Directora Tècnica de Participació Ciutadana d’Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona Representants d’Universitats i experts:Sra. Dolors Reig, Sr.Manel Castells, Sr.Marc Garriga, Sr.Xavier Pastor, Sr.Daniel Tarragó i Sanfeliu, Sr.Sergi Fernández i Porta, Sr.Lluis Torrens i Mèlich Dos representants Territorials (Consellers Tècnics de Districte) , Ajuntament de Barcelona Coordinador Territorial del Comissionat de Participació Ciutadanai Associacionisme , Ajuntament de Barcelona
 10. 10. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina9 Secretaria Tècnica del Consell Rector : Funcions:  coordinar i supervisar l’execució i compliment del pla de treball de l’Observatori de la Participació Ciutadana a la ciutat de Barcelona.  Fer seguiment dels acords i resolucions del Consell Rector.  Planificar la realització i les presentacions de les sessions del Consell Rector.  Facilitar la comunicació i coordinació adient entre els membres del Consell Rector.
 11. 11. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina10 6. CALENDARI 2013 2013 2013 Agost Setembre Octubre ACCIONS DE CREACIÓ OBSERVATORI Sem1 sem2 sem3 Sem4 Sem5 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 1 Entrevistes i contactes preliminars a la convocatòria del Consell Rector 2 Presentació de Mesura a la Comis de Presidencia 3 Convocatòria i preparació del Consell Rector 4 Constitució del Consell Rector i Debat situació actual de la participació ciutadana a Barcelona 5 Preparació del Pla de Treball 6 Presentació del Pla de Treball 7 Inici de funcionament ordinari de l'Observatori
 12. 12. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina11 CALENDARI (continuació) 2013 2013 Novembre Desembre ACCIONS DE CREACIÓ OBSERVATORI Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 1 Entrevistes i contactes preliminars a la convocatòria del Consell Rector 2 Presentació de Mesura a la Comis de Presidencia 3 Convocatòria i preparació del Consell Rector 4 Constitució del Consell Rector i Debat situació actual de la participació ciutadana a Barcelona 5 Preparació del Pla de Treball 6 Presentació del Pla de Treball 7 Inici de funcionament ordinari de l'Observatori
 13. 13. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina12 7. PRESSUPOST I RECURSOS NECESSARIS Pressupost : 10.000€ Recursos i eines de suport:  Informes de seguiment a les xarxes socials  Web de Participació Ciutadana a Barcelona : programes , activitats i serveis on poder compartir experiències, iniciatives i opinions. Web/ blog i xarxes socials.  Web associacionisme ( Torre Jussana)  Programa anual de formació per a tècnics/es participació ciutadana.  Sessions de treball i Documents OIDP  Organització d’espais deliberatius (debats, jornades, seminaris, congressos)  Conducció d’informes tècnics i estadístics sobre l’evolució de la participació ciutadana
 14. 14. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme Creació de l’Observatori de Participació Ciutadana a Barcelona 03.09.2013 Pàgina13 8. AVALUACIÓ Tot seguit relacionem els indicadors quantitatius i qualitatius que han de permetre obtenir informació sobre el desenvolupament de la mesura que presentem, el seu impacte i, alhora, realitzar els ajustos necessaris al projecte. Indicadors quantitatius:  Incidències detectades per sectors i territori, per grups d’ edat...  Estat de les incidències: resoltes, iniciades etc...  Durada total des del moment que es detecta fins que es dóna per resolta.  Nombre d’àrees implicades en la gestió de la situació.  Nombre de deteccions comunicades per la ciutadania Indicadors Qualitatius  Tipologia d’ intervenció derivada de la situació: procés participatiu, intervenció puntual, comissió de seguiment.  Canals pel que ha estat detectada o comunicada la incidència  Espais participatius creats per a la resolució dels conflictes. Aquestes dades ens permetran elaborar avaluacions anuals, indicaran tendències i ens ajudaran a determinar quines són les noves actuacions a desenvolupar i quines millores o canvis cal incorporar al sistema.

×