Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enquesta de qualitat de la ciutat

2,057 views

Published on

Resultats de l'edició de 2012 de l'enquesta de qualitat de la ciutat, que es realitza cada quatre anys. Presentada el 12 de març de 2013.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Enquesta de qualitat de la ciutat

 1. 1. Enquesta de qualitatde la ciutatPresentació de ResultatsDel 2 doctubre al 7 de novembre de 2012 Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió : r12004
 2. 2. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió r12004ENQUESTA DE QUALITAT DE LA CIUTATPRESENTACIÓ DE RESULTATSDEL 2 DOCTUBRE AL 7 DE NOVEMBRE DE 2012Direcció de Comunicació i Atenció CiutadanaDirecció de Serveis d’Estudis i AvaluacióParadís, n. 14, Planta: 3Tel. 934 027 918Fax. 934 023 21008002 Barcelona Protegim el Medi Ambient. No imprimiu aquest document si no és necessari.Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni encap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright. 1
 3. 3. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012ÍNDEX003 FITXA TÈCNICA 066 11. PERFIL DELS ENTREVISTATS004 PRESENTACIÓ 072 12. QÜESTIONARI007 RESUM DE RESULTATS014 1. VALORACIÓ GLOBAL DE LA 0 QUALITAT DE LA CIUTAT022 2. TIPUS DE CIUTAT024 3. HABITABILITAT035 4. ENTORN URBÀ AGRADABLE I 0 ATRACTIU040 5. SALUT I SERVEIS SANITARIS043 6. SEGURETAT047 7. CULTURA, LLEURE I 0 COMERÇ052 8. OPORTUNITATS DE TREBALL 0 I NEGOCIS057 9. ATENCIÓ A LES PERSONES062 10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2
 4. 4. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012FITXA TÈCNICAÀMBIT PROCEDIMENT DE MOSTREIG ERROR MOSTRALMunicipi de Barcelona Aleatori estratificat. Els estrats shan format Per un nivell de confiança del 95,5% (2 σ), i per lencreuament dels deu districtes P=Q, lerror és de ±2,16% per al conjunt deUNIVERS municipals amb el gènere, ledat i la la mostra.Població de Barcelona de 16 i més anys nacionalitat dels ciutadans. En la distribucióGRANDÀRIA DE LA MOSTRA també shan tingut en compte els 73 barris DATA DE REALITZACIÓ2.059 entrevistes. Donada la llargada del de la Ciutat. Shan aplicat quotes per a Del 2 d’octubre al 7 de novembre de 2012qüestionari dels 9 blocs danàlisi, sha cadascun dels estrats calculades segons eladministrat 5 blocs per entrevistat. Usant padró municipal dhabitants. EMPRESA TREBALL DE CAMPtotes les combinatòries possibles de forma Instituto DYMaleatòria, sha obtingut una submostra de AFIXACIÓcom a mínim 1.134 entrevistats per a Proporcionalcadascun dels blocs. PONDERACIÓMETODOLOGIA En funció de la població objectiu real enEntrevista domiciliària amb sistema CAPI cadascun dels estrats definits a la mostra per tal dobtenir els resultats del conjunt de la Ciutat. 3
 5. 5. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012PRESENTACIÓLa Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació El qüestionari de l’enquesta ja va ser revisatde l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme i actualitzat a l’edició de 2004 i es vauna nova edició de l’Enquesta de Qualitat i reeditar a la de 2008. L’objectiu l’edició deCondicions de vida de la ciutat de 2012 se centra de nou en el mateixBarcelona. qüestionari per copsar l’evolució de la percepció dels enquestats sobre aspectesL’Enquesta, que es troba inclosa dins del concrets de la qualitat de vida, així com lesPla d’Estudis Sociològics 2012-2015 pactat variacions en funció de diferents tipologiescada quatre anys per tots els grups polítics de ciutadans.municipals, recull les opinions delsbarcelonins i les barcelonines majors de 16 D’aquesta manera es proporcionen dadesanys, entorn a qüestions relacionades amb que ajuden a detectar quins són elsla qualitat de vida percebuda a Barcelona. problemes que afecten la ciutadania i la ciutat i les expectatives vers el barri i la ciutat. 4
 6. 6. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012PRESENTACIÓEL QÜESTIONARI 6. La cultura i el lleure, al que en aquesta La part final del qüestionari es dedica a edició s’ha afegit l’oferta comercial. aspectes complementaris que ajuden aEl qüestionari emprat en aquesta ediciócontinua la línia de l’estudi de qualitat de la 7. Les oportunitats de treball i negoci definir el perfil general dels ciutadans.ciutat de 2008 i 2004. 8. L’atenció a les persones Es tracta de preguntes dedicades a hàbits 9. La participació ciutadanaEs va dissenyar al voltant de nou seccions culturals, informatius i de comunicació, elque, des de la nostra perspectiva, Tots aquests apartats es posen en relació sentiment religiós o el sentiment nacionalistaidentifiquen nou àmbits de ciutat que amb dos conceptes clau: la satisfacció dels juntament amb altres més relacionades ambconfiguren les condicions de vida de la ciutat enquestats respecte al propi estil de vida i el perfil i el posicionament socioeconòmic ii permeten analitzar-ne la qualitat: de viure a Barcelona i la valoració global de sociopolític. la qualitat de viure a Barcelona. I es que entenem que la percepció de la qualitat de1. El tipus de ciutat vida es troba íntimament lligada a2. L’habitabilitat de la ciutat en quan a la apreciacions subjectives relacionades amb mobilitat, l’habitatge i les el propi tipus de vida i l’experiència de infraestructures l’entorn, per la qual cosa resulta molt3. L’entorn urbà, des de la perspectiva de important conèixer aquest posicionament, el la via pública, la netedat de la ciutat, el punt de partida. mediambient i el paisatge urbà4. La salut i els serveis sanitaris5. La seguretat i l’ordre públic 5
 7. 7. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012PRESENTACIÓLA METODOLOGIA El mòdul fix, que es va demanar al total L’INFORME d’enquestats, el formen per una banda lesL’extensió del qüestionari va obligar a L’informe que es presenta a continuació preguntes finals del qüestionari dedicades adesenvolupar una estratègia d’execució que s’inicia amb una descripció del punt de vista hàbits i perfil dels enquestats i per altreper una banda evités el cansament dels global dels barcelonins sobre el seu tipus de aquelles preguntes sobre la satisfacció verspropis enquestats però garantint per altre vida i sobre la qualitat de vida de la ciutat. el tipus de vida i la vida a Barcelona queuna suficient base crítica d’enquestes a considerem cohesionadores del conjunt. El segon gran apartat de l’informe es dedicacadascuna de les preguntes i blocs tractats. a l’anàlisi dels nou àmbits de qualitat de laD’aquesta forma es va dividir el qüestionari ciutat entorn als que s’ha articulat laen un mòdul variable i un altre fix. investigació. Per últim es descriuen els trets sociològics iEl mòdul variable l’integraven els nou blocs hàbits més representatius dels barcelonins.temàtics o àmbits de qualitat que hemdetallat anteriorment. Aquests s’alternavenentre sí de forma que a cada enquestat se lidemanava l’opinió sobre aproximadament lameitat dels blocs, tenint present que a la fidel treball tots els blocs havien de haverestat preguntats al mateix número deciutadans. 6
 8. 8. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012Resum de Resultats 7
 9. 9. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012RESUM DE RESULTATSEls barcelonins són ciutadans satisfets amb Tots són valorats millor que fa quatre anys i Aspectes tangibles com la vida comercial deel seu estil de vida, que es consideren també que fa vuit anys: habitabilitat la ciutat o la vida cultural es converteixenpersones afortunades, tant en la seva (transport, circulació, vivenda...), lentorn encara més en puntals de la qualitat devessant més personal com pel lloc en el que urbà (urbanisme, neteja i medi ambient), Barcelona, juntament amb altres menysviuen. Només la situació econòmica i la salut i serveis sanitaris, vida ciutadana evidents per la ciutadania de peu, comlaboral enterboleixen aquesta idea positiva (associativa i participativa), seguretat i oferta poden ser la projecció internacional dedel seu estil de vida. educativa i de serveis a les persones. Barcelona, la seva situació geogràfica i el Només les oportunitats de treball i de clima, o la seva projecció urbanística iAquest és el punt de partida a partir del qual negocis són cada cop pitjors i resten qualitat arquitectònica.opinen sobre la qualitat de vida de la seva a la ciutat.ciutat. Una ciutat, Barcelona, que els satisfà S’aprecia més la seguretat de la que es potmés que fa quatre anys en tant que hi En definitiva les opinions dels ciutadans gaudir, els transports que ofereix la ciutat iperceben també més qualitat global. reflecteixen el context econòmic en que fins i tot qüestions més sensibles com elsUna de les conclusions generals que estan immersos. Un entorn que fa trontollar equipaments educatius i sanitaris.extraurem dels resultats de lestudi. moltes de les seguretats de dècades anteriors. La reacció porta a apreciar encaraEls vuit anys transcorreguts entre les tres més molts aspectes de la vida i la ciutat iedicions de l’enquesta de qualitat de vida de especialment aquells que aporten valorla ciutat han comportat una millora de la directe a la vida quotidiana i a la vida delpercepció general dels barcelonins sobre futur immediat.pràcticament tots els àmbits de la ciutat. 8
 10. 10. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012RESUM DE RESULTATSApareixen també elements que com a Temes que els ciutadans mai havienconseqüència de la crisi han patit un canvi considerat punts forts de Barcelona peròimportant, i que en principi, haurien de amb els que, des de la visió de 2012, sónsuposar una millora pels ciutadans. Ens especialment crítics.referim al tema de lhabitatge, en el que es Hi ha altres qüestions aïllades especialmentconstata clarament la percepció de major conflictives. Una delles és el suport a lesoferta i millor preu, i amb aquest últim la persones amb pocs recursos, sobre la quecomprovació de que aquesta disminució de es té una molt petita sensació de millora ipreu resulta encara insuficient, més en un intervenció, altre és la confiança en elmoment en què la cojuntura econòmica i funcionament de la justícia i la capacitatlaboral potser no permet aprofitar dinfluència dels ciutadans en les decisionslavantatge. municipals.Aquí és on apareix el punt més feble de laciutat. Els ciutadans perceben Barcelonacom una ciutat en la que no és fàcil trobarfeina, que no fa el suficient suport alocupació i que tampoc facilita laccés a lainformació que podria ajudar a milloraraquest aspecte. 9
 11. 11. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012RESUM D’EVOLUCIÓ DE LES VALORACIONS (1/3) TEMA ITEM 2004 2008 2012 DIF 2012-2008 DIF 2012-2004 TIPUS DE CIUTAT LOCALITZACIÓ DE LA CIUTAT 8,18 8,18 8,21 0,04 0,04 CULTURA, LLEURE I CONSUM - COMERÇ ALIMENTACIÓ 8,09 CULTURA, LLEURE I CONSUM - COMERÇ ROBA I CALÇAT 7,98 CULTURA, LLEURE I CONSUM - COMERÇ PRODUCTES QUOTIDIANS NO ALIMENTARIS 7,97 SEGURETAT A CASA 7,80 7,53 7,94 0,41 0,14 CULTURA, LLEURE I CONSUM - COMERÇ PRODUCTES D’OCI 7,91 TIPUS DE CIUTAT RECONEIXEMENT INTERNACIONAL DE LA CIUTAT 7,36 7,51 7,87 0,36 0,51 CULTURA, LLEURE I CONSUM - COMERÇ PRODUCTES DE PARAMENT DE LA LLAR 7,85 TIPUS DE CIUTAT CLIMA 7,33 7,39 7,82 0,43 0,50 HABITABILITAT - MOBILITAT EN TRANSPORTS SUBURBANS 7,37 7,59 7,82 0,23 0,45 BARCELONA SATISFACCIÓ VIURE A BARCELONA 7,63 7,61 7,77 0,16 0,14 TIPUS DE CIUTAT DIMENSIÓ DE LA CIUTAT (GRANDÀRIA) 7,27 7,44 7,75 0,31 0,47 HABITABILITAT - MOBILITAT A PEU 7,54 7,60 7,74 0,14 0,20 TIPUS DE CIUTAT TIPUS D’URBANISME I D’ARQUITECTURA 7,01 7,24 7,73 0,49 0,72 CULTURA, LLEURE I CONSUM BARS I RESTAURANTS 7,67 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LA CIUTAT 7,58 7,49 7,65 0,16 0,07 HABITABILITAT - MOBILITAT FORA BCN EN AVIÓ 7,29 7,07 7,63 0,56 0,34 CULTURA, LLEURE I CONSUM BIBLIOTEQUES 6,93 7,20 7,63 0,43 0,70 CULTURA, LLEURE I CONSUM MUSEUS I SALES D’EXPOSICIONS 7,08 7,25 7,62 0,37 0,54 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA CIUTAT 7,18 7,17 7,59 0,42 0,41 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI XARXES DE COMUNICACIÓ 6,40 6,90 7,46 0,56 1,06 HABITABILITAT - MOBILITAT FORA BCN EN TREN 7,21 6,81 7,44 0,62 0,23 CULTURA, LLEURE I CONSUM CENTRES CÍVICS 6,89 7,00 7,39 0,40 0,50 CULTURA, LLEURE I CONSUM CONCERTS I FESTIVALS MUSICALS 6,91 7,05 7,37 0,32 0,46 HABITABILITAT - MOBILITAT FORA BCN EN COTXE 6,03 6,23 7,33 1,09 1,29 HABITABILITAT - MOBILITAT EN MOTO 6,12 6,34 7,31 0,96 1,19 CULTURA, LLEURE I CONSUM FESTES POPULARS 6,95 7,15 7,30 0,15 0,35 CULTURA, LLEURE I CONSUM CINEMES 7,43 7,37 7,28 -0,10 -0,16 CULTURA, LLEURE I CONSUM TEATRES 6,70 6,94 7,27 0,34 0,57 HABITABILITAT - MOBILITAT EN AUTOBÚS 6,52 6,63 7,26 0,63 0,74 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 6,51 6,78 7,19 0,41 0,68 PARTICIPACIÓ CIUTADANA LA CONVIVÈNCIA VEÏNAL 7,05 7,20 7,17 -0,03 0,12 TIPUS DE CIUTAT LA GENT QUE HI VIU I LAMBIENT SOCIAL 6,52 6,73 7,15 0,43 0,63 CULTURA, LLEURE I CONSUM INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 6,52 6,68 7,13 0,44 0,61 HABITABILITAT - MOBILITAT FORA BCN EN MOTO 5,82 6,38 7,12 0,74 1,29 ENTORN URBÀ - URBANISME CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI URBÀ 6,54 6,76 7,11 0,35 0,56 SEGURETAT DE DIA AL BARRI 6,43 6,73 7,06 0,33 0,63 SALUT I SERVEIS SANITARIS ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA 6,53 6,75 7,04 0,29 0,51 QUALITAT LA QUALITAT DE VIDA DE LA CIUTAT DE BARCELONA? 6,75 6,64 7,03 0,39 0,28 SEGURETAT EN ESPAIS TANCATS AMB AFLUÈNCIA DE PÚBLIC 6,61 6,44 6,98 0,54 0,37 ENTORN URBÀ - NETEJA ALS TRANSPORTS PÚBLICS 6,37 6,62 6,91 0,29 0,54 > 0,7 > -0,7 <= -0,3 10 DIFERÈNCIES 2012-2008 DIFERÈNCIES 2008-2004 > 0,3 <= 0,7 <= -0,7 > -0,3 <= 0,3
 12. 12. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012RESUM D’EVOLUCIÓ DE LES VALORACIONS (2/3) TEMA ITEM 2004 2008 2012 DIF 2012-2008 DIF 2012-2004 ENTORN URBÀ - URBANISME COBRIMENT DE LES RONDES, DE LA GRAN VIA 6,47 6,59 6,91 0,32 0,43 ENTORN URBÀ - NETEJA ALS MERCATS 6,42 6,63 6,90 0,27 0,48 ENTORN URBÀ - SERVEIS ENLLUMENAT 6,13 6,27 6,89 0,62 0,76 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ OBLIGATORIA) PROPERA AL DOMICILI 6,23 6,35 6,89 0,54 0,65 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 6,48 6,71 6,86 0,15 0,37 HABITABILITAT - MOBILITAT FORA BCN EN AUTOCAR 6,11 6,31 6,85 0,54 0,74 HABITABILITAT - MOBILITAT EN TRAMVIA (TRAM) 6,26 6,84 0,58 ENTORN URBÀ - URBANISME INTEGRACIÓ DELS DARRERS DISSENYS ARQUITECTÒNICS 5,68 6,40 6,84 0,44 1,16 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS GAS 7,23 7,01 6,81 -0,21 -0,42 ENTORN URBÀ - SERVEIS SENYALITZACIONS 6,15 6,29 6,79 0,50 0,64 SALUT I SERVEIS SANITARIS CAPACITAT DE RESPOSTA EN CAS D’URGÈNCIA 6,15 6,39 6,76 0,38 0,61 ENTORN URBÀ - SERVEIS MOBILIARI URBÀ 5,66 6,14 6,74 0,60 1,08 HABITABILITAT - MOBILITAT EN TAXI 5,75 5,92 6,70 0,78 0,95 PARTICIPACIÓ CIUTADANA L’EXISTÈNCIA DE NOMBROSES I DIVERSES ASSOCIACIONS CIUTADANES 6,57 6,76 6,69 -0,07 0,13 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI DISPONIBILITAT DE LOCALS 6,27 5,98 6,67 0,69 0,40 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI OFERTA FORMATIVA UNIVERSITÀRIA 6,49 6,59 6,66 0,07 0,17 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS TELEFONIA MÒBIL 6,79 6,70 6,65 -0,05 -0,15 HABITABILITAT - MOBILITAT EN BICI (PRÒPIA) 4,82 5,49 6,61 1,13 1,79 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS TELEFONIA FIXA 6,54 6,63 6,61 -0,02 0,07 SEGURETAT DE DIA AL CENTRE DE LA CIUTAT 5,67 6,02 6,60 0,57 0,92 ATENCIÓ A LES PERSONES GENT GRAN 5,64 6,05 6,58 0,53 0,94 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS CLAVEGUERAM I DRENATGE D’AIGÜES FLUVIALS 6,21 6,29 6,58 0,29 0,37 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS AIGUA 6,86 6,66 6,56 -0,10 -0,30 SALUT I SERVEIS SANITARIS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PRIMÀRIA 6,21 6,51 6,56 0,05 0,34 HABITABILITAT - MOBILITAT EN BICING 5,51 6,54 1,04 ENTORN URBÀ - NETEJA AL SEU BARRI 5,17 5,53 6,52 1,00 1,35 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS XARXES DE CONNEXIÓ A INTERNET 6,32 6,29 6,52 0,23 0,20 HABITABILITAT - SUBMINISTAMENTS ELECTRICITAT 6,93 6,83 6,52 -0,31 -0,42 ATENCIÓ A LES PERSONES INFANTS 5,58 5,80 6,50 0,69 0,91 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI MERCAT DE TREBALL MÉS PREPARAT 6,22 6,13 6,49 0,36 0,27 SALUT I SERVEIS SANITARIS CONTROL HIGIÈNIC I SANITARI DE LA CIUTAT 5,59 5,85 6,47 0,63 0,89 ENTORN URBÀ - SERVEIS ZONES VERDES 5,55 5,88 6,47 0,60 0,93 ENTORN URBÀ - SERVEIS PAVIMENTACIÓ 5,44 5,62 6,46 0,83 1,01 ENTORN URBÀ - NETEJA AL CENTRE DE LA CIUTAT 5,04 5,51 6,45 0,94 1,41 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI INFRAESTRUCTURES DE LOGÍSTICA 5,57 5,79 6,45 0,66 0,88 ENTORN URBÀ - NETEJA A LES ZONES VERDES 5,12 5,73 6,44 0,70 1,31 PARTICIPACIÓ CIUTADANA LA DISPONIBILITAT D’INFORMACIÓ SOBRE EL QUE PASSA A LA CIUTAT 6,28 6,68 6,42 -0,26 0,14 ENTORN URBÀ - NETEJA A LES PLATGES 5,38 5,86 6,41 0,56 1,03 ENTORN URBÀ - URBANISME CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS 5,88 5,99 6,40 0,41 0,52 HABITABILITAT - HABITATGE QUANTITAT D’OFERTA DE VENDA 4,80 5,47 6,38 0,90 1,57 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ 0 A 3 ANYS) QUALITAT 6,35 > 0,7 > -0,7 <= -0,3 11 DIFERÈNCIES 2012-2008 DIFERÈNCIES 2008-2004 > 0,3 <= 0,7 <= -0,7 > -0,3 <= 0,3
 13. 13. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012RESUM D’EVOLUCIÓ DE LES VALORACIONS (3/3) TEMA ITEM 2004 2008 2012 DIF 2012-2008 DIF 2012-2004 ATENCIÓ A LES PERSONES DONES 5,22 5,54 6,33 0,78 1,10 SEGURETAT MECANISMES DE RESPOSTA IMMEDIATA EN CAS D’EMERGÈNCIA 5,46 5,85 6,31 0,46 0,85 ATENCIÓ A LES PERSONES JOVES 5,49 5,58 6,30 0,71 0,81 SALUT I SERVEIS SANITARIS HÀBITS DE SALUT DE LA POBLACIÓ 5,59 5,95 6,27 0,32 0,68 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ 0 A 3 ANYS) PROPERA AL DOMICILI 6,27 SEGURETAT MECANISMES DE RESPOSTA IMMEDIATA EN CAS D’ACCIÓ TERRORISTA 5,61 5,94 6,26 0,32 0,65 ENTORN URBÀ - MEDI AMBIENT EL RECICLATGE DELS RESIDUS URBANS 5,26 5,64 6,24 0,60 0,98 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ OBLIGATORIA) QUALITAT 5,72 5,56 6,20 0,64 0,48 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ OBLIGATORIA) POSSIBILITAT PER ESCOLLIR ELS TIPUS D’ENSENYAMENT 5,72 5,55 6,17 0,62 0,45 HABITABILITAT - HABITATGE QUANTITAT D’OFERTA DE LLOGUER 3,79 4,88 6,12 1,24 2,33 ATENCIÓ A LES PERSONES IMMIGRANTS 5,22 5,78 6,12 0,34 0,90 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI OFERTA FORMATIVA PROFESSIONAL 5,78 6,16 6,10 -0,05 0,32 ENTORN URBÀ - SERVEIS ADAPTACIÓ PER A LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 4,49 5,10 6,04 0,94 1,55 SEGURETAT QUAN ES FA FOSC AL BARRI 5,11 5,53 6,01 0,49 0,90 ENTORN URBÀ - SERVEIS OBRES AL CARRER 4,57 4,68 5,96 1,27 1,38 PARTICIPACIÓ CIUTADANA NIVELL DE CIVISME DE LA GENT A LA CIUTAT 5,29 5,51 5,91 0,40 0,61 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ OBLIGATORIA) QUANTITAT SUFICIENT (D’ESCOLES I DE PLACES) 5,44 5,28 5,90 0,62 0,46 HABITABILITAT - MOBILITAT EN COTXE 4,14 4,44 5,80 1,35 1,66 ATENCIÓ A LES PERSONES PERSONES AMB DISCAPACITAT 4,30 4,88 5,71 0,82 1,40 SEGURETAT PRESÈNCIA I PROTECCIÓ POLICIAL 4,73 5,10 5,69 0,59 0,95 HABITABILITAT - HABITATGE QUALITAT DELS HABITATGES 4,63 4,96 5,64 0,68 1,01 ATENCIÓ A LES PERSONES PERSONES AMB PROBLEMES DE DROGODEPENDÈNCIA 4,09 4,66 5,63 0,96 1,54 TIPUS DE CIUTAT COST DE VIURE-HI COMPENSAT PELS BENEFICIS QUE SE N’OBTÉ 3,90 4,96 5,57 0,61 1,67 SEGURETAT QUAN ES FA FOSC AL CENTRE DE LA CIUTAT 4,32 4,90 5,48 0,58 1,16 ENTORN URBÀ - MEDI AMBIENT LES OLORS 4,91 4,61 5,48 0,87 0,57 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ 0 A 3 ANYS) POSSIBILITAT PER ESCOLLIR ELS TIPUS D’ENSENYAMENT 5,32 ENTORN URBÀ - MEDI AMBIENT L’ÚS DE LES ENERGIES ALTERNATIVES 3,54 3,84 5,11 1,27 1,56 ATENCIÓ A LES PERSONES (EDUCACIÓ 0 A 3 ANYS) QUANTITAT SUFICIENT (D’ESCOLES I DE PLACES) 5,08 ENTORN URBÀ - MEDI AMBIENT LAIRE DE LA CIUTAT 4,68 4,72 5,04 0,33 0,36 ENTORN URBÀ - MEDI AMBIENT ELS SOROLLS QUE ENS ENVOLTEN 4,08 4,19 4,97 0,78 0,89 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI ACCÉS A LA INFORMACIÓ D’OPORTUNITATS LABORALS I FORMATIVES 4,93 5,35 4,85 -0,49 -0,07 ATENCIÓ A LES PERSONES PERSONES AMB POCS RECURSOS 3,65 4,21 4,66 0,45 1,01 SEGURETAT FUNCIONAMENT DE LA JUSTÍCIA 4,30 4,42 4,55 0,12 0,25 PARTICIPACIÓ CIUTADANA INFLUÈNCIA DELS CIUTADANS SOBRE GOVERN MUNICIPAL 3,79 3,58 4,44 0,86 0,65 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI SUPORT A LA CREACIÓ D’EMPRESES 5,12 4,98 4,43 -0,54 -0,68 HABITABILITAT - HABITATGE PREUS DE LLOGUER 1,69 2,42 4,40 1,98 2,72 HABITABILITAT - HABITATGE PREUS DE COMPRA/VENDA 1,50 2,21 4,29 2,07 2,79 HABITABILITAT - HABITATGE PROMOCIÓ PÚBLICA D’HABITATGES 3,29 3,61 4,27 0,66 0,99 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI SUPORT A L’OCUPACIÓ 4,12 4,30 3,80 -0,50 -0,32 OPORTUNITATS DE TREBALL I NEGOCI FACILITAT PER TROBAR FEINA 4,17 3,91 3,24 -0,67 -0,93 > 0,7 > -0,7 <= -0,3 12 DIFERÈNCIES 2012-2008 DIFERÈNCIES 2008-2004 > 0,3 <= 0,7 <= -0,7 > -0,3 <= 0,3
 14. 14. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012SIGLESBase. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta del’estudiNúmero de respostes. Número de respostes. Quantitatde respostes valorades per la pregunta concreta del’estudi. En el cas de gràfics amb evolució s’indica elnombre d’entrevistes de la darrera consulta.Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’hancontemplat per a la pregunta formulada 13
 15. 15. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 201201Bloc 0. Valoració global de la qualitat devida 14
 16. 16. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012SATISFACCIÓ AMB LA PRÒPIA VIDA VALORACIÓ GLOBAL % 100 6,4 6,6 7,2 15,3 16,7 14,0 80 60 40 20 78,2 76,7 78,5 0 2004 2008 2012 P1 Vostè se sent, en general, molt, bastant, poc o gens satisfet del tipus 2059 Molt/bastant satisfet 15 de vida que porta? Poc/gens satisfet NS / NC
 17. 17. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012PERSONALMENT ES CONSIDERA PERSONAAFORTUNADA/DESAFORTUNADA VALORACIÓ GLOBAL % 100 4,9 5,9 4,8 80 20,1 25,2 24,3 60 40 20 69,6 73,8 70,1 0 2004 2008 2012 P2 Personalment es considera una persona més aviat afortunada, o més 2059 Més aviat afortunada Més aviat desafortunada 16 aviat desafortunada? Igual que la majoria NS / NC
 18. 18. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012PERSONALMENT ES CONSIDERA PERSONAAFORTUNADA/DESAFORTUNADA AMB... VALORACIÓ GLOBAL AMB LA FAMÍLIA 89,8 6,8 3,3 AMB ELS AMICS 86,7 9,6 3,4 AMB LA CIUTAT ON VIU 84,1 11,5 4,1 AMB EL BARRI ON VIU 80,0 13,6 6,4 AMB LA FEINA 51,2 15,8 17,2 15,8 AMB LA SITUACIÓ ECONÒMICA 39,7 32,6 27,5 0 20 40 60 80 100 % P3 I, concretament, del següent aspecte, digui’m si vostè es considera 2059 Més aviat afortunada Més aviat desafortunada 17 una persona:més aviat afortunada o més aviat poc afortunada: Igual que la majoria NS / NC
 19. 19. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012PERSONALMENT ES CONSIDERA PERSONAAFORTUNADA/DESAFORTUNADA AMB... VALORACIÓ GLOBAL % LA FAMÍLIA % ELS AMICS % LA FEINA 100 100 100 5,1 5,0 6,8 9,2 13,3 8,4 15,8 9,3 9,6 80 80 80 14,9 13,6 17,2 12,9 60 60 60 18,8 15,8 40 40 40 20 20 20 91,6 92,6 89,8 86,7 88,6 86,7 54,4 63,9 51,2 0 0 0 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 % LA SITUACIÓ ECONÒMICA % LA ciutat ON VIU % EL BARRI ON VIU 100 100 100 7,2 6,4 7,6 17,8 20,1 12,1 12,5 11,5 10,3 11,5 13,6 80 27,5 80 80 60 32,7 60 60 38,0 32,6 40 40 40 20 20 20 44,0 47,2 39,7 82,4 82,7 84,1 82,4 80,9 80,0 0 0 0 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 P3 I, concretament, del següent aspecte, digui’m si vostè es considera 2059 Més aviat afortunada Més aviat desafortunada 18 una persona:més aviat afortunada o més aviat poc afortunada: Igual que la majoria NS / NC
 20. 20. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012SATISFACCIÓ DE VIURE A BARCELONA VALORACIÓ GLOBAL %10080 29,0 27,9 30,4 EVOLUCIÓ MITJANA60 10 7,63 7,61 7,77 8 640 4 2 50,8 50,820 53,3 0 2004 2008 2012 14,8 17,0 12,7 5,1 4,3 3,6 0 2004 2008 2012 P4 Quin és el seu grau de satisfacció de viure a la ciutat de Barcelona? 2059 Poc/gens satisfet (0 a 4) Molt satisfet (9 a 10) 19 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet Satisfet (5 a 6) NS / NC Bastant satisfet (7 a 8)
 21. 21. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012VALORACIÓ QUALITAT DE VIDA DE BARCELONA VALORACIÓ GLOBAL %100 7,8 8,6 11,980 EVOLUCIÓ MITJANA60 10 6,75 6,64 7,03 8 51,5 640 55,0 4 59,6 220 0 2004 2008 2012 29,4 30,6 21,9 7,3 9,2 6,4 0 2004 2008 2012 P38 Com valoraria la qualitat de vida de la ciutat de Barcelona? 2059 Poc/gens satisfactori (0 a 4) Molt satisfactori (9 a 10) 20 0 = gens satisfactori; 10 = molt satisfactori Satisfactori (5 a 6) NS / NC Bastant satisfactori(7 a 8) Mitjana
 22. 22. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012DIFERENTS ASPECTES DE LA CIUTATRESUM DE VALORACIONS VALORACIÓ GLOBAL 2004 2008 2012 OFERTA COMERCIAL 7,8 OFERTA COMERCIAL - - 7,8 TIPUS DE CIUTAT 7,4 7,4 7,7 TIPUS DE CIUTAT 7,7 OPORTUNITATS CULTURALS I DE 7,0 7,2 7,4 OPORTUNITATS CULTURALS I DE LLEURE 7,4 LLEURE L’HABITABILITAT (TRANSPORT I L’HABITABILITAT 7,3 CIRCULACIÓ, VIVENDA, SERVEIS 6,0 6,4 7,3 L’ENTORN URBÀ 6,9 URBANS) L’ENTORN URBÀ (URBANISME, 6,9 5,7 6,0 6,9 SALUT I SERVEIS SANITARIS NETEJA, MEDI AMBIENT) VIDA CIUTADANA 6,6 SALUT I SERVEIS SANITARIS 6,2 6,6 6,9 VIDA CIUTADANA 6,3 6,3 6,6 SEGURETAT 6,3 SEGURETAT (ORDRE PÚBLIC I 5,4 5,8 6,3 PROTECCIÓ CIVIL)OFERTA EDUCATIVA I SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES 6,3 OFERTA EDUCATIVA I SERVEIS 5,7 5,8 6,3 OPORTUNITATS DE TREBALL I DE NEGOCIS 4,7 D’ATENCIÓ A PERSONES OPORTUNITATS DE TREBALL I DE 5,4 5,2 4,7 0 2 4 6 8 10 NEGOCIS Mitjana N (2000) (2000) (2059) P39 Valoració daspectes de la ciutat en relació a la seva qualitat de vida 2059 21 0 = gens satisfactori; 10 = molt satisfactori
 23. 23. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 201202Bloc 1. Tipus de ciutat 22
 24. 24. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012EL TIPUS DE CIUTATRESUM DE VALORACIONS TIPUS DE CIUTAT 2004 2008 2012 LOCALITZACIÓ 8,2 LOCALITZACIÓ DE LA CIUTAT (SITUACIÓ GEOGRÀFICA, CIUTAT 8,2 8,2 8,2 RECONEIXEMENT INTERNACIONAL CIUTAT 7,9 COSTANERA) RECONEIXEMENT INTERNACIONAL CLIMA 7,8 7,4 7,5 7,9 DE LA CIUTAT CLIMA 7,3 7,4 7,8 DIMENSIÓ CIUTAT 7,7 DIMENSIÓ DE LA CIUTAT 7,3 7,4 7,7 (GRANDÀRIA) TIPUS URBANISME I ARQUITECTURA 7,7 TIPUS D’URBANISME I 7,0 7,2 7,7 D’ARQUITECTURA LA GENT QUE HI VIU I LAMBIENT GENT QUE HI VIU 7,2 6,5 6,7 7,2 SOCIAL COST DE VIURE-HI COMPENSAT COST VIURE-HI COMPENSAT PELS BENEFICIS 5,6 3,9 5,0 5,6 PELS BENEFICIS QUE SE N’OBTÉ 0 2 4 6 8 10 N (1111) (1112) (1158) Mitjana P5 Valoració del nivell de satisfacció dels següents aspectes que Responen el bloc “Tipus de ciutat” 23 caracteritzen la ciutat 1158 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet
 25. 25. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 201203Bloc 2. Habitabilitat (mobilitat, habitatge,infraestructures...) 24
 26. 26. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012DESPLAÇAMENTS DINS BARCELONARESUM DE VALORACIONS HABITABILITAT - MOBILITAT EN TRANSPORTS SUBURBANS 7,8 A PEU 7,7 2004 2008 2012 EN MOTO 7,3 EN TRANSPORTS SUBURBANS 7,4 7,6 7,8 A PEU 7,5 7,6 7,7 EN AUTOBÚS 7,3 EN MOTO 6,1 6,3 7,3 EN TRAMVIA (TRAM) 6,8 EN AUTOBÚS 6,5 6,6 7,3 EN TRAMVIA (TRAM) - 6,3 6,8 EN TAXI 6,7 EN TAXI 5,7 5,9 6,7 EN BICI (PRÒPIA) 4,8 5,5 6,6 EN BICI (PRÒPIA) 6,6 EN BICING - 5,5 6,5 EN BICING 6,5 EN COTXE 4,1 4,4 5,8 EN COTXE 5,8 N (1111) (1111) (1155) 0 2 4 6 8 10 Mitjana P6 Valoració de la facilitat que té la gent per desplaçar-se per Barcelona Responen el bloc “d’Habitabilitat” 25 amb els següents mitjans de transport 1155 0 = gens fàcil; 10 = molt fàcil
 27. 27. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012TRANSPORT UTILITZAT HABITUALMENT HABITABILITAT - MOBILITAT XARXA DE TRANSPORTS SUBURBANS 69,4 2004 * 2008 2012 AUTOBÚS 55,7 A PEU 39,4 XARXA DE TRANSPORTS SUBURBANS 34,5 61,3 69,4 AUTOBÚS 28,3 50,5 55,7 COTXE 19,8 A PEU 14,0 9,1 39,4 BICI (PRÒPIA) 9,1 COTXE 11,5 18,2 19,8 MOTO 9,0 BICI (PRÒPIA) 2,0 8,2 9,1 MOTO 7,2 9,5 9,0 TAXI 7,3 TAXI 2,1 6,8 7,3 BICING 6,0 BICING - 4,2 6,0 TRAMVIA (TRAM) 4,8 TRAMVIA (TRAM) - 5,4 4,8 CAP / NO ES DESPLAÇA 0,2 0,1 0,4 CAP / NO ES DESPLAÇA 0,4 NS / NC 0,4 0,0 0,2 NS / NC 0,2 N (1111) (1111) (1155) 0 20 40 60 80 100 % P7.A Quin d’aquests mitjans de transport utilitza vostè habitualment? Responen el bloc “d’Habitabilitat” A 2004 era una única resposta 26 1155 Multiresposta.
 28. 28. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012TRANSPORT DE QUÈ DISPOSA HABITABILITAT - MOBILITAT COTXE 45,5 BICI (PRÒPIA) 18,5 2004 2008 2012 COTXE 50,2 48,6 45,5 MOTO 11,5 BICI (PRÒPIA) 13,9 13,9 18,5 MOTO 13,8 18,1 11,5 CAP / NO ES DESPLAÇA 37,5 37,4 41,3 CAP / NO ES DESPLAÇA 41,3 NS / NC 0,7 0,1 1,2 N (1111) (1111) (1155) NS / NC 1,2 0 20 40 60 80 100 % P7.B Quins d’aquests mitjans de transport disposa personalment? Responen el bloc “d’Habitabilitat” 27 1155 Multiresposta
 29. 29. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012TRANSPORT QUE TÉ PROPER HABITABILITAT - MOBILITAT AUTOBÚS 95,0 2004 2008 2012 XARXA DE TRANSPORTS SUBURBANS 94,0 AUTOBÚS 80,8 88,3 95,0 XARXA DE TRANSPORTS SUBURBANS 77,9 84,5 94,0 TAXI 58,3 TAXI 1,5 29,5 58,3 BICING - 38,0 52,8 TRAMVIA (TRAM) - 8,5 19,3 BICING 52,8 CAP / NO ES DESPLAÇA - 0,2 0,3 NS / NC 0,2 0,0 0,0 N (1111) (1111) (1155) TRAMVIA (TRAM) 19,3 0 20 40 60 80 100 % P7.C Quins d’aquests mitjans de transport disposa personalment? Responen el bloc “d’Habitabilitat” 28 1155 Multiresposta
 30. 30. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012DESPLAÇAMENTS DIARIS FORA DE LA CIUTAT HABITABILITAT - MOBILITAT % 100 80 60 43,2 40 20 42,8 86,0 84,1 14,0 14,0 15,9 0 2004 2008 2012 P8 Vostè s’ha de desplaçar diàriament fora de la ciutat per estudis, Responen el bloc “d’Habitabilitat” Sí 29 treball o per qualsevol altre motiu? 1155 No No treballo / no estudio
 31. 31. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012FACILITAT DE DESPLAÇAMENTS FORA CIUTATRESUM DE VALORACIONS HABITABILITAT - MOBILITAT EN AVIÓ 7,6 EN TREN 7,4 2004 2008 2012 EN AVIÓ 7,3 7,1 7,6 EN COTXE 7,3 EN TREN 7,2 6,8 7,4 EN COTXE 6,0 6,2 7,3 EN MOTO 5,8 6,4 7,1 EN MOTO 7,1 EN AUTOCAR 6,1 6,3 6,9 N (1111) (1111) (1155) EN AUTOCAR 6,9 0 2 4 6 8 10 Mitjana P9 Valoració de la facilitat que té la gent per desplaçar-se fora de la Responen el bloc “d’Habitabilitat” 30 ciutat amb els següents mitjans de transport: 1155 0 = gens fàcil; 10 = molt fàcil
 32. 32. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012INTENCIÓ DE CANVI D’HABITATGE HABITABILITAT - HABITATGE % 100 8,7 5,8 1,8 80 60 40 20 81,7 84,4 86,3 9,5 9,5 9,8 0 2004 2008 2012 P10 Té intenció de canviar de vivenda a Barcelona durant l’any que ve? Responen el bloc “d’Habitabilitat” Sí No, perquè no s’ho pot permetre 31 (Per necessitat, per independitzar-se, etc.) 1155 No, no ho té previst NS / NC
 33. 33. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012L’HABITATGE A BARCELONARESUM DE VALORACIONS HABITABILITAT - HABITATGE QUANTITAT D’OFERTA DE VENDA 6,4 QUANTITAT D’OFERTA DE LLOGUER 6,1 2004 2008 2012 QUANTITAT D’OFERTA DE VENDA 4,8 5,5 6,4 QUALITAT DELS HABITATGES 5,6 QUANTITAT D’OFERTA DE LLOGUER 3,8 4,9 6,1 QUALITAT DELS HABITATGES 4,6 5,0 5,6 PREUS DE LLOGUER 4,4 PREUS DE LLOGUER 1,7 2,4 4,4 PREUS DE COMPRA/VENDA 1,5 2,2 4,3 PROMOCIÓ PÚBLICA D’HABITATGES 3,3 3,6 4,3 PREUS DE COMPRA/VENDA 4,3 N (1111) (1111) (1155) PROMOCIÓ PÚBLICA D’HABITATGES 4,3 0 2 4 6 8 10 Mitjana P11 Valoració daspectes relatius a l’habitatge a Barcelona Responen el bloc “d’Habitabilitat” 32 1155 0 = gens sarisfactori; 10 = molt satisfactori
 34. 34. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS URBANSRESUM DE VALORACIONS HABITABILITAT - SUBMINISTRAMENTS RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 6,9 GAS 6,8 2004 2008 2012 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 6,5 6,7 6,9 TELEFONIA MÒBIL 6,6 GAS 7,2 7,0 6,8 TELEFONIA FIXA 6,6 TELEFONIA MÒBIL 6,8 6,7 6,6 TELEFONIA FIXA 6,5 6,6 6,6 CLAVEGUERAM I DRENATGE D’AIGÜES FLUVIALS 6,6 CLAVEGUERAM I DRENATGE 6,2 6,3 6,6 D’AIGÜES FLUVIALS AIGUA 6,6 AIGUA 6,9 6,7 6,6 XARXES DE CONNEXIÓ A INTERNET 6,3 6,3 6,5 XARXES DE CONNEXIÓ A INTERNET 6,5 ELECTRICITAT 6,9 6,8 6,5 ELECTRICITAT 6,5 N (1111) (1111) (1155) 0 2 4 6 8 10 Mitjana P12 Valoració del funcionament normal dels serveis urbans Responen el bloc “d’Habitabilitat” 33 1155 0 = gens sarisfactori; 10 = molt satisfactori
 35. 35. Presentació de resultats / Enquesta de qualitat de la Ciutat 2012PRIORITAT EN LA MILLORA DELS SUBMINISTRAMENTS HABITABILITAT - SUBMINISTRAMENTS RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 16,5 2004 2008 2012 ELECTRICITAT 16,1 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 30,0 23,9 16,5 AIGUA 11,8 ELECTRICITAT 7,5 11,2 16,1 AIGUA 9,5 13,8 11,8 CLAVEGUERAM I DRENATGE AIGÜES FLUVIALS 11,8 CLAVEGUERAM I DRENATGE AIGÜES 20,1 13,7 11,8 FLUVIALS XARXES DE CONNEXIÓ A INTERNET 7,7 XARXES DE CONNEXIÓ A INTERNET 9,7 14,1 7,7 TELEFONIA MÒBIL 2,3 3,6 4,7 TELEFONIA MÒBIL 4,7 TELEFONIA FIXA 6,5 5,4 3,8 TELEFONIA FIXA 3,8 GAS 1,9 1,8 1,4 NS / NC 12,6 12,6 26,1 GAS 1,4 N (1111) (1111) (1155) 0 5 10 15 20 25 30 % P13 Quin d’aquests serveis urbans creu que s’hauria de millorar de forma Responen el bloc “d’Habitabilitat” 34 prioritària? 1155

×