Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enquesta de Serveis Municipals: Resum de Resultats

1,607 views

Published on

Resultats de l'Enquesta de Serveis Municipals de l'onada de 2013. L'enquesta s'ha realitzat d'abril a juny de 2013 a un total de 6.000 barcelonins.

 • Be the first to comment

Enquesta de Serveis Municipals: Resum de Resultats

 1. 1. Enquesta de Serveis Municipals 2013 10 d'abril al 20 de juny 2013 Resum de resultats Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió: r13014
 2. 2. 1 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Gerència Adjunta de Projectes Estratègics - Gerència Municipal Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació C/ Paradís, n. 14, Planta 3 Tel. 934 027 918 Fax. 934 023 210 08002 Barcelona Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió Protegim el Medi Ambient. No imprimiu aquest document si no és necessari. Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni en cap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright. r13004 ENQUESTA SERVEIS MUNICIPALS 2013 RESUM DE RESULTATS 27 D'ABRIL AL 7 DE JULIOL 2013
 3. 3. 2 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats ÍNDEX 003 005 007 013 019 024 057 074 083 FITXA TÈCNICA PRESENTACIÓ 1. PERFIL DELS BARCELONINS 2. IMATGE DE LA CIUTAT 3. GESTIÓ MUNICIPAL 4. ELS SERVEIS MUNICIPALS 5. EL BARRI ANNEX. PERFIL DELS BARCELONINS PER DISTRICTE QÜESTIONARI
 4. 4. 3 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats FITXA TÈCNICA ÀMBIT Municipi de Barcelona. UNIVERS Població de Barcelona de 18 anys i més. GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 6.000 entrevistes. METODOLOGIA Entrevista domiciliària realitzades en suport CAPI (Computed Assisted Personal Interviews). PROCEDIMENT DE MOSTREIG Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han format per l’encreuament dels 73 barris amb el gènere, l’edat i la nacionalitat dels ciutadans. S’han aplicat quotes per a cadascun dels estrats calculades segons el padró municipal d’habitants. AFIXACIÓ Fixa per cadascun dels 39 grans barris (veure taula adjunta) per tal d’aconseguir una significació estadística territorial més alta. Dins dels barris l’afixació és proporcional a la població. PONDERACIÓ En funció de la població objectiu real en cadascun dels 39 barris municipals per tal d’obtenir els resultats del conjunt de la ciutat. ERROR MOSTRAL Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P = Q, l’error és de ±1,33% per al conjunt de la mostra. Per a cadascun dels districtes el marge d’error és el següent: DATA DE REALITZACIÓ Del 10 d’abril al 20 de juny 2013. EMPRESA TREBALL DE CAMP GESOP Ciutat Vella 4,2% Eixample 3,3% Sants - Montjuïc 4,1% Les Corts 5,1% Sarrià - Sant Gervasi 4,6% Gràcia 4,6% Horta - Guinardó 4,1% Nou Barris 4,2% Sant Andreu 4,6% Sant Martí 3,7%
 5. 5. 4 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats FITXA TÈCNICA Districte (10) Gran Barri (39) n marge d'error Població >=18 anys Barri (73+2) 1 - Ciutat Vella el Raval 185 7,2 42.239 el Raval el Gòtic 133 8,5 13.844 el Gòtic la Barceloneta 133 8,5 13.984 la Barceloneta Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 164 7,6 20.255 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 2 - Eixample el Fort Pienc 154 7,9 27.229 el Fort Pienc la Sagrada Família 154 7,9 46.104 la Sagrada Família la Dreta de l'Eixample 153 7,9 37.892 la Dreta de l'Eixample l'Antiga Esquerra de l'Eixample 154 7,9 37.049 l'Antiga Esquerra de l'Eixample la Nova Esquerra de l'Eixample 154 7,9 51.335 la Nova Esquerra de l'Eixample Sant Antoni 154 7,9 34.131 Sant Antoni 3 - Sants - Montjuïc el Poble Sec i Montjuïc 154 7,9 35.901 el Poble Sec el Parc de Montjuïc la Marina i la Zona Franca - Port 154 7,9 1.010 la Marina del Prat Vermell 25.549 la Marina de Port la Zona Franca - Port la Font de la Guatlla, Hostafrancs i la Bordeta 153 7,9 9.035 la Font de la Guatlla 14.189 Hostafrancs 16.215 la Bordeta Sants i Badal 154 7,9 21.604 Sants - Badal 35.716 Sants 4 - Les Corts les Corts 170 7,5 39.886 les Corts la Maternitat i Sant Ramon 170 7,5 20.765 la Maternitat i Sant Ramon Pedralbes 70 11,7 9.861 Pedralbes 5 - Sarrià - Sant Gervasi Sarrià, les Tres Torres i Vallvidrera 154 7,9 3.520 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 19.611 Sarrià 12.795 les Tres Torres Sant Gervasi - la Bonanova i el Putget 154 7,9 20.436 Sant Gervasi - la Bonanova 24.409 el Putget i Farró Sant Gervasi - Galvany 154 7,9 39.061 Sant Gervasi - Galvany 6 - Gràcia Vallcarca, el Coll i la Salut 154 7,9 13.273 Vallcarca i els Penitents 6.194 el Coll 11.299 la Salut Vila de Gràcia 154 7,9 44.361 Vila de Gràcia el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 154 7,9 30.259 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 7 - Horta - Guinardó el Guinardó 154 7,9 31.051 el Guinardó 22.346 el Baix Guinardó el Carmel i Can Baró 154 7,9 27.321 el Carmel 7.795 Can Baró els Barris de la Vall d'Hebron 154 7,9 10.052 la Teixonera 5.995 Sant Genís dels Agudells 4.397 Montbau 4.757 la Vall d'Hebron 370 la Clota Horta i la Font d'en Fargues 153 7,9 22.672 Horta 7.940 la Font d'en Fargues 8 - Nou Barris 180 7,3 22.292 Vilapicina i la Torre Llobeta 20.802 Porta 13.305 el Turó de la Peira 1.932 Can Peguera la Guineueta, Verdun i la Prosperitat 170 7,5 13.168 la Guineueta 10.668 Verdun 22.733 la Prosperitat Canyelles, les Roquetes i la Trinitat Nova 165 7,6 6.203 Canyelles 13.268 les Roquetes 6.354 la Trinitat Nova Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona 100 9,8 1.781 Torre Baró 8.662 Ciutat Meridiana 1.006 Vallbona 9 - Sant Andreu la Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon Pastor 165 7,6 8.572 la Trinitat Vella 1.970 Baró de Viver 9.994 el Bon Pastor Sant Andreu 174 7,4 48.471 Sant Andreu la Sagrera, el Congrés i Navas 175 7,4 25.350 la Sagrera 12.166 el Congrés i els Indians 19.071 Navas 10 - Sant Martí el Clot i el Camp de l'Arpa 154 7,9 33.582 Camp de l'Arpa del Clot 23.298 el Clot el Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica 154 7,9 12.513 el Parc i la Llacuna del Poblenou 7.438 la Vila Olímpica del Poblenou el Poblenou i Diagonal Mar 154 7,9 27.451 el Poblenou 10.326 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou el Besòs, el Maresme i Provençals 153 7,9 19.249 el Besòs i el Maresme 17.174 Provençals del Poblenou Sant Martí, la Verneda i la Pau 154 7,9 22.554 Sant Martí de Provençals 25.380 la Verneda i la Pau Vilapicina, Porta , el Turó de la Peira i Can Peguera
 6. 6. 5 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats L’Enquesta de Serveis Municipals entrevista cada any 6000 barcelonins i barcelonines amb l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre la ciutat i sobre la gestió municipal. Es tracta d’una Enquesta amb dos punts forts que li atorguen un enorme potencial analític: d’una banda, la seva llarga trajectòria permet una sòlida anàlisi evolutiva; de l’altra, la grandària de la mostra possibilita l’anàlisi territorial, no només a nivell de districte sinó també de barri. A aquests dos nivells d’anàlisi afegim un tercer: l’anàlisi comparativa, ja que els principals indicadors es presenten comparats per als àmbits de Barcelona, Catalunya i Espanya. L’informe s’estructura en cinc parts: a la primera es dibuixa un retrat dels barcelonins i les barcelonines en funció d’un seguit de variables socials, econòmiques i demogràfiques; la segona recull els principals indicadors de ciutat (percepció de l’evolució, satisfacció de viure-hi i principals problemes); en la tercera s’examina la gestió municipal i es recullen les principals demandes de la ciutat; la quarta analitza amb detall la valoració i la percepció de l’evolució dels serveis municipals tant entre el conjunt de la població com entre els seus usuaris, i, per últim, la cinquena presenta els indicadors més significatius en l’àmbit dels barris. PRESENTACIÓ
 7. 7. 6 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de l’estudi Número de respostes. Número de respostes. Quantitat de respostes valorades per la pregunta concreta de l’estudi. En el cas de gràfics amb evolució s’indica el nombre d’entrevistes de la darrera consulta. Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han contemplat per a la pregunta formulada SIGLES
 8. 8. 7 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Perfil dels barcelonins 01
 9. 9. 8 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats 8,9 66,2 24,8 0 20 40 60 80 ALT MITJÀ BAIX % 77,8 (sempre) 4,2 13,2 4,7 (adquirida) 0 20 40 60 80 100 ESPANYOLA (82,5) ALTRES UNIÓ EUROPEA RESTA PAÏSOS % DADES PERSONALS 6000 PERFIL DELS BARCELONINS Quotes Dades personals Q3 a Q7 Z48 7,0 17,2 19,5 16,4 13,6 26,3 0 10 20 30 DE 18 A 24 ANYS DE 25 A 34 ANYS DE 35 A 44 ANYS DE 45 A 54 ANYS DE 55 A 64 ANYS 65 ANYS I MÉS % 46,6 53,4 0 20 40 60 HOME DONA % Sexe Edat Nacionalitat Nivell socioeconòmic
 10. 10. 9 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Situacióeconòmica familiarrespecte l'anyanterior ECONOMIA FAMILIAR Z47 PERFIL DELS BARCELONINS Ha millorat Ha empitjorat 6000 15 13 18 14 18 16 12 16 14 13 14 13 10 7 7 8 6 6 36 34 24 17 19 23 24 29 30 31 31 37 47 49 54 59 67 69 0 20 40 60 80 100 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 %
 11. 11. 10 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats 34,6 13,6 15,1 5,3 4,2 4,5 22,7 0 10 20 30 40 ESQUERRA CENTRE ESQUERRA CENTRE CENTRE DRETA DRETA APOLÍTIC NO LI INTERESSA / NS / NC % Sentiment de pertinença PERFIL DELS BARCELONINSPOSICIONAMENT Posicionament 6000Z13 a Z16 Record de vot 6,9 6,1 32,8 24,7 18,0 8,1 3,5 0 10 20 30 40 ÚNICAMENT ESPANYOL MÉS ESPANYOL QUE CATALÀ TAN ESPANYOL COM CATALÀ MÉS CATALÀ QUE ESPANYOL ÚNICAMENT CATALÀ ALTRES NS / NC % Ideologia 16,7 8,2 2,8 6,3 7,1 21,2 17,1 18,2 2,3 0 5 10 15 20 25 CiU PSC - PSOE PP ICV - EUiA ERC / DCat / RCat ALTRES / BLANC / NUL / NS / NC NO VA VOTAR NO VA PODER VOTAR NO ESTAVA EMPADRONAT %
 12. 12. 11 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats 10,8 17,6 13,4 11,9 11,2 11,1 11,7 6,7 5,5 11,2 9,5 9,5 14,0 11,7 9,3 8,5 9,4 10,3 8,5 8,0 7,5 8,3 11,7 14,5 12,3 12,6 8,9 9,5 10,5 10,8 12,5 10,1 13,2 48,2 39,5 42,4 46,1 53,6 51,3 47,0 53,3 56,4 49,9 46,8 16,1 9,6 15,4 16,6 15,1 17,5 17,0 16,3 14,8 18,4 18,0 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) % PERFIL DELS BARCELONINSLLOC I TEMPS DE RESIDÈNCIA Districte municipal Filtres Q1 F1 6000 Menys de 6 mesos De 6 mesos fins a 2 anys Més de 5 anys i fins a 10 anys Més de 10 anys Més de 2 anys i fins a 5 anys Sempre ha viscut a la ciutat/al barri NS / NC 6,2 11,9 7,9 7,0 5,7 4,1 6,8 5,1 3,7 3,9 6,1 10,6 18,7 11,8 12,7 9,2 7,1 9,6 9,2 8,7 8,1 10,9 36,2 38,4 32,0 33,8 37,6 31,7 33,6 38,4 44,8 36,6 37,4 42,3 22,9 41,3 42,0 42,4 51,9 43,2 45,5 40,6 47,3 42,1 0 20 40 60 80 100 % Temps residència a la ciutat Temps residència al barri 6,5 16,8 11,5 5,1 8,6 7,6 10,4 10,2 9,0 14,3 0 5 10 15 20 CIUTAT VELLA EIXAMPLE SANTS - MONTJUÏC LES CORTS SARRIÀ - SANT GERVASI GRÀCIA HORTA - GUINARDÓ NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ % Districte
 13. 13. 12 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats TENDÈNCIAVARIACIÓ Variació 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 darrer any TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNICACIONS 7,1 4,1 3,1 2,8 1,9 1,9 1,7 -0,2 IMPOSTOS I MULTES 0,9 1,4 1,3 1,0 1,0 1,3 1,5 0,2 ACCÉS A L'HABITATGE 13,6 9,7 4,7 3,0 2,5 1,5 1,3 -0,2 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 3,3 4,8 2,6 2,8 3,1 1,5 1,2 -0,3 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU - - - 0,2 0,1 0,3 1,2 0,9 SOROLLS 2,9 2,8 2,6 1,7 2,2 1,4 1,2 -0,2 NETEJA 3,1 3,0 2,2 2,4 2,2 1,4 1,1 -0,3 ALTRES 12,3 11,9 9,5 7,8 7,8 5,8 5,2 -0,6 TOT / TOTS 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CAP / RES 12,2 7,9 11,4 12,3 8,5 7,8 9,0 1,2 NS / NC 2,0 4,2 2,5 1,2 1,0 1,7 1,9 0,2 N (6000) (6013) (6000) (6000) (6000) (6000) (6000) Variació 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 darrer any ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 8,2 12,5 23,3 22,3 24,4 28,9 32,2 3,3 PROBLEMES ECONÒMICS 8,8 16,6 14,4 15,7 15,1 18,5 17,7 -0,8 RETALLADES - - - - 3,4 4,9 5,0 0,1 INSEGURETAT 8,5 8,5 7,5 7,5 9,3 4,7 4,6 -0,1 PRESTACIONS I AJUTS 5,2 3,1 4,0 5,3 4,0 4,1 4,4 0,3 PROBLEMES I PREOCUPACIONS PERSONALS 4,3 2,8 4,6 6,4 4,2 5,6 2,8 -2,8 EQUIPAMENTS I SERVEIS 4,2 3,5 3,1 3,2 4,2 4,3 2,6 -1,7 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 1,8 1,7 1,8 2,4 2,9 1,8 1,8 0,0 ASPECTES POLÍTICS 1,1 0,8 0,9 1,5 1,6 1,4 1,8 0,4 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 1,0 1,7 0,7 N (6000) (6013) (6000) (6000) (6000) (6000) (6000) Espontània 6000I a vostè, personalment, quin és el problema que li afectamés? P5 PERFIL DELS BARCELONINS PROBLEMA PERSONAL MÉS GREU EVOLUCIÓ Any actual - any anteriorDarrer any: > =3% < 3% >= -3% < -3%
 14. 14. 13 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Imatge de la ciutat 02
 15. 15. 14 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats 17,9 17,0 61,0 4,2 25,8 28,0 44,3 1,9 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS / NC Vostè creu que el darrer any Barcelona ha millorat o ha empitjorat? I Catalunya? I Espanya? PERCEPCIÓ DE L'EVOLUCIÓ DE BARCELONA, CATALUNYA I ESPANYA P1 6000 IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA 6,5 8,4 80,7 4,4
 16. 16. 15 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats I, de cara al futur, vostè creu que Barcelona millorarà o empitjorarà? I Catalunya? I Espanya? PERSPECTIVES DE FUTUR A BARCELONA, CATALUNYA I ESPANYA P2 6000 IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA Millorarà Continuarà igual Empitjorarà NS / NC 48,0 10,3 34,0 7,7 47,9 9,5 35,5 7,1 37,4 9,6 44,2 8,7
 17. 17. 16 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Em podria dir quin és el seu grau de satisfaccióde viure a la ciutat de Barcelona? SATISFACCIÓ DE VIURE A BARCELONA P3 IMATGE DE LA CIUTAT 6000 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet 0,6 0,2 0,7 1,2 1,9 6,2 8,6 18,7 28,9 13,2 19,3 0,2 0 5 10 15 20 25 30 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS / NC % Mitjana: 7,7
 18. 18. 17 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 34,3 PROBLEMES ECONÒMICS 15,3 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 13,7 ASPECTES POLÍTICS 6,7 INSEGURETAT 3,2 RETALLADES 2,8 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 2,3 GESTIÓ POLÍTICA AUTONÒMICA 2,2 TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNICACIONS 2,1 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 2,0 IMPOSTOS I MULTES 1,3 EQUIPAMENTS I SERVEIS 1,1 POBRESA / INTEGRACIÓ SOCIAL / INDIGENTS 1,0 ALTRES 4,3 CAP / RES 1,8 NS / NC 5,9 Em podria dir quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Barcelona en aquests moments?I el de Catalunya? I el d’Espanya? PROBLEMA MÉS GREU A ... 6000 Espontània IMATGE DE LA CIUTAT ESPANYABARCELONA CATALUNYA En negreta els problemes més importants a BarcelonaP4 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 26,0 INSEGURETAT 12,6 PROBLEMES ECONÒMICS 9,9 NETEJA 5,2 CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 4,4 TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNICACIONS 3,4 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 3,3 ASPECTES POLÍTICS 2,7 CONTAMINACIÓ I MEDI AMBIENT 2,4 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 2,4 SOROLLS 2,4 POBRESA / INTEGRACIÓ SOCIAL / INDIGENTS 2,1 EQUIPAMENTS I SERVEIS 1,8 RETALLADES 1,5 MASSIFICACIÓ 1,5 ACCÉS A L'HABITATGE 1,4 APARCAMENT 1,4 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 1,3 TURISME 1,2 MODEL DE CIUTAT 1,1 GESTIÓ POLÍTICA MUNICIPAL 1,0 IMPOSTOS I MULTES 1,0 ALTRES 4,7 CAP / RES 2,5 NS / NC 3,0 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 37,7 PROBLEMES ECONÒMICS 19,2 ASPECTES POLÍTICS 11,6 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 7,8 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 6,1 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 4,4 INSEGURETAT 1,0 RETALLADES 1,0 ALTRES 6,3 CAP / RES 0,8 NS / NC 4,1
 19. 19. 18 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Em podria dir quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Barcelona en aquests moments? PROBLEMA MÉS GREU A BARCELONA ÀNÀLISI PER TERRITORI IMATGE DE LA CIUTAT P4 6000 Espontània (n) PRIMER % SEGON % TERCER % 6000 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 26,0 INSEGURETAT 12,6 PROBLEMES ECONÒMICS 9,9 EL RAVAL 185 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 28,6 INSEGURETAT 13,5 PROBLEMES ECONÒMICS 11,4 EL GÒTIC 133 INSEGURETAT 26,3 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 15,0 PROBLEMES ECONÒMICS 10,5 LA BARCELONETA 133 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 22,6 INSEGURETAT 21,8 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 10,5 SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 164 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 30,5 INSEGURETAT 19,5 PROBLEMES ECONÒMICS 12,2 EL FORT PIENC 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 24,7 CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 8,4 INSEGURETAT 7,8 LA SAGRADA FAMÍLIA 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 28,6 INSEGURETAT 17,5 PROBLEMES ECONÒMICS 7,8 LA DRETA DE L'EIXAMPLE 153 PROBLEMES ECONÒMICS 15,0 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 13,1 INSEGURETAT 9,8 L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 22,1 INSEGURETAT 13,6 PROBLEMES ECONÒMICS 12,3 LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 20,1 INSEGURETAT 11,7 PROBLEMES ECONÒMICS 6,5 SANT ANTONI 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 22,1 INSEGURETAT 19,5 NETEJA 9,1 EL POBLE SEC I MONTJUÏC 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 24,7 INSEGURETAT 20,8 PROBLEMES ECONÒMICS 9,1 LA MARINA I LA ZONA FRANCA - PORT 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 26,6 INSEGURETAT 18,2 PROBLEMES ECONÒMICS 9,7 LA FONT DE LA GUATLLA, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 153 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 30,1 INSEGURETAT 11,1 PROBLEMES ECONÒMICS 9,8 SANTS I BADAL 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 24,7 INSEGURETAT 16,9 PROBLEMES ECONÒMICS 6,5 LES CORTS 170 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 18,2 INSEGURETAT 12,4 NETEJA 10,0 LA MATERNITAT I SANT RAMON 170 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 25,9 NO HO SAP 10,0 PROBLEMES ECONÒMICS 10,0 PEDRALBES 70 INSEGURETAT 21,4 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 18,6 CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 10,0 SARRIÀ I LES TRES TORRES 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 17,5 PROBLEMES ECONÒMICS 11,7 CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 11,0 SANT GERVASI - LA BONANOVA I EL PUTGET 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 14,9 PROBLEMES ECONÒMICS 13,0 INSEGURETAT 9,7 SANT GERVASI - GALVANY 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 16,2 INSEGURETAT 10,4 PROBLEMES ECONÒMICS 9,7 VALLCARCA, EL COLL I LA SALUT 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 24,7 PROBLEMES ECONÒMICS 9,7 INSEGURETAT 7,1 VILA DE GRÀCIA 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 25,3 INSEGURETAT 9,7 PROBLEMES ECONÒMICS 9,1 EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 16,9 NETEJA 10,4 PROBLEMES ECONÒMICS 9,7 EL GUINARDÓ 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 22,7 PROBLEMES ECONÒMICS 11,0 INSEGURETAT 9,7 EL CARMEL I CAN BARÓ 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 28,6 PROBLEMES ECONÒMICS 11,7 INSEGURETAT 9,7 ELS BARRIS DE LA VALL D'HEBRON 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 22,7 INSEGURETAT 11,0 PROBLEMES ECONÒMICS 9,7 HORTA I LA FONT D'EN FARGUES 153 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 27,5 INSEGURETAT 14,4 PROBLEMES ECONÒMICS 11,1 VILAPICINA, PORTA, EL TURÓ DE LA PEIRA I CAN PEGUERA 180 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 30,0 INSEGURETAT 15,0 PROBLEMES ECONÒMICS 11,7 LA GUINEUETA, VERDUN I LA PROSPERITAT 170 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 35,3 PROBLEMES ECONÒMICS 12,9 INSEGURETAT 9,4 CANYELLES, LES ROQUETES I LA TRINITAT NOVA 165 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 29,7 INSEGURETAT 12,7 PROBLEMES ECONÒMICS 12,7 TORRE BARÓ, CIUTAT MERIDIANA I VALLBONA 100 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 41,0 PROBLEMES ECONÒMICS 12,0 INSEGURETAT 11,0 LA TRINITAT VELLA, BARÓ DE VIVER I EL BON PASTOR 165 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 44,2 INSEGURETAT 11,5 PROBLEMES ECONÒMICS 8,5 SANT ANDREU 174 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 33,3 PROBLEMES ECONÒMICS 8,6 INSEGURETAT 8,0 LA SAGRERA, EL CONGRÉS I NAVAS 175 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 28,6 PROBLEMES ECONÒMICS 10,3 INSEGURETAT 8,6 EL CLOT I EL CAMP DE L'ARPA 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 30,5 INSEGURETAT 10,4 PROBLEMES ECONÒMICS 8,4 EL PARC, LA LLACUNA I LA VILA OLÍMPICA 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 26,6 INSEGURETAT 13,0 PROBLEMES ECONÒMICS 7,1 EL POBLENOU I DIAGONAL MAR 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 25,3 INSEGURETAT 13,6 PROBLEMES ECONÒMICS 11,0 EL BESÒS, EL MARESME I PROVENÇALS 153 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 34,6 INSEGURETAT 12,4 PROBLEMES ECONÒMICS 7,8 SANT MARTÍ, LA VERNEDA I LA PAU 154 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 38,3 INSEGURETAT 14,9 PROBLEMES ECONÒMICS 7,1 BARCELONA
 20. 20. 19 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Gestió municipal 03
 21. 21. 20 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats 59 53 40 61 73 77 70 70 59 50 43 34 2933 41 57 13 20 18 26 26 36 47 54 62 67 4,8 4,4 3,6 5,8 5,5 5,7 5,3 5,3 4,8 4,3 4,0 3,4 3,1 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana% 79 77 83 72 75 75 77 78 73 71 68 68 67 16 19 15 11 22 20 20 19 22 25 27 28 28 5,9 5,6 5,9 5,9 5,4 5,6 5,5 5,6 5,6 5,5 5,3 5,4 5,3 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana% 86 83 87 84 73 79 80 81 79 74 75 79 81 12 16 12 14 25 20 19 17 19 25 20 18 16 6,1 5,9 6,1 5,9 5,3 5,6 5,6 5,8 5,8 5,5 5,7 5,9 6,0 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana% Com qualificariala gestió de l’Ajuntament?I la de la Generalitat de Catalunya? I la del Govern Espanyol? VALORACIÓ DE LA GESTIÓ EVOLUCIÓ 6000 0 = molt dolenta; 10 = molt bona GESTIÓ MUNICIPAL Aprovat (5 a 10) Suspès (0 a 4) Mitjana P6 L’AJUNTAMENT DE BARCELONA GENERALITAT DE CATALUNYA GOVERN ESPANYOL
 22. 22. 21 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Què demanaria a l’Ajuntamentque fes per la ciutat?I què demanaria al govern de la Generalitat que fes per Barcelona? I què demanaria al govern espanyol que fes també per Barcelona? PRINCIPAL DEMANDA PER A BARCELONA A ... 6000 Espontània GESTIÓ MUNICIPAL GOVERN ESPANYOLAJUNTAMENT GENERALITAT En negreta les demandes més importants a l’AjuntamentP7 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 12,2 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,2 MILLORAR LA SEGURETAT 8,5 MILLORAR LA NETEJA 8,5 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 8,2 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 5,8 SOLUCIONAR ELS PROBLEMES ECONÒMICS 5,0 AUGMENTAR PRESTACIONS I AJUTS 4,8 MILLORAR EL MANTENIMENT 3,3 MILLORAR LA CIRCULACIÓ / EL TRÀNSIT 2,8 CANVIAR EL MODEL DE CIUTAT 2,5 FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE 2,3 AUGMENTAR / MILLORAR ZONES VERDES 2,2 MILLORAR L'URBANISME 2,0 CANVIAR VAL. SOCIALS / MANCA EDUC./CIVISME 1,7 AUGMENTAR/ABARATIR L'APARCAMENT 1,4 SOLUCIONAR PROB. ASSOCIATS IMMIGRACIÓ 1,3 COMB. POB. / FACIL. INTEG. SOC. / DISM. INDIGENTS 1,2 ELIMINAR RETALLADES 1,1 ALTRES 5,0 TOT / TOTS 0,1 CAP / RES 2,2 NS / NC 6,8 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 18,7 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 15,1 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,3 SOLUCIONAR ELS PROBLEMES ECONÒMICS 8,0 ELIMINAR RETALLADES 6,6 AUGMENTAR PRESTACIONS I AJUTS 5,4 MILLORAR LA SEGURETAT 5,2 MODIFICAR L'ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 4,3 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 4,1 FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE 1,6 CANVIAR EL MODEL DE CIUTAT 1,3 SOLUCIONAR PROB. ASSOCIATS IMMIGRACIÓ 1,2 ALTRES 6,0 CAP / RES 2,5 NS / NC 10,5 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 30,2 MODIFICAR L'ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 19,5 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 14,9 SOLUCIONAR ELS PROBLEMES ECONÒMICS 7,6 AUGMENTAR PRESTACIONS I AJUTS 3,6 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 3,0 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 2,4 ELIMINAR RETALLADES 1,8 ALTRES 4,9 CAP / RES 3,1 NS / NC 8,8
 23. 23. 22 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats PRINCIPAL DEMANDA A L'AJUNTAMENT ANÀLISI PER TERRITORI 6000 Espontània GESTIÓ MUNICIPAL Què demanaria a l’Ajuntamentque fes per la ciutat?P7 (n) PRIMER % SEGON % TERCER % 6000 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 12,2 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,2 MILLORAR LA SEGURETAT 8,5 EL RAVAL 185 MILLORAR LA SEGURETAT 16,2 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,9 MILLORAR LA NETEJA 7,6 EL GÒTIC 133 MILLORAR LA SEGURETAT 15,8 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 15,8 NO HO SAP 14,3 LA BARCELONETA 133 MILLORAR LA SEGURETAT 20,3 MILLORAR LA NETEJA 12,0 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 11,3 SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 164 MILLORAR LA SEGURETAT 19,5 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 12,8 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,0 EL FORT PIENC 154 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 14,3 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 13,0 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 7,8 LA SAGRADA FAMÍLIA 154 MILLORAR LA SEGURETAT 13,6 MILLORAR LA NETEJA 12,3 AUGMENTAR PRESTACIONS I AJUTS 9,1 LA DRETA DE L'EIXAMPLE 153 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 11,1 MILLORAR LA NETEJA 9,2 MILLORAR LA SEGURETAT 9,2 L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,7 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 9,7 MILLORAR LA SEGURETAT 7,8 LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 13,6 NO HO SAP 13,0 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,7 SANT ANTONI 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 13,6 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 10,4 MILLORAR LA SEGURETAT 10,4 EL POBLE SEC I MONTJUÏC 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 14,3 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 10,4 MILLORAR LA SEGURETAT 9,7 LA MARINA I LA ZONA FRANCA - PORT 154 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 16,2 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 12,3 MILLORAR LA NETEJA 10,4 LA FONT DE LA GUATLLA, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 153 MILLORAR LA NETEJA 11,1 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 10,5 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 10,5 SANTS I BADAL 154 MILLORAR LA SEGURETAT 14,3 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 13,6 NO HO SAP 8,4 LES CORTS 170 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 13,5 NO HO SAP 9,4 MILLORAR LA NETEJA 9,4 LA MATERNITAT I SANT RAMON 170 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 14,1 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 10,6 MILLORAR LA SEGURETAT 9,4 PEDRALBES 70 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 14,3 NO HO SAP 12,9 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,4 SARRIÀ I LES TRES TORRES 154 MILLORAR LA NETEJA 11,0 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 11,0 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 9,7 SANT GERVASI - LA BONANOVA I EL PUTGET 154 MILLORAR LA SEGURETAT 10,4 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 9,7 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 7,8 SANT GERVASI - GALVANY 154 MILLORAR LA NETEJA 11,0 MILLORAR LA CIRCULACIÓ / EL TRÀNSIT 9,1 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 8,4 VALLCARCA, EL COLL I LA SALUT 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 13,6 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 10,4 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 9,1 VILA DE GRÀCIA 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 14,3 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 13,6 MILLORAR LA NETEJA 11,0 EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 154 MILLORAR LA NETEJA 9,7 NO HO SAP 9,1 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 8,4 EL GUINARDÓ 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 17,5 MILLORAR LA NETEJA 11,0 SOLUCIONAR ELS PROBLEMES ECONÒMICS 8,4 EL CARMEL I CAN BARÓ 154 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 16,9 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 11,7 NO HO SAP 8,4 ELS BARRIS DE LA VALL D'HEBRON 154 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 13,0 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 11,7 NO HO SAP 7,8 HORTA I LA FONT D'EN FARGUES 153 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 13,7 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 13,1 MILLORAR LA SEGURETAT 9,8 VILAPICINA, PORTA, EL TURÓ DE LA PEIRA I CAN PEGUERA 180 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 13,3 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 12,8 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,7 LA GUINEUETA, VERDUN I LA PROSPERITAT 170 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 16,5 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 11,8 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 11,8 CANYELLES, LES ROQUETES I LA TRINITAT NOVA 165 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 21,8 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 12,7 MILLORAR LA SEGURETAT 10,3 TORRE BARÓ, CIUTAT MERIDIANA I VALLBONA 100 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 19,0 MILLORAR LA SEGURETAT 12,0 MILLORAR LA NETEJA 10,0 LA TRINITAT VELLA, BARÓ DE VIVER I EL BON PASTOR 165 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 15,8 AUGMENTAR PRESTACIONS I AJUTS 10,3 NO HO SAP 10,3 SANT ANDREU 174 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 22,4 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 13,8 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 10,9 LA SAGRERA, EL CONGRÉS I NAVAS 175 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 12,0 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 10,3 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 10,3 EL CLOT I EL CAMP DE L'ARPA 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 16,2 MILLORAR LA NETEJA 13,6 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 11,0 EL PARC, LA LLACUNA I LA VILA OLÍMPICA 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 14,3 MILLORAR LA SEGURETAT 11,0 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 8,4 EL POBLENOU I DIAGONAL MAR 154 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 14,3 SOLUCIONAR ELS PROBLEMES ECONÒMICS 11,7 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 10,4 EL BESÒS, EL MARESME I PROVENÇALS 153 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 21,6 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 12,4 MILLORAR LA SEGURETAT 9,8 SANT MARTÍ, LA VERNEDA I LA PAU 154 COMBATRE ATUR / MILLORAR CONDIC. TREBALL 18,8 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 11,7 MILLORAR LA NETEJA 11,0 BARCELONA
 24. 24. 23 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats I posant en relació els impostosque paga amb els serveis que rep, vostè està molt, bastant, poc o gens satisfet? P12 6000 FINANCES GESTIÓ MUNICIPAL GESTIÓ DELS DINERS DE L'AJUNTAMENT RELACIÓ IMPOSTOS QUE PAGA/ SERVEIS QUE REP Com creu que l’Ajuntamentutilitzaels diners que té: molt bé, bé, malament o molt malament? 6000P11 Molt bé / bé 29,8 Normal 19,5 Malament / molt malament 40,4 NS / NC 10,4 Molt/bastant satisfet 30,0 Poc/gens satisfet 66,9 NS / NC 3,1
 25. 25. 24 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Els serveis municipals 04
 26. 26. 25 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Respecte als següents aspectes, vostè creu que el darrer any han millorat o han empitjorat? PERCEPCIÓ D'EVOLUCIÓ DELS SERVEIS 6000 ELS SERVEIS P8.2 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS / NC 34,2 30,6 29,5 28,8 28,5 28,1 26,0 25,9 24,6 21,9 19,3 19,0 18,5 17,3 16,7 14,7 14,0 12,9 12,3 12,1 11,9 8,6 7,8 5,6 54,8 45,3 46,6 46,4 53,1 47,9 50,0 44,4 51,4 44,9 50,8 65,1 46,4 53,8 47,9 52,7 50,0 49,7 40,1 59,6 54,0 26,0 26,3 26,3 9,7 16,1 23,0 20,7 10,6 12,4 21,1 3,6 17,1 31,4 23,8 14,4 32,0 7,6 13,5 17,4 8,2 35,8 44,9 18,6 32,2 21,5 16,7 58,9 0 20 40 60 80 100 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES AUTOBÚS NETEJA DELS CARRERS FAÇANES, CONSERVACIÓ EDIFICIS METRO MERCATS MUNICIPALS ZONES VERDES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES URBANISME ASFALTAT CARRERS MEDI AMBIENT ENLLUMENAT PÚBLIC CIRCULACIÓ SERVEIS INFORMACIÓ CIUTADANS ACTIVITATS CULTURALS FESTES POPULARS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES SEGURETAT CIUTADANA (BARRI) SEGURETAT CIUTADANA (CIUTAT) GUÀRDIA URBANA SOROLL SERVEIS SOCIALS BICING APARCAMENT %
 27. 27. 26 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats TENDÈNCIAVARIACIÓ 0 = pèssima; 10 = excel.lent 6000Puntuació de la gestiómunicipal en els següents aspectes: P8.1 ELS SERVEIS VALORACIONS DELS SERVEIS EVOLUCIÓ Any actual - any anterior Any actual - mitjana dels 10 anys anteriors Darrer any: 10 anys: < -0,3 < - 0,1 >= -0,3 < 0,1 >= -0,1 < 0,3 >= 0,1 >= 0,3 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 darrer any 10 anys BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,8 7,1 7,0 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 0,0 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 6,2 6,5 6,2 6,2 6,6 6,4 6,3 6,4 - 6,6 6,5 6,2 6,4 6,2 6,3 6,3 6,5 6,1 6,0 6,4 6,7 6,7 6,8 7,0 7,0 7,3 7,4 0,1 0,8 METRO - - 5,9 6,4 6,7 6,9 6,2 6,6 - 6,9 6,6 7,0 7,0 6,8 6,9 7,0 7,0 6,9 6,6 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,1 7,3 0,2 0,4 MERCATS MUNICIPALS - - 6,2 6,7 6,9 6,9 6,5 6,7 - 6,6 6,4 6,5 6,6 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 6,3 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,4 FESTES POPULARS - - - - - - - - - - - 6,5 6,5 6,3 6,4 6,4 6,6 6,5 6,4 6,4 6,6 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 0,1 0,3 ACTIVITATS CULTURALS - - - - - - - - - 6,6 6,4 6,6 6,6 6,3 6,4 6,5 6,6 6,5 6,4 6,5 6,7 6,5 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 0,0 0,3 AUTOBÚS - - 5,6 5,9 6,1 6,3 5,9 6,4 - 6,7 6,6 6,7 6,8 6,5 6,6 6,6 6,7 6,5 6,3 6,3 6,2 6,4 6,4 6,6 6,8 6,6 6,9 0,3 0,4 SERVEIS INFORMACIÓ CIUTADANS - - - - - - - - - 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,7 6,4 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,4 6,6 6,7 0,1 0,3 NETEJA DELS CARRERS 5,9 6,1 5,7 5,6 6,1 5,8 5,5 5,7 - 6,2 6,1 5,9 6,1 5,7 5,9 5,8 5,9 5,4 5,4 5,7 6,0 6,0 6,1 6,4 6,2 6,5 6,7 0,2 0,8 ENLLUMENAT PÚBLIC - - 6,0 6,2 6,5 6,4 6,0 6,2 - - - 6,5 6,6 6,3 6,4 6,3 6,4 6,4 6,3 6,5 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 0,0 0,2 ZONES VERDES - - - - - - - - - 6,2 5,9 6,0 6,0 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,4 5,7 6,0 5,9 6,0 6,1 6,0 6,1 6,3 0,2 0,4 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES - - 5,7 5,9 6,1 6,1 5,8 5,5 - 6,4 6,2 6,2 6,2 5,9 5,9 5,8 6,0 6,0 5,7 5,9 5,9 6,0 6,0 5,9 6,1 6,1 6,3 0,2 0,3 URBANISME 6,3 6,2 6,0 6,2 6,6 6,6 6,2 6,1 - 6,5 6,4 6,4 6,5 6,1 6,2 6,0 6,2 6,0 5,8 5,9 5,9 6,1 6,0 6,3 6,2 6,1 6,2 0,1 0,1 FAÇANES, CONSERVACIÓ EDIFICIS - - - - - - - - - 6,3 6,0 5,6 6,3 6,3 6,5 6,4 6,5 6,3 6,2 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 0,0 -0,2 SERVEIS SOCIALS - - 5,0 5,2 5,6 5,4 5,3 5,6 - 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 5,8 5,9 5,9 5,7 5,8 6,0 6,1 6,1 6,2 5,8 5,9 6,1 0,2 0,1 BICING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,2 5,8 5,8 6,0 6,1 5,9 -0,2 MEDI AMBIENT - - - - - - - - - 3,8 4,9 4,6 4,8 4,6 4,6 4,8 4,9 5,3 4,9 5,0 5,1 5,5 5,7 5,7 5,4 5,6 5,9 0,3 0,6 ASFALTAT CARRERS 5,1 5,1 5,2 5,5 5,3 5,3 6,0 - - 6,0 5,9 6,1 6,5 6,1 6,1 6,2 6,2 5,9 5,8 6,0 6,0 6,1 6,0 6,1 6,0 5,9 5,9 0,0 -0,2 SEGURETAT CIUTADANA (BARRI) - 4,5 4,5 5,1 5,5 5,3 5,3 5,5 - 5,8 5,6 5,7 5,8 5,5 5,4 5,2 5,3 5,5 5,3 5,3 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,6 5,8 0,2 0,5 GUÀRDIA URBANA - - - - - - - - - 5,6 5,5 5,3 5,4 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,7 0,2 0,4 CIRCULACIÓ 4,0 3,4 3,0 3,0 3,5 4,7 5,0 4,8 - 4,6 4,6 4,3 4,3 4,0 4,1 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,0 4,4 4,6 4,6 4,8 5,2 5,4 0,2 1,0 SEGURETAT CIUTADANA (CIUTAT) - 3,9 4,1 4,6 5,0 4,9 4,9 5,2 - 5,5 5,5 5,7 5,7 5,3 4,8 4,6 4,8 5,1 5,0 4,9 4,9 5,2 5,2 4,9 4,8 5,2 5,4 0,2 0,4 SOROLL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,6 4,6 4,8 4,7 5,0 5,2 0,2 APARCAMENT 3,3 2,2 2,7 2,2 2,7 2,5 2,5 2,4 - 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,3 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 3,5 0,1 0,4 N - (1200) (3000) (3000) (3000) (1200) (1200) (1200) - (4000) (4000) (4000) (4000) (4000) (4000) (4000) (4000) (4000) (4000) (4000) (6000) (6013) (6000) (6000) (6000) (6000) (6000) Variació
 28. 28. 27 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Puntuació de la gestiómunicipal en els següents aspectes: VALORACIONS DELS SERVEIS PELS SEUS USUARIS 6000 ELS SERVEIS P8.1 Total Barcelona Usuaris dels serveis % USUARIS 6,7 6,7 6,5 7,8 7,3 7,1 6,9 7,4 7,0 7,0 6,4 3,3 0 2 4 6 8 10 BICING INSTAL.LACIONS ESPORTIVES SERVEIS SOCIALS BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MERCATS MUNICIPALS FESTES POPULARS SERVEIS INFORMACIÓ CIUTADANS METRO AUTOBÚS ACTIVITATS CULTURALS ZONES VERDES APARCAMENT Mitjana VALORACIÓ MITJANA 9,8 26,0 20,6 46,2 66,2 59,0 45,3 74,8 71,8 50,1 74,5 34,4 0 20 40 60 80 100 BICING INSTAL.LACIONS ESPORTIVES SERVEIS SOCIALS BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MERCATS MUNICIPALS FESTES POPULARS SERVEIS INFORMACIÓ CIUTADANS METRO AUTOBÚS ACTIVITATS CULTURALS ZONES VERDES APARCAMENT %
 29. 29. 28 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Percepció d’evolució Ha millorat 34,2 % Està igual 54,8 % Ha empitjorat 9,7 % Valoració Punt. Mitjana 7,4 % Valora 99,7 50 43 38 42 35 59 51 51 40 31 47 49 38 41 66 41 36 34 10 11 17 11 14 17 18 13 19 18 12 11 11 10 10 12 11 10 6,2 6,5 6,2 6,2 6,6 6,4 6,3 6,4 6,6 6,5 6,2 6,4 6,2 6,3 6,3 6,5 6,1 6,0 6,4 6,7 6,7 6,8 7,0 7,0 7,3 7,4 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana% Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES EVOLUCIÓ P8.1/ P8.2 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Evolució 1987-2013 2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana
 30. 30. 29 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats NETEJA DELS CARRERS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 29,5 % Està igual 46,6 % Ha empitjorat 23,0 % Valoració Punt. Mitjana 6,7 % Valora 99,8 49 44 40 42 34 50 43 44 31 25 40 43 34 37 51 31 31 30 15 15 18 13 19 21 23 20 31 31 24 23 25 22 19 26 26 23 5,9 6,1 5,7 5,6 6,1 5,8 5,5 5,7 6,2 6,1 5,9 6,1 5,7 5,9 5,8 5,9 5,4 5,4 5,7 6,0 6,0 6,1 6,4 6,2 6,5 6,7 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 31. 31. 30 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats MEDI AMBIENT EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 19,3 % Està igual 50,8 % Ha empitjorat 23,8 % Valoració Punt. Mitjana 5,9 % Valora 94,1 9 7 6 6 6 6 7 9 21 10 16 17 19 22 28 18 18 19 61 55 55 40 54 54 57 53 32 44 41 39 32 23 23 32 30 243,8 4,9 4,6 4,8 4,6 4,6 4,8 4,9 5,3 4,9 5,0 5,1 5,5 5,7 5,7 5,4 5,6 5,9 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 32. 32. 31 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats SOROLL EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 11,9 % Està igual 54,0 % Ha empitjorat 32,2 % Valoració Punt. Mitjana 5,2 % Valora 97,8 8 7 6 5 5 6 7 10 8 5 7 12 10 12 13 11 13 12 60 53 55 43 54 57 59 53 54 61 57 52 51 47 46 43 38 32 4,6 4,6 4,8 4,7 5,0 5,2 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 33. 33. 32 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats ZONES VERDES EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Percepció d’evolució Ha millorat 26,0 % Està igual 50,0 % Ha empitjorat 21,1 % Valoració General Punt. Mitjana 6,3 % Valora 98,1 Usuaris Punt. Mitjana 6,4 % Usuaris 74,5 56 49 50 56 51 47 45 47 44 28 41 45 34 37 43 33 29 26 13 13 13 9 11 18 20 16 17 25 21 19 21 18 20 20 23 21 6,2 5,9 6,0 6,0 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,4 5,7 6,0 5,9 6,0 6,1 6,0 6,1 6,3 6,1 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 6,4 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 34. 34. 33 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats ENLLUMENAT PÚBLIC EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 19,0 % Està igual 65,1 % Ha empitjorat 14,4 % Valoració Punt. Mitjana 6,7 % Valora 99,1 38 45 40 46 43 41 36 26 46 48 34 36 44 30 26 19 8 5 8 9 11 11 10 10 7 10 10 10 11 12 12 14 6,0 6,2 6,5 6,4 6,0 6,2 6,5 6,6 6,3 6,4 6,3 6,4 6,4 6,3 6,5 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 35. 35. 34 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats URBANISME (NOUS CARRERS,PLACES) EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 24,6 % Està igual 51,4 % Ha empitjorat 17,1 % Valoració Punt. Mitjana 6,2 % Valora 93,1 68 60 64 70 62 60 58 64 50 35 47 53 39 40 50 36 28 25 6 6 7 5 7 10 13 10 14 15 14 12 13 14 13 15 17 17 6,3 6,2 6,0 6,2 6,6 6,6 6,2 6,1 6,5 6,4 6,4 6,5 6,1 6,2 6,0 6,2 6,0 5,8 5,9 5,9 6,1 6,0 6,3 6,2 6,1 6,2 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 36. 36. 35 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats ASFALTAT, CONSERVACIÓ CARRERS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 21,9 % Està igual 44,9 % Ha empitjorat 31,4 % Valoració Punt. Mitjana 5,9 % Valora 99,0 49 49 55 64 53 50 57 59 39 30 47 48 36 36 47 31 26 22 15 13 13 6 10 14 14 12 17 18 13 16 17 18 20 21 28 31 5,1 5,1 5,2 5,5 5,3 5,3 6,0 6,0 5,9 6,1 6,5 6,1 6,1 6,2 6,2 5,9 5,8 6,0 6,0 6,1 6,0 6,1 6,0 5,9 5,9 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 37. 37. 36 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats FAÇANES, CONSERVACIÓ EDIFICIS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 28,8 % Està igual 46,4 % Ha empitjorat 20,7 % Valoració Punt. Mitjana 6,1 % Valora 96,0 60 53 49 67 72 72 70 73 61 52 58 57 47 45 49 38 32 29 9 11 20 6 6 7 7 6 8 8 8 10 11 10 12 14 21 21 6,3 6,0 5,6 6,3 6,3 6,5 6,4 6,5 6,3 6,2 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 38. 38. 37 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats CIRCULACIÓ EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 18,5 % Està igual 46,4 % Ha empitjorat 32,0 % Valoració Punt. Mitjana 5,4 % Valora 97,3 23 18 17 14 10 8 10 11 9 9 13 7 8 11 11 11 18 18 47 46 51 49 57 61 61 55 55 57 55 66 60 53 53 44 38 32 4,0 3,4 3,0 3,0 3,5 4,7 5,0 4,8 4,6 4,6 4,3 4,3 4,0 4,1 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,0 4,4 4,6 4,6 4,8 5,2 5,4 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 39. 39. 38 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats APARCAMENT EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Percepció d’evolució Ha millorat 5,6 % Està igual 26,3 % Ha empitjorat 58,9 % Valoració General Punt. Mitjana 3,5 % Valora 91,5 Usuaris Punt. Mitjana 3,3 % Usuaris 34,4 7 4 5 4 4 4 3 4 8 5 5 6 6 6 7 6 67 72 76 78 80 75 70 74 69 75 72 71 75 63 61 59 3,3 2,2 2,7 2,2 2,7 2,5 2,5 2,4 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,3 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 3,5 2,8 2,9 3,2 3,3 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 40. 40. 39 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats AUTOBÚS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Percepció d’evolució Ha millorat 30,6 % Està igual 45,3 % Ha empitjorat 16,1 % Valoració General Punt. Mitjana 6,9 % Valora 93,1 Usuaris Punt. Mitjana 7,0 % Usuaris 71,8 52 47 48 52 44 50 56 54 44 39 46 43 35 36 40 38 25 31 8 8 9 7 9 8 8 8 10 12 12 15 13 12 10 8 21 16 5,6 5,9 6,1 6,3 5,9 6,4 6,7 6,6 6,7 6,8 6,5 6,6 6,6 6,7 6,5 6,3 6,3 6,2 6,4 6,4 6,6 6,8 6,6 6,9 6,3 6,4 6,5 6,7 6,9 6,7 7,0 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 41. 41. 40 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats METRO EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Percepció d’evolució Ha millorat 28,5 % Està igual 53,1 % Ha empitjorat 10,6 % Valoració General Punt. Mitjana 7,3 % Valora 93,5 Usuaris Punt. Mitjana 7,4 % Usuaris 74,8 61 50 58 56 51 56 60 60 49 44 50 54 45 46 56 48 31 29 6 9 5 5 5 6 5 6 6 9 10 10 8 7 5 8 14 11 5,9 6,4 6,7 6,9 6,2 6,6 6,9 6,6 7,0 7,0 6,8 6,9 7,0 7,0 6,9 6,6 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,1 7,3 6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 7,2 7,4 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 42. 42. 41 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats BICING EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Percepció d’evolució Ha millorat 7,8 % Està igual 26,3 % Ha empitjorat 16,7 % Valoració General Punt. Mitjana 5,9 % Valora 55,4 Usuaris Punt. Mitjana 6,7 % Usuaris 9,8 37 27 24 16 12 812 18 17 12 13 17 6,2 5,8 5,8 6,0 6,1 5,9 6,8 6,0 6,5 7,0 6,9 6,7 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 43. 43. 42 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats GUÀRDIA URBANA EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 12,1 % Està igual 59,6 % Ha empitjorat 18,6 % Valoració Punt. Mitjana 5,7 % Valora 90,9 26 24 21 18 16 24 22 19 18 13 21 18 16 18 17 16 14 12 17 15 18 13 22 26 28 25 26 26 26 23 18 21 22 20 22 19 5,6 5,5 5,3 5,4 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,7 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 44. 44. 43 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats SEGURETAT CIUTADANA CIUTAT EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 12,3 % Està igual 40,1 % Ha empitjorat 44,9 % Valoració Punt. Mitjana 5,4 % Valora 97,9 25 21 24 18 13 12 10 11 14 8 13 17 14 16 14 13 14 12 29 24 21 13 26 42 53 52 44 46 52 42 39 39 50 49 45 45 3,9 4,1 4,6 5,0 4,9 4,9 5,2 5,5 5,5 5,7 5,7 5,3 4,8 4,6 4,8 5,1 5,0 4,9 4,9 5,2 5,2 4,9 4,8 5,2 5,4 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 45. 45. 44 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats SEGURETAT CIUTADANA BARRI EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat Ha empitjorat Mitjana Percepció d’evolució Ha millorat 12,9 % Està igual 49,7 % Ha empitjorat 35,8 % Valoració Punt. Mitjana 5,8 % Valora 99,3 20 16 17 16 15 15 13 36 35 36 42 37 35 36 4,5 4,5 5,1 5,5 5,3 5,3 5,5 5,8 5,6 5,7 5,8 5,5 5,4 5,2 5,3 5,5 5,3 5,3 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,6 5,8 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 46. 46. 45 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Percepció d’evolució Ha millorat 14,0 % Està igual 50,0 % Ha empitjorat 8,2 % Valoració General Punt. Mitjana 6,3 % Valora 73,3 Usuaris Punt. Mitjana 6,7 % Usuaris 26,0 54 42 44 37 39 37 37 36 34 22 29 28 21 23 26 24 16 14 7 8 7 5 7 11 11 8 10 11 10 9 11 9 10 9 9 8 5,7 5,9 6,1 6,1 5,8 5,5 6,4 6,2 6,2 6,2 5,9 5,9 5,8 6,0 6,0 5,7 5,9 5,9 6,0 6,0 5,9 6,1 6,1 6,3 6,2 6,4 6,3 6,2 6,5 6,5 6,7 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 47. 47. 46 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats SERV. INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Percepció d’evolució Ha millorat 17,3 % Està igual 53,8 % Ha empitjorat 7,6 % Valoració General Punt. Mitjana 6,7 % Valora 80,1 Usuaris Punt. Mitjana 6,9 % Usuaris 45,3 56 51 51 47 46 49 52 50 44 34 41 45 27 31 36 25 20 17 6 6 6 4 5 7 8 6 9 9 9 7 8 8 8 8 8 8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,7 6,4 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,4 6,6 6,7 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,8 6,9 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 48. 48. 47 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats SERVEIS SOCIALS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Percepció d’evolució Ha millorat 8,6 % Està igual 26,0 % Ha empitjorat 21,5 % Valoració General Punt. Mitjana 6,1 % Valora 57,3 Usuaris Punt. Mitjana 6,5 % Usuaris 20,6 41 36 32 24 28 32 32 29 27 22 27 30 23 25 28 14 10 9 8 8 7 5 6 9 12 11 13 14 14 10 10 10 12 18 20 22 5,0 5,2 5,6 5,4 5,3 5,6 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 5,8 5,9 5,9 5,7 5,8 6,0 6,1 6,1 6,2 5,8 5,9 6,1 6,3 6,3 6,2 6,4 6,0 6,1 6,5 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 49. 49. 48 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats ACTIVITATS CULTURALS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Percepció d’evolució Ha millorat 16,7 % Està igual 47,9 % Ha empitjorat 13,5 % Valoració General Punt. Mitjana 6,9 % Valora 79,6 Usuaris Punt. Mitjana 7,0 % Usuaris 50,1 58 50 49 46 46 47 53 48 48 39 46 48 29 37 39 29 22 17 6 5 5 3 4 6 6 6 6 6 7 5 7 4 6 8 9 13 6,6 6,4 6,6 6,6 6,3 6,4 6,5 6,6 6,5 6,4 6,5 6,7 6,5 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,7 6,9 6,9 7,1 7,0 7,0 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 50. 50. 49 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats FESTES POPULARS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Percepció d’evolució Ha millorat 14,7 % Està igual 52,7 % Ha empitjorat 17,4 % Valoració General Punt. Mitjana 6,9 % Valora 85,8 Usuaris Punt. Mitjana 7,1 % Usuaris 59,0 47 40 41 36 36 42 45 42 40 35 40 43 29 33 34 23 18 15 8 8 7 4 6 7 7 7 8 8 9 8 9 8 11 16 17 17 6,5 6,5 6,3 6,4 6,4 6,6 6,5 6,4 6,4 6,6 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 51. 51. 50 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats MERCATS MUNICIPALS EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Percepció d’evolució Ha millorat 28,1 % Està igual 47,9 % Ha empitjorat 12,4 % Valoració General Punt. Mitjana 7,0 % Valora 89,1 Usuaris Punt. Mitjana 7,3 % Usuaris 66,2 49 45 46 45 47 44 47 43 39 38 45 50 38 43 53 42 32 28 7 7 8 7 8 14 11 11 12 11 9 9 8 7 8 10 12 12 6,2 6,7 6,9 6,9 6,5 6,7 6,6 6,4 6,5 6,6 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 6,3 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 52. 52. 51 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES EVOLUCIÓ 6000 0 = pèssima; 10 = excel.lent ELS SERVEIS Puntuació de la gestiómunicipal en els següent aspecte: Respecte al següent aspecte, vostè creu que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P8.1/ P8.2 2013 Evolució 1987-2013 Ha millorat He empitjorat Mitjana total Mitjana usuaris Percepció d’evolució Ha millorat 25,9 % Està igual 44,4 % Ha empitjorat 3,6 % Valoració General Punt. Mitjana 7,6 % Valora 75,6 Usuaris Punt. Mitjana 7,8 % Usuaris 46,2 48 52 39 46 53 39 32 26 4 3 4 2 2 4 3 4 6,8 7,1 7,0 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 7,3 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Mitjana%
 53. 53. 52 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Molt/bastant dotada 82,9 Normal 8,5 Poc/gens dotada 7,9 NS / NC 0,7 Quin mitjàde transport utilitzaamb més freqüència per anar a les seves activitatsprincipals? TRANSPORT A LA CIUTAT 6000 ELS SERVEIS P9 MITJÀ DE TRANSPORT USAT AMB MÉS FREQÜÈNCIA VALORACIÓ DE LA DOTACIÓ TRANSPORT PÚBLIC TRANSPORT PÚBLIC 67,5 METRO / FFCC URBÀ 38,8 AUTOBÚS 24,5 BICICLETA (BICING) 2,1 TAXI 1,1 TREN (RENFE / FFCC INTERURBÀ) 0,5 TRAMVIA (TRAM) 0,5 TRANSPORT PRIVAT 19,9 COTXE PARTICULAR 8,9 MOTO / CICLOMOTOR 8,2 BICICLETA (D'ÚS PARTICULAR) 2,9 CAMINANT 12,3 ALTRES 0,3
 54. 54. 53 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats VALORACIÓ DE LA DOTACIÓ TRANSPORT PÚBLIC AL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI 6000 ELS SERVEIS I el seu barri, considera que pel que fa al transport públic està molt, bastant, poc o gens dotat? P10.2 Molt/bastant dotat Normal Poc/gens dotat NS / NC 78,7 85,0 85,1 75,1 82,6 66,3 76,9 66,8 80,2 79,1 85,3 8,3 5,9 7,3 8,3 5,1 11,8 9,0 10,9 9,7 7,7 7,0 12,7 8,7 7,1 16,4 12,3 21,7 13,9 21,7 10,0 13,2 7,5 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 55. 55. 54 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Em sabria dir, més o menys, on està situada la seu del Seu Districte? CONEIXEMENT DE LA SEU DE DISTRICTE ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI P29 Resposta correcta Resposta incorrecta NS / NC 71,6 46,5 46,1 77,1 81,6 66,9 83,4 74,4 89,9 78,7 81,6 9,6 30,6 12,7 10,3 7,2 7,2 4,9 8,1 3,5 13,5 3,8 18,8 22,8 41,2 12,7 11,2 25,9 11,7 17,6 6,6 7,8 14,6 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 56. 56. 55 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Em sabria dir, més o menys, on està l’Oficinad’Atencióal Ciutadà del districte? CONEIXEMENT DE L’OAC ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI P29 Resposta correcta Resposta incorrecta NS / NC 55,1 35,3 42,1 67,2 66,6 47,4 70,1 56,1 75,1 33,2 60,9 11,1 29,0 10,9 4,6 4,1 6,7 5,3 8,0 1,7 44,1 4,7 33,8 35,8 47,0 28,1 29,3 45,9 24,5 35,9 23,1 22,7 34,4 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 57. 57. 56 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats L’últimany ha anat a la Seu del Districte o a l’Oficinad’Atencióal Ciutadà? HA ANAT A LA SEU DE DISTRICTE. VALORACIÓ DE L’ATENCIÓ REBUDA ANÀLISI PER TERRITORI P30 6000 ELS SERVEIS Si Nota mitjana Quina valoració fa de l’atenciórebuda?P31 Valoren els que han anat l'últim any a la Seu del districte o a l‘OAC 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet 2183 7,9 8,0 8,0 7,9 7,6 7,6 8,1 7,9 7,8 7,8 8,1 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) Mitjana%
 58. 58. 57 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats El barri 05
 59. 59. 58 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats En general, vostè creu que en els darrers anys el seu barri ha millorat o ha empitjorat? PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI P16 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS / NC 43,6 41,5 38,0 43,1 38,6 39,1 41,5 48,7 43,6 49,4 49,8 32,1 24,2 37,6 24,2 44,9 42,7 34,5 30,0 24,8 31,9 30,3 21,4 32,3 20,3 30,5 13,8 15,3 20,3 18,4 29,3 15,9 17,2 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 60. 60. 59 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats I de cara al futur, vostè creu que el seu barri millorarà o empitjorarà? PERSPECTIVES DE FUTUR ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI P17 Millorarà Continuarà igual Empitjorarà NS / NC 49,3 53,7 49,9 54,7 39,8 41,1 49,0 51,7 43,7 46,9 54,3 23,6 14,3 25,0 13,8 33,8 34,8 25,1 23,6 20,9 30,7 20,6 19,3 23,4 18,4 23,1 16,5 15,7 19,1 17,6 25,1 13,1 19,5 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 61. 61. 60 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Quin és el seu grau de satisfaccióde viure en aquest barri? SATISFACCIÓ DE VIURE AL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet P18 7,9 7,5 7,9 7,7 8,2 8,1 8,2 7,9 7,5 7,8 7,9 0 2 4 6 8 10 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) Puntuació Mitjana
 62. 62. 61 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Què és el que més li agrada del seu barri? EL QUE MÉS LI AGRADA DEL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI P15 6000 Espontània EL BARRI En negreta el que més li agrada en el conjunt de Barcelona i a cada districte Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí TRANQUIL·LITAT 22,3 3,3 15,9 15,5 34,7 44,3 20,1 37,9 18,5 27,7 15,1 CORDIALITAT, FAMILIARITAT, AMBIENT 18,5 19,7 18,9 21,2 13,2 13,0 28,1 14,4 20,0 18,8 17,5 ZONES VERDES I PARCS 6,5 1,0 1,9 4,5 8,7 4,6 6,0 10,6 13,1 2,9 11,3 BONA SITUACIÓ 5,9 10,8 9,1 6,1 5,4 5,7 7,3 4,8 3,9 2,6 3,7 BONES COMUNICACIONS 5,6 2,1 8,7 7,9 7,2 3,3 1,5 2,2 5,0 7,9 6,0 URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 5,5 0,1 7,8 3,0 7,5 3,3 5,4 1,8 4,9 5,7 10,6 SEMBLA UN POBLE 3,8 1,0 0,3 3,5 2,2 4,9 9,7 3,3 2,1 13,0 2,0 SERVEIS I EQUIPAMENTS 3,4 7,6 5,7 2,3 3,6 2,5 2,6 1,7 3,8 2,2 2,1 ACTIVITAT COMERCIAL 3,1 4,5 4,5 4,5 2,0 3,7 1,7 1,9 1,8 3,5 1,6 ÉS MOLT CÈNTRIC 2,8 9,7 8,9 2,6 1,7 1,0 1,2 0,5 0,0 0,2 0,3 HI HA DE TOT 2,5 2,8 3,6 3,6 3,0 1,1 2,3 1,5 2,0 1,9 2,4 EL MAR / LA PLATJA 1,9 9,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 LA MUNTANYA 1,7 0,1 0,0 2,6 0,4 3,6 0,4 5,3 4,1 0,2 0,0 TRANSPORT PÚBLIC 1,2 0,6 0,9 2,7 0,7 0,0 0,4 0,9 2,4 1,7 0,8 DIVERSITAT / COSMOPOLITA / MULTICULT. 0,8 7,6 0,6 0,5 0,0 0,0 1,3 0,2 0,1 0,1 0,0 MONTJUÏC 0,8 0,3 0,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ALTRES LLOCS CONCRETS 4,5 4,5 5,5 3,8 3,1 2,7 3,3 3,6 4,0 1,3 9,2 ALTRES ASPECTES 2,4 4,2 1,4 1,2 1,3 2,4 3,5 4,1 3,2 1,1 2,3 TOT 3,0 2,8 3,4 2,9 3,3 2,6 3,4 2,3 3,9 3,1 2,6 RES 2,6 4,9 1,5 3,4 1,2 0,9 0,9 1,2 4,8 4,9 2,8 NS / NC 1,5 2,7 1,5 1,9 1,1 0,2 1,0 1,7 2,4 1,3 1,2 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769)
 63. 63. 62 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats EL QUE MÉS LI AGRADA DEL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI 6000 Espontània EL BARRI Què és el que més li agrada del seu barri?P15 (n) PRIMER % SEGON % TERCER % 6000 TRANQUIL·LITAT 22,3 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 18,5 ZONES VERDES I PARCS 6,5 EL RAVAL 185 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 18,9 ÉS MOLT CÈNTRIC 13,5 DIVERSITAT / COSMOPOLITA / MULTICULTURALITAT 12,4 EL GÒTIC 133 BONA SITUACIÓ 16,5 ÉS MOLT CÈNTRIC 14,3 SERVEIS I EQUIPAMENTS 14,3 LA BARCELONETA 133 EL MAR / LA PLATJA 51,1 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 27,8 TOT 4,5 SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 164 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 21,3 BONA SITUACIÓ 18,9 SERVEIS I EQUIPAMENTS 9,8 EL FORT PIENC 154 TRANQUIL·LITAT 15,6 URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 11,7 BONA SITUACIÓ 11,7 LA SAGRADA FAMÍLIA 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 25,3 TRANQUIL·LITAT 13,6 BONES COMUNICACIONS 9,7 LA DRETA DE L'EIXAMPLE 153 URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 16,3 ÉS MOLT CÈNTRIC 15,0 TRANQUIL·LITAT 13,1 L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 15,6 ÉS MOLT CÈNTRIC 13,6 TRANQUIL·LITAT 13,6 LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 TRANQUIL·LITAT 26,0 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 18,8 SERVEIS I EQUIPAMENTS 8,4 SANT ANTONI 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 28,6 BONES COMUNICACIONS 11,7 BONA SITUACIÓ 9,7 EL POBLE SEC I MONTJUÏC 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 16,2 TRANQUIL·LITAT 15,6 MONTJUÏC 12,3 LA MARINA I LA ZONA FRANCA - PORT 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 17,5 TRANQUIL·LITAT 13,6 MONTJUÏC 9,1 LA FONT DE LA GUATLLA, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 153 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 20,3 TRANQUIL·LITAT 13,7 MONTJUÏC 8,5 SANTS I BADAL 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 26,6 TRANQUIL·LITAT 17,5 BONES COMUNICACIONS 12,3 LES CORTS 170 TRANQUIL·LITAT 32,4 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 13,5 BONES COMUNICACIONS 10,6 LA MATERNITAT I SANT RAMON 170 TRANQUIL·LITAT 31,2 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 15,3 URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 11,8 PEDRALBES 70 TRANQUIL·LITAT 51,4 ZONES VERDES I PARCS 17,1 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 7,1 SARRIÀ I LES TRES TORRES 154 TRANQUIL·LITAT 52,6 SEMBLA UN POBLE 11,7 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 9,7 SANT GERVASI - LA BONANOVA I EL PUTGET 154 TRANQUIL·LITAT 48,1 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 11,7 BONA SITUACIÓ 5,8 SANT GERVASI - GALVANY 154 TRANQUIL·LITAT 32,5 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 17,5 BONA SITUACIÓ 7,8 VALLCARCA, EL COLL I LA SALUT 154 TRANQUIL·LITAT 37,0 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 14,3 ZONES VERDES I PARCS 9,7 VILA DE GRÀCIA 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 39,6 SEMBLA UN POBLE 14,9 TRANQUIL·LITAT 12,3 EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 25,3 TRANQUIL·LITAT 14,3 BONA SITUACIÓ 11,0 EL GUINARDÓ 154 TRANQUIL·LITAT 45,5 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 11,7 ZONES VERDES I PARCS 9,1 EL CARMEL I CAN BARÓ 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 20,1 TRANQUIL·LITAT 18,8 ZONES VERDES I PARCS 8,4 ELS BARRIS DE LA VALL D'HEBRON 154 TRANQUIL·LITAT 39,0 ZONES VERDES I PARCS 21,4 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 9,1 HORTA I LA FONT D'EN FARGUES 153 TRANQUIL·LITAT 45,8 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 17,0 SEMBLA UN POBLE 9,2 VILAPICINA, PORTA, EL TURÓ DE LA PEIRA I CAN PEGUERA 180 TRANQUIL·LITAT 20,6 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 18,9 BONES COMUNICACIONS 10,0 LA GUINEUETA, VERDUN I LA PROSPERITAT 170 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 21,8 ZONES VERDES I PARCS 19,4 TRANQUIL·LITAT 15,3 CANYELLES, LES ROQUETES I LA TRINITAT NOVA 165 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 20,0 TRANQUIL·LITAT 18,8 ZONES VERDES I PARCS 14,5 TORRE BARÓ, CIUTAT MERIDIANA I VALLBONA 100 TRANQUIL·LITAT 21,0 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 18,0 RES 18,0 LA TRINITAT VELLA, BARÓ DE VIVER I EL BON PASTOR 165 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 23,6 TRANQUIL·LITAT 17,6 RES 17,0 SANT ANDREU 174 TRANQUIL·LITAT 23,6 SEMBLA UN POBLE 23,0 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 21,3 LA SAGRERA, EL CONGRÉS I NAVAS 175 TRANQUIL·LITAT 34,9 BONES COMUNICACIONS 15,4 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 14,9 EL CLOT I EL CAMP DE L'ARPA 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 22,7 TRANQUIL·LITAT 20,8 BONES COMUNICACIONS 12,3 EL PARC, LA LLACUNA I LA VILA OLÍMPICA 154 EL MAR / LA PLATJA 20,1 ZONES VERDES I PARCS 17,5 TRANQUIL·LITAT 16,9 EL POBLENOU I DIAGONAL MAR 154 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 25,3 EL MAR / LA PLATJA 21,4 TRANQUIL·LITAT 11,7 EL BESÒS, EL MARESME I PROVENÇALS 153 CORDIALITAT DE LA GENT, FAMILIARITAT, AMBIENT 18,3 TRANQUIL·LITAT 14,4 RES 9,2 SANT MARTÍ, LA VERNEDA I LA PAU 154 URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 27,3 ZONES VERDES I PARCS 18,8 TRANQUIL·LITAT 11,0 BARCELONA
 64. 64. 63 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Quin és el problema més greu que té en aquests momentsel seu barri? PROBLEMA MÉS GREU DEL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI P19 6000 Espontània EL BARRI En negreta els problemes més importants per al barri en el conjunt de Barcelona i a cada districte Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí INSEGURETAT 16,6 36,1 11,1 19,4 13,1 9,6 7,3 10,9 26,7 14,4 20,7 SOROLLS 6,4 11,1 10,4 5,3 6,5 8,7 12,2 1,9 2,5 3,0 4,3 NETEJA 5,9 5,9 4,2 6,4 4,9 8,3 6,8 6,9 3,3 4,9 8,1 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 5,1 6,9 4,3 11,1 1,0 0,5 1,0 2,4 11,1 4,4 5,0 APARCAMENT 4,8 0,6 4,9 4,5 5,6 8,4 5,8 5,9 3,4 5,0 3,7 TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNICACIONS 4,8 0,0 2,2 4,3 5,1 13,1 4,6 10,8 1,7 4,0 3,5 COMERÇ 4,5 1,7 7,4 2,8 4,7 4,6 3,4 8,3 2,3 2,7 4,1 EQUIPAMENTS I SERVEIS 3,7 0,3 2,9 3,4 5,7 3,8 5,7 2,9 3,3 6,7 3,4 URBANISME 3,2 1,7 2,9 1,7 2,3 1,2 5,0 9,8 1,7 2,4 2,5 MANTENIMENT 2,9 0,9 2,6 2,9 3,0 4,2 1,4 3,9 2,6 2,2 4,2 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 2,8 2,9 2,0 3,2 2,1 2,3 2,4 1,8 5,4 2,8 3,0 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 2,7 3,0 0,8 2,9 2,1 0,0 0,8 2,9 4,3 3,6 5,6 ZONES VERDES 2,1 0,1 2,9 1,4 1,4 2,4 4,2 1,5 0,8 2,8 2,4 CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 2,1 0,6 3,2 1,8 0,7 6,1 2,8 1,6 0,6 0,9 1,5 PROBLEMES ECONÒMICS 2,1 1,7 1,3 1,1 1,9 3,8 3,7 1,9 2,2 4,3 0,7 POBRESA / INTEGRACIÓ SOCIAL / INDIGENTS 2,0 0,9 3,0 2,7 1,9 0,7 1,1 1,2 2,2 2,9 2,2 OBRES 1,3 0,5 1,2 1,6 0,8 1,4 0,7 0,8 0,0 3,4 1,9 MODEL DE CIUTAT 1,1 0,9 1,4 0,3 0,3 1,6 0,5 1,4 0,5 1,4 1,6 TURISME 1,0 4,6 2,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,2 0,0 0,0 0,9 ALTRES 6,3 8,7 6,6 5,3 8,1 2,6 10,6 5,0 6,2 7,9 5,3 CAP / RES 11,5 7,8 12,6 10,5 17,5 10,8 10,1 12,3 10,9 13,8 10,2 NS / NC 7,2 3,1 9,5 7,7 11,3 5,9 8,2 5,8 8,2 6,5 5,4 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769)
 65. 65. 64 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats PROBLEMA MÉS GREU DEL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI 6000 Espontània EL BARRI Quin és el problema més greu que té en aquests momentsel seu barri? P19 (n) PRIMER % SEGON % TERCER % 6000 INSEGURETAT 16,6 CAP / RES 11,5 NO HO SAP 7,2 EL RAVAL 185 INSEGURETAT 34,1 SOROLLS 10,3 CAP / RES 9,7 EL GÒTIC 133 SOROLLS 24,8 INSEGURETAT 22,6 TURISME 15,0 LA BARCELONETA 133 INSEGURETAT 39,8 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 11,3 SOROLLS 9,8 SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 164 INSEGURETAT 47,0 NETEJA 6,7 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 6,7 EL FORT PIENC 154 CAP / RES 20,1 INSEGURETAT 10,4 NO HO SAP 9,7 LA SAGRADA FAMÍLIA 154 INSEGURETAT 16,9 CAP / RES 13,6 SOROLLS 11,0 LA DRETA DE L'EIXAMPLE 153 SOROLLS 13,1 CAP / RES 11,8 COMERÇ 9,8 L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 NO HO SAP 15,6 INSEGURETAT 12,3 SOROLLS 11,7 LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 CAP / RES 15,6 SOROLLS 13,0 NO HO SAP 13,0 SANT ANTONI 154 INSEGURETAT 13,6 NO HO SAP 10,4 CAP / RES 9,7 EL POBLE SEC I MONTJUÏC 154 INSEGURETAT 24,0 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 16,9 CAP / RES 11,0 LA MARINA I LA ZONA FRANCA - PORT 154 INSEGURETAT 21,4 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 18,8 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 11,0 LA FONT DE LA GUATLLA, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 153 INSEGURETAT 15,7 NO HO SAP 14,4 CAP / RES 11,8 SANTS I BADAL 154 INSEGURETAT 18,2 CAP / RES 11,0 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 9,7 LES CORTS 170 CAP / RES 21,8 INSEGURETAT 13,5 NO HO SAP 11,2 LA MATERNITAT I SANT RAMON 170 NO HO SAP 14,1 INSEGURETAT 11,2 CAP / RES 9,4 PEDRALBES 70 CAP / RES 17,1 COMERÇ 15,7 INSEGURETAT 15,7 SARRIÀ I LES TRES TORRES 154 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 16,2 APARCAMENT 9,7 CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 9,1 SANT GERVASI - LA BONANOVA I EL PUTGET 154 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 12,3 APARCAMENT 11,7 INSEGURETAT 11,0 SANT GERVASI - GALVANY 154 SOROLLS 17,5 CAP / RES 14,3 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 11,0 VALLCARCA, EL COLL I LA SALUT 154 URBANISME 12,3 CAP / RES 9,7 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 9,1 VILA DE GRÀCIA 154 SOROLLS 17,5 NO HO SAP 8,4 INSEGURETAT 7,1 EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 154 CAP / RES 17,5 SOROLLS 13,0 NO HO SAP 10,4 EL GUINARDÓ 154 CAP / RES 20,8 COMERÇ 14,3 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 9,1 EL CARMEL I CAN BARÓ 154 INSEGURETAT 16,2 URBANISME 16,2 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 11,0 ELS BARRIS DE LA VALL D'HEBRON 154 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 13,6 INSEGURETAT 13,6 CAP / RES 11,0 HORTA I LA FONT D'EN FARGUES 153 INSEGURETAT 12,4 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 11,1 MANTENIMENT 6,5 VILAPICINA, PORTA, EL TURÓ DE LA PEIRA I CAN PEGUERA 180 INSEGURETAT 28,3 NO HO SAP 11,7 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 11,1 LA GUINEUETA, VERDUN I LA PROSPERITAT 170 INSEGURETAT 24,1 CAP / RES 13,5 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 9,4 CANYELLES, LES ROQUETES I LA TRINITAT NOVA 165 INSEGURETAT 27,3 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 12,1 CAP / RES 9,7 TORRE BARÓ, CIUTAT MERIDIANA I VALLBONA 100 INSEGURETAT 27,0 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 16,0 CAP / RES 10,0 LA TRINITAT VELLA, BARÓ DE VIVER I EL BON PASTOR 165 INSEGURETAT 29,7 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 12,7 DROGUES 7,9 SANT ANDREU 174 CAP / RES 15,5 APARCAMENT 10,9 NO HO SAP 8,6 LA SAGRERA, EL CONGRÉS I NAVAS 175 CAP / RES 16,0 INSEGURETAT 14,9 EQUIPAMENTS I SERVEIS 8,0 EL CLOT I EL CAMP DE L'ARPA 154 INSEGURETAT 20,1 NETEJA 10,4 NO HO SAP 7,8 EL PARC, LA LLACUNA I LA VILA OLÍMPICA 154 INSEGURETAT 13,6 COMERÇ 12,3 CAP / RES 10,4 EL POBLENOU I DIAGONAL MAR 154 NETEJA 12,3 INSEGURETAT 10,4 TRANSPORTS, INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 8,4 EL BESÒS, EL MARESME I PROVENÇALS 153 INSEGURETAT 30,1 CAP / RES 14,4 PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 9,8 SANT MARTÍ, LA VERNEDA I LA PAU 154 INSEGURETAT 25,3 CAP / RES 11,7 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 9,7 BARCELONA
 66. 66. 65 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Respecte al conjunt de la ciutat de Barcelona, creu que el seu barri és un dels millorso un dels pitjors? EL MEU BARRI RESPECTE A BARCELONA ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI P20 Un dels millors Ni dels millors, ni dels pitjors Un dels pitjors NS / NC 52,9 41,1 60,8 39,8 79,7 86,8 72,6 48,7 31,5 42,5 44,3 40,9 41,1 36,8 49,5 18,5 12,2 24,5 46,4 57,8 50,2 50,4 4,9 15,4 8,9 3,1 9,0 7,2 4,4 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 67. 67. 66 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Si tingués la possibilitati els mitjansper canviar de residència, vostè on aniria a viure? LLOC DE RESIDÈNCIA PREFERIT ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI P21 Al mateix barri Altre barri de Barcelona Altres NS / NC Fora de Barcelona 66,5 59,3 68,0 57,9 78,2 77,7 75,7 63,3 60,6 67,0 65,0 14,8 23,1 14,1 19,1 7,2 9,8 9,9 16,4 13,5 15,8 15,6 17,6 17,0 16,4 22,2 13,4 11,6 13,8 19,7 23,6 16,1 18,2 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 68. 68. 67 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats I exactament a on li agradaria anar a viure? A ON MARXARIA A VIURE ANÀLISI PER TERRITORI Marxarien del seu barri 1995 Espontània EL BARRI P22 Altre barri de la ciutat Resta Àrea Metropolitana BCN Resta Catalunya Resta Espanya Resta província BCN Altre país Altres indrets NS / NC 45,6 57,6 46,2 46,3 35,0 45,8 41,8 45,5 36,4 49,5 46,2 7,2 6,8 6,4 7,8 11,0 4,3 6,3 10,1 10,5 6,6 3,9 14,8 13,3 13,3 13,4 14,8 12,1 23,3 16,7 12,3 18,5 14,6 12,3 6,9 11,2 13,6 15,8 14,5 10,6 10,9 16,3 10,4 13,4 7,4 6,8 7,5 8,5 9,9 9,0 3,2 7,1 9,9 6,0 6,1 5,4 5,3 7,2 4,6 9,3 5,9 4,8 3,9 5,7 6,5 5,7 2,2 7,1 5,2 4,3 6,3 8,6 3,5 5,4 5,3 8,0 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=1995) Ciutat Vella (n=232) Eixample (n=285) Sants- Montjuïc (n=266) Les Corts (n=88) Sarrià- St. Gervasi (n=97) Gràcia (n=112) Horta- Guinardó (n=223) Nou Barris (n=249) Sant Andreu (n=187) Sant Martí (n=256) %
 69. 69. 68 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats 6,2 6,2 6,4 6,1 6,7 6,4 6,4 6,0 5,9 6,3 6,1 0 2 4 6 8 10 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) Puntuació Mitjana I concretament, com qualificariala gestióde l’ajuntamental seu barri? VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL AL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI P23 6000 0 = molt dolenta; 10 = molt bona EL BARRI Aprovat (5 a 10) Suspès (0 a 4) Mitjana 12,9 16,5 8,9 17,7 7,0 9,0 11,0 16,5 17,4 10,7 13,4 79,6 76,7 80,5 75,5 87,3 84,9 79,0 74,3 75,6 81,7 83,2 0 20 40 60 80 100 %
 70. 70. 69 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats En negreta les demandes més importants per al barri en el conjunt de Barcelona i a cada districte Què demanaria a l’Ajuntamentque fes pel seu barri? PRINCIPAL DEMANDA PER AL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI P24 6000 Espontània EL BARRI Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí MILLORAR LA SEGURETAT 14,7 31,9 9,6 15,0 13,5 9,5 9,4 9,3 22,4 13,9 17,9 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,6 4,8 9,4 8,2 12,1 8,8 9,7 6,9 11,6 14,4 10,5 MILLORAR LA NETEJA 9,2 10,7 8,0 12,0 5,9 8,5 11,2 10,4 8,3 6,4 9,9 MILLORAR EL MANTENIMENT 8,7 2,3 8,8 9,1 8,0 9,2 6,8 14,9 7,4 6,6 9,7 AUGMENTAR / MILLORAR ZONES VERDES 6,1 2,3 9,0 5,2 4,1 8,0 9,3 5,4 5,0 5,6 4,7 MILLORAR L'URBANISME 5,5 3,0 6,0 6,2 2,6 3,4 6,2 9,0 3,1 6,3 5,9 AUGMENTAR/ABARATIR L'APARCAMENT 5,2 1,4 6,1 3,4 6,9 6,3 4,3 5,8 6,5 4,9 5,2 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 4,6 0,6 2,1 4,9 4,9 12,8 4,2 8,0 2,6 5,5 2,8 MILLORAR ELS ASPECTES POLÍTICS 3,8 2,1 2,4 5,8 2,5 2,8 5,1 4,2 5,0 4,2 3,6 REDUIR ELS SOROLLS 2,5 5,6 4,1 1,9 1,4 5,4 4,7 0,5 0,5 1,0 1,1 PROMOCIONAR / MILLORAR COMERÇ 2,5 1,6 3,6 0,8 2,3 2,3 2,8 4,7 0,7 2,8 2,4 MILLORAR LA CIRCULACIÓ / EL TRÀNSIT 1,7 0,3 3,1 1,6 1,6 3,8 2,8 0,6 0,2 1,0 1,2 CANVIAR VALORS SOCIALS / PROMOCIONAR CIVISME/EDUCACIÓ 1,6 3,0 1,0 1,7 1,4 1,3 2,1 1,1 3,3 1,3 1,0 AUGMENTAR PRESTACIONS I AJUTS 1,6 2,1 1,4 1,5 0,8 0,9 0,7 1,7 1,6 1,8 2,3 SOLUCIONAR ELS PROBLEMES ECONÒMICS 1,2 1,3 1,2 1,1 0,2 0,6 2,0 0,2 0,8 1,9 2,2 COMBATRE L'ATUR / MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL 1,2 1,5 0,2 1,2 0,2 0,5 0,4 1,1 1,8 1,3 2,8 FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE 1,0 2,8 0,7 0,3 1,2 0,5 1,9 0,6 0,8 1,8 0,9 ALTRES 5,1 9,6 6,3 5,9 4,3 3,1 3,8 3,0 4,7 4,3 5,4 CAP / RES 5,4 6,2 6,8 4,0 7,8 5,5 3,7 6,1 5,5 6,7 3,3 NS / NC 8,8 6,9 10,3 10,3 18,4 6,8 8,8 6,5 8,2 8,2 7,1 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769)
 71. 71. 70 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats PRINCIPAL DEMANDA PER AL BARRI ANÀLISI PER TERRITORI 6000 Espontània EL BARRI Què demanaria a l’Ajuntamentque fes pel seu barri?P24 (n) PRIMER % SEGON % TERCER % 6000 MILLORAR LA SEGURETAT 14,7 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,6 MILLORAR LA NETEJA 9,2 EL RAVAL 185 MILLORAR LA SEGURETAT 29,7 MILLORAR LA NETEJA 11,9 CAP / RES 9,2 EL GÒTIC 133 MILLORAR LA SEGURETAT 32,3 MILLORAR LA NETEJA 9,8 REDUIR ELS SOROLLS 9,0 LA BARCELONETA 133 MILLORAR LA SEGURETAT 24,1 MILLORAR LA NETEJA 11,3 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 8,3 SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 164 MILLORAR LA SEGURETAT 41,5 MILLORAR LA NETEJA 8,5 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 7,3 EL FORT PIENC 154 NO HO SAP 16,9 CAP / RES 13,6 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 11,7 LA SAGRADA FAMÍLIA 154 MILLORAR LA SEGURETAT 14,3 AUGMENTAR / MILLORAR ZONES VERDES 11,7 MILLORAR EL MANTENIMENT 10,4 LA DRETA DE L'EIXAMPLE 153 MILLORAR EL MANTENIMENT 17,0 NO HO SAP 11,1 AUGMENTAR/ABARATIR L'APARCAMENT 8,5 L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 AUGMENTAR / MILLORAR ZONES VERDES 14,9 NO HO SAP 13,0 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 11,7 LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 154 NO HO SAP 11,0 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,7 CAP / RES 9,1 SANT ANTONI 154 MILLORAR LA SEGURETAT 13,0 MILLORAR L'URBANISME 9,7 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,7 EL POBLE SEC I MONTJUÏC 154 MILLORAR LA SEGURETAT 24,0 MILLORAR LA NETEJA 14,3 NO HO SAP 10,4 LA MARINA I LA ZONA FRANCA - PORT 154 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 18,2 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 14,9 MILLORAR LA NETEJA 13,0 LA FONT DE LA GUATLLA, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 153 NO HO SAP 13,1 MILLORAR L'URBANISME 11,8 MILLORAR LA SEGURETAT 11,1 SANTS I BADAL 154 MILLORAR EL MANTENIMENT 16,9 MILLORAR LA SEGURETAT 14,3 MILLORAR LA NETEJA 11,7 LES CORTS 170 NO HO SAP 19,4 MILLORAR LA SEGURETAT 12,4 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 11,8 LA MATERNITAT I SANT RAMON 170 NO HO SAP 20,6 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 17,6 MILLORAR LA SEGURETAT 11,2 PEDRALBES 70 MILLORAR LA SEGURETAT 22,9 CAP / RES 11,4 MILLORAR EL MANTENIMENT 11,4 SARRIÀ I LES TRES TORRES 154 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 11,0 MILLORAR LA SEGURETAT 11,0 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,7 SANT GERVASI - LA BONANOVA I EL PUTGET 154 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 13,0 MILLORAR EL MANTENIMENT 12,3 MILLORAR LA NETEJA 9,7 SANT GERVASI - GALVANY 154 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 14,3 REDUIR ELS SOROLLS 11,0 AUGMENTAR / MILLORAR ZONES VERDES 9,7 VALLCARCA, EL COLL I LA SALUT 154 MILLORAR L'URBANISME 13,6 MILLORAR EL MANTENIMENT 11,0 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 10,4 VILA DE GRÀCIA 154 MILLORAR LA SEGURETAT 13,0 MILLORAR LA NETEJA 12,3 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 12,3 EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 154 MILLORAR LA NETEJA 14,9 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 9,7 MILLORAR LA SEGURETAT 9,7 EL GUINARDÓ 154 MILLORAR EL MANTENIMENT 13,0 MILLORAR LA NETEJA 11,0 CAP / RES 9,7 EL CARMEL I CAN BARÓ 154 MILLORAR LA SEGURETAT 14,3 MILLORAR EL MANTENIMENT 13,0 MILLORAR L'URBANISME 11,7 ELS BARRIS DE LA VALL D'HEBRON 154 MILLORAR EL MANTENIMENT 17,5 MILLORAR LA SEGURETAT 11,0 MILLORAR LA NETEJA 9,7 HORTA I LA FONT D'EN FARGUES 153 MILLORAR EL MANTENIMENT 18,3 MILLORAR LA NETEJA 11,1 MILLORAR L'URBANISME 8,5 VILAPICINA, PORTA, EL TURÓ DE LA PEIRA I CAN PEGUERA 180 MILLORAR LA SEGURETAT 25,6 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 11,7 NO HO SAP 8,3 LA GUINEUETA, VERDUN I LA PROSPERITAT 170 MILLORAR LA SEGURETAT 21,8 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 12,4 NO HO SAP 8,8 CANYELLES, LES ROQUETES I LA TRINITAT NOVA 165 MILLORAR LA SEGURETAT 18,2 MILLORAR LA NETEJA 12,1 MILLORAR EL MANTENIMENT 12,1 TORRE BARÓ, CIUTAT MERIDIANA I VALLBONA 100 MILLORAR LA SEGURETAT 18,0 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 11,0 MILLORAR L'URBANISME 9,0 LA TRINITAT VELLA, BARÓ DE VIVER I EL BON PASTOR 165 MILLORAR LA SEGURETAT 23,6 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 10,3 MILLORAR L'URBANISME 9,7 SANT ANDREU 174 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 14,4 NO HO SAP 9,8 MILLORAR LA SEGURETAT 8,0 LA SAGRERA, EL CONGRÉS I NAVAS 175 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 16,0 MILLORAR LA SEGURETAT 15,4 CAP / RES 10,9 EL CLOT I EL CAMP DE L'ARPA 154 MILLORAR LA SEGURETAT 15,6 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 12,3 MILLORAR EL MANTENIMENT 11,7 EL PARC, LA LLACUNA I LA VILA OLÍMPICA 154 MILLORAR LA SEGURETAT 15,6 PROMOCIONAR / MILLORAR COMERÇ 10,4 MILLORAR LA NETEJA 9,7 EL POBLENOU I DIAGONAL MAR 154 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 13,6 MILLORAR TRANSPORTS, INFRAESTR. I COMUNIC. 10,4 MILLORAR EL MANTENIMENT 10,4 EL BESÒS, EL MARESME I PROVENÇALS 153 MILLORAR LA SEGURETAT 27,5 NO HO SAP 13,1 MILLORAR LA NETEJA 11,8 SANT MARTÍ, LA VERNEDA I LA PAU 154 MILLORAR LA SEGURETAT 23,4 AUGMENTAR/MILLORAR EQUIPAMENTS I SERVEIS 10,4 MILLORAR EL MANTENIMENT 10,4 BARCELONA
 72. 72. 71 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Coneix vostè el consell de barri, òrgan territorial de participació? Hi participa? CONEIXEMENT I PARTICIPACIÓ CONSELL DE BARRI ANÀLISI PER TERRITORI 6000 EL BARRI P25 Hi participa Coneix, no participa No coneix / No contesta 3,0 4,0 3,5 4,3 4,7 2,8 3,9 16,9 12,3 16,7 16,2 17,1 16,9 22,2 14,4 16,7 18,7 17,5 80,2 86,3 81,6 79,8 81,4 79,6 73,6 81,0 80,4 77,4 80,4 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=6000) Ciutat Vella (n=615) Eixample (n=923) Sants- Montjuïc (n=615) Les Corts (n=410) Sarrià- St. Gervasi (n=462) Gràcia (n=462) Horta- Guinardó (n=615) Nou Barris (n=615) Sant Andreu (n=514) Sant Martí (n=769) %
 73. 73. 72 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Creu que és una bona iniciativa? VALORACIÓ CONSELL DE BARRI ANÀLISI PER TERRITORI Entrevistats que coneixen el Consell de barri 1086 EL BARRI P26 77,9 70,9 81,1 81,1 83,1 81,6 73,6 78,9 64,8 86,0 75,9 9,2 8,2 5,7 5,5 9,4 6,3 10,2 14,0 12,9 5,2 14,4 12,9 20,9 13,2 13,4 7,5 12,1 16,2 7,2 22,3 8,8 9,7 0 20 40 60 80 100 Total BCN (N=1200) Ciutat Vella (n=92) Eixample (n=171) Sants- Montjuïc (n=123) Les Corts (n=77) Sarrià- St. Gervasi (n=95) Gràcia (n=126) Horta- Guinardó (n=124) Nou Barris (n=135) Sant Andreu (n=112) Sant Martí (n=145) % És una bona iniciativa No és una bona iniciativa NS / NC
 74. 74. 73 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats 42,7 20,5 8,9 5,7 5,3 4,8 4,6 4,2 1,3 0,7 0,5 0,7 0 10 20 30 40 50 ESPAI DE PARTICIPACIÓ DELS VEÏNS FER CONÈIXER PROBLEMES I NECESSITATS BARRI PROXIMITAT AMB INSTITUCIONS / POLÍTICS ÉS BO PEL BARRI (ES FAN COSES, MILLORES) COMUNITAT / COL.LABORACIÓ ENTRE VEÏNS APORTAR IDEES NOVES, INNOVAR INFLUIR EN DECISIONS QUE AFECTEN BARRI OBTENIR INFORMACIÓ SOBRE EL BARRI VALOREN BÉ INICIATIVA, NO HO VEUEN SUFICIENT ÉS DEMOCRÀTIC ALTRES NO HO SAP % Per què creu que és una bona iniciativa? Per què creu que no és una bona iniciativa?Creuen que el consell de barri és una bona iniciativa 934 Espontània P27 Creuen que el consell de barri NO és una bona iniciativa 110 Espontània VALORACIÓ CONSELL DE BARRI EL BARRI ÉS UNA BONA INICIATIVA PERQUÈ ... NO ÉS UNA BONA INICIATIVA PERQUÈ ... P27 35,9 21,9 20,2 13,6 2,6 1,5 4,5 0 10 20 30 40 NO SERVEIX PER A RES / NO FA RES NOMÉS ÉS PER QUEDAR BÉ / NO ESCOLTEN NO FUNCIONA / NO ESTÀ BEN PORTAT ESTÀ MASSA POLITIZAT ÉS INSUFICIENT FALTA INFORMACIÓ ALTRES %
 75. 75. 74 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Annex Perfil dels barcelonis per districte 06
 76. 76. 75 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (1/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí HOME 46,6 52,6 45,2 47,6 45,6 45,1 44,8 46,2 46,4 46,4 47,6 DONA 53,4 47,4 54,8 52,4 54,4 54,9 55,2 53,8 53,6 53,6 52,4 DE 18 A 24 ANYS 7,0 7,4 6,6 6,9 7,9 8,8 6,1 6,8 7,1 6,8 6,9 DE 25 A 34 ANYS 17,2 25,6 18,1 18,6 15,8 14,6 19,1 15,1 15,0 15,6 16,4 DE 35 A 44 ANYS 19,5 24,0 18,8 20,0 16,2 17,5 20,4 19,3 19,1 19,5 20,4 DE 45 A 54 ANYS 16,4 15,2 15,8 16,7 15,2 17,6 15,4 16,5 16,4 16,8 17,6 DE 55 A 64 ANYS 13,6 9,9 14,2 13,8 16,2 13,8 13,4 13,5 12,5 15,0 13,2 65 ANYS I MÉS 26,3 17,9 26,6 24,0 28,8 27,7 25,6 28,9 29,8 26,4 25,6 EDAT (MITJANA) 50,1 45,6 50,1 49,5 51,8 51,5 49,8 51,0 51,1 50,9 49,9 ESPANYOLA 82,5 55,8 81,0 79,9 88,5 88,0 83,4 86,8 84,9 87,9 84,5 UNIÓ EUROPEA 4,2 9,9 5,2 3,5 3,2 6,2 7,4 2,4 1,8 1,2 3,7 ALTRES 13,2 34,3 13,8 16,5 8,3 5,8 9,2 10,9 13,3 10,9 11,9 MENYS DE PRIMARIS 4,0 5,9 2,0 3,6 2,4 0,8 3,3 5,7 7,7 4,1 4,9 PRIMARIS 25,0 30,7 16,3 25,4 18,1 12,4 17,7 31,0 41,2 29,7 27,3 SECUNDARIS 35,8 32,9 33,3 38,5 36,4 33,3 34,4 37,5 35,2 39,7 36,6 UNIVERSITARIS 34,8 30,2 47,8 32,0 42,6 52,8 44,5 25,7 15,7 26,5 31,0 NS / NC 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 TREBALLA PER COMPTE PROPI 10,5 12,5 12,5 9,8 12,7 19,0 11,9 9,5 5,1 6,1 8,7 TREBALLA PER COMPTE D'ALTRI 36,9 38,5 38,1 39,5 30,9 31,8 37,7 37,0 36,1 38,1 37,4 JUBILAT/ADA / PENSIONISTA 30,0 24,2 29,7 26,7 32,3 28,4 29,1 32,7 33,0 31,0 31,6 ATURAT/ADA / BUSCA FEINA 10,2 13,3 7,6 11,9 7,9 5,7 8,7 9,7 13,5 12,6 11,6 TASQUES DE LA LLAR (NO 6,3 5,4 5,0 7,0 7,3 6,5 5,9 6,0 7,7 7,4 5,8 ESTUDIANT 6,0 6,1 7,1 5,1 8,9 8,6 6,5 5,0 4,7 4,7 4,8 NO CONTESTA 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 % TREBALLA A BCN 37,9 44,7 41,2 38,6 34,5 41,5 42,4 36,2 31,6 31,8 36,7 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) GÈNERE EDAT NACIONALITAT ESTUDIS SITUACIÓ LABORAL
 77. 77. 76 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (2/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí BARCELONA CIUTAT 46,1 25,9 46,0 44,5 46,9 58,7 47,3 49,7 43,0 49,3 45,7 RESTA DE CATALUNYA 9,9 6,3 13,0 9,7 14,9 9,5 12,8 8,6 6,5 7,4 9,7 RESTA D’ESPANYA 20,9 17,2 16,1 19,1 20,7 14,3 18,3 23,9 28,7 26,3 23,7 ESTRANGER 23,1 50,7 24,8 26,7 17,2 17,4 21,6 17,8 21,7 17,1 20,9 NO CONTESTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTS DOS A CATALUNYA 28,4 15,9 34,4 25,7 35,0 44,3 34,3 26,7 17,2 26,2 25,0 TOTS DOS FORA DE CATALUNYA 56,3 76,1 48,9 57,2 47,3 37,9 50,1 59,9 72,2 58,4 57,8 UN A CATALUNYA I L'ALTRE FORA 15,0 7,6 16,2 17,0 17,4 17,9 15,6 13,2 10,6 15,2 16,6 NO CONTESTA 0,2 0,4 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 6 MESOS A 2 ANYS 4,7 8,1 7,0 4,5 5,1 5,3 6,7 1,7 2,2 4,0 3,5 +2 ANYS A 5 ANYS 6,2 11,9 7,9 7,0 5,7 4,1 6,8 5,1 3,7 3,9 6,1 +5 ANYS A 10 ANYS 10,6 18,7 11,8 12,7 9,2 7,1 9,6 9,2 8,7 8,1 10,9 +10 ANYS 36,2 38,4 32,0 33,8 37,6 31,7 33,6 38,4 44,8 36,6 37,4 SEMPRE 42,3 22,9 41,3 42,0 42,4 51,9 43,2 45,5 40,6 47,3 42,1 CATALÀ 42,7 22,1 52,5 40,9 51,4 53,8 55,6 43,6 24,2 42,1 38,4 CASTELLÀ 52,8 60,6 42,8 53,9 46,9 43,8 40,4 54,5 72,7 55,4 56,9 ALTRES 4,5 17,4 4,7 5,2 1,7 2,4 4,0 1,9 3,0 2,5 4,6 % ENTÉN 94,0 83,8 93,6 93,2 95,7 98,9 96,1 95,9 91,5 95,9 94,1 % PARLA 75,2 51,9 76,6 73,9 82,7 86,7 83,0 75,4 68,1 78,0 74,5 % ESCRIU 55,6 33,1 61,1 54,9 63,1 67,9 64,1 56,1 44,1 53,2 54,5 % ENTÉN 48,5 57,4 57,3 49,2 56,9 66,2 54,8 42,1 25,4 36,4 45,2 % PARLA 40,0 50,8 50,4 37,9 47,5 58,1 47,1 32,9 18,9 28,1 35,2 % ESCRIU 36,4 44,3 46,5 34,9 43,3 53,5 43,8 29,9 16,2 25,6 31,3 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) LLOC DE NAIXEMENT LLOC DE NAIXEMENT PARES TEMPS VIVINT A BCN LLENGUA HABITUAL CATALÀ ANGLÈS
 78. 78. 77 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (3/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí CATÒLIC PRACTICANT 14,8 11,8 15,5 13,9 17,8 22,0 14,7 11,7 16,8 14,6 11,7 CATÒLIC NO PRACTICANT 38,5 32,4 33,9 35,6 39,8 39,9 35,7 42,3 46,0 38,4 41,2 ALTRES CONFESSIONS CRISTIANES 3,8 5,1 3,2 3,8 2,6 2,0 2,6 4,0 6,3 4,4 4,1 MUSULMÀ 3,1 16,8 1,9 4,9 0,0 0,0 0,7 1,9 2,8 2,3 2,5 RELIGIONS ORIENTALS 1,4 2,5 1,6 1,5 0,3 0,4 2,1 1,6 0,4 2,1 1,3 NO CREIENT 36,4 29,4 41,3 36,9 35,7 34,1 42,9 35,8 27,3 36,8 38,1 ALTRES 0,7 0,6 0,8 2,6 0,7 0,2 0,2 1,0 0,0 0,4 0,1 NS / NC 1,3 1,4 1,8 0,8 3,0 1,4 1,0 1,7 0,5 1,1 1,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,4 3,6 2,9 2,9 3,1 2,8 2,9 3,5 3,1 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,1 3,4 3,4 CiU 16,7 9,5 18,5 13,4 23,3 31,7 19,5 14,7 11,2 14,2 15,0 PSC (PSOE) 8,2 6,8 5,8 9,8 7,8 5,3 7,1 8,3 11,9 9,9 9,3 PP 2,8 3,0 2,2 2,0 3,3 5,2 2,0 2,9 4,6 2,9 1,6 ICV / EUiA / E 6,3 4,6 7,1 7,5 2,9 5,7 6,3 7,7 5,2 6,9 6,3 ERC / DCat / RCat 7,1 3,7 7,9 7,7 6,1 3,3 8,7 7,4 4,5 9,7 9,2 EN BLANC / NUL 1,2 0,4 0,8 1,3 0,2 1,1 1,7 1,3 1,9 1,6 1,1 ALTRES 3,5 2,0 3,3 3,6 3,6 3,4 4,2 4,0 2,9 2,6 4,3 NO VA VOTAR 17,1 14,6 16,2 17,7 16,0 16,4 15,3 16,7 21,2 17,4 17,4 NO PODIA VOTAR 18,2 43,4 19,3 20,2 13,8 14,0 16,0 14,8 16,1 14,8 15,3 NO ESTAVA EMPADRONAT BCN 2,3 1,7 4,0 1,7 1,9 1,6 3,0 1,5 2,2 2,3 1,8 NS / NR/ NC 16,5 10,2 14,8 15,0 21,1 12,3 16,2 20,8 18,4 17,6 18,6 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) IDEOLOGIA (D'1: ESQUERRA A 7: DRETA) PERTINENÇA (D'1: ESPANYOL A 5: CATALÀ) RECORD VOT MUNICIPALS 2011 RELIGIÓ
 79. 79. 78 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (4/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí % LLEGEIX PREMSA DIÀRIAMENT 53,4 45,5 57,7 51,0 61,3 70,4 54,1 51,6 39,8 48,7 54,7 LA VANGUARDIA 51,5 42,1 59,4 46,4 63,8 72,9 50,4 46,6 39,9 44,8 47,0 EL PERIÓDICO 34,8 28,3 34,3 38,1 32,7 22,0 31,9 41,6 39,2 39,6 35,5 EL PAIS 20,4 22,5 24,5 19,2 19,5 27,1 26,0 16,1 11,5 17,9 18,6 EL PUNT AVUI 4,6 1,9 6,2 3,8 3,7 5,5 6,9 5,6 2,5 4,8 3,6 ARA 7,9 4,6 12,6 6,4 6,6 9,5 12,4 7,2 2,2 6,3 7,1 EL MUNDO / ABC / LA RAZÓN 4,8 4,4 4,9 3,6 6,2 6,0 4,2 4,4 5,1 4,7 4,6 UN DIARI ESPORTIU 12,5 15,2 9,0 15,2 10,5 7,7 5,8 13,6 20,5 14,7 13,7 UN DIARI GRATUÏT 21,1 26,3 12,4 21,1 13,8 7,8 15,7 26,2 36,2 25,8 27,6 ALTRES 9,8 14,4 10,6 11,4 7,8 12,6 13,7 6,7 5,5 6,9 9,3 NS / NC 1,0 0,9 0,5 2,7 0,8 0,3 0,4 0,9 0,8 0,7 1,3 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) PREMSA QUE LLEGEIX (BASE LLEGEIXEN. MULT.)
 80. 80. 79 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (5/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí LA 1 32,5 33,9 29,9 32,7 37,1 30,5 27,0 33,1 38,2 31,7 33,4 LA 2 11,1 9,9 13,1 9,9 12,8 13,3 10,0 11,1 10,0 10,8 9,6 TV3 / CANAL 3-24 55,3 37,1 60,2 52,0 62,9 65,5 63,2 55,7 42,6 58,6 54,0 CANAL 33 / CANAL SÚPER 3 9,5 5,0 12,6 9,2 9,8 14,6 13,9 7,0 5,3 7,8 8,6 ANTENA 3 27,9 31,0 21,8 30,2 25,0 19,8 22,3 28,3 42,8 29,3 28,6 TELE 5 25,8 26,4 19,1 30,1 19,3 13,1 17,0 28,9 39,0 29,2 30,9 CUATRO 14,1 18,2 12,5 13,8 13,9 12,6 12,0 14,4 16,2 14,3 14,4 LA SEXTA 22,0 19,0 24,6 21,7 25,1 20,2 20,4 20,8 20,0 28,2 19,6 BARCELONA TV / 8TV 15,3 8,5 15,3 15,7 15,3 20,1 19,6 16,1 8,7 17,3 15,9 ALTRES 31,2 30,8 32,0 33,0 33,5 26,4 26,0 31,5 35,4 27,8 32,9 NO MIRA TV 3,9 6,1 4,5 3,6 3,3 4,4 5,6 3,8 2,6 2,8 3,2 NO TÉ TV 1,7 4,6 2,4 1,4 0,0 2,5 3,5 0,8 0,3 1,2 0,8 NS / NC 0,6 1,4 0,2 0,7 0,9 0,5 0,7 0,6 0,6 0,0 0,6 94,3 94,0 95,1 93,8 95,0 94,7 95,1 92,8 94,6 92,4 94,8 73,8 71,1 80,2 74,5 78,2 79,9 77,2 70,5 62,9 71,4 71,6 68,5 63,9 75,5 68,8 74,8 76,2 72,8 66,3 55,2 65,7 66,1 45,1 50,0 49,6 45,7 46,4 48,0 44,6 42,4 35,4 42,5 45,9 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) CANAL TV QUE MIRA (MULT.) % TELÈFON MÒBIL % ÚS INTERNET <30 DIES % ÚS E-CORREU <30 DIES % PARTICIPA EN XARXES SOCIALS
 81. 81. 80 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (6/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí HOME 60,9 58,3 56,5 59,7 66,3 61,3 59,6 62,5 62,7 60,6 64,4 DONA 39,1 41,7 43,5 40,3 33,7 38,7 40,4 37,5 37,3 39,4 35,6 DE 18 A 24 ANYS 1,7 2,2 1,5 1,8 2,1 2,1 1,2 1,9 1,4 0,9 2,5 DE 25 A 34 ANYS 14,5 24,3 16,6 15,7 11,9 11,1 16,4 12,1 12,0 13,3 12,7 DE 35 A 44 ANYS 19,9 23,0 18,4 21,7 14,9 17,7 21,4 20,7 20,4 17,3 21,4 DE 45 A 54 ANYS 20,2 18,6 19,8 21,6 19,7 21,2 18,5 19,9 19,9 21,4 20,2 DE 55 A 64 ANYS 15,9 13,4 15,5 14,7 20,8 17,5 15,2 16,8 13,9 16,9 16,0 65 ANYS I MÉS 27,9 18,4 28,2 24,6 30,7 30,4 27,3 28,7 32,3 30,1 27,3 MENYS QUE PRIMARIS 3,9 6,0 1,7 3,6 2,4 0,5 3,2 5,4 7,5 3,7 5,1 PRIMARIS 23,6 30,3 15,0 24,1 18,1 10,5 16,3 30,6 37,6 27,1 26,6 SECUNDARIS 33,6 31,2 31,5 37,3 29,8 25,7 30,2 35,9 35,0 39,5 35,4 UNIVERSITARIS 38,0 30,5 50,9 34,2 48,8 62,5 48,9 27,9 17,6 29,4 32,5 NS / NC 0,9 2,0 0,9 0,7 0,9 0,9 1,5 0,2 2,4 0,3 0,4 TREBALLA PER COMPTE PROPI 12,8 15,0 13,9 10,5 16,1 23,4 15,7 12,2 7,4 9,3 9,8 TREBALLA PER COMPTE D'ALTRI 47,5 47,9 48,3 53,8 39,8 38,3 45,4 46,8 48,3 49,7 49,1 JUBILAT/ADA / PENSIONISTA 32,4 24,7 31,8 28,2 36,4 32,0 31,3 34,8 36,0 34,2 33,8 ATURAT/ADA / BUSCA FEINA 5,0 9,5 3,5 4,8 4,0 2,4 4,1 4,8 6,9 6,4 5,5 TASQUES DE LA LLAR (NO REMUNERADES) 0,8 0,6 0,7 0,9 1,2 1,8 1,6 0,6 0,8 0,4 0,1 ESTUDIANT 1,1 1,9 1,4 1,4 2,3 2,0 0,5 0,4 0,0 0,0 1,4 NO CONTESTA 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 1,5 0,4 0,6 0,0 0,2 46,2 55,3 48,5 48,2 40,8 46,8 49,7 45,0 39,9 41,6 45,4 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) SITUACIÓ LABORAL MEMBRE LLAR AMB +INGRESSOS % MEMBRE LLAR AMB + INGRESSOS TREBALLA A BCN ESTUDIS MEMBRE LLAR AMB +INGRESSOS SEXE MEMBRE LLAR AMB +INGRESSOS EDAT MEMBRE LLAR AMB +INGRESSOS
 82. 82. 81 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (7/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí PERSONA SOLA 14,8 17,1 16,3 14,1 16,9 19,1 15,1 14,6 10,1 12,0 14,6 PARELLA SOLA 26,3 19,9 29,2 26,3 24,9 21,4 28,1 28,5 24,2 25,4 29,0 PARELLA AMB FILLS 35,4 29,8 28,5 37,5 38,3 37,1 31,2 36,0 43,8 41,9 34,4 MONO-PARENTAL AMB FILLS 11,6 8,6 11,5 9,2 11,3 12,8 14,8 12,4 13,5 11,9 10,9 ALTRES FAMÍLIA 5,6 13,1 5,6 7,5 2,9 2,8 3,1 5,1 6,1 4,2 5,4 ALTRES SITUACIONS 6,1 11,6 8,8 5,5 5,6 6,7 7,7 3,4 2,4 4,7 5,7 BASE INDIVIDUS 2,7 3,0 2,6 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 3,0 2,8 2,7 BASE LLARS 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 2,3 2,1 BASE INDIVIDUS 1,2 1,4 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 BASE LLARS 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 % TELÈFON FIX A CASA 86,5 68,9 89,0 82,3 91,4 93,1 91,3 87,5 84,8 90,0 85,2 % ORDINADOR A CASA 81,5 75,8 86,8 80,0 83,6 86,4 86,5 80,1 73,9 82,5 78,2 % INTERNET A CASA 76,9 67,2 83,9 77,6 82,0 83,5 82,6 73,1 65,7 77,8 74,1 % AMB ASSECADORA A CASA 24,0 19,2 24,2 21,0 35,8 37,8 22,2 24,0 17,1 19,9 24,5 % AMB RENTAPLATS A CASA 45,7 20,8 48,6 34,7 58,5 68,3 49,1 44,9 37,9 53,0 44,0 % AMB SEGONA RESIDÈNCIA 23,1 11,8 29,0 17,6 31,2 40,6 21,6 20,7 19,7 20,4 18,9 % AMB MÚTUA MEDICA PRIVADA 36,3 16,9 47,1 30,8 49,7 68,8 43,6 28,0 19,3 32,4 29,0 % AMB GOS O GOSSOS A CASA 15,0 14,5 12,2 13,2 11,9 16,0 14,4 20,3 17,0 15,9 14,8 % COTXE A CASA 57,4 25,2 53,7 52,5 68,9 67,5 54,6 61,5 62,2 63,5 61,2 NOMBRE DE COTXES A CASA (BASE TENEN) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 BASE INDIVIDUS 78,3 66,6 85,8 72,1 86,1 100,0 76,3 74,3 69,4 76,1 76,1 BASE LLARS 75,7 63,7 82,7 68,2 83,5 94,5 74,0 72,0 68,6 73,8 74,1 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) TIPUS DE LLAR NOMBRE DE PERSONES VIUEN AL DOMICILI NOMBRE DE PERSONES TREBALLEN DEL DOMICILI M2 SUPERFÍCIE LLAR
 83. 83. 82 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats RESUM PER DISTRICTE (8/8) ANNEX Total Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants- Montjuïc Les Corts Sarrià- St. Gervasi Gràcia Horta- Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí BASE INDIVIDUS 1818,6 1311,1 2017,9 1722,8 2193,4 2456,8 1857,0 1644,5 1490,7 1806,3 1835,7 BASE LLARS 1650,6 1215,3 1828,8 1558,0 1938,0 2141,5 1703,4 1501,1 1371,3 1620,5 1660,2 HA MILLORAT 5,7 6,3 6,9 6,4 4,8 6,4 5,6 5,1 3,6 5,0 5,7 ESTÀ IGUAL 25,4 28,9 26,2 25,1 24,9 27,6 25,6 25,0 23,0 22,8 25,3 HA EMPITJORAT 68,5 64,3 66,6 68,2 68,8 65,3 68,2 69,6 72,9 71,8 68,8 NS / NC 0,5 0,5 0,3 0,3 1,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 MITJANA-ALTA / ALTA 5,8 4,0 6,9 2,0 10,8 22,9 7,7 3,3 1,7 1,3 3,1 MITJANA 52,9 50,6 59,1 47,9 59,7 61,5 60,3 53,2 42,5 53,7 45,6 MITJANA-BAIXA / BAIXA 38,2 38,2 30,7 47,9 25,7 13,5 28,5 41,5 52,7 41,6 48,7 NS / NC 3,1 7,2 3,3 2,2 3,8 2,1 3,5 2,0 3,1 3,3 2,6 ALT 8,9 8,7 10,4 5,4 14,9 21,6 12,9 6,3 4,4 4,9 5,9 MITJÀ 66,2 58,0 74,6 69,6 66,1 68,5 68,9 63,9 53,9 66,8 64,8 BAIX 24,8 33,3 14,9 24,9 19,0 9,9 18,2 29,9 41,7 28,3 29,3 N (6000) (615) (923) (615) (410) (462) (462) (615) (615) (514) (769) EVO. ECONOMIA FAMILIAR CLASSE SOCIAL SUBJECTIVA NIVELL SOCIOECONÒMIC INGRESSOS MENSUALS
 84. 84. 83 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Qüestionari 07
 85. 85. 84 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats QÜESTIONARI
 86. 86. 85 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats QÜESTIONARI
 87. 87. 86 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats QÜESTIONARI
 88. 88. 87 Enquesta de Serveis Municipals 2013 Resum de Resultats Aquests estudis sociològics permeten determinar les prioritats de la població, conèixer la realitat social, saber com es valora l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar l’opinió sobre l’actuació política municipal. Investigació de Comunicació Pla d’Estudis Sociològics Sèrie d’Avaluació Contínua Enquestes de Sistemes de Qualitat Estudis Ad-Hoc ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ

×