Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baròmetre semestral de Barcelona - juny 2018

7,374 views

Published on

Presentació dels resultats del Baròmetre semestral de Barcelona, el primer semestre de 2018. El treball de camp
s’ha dut a terme entre els dies 4 i 14 de juny i ha consistit en 800 entrevistes telefòniques a barcelonins i barcelonines de 18 i més anys empadronats i amb nacionalitat espanyola o d’algun altre país amb dret a vot a les municipals.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Baròmetre semestral de Barcelona - juny 2018

 1. 1. Baròmetre semestral de Barcelona Juny 2018 Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió: r18018 Resum de Resultats
 2. 2. 1 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Protegim el Medi Ambient. No imprimiu aquest document si no és necessari. Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni en cap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright. Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió Departament d’Estudis d’Opinió - Gabinet Tècnic de Programació Oficina Municipal de Dades C/ Avinyó, 32, 2a planta Tel. 934 027 918 08002 Barcelona r18018 BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS JUNY 2018
 3. 3. 2 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió ÍNDEX 003 004 006 011 015 020 023 FITXA TÈCNICA PRESENTACIÓ IMATGE DE LA CIUTAT GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL ESTAT DE L’ECONOMIA TEMA D’ACTUALITAT PERFIL DELS ENTREVISTATS
 4. 4. 3 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió FITXA TÈCNICA ÀMBIT Municipi de Barcelona UNIVERS Població empadronada a Barcelona de 18 anys i més de nacionalitat espanyola i d’altres nacionalitats amb dret a vot a les eleccions municipals. GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 800 entrevistes. METODOLOGIA Entrevista telefònica realitzada amb suport informàtic (CATI). PROCEDIMENT DE MOSTREIG Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han format per l’encreuament del territori (zona 1= Ciutat Vella, Sants – Montjuïc i Nou Barris; zona 2 = Eixample, Les Corts i Sarrià - Sant Gervasi; zona 3 = Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí) amb el sexe i amb l’edat dels ciutadans (l’edat es divideix en sis categories: de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 i de 65 anys i més). S’han aplicat quotes per a cadascun dels estrats. I a més s’ha establert una quota marginal per a persones en situació d’atur. AFIXACIÓ Proporcional a la població segons el padró municipal d’habitants. PONDERACIÓ En funció de la població objectiu real en cadascun dels estrats definits a la mostra per tal d’obtenir els resultats del conjunt de la ciutat. ERROR MOSTRAL Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P = Q, l’error és de ±3,5% per al conjunt de la mostra. DATA DE REALITZACIÓ Del 4 al 14 de juny de 2018. EMPRESA TREBALL DE CAMP ODEC S.A ORGANISME PROMOTOR Oficina Municipal de Dades
 5. 5. 4 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Presentem els resultats del Baròmetre del mes de juny de 2018. El treball de camp s’ha dut a terme entre els dies 4 i 14 de juny i ha consistit en 800 entrevistes telefòniques a barcelonins i barcelonines de 18 i més anys empadronats i amb nacionalitat espanyola o d’algun altre país amb dret a vot a les municipals. El Baròmetre és l’única enquesta municipal que recull preguntes de caire polític com ara la intenció de vot a les eleccions municipals i la valoració dels líders polítics. La seva realització és semestral i està recollida en el Pla d’Estudis Sociològics. El qüestionari consta de dos mòduls de preguntes: per una banda, les preguntes fixes recullen informació referent a l’evolució de la ciutat i les seves problemàtiques, els líders polítics i la gestió municipal, així com sobre l’estat de l’economia familiar, de la ciutat i del país. La llarga trajectòria de l’enquesta aporta una sòlida sèrie d’aquests indicadors. El qüestionari consta també d’un mòdul variable i recull temes d’actualitat, que en aquesta edició s’han referit a temes d’habitatge. La combinació d’aquestes dues tipologies de preguntes possibilita, d’una banda, un retrat àgil i estadísticament fiable de l’estat de l’opinió pública ciutadana i, d’altra, una sòlida anàlisi evolutiva. PRESENTACIÓ
 6. 6. 5 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió SIGLES Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de l’estudi Número de respostes. Quantitat de respostes valorades per la pregunta concreta de l’estudi. En el cas de gràfics amb evolució s’indica el nombre d’entrevistes de la darrera consulta. Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han contemplat per a la pregunta formulada
 7. 7. 6 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Imatge de la ciutat 01
 8. 8. 7 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 14,2 11,5 63,0 11,3 20,8 13,0 58,0 8,1 29,5 20,6 45,6 4,3 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS / NC Vostè creu que el darrer any , Barcelona ha millorat o ha empitjorat? I Catalunya? I Espanya? PERCEPCIÓ DE L'EVOLUCIÓ EL DARRER ANY P1 800 IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
 9. 9. 8 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 72,9 2,6 13,9 10,5 72,3 2,7 15,2 9,8 58,6 5,5 22,8 13,1 Millorarà Continuarà igual Empitjorarà NS / NC I de cara el futur, vostè creu que Barcelona millorarà o empitjorarà? I Catalunya? I Espanya? PERSPECTIVES DE FUTUR P2 800 IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
 10. 10. 9 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Barcelona en aquests moments?I el de Catalunya? I el d'Espanya? En negreta els problemes més importants a Barcelona PROBLEMA MÉS GREU A … P3 800 Espontània. Només una resposta IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA EN C A IX D E C A TA LU N Y A A ESPA N Y A 14 ,2 A C C ÉS A L'HA B ITA TGE 12 ,3 TU R ISM E 10 ,5 A TU R / C ON D IC ION S D E TR EB A LL 7,4 C IR C U LA C IÓ / TR À N SIT 7,2 IN SEGU R ETA T 6 ,0 GESTIÓ POLÍ TIC A M U N IC IPA L 5,5 ASPECTES POLÍTICS 4,2 PROBLEM ES SOCIALS: POBRESA, DESIGUALTAT,... 3,3 CONTAM INACIÓ I M EDI AM BIENT 3,3 TRANSP., INFR. I COM UNICACIONS 2,8 NETEJA 2,7 PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 2,5 M ASSIFICACIÓ 1,9 VAL. SOCIALS NEG. / M ANCA EDUC./CIVISM E 1,5 URBANISM E 1,5 M ODEL DE CIUTAT 1,3 EQUIPAM ENTS I SERVEIS 1,0 ALTRES 6,1 CAP / RES 0,5 NS / NC 4,2 EN C A IX D E C A TA LU N Y A A ESPA N Y A 58 ,3 A TU R / C ON D IC ION S D E TR EB A LL 8 ,1 A SPEC TES POLÍ TIC S 5,8 PROBLEM ES ECONÒM ICS 3,0 EQUIPAM ENTS I SERVEIS 1,8 GESTIÓ POLÍTICA AUTONÒM ICA 1,5 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 1,2 A C C ÉS A L'HA B ITA TGE 1,2 PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 1,1 ALTRES 7,6 TOT / TOTS 0,2 CAP / RES 2,0 NS / NC 8,1 EN C A IX D E C A TA LU N Y A A ESPA N Y A 2 8 ,3 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 15,0 A TU R / C ON D IC ION S D E TR EB A LL 13 ,8 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 12,2 ASPECTES POLÍTICS 8,1 PROBLEM ES ECONÒM ICS 3,7 VAL. SOCIALS NEG. / M ANCA EDUC./CIVISM E 1,9 M ENTALITAT/M ANERA DE SER DE LA GENT 1,4 ALTRES 6,4 TOT / TOTS 0,1 CAP / RES 0,9 NS / NC 8,3
 11. 11. 10 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 16,7 13,3 8,4 7,2 5,6 3,7 3,0 2,8 2,5 2,2 2,0 1,9 1,4 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 7,8 0,1 12,7 2,9 0 10 20 30 40 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA ATUR / CONDICIONS DE TREBALL ACCÉS A L'HABITATGE PROBLEMES ECONÒMICS PRESTACIONS I AJUTS PROBLEMES I PREOCUPACIONS PERSONALS TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS CIRCULACIÓ / TRÀNSIT EQUIPAMENTS I SERVEIS INSEGURETAT TURISME PROBLEMES SOCIALS: POBRESA, DESIGUALTAT,... ASPECTES POLÍTICS IMPOSTOS I MULTES GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME LA CORRUPCIÓ I EL FRAU URBANISME ALTRES TOT / TOTS CAP / RES NS / NC % I a vostè, personalment, quin és el problema que l'afectamés? PROBLEMA PERSONAL MÉS GREU P4 800 Espontània. Només una resposta IMATGE DE LA CIUTAT SOROLLS 0,9 NETEJA 0,7 M ENTALITAT/M ANERA DE SER DE LA GENT 0,6 OBRES 0,6 RETALLADES 0,5 GESTIÓ DE L'ADM INISTRACIÓ PÚBLICA 0,5 M ODEL DE CIUTAT 0,5 CONTAM INACIÓ I M EDI AM BIENT 0,4 M ASSIFICACIÓ 0,4 APARCAM ENT 0,4 GESTIÓ POLÍTICA M UNICIPAL 0,2 PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 0,2 ESPAIS VERDS 0,2 DROGUES 0,2 COM ERÇ 0,1 ALTRES 1,3
 12. 12. 11 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Gestió i política municipal 02
 13. 13. 12 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 55,1 13,9 29,1 1,9 Molt bona / bona Normal / regular Molt dolenta / dolenta NS / NC Com valora la gestió de l’Ajuntamentde Barcelona: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? VALORACIÓ DE LA GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA P5 800 GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL
 14. 14. 13 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 68,5 63,2 9,3 38,2 34,1 18,5 8,5 29,0 27,2 17,8 14,7 17,6 55,4 6,1 1,9 2,5 1,9 2,8 2,5 2,6 0,7 0,6 7,1 71,1 44,3 45,8 23,5 84,6 0 20 40 60 80 100 ADA COLAU XAVIER TRIAS CARINA MEJÍAS ALFRED BOSCH JAUME COLLBONI ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ MARÍA JOSÉ LECHA % Aprovat (5 a 10) Suspès (0 a 4) NS / NC No coneix Digui’m si coneix els següents políticsi, en aquest cas, puntuï de 0 a 10 la valoració que li mereix la seva actuació VALORACIÓ I CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS POLÍTICS P8 800 Ordre noms aleatori GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL PUNTUACIÓ MITJANA GRAU DE CONEIXEMENT I VALORACIÓ
 15. 15. 14 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió A quin partit va votar en les darreres eleccionsa l’Ajuntament de Barcelona? I a les de la Generalitat de Catalunya?I a les del Govern espanyol? P6/P7 Tenen dret a vot P9 a P14 Tenien dret a vot INTENCIÓ / RECORD DE VOT ELECCIONS GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL Si en aquests momentsse celebressin eleccionsmunicipalsa l'Ajuntamentde Barcelona, a quin partit votaria? ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS AUTONÒMIQUES ELECCIONS GENERALS Intenció de vot (Enquesta) Record de vot (Enquesta) Resultats Eleccions 2015 Record de vot (Enquesta) Resultats Eleccions 2017 Record de vot (Enquesta) Resultats Eleccions 2016 BARCELONA EN COMÚ / CATALUNYA EN COMÚ - PODEM 1 16,2 22,8 15,2 8,1 7,6 14,6 17,3 PDeCAT (CiU / CdC) 2 5,6 13,0 13,7 7,4 9,1 CIUTADANS 5,2 4,8 6,7 8,6 19,5 6,4 7,6 ERC 12,4 11,0 6,6 18,5 17,0 18,7 11,7 JUNYS PER CATALUNYA 17,1 15,9 PSC (PSOE) 6,1 7,8 5,8 11,1 11,8 14,5 9,5 PP 0,6 1,6 5,3 1,3 4,1 2,9 10,2 CUP 3,6 3,1 4,5 5,5 4,3 ALTRES 1,0 0,4 1,9 0,9 0,8 0,7 1,4 VOT EN BLANC / NUL 0,4 0,5 0,8 1,1 0,5 2,0 0,9 ABSTENCIÓ 6,6 9,8 39,4 10,5 18,4 9,9 32,4 NO HO SAP/ NO HO RECORDA 34,9 13,5 4,3 11,9 NO CONTESTA 7,5 11,6 13,0 11,1 N (800) (753) (756) (757) 1 Barcelona en Comú al record de vot i als resultats de les Eleccions M unicipals de 2015 / Catalunya en Comú - Podem al record i resultats de les Eleccions Autonòmiques de 2017 / En Comú Podem al record de vot i resultats de les Eleccions Generals de 2016 2 CiU al record de vot i als resultats de les Eleccions M unicipals de 2015 / CdC al record de vot i resultats de les Eleccions Generals de 2016
 16. 16. 15 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Estat de l’economia 03
 17. 17. 16 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 55,2 9,7 31,3 3,9 32,3 12,4 47,4 7,9 59,6 10,8 26,4 3,2 Molt bo / bo Normal / regular Dolent / molt dolent NS / NC Com valoraria l'estat actual de l'economiaa Barcelona: molt bo, bo dolent o molt dolent?I a Catalunya? I a Espanya? ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA P15 800 ESTAT DE L’ECONOMIA BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
 18. 18. 17 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió MILLORARÀ 66,8 CONTINUARÀ IGUAL 6,1 EMPITJORARÀ 18,7 NS / NC 8,4 HA MILLORAT 34,0 ESTÀ IGUAL 15,6 HA EMPITJORAT 43,4 NS / NC 7,0 Respecte a la situacióeconòmica actual de Barcelona, vostè diria que en el darrer any ha millorat o ha empitjorat? I de cara al futur, vostè creu que la situacióeconòmicade Barcelona, millorarào empitjorarà? P16.A 800 P16.B 800 ECONOMIA A BARCELONA ESTAT DE L’ECONOMIA PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY PERSPECTIVES DE FUTUR
 19. 19. 18 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió MILLORARÀ 45,6 CONTINUARÀ IGUAL 29,1 EMPITJORARÀ 19,2 NS / NC 6,1 HA MILLORAT 24,1 ESTÀ IGUAL 38,5 HA EMPITJORAT 37,3 NS / NC 0,1 P17.A 800 P17.B 800 ECONOMIA A LA LLAR ESTAT DE L’ECONOMIA Respecte a la situacióeconòmica de la seva llar, vostè diria que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? I de cara al futur, creu que la situacióeconòmicade la seva llar millorarà o empitjorarà? PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY PERSPECTIVES DE FUTUR
 20. 20. 19 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió MILLOR 60,4 IGUAL 10,1 PITJOR 19,7 NS / NC 9,8 MILLOR 12,9 IGUAL 39,6 PITJOR 15,6 NS / NC 31,9 I de cara al futur, vostè creu que la situacióa Barcelona per trobar feina (o millorar un lloc de treball) serà millor o pitjor en els propers dotze mesos? Finalment,considera vostè que la situacióa Barcelona per trobar feina (o millorar un lloc de treball) és milloro pitjor que fa un any? P18.A 800 P18.B 800 FEINA A BARCELONA (TROBAR / MILLORAR) ESTAT DE L’ECONOMIA PERCEPCIÓ DE TROBAR / MILLORAR FEINA RESPECTE A FA UN ANY PERSPECTIVES DE FUTUR PER TROBAR FEINA
 21. 21. 20 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Tema d’actualitat 04
 22. 22. 21 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió SÍ, MOLT GREU 48,6 SÍ, BASTANT GREU 39,0 SÍ, POC GREU 6,6 4,1 1,7 I quina creu que seria la millor manera de resoldre’l?B1 800 B2 Creuen que la ciutat té un problema d'habitatge molt o bastant greu 701 Multiresposta PROBLEMA D’HABITATGE TEMA D’ACTUALITAT Ara anem a parlar de temes d’habitatge.Primer de tot, considera que la ciutat de Barcelona té un problema d’habitatge? NS / NC NO TÉ UN PROBLEMA D’HABITATGE REGULANT/ BAIXANT ELS PREUS 42,5 M ÉS HABITATGE SOCIAL 28,4 AM B M ESURES POLÍTIQUES / LEGISLATIVES GENÈRIQUES 16,9 CONTROL PISOS TURÍSTICS 14,7 CONTROL PISOS BUITS 10,5 AM B M ILLORA ECONOM IA - (SECTOR PÚBLIC / PRIVAT) 9,2 ACTUAR CONTRA L'ESPECULACIÓ 8,4 ALTRES ACTUACIONS POLÍTIQUES / LEGISLATIVES ESPECÍFIQUES 3,3 AM B CONSCIÈNCIA SOCIAL / M OVIM ENT CIUTADÀ 2,1 ALTRES 6,4 CAP / NO TÉSOLUCIÓ 0,3 NS / NC 8,9 BARCELONA TÉ UN PROBLEMA D’HABITATGE MILLOR MANERA DE RESOLDRE
 23. 23. 22 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 20,0 75,4 NS / NC 4,6 Vostè amb quina frase està mésd’acord? GRAU D’ACORD REGULACIÓ PREU DEL LLOGUER B3 800 TEMA D’ACTUALITAT L’ADMINISTRACIÓ HA DE PODER REGULAR EL PREU DEL LLOGUER EL PREU DEL LLOGUER HA DE SER LLIURE
 24. 24. 23 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Perfil dels entrevistats 05
 25. 25. 24 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 2,0 12,7 17,8 22,0 35,2 10,2 0,1 0 10 20 30 40 50 < OBLIGATORIS OBLIGATORIS SECUNDARIS GENERALS SECUNDARIS PROF. UNIVERSITARIS POST UNIVERSITARIS NS / NC % 4,2 16,6 40,6 22,0 10,8 4,8 1,0 0 10 20 30 40 50 DIRECTIU / GERENT / EMPR. MÉS DE 3 TREB. AUTÒNOM / EMPR. AMB 3 O MENYS TREB. PROFESS./TÈCNIC/COMANDAMENT INTERMEDI EMPLEAT ADMIN. D’OFICINA, SERV., COM. TREB. RESTAUR.,COMERÇ,SERV. PERS. TREB. / OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ NS / NC % 46,1 53,9 0 20 40 60 HOME DONA % 9,9 45,3 30,6 6,8 4,0 3,4 0 10 20 30 40 50 TREB. PER COMPTE PROPI TREB. PER COMPTE D'ALTRI JUBILAT/ADA / PENSIONISTA ATURAT/ADA / BUSCA FEINA TASQUES DE LA LLAR ESTUDIANT % 58,8 40,9 0,4 0 20 40 60 CATALÀ CASTELLÀ ALTRES % 64,6 9,0 17,6 2,1 6,6 0 20 40 60 80 BARCELONA CIUTAT RESTA CATALUNYA RESTA D'ESPANYA RESTA UNIÓ EUROPEA RESTA DEL MÓN % 96,1 1,7 2,1 0 20 40 60 80 100 ESPANYOLA UNIÓ EUROPEA ALTRES % 7,2 14,8 18,3 17,1 15,0 27,7 0 10 20 30 18 A 24 ANYS 25 A 34 ANYS 35 A 44 ANYS 45 A 54 ANYS 55 A 64 ANYS 65 ANYS I MÉS % Nivell d’estudis Quotes Dades personals PERFIL DELS ENTREVISTATS (1/2) Q1 a Q4, Q6 Z3 a Z7C 800 Sexe Nacionalitat Lloc de naixement Edat Professió (base: 307 treballen en l’actualitat) Situació laboral Llengua habitual
 26. 26. 25 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 5,0 16,8 11,1 5,1 9,2 7,2 11,1 10,3 9,5 14,6 0 5 10 15 20 CIUTAT VELLA EIXAMPLE SANTS - MONTJUÏC LES CORTS SARRIÀ - ST. GERVASI GRÀCIA HORTA - GUINARDÓ NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ % 4,7 2,4 39,0 25,4 22,9 4,4 0 10 20 30 40 ÚNICAMENT ESPANYOL MÉS ESPANYOL QUE CATALÀ TAN ESPANYOL COM CATALÀ MÉS CATALÀ QUE ESPANYOL ÚNICAMENT CATALÀ NS / NC % 46,5 22,3 12,1 6,9 3,0 1,9 7,4 0 10 20 30 40 50 ESQUERRA CENTRE ESQUERRA CENTRE CENTRE DRETA DRETA APOLÍTIC NS / NC / NO LI INTERESA % Dades de posicionament Districte municipal PERFIL DELS ENTREVISTATS (2/2) Z1/Z2 Q5 800 Ideologia DistricteSentiment de pertinença
 27. 27. 26 Baròmetre Semestral de Barcelona Juny 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Aquests estudis sociològics permeten determinar les prioritats de la població, conèixer la realitat social, saber com es valora l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar l’opinió sobre l’actuació política municipal. Investigació de Comunicació Pla d’Estudis Sociològics Sèrie d’Avaluació Contínua Enquestes de Sistemes de Qualitat Estudis Ad-Hoc ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ

×