Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordre del dia de la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació

378 views

Published on

Ordre del dia de la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del dia 22 de gener de 2014

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ordre del dia de la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació

  1. 1. COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ Dia: 22 de gener de 2014 Hora: 16,30 h. Sala: President Lluís Companys ORDRE DEL DIA I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior II) Part Informativa a) Despatx d'ofici b) Mesures de govern c) Informes A la Comissió: 1.- El Comerç i les Escoles. 2.- Obert al futur. Programa formatiu per al comerç de proximitat. d) Compareixences Govern municipal Del Grup Municipal PP: 3.- (M1115/10380) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el seu posicionament en relació amb les declaracions del Director General de Turisme de Barcelona promovent la prohibició d'obrir nous hotels al centre de la ciutat i en relació als continguts del document Turisme de Barcelona 20 anys 1993-2013. Del Grup Municipal ICV-EUiA: 4.- (M1115/10385) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte del fenomen de la migració forçosa de la gent jove a Barcelona com a conseqüència de l'actual crisi econòmica, i les mesures que s'estan adoptant per tal d'abordar-lo. Així com per exposar el capteniment del Govern municipal sobre les conseqüències que té aquesta problemàtica en l'actual estructura econòmica de la ciutat i en el seu futur. Sol·licitem que la informació sigui lliurada per escrit en aquesta comissió. Ref: CCP 1/14 Economia, Empresa i Ocupació v. 20/ 1/ 2014 17: 9 1
  2. 2. III) Propostes a dictaminar a) Ratificacions b) Propostes d'acord 5.- (EM 2014-01/1) APROVAR la proposta de Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA, l’Associació Gremial d’Empresaris majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província, i les Cooperatives Agrícoles que operen en el Mercat per a l’execució del Pla d’inversions per a la modernització de les infraestructures del Mercat Central de Fruites i Hortalisses sens perjudici de la preceptiva aprovació per part de l’òrgan municipal competent dels projectes d’obres singulars als que fa referència el mateix Conveni; FACULTAR la Segona Tinent d’Alcalde, Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, per a la formalització del present conveni. IV) Part decisòria / Executiva a) Ratificacions b) Propostes d'acord 6.- (22946) ADJUDICAR, complementant l’acord de la Comissió d’Economia, Empreses i Ocupació del Consell Municipal, de 11 de desembre de 2013, de transformació de les llicències actuals en concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal dels quioscos situats a la via pública per a la venda de diaris, revistes, llibres i altres publicacions periòdiques, a favor dels titulars que es troben relacionats en el document annex núm. 1; DESESTIMAR i DECLARAR en situació de vacants els quioscos relacionats en l’annex núm. 2 en el termes que resulten de l’informe de la Direcció de Patrimoni; FORMALITZAR la concessió a favor dels adjudicataris; i FACULTAR a l’Alcaldia per a realitzar les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 7.- (23638) RESOLDRE de mutu acord el contracte de lloguer existent sobre el local baixos de la finca núm. 7 de la Baixada de la Llibreteria; APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal d’aquest local, per al manteniment de l’activitat tradicional de cereria que es desenvolupa actualment; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a Sra. Maria Pilar Subirà Adelantado; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR a l’Alcaldia per a realitzar les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 8.- (23755) CONCERTAR, amb efectes d'1 de gener de 2014, l’arrendament del local baixos de la finca situada al carrer de Sant Ramon núm. 1 cantonada carrer de Sant Pau núm. 65, per un termini de deu anys prorrogables, amb subjecció a les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans amb el senyor José Lamiel Vallve, actual ocupant del mateix; i FORMALITZAR el contracte d’arrendament. FACULTAR a l’Alcaldia per a realitzar les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. c) Proposicions Ref: CCP 1/14 Economia, Empresa i Ocupació v. 20/ 1/ 2014 17: 9 2
  3. 3. V) Part d'impuls i control a) Proposicions / Declaracions de Grup Del Grup Municipal PSC: 9.- (M1115/10361) La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda: 1. Instar al Govern municipal a aportar a terme els procediments oportuns per tal de crear un segell d'accessibilitat destinat a aquells establiment, comerços de proximitat i empreses situats a la ciutat de Barcelona. 2. Instar al Govern municipal a constituir una mesa tècnica per a establir els requisits per obtenir aquest segell d'accessibilitat. 3. Instar al Govern municipal a fer difusió d'aquest segell així com fer públiques les empreses, establiments i comerços de proximitat que l'obtinguin. Del Grup Municipal PP: 10.- (M1115/10381) Sol·licitar al Govern municipal la realització d'un estudi independent en el termini de 3 mesos amb la finalitat de conèixer la realitat de la situació en la concessió de llicències (activitat, obres...), des que l'empresari inicia el procés fins que l'obté definitivament (incloent totes les tramitacions necessàries, tant directes com indirectes o externalitzades). Del Grup Municipal ICV-EUiA: 11.- (M1115/10386) La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda: Primer.- Rebutjar i exigir la retirada de la resolució, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el fons de cooperació local de Catalunya per l'any 2013, eliminant els nous criteris de càlcul per al repartiment del FCLC fixats en base a la participació en els ingressos de l'Estat de 2013, i obrir diàleg amb el món local per tal d'acordar criteris equitatius respecte a la distribució dels FCLC. Segon.- Expressar el desacord amb l'absoluta manca de diàleg i acord amb el món local, respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d'euros i les dates en les que s'ha publicat la mateixa (DOGC del divendres 27 de desembre) que deixa poc marge a les al.legacions i deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions. Tercer.- Instar al Govern municipal a reclamar a la Generalitat de Catalunya el Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2013, és a dir, el mateix import atorgat el 2012. En el cas que la Generalitat de Catalunya no accepti aquesta reclamació, interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre. Quart.- Trametre aquest acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM. Del Grup Municipal UpB: 12.- (M1115/10368) La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda, en el marc del Pla d'impuls i suport al comerç de Barcelona, instar al Govern municipal a prioritzar urgentment les mesures previstes dins el pla de suport al comerç emblemàtic i a elaborar un registre o cents de comerços artesanals, històrics o emblemàtics, que permeti elaborar polítiques de suport a aquestes activitats comercials i de protecció del patrimoni. Ref: CCP 1/14 Economia, Empresa i Ocupació v. 20/ 1/ 2014 17: 9 3
  4. 4. b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional c) Precs Del Grup Municipal UpB: 13.- (M1115/10369) Que en relació a l'estudi que està elaborant sobre els incompliments de l'estat espanyol en relació als compromisos adquirits amb la ciutat de Barcelona, el govern municipal hi inclogui la totalitat d'aquests incompliments i no tan sols aquells referits als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014. 14.- (M1115/10370) Que el Govern municipal destini una partida pressupostària per tal d'expropiar o permutar l'edifici de l'antiga Cooperativa Obrera Popular El Segle XX de La Barceloneta. d) Preguntes Del Grup Municipal PSC: 15.- (M1115/10363) Quins són els criteris que ha aplicat el Govern municipal a l'hora de permetre consultar l'informe de valoració de la nova empresa BAMSA ("Informe sobre l'operació Terranova")? 16.- (M1115/10364) Quines són les conseqüències en el canvi organitzatiu del Gabinet Tècnic de Programació i de la Revista Barcelona Economia en el compromís de lliurament i publicació de la informació de conjuntura econòmica de la ciutat de Barcelona? Sol·licitem rebre la informació per escrit. Del Grup Municipal PP: 17.- (M1115/10382) En quina data té previst el Govern municipal que l'Oficina d'Atenció a l'Empresa es trobi operativa al 100%? 18.- (M1115/10383) Quins han estat els imports corresponents a la previsió inicial, els drets reconegut nets i el recaptat líquid de cadascuna de les partides pressupostàries d'ingrés amb codi econòmic 45 i 75 de la pròrroga del pressupost 2012 de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2013, a 31 de gener, 31 de juliol i 31 de desembre? Sol·licitem que se'ns lliuri una còpia per escrit. Del Grup Municipal ICV-EUiA: 19.- (M1115/10387) Quines mesures ha dut a terme el Govern municipal per protegir els comerços històrics o emblemàtics a la ciutat de Barcelona? 20.- (M1115/10388) Com valora el Govern municipal les declaracions del Director de Turisme de Barcelona sobre la nova estratègia de negoci per a promocionar Barcelona com a ciutat seu de casaments d'alt nivell? Ref: CCP 1/14 Economia, Empresa i Ocupació v. 20/ 1/ 2014 17: 9 4
  5. 5. e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup Del Grup Municipal PP: 21.- (M1115/10384) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i l'estat d'execució del prec següent, acceptat pel Govern en la sessió del mes de setembre de 2011: (M1115/813) Instar el Govern municipal que presenti el “Pla de mesures comercials i econòmiques de recolzament als comerços històrics i emblemàtics de Barcelona. Del Grup Municipal ICV-EUiA: 22.- (M1115/10389) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i l'estat d'execució del prec següent acceptat el 17 de juliol de 2013: (M1115/8179) Instar al Govern municipal a lliurar als grups municipals en el termini de 30 dies, un informe sobre quina inversió estrangera s'ha realitzat a la ciutat de Barcelona durant el 2012. Especificant en quins sectors, la quantitat de cadascuna, i la comparativa amb l'any 2011. VI) Mocions Ref: CCP 1/14 Economia, Empresa i Ocupació v. 20/ 1/ 2014 17: 9 5

×