Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it

Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
2CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
SPIS TREŚCI
1.	 Wstęp 3
2.	 Metodologia badania 4
3.	 Opis grupy badawczej 5
4.	 Raport w liczbach 7
•	 Kluczowe benefity  7
•	 Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów  12
•	 Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy  14
•	 Znaczenie wspólnego spędzania czasu ze współpracownikami  17
•	 Rozwój i kariera  19
5.	 Podsumowanie 23
3CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Motywacja pracowników w branży IT odgrywa kluczową rolę zarówno
w codziennej pracy doświadczonych specjalistów, jak i podczas procesów
rekrutacyjnych. W przypadku rynku kandydata, który dominuje
w tym sektorze coraz większe znaczenie odgrywa już nie tyle samo
wynagrodzenie, co oferowane pracownikom korzyści pozapłacowe.
Zarobki w sektorze informatycznym kształtują się na poziomie znacznie
przekraczającym średnią krajową i dla większości osób nie są już
decydującym czynnikiem wpływającym na podjęcie nowej pracy.
Odpowiednia motywacja pracowników i oferta benefitów pozapłacowych
stanowią spore wyzwanie dla działów HR i są kwestią, o którą coraz częściej
pytają kandydaci na rozmowach kwalifikacyjnych. Postanowiliśmy więc
przyjrzeć się pozostałym elementom istotnym dla specjalistów w tej branży.
Nietypowe projekty, ciekawe szkolenia, możliwość pracy zdalnej – każdy
pracownik wymaga indywidualnego podejścia i propozycji „szytej na
miarę” jego potrzeb. Na inne kwestie zwracają uwagę kobiety, mężczyźni,
osoby dopiero rozpoczynające pracę w zawodzie, czy pracownicy
z kilkuletnim doświadczeniem. W raporcie wyodrębniliśmy główne kryteria
demograficzne, co ma na celu ukazanie potrzeb poszczególnych grup.
Sposobów na budowanie motywacji jest wiele. Analizując wyniki
badania można jednak stwierdzić, że bez względu na indywidualne
preferencje, dla większości pracowników kluczowe jest środowisko,
które zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju, serdeczne relacje
i poszanowanie odrębności. Jeśli firma potrafi stworzyć taką atmosferę,
jest na dobrej drodze do pozyskania wymarzonych ekspertów.
W sytuacji, kiedy pracodawca i pracownik spotkają się w połowie drogi pod
względem swoich oczekiwań, istnieje duża szansa na długotrwałą
i satysfakcjonującą współpracę obu stron. Organizacje powinny też
pamiętać, że prawdziwa siła motywacji, która ma znaczenie w branży IT
tkwi w wyjątkowej potrzebie nieustannego doskonalenia kompetencji
specjalistów z tego sektora.
Mam nadzieję, że nasz raport będzie przydatny, a zawarte w nim
informacje okażą się cenną wskazówką i podpowiedzą kierunek, w jakim
warto pójść, aby pozyskać i utrzymać cennych specjalistów w branży IT.
Życzę miłej lektury.
			
		 Barbara Kowalewska
		 CEO IT-Leaders.pl
1.	 Wstęp
4CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Opracowana przez IT-Leaders.pl analiza dotyczy kluczo-
wych pozapłacowych motywatorów do pracy wśród specja-
listów branży IT. Raport został opracowany na podstawie
danych uzyskanych dzięki e-ankiecie upowszechnionej
w mediach społecznościowych. Badanie zostało przepro-
wadzone w okresie od 5 do 14 czerwca 2017 roku.
Zestawienie zawiera informacje o najczęściej prefero-
wanych przez specjalistów IT benefitach pozapłacowych
(m.in.: elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej,
szkolenia, pakiet zdrowotny, pakiet sportowy) oraz innych
niefinansowych czynnikach wpływających na poczucie
zadowolenia z pracy (rola możliwości ingerencji w projekt
i zgłaszania własnych pomysłów, znaczenie bycia docenia-
nym w miejscu pracy, preferencje dotyczące wspólnego
spędzania czasu ze współpracownikami, perspektywy
dalszego rozwoju).
W badaniu zastosowano metryczkę pozwalającą zidentyfi-
kować „motywatory” w podziale na:
• obszar specjalizacji/kategorię stanowiska
• staż pracy w IT
• wiek
• płeć
2.	 Metodologia badania
5CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Naszym celem było stworzenie kompleksowego obrazu społeczności IT.
Dotarliśmy do szerokiej, różnorodnej grupy zawodowej. W badaniu wzięło
udział 851 osób związanych ze środowiskiem nowych technologii z całej Polski.
Wśród ankietowanych znalazło się 674 mężczyzn i 157 kobiet, co stanowi odpo-
wiednio 79,2% i 18,4% całej badanej grupy (20 osób nie wskazało odpowiedzi
na pytanie o płeć). Stosunek kobiet do mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu
odzwierciedla ogólną tendencję obserwowaną na rynku pracy.
W badaniu wzięli udział przedstawiciele większości obszarów specjalizacji,
ze znaczną przewagą programistów (326 osób), testerów (188 osób)
i Administracji IT (185 osób). W dalszej kolejności ankietę wypełnili
reprezentanci grup: Technical Manager (32 osoby), Design (23 osoby),
IT Security (22 osoby), Business Intelligence (15 osób) i SAP (8 osób).
3.	 Opis grupy badawczej
Wykres 1. Kategorie stanowisk specjalistów IT
6CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Kolejnym elementem charakteryzującym badaną grupę jest wiek.
W badaniu wzięły udział osoby w różnym wieku, z odmiennym
doświadczeniem zawodowym. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby
w wieku 25-34 lat (55,6% wszystkich badanych).
Wykres 3 ilustruje staż pracy w obszarze IT ankietowanych osób.
Wśród respondentów nie zabrakło zarówno doświadczonych specjalistów
(132 osoby pracujące w branży od ponad 10 lat) jak i osób dopiero
startujących w zawodzie (133 osoby pracujące w IT poniżej jednego roku).
Wykres 2. Wiek badanych specjalistów IT Wykres 3. Staż pracy badanych specjalistów IT
7CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 4. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / ogółem
Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
4.	 Raport w liczbach
8CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 5. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / mężczyźni
Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
9CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 6. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / kobiety
Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
10CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 7. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / wg wieku
Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
11CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 8. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / wg stażu pracy
Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
12CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 9. Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów / wg płci
Pyt. Czy w pracy ważna jest dla Ciebie możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów?
13CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 10. Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów / wg kategorii stanowisk
Pyt. Czy w pracy ważna jest dla Ciebie możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów?
14CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 11. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg płci
Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
15CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 12. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg kategorii stanowisk
Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
16CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 13. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg wieku
Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
17CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 14. Znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego ze współpracownikami / wg płci
Pyt. Czy chętnie spędzasz czas wolny ze współpracownikami?
18CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 15. Znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego ze współpracownikami / wg wieku
Pyt. Czy chętnie spędzasz czas wolny ze współpracownikami?
19CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 16. Rozwój i kariera / wg płci
Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
20CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 17. Rozwój i kariera / wg wieku
Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
21CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 18. Rozwój i kariera / wg stażu pracy
Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
22CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Wykres 19. Rozwój i kariera / wg kategorii stanowisk
Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
Specjaliści IT cenią oferowane im benefity i możliwości rozwoju.
Szczególnie istotne są dla nich: elastyczny czas pracy (77%), możliwość
pracy zdalnej (75%), nauka nowych technologii (75%), udział w nowych
projektach (62%) oraz programy szkoleniowe oferowane przez firmę (59%).
Największą wagę do benefitów pozapłacowych przywiązują osoby
w wieku 25-34 lat. Posiadają już doświadczenie w branży, są cenieni przez
pracodawców, zasypywani wieloma ofertami, dlatego wiedzą, że mogą
pozwolić sobie na wysokie wymagania.
Kobiety i mężczyźni zazwyczaj podobnie postrzegają rolę poszczególnych
benefitów. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, iż kobiety w branży
IT znacznie wyżej od mężczyzn stawiają pakiety zdrowotne (65% kobiet
wobec 44% mężczyzn) oraz elastyczny czas pracy (83% kobiet wobec 75%
mężczyzn).
Coraz większe znaczenie dla osób związanych z branżą IT mają relacje
panujące w pracy. Zdecydowana większość (96%) ankietowanych
odpowiedziało, że ważne jest dla nich bycie docenianym w miejscu pracy.
77% Specjalistów IT uważa za istotne możliwość ingerencji w projekt
i zgłaszania własnych pomysłów (wśród programistów i testerów 80%
wyraża taką opinię). Ponad połowa ankietowanych chętnie spędza czas
wolny ze współpracownikami, choć ten element ściśle koreluje z wiekiem,
w grupie 35-44 lat co piąty badany nie jest skłonny poświęcać czasu wolnego
na spotkania z kolegami z pracy, a wśród osób powyżej 45 lat podobnie
myśli już co trzeci specjalista.
Najmniejsze znaczenie dla ankietowanych mają: dostępność telefonów
służbowych i fundusze emerytalne (odpowiednio 11% i 10%).
Aspiracje awansu na wyższe stanowisko częściej wyrażają mężczyźni
(50%) niż kobiety (41%), podobnie jest w przypadku rozwoju w kierunku
zarządzania zespołem – odpowiednio 38% i 31%. Kierowanie zespołem
jest w szczególności ambicją osób, które posiadają ponad dziesięcioletnie
doświadczenie w branży (49% badanych).
Największa część respondentów swój dalszy rozwój zawodowy wiąże z nauką
nowych technologii (78% mężczyzn i 64% kobiet) oraz udziałem w nowych
projektach (62% mężczyzn i 63% kobiet).
Analizując wypływające z raportu wnioski, można stworzyć zarys
nowoczesnej, dbającej o komfort i możliwości rozwoju swoich pracowników
firmy. Bez wątpienia to właśnie te firmy, które zainwestują w atrakcyjne
warunki pracy swoich pracowników wygrają wyścig o najbardziej
wartościowe talenty.
5.	 Podsumowanie
23CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Zapraszamy do współpracy!
www.it-leaders.pl
hello@it-leaders.pl
W pełni zautomatyzowany proces selekcji, dzięki sztucznej inteligencji, pozwala
w czasie rzeczywistym kojarzyć strony, zgodnie z ich preferencjami i doświadczeniem.
Platforma kojarząca pracodawców
z kandydatami z sektora IT
1 of 24

Recommended

Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? by
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? Barbara Kowalewska
44 views31 slides
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it by
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itRaport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itBarbara Kowalewska
534 views24 slides
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry by
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gryIT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gryBarbara Kowalewska
61 views14 slides
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.9K views99 slides

More Related Content

Featured

Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.5K views36 slides

Featured(20)

Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views

Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it

 • 2. 2CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Metodologia badania 4 3. Opis grupy badawczej 5 4. Raport w liczbach 7 • Kluczowe benefity 7 • Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów 12 • Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy 14 • Znaczenie wspólnego spędzania czasu ze współpracownikami 17 • Rozwój i kariera 19 5. Podsumowanie 23
 • 3. 3CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Motywacja pracowników w branży IT odgrywa kluczową rolę zarówno w codziennej pracy doświadczonych specjalistów, jak i podczas procesów rekrutacyjnych. W przypadku rynku kandydata, który dominuje w tym sektorze coraz większe znaczenie odgrywa już nie tyle samo wynagrodzenie, co oferowane pracownikom korzyści pozapłacowe. Zarobki w sektorze informatycznym kształtują się na poziomie znacznie przekraczającym średnią krajową i dla większości osób nie są już decydującym czynnikiem wpływającym na podjęcie nowej pracy. Odpowiednia motywacja pracowników i oferta benefitów pozapłacowych stanowią spore wyzwanie dla działów HR i są kwestią, o którą coraz częściej pytają kandydaci na rozmowach kwalifikacyjnych. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się pozostałym elementom istotnym dla specjalistów w tej branży. Nietypowe projekty, ciekawe szkolenia, możliwość pracy zdalnej – każdy pracownik wymaga indywidualnego podejścia i propozycji „szytej na miarę” jego potrzeb. Na inne kwestie zwracają uwagę kobiety, mężczyźni, osoby dopiero rozpoczynające pracę w zawodzie, czy pracownicy z kilkuletnim doświadczeniem. W raporcie wyodrębniliśmy główne kryteria demograficzne, co ma na celu ukazanie potrzeb poszczególnych grup. Sposobów na budowanie motywacji jest wiele. Analizując wyniki badania można jednak stwierdzić, że bez względu na indywidualne preferencje, dla większości pracowników kluczowe jest środowisko, które zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju, serdeczne relacje i poszanowanie odrębności. Jeśli firma potrafi stworzyć taką atmosferę, jest na dobrej drodze do pozyskania wymarzonych ekspertów. W sytuacji, kiedy pracodawca i pracownik spotkają się w połowie drogi pod względem swoich oczekiwań, istnieje duża szansa na długotrwałą i satysfakcjonującą współpracę obu stron. Organizacje powinny też pamiętać, że prawdziwa siła motywacji, która ma znaczenie w branży IT tkwi w wyjątkowej potrzebie nieustannego doskonalenia kompetencji specjalistów z tego sektora. Mam nadzieję, że nasz raport będzie przydatny, a zawarte w nim informacje okażą się cenną wskazówką i podpowiedzą kierunek, w jakim warto pójść, aby pozyskać i utrzymać cennych specjalistów w branży IT. Życzę miłej lektury. Barbara Kowalewska CEO IT-Leaders.pl 1. Wstęp
 • 4. 4CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Opracowana przez IT-Leaders.pl analiza dotyczy kluczo- wych pozapłacowych motywatorów do pracy wśród specja- listów branży IT. Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych dzięki e-ankiecie upowszechnionej w mediach społecznościowych. Badanie zostało przepro- wadzone w okresie od 5 do 14 czerwca 2017 roku. Zestawienie zawiera informacje o najczęściej prefero- wanych przez specjalistów IT benefitach pozapłacowych (m.in.: elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, szkolenia, pakiet zdrowotny, pakiet sportowy) oraz innych niefinansowych czynnikach wpływających na poczucie zadowolenia z pracy (rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów, znaczenie bycia docenia- nym w miejscu pracy, preferencje dotyczące wspólnego spędzania czasu ze współpracownikami, perspektywy dalszego rozwoju). W badaniu zastosowano metryczkę pozwalającą zidentyfi- kować „motywatory” w podziale na: • obszar specjalizacji/kategorię stanowiska • staż pracy w IT • wiek • płeć 2. Metodologia badania
 • 5. 5CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Naszym celem było stworzenie kompleksowego obrazu społeczności IT. Dotarliśmy do szerokiej, różnorodnej grupy zawodowej. W badaniu wzięło udział 851 osób związanych ze środowiskiem nowych technologii z całej Polski. Wśród ankietowanych znalazło się 674 mężczyzn i 157 kobiet, co stanowi odpo- wiednio 79,2% i 18,4% całej badanej grupy (20 osób nie wskazało odpowiedzi na pytanie o płeć). Stosunek kobiet do mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu odzwierciedla ogólną tendencję obserwowaną na rynku pracy. W badaniu wzięli udział przedstawiciele większości obszarów specjalizacji, ze znaczną przewagą programistów (326 osób), testerów (188 osób) i Administracji IT (185 osób). W dalszej kolejności ankietę wypełnili reprezentanci grup: Technical Manager (32 osoby), Design (23 osoby), IT Security (22 osoby), Business Intelligence (15 osób) i SAP (8 osób). 3. Opis grupy badawczej Wykres 1. Kategorie stanowisk specjalistów IT
 • 6. 6CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Kolejnym elementem charakteryzującym badaną grupę jest wiek. W badaniu wzięły udział osoby w różnym wieku, z odmiennym doświadczeniem zawodowym. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (55,6% wszystkich badanych). Wykres 3 ilustruje staż pracy w obszarze IT ankietowanych osób. Wśród respondentów nie zabrakło zarówno doświadczonych specjalistów (132 osoby pracujące w branży od ponad 10 lat) jak i osób dopiero startujących w zawodzie (133 osoby pracujące w IT poniżej jednego roku). Wykres 2. Wiek badanych specjalistów IT Wykres 3. Staż pracy badanych specjalistów IT
 • 7. 7CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 4. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / ogółem Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy? 4. Raport w liczbach
 • 8. 8CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 5. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / mężczyźni Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 • 9. 9CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 6. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / kobiety Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 • 10. 10CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 7. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / wg wieku Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 • 11. 11CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 8. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / wg stażu pracy Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 • 12. 12CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 9. Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów / wg płci Pyt. Czy w pracy ważna jest dla Ciebie możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów?
 • 13. 13CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 10. Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów / wg kategorii stanowisk Pyt. Czy w pracy ważna jest dla Ciebie możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów?
 • 14. 14CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 11. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg płci Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
 • 15. 15CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 12. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg kategorii stanowisk Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
 • 16. 16CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 13. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg wieku Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
 • 17. 17CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 14. Znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego ze współpracownikami / wg płci Pyt. Czy chętnie spędzasz czas wolny ze współpracownikami?
 • 18. 18CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 15. Znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego ze współpracownikami / wg wieku Pyt. Czy chętnie spędzasz czas wolny ze współpracownikami?
 • 19. 19CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 16. Rozwój i kariera / wg płci Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 • 20. 20CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 17. Rozwój i kariera / wg wieku Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 • 21. 21CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 18. Rozwój i kariera / wg stażu pracy Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 • 22. 22CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 19. Rozwój i kariera / wg kategorii stanowisk Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 • 23. Specjaliści IT cenią oferowane im benefity i możliwości rozwoju. Szczególnie istotne są dla nich: elastyczny czas pracy (77%), możliwość pracy zdalnej (75%), nauka nowych technologii (75%), udział w nowych projektach (62%) oraz programy szkoleniowe oferowane przez firmę (59%). Największą wagę do benefitów pozapłacowych przywiązują osoby w wieku 25-34 lat. Posiadają już doświadczenie w branży, są cenieni przez pracodawców, zasypywani wieloma ofertami, dlatego wiedzą, że mogą pozwolić sobie na wysokie wymagania. Kobiety i mężczyźni zazwyczaj podobnie postrzegają rolę poszczególnych benefitów. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, iż kobiety w branży IT znacznie wyżej od mężczyzn stawiają pakiety zdrowotne (65% kobiet wobec 44% mężczyzn) oraz elastyczny czas pracy (83% kobiet wobec 75% mężczyzn). Coraz większe znaczenie dla osób związanych z branżą IT mają relacje panujące w pracy. Zdecydowana większość (96%) ankietowanych odpowiedziało, że ważne jest dla nich bycie docenianym w miejscu pracy. 77% Specjalistów IT uważa za istotne możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów (wśród programistów i testerów 80% wyraża taką opinię). Ponad połowa ankietowanych chętnie spędza czas wolny ze współpracownikami, choć ten element ściśle koreluje z wiekiem, w grupie 35-44 lat co piąty badany nie jest skłonny poświęcać czasu wolnego na spotkania z kolegami z pracy, a wśród osób powyżej 45 lat podobnie myśli już co trzeci specjalista. Najmniejsze znaczenie dla ankietowanych mają: dostępność telefonów służbowych i fundusze emerytalne (odpowiednio 11% i 10%). Aspiracje awansu na wyższe stanowisko częściej wyrażają mężczyźni (50%) niż kobiety (41%), podobnie jest w przypadku rozwoju w kierunku zarządzania zespołem – odpowiednio 38% i 31%. Kierowanie zespołem jest w szczególności ambicją osób, które posiadają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży (49% badanych). Największa część respondentów swój dalszy rozwój zawodowy wiąże z nauką nowych technologii (78% mężczyzn i 64% kobiet) oraz udziałem w nowych projektach (62% mężczyzn i 63% kobiet). Analizując wypływające z raportu wnioski, można stworzyć zarys nowoczesnej, dbającej o komfort i możliwości rozwoju swoich pracowników firmy. Bez wątpienia to właśnie te firmy, które zainwestują w atrakcyjne warunki pracy swoich pracowników wygrają wyścig o najbardziej wartościowe talenty. 5. Podsumowanie 23CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
 • 24. Zapraszamy do współpracy! www.it-leaders.pl hello@it-leaders.pl W pełni zautomatyzowany proces selekcji, dzięki sztucznej inteligencji, pozwala w czasie rzeczywistym kojarzyć strony, zgodnie z ich preferencjami i doświadczeniem. Platforma kojarząca pracodawców z kandydatami z sektora IT