Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imbuhan

8,336 views

Published on

Imbuhan

 1. 1. IMBUHANSEKOLAH MENENGAH ADMIRALTY DISEDIAKAN OLEH:CIKGU VANITHA
 2. 2. IMBUHAN• Imbuhan adalah bentuk terikat yang ditambah dengan kata lain• Bentuk imbuhan• Awalan:- beR…,meN…,ke…,teR• Akhiran:- -an, -kan ,-i
 3. 3. IMBUHAN KATA NAMA• Awalan -ke , peN• Akhiran -…an• Apitan -ke…an , pe…an, peN…an, peR…an• Contoh:- Perubahan cuaca di negara yang tidak menentu amat membimbangkan.
 4. 4. • Awalan ke yang membentuk kata nama: kekasih, kehendak,ketua• Kata imbuhan peN:• Orang yang melakukan perbuatan: pencuri(KN)• Orang yang ahli dalam bidang: pendakwah(KN)• Alat untuk lakukan sesuatu: pemadam(KK)• Bahan: pewarna(KN)• Perangai:penakut (KA)• TAHUKAH ANDA:Imbuhan awalan peng menjadi penge apabila bergabung dengan satu suku kata.12. Pos –pengepos13. Pam-pengepam14. Cat-pengecat
 5. 5. Penggunaan Akhiran –an Bertugas membentuk kata nama daripada KN,KK &KASebagai alat Hasil Perbuatana) acu -acuan a)kritik-kritikanb)salur-saluran b)asuh-asuhanc) salir-saliran c)didik- didikanKawasan yang luas Orang /Haiwan (menjadi penderita)a)laut –lautan a)suruh-suruhanb) darat-daratan b)Buru-buruanc)lapang-lapangan c) sembelih-sembelihan
 6. 6. Membawa Banyak maksud Pelbagai Jenisb) parut-parutan b) Batu –batuanc) Tampung-tampungan c) Buai-buaianBenda Tiruan Benda/Bahan• orang-orangan a)pakai-pakaian• Salin-salinan b) makan-makananTempat lakukan sesuatu Ukuran /Kiraana) Kurung –kurungan • ratus-ratusanb) buai-buaian • Juta-jutaan
 7. 7. IMBUHAN KE…..ANHasil Perbuatan Mirip sifatRosak – kerosakan Ibu-keibuanNakal-kenakalan Pahlawan-kepahlawananTempat Bertugas Sikap MementingkanMenteri-kementerian Daulat-kedaulatanDuta-kedutaan Negara-kenegaraanKumpulan Hak/keadaan sesuatuPulau-kepulauan Jadi-kejadianTurun-keturunan Indah-keindahan Sesak-kesesakan
 8. 8. Apitan Pen….anTahukah anda: Apitan Pen….an boleh membentuk apitan pe…an, per…an, pem…an,pen…an dan peng…an-Apitan peN…an menjadi peng…an apabila bergabung dengan huruf:3. g , kh , dan h (konsonan)4. a , e, i, o, u, (vokal)5. Perkataan pinjaman yang bermula dengan kApitan peR…an bergabung dengan KN dan KK untuk nyatakan tempat.Cth:- perkampungan, pergunungan, perjanjian,perlawanan,perdamaian,perkuburan
 9. 9. Awalan Ber..• Awalan beR digunakan apabila bertemu dengan semua huruf kecuali R.• Ber… menjadi Bel… apabila bertemu dengan ajar.• Ber.. menjadi Be…. Apabila temu dengan kata yang mula dengan RCth: peluk-berpeluk ajar-belajar rahsia-berahsia
 10. 10. Apitan Ber…an• Penggunaan Ber…an1.Perbuatan menunjukkan jumlah subjek yang banyak bertaburan, berguguran, berterbangan2. Perbuatan yang berulangberdebaran.,berkibaran,berlarian3.Perbuatan antara dua pihakBerkenalan, bersalaman, bermaafan
 11. 11. Apitan Ber….kan• Akhiran ….kan pada apitan ber…kan mewakili kata sendi akan, dengan, pada , tentangcth: bertanyakan khabar bertanya tentang khabar• Dua golongan kata yang dapat bergabung dengan Ber..kan ialah KN dan KK• Penggunaan ber…an1.Menggunakan sebagai : berpandukan-Mereka berjalan berpandukan kompas2.Dilakukan dengan : bertuliskan- Batu besar itu bertuliskan huruf Jepun
 12. 12. Awalan Men….Me…. Meng…L– lawan-melawan, A- agak-mengagakM-minta-meminta E- elak-mengelakT ganti n- tiru-meniruNg- nganga-menganga i- ikut-mengikutNy- nyanyi-menyanyi O- olah-mengolahR- rawat-merawat U- undi-mengundiW-wangi-mewangi G- ganas-mengganasP ganti m- perli-memerli H- hirup-menghirupK ganti ng- kira-mengiraS ganti ny- susul-menyusul
 13. 13. Mem… Menge….B- bantah-membantah Bergabung dengan satu suku kataF- fitnah-memfitnah Pos-mengeposV- varnis-memvarnis Pam-mengepamMen…. PenggunaanMen…C- cuba-mencuba -bunyi -arahD- dakwa-mendakwa -menjadi sepertiJ- jeling-menjeling -pergi suatu tempat -berubah -sasaran -menggunakan mulut -keadaan -mencari
 14. 14. Awalan memper…• Penggunaan memper…2. Menjadi lebih –memperlaju,memperlebar3. Menjadikan sebagai- memperlembu,memperhamba4. Membahagi-memperdua,mempertigaApitan memper….i• Jarang digunakanApitan memper..kan• Membuat/melakukan- mempertahankan,mempertunangkan• Menjadikan• -memperisterikan,mempersatukan
 15. 15. Apitan men…i• Akhiran …i pada apitan men…i bertugas untuk menggantikan kata sendi di, ke, terhadap , tentang dll.• Penggunan men..i1.Tempat -mendiami,menduduki2.Ada kaitan -mengirimi, menghadiahi3.Menyebabkan -menjangkiti,membaiki4.Membubuh -menggarami,membaluti5.Menjadi- mengetuai, mengepalai6.membuang- meracuni, merumputi
 16. 16. Apitan Men…kan• Akhiran ….kan dapat bertugas sebagai kata sendi akanCth: membanggakan -membangga akan1.Penggunaan men..kan1.Objek beralih kepada orang lainMemberikan,mendermakan2.Membuat sesuatu untuk orang lainMenurunkan,membersihkan3.Menjadikan sesuatuMenyalakan, menyatukan,mengadunkan4.Memasukkan sesuatuMencurahkan, menuangkan
 17. 17. Awalan Ter…• Awalan Ter kekal apabila bertemu dengan semua huruf kecuali r.• Awalan Ter digunakan untuk3. keupayaan/kesanggupan4. Keadaan5. Perbuatan tidak sengaja6. Perbuatan berulang-ulang7. Sudah sedia ada
 18. 18. SELAMAT MAJU JAYA

×