SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!


                                   Хүүхдийн эрх ба хууль

                          Хүүхдийн эрхийн тухай конвенци 
                               
                       Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн 
                       эрхийн тухай Конвенц бол хүүхдийн эрхийн 
                       тухай цогц хууль бүхий баримт бичиг юм. 
                       Конвенцийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
                       Ерөнхий Ассемблей 1989 оны 11 дүгээр сарын 
                       20­ны өдөр баталснаас хойш 193 орон уг 
                       конвенцид нэгдэн ороод байна. 

                               Хүүхдийн эрх ба хууль
                       ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
                         1996 оны 5 дугаар сарын 7­ны өдөр
                             Улаанбаатар хот

                              НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

                                         1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалахтай холбогдож үүссэн харилцааг 
зохицуулахад оршино.
                                                   
                                   2 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж
1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ 
хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 
2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөр журам тогтоосон бол  олон 
улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө. 

                                  З дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
1. Хүүхдийн эрхийг төрсөн цагаас нь эхлэн 18 насанд хүртэл хамгаалахад энэ хууль 
үйлчилнэ. 
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!
                                               
2. Энэ хууль Монгол Улсад оршин суугаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хүүхдэд 
нэгэн адил хамаарна. 
                                                
                                   4 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах үндсэн зарчим
Хүүхдийн эрхийг хамгаалахад дараахь үндсэн зарчмыг баримтална:

1. хүүхдийн болон эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн үндэс угсаа, хэл, 
арьсны өнгө, нас,хүйс, нийгмийн гарал, байдал, төрсөн газар, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн 
ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдлаар 
хүүхдийг ялгаварлан гадуурхахгүй, эрх тэгш байлгах
                                               

2. төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн эрх ашгийг 
эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэх
                                                

3. хүүхдийн бие бялдар, оюун санаа, ёс суртахууны хөгжлийг хангах, сурч боловсроход эцэг, 
эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч адил үүрэг хариуцлага хүлээх
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!
                                               

4. хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг 
хангах явдал төр, гэр бүлийн үндсэн үүрэг байх
                                               

5. хүүхэд мэдээлэл хайх, хүлээн авах, эвлэлдэн нэгдэх, шашин шүтэх, эх орноосоо гарах, 
буцаж ирэх эрх Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, бусдын эрх, эрх чөлөө, эрүүл 
мэнд, нийгмийн дэг журам, үндэсний зан суртахуунд харшлахгүй байх. 
                        
4. хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг 
хангах  

                                   ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
                                Хүүхдийн эрх, журамт үүрэг

                                     5 дугаар зүйл. Хүүхдийн амьдрах эрх

1. Хүүхэд төрмөгцөө нэр авах, Монгол Улсын харьяат байх эрхтэй. Хүүхэд гадаадын 
харьяат болох, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хүүхэд Монгол Улсын харьяат болох 
асуудлыг холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын гэрээгээр зохицуулна. 

2. Хүүхэд эрүүл мэнд өсч бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, хүчирхийллээс ангид байх 
эрхтэй. Хүүхдийг хувцас, хоол хүнс, орон байр, ахуйн хэрэгслэлээр санаатай гачигдуулах, 
эрүүл ахуйн шаардлагад нийцээгүй хоол хүнсээр хангахыг хориглоно. 
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!
                                              

1. Хүүхэд эцэг эхтэйгээ амьдрах, тэдний анхаарал халамжид байх, эцэг эхээсээ буюу хэн 
нэгнээс  нь тусдаа амьдрах үед тэдэнтэй байнгын харилцаатай байх, эцэг эх нь гэрлэлтээ 
цуцлуулсан, тусдаа амьдрах үед хэнтэй нь амьдрах тухай саналаа илэрхийлэх эрхтэй. 
                                              

4. Хүүхэд төрөөс эмнэлгийн тусламж авах, тэтгэвэр тэтгэмж, асрамж, халамж хүртэх 
эрхтэй. Хүүхэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээ, дархлаажуулалт 
болон эрүүл мэндийн даатгалд заавал хамрагдана. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 
харилцааг холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна. 
                                               

2.Хүүхэд эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хамт гадаадад цагаачлах, 
дүрвэх, байнга амьдрах, эх орондоо эргэн ирэх эрхтэй. Хүүхдийн болон эцэг эх, асран 
хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөлгүйгээр оршин суух газрыг нь зөвхөн хууль 
тогтоомжид заасан үндэслэл, журмын дагуу өөрчилж болно. 
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!
                                              

                                         6 дугаар зүйл. Хүүхдийн хөгжих эрх

1. Хүүхэд ерөнхий боловсролыг төлбөргүй эзэмших эрхтэй. 
                                              

2.Хүүхэд төрөлх хэл, бичиг үсэг, ёс заншил, түүх соёлын уламжлалыг өвлөн эзэмших 
эрхтэй. 
                                              
3.Хүүхэд оюун ухаан, авьяас билэг, бие бялдар, ур чадвараа хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг 
авах эрхтэй.

4. Хүүхэд шашин шүтэх, эс шүтэх эрхтэй. Эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигчийн хүсэлтийн дагуу хүүхдэд шашны боловсрол олгож болно. Хүүхдэд шашны 
үзэл номлолыг тулган хүлээлгэх, хүүхдийг хууран мэхлэх замаар шашны үйл ажиллагаанд 
татан оролцуулах, шашны сургууль, сүм хийдэд албадан суулгахыг хориглоно. 

5. Хүүхэд чөлөөтэй бодож сэтгэх, мэдээлэл хайх хүлээн авах эрхтэй. Хүүхдэд үндэсний 
аюулгүй байдлын эсрэг үйл ажиллагаа явуулах, терроризм болон бусад  гэмт хэрэг, садар 
самуун, хүчирхийллийг сурталчлах, түүнчлэн эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигч болон хүүхэд өөрөө хүсээгүй бол хүүхдийг сурталчилгаанд ашиглахыг хориглоно. 

6.Хүүхэд хүрээлэн байгаа орчин, нийгэмтэй чөлөөтэй харилцах эрхтэй. Хүүхдийг орчноос 
нь тусгаарлах, бусадтай харилцахыг хязгаарлах явдлыг хориглоно.
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!


                                    7 дугаар зүйл. Хүүхдийн хамгаалуулах эрх

1. Хүүхдийг гэр бүл, эцэг, эхээс нь хууль бусаар салгаж үл болно. Хүүхдийн эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгоор зөвхөн хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу шүүхийн шийдвэрээр 
эцэг, эхээс нь тусгаарлаж болно. Энэ нөхцөлд хүүхэд төрийн асрамжид байна. 

2. Эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч эрхийг нь зөрчсөн тохиолдолд хүүхэд 
тэдэнтэй хууль ёсны харилцаагаа зохих журмын дагуу зогсоох, таслах, тухайн нөхцөл 
байдал арилсан тохиолдолд уг харилцаагаа сэргээх эрхтэй. 


3. Хүүхэд нэр төр, эрүүл мэнд хувийн болон захидал харилцааны нууц, орон байрны 
халдашгүй байдлаа хамгаалуулах эрхтэй. 

4. Хүүхдийг гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчил, хүчирхийлэл, мөрийтэй тоглоом, садар самуун, 
насанд хүрэгчдийн хоорондын аливаа зөрчил, архи,тамхи, мансууруулах болон хордуулах 
бодис хэрэглэхэд татан оруулах; доромжлох, басамжлах, гүтгэх, хүчирхийлэх, хулгайлах, 
барьцаанд авах, худалдах; дамжуулан худалдах, боолчлох буюу түүнтэй адилтгах нөхцөлд 
байлгах, санаатай солих, хаях, төөрүүлэх; тарчлаан зовоох, тагнуул, хорлон сүйтгэх 
ажиллагаанд ашиглах, бага насанд нь сүй тавьж албадан гэрлүүлэх; 
хууль бусаар үрчлэх, хорьж цагдах, гадаадад авч гарах, гадаадаас оруулж ирэхийг 
хориглоно.

4. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, албан тушаалтан хорих ял эдэлж байгаа хүүхдийн 
нэр төрийг хүндэтгэн хамгаалж, сурч боловсрох, авьяас чадвараа хөгжүүлэх, хууль 
тогтоомжийн дагуу хөдөлмөр эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ. Хүүхдийг насанд хүрэгчидтэй 
хамт албадан саатуулах, цагдан хорихыг хориглоно. 
 
5.Хүүхдийг албадан саатуулах, цагдан хорих болон насанд хүрээгүйчүүдийн хорих 
байгууллагын дүрмийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

6. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хүүхдийг албадан ажиллуулах, ёс суртахуун, эрүүл 
мэнд, амь насанд нь аюул учруулах хөдөлмөр эрхлүүлэх, хүүхдийн хөдөлмөрийг 
мөлжлөгийн хэлбэрээр ашиглах, тэдний хөдөлмөрийн хөлсийг шударга бусаар тооцож 
олгох, гуйлга гуйлгах, хууль бусаар нэрээр нь ашиг олох үйл ажиллагаа явуулахыг 
хориглоно 
                               8 дугаар зүйл. Хүүхэд нийгмийн амьдралд оролцох эрх

1.Хүүхэд нас, бие, сэтгэхүйн онцлог, эрүүл мэндэд тохирсон тоглоом, наадам, соёл урлаг, 
биеийн тамир, аялал жуулчлалын арга хэмжээнд оролцох, амрах эрхтэй
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!


 2.Олон улс, тив, дэлхийн чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцох болзол хангасан, амжилт 
гаргасан хүүхдэд төрөөс зохих дэмжлэг, урамшуулал үзүүлнэ. Ашиг хонжоо олох, хүүхдийн 
эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулах тоглоом наадамд оролцуулахыг хориглоно. 
Хүүхдийн эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулах тоглоом наадмын жагсаалтыг эрүүл 
мэндийн болон хүн ам зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

3. Хүүхэд сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх, тайван замаар хуран цуглах,үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх эрхтэй. Хүүхдэд аль нэг улс төрийн үзэл сургаал тулган хүлээлгэх, бага насны 
хүүхдийг улс төрийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулахыг хориглоно. 

4.Хүүхэд өөрт нь зориулсан сургалт, эмчилгээ, асрамж, сувилал, бусад үйлчилгээнд үнэлэлт 
өгөх, энэ талаар санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй. 


5. Хүүхэд өөрийн бүтээсэн оюуны үнэт зүйлийг хууль тогтоомжид заасны дагуу өмчлөх 
эрхтэй. 

6. Хүүхэд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу өөрт ногдох эд хөрөнгийг өмчлөх, өвлөх 
эрхтэй. 
                                        
                             9 дүгээр зүйл. Хүүхдийн журамт үүрэг. 

  Хүүхэд дараах журамт үүрэг хүлээнэ:
    
    1/ эцэг эхээ хайрлах, бусад хүнийг хайрлах, хүндэтгэх, тэдэнд туслах; 

    2/ эх орон, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах;

    3/ суурь боловсрол заавал эзэмших;

    4/ төрийн хууль ёсыг сахиж, ард түмний өв уламжлалыг дээдлэн хүндэтгэх, эзэмших;

    5/ эрүүл мэндээ хамгаалах;

    6/ авьяас чадвараа хөгжүүлэх. 
Зайн сургалтаар хүүхдийн эрх үүргээ мэдэж хэрэгжүүлээрэй!


         Эцэг эхчүүд ээ! 
         Эх орондоо хүнлэг  
       энэрэнгүй, эх оронч иргэн  
       төлөвшүүлье!

More Related Content

What's hot

хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтхүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
nansaaa
 
87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал
87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал
87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал
school_87
 
хэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүнхэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүн
Onon Battsengel
 
хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....
Onon Battsengel
 

What's hot (18)

Huuhdiin erh
Huuhdiin erhHuuhdiin erh
Huuhdiin erh
 
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГАХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хүүхэд хамгааллын...
 
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтхүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
 
Хүүхдийн амьдрах нийгмийн амьдралд оролцох эрх
Хүүхдийн амьдрах нийгмийн амьдралд оролцох эрхХүүхдийн амьдрах нийгмийн амьдралд оролцох эрх
Хүүхдийн амьдрах нийгмийн амьдралд оролцох эрх
 
SWON205-20160615
SWON205-20160615SWON205-20160615
SWON205-20160615
 
Huuhdiin erh
Huuhdiin erhHuuhdiin erh
Huuhdiin erh
 
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцХүүхдийн эрхийн тухай конвенц
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц
 
87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал
87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал
87 р сургууль түүх нийгмийн багш т.буянжаргал
 
Huuhed
HuuhedHuuhed
Huuhed
 
Хүүхэд гэр бүл төвийн ажлын төлөвлөгөө
Хүүхэд гэр бүл төвийн ажлын төлөвлөгөөХүүхэд гэр бүл төвийн ажлын төлөвлөгөө
Хүүхэд гэр бүл төвийн ажлын төлөвлөгөө
 
хэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүнхэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүн
 
хүүхэд
хүүхэдхүүхэд
хүүхэд
 
хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....
 
хүний эрх гэж юу
хүний эрх гэж юухүний эрх гэж юу
хүний эрх гэж юу
 
хүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалалхүүхэд хамгаалал
хүүхэд хамгаалал
 
хүүхэд, хнас ын тухай ойлголт, судлах зүйл
хүүхэд, хнас ын тухай ойлголт, судлах зүйлхүүхэд, хнас ын тухай ойлголт, судлах зүйл
хүүхэд, хнас ын тухай ойлголт, судлах зүйл
 
хоёрдугаар бүлэг
хоёрдугаар бүлэгхоёрдугаар бүлэг
хоёрдугаар бүлэг
 

Viewers also liked

хүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэгхүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэг
smilemunkhuu
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёл
Onon Battsengel
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёл
Onon Battsengel
 
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээхарилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
ULZIITOGTOKH
 
хувь хүний соёл
хувь хүний соёлхувь хүний соёл
хувь хүний соёл
Yadmaa Vic
 
Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...
Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...
Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...
Asaa Tumee
 
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргуудхарилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
azora14
 

Viewers also liked (20)

хүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэгхүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэг
 
хүний эрх гэж юу C 1 г.алтангэрэл
хүний эрх гэж юу C 1 г.алтангэрэлхүний эрх гэж юу C 1 г.алтангэрэл
хүний эрх гэж юу C 1 г.алтангэрэл
 
33 surguuli uzuuleh ajild
33 surguuli uzuuleh ajild33 surguuli uzuuleh ajild
33 surguuli uzuuleh ajild
 
Lhagba
LhagbaLhagba
Lhagba
 
2 104-3-10
2 104-3-102 104-3-10
2 104-3-10
 
Avto 2015
Avto 2015Avto 2015
Avto 2015
 
862
862862
862
 
Management
ManagementManagement
Management
 
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх ньХүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
 
Hariltsaa
HariltsaaHariltsaa
Hariltsaa
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёл
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёл
 
хүүхэд хамгаалал, эрсдэл
хүүхэд хамгаалал, эрсдэлхүүхэд хамгаалал, эрсдэл
хүүхэд хамгаалал, эрсдэл
 
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээхарилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэг
 
хувь хүний соёл
хувь хүний соёлхувь хүний соёл
хувь хүний соёл
 
тест. боловсролын хууль
тест. боловсролын хуультест. боловсролын хууль
тест. боловсролын хууль
 
осол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийльеосол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийлье
 
Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...
Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...
Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдыг үүрэг ха...
 
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргуудхарилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
 

Similar to зайн сургалт 3

хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....
Onon Battsengel
 
Huuhdiin erh
Huuhdiin erhHuuhdiin erh
Huuhdiin erh
xaliun
 
Concept cf kg
Concept cf kgConcept cf kg
Concept cf kg
Darkhijav
 

Similar to зайн сургалт 3 (20)

Huuhed
HuuhedHuuhed
Huuhed
 
хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....хэрэглэгдэхүүн.....
хэрэглэгдэхүүн.....
 
Huuhddin erkh 2016
Huuhddin erkh 2016Huuhddin erkh 2016
Huuhddin erkh 2016
 
Huuhed hamgaalal
Huuhed hamgaalal Huuhed hamgaalal
Huuhed hamgaalal
 
cs1
cs1cs1
cs1
 
Хүүхэд-хамгаалах-бодлого.pdf
Хүүхэд-хамгаалах-бодлого.pdfХүүхэд-хамгаалах-бодлого.pdf
Хүүхэд-хамгаалах-бодлого.pdf
 
Huuhdiin erh
Huuhdiin erhHuuhdiin erh
Huuhdiin erh
 
зайн сургалт 2
зайн сургалт 2зайн сургалт 2
зайн сургалт 2
 
зайн сургалт 2
зайн сургалт 2зайн сургалт 2
зайн сургалт 2
 
майнаа
майнаамайнаа
майнаа
 
үндсэн хууль
үндсэн хуульүндсэн хууль
үндсэн хууль
 
ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙ
ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙ
ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙ
 
Xtx taniltsuulga 2011
Xtx taniltsuulga 2011Xtx taniltsuulga 2011
Xtx taniltsuulga 2011
 
Xtx taniltsuulga 2011
Xtx taniltsuulga 2011Xtx taniltsuulga 2011
Xtx taniltsuulga 2011
 
Бататгал
БататгалБататгал
Бататгал
 
Huuhdin erhin konvents
Huuhdin erhin konventsHuuhdin erhin konvents
Huuhdin erhin konvents
 
ээ д зориулав
ээ д зориулавээ д зориулав
ээ д зориулав
 
ээ д зориулав
ээ д зориулавээ д зориулав
ээ д зориулав
 
Xtx taniltsuulga 2011
Xtx taniltsuulga 2011Xtx taniltsuulga 2011
Xtx taniltsuulga 2011
 
Concept cf kg
Concept cf kgConcept cf kg
Concept cf kg
 

More from Bama740517

гэрийн ажил 3 алтаа
гэрийн ажил 3 алтаагэрийн ажил 3 алтаа
гэрийн ажил 3 алтаа
Bama740517
 
гэрийн ажил 2
гэрийн ажил 2гэрийн ажил 2
гэрийн ажил 2
Bama740517
 
гэрийн ажил 1
гэрийн ажил 1гэрийн ажил 1
гэрийн ажил 1
Bama740517
 
бие даалт алтаа
бие даалт алтаабие даалт алтаа
бие даалт алтаа
Bama740517
 
бие даалт 2 алтаа
бие даалт 2 алтаабие даалт 2 алтаа
бие даалт 2 алтаа
Bama740517
 
хоолны жор
хоолны жорхоолны жор
хоолны жор
Bama740517
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
Bama740517
 
тусламж
тусламжтусламж
тусламж
Bama740517
 
бөөрний бүтэц
бөөрний бүтэцбөөрний бүтэц
бөөрний бүтэц
Bama740517
 
монгол хувцас
монгол хувцасмонгол хувцас
монгол хувцас
Bama740517
 
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
Bama740517
 
тест алтаа
тест алтаатест алтаа
тест алтаа
Bama740517
 
тест алтаа
тест алтаатест алтаа
тест алтаа
Bama740517
 
Hereglegdehuun mat
Hereglegdehuun matHereglegdehuun mat
Hereglegdehuun mat
Bama740517
 
байгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуубайгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуу
Bama740517
 
мат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгжмат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгж
Bama740517
 
байгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуубайгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуу
Bama740517
 
үр тариа
үр тариаүр тариа
үр тариа
Bama740517
 

More from Bama740517 (20)

гэрийн ажил 3 алтаа
гэрийн ажил 3 алтаагэрийн ажил 3 алтаа
гэрийн ажил 3 алтаа
 
гэрийн ажил 2
гэрийн ажил 2гэрийн ажил 2
гэрийн ажил 2
 
гэрийн ажил 1
гэрийн ажил 1гэрийн ажил 1
гэрийн ажил 1
 
бие даалт алтаа
бие даалт алтаабие даалт алтаа
бие даалт алтаа
 
бие даалт 2 алтаа
бие даалт 2 алтаабие даалт 2 алтаа
бие даалт 2 алтаа
 
хоолны жор
хоолны жорхоолны жор
хоолны жор
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
тусламж
тусламжтусламж
тусламж
 
амьтад
амьтадамьтад
амьтад
 
бөөрний бүтэц
бөөрний бүтэцбөөрний бүтэц
бөөрний бүтэц
 
монгол хувцас
монгол хувцасмонгол хувцас
монгол хувцас
 
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
сурагчийн зан төлөв, харилцааг тодорхойлох судалгаа
 
тест алтаа
тест алтаатест алтаа
тест алтаа
 
тест алтаа
тест алтаатест алтаа
тест алтаа
 
тест 1, 2
тест 1, 2тест 1, 2
тест 1, 2
 
Hereglegdehuun mat
Hereglegdehuun matHereglegdehuun mat
Hereglegdehuun mat
 
байгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуубайгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуу
 
мат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгжмат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгж
 
байгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуубайгалийн ухаан чулуу
байгалийн ухаан чулуу
 
үр тариа
үр тариаүр тариа
үр тариа
 

зайн сургалт 3