A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein

Czékmán Balázs
Puskás Ferenc Általános Iskola
Debreceni Egyetem, HTDI, abszovált
doktorandusz
IKT MasterMinds, MTA-DE Idegen
Nyelvi Oktatás Kutatócsoport
A KITERJESZTETT VALÓSÁG ALKALMAZÁSI
LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁS KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN
Barnucz Nóra
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK
Debreceni Egyetem, HTDI, abszolvált
doktorandusz
Rendészet-Tudomány-Aktualitások Konferencia, 2020. december 10.
OKTATÁS-MUNKA-TECHNOLÓGIA
 HALLGATÓK: A felsőoktatásban megjelent Z generáció tagjai teljesen más tanulási
elveket mozgósítanak az ismereteik elsajátítását illetően (Tapscott 2001).
 MUNKAERŐPIAC: Az információs társadalom nemcsak az oktatási folyamatot alakítja
át (Dessewffy 2019), hanem ezzel párhuzamosan a munkaerőpiacon is új pozíciók
jelennek meg (Uricska, 2020).
 TECHNOLÓGIA: A digitális eszközök – élen a mobil eszközökkel – piaca egyre bővül,
oktatási felhasználásuk aránya nő. Mesterséges intelligencia (AI), kiterjesztett valóság
(AR), virtuális valóság (VR) (Grand View Research, 2020).
 Erre a mindenkori oktatásnak fel kell készülnie, vagy a már meglévő képzéseit a
munkaerőpiac kihívásaihoz kell igazítania (Pirzada–Khan 2013).
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
A KITERJESZTETT VALÓSÁG
 "A kiterjesztett valóság (Augmented Reality,
AR) az informatika jelenleg is dinamikusan
fejlődő ága. Segítségével a fizikai világ
valós időben kibővíthető számítógép által
generált virtuális elemekkel (amik lehetnek
például 3-dimenziós modellek, videók, vagy
animációk) beleolvadnak a valós
környezetbe" (Matuszka, 2012).
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
Az AR alkalmazott típusai:
 hívókép nélküli AR (markerless AR)
(helyalapú, helyzetalapú),
 hívókép-alapú AR
(marker-based AR),
 helyettesítő AR (superimposition-
based AR) (ThinkMobiles, 2019)
AZ AR OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA A KÖZOKTATÁSBAN I.
 jógyakorlatok és kutatások (lásd Aknai
Dóra Orsolya, Fehér Péter, Czékmán
Balázs)
 alkalmazható pedagógiai módszerek:
szemléltetés, magyarázat, előadás, vita,
megbeszélés, játék
 alkalmazható munkaformák: frontális,
csoportos, páros, egyéni munka
 pedagógus, által készített tartalmak
 tartalomfogyasztás
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
AZ AR OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA A KÖZOKTATÁSBAN II.
 alkalmazható pedagógiai módszerek:
szemléltetés, magyarázat, előadás, vita,
megbeszélés, projekt, játék, kooperatív
tanulás, szimuláció, munkáltató
 alkalmazható munkaformák: frontális,
csoportos, páros, egyéni munka
 pedagógus, tanulók által készített tartalmak
 komplex kompetenciafejlesztés
 tartalomelőállítás
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
AZ ALKALMAZOTT SZOFTVER BEMUTATÁSA I.
 Az eduARdo (eduardoapp.com) egy hazai
fejlesztésű (Stiefel Interactive) kiterjesztett
valóság szoftver.
 Oktatási céllal kifejlesztett alkalmazás, mobil
applikáció és admin felület.
 Tartalomfogyasztás lehetősége, mellyel
innovatív, aktív, interaktív szemléltetés valósulhat
meg.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
AZ ALKALMAZOTT SZOFTVER BEMUTATÁSA II.
 Elsősorban tartalomelőállításra kifejlesztett
szoftver. Utóbbi előállítása közvetlenül a
mobil eszközön is történhet.
 Számos rendelkezésre álló AR tartalom (kép,
mozgókép, 3D-modell). Bármilyen tantárgy,
kurzus, bármilyen témaköréhez fejleszthető,
előállítható tartalom.
 Az elkészült tartalmak annotálhatók,
címkékkel elláthatók.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
KUTATÁS BEMUTATÁSA I.
A kutatás célja: a hallgatók digitális képességeinek, illetve a szaknyelvi
és szakmai (digitális) kommunikációs szintjének felmérése és ezek
fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a szaknyelvi órák keretében.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
KUTATÁS BEMUTATÁSA II.
 A kutatás támogatottsága: NKE új idegennyelvi stratégia része, Rektori Tanács
elfogadása;
 Belügyi Tudományos Tanács: Online és offline tanítási-tanulási módszerek a gyakorlatban,
azok hatékonysága, eredményessége pályázati témakör;
 A pályamű címe: Kiterjesztett valóság és közösségi oldalak alkalmazása a
nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre – I. helyezés
 Szerzők: Barnucz Nóra-Uricska Erna
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
KUTATÁS BEMUTATÁSA III.
 Kutatócsoport tagjai:
 Dr. habil. Bujdosóné Dani Erzsébet a HY-DE modell megalkotója
 Czékmán Balázs – IKT kutató, a használt AR szoftver egyik fejlesztője
 A kutatás szupervizora az NKE részéről: Prof. Dr. Patyi András
 A kutatási projekt címe: Kiterjesztett valóság és a HY-DE modell alkalmazása a
nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti angol szaknyelvre
 A kutatás szakaszai:
 (1) kvantitatív kutatás - pretest
 (2) osztálytermi kutatás [kiterjesztett valóság+ HY-DE modell (Dani, 2014)]
 (3) kvantitatív kutatás - posttest
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
KUTATÁS BEMUTATÁSA IV.
(1, 3) kvantitatív kutatás – pretest-postest:
 A) Szókincstudást mérő tesztelés: saját készítésű teszt
 B) Kommunikációs készséget mérő tesztelés: A kutatás során a hallgatók kommunikációs
képességét/fejlődését is vizsgáljuk és mérjük. Ennek méréséhez a Language for Service (LforS)
rendészeti szóbeli nyelvvizsga értékelési szempontrendszerét alkalmazzuk.
 C) Felder-Solomon-féle tanulási stílus kérdőív - megfelel a jóságkritériumoknak: (1) objektivitás,
(2) érvényesség (validitás), (3) a megbízhatóság (reliabilitás) – postest: a kérdőívet kiegészítjük
egy 10 kérdésből álló panellel, amely a hallgatók korábbi nyelvtanulási, egyetemi
szaknyelvtanulási tapasztalataira, valamint az egyetem infrastrukturális ellátottságára és a
digitális nyelvoktatással kapcsolatos tapasztalatokra irányul.
Az eredmények statisztikai elemzése során leíró statisztikára, összefüggés-vizsgálatokra, és
különbözőségvizsgálatokra kerül majd sor.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
KUTATÁS BEMUTATÁSA V.
 (2) osztálytermi kutatás:
 Vizsgálati csoport1: AR alkalmazása – n=13
 Vizsgálati csoport2: AR+HY-DE modell – n=12
 Kontrollcsoport: AR+HY-DE modell alkalmazása nélkül – n=15
 A tervezett osztálytermi kutatás résztvevői: RTK 1 és 2. éves hallgatók nappali tagozat
 A kutatás résztvevőinek jellemzői: - különböző évfolyam; - azonos oktató szükséges; - B2 középfokú
nyelvvizsgával rendelkező hallgatók
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
A KUTATÁSI KÉRDÉSEK
 A hagyományos vagy az internet alapú megoldások/eszközök segítik-e
jobban a szaknyelvi terminus technikusok elsajátítását a szaknyelvi órák
keretében?
 Hogyan hat a kiterjesztett valóság alkalmazása a digitális és a verbális
kommunikáció fejlesztésére, a szókincsfejlesztésre?
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
HIPOTÉZIS
Feltételezésünk szerint a helyes és alapos átgondolással megválasztott módszerek,
taneszközök, és a tanulási stílusok figyelembevétele amellett, hogy a hallgatót
aktivizálják, tanórai tevékenységét támogatják, serkenthetik a csoporton belüli
versenyszellemet, ezáltal a hallgatói motivációt is, valamint a hallgatók szókincsének
gyarapodására, a szakmai és szaknyelvi (digitális) kommunikációra is pozitív
hatással vannak. Az említett paraméterek alapján a kutatás a kognitív és az
affektív területekre koncentrál.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
ÖSSZEGZÉS
 Rávilágítunk a 21. századi módszertani sajátosságokra, a
rendészeti szaknyelv oktatásának kihívásaira
 A kutatás jó kezdeményezés lehet minden szakmai, vagy
szakirányú nyelvoktatás hazai fejlesztésére vonatkozó javaslatok
megfogalmazására és azok gyakorlatban is történő
alkalmazásának elindítására.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 A kutatás pozitív hozadéka:
 angol nyelvű kommunikációhoz szükséges általános, kommunikatív kompetenciák
fejlődése;
 a digitális kompetenciák sajátosságainak fejlesztése.
 A kutatás iránymutatás lehet:
 a hallgatók olyan digitális környezetben érzik jól magukat, ahol kihívások elé vannak
állítva;
 gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre indítják őket, ezáltal
fejlesztve azokat a kompetenciákat (Molnár, 2019), amelyek elengedhetetlenek a 21.
századi munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez (Barnucz és Labancz, 2017;
Barnucz -Uricska, 2020) illetve a rendőrségi feladatok ellátása során.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
HIVATKOZÁSOK
GrandViewResearch (2020): Education Technology Market Size, Share & Trends Analysis Report By Sector (Preschool, K-12, Higher Education), By End User (Business,
Consumer), By Type, By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/education-technology-market
Pirzada–Khan 2013
Barnucz Nóra (2019b): IKT-eszközökkel Támogatott (Rendészeti) Nyelvoktatás. Magyar Rendészet, 19. 4. sz., 15–31.
Czékmán Balázs (2017b): Mobiltechnológia a tanórán: oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások. In: Fehér Péter és Aknai Dóra Orsolya (szerk.): I. Mobil
eszközök az oktatásban konferencia. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debreceni Egyetem Kiadó, Debrecen, 249–254.
Dani Erzsébet (2014): A kétfázisú HY-DE-modell: a hiper- és mélyfigyelem fázisváltásai a katedrától a hallgatói önfejlesztésig. Informatika a felsőoktatásban 2014
konferencia. https://bit.ly/2XWlvHI
Hsiao, T. Y. és Oxford, R. L. (2002): Comparing theories of language learning strategies: A confirmatory factor analysis. Modern Language Journal, 86. 3. sz., 368–383.
Oxford, R. L., Cho, Y., Leung, S. és Kim, H. J. (2004): Effect of the presence and difficulty of task on strategy use: An exploratory study. International Review of Applied
Linguistics, 42. 1. sz., 1–47.
Paivio, A. és Desrochers, A. (1980): A dual coding approach to building memory. Canadian Journal of Psychology, 34. 4. sz., 388–899. DOI:
https://doi.org/10.1037/h0081101
Uricska Erna (2020): Közösségi rendészet – közösségi oldalak: Elméleti háttér és a rendészeti digilektus fogalmának bevezetése. Magyar Rendészet, 20. 2. sz. 153-168.
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
Czékmán Balázs
balazs.czekman@gmail.com
puskas.kispest.hu
edumobil.hu
Barnucz Nóra
barnucz.nora@uni-nke.hu
RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
1 of 18

Recommended

Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés by
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélésTörténetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélésBalázs Czékmán
787 views14 slides
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé... by
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Balázs Czékmán
559 views18 slides
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21... by
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...Balazs Pankasz
419 views90 slides
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)... by
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...IKT Masterminds Research Group
1.3K views22 slides
Digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban by
Digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanDigitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
Digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanAz én könyvtáram
256 views38 slides
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa" by
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"IKT Masterminds Research Group
358 views22 slides

More Related Content

What's hot

Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe... by
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Balázs Czékmán
1.1K views14 slides
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban by
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanDigitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanSzilvia Tóth-Mózer
714 views40 slides
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015 by
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015Szilvia Tóth-Mózer
870 views20 slides
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá... by
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...Balázs Czékmán
1.5K views18 slides
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége... by
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...IKT Masterminds Research Group
1.5K views18 slides
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével by
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelIKT Masterminds Research Group
764 views35 slides

What's hot(13)

Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe... by Balázs Czékmán
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Balázs Czékmán1.1K views
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015 by Szilvia Tóth-Mózer
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá... by Balázs Czékmán
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...
Pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak vá...
Balázs Czékmán1.5K views
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége... by IKT Masterminds Research Group
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...
Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetősége...
Racsko Réka: Az információs műveltség szerepe és a digitális kompetencia fe... by Reka Racsko
Racsko Réka: Az információs műveltség szerepe és a digitális kompetencia fe...Racsko Réka: Az információs műveltség szerepe és a digitális kompetencia fe...
Racsko Réka: Az információs műveltség szerepe és a digitális kompetencia fe...
Reka Racsko952 views
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében by Balázs Czékmán
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrébenPedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében
Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében
Balázs Czékmán656 views
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há... by Reka Racsko
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Reka Racsko739 views
Racsko Réka: Az aktuális infokommunikációs stratégiák (policy) nemzetközi át... by Reka Racsko
Racsko Réka: Az aktuális infokommunikációs stratégiák (policy) nemzetközi át...Racsko Réka: Az aktuális infokommunikációs stratégiák (policy) nemzetközi át...
Racsko Réka: Az aktuális infokommunikációs stratégiák (policy) nemzetközi át...
Reka Racsko642 views
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze... by Reka Racsko
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Reka Racsko722 views
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában by Szilvia Tóth-Mózer
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai by Balázs Czékmán
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiPedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Balázs Czékmán598 views

Similar to A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein

Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek by
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellekVáltozó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellekReka Racsko
201 views14 slides
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ... by
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...Balázs Czékmán
296 views23 slides
Interaktív oktatástechnológia by
Interaktív oktatástechnológiaInteraktív oktatástechnológia
Interaktív oktatástechnológiaAdrienn Papp-Danka
77 views15 slides
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában by
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
100 views8 slides
Prompt prezi v1_pécs by
Prompt prezi v1_pécsPrompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécsITStudy Ltd.
252 views28 slides
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával by
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásávalÉrtelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásávalDóra Orsolya Aknai
124 views27 slides

Similar to A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein(20)

Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek by Reka Racsko
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellekVáltozó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Reka Racsko201 views
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ... by Balázs Czékmán
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
Balázs Czékmán296 views
Prompt prezi v1_pécs by ITStudy Ltd.
Prompt prezi v1_pécsPrompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécs
ITStudy Ltd.252 views
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával by Dóra Orsolya Aknai
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásávalÉrtelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Doktori beszámoló (2015. május 29.) by Reka Racsko
Doktori beszámoló (2015. május 29.)Doktori beszámoló (2015. május 29.)
Doktori beszámoló (2015. május 29.)
Reka Racsko496 views
A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai by Balázs Czékmán
A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásaiA tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai
A tabletek tanórai használatának pedagógiai-módszertani vonatkozásai
Balázs Czékmán1.2K views
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega... by Reka Racsko
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
Reka Racsko173 views
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban by saribence
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbanInformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
saribence1.2K views
InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2 by saribence
InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2
InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2
saribence436 views
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban by saribence
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbanInformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
saribence459 views
Mucsiné Erdei Mónika_Az oktatás megújításának szükségessége.pdf by kszrsomogyi
Mucsiné Erdei Mónika_Az oktatás megújításának szükségessége.pdfMucsiné Erdei Mónika_Az oktatás megújításának szükségessége.pdf
Mucsiné Erdei Mónika_Az oktatás megújításának szükségessége.pdf
kszrsomogyi15 views
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban by Dr. Ollé János
Az oktatási kultúra változása az információs társadalombanAz oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Dr. Ollé János401 views
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának... by digitalisnemzedek
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
digitalisnemzedek471 views
Digitális történetmesélés és kiterjesztett valóság – újszerű lehetőségek az i... by Balázs Czékmán
Digitális történetmesélés és kiterjesztett valóság – újszerű lehetőségek az i...Digitális történetmesélés és kiterjesztett valóság – újszerű lehetőségek az i...
Digitális történetmesélés és kiterjesztett valóság – újszerű lehetőségek az i...
Balázs Czékmán295 views
A digitális átállás indikátorai nemzetközi összehasonlításban by Reka Racsko
A digitális átállás indikátorai nemzetközi összehasonlításbanA digitális átállás indikátorai nemzetközi összehasonlításban
A digitális átállás indikátorai nemzetközi összehasonlításban
Reka Racsko294 views
Az IKT jelentősége az oktatásban by Molnár Tibor
Az IKT jelentősége az oktatásbanAz IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásban
Molnár Tibor18.3K views

More from Balázs Czékmán

Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student... by
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Balázs Czékmán
260 views19 slides
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában by
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanA programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanBalázs Czékmán
565 views14 slides
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa... by
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Balázs Czékmán
207 views23 slides
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai by
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiTanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiBalázs Czékmán
570 views19 slides
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol? by
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?Balázs Czékmán
417 views14 slides
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás... by
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...Balázs Czékmán
621 views19 slides

More from Balázs Czékmán(20)

Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student... by Balázs Czékmán
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Balázs Czékmán260 views
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában by Balázs Czékmán
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanA programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
Balázs Czékmán565 views
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa... by Balázs Czékmán
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Balázs Czékmán207 views
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai by Balázs Czékmán
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalataiTanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Tanulók tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai
Balázs Czékmán570 views
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol? by Balázs Czékmán
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?
Tanulók, tanulás, mobil eszközök: mivel? mennyit? hol?
Balázs Czékmán417 views
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás... by Balázs Czékmán
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...
A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudás...
Balázs Czékmán621 views
The possibilities of using augmented reality at different levels of education by Balázs Czékmán
The possibilities of using augmented reality at different levels of educationThe possibilities of using augmented reality at different levels of education
The possibilities of using augmented reality at different levels of education
Balázs Czékmán827 views
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil... by Balázs Czékmán
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
Balázs Czékmán1.2K views
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t... by Balázs Czékmán
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
Balázs Czékmán2.7K views
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán by Balázs Czékmán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanóránJáték-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Balázs Czékmán591 views
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag... by Balázs Czékmán
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Balázs Czékmán120 views
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán? by Balázs Czékmán
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Balázs Czékmán282 views
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában by Balázs Czékmán
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiábanFuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Balázs Czékmán245 views
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai by Balázs Czékmán
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalataiKódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Balázs Czékmán481 views
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang... by Balázs Czékmán
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
Balázs Czékmán192 views
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz... by Balázs Czékmán
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Balázs Czékmán327 views
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers by Balázs Czékmán
Tablet Supported Education: Attitude of Students and TeachersTablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Balázs Czékmán182 views
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt... by Balázs Czékmán
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Balázs Czékmán496 views
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz... by Balázs Czékmán
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Balázs Czékmán324 views
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével by Balázs Czékmán
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Balázs Czékmán144 views

A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein

 • 1. Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem, HTDI, abszovált doktorandusz IKT MasterMinds, MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport A KITERJESZTETT VALÓSÁG ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁS KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN Barnucz Nóra Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK Debreceni Egyetem, HTDI, abszolvált doktorandusz Rendészet-Tudomány-Aktualitások Konferencia, 2020. december 10.
 • 2. OKTATÁS-MUNKA-TECHNOLÓGIA  HALLGATÓK: A felsőoktatásban megjelent Z generáció tagjai teljesen más tanulási elveket mozgósítanak az ismereteik elsajátítását illetően (Tapscott 2001).  MUNKAERŐPIAC: Az információs társadalom nemcsak az oktatási folyamatot alakítja át (Dessewffy 2019), hanem ezzel párhuzamosan a munkaerőpiacon is új pozíciók jelennek meg (Uricska, 2020).  TECHNOLÓGIA: A digitális eszközök – élen a mobil eszközökkel – piaca egyre bővül, oktatási felhasználásuk aránya nő. Mesterséges intelligencia (AI), kiterjesztett valóság (AR), virtuális valóság (VR) (Grand View Research, 2020).  Erre a mindenkori oktatásnak fel kell készülnie, vagy a már meglévő képzéseit a munkaerőpiac kihívásaihoz kell igazítania (Pirzada–Khan 2013). RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 3. A KITERJESZTETT VALÓSÁG  "A kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) az informatika jelenleg is dinamikusan fejlődő ága. Segítségével a fizikai világ valós időben kibővíthető számítógép által generált virtuális elemekkel (amik lehetnek például 3-dimenziós modellek, videók, vagy animációk) beleolvadnak a valós környezetbe" (Matuszka, 2012). RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10. Az AR alkalmazott típusai:  hívókép nélküli AR (markerless AR) (helyalapú, helyzetalapú),  hívókép-alapú AR (marker-based AR),  helyettesítő AR (superimposition- based AR) (ThinkMobiles, 2019)
 • 4. AZ AR OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA A KÖZOKTATÁSBAN I.  jógyakorlatok és kutatások (lásd Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter, Czékmán Balázs)  alkalmazható pedagógiai módszerek: szemléltetés, magyarázat, előadás, vita, megbeszélés, játék  alkalmazható munkaformák: frontális, csoportos, páros, egyéni munka  pedagógus, által készített tartalmak  tartalomfogyasztás RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 5. AZ AR OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA A KÖZOKTATÁSBAN II.  alkalmazható pedagógiai módszerek: szemléltetés, magyarázat, előadás, vita, megbeszélés, projekt, játék, kooperatív tanulás, szimuláció, munkáltató  alkalmazható munkaformák: frontális, csoportos, páros, egyéni munka  pedagógus, tanulók által készített tartalmak  komplex kompetenciafejlesztés  tartalomelőállítás RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 6. AZ ALKALMAZOTT SZOFTVER BEMUTATÁSA I.  Az eduARdo (eduardoapp.com) egy hazai fejlesztésű (Stiefel Interactive) kiterjesztett valóság szoftver.  Oktatási céllal kifejlesztett alkalmazás, mobil applikáció és admin felület.  Tartalomfogyasztás lehetősége, mellyel innovatív, aktív, interaktív szemléltetés valósulhat meg. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 7. AZ ALKALMAZOTT SZOFTVER BEMUTATÁSA II.  Elsősorban tartalomelőállításra kifejlesztett szoftver. Utóbbi előállítása közvetlenül a mobil eszközön is történhet.  Számos rendelkezésre álló AR tartalom (kép, mozgókép, 3D-modell). Bármilyen tantárgy, kurzus, bármilyen témaköréhez fejleszthető, előállítható tartalom.  Az elkészült tartalmak annotálhatók, címkékkel elláthatók. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 8. KUTATÁS BEMUTATÁSA I. A kutatás célja: a hallgatók digitális képességeinek, illetve a szaknyelvi és szakmai (digitális) kommunikációs szintjének felmérése és ezek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a szaknyelvi órák keretében. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 9. KUTATÁS BEMUTATÁSA II.  A kutatás támogatottsága: NKE új idegennyelvi stratégia része, Rektori Tanács elfogadása;  Belügyi Tudományos Tanács: Online és offline tanítási-tanulási módszerek a gyakorlatban, azok hatékonysága, eredményessége pályázati témakör;  A pályamű címe: Kiterjesztett valóság és közösségi oldalak alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre – I. helyezés  Szerzők: Barnucz Nóra-Uricska Erna RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 10. KUTATÁS BEMUTATÁSA III.  Kutatócsoport tagjai:  Dr. habil. Bujdosóné Dani Erzsébet a HY-DE modell megalkotója  Czékmán Balázs – IKT kutató, a használt AR szoftver egyik fejlesztője  A kutatás szupervizora az NKE részéről: Prof. Dr. Patyi András  A kutatási projekt címe: Kiterjesztett valóság és a HY-DE modell alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti angol szaknyelvre  A kutatás szakaszai:  (1) kvantitatív kutatás - pretest  (2) osztálytermi kutatás [kiterjesztett valóság+ HY-DE modell (Dani, 2014)]  (3) kvantitatív kutatás - posttest RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 11. KUTATÁS BEMUTATÁSA IV. (1, 3) kvantitatív kutatás – pretest-postest:  A) Szókincstudást mérő tesztelés: saját készítésű teszt  B) Kommunikációs készséget mérő tesztelés: A kutatás során a hallgatók kommunikációs képességét/fejlődését is vizsgáljuk és mérjük. Ennek méréséhez a Language for Service (LforS) rendészeti szóbeli nyelvvizsga értékelési szempontrendszerét alkalmazzuk.  C) Felder-Solomon-féle tanulási stílus kérdőív - megfelel a jóságkritériumoknak: (1) objektivitás, (2) érvényesség (validitás), (3) a megbízhatóság (reliabilitás) – postest: a kérdőívet kiegészítjük egy 10 kérdésből álló panellel, amely a hallgatók korábbi nyelvtanulási, egyetemi szaknyelvtanulási tapasztalataira, valamint az egyetem infrastrukturális ellátottságára és a digitális nyelvoktatással kapcsolatos tapasztalatokra irányul. Az eredmények statisztikai elemzése során leíró statisztikára, összefüggés-vizsgálatokra, és különbözőségvizsgálatokra kerül majd sor. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 12. KUTATÁS BEMUTATÁSA V.  (2) osztálytermi kutatás:  Vizsgálati csoport1: AR alkalmazása – n=13  Vizsgálati csoport2: AR+HY-DE modell – n=12  Kontrollcsoport: AR+HY-DE modell alkalmazása nélkül – n=15  A tervezett osztálytermi kutatás résztvevői: RTK 1 és 2. éves hallgatók nappali tagozat  A kutatás résztvevőinek jellemzői: - különböző évfolyam; - azonos oktató szükséges; - B2 középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 13. A KUTATÁSI KÉRDÉSEK  A hagyományos vagy az internet alapú megoldások/eszközök segítik-e jobban a szaknyelvi terminus technikusok elsajátítását a szaknyelvi órák keretében?  Hogyan hat a kiterjesztett valóság alkalmazása a digitális és a verbális kommunikáció fejlesztésére, a szókincsfejlesztésre? RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 14. HIPOTÉZIS Feltételezésünk szerint a helyes és alapos átgondolással megválasztott módszerek, taneszközök, és a tanulási stílusok figyelembevétele amellett, hogy a hallgatót aktivizálják, tanórai tevékenységét támogatják, serkenthetik a csoporton belüli versenyszellemet, ezáltal a hallgatói motivációt is, valamint a hallgatók szókincsének gyarapodására, a szakmai és szaknyelvi (digitális) kommunikációra is pozitív hatással vannak. Az említett paraméterek alapján a kutatás a kognitív és az affektív területekre koncentrál. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 15. ÖSSZEGZÉS  Rávilágítunk a 21. századi módszertani sajátosságokra, a rendészeti szaknyelv oktatásának kihívásaira  A kutatás jó kezdeményezés lehet minden szakmai, vagy szakirányú nyelvoktatás hazai fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására és azok gyakorlatban is történő alkalmazásának elindítására. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 16.  A kutatás pozitív hozadéka:  angol nyelvű kommunikációhoz szükséges általános, kommunikatív kompetenciák fejlődése;  a digitális kompetenciák sajátosságainak fejlesztése.  A kutatás iránymutatás lehet:  a hallgatók olyan digitális környezetben érzik jól magukat, ahol kihívások elé vannak állítva;  gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre indítják őket, ezáltal fejlesztve azokat a kompetenciákat (Molnár, 2019), amelyek elengedhetetlenek a 21. századi munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez (Barnucz és Labancz, 2017; Barnucz -Uricska, 2020) illetve a rendőrségi feladatok ellátása során. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 17. HIVATKOZÁSOK GrandViewResearch (2020): Education Technology Market Size, Share & Trends Analysis Report By Sector (Preschool, K-12, Higher Education), By End User (Business, Consumer), By Type, By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/education-technology-market Pirzada–Khan 2013 Barnucz Nóra (2019b): IKT-eszközökkel Támogatott (Rendészeti) Nyelvoktatás. Magyar Rendészet, 19. 4. sz., 15–31. Czékmán Balázs (2017b): Mobiltechnológia a tanórán: oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások. In: Fehér Péter és Aknai Dóra Orsolya (szerk.): I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debreceni Egyetem Kiadó, Debrecen, 249–254. Dani Erzsébet (2014): A kétfázisú HY-DE-modell: a hiper- és mélyfigyelem fázisváltásai a katedrától a hallgatói önfejlesztésig. Informatika a felsőoktatásban 2014 konferencia. https://bit.ly/2XWlvHI Hsiao, T. Y. és Oxford, R. L. (2002): Comparing theories of language learning strategies: A confirmatory factor analysis. Modern Language Journal, 86. 3. sz., 368–383. Oxford, R. L., Cho, Y., Leung, S. és Kim, H. J. (2004): Effect of the presence and difficulty of task on strategy use: An exploratory study. International Review of Applied Linguistics, 42. 1. sz., 1–47. Paivio, A. és Desrochers, A. (1980): A dual coding approach to building memory. Canadian Journal of Psychology, 34. 4. sz., 388–899. DOI: https://doi.org/10.1037/h0081101 Uricska Erna (2020): Közösségi rendészet – közösségi oldalak: Elméleti háttér és a rendészeti digilektus fogalmának bevezetése. Magyar Rendészet, 20. 2. sz. 153-168. RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.
 • 18. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu Barnucz Nóra barnucz.nora@uni-nke.hu RENDÉSZET-TUDOMÁNY-AKTUALITÁSOK, A fiatal kutatók szemével, 2020. december 10.