BUNGA RAYA..

7,310 views

Published on

bungaa raya sebagai bunga kebangsaan negara..

Published in: Education
2 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BUNGA RAYA..

 1. 1. BUNGA RAYA<br />SEBAGAI <br />BUNGA KEBANGSAAN<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Bungaraya : pokokrenek yang berasaldari Barat Asia<br />Namasaintifik : hibiscus (Rosa-sintesis)<br />LebihdikenalisebagairatusegalajenisBungaTropika/Queen of Tropical Flowers<br />Turutdikenalisebagaimawar China, kembangsepatu/bungasepatu<br />MerupakanBungaKebangsaan Malaysia<br />Tergolongdalamkeluarankapas, iaituMalvaceae yang mengandungihampir 300 spesies<br />
 3. 3. CIRI-CIRI BUNGA RAYA<br />garispusatbungarayaialah 5-20cm<br />besardantidakmempunyaibau<br />bungarayatumbuhsetinggi 3-5 meter<br />daunnyaberbezadarisegibentuk, saizdanwarna<br />kebanyakannyaadalahhijauterangdanberkilat, tetapiiajugabolehdidapatidalamberbagaiwarnasepertimerah, hijaudanputih<br />DaunberwarnainilebihdikenalisebagaijenisVarigated<br />
 4. 4. daunbungarayabiasanyatumbuhpadadahanatau ranting secaraberselang-seli<br />Daunnyaberbentukbujurdantepidaunbergerigis<br />Padaasalnya, bungarayaberwarnamerahdankorollanyaterdiridari lima kelopak<br />Mengandungisatutiub yang mengeluarkanbanyak stamen dikelilingnya<br />Di dalamtiub, terdapatbenang sari danhujungnyaterdapat 55 stigma yang berbulusertamelekitapabilasudahmatang<br />
 5. 5. BUNGA RAYA SEBAGAI BUNGA KEBANGSAAN<br />Pada 28 julai 1960, bungarayatelahdiisytiharkansebagaiBungaKebangsaanPersekutuan Tanah Melayu<br />sebelumpengisytiharandibuat, MenteriPertanian Persekutuan Tanah Melayutelahmemintapandanganumumtentangpemilihanbungakebangsaan<br />
 6. 6. akhirtahun 1958, KementerianPertaniantelahmengemukakan 7 jenisbungauntukpemilihaniaitu; bungakenanga, bungaraya, bungamelur, bungateratai, bungamawar, bungacempakadanbungatanjung<br />mengikutpemilihanumum, bungamawartelahmendapatundian paling besarolehpendudukPantaiTimursementarapendudukPantai Barat telahmemilihbungamelur<br />
 7. 7. Walaubagaimanapun, kerajaantelahmemilihbungarayasebagaibungakebangsaankerana:<br />Warnamerahmelambangkanketeguhanpolitikdanekonomisertasifatkeberaniandalammenempuhcabaran<br />Kepelbagaianbungarayadarisegiwarna, bentukdanukuranmenjadilambangadanyapelbagaibangsa, agama dankebudayaan yang salinghidupharmonis<br />5 kelopak yang terdapatpadabungarayamembawamaksud 5 prinsiprukunnegara<br />Bungarayaterbuktiberkesandalamperubatantradisionaldanindustrikosmetik<br />
 8. 8. KENAPA PERLU BUNGA KEBANGSAAN<br />Sebagaiwarisannegara :<br /><ul><li>BungarayadiangkatsebagaiwarisankebangsaanolehJabatanWarisan Negara sejak 2007.
 9. 9. Bungarayadiletakkansebarisdenganobjekwarisankebangsaan yang lain sepertijalurgemilang, jatanegara, manuskripsejarahMelayu, hukumkanun Melaka, manuskripHikayat Hang Tuahdanwatikahpengisytiharankemerdekaan.
 10. 10. Bungarayadipilihsebagaiwarisannegarakeranamempunyainilaiwarisan yang tinggikepadanegara. </li></li></ul><li>2. Sebagaiidentitinegaralebihdikenalidandiiktiraf<br /><ul><li>membolehkansesebuahnegaralebihdikenalidankeunikannyadirasai, diterimasertadiiktirafolehnegaraluar
 11. 11. Membentukdanmengukuhkanidentitinegaradimatadunia
 12. 12. Contohnya: Jepundikenalidenganbungasakura, England dikenalidenganbungarosdanBelanda pula tersohordengabunga tulip.</li></li></ul><li><ul><li>Bunga Raya menjadiinspirasipelbagaipihakuntukmengabadikannamajalan, kawasanperumahan, bangunan, biliktetamu, restorandansebagainyadengannamabungakebangsaanitudidalamdanluarnegara.
 13. 13. Contohnya: diLapanganTerbangAntarabangsa KL, Bunga Raya dinamakanpadabangunankhasKompleksBunga Raya khususbagipenumpangkenamaan.
 14. 14. Sebagaisuatusignifikansejarahjuga, namaBunga Raya diabadikanpadaenjinkeretaapi diesel pertama Malaysia dansyarikatperkapalannegara yang pertama, Malaysian International Shipping Corporation, turutmenamakankapalsulungnya M-V Bunga Raya.</li></li></ul><li>KEISTIMEWAAN BUNGA RAYA<br />Bungarayajenishibiscus sabdariffa(roselle) bolehdijadikanminuman, jemsertahalwa<br />Daunbungarayaputihbolehdigunakanuntukmenyejukkanbadansertamenghitamkandanmelebatkanrambut<br />DalamkalanganorangMelayu, air rebusanakarpokokbungainibolehmengubatipenyakitkelamindandemampanas. Air rebusanakarinijugaturutdikatakanboleh<br />
 15. 15. Bungarayajenishibiscus cannabinus(kenaf) bolehdigunakanuntukmembuatkertas<br />Pokokbungarayajenishibiscus sabdariffapula digunakansebagaibahancampurandidalamminumanteh. Iakayadengan vitamin c. Tehdaripadacampuranbungarayadikatakanbolehmengurangkantekanandarah. <br />Fiber batangdaribungarayajenishibiscus macrophyllusbolehdijadikantali<br />carapenanamanmelaluikaedah tut, keratanbatang, cantumanmata tunas dantisukulturbagimemastikankeceriaanbungaraya<br />
 16. 16. POPULARITI MERUDUM<br />Pada 28 Julai 2010, genap 50 tahun status bungarayasebagaibungakebangsaan. <br />Namundisebalikkedudukannya yang gahitu, popularitinyadilihatsemakinmerudumberbanding 2 dekad yang lalu.<br />Sikapambilmudahdansemangatkebangsaan yang semakinterhakiskhususnyadalamkalangangenerasimudapadahariini.<br />Kebanyakanmerekainitidakmengetahuisejarahdankepentinganbungarayasebagaikebangsaan<br />
 17. 17. Inidisebabkanbungaorkid, mawar, carnation dan lain-lain bungalebihdigemaridandihiasdirumah, pejabat, kedai, hotel dandimajlis-majlisrasmimahupuntidakrasmi<br />
 18. 18. LANGKAH UNTUK MENYEMARAKKAN BUNGA RAYA<br />Harusdipupukdariperingkatkanak-kanak<br />Kempensecaraberterusan, padamasa yang samapenggunaanimejbungarayapadakainrentangdanbukuatur-caramajlisperludiperluaskan<br />Kerajaan – bungarayaseharusnyadijadikantanamanhiasandikawasanbandar, pejabatdansebagainya<br />Melakukankajianuntukmengkomersialkansekaligusmengembalikan nostalgia masyarakatterhadapbungaini<br />
 19. 19. KESIMPULAN<br />Bungarayasewajarnyadiangkatsebagaibungakebangsaankeranaiamemperlihatkanpelbagaikeistimewaannya yang tersendiriberbandingdenganbunga yang lain<br />Malahbungarayajugamelambangkanidentitisesebuahnegara yang berdaulat<br />

×