Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation2

3,715 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Presentation2

 1. 1. <ul><li>Teori dan proses pembelajaran </li></ul><ul><li>Teori-teori pembelajaran: </li></ul><ul><li>Sosial </li></ul><ul><li>2. Humanistik </li></ul><ul><li>3. Konstruktivis </li></ul>Disampaikan oleh, 1. Jackson Kulu 2. Amrad bin Arsyad
 2. 2. <ul><li>Konsep Teori </li></ul><ul><li>Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar </li></ul><ul><li>pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan </li></ul><ul><li>Teori juga merupakan satu rumusan daripada </li></ul><ul><li>pengetahuan sedia ada yang memberi panduan </li></ul><ul><li>untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan </li></ul><ul><li>maklumat baru </li></ul><ul><li>Pada asasnya, teori-teori pembelajaran masa kini </li></ul><ul><li>boleh diklasifikasikan kepada empat mazhab yang </li></ul><ul><li>utama, iaitu, behavioris , kognitif , sosial dan humanis </li></ul><ul><li>Pembentangan ini hanya menyentuh tiga mazhab iaitu behavioris, sosial dan humanis </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1. Teori Sosial </li></ul><ul><li>Mazhab sosial menyarankan teori pembelajaran </li></ul><ul><li>dengan menggabungkan teori mazhab behavioris </li></ul><ul><li>dengan mazhab kognitif . Ia juga dikenali sebagai mazhab neobehavioris . </li></ul><ul><li>Teori ini juga dikenali sebagai Teori Perlakuan Model . Albert Bandura, seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih </li></ul><ul><li>berkesan dengan menggunakan pendekatan ‘permodelan’. </li></ul><ul><li>Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian </li></ul><ul><li>pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan </li></ul><ul><li>oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan </li></ul><ul><li>dapat memberikan kesan yang optimum kepada </li></ul><ul><li>kefahaman pelajar. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2. Teori Humanisme </li></ul><ul><li>Mazhab humanis pula berpendapat pembelajaran manusia </li></ul><ul><li>bergantung kepada emosi dan perasaannya. </li></ul><ul><li>Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan </li></ul><ul><li>individu yang lain. </li></ul><ul><li>Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. </li></ul>
 5. 5. 3. Teori Konstruktivisme <ul><li>Pengertian Konstruktivisime </li></ul><ul><li>“ Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia.” </li></ul><ul><li>( Sumber: http://www.teachersrock.net/teori_kon.htm ) </li></ul><ul><li>“ Pengetahuan yang dibina secara aktif oleh individu melalui pemikiran. Murid membina pengetahuan baru dengan menyesuaikan maklumat pengetahuan sedia ada dan membuat kaitan dengan persekitarannya” </li></ul><ul><li>( sumber: ________, pengenalan pengajian sosial, Open Universiti Malaysia, 2007, M.S 35 .) </li></ul>
 6. 6. Pendekatan Konstruktivisme ENGAGE Merangsang perasaan ingin tahu murid EXPLORE Meneroka/mencari untuk memenuhi perasaan ingin EXPLAIN Menjelaskan ELABORATE Menghuraikan dengan contoh, metafora atau lain- lain EVALUATE Menilai
 7. 7. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme <ul><li>Berpusatkan murid </li></ul><ul><li>Pembelajaran sebagai satu proses dan perkembangannya berhubung kait </li></ul><ul><li>Pembentukan dikonstruk dengan adanya kefahaman atau idea asal tentang sesuatu </li></ul><ul><li>Pengetahuan awal ini sebagai pengetahuan mentah </li></ul><ul><li>Peluang murid membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui pengalaman yang dilaluinya </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Menggalakkan murid bertanya dan berinteraksi dengan lebih kerap (bersoal jawab) </li></ul><ul><li>Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakan panduan merancang pengajaran </li></ul><ul><li>Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid </li></ul><ul><li>Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid </li></ul><ul><li>Menggalak proses inkuiri melalui kajian dan eksperimen </li></ul><ul><li>Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea </li></ul>
 9. 9. Model pembentukan konstruk
 10. 10. Perspektif Konstruktivist
 11. 11. Perspektif konstuktivist
 12. 12. Perspektif Konstuktivist
 13. 13. Perspektif konsturktivist
 14. 14. Perspektif konstruktivist
 15. 15. Teori konstruktivist
 16. 16. Sekian Dan Terima Kasih

×