Zaaval unshih nom

5,305 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaaval unshih nom

  1. 1. ÇÀÀÂÀË ÖÝÝÆËÝÕ 10 دËÃÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ 1. Ä.Íàöàãäîðæ - Ìèíèé íóòàã 2. Á.Ðèí÷åí - Ìîíãîë õýë 3. Ö.Äàìäèíñ¿ðýí - Õî¸ð íàñòàé Ðî 4. ×.×èìèä - Áè ìîíãîë õ¿í 5. Á.ßâóóõóëàí - Áè õààíà òºðºº âý? 6. Ì.Öýäýíäîðæ - Ìîðèí õóóð 7. Ä.Ï¿ðýâäîðæ - Òóñãààð òîãòíîë 8. Ï.Áàäàð÷ - Åñºí ýðäýíèéí îðîí 9. Á.Ëõàãâàñ¿ðýí - Èæèéòýéãýý áàéõàä áè áàÿí áàéñàí 10. Î.Äàøáàëáàð - Àìüääàà áèå áèåý õàéðëà õ¿ì¿¿ñ ýýÇÀÀÂÀË ÓÍØÈÕ 13 ¯ËÃÝÐ 1. Äîëîîí áîð îãîòíî 2. ªí÷èí öàãààí áîòãî 3. Áàð óíàñàí õóëãàé÷ 4. Óõààíò òóóëàé 5. Áîëäîãã¿é áîð ºâãºí 6. Õàðààöàé õýäãýíý õî¸ð 7. Öóóòûí öàãààã÷ ã¿¿ 8. Õîíü ÿìàà õî¸ð 9. Ýâòýé äºðâºí àìüòàí 10. Øààçãàéí ¿ëãýð 11. Íîõîé ìóóð õóëãàíà ãóðàâ 12. Ãóðâàí òîîðîé 13. Òýìýý ¿íñýí äýýð õºð⺺õ áîëñíû ó÷èðÇÀÀÂÀË ÓÍØÈÕ 10 ÇÎÕÈÎËÛÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ 1. Öààñàí øóâóóíû ¿ëãýð 2.Ýðäýíèéí ñàí Ñóáàøèä 3.Îþóíò¿ëõ¿¿ð 4.Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî 5. Ä.Íàöàãäîðæ - պ人 òàëûí ¿çýñãýëýí 6.Á. Ðèí÷åí - Çààí çàëóóäàé 7.Ä.Íàìäàã – Õºãøèí ÷îíî óëüñàí íü 8. ×.Ëîäîéäàìáà - Øàðãà÷èí ºã¿¿ëëýã 9.Ñ.Ýðäýíý - ªâãºí øóâóó ºã¿¿ëëýã 10.Ë.Ò¿äýâ - Õîðâîîòîé òàíèëöñàí ò¿¿õ
  2. 2. ÓÍØÂÀË ÇÎÕÈÕ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ 10 ÇÎÕÈÎË 1.Ä.Öýâýãìèä- Õóí øóâóó áîäîí ãàõàé õî¸ð 2. Ãàëóó äàãàñàí ãàéõàìøèãò àÿí, îð÷óóëñàí Á.Ðèí÷åí 3. Ä.Ñîäíîìäîðæ - Íîðîâûí íàìòàð, Æèãìýä Òîãìèä õî¸ð 4. Ä.Ãàðìàà - Õºã溺íòýé òóóæóóä 5. Ø.Ãààäàìáà - Áàãûí ÿâäàë 6. Ø.Öýíä-Àþóø - Àäòàé Ìÿòàâ òóóæ 7. ×.Àðüÿàñ¿ðýí - Ñ¿¿ëýíõ¿¿ 8. Ì.Öýäýíäîðæ, Ä.Äàøäîîðîâ, Ò.Íàöàãäîðæ - Ãóðâàí íàéç êèíî çîõèîë 9. Ï.Õîðëîî – Àëò ìºí㺠õî¸ð 10. Ä.Äàøäîíäîã - ×óëóóí äîìîãÓÍØÂÀË ÇÎÕÈÕ 10 دËÝÃ, ÍÀÉÐÀÃËÀËÛÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ 1. Áàõàðàéí Öîãò õóíòàéæ – Öîãòûí õàäíû ø¿ëýã 2. Ä.Ðàâæàà – Õóðìàñò òýíãýð 3. Ä.Íàöàãäîðæ Àëñ ãàçàð ñóðààð îäîã÷ 4. ×.Ëõàìñ¿ðýí Õ¿ðýí ìîðü íàéðàãëàë 5. Ö.Öýäýíæàâ – Ìèíèé íóòàã íàéðàãëàë 6. Ø.Ñ¿ðýíæàâ Åðýí áààòðûí äóóëü 7. Á.ßâóóõóëàí – Òýõèéí çîãñîîë 8. Æ.Áàäðàà – Õàëóóí ýëãýí íóòàã 9. Ä.Ï¿ðýâäîðæ – Ñýãñ öàãààí áîãä íàéðàãëàë 10. Ð.×îéíîì – Ñ¿ìòýé áóäðûí ÷óëóóÓÍØÂÀË ÇÎÕÈÕ 10 ªÃ¯¯ËËÝÃ, ÒÓÓÆ, ÐÎÌÀÍÛ ÆÀÃÑÀÀËÒ 1. Ñ.Áóÿííýìýõ, Àëñûã çîðüñîí àëòàí çàãàñ (òóóæ) 2. ×. Ëîäîéäàìáà - Òóíãàëàã Òàìèð ðîìàí 3. Ä.Íàöàãäîðæ – Øóâóóí ñààðàë ºã¿¿ëëýã 4. Ä.Íàìäàã ¯ðýãäñýíèéã õ¿ëýýã÷ (ºã¿¿ëëýã) 5. Ñ.Ýðäýíý – Õóëàí Öàìáà õî¸ð 6. Ë.Ò¿äýâ Ýðõèé äàðàì çàé (ºã¿¿ëëýã) 7. Í.Íàâààí-Þíäýí - Ñî¸ë-Ýðäýíý ðîìàí 8. Á.Ðèí÷åí Èõ í¿¿äýë ðîìàí 9. Ñ.Äàøäîîðîâ – Ãîâèéí ºíäºð ðîìàí 10. Ä.Ìààì – Ãàçàð øîðîî
  3. 3. ÑÎÍÃÎÍ ÓÍØÈÕ ÃÀÄÀÀÄÛÍ 10 ¯ËÃÝÐ 1. Àõ ä¿¿ Ãðèììèéí ¿ëãýð¿¿ä 2. Õ.Àíäåðñîí Íóãàñíû ìóóõàé äýãäýýõýé 3. Ø.Ïåðî Óëààí ìàëãàéò 4. Ø.Ïåðî Ãóòàëò ìóóð 5. À.Ñ.Ïóøêèí Àëòàí çàãàñíû ¿ëãýð, îð÷óóëñàí Ö.Äàìäèíñ¿ðýí 6. Öàãààí áóãà (Ëàòâè àðäûí ¿ëãýð) îð÷óóëñàí Ò.Ñîäíîìäàðæàà 7. Ï.Åðøîâ Áºãòðºãòýé ìîðüõîí 8. Ë.Òîëñòîé Àëòàí ò¿ëõ¿¿ð áóþó Áóðàòèíîãèéí àäàë ÿâäàë 9. Ý.Ðàñïå Ìÿíãóóæèíä òîõèîëäñîí ÿâäàë 10. Ñ.Òîìïñîí ×èí çîðèãò àäãóóñíû ¿ëãýðÓÍØÂÀË ÇÎÕÈÕ ÃÀÄÀÀÄÛÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ 17 ÇÎÕÈÎË Ë.Òîëñòîé, Íàð ñàëõè õî¸ð ºã¿¿ëëýã Ê.×óêîâñêèé Äîêòîð Àé Áîëèò Ä.Ðîäàð ×èïïîëèíàä òîõèîëäñîí ÿâäàë À.Ëèíäãðåí Êàðëñîí áà æààëõ¿¿ Í.Íîñîâ ¯ë ìýäýõ áà ò¿¿íèé íºõºä Ù.Ñàëòûêîâ Õýòýðõèé ìýðãýí æàðààõàé ºã¿¿ëëýã ×.Äèêêåíñ, Äàâèä Êîïïåðôèëüä ðîìàí Ìàðê Òâåéí, Æîíîí ãóéëãà÷èí õî¸ð Ð.Êèïëèí, Øààëóó õ¿¿ Ìàóãëè Ýäãàðä Àëëåí Ïî, Àëòàí öîõ ×.Äèêêåíñ, Îëèâåð Òâèñòýä ó÷èðñàí àäàë ÿâäàë Ìàðê Òâåéí, Òîì Ñýéðèéí àäàë ÿâäàë À.Ãàéäàð ×óê Ãåê õî¸ð, îð÷óóëñàí Ã.Àêèì Ý.Õýìèíãóýé ªâãºí òýíãèñ õî¸ð òóóæ Àííà Ôðàíêèéí ºäðèéí òýìäýãëýë Ä.Äåôî Ðîáèíçîí Êðóçî Æ.Ñâèôò Ãóëëèâåðèéí àÿëñàí ò¿¿õÑÎÍÃÎÍ ÓÍØÈÕ ÃÀÄÀÀÄÛÍ 10 ÒÓÓÆ, ÐÎÌÀÍÛ ÆÀÃÑÀÀËÒ 1. Æþëü Âåðí - Óñàí äîîð Õîðèí ìÿíãàí áýýð àÿëñàí íü 2. Àëåêñàíäð Äþìà – Øàäàð 3 öýðýã 3. Æýéê Ëîíäîí – Ìàðòèí Èäåí 4. Ìàéí Ðèä – Ìîðü óíàñàí òîëãîéã¿é õ¿í 5. Áàðñàí õýâíýãò áààòàð 6. Áîðèñ Ïàñòåðíàê Äîêòîð Æèâàãî 7. Ãàðñèà Ìàðñè – Çóóí æèëèéí ãàíöààðäàë
  4. 4. 8. Ò.Óýëññ, ¯ë ¿çýãäýã÷ õ¿í 9. À.Øîëîõîâ, ĺë㺺í Äîí ðîìàí 10. Í.Ãîãîëü, Òàðàñ Áóëáà õî¸ð òóóæÀíãëè õýëýýð óíøèæ áîëîõ 40 íîìûí æàãñààëò Áàãà íàñíûõàí (4-8 íàñ) (Hawaii 4-H, Read To Me, Reading Program) 1. Eric Carle, Very Hungry Caterpillar 2. Bill Martin, Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 3. J.Archambault, Chicka Chicka Boom Boom 4. Norman Bridwell, Clifford, the Big Red Dog 5. Don Freeman, Corduroy 6. Margret Rey, Curious George 7. Rudyard Kipling, The Elephant’s Child 8. Margaret Brown, Goodnight Moon 9. Mother Goose 10. Twinkle, Twinkle Little Star or (My Little Sunshine)(äîîðõè íîìóóäààñ èõýíõ íü ìîíãîë õýëýýð îð÷óóëàãäñàí)Áàãà àíãè 1. Brothers Grimm, Tales 2. Hans Anderson, Ugly Duckling 3. Little Red Riding Hood 4. A.S.Pushkin, Gold Fish 5. Lewis Carroll, Alice’s Adventure in Wonderland 6. Rudyard Kipling, Junlge or Maugli 7. 8. 9. 10.Äóíä àíãè 1.Harry Potter 2. Anna Frank’s dairy 3. Ernest Hemingway, The old Man and See 4. Anton Chekhov, See Gull or The Lady with the Dog 5. N.Nawthorne Scarlet Letter 6. Daniel Defo, Robinzon Cruso 7. Jonathan Swift, Gulliver’s travel 8. Charlatte Bronte, Jane Eyre
  5. 5. 9. Mark Twain, Adventure of Tom Sayer 10. Charles Dickens, Oliver Twist or CopperfieldÀõëàõ àíãè 1. Galidas 2. Edgar Allan Poe, Golden bug 3. Boris Pasternak, Doctor Jivago 4. E.L.Voynich Ovod 5. Jack London, Martin Iden 6. Alexandre Dumas, The Three Mushketeers 7. Victor Hugo, The Hunchback of Notre Dame 8. Mayene Reid, The Headless Horseman or Otsella 9. Julies Verne, Capitan Nemo, The children of Capitan Grant 10. Herbert Welles, The Invisible Man, Time machine1990- 2010 îíû õîîðîíäØ¿ëýã Ç.Ò¿ìýíæàðãàë - Õ¿¿õýä íàñíû ãàëò òýðýã Ä.Áàòæàðãàë - Çóíû øèíý æèë Ä.Áàòæàðãàë - Õààí õóðóó Î.Ñóíäóé. Çóíû íàð ìºõººëñºíä äóðòàé Î.Ñóíäóé - Àéìààð òîì íîõîé áóþó íàðãèàíòàé ø¿ëã¿¿ä, Æ.Æàðãàëñàéõàí - Çóðãèéí äýâòýð, Æ.Æàðãàëñàéõàí - Ãóòàë õàéñàí æàðàí õºëò, Ø.Ýíõáàÿð - Îîñîðòîé îä, Ä.Ýíõòóÿà - Ìîãîéí àí÷èí çàðàà Í.Ëõàãâà - Öàñíû èíýýä Á.Íàöàãäîðæ - Õ¿¿õýä ýðäýíý.ªã¿¿ëëýã Î.Ñóíäóé - Çóðìàë ñàðíàéí ¿íýð Î.Ñóíäóé - Ó÷èðòàé áýëýã, Î.Ñóíäóé - Õ¿¿õýëäýéí ÷èíýý ýýæ
  6. 6. Ä.Áàòæàðãàë - Õ¿¿õýä áàãà÷óóäûí õºã溺íò íîì Ç.Ò¿ìýíæàðãàë - Ãîëûí æàðààõàé, Ä.Ýíõ-àìãàëàí - Öîõ,Òóóæóóä Í.Ìàíäàë - Áîíäõîé,Áîëñîí ÿâäàë, Ä.Áàòæàðãàë - Áè ÷àìä õàéðòàé áóþó 247., Î.Ñóíäóé - Çóñëàíä áîëñîí õà÷èðõàëòàé ÿâäàë, Î.Ñóíäóé - Çî÷èí Î.Ñóíäóé - Íèñäýã õóëãàíà ×èí¿¿õýé,/1,2-ð äýâòýð/ Ä.Ýíõ-àìãàëàí - Òàãòàà ºâºº.

×