SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
E – BIZNESI 1
Dr Scc. Baki Rexhepi
Fakulteti
Ekonomik
e – Biznesi
Pyetje dhe përgjigjeje!
Dr Scc. Baki Rexhepi
D
- pi
E – BIZNESI 2
Dr Scc. Baki Rexhepi
Pyetje dhe përgjigje
1. Si përkufizohet e – Biznesi sipas Vladimir Zëass, kryeredaktor ne International Journal
of Electronic Commerce?
Tregtia elektronike është shpërndarja e informacionit të biznesit, ruajtja e marrëdhënieve të
biznesit dhe kryerja e transaksioneve nëpërmjetë rrjeteve të telekomunikacionit
2. Çfar ëpërpjekjesj u bënë gjatë viteve të ’60, për aplikimin e e- Biznesit dhe nga kush?
Gjat ëviteve trë `60 u realizua perpjekja e parë nga grupe të industrive të ndryshme për të
krijuar formate të përbashkëta të të dhënave elektronike. Formate të cilat konsistonin
vetëm për blerje, transport dhe shkëmbim të dhënash financiare, dhe u përdorën kryesisht
për transaksione brënda industrive (intra-industry).
3. Çka paraqet shkëmbimi i të dhënave elektronike (EDI)?
Paraqet transferimin e një transaksioni biznesi të standardizuar ndërmjetë dy kompjuterave
(dërguesi dhe marrësi) nëpërmjetë një rrjeti privat kompjuterik.
4. Çfarë ëshët e domosdoshme që të kenë palët që transferojnë një transaksion biznesi tek
EDI ?
Të dyja palët duhet të kenë të njejtin program apo softëare dhe të dhënat shkëmbehen në një
format tejet rigoroz.
5. Çka është Interneti, nga se përbëhet ai dhe çka përfshinë ?
Është sistemi më i madh telekomunikues, përbëhet nga: Serveri, Routeri, Klienti dhe
Koneksioni-lidhja. Përfshinë sistemet akademike, korporatat, rrjetat shtetërore dhe
komerciale ISP etj.
6. Cilët janë shërbimet apo serviset e Internetit ?
Në fillim kanë ekzistuar vetëm serviset e bazuara në tekst siç janë: E-mail, Gopher,
Neësgroups. Me zhvillimin e mundësive multimediale të kompjuterëve, me ndihmën e
HTML zgjërohen mundësitë grafike të kompjuterëve .
7. Çka ëshët e – maili?
E-maili është sistem i shkëmbimit të porosive . Në fillim porositë kanë qenë vetëm tekstuale;
sot mund të bartën të gjitha llojet e të dhënave (Zëri, fotografia, videoja)
8. Si mund të realizohet shkëmbimi i porosive përmes e – mailit?
Shkëmbimi i porosive mund të realizohet me ndihmën e e-mail adresës në formën:
shfrytëzuesi@serveri.domeni
9. Si barten porositë përmes e-mailit dhe a duhet dërguesi dhe marrësi të jenë të konektuar
njëkohësisht në internet?
Porositë bartën në mënyrë asinkrone; dërguesi dhe marësi nuk është e thënë të jenë të
konektuar në të njëjtën kohë.
10. Çfarë është World Wide Web ?
Servis i cili mundëson bartjen e përmbajtjeve grafike dhe tekstuale në Internet, bazohet në
E – BIZNESI 3
Dr Scc. Baki Rexhepi
HTML: HyperText Markup Language.
11. Kush ua mundësonë klientëve shikimin edokumenteve të ndryshme në internet?
Klientët i shiqojnë dokumentet me ndihmën e softëerit të posaqëm i cili quhet: Broëser.
12. Çfarë është Electronic Commerce (EC)?
Electronic Commerce (EC) është vëndi ku kryhen transaksionet e biznesit me anë të rrjetëve
të telekomunikaciont, veçanërisht nëpërmjetë Internetit.
13. Çka përshkruan Electronic Commerce (EC)?
Electronic Commerce pershkruan blerjen dhe shitjen e produkteve, shërbimeve dhe
informacionit nëpërmjetë rrjeteve kompjuterike, duke perfshirë dhe Internetin.
14. Kush dhe kur e përdori për herë të parë termi e – Biznes?
Një nga të parat kompani e cila përdori termin e-business ishte IBM, në Tetor 1997, kur filloi
një fushatë të ndërtuar rreth e-business.
15. Si mund të përkufizohet e – commerc?
Mund të përkufizohet gjërësisht si shkëmbimi i mallrave (të prekshëm ose paprekshëm), në
një shkallë të gjërë, ndërmjetë vendëve të ndryshëm duke përdorur një mjet elektrionik –
vecanërisht Internetin.
16. Si definohet dhe si mudn ta përrkufizojmë Business – in?
Bussiness – i , definohet si ‘një ndermarrje tregtare me një vijimësi (going concern)’. E-
business mund të përkufizohet gjerësisht si proceset apo fushat me natyrë elektronike ose
dixhitale, të përfshira në drejtimin dhe funksionimin e një organizate biznesi.
17. Kujt i referohet më shumë e – Commerc e kujt e – Bissness?
e - Commerce i referohet më shumë makro-mjedisit, ndërsa e-business lidhet më shumë me
nivelin mikro të një kompanie.
18. Çfarë është intraneti dhe cili është funksioni i tij?
Intraneti është Interneti në miniaturë, ai ndihmon në manaxhimin e informacionit të
brendshëm të një organizate, informacion i cili mund të jetë i ndërlidhur me transaksionet
e e-commerce të kryera nga organizata.
19. Cila është Infrastruktura e intranetit?
Rrjeti heterogjen i themeluar në protokolin TCP/IP dhe arkitekturën klient-server
Të paktën ka një ëeb server për hyrje në bazën e të dhënave në intranet
DBMS ( bazë relacionare e të dhënave)
Klientët ndërveprojnë me ëeb lexues
20. Çka është Extraneti?
Rrjet i mbrojtur me partner afarist të përhershëm, i themeluar në Internet protokole. Sistemi
informativ i cili e shfrytëzon Internetin si infrastrukturë e jashtme për komunikim me
sisteme tjera informative ose pjesë tjera të sistemit intern informativ (intraneteve).
E – BIZNESI 4
Dr Scc. Baki Rexhepi
21. Kur formohet extraneti?
Extraneti formohet kur kompania u lejon qasje edhe kompanive / individëve të jashtëm në
faqet e intranetit.
22. Cilat janë dobitë e extranetit?
Klientët mund të porosisin on – line, zvogëlohen harxhimet e letrës (fletëve), zvogëlohen
gabimet,ofrohet shërbim më cilësor, shkurtohet koha e dorëzimit të mallit, ofrphet
mbështetje për distributorët.
23. Kush janë faktorët kyç të ëprdorimit të Internetit, intranetit si dhe extranetit?
Faktorët kyç janë faktorët teknologjik, politik, social, si dhe faktorwt ekonomik.
24. Kujt I referohet e – tregtia?
e - Tregtia i referohet përdorimit të internetit dhe ëeb-it për të bërë biznes.
25. Çfarë përfshijnë transaksionet tregtare?
Transaksionet tregtare përfshijnë shkëmbimin e vlerës nëpër organizata/individ përtej kufijve
gjeografik në këmbim të produkteve dhe shërbimeve.
26. Cilat janë karakteristikat e e – Tregëtisë?
Sistemi duhet të jetë i lehtë për t'u përdorur. Funksionaliteti i faqes së internetit duhet të
përshtatet me pritjet e përdoruesve. Përpunimi i pyetjeve të përdoruesve duhet të
integrohet plotësisht me sistemin e informacionit për përpunim efektiv në sfond.
Konsumatori duhet të ofrojë garanci dhe prova të sigurisë financiare dhe transaksioneve të
tregtisë.
27. Çfarë duhet të jetë ëeb siti?
Ëeb siti duhet ëtjetë funksional, i thjeshtë, i shpejtë dhe i sigurtë.
28. Kush janë avantazhet e e – tregëtisë?
Profili Socio-demogragik i blerësit online (e-shopper), ruan pagat dhe kostot e objekteve, më
shumë mundësi për CRM (Costumer relationship menagement - Menaxhim i
mardhënieve me konsumatorë) dhe Micro marketing, Pranon porosi 24 orë në ditë.
29. Cilat janë benifitet për klientët përmes e – tregëtisë?
Lehtësim: pa trafik, apo nevoj për të kërkuar vend parkim, Informacion më i mirë,
Lehtë për të blerë dhe krahasuar, Çmime konkuruese (shpesh herë cmimi është më i ulët),
Kostumizim apo përshtatje, I qasemi lehtë (24/7/365)..
30. Cilat janë disavantazhet e e – tregëtisë?
Mungesë e njohurive teknike për përdorim, Investime fillestare të konsiderueshme janë të
nevojshme si dhe kostot e asociuara me mirëmbajtjen e ëeb-faqeve, Logjistikë komplekse,
Shitja online është më e dobët se shitja sy-më-sy për produktet të cilat zgjidhen në bazë të
prekjes, shijes apo aromës, Probleme ligjore( TVSH dhe TAKSAT ndryshojnë nëpër
shtete të ndryshme), Presioni në margjina (% e fitimit) dhe çmimeve në dyqane (Klientët
E – BIZNESI 5
Dr Scc. Baki Rexhepi
gjithmonë nisen nga fakti që të mirat kushtojnë më lirë online),
Vështirësi për të ofruar përkrahje pas shitjes.
31. Cilat janë disavantazhet për konsumatorët?
Njerzit kanë nevoj pë konfirmim të plotë pasi blejnë dicka, Mungesa e besimit në teknologji,
Frika për sigurinë e kredit kartelave, Kthimi i parave dhe kujdesi pas shitjes,
Garancioni i produktit, Problemet me transport.
32. Kush janë veçorite e teknologjisë së e-Commerce?
Gjithëpranimi, Arritja globale, Standardet Universale, Pasuria, Interaktiviteti, Densiteti i
informacionit, Përshtatshmëria.
33. Kush janë Format organizative të e-Tregtisë
Organizatat virtuale, Dyqanet virtuale, Tregjet elektronike, Ankandet elektronike, Kiosqet
elektronike.
34. Çfarë janë Dyqanet virtuale?
Janë rast i veçantë i organizatës virtuale, përbëhen nga një grup i aplikacioneve në një server
Interneti që është shitja e mallrave ose shërbimeve.
35. Çfarë mundësojnë, çka përfshijnë dhe si funksionojnë dyqanet virtuale?
Mundësojnë blerje konfore nga shtëpia, përfshijnë procedurat nga të cilat konsumatorët
formulojnë porositë, funksionet mbështeten nga teknikat multimediale
36. Çka janë Tregjet elektronike
Tregjet elektronike janë organizimi i sistemeve të informacionit të cilat mbështesin
transaksionet komerciale në mënyrë elektronike.
37. Përmendi disa lloje të tregjeve elektronike?
Tregjet kombëtare, tregjet ndërkombëtare dhe fushat e tregut gjuhësor
38. Cilat jaën karakteristikat e tregjeve elektronike të suksesshme?
Besimi, siguria dhe fshehtësia e partnerëve dhe teknologjive, integrimi i shërbimeve të
logjistikës, përfshirja e mënyrave të avancuara për të paguar, besueshmërinë në nivelin
më të lartë, marrëdhëniet midis blerësit dhe shitësit në bazë të parimeve të kërkuara,
ndërtimi i imazhit, ekskluziviteti në zgjedhjen e përdoruesit.
39. Kush janë faktorët e dështimit të tregjeve elektronike
Sistemet paraprakisht të zhvilluara dhe të shtrenjta për tu zbatuar, mungesa e numrit të
mjaftueshëm të pjesëmarrësve aktivë, përdorimi i metodave tjera (konvencionale) të
marketingut, ka prodhues që përdorin tregun elektronik vetëm për të ardhur deri te çmimi
dhe pastaj të shesin direkt, natyra depersonalizuese e tregjeve elektronike eliminon
aspektet sociale të tregtisë.
40. Kush janë faktorët kyç të suksesit të tregjeve elektronike?
Duke siguruar vetëm funksione themelore e bën sistemin më të lirë dhe më të pranueshëm,
E – BIZNESI 6
Dr Scc. Baki Rexhepi
përfshin strategjitë që përcaktojnë përdoruesit, sistemi komplementar në raport me
zinxhirin ekzistues të tregut, mund të përfshihen në zinxhirët ekzistues të shitjes me
pakicë, përshkrim i saktë dhe objektiv i produktit, stili dhe mbështetja në linjë me
qeverinë kombëtare, pronësia dhe kontrolli i shpërndarë në mesin e pjesëmarrësve.
41. Çka janë ankandet elektronike?
Ankandi është mekanizëm për përcaktimin e çmimit me ofertë publike deri sa ju të arrini
çmimin më të lartë.
42. Kush është parametëri i vetmi i ankandit?
Çmimi.
43. Cila ishte shtëpia e parë e ankandeve elektronike?
Shtëpia e parë ankandeve në internet, është kompania japoneze AUCNET.
44. Si arrihet aplikimi i ankandeve?
Pëmes mekanizmave koordinuese, mekanizmave shoqëror për caktimin e çmimeve,
mekanizmave efikas të shpërndarjes, mekanizmave të dukshëm të shpërndarjes.
45. Përmend disa lloje të ankandeve elektronike?
Tipi anglez, Lloji në të cilin pranohet oferta ma e mirë, lloji holandez, Lloji Vikrejev, si dhe
lloji i ankandtit të mbyllur.
46. Çfarë janë kioskat elektronike dhe për çfarë janë të destinuara?
Janë forma organizative më e thjeshtë e e-tregtisë. Të destinuara për ata që aktualisht nuk
kanë qasje në kompjuterë të lidhur me internet .
47. Çfarë paraqet infrastruktura e shërbimit në e – Biznesi?
Infrastruktura paraqet tërësin e resurseve të përbashkëta teknologjike të cilat mundësojnë që
të gjenerohet platforma apo baza për aplikacionet e e_Biznesit të ndërmarrjes.
48. Çka nënkuptojmë me inrastrukturë e shërbimit në e- Biznesi?
Me infrastrukturorë nënkuptojmë komponentet Harduerike, Softueri Sistemor dhe Aplikativ,
Rrjetet telekomunikuese, mbështetja e shërbimit etj.
49. Në cilë mënyrë mund të ndërtohet Infrastruktura e shërbimit në?
Infrastruktura e shërbimit të e_Biznesit mund të ndërtohet përmes disa platformave edhe ate :
Platforma hardverike, Paltforma telemunikuese, Platforma e serverëve, Platforma e
serviseve, Resurset njerzore, Patforma e rrjeteve kompjuterike, Platformat e
Internetit, si dhe Këmbimi elektronik i të dhënave (EDI);
50. Çfarë përmban Platforma hardverike?
Kompjuterët, elementet konektive apo lidhëse, si dhe komponentet e tjera harduerike;
51. Çfarë përmban Paltforma telemunikuese?
satelitët, kanalët e ndryshme komunikuese;
E – BIZNESI 7
Dr Scc. Baki Rexhepi
52. Çfarë përmban Platforma e serverëve?
Softueri sistemor dhe aplikativ.
53. Çka përmban Platforma e serviseve (shërbimeve)?
Serviset për mbështetje siqë janë web sajtet, pagesa elektronike dhe të ashtuquajturit serviset
e sertifikuara;
54. Kush bënë pjesë tek Resurset njerzore?
Bëjnë pjesë programerët;
55. Web sajtet në sferen e e_Biznesit nuk nënkuptojnë vetëm tekst dhe fotografi por edhe
interaksion apo ndërlidhje me konsumatorët dhe të dhënat e ndermarrjes.
56. Web sajtet në sferen e e_Biznesit sigurojnë apo mundësojnë ndërlidhje me bazat e të
dhënave.
57. Si quhet teknologji që iu mundëson përdoruesve qasje dhe përdorim të web
aplikacioneve të ndodhura në data qendrat e mëdha të locuara nëpër lokacione të
shpërndara të globit?
Quhet cloud computing;
58. Cili është dallimi në mes modeleve client/server dhe modelit cloud computing?
Dallimi në mes modeleve client/server dhe modelit cloud computing është aty se softueri dhe
të dhënat qëndrojnë në serverat e resë, e jo sikur te modeli client/server ku ato
ruhen/qëndrojnë në makinat/PC e klientëve.
59. Cilat është përparësia e shërbimeve cloud computing?
Përparësia e shërbimeve cloud computing është se përdoruesit tani mund t'iu qasen
shërbimeve pavarësisht lokacioneve gjeografike apo platformave të shumëfishta: celularë
(smartphone), përmes kompjuterëve shtëpiak apo të punës; e pastaj mund ti ndajnë me
shoqërinë familjen dhe kolegët.
60. Kush është mangësia e shërbimeve nga cloud computing?
Edhe kjo teknologji shoqërohet me një mangësi: siguria dhe privatësia e të dhënave;
61. Cilat janë tri llojet e shërbimeve që i ofron Cloud Computing pë klientët?
Cloud Computing për klientët ofron tri lloje të shërbimeve: Infrastruktura si shërbim - IaaS
(Infrastructure as a service), Platforma si shërbim - PaaS (Platform as a service) dhe
Softueri si shërbim - SaaS (Software as a service).
62. Përmes cilave module ofron shërbime Cloud Computing?
Cloud ofron shërbimet e veta përmes katër modeleve implementuese të tilla si: Cloud
publik, Cloud privat, Cloud i bashkuar dhe Cloud hibrid.
63. Çfarë mundëson E- Procurement?
Mundëson blerjen elektronike të produkteve respektivisht të shërbimeve prej ndonjë
E – BIZNESI 8
Dr Scc. Baki Rexhepi
ndërmarjeje nëpërmjet rrjetëve dixhitale
64. Çfarë mundëson E – Shop?
Mundëson shitjen elektronike të produkteve respektivisht të shërbimeve prej ndonjë
ndërmarrjeje nëpërmjet rrjetëve dixhitale;
65. Çfarë mundëson E- Marketplace?
Mundëson tregtinë elektronike me produkte respektivisht shërbime nëpërmjet rrjetëve
dixhitale.
66. Çfarë mundëson E- Community ?
Mundëson kontakt elektronik ndërmjet personëve respektivisht Institucioneve nëpërmjet
rrjetëve elektronike.
67. Çfarë mundëson E- Company?
Mundëson kooperimin elektronik ndërmjet ndërmarjeve nëpërmjet rrjetëve dixhitale.
68. Çfarë paraqesin ERP (Enterprise Resource Planning) sistemet ? (ERP - Planifikimi i
burimeve sipërmarrëse)
Këto sisteme paraqesin vegla komplekse softuerike që shërbejnë për integrimin e funksioneve
standarde (psh. Prodhimi, kontabiliteti, resurset humane) dhe të gjitha të dhënat e një
organizate.
69. Koncepti afarist/biznesor përshkruan ndërrimin apo këmbimin e një efekti respektivisht
rezultati (produkt apo shërbim) ndërmjet partnerëve të caktuar afarist si nga pikëpamja e
përmbajtjes e poashtu edhe kompensimit të duhur.
70. Katër konceptet afariste tipike për e_Biznesin janë?
Content, Commerce, Context, Connection;
71. Çfarë përmban Content? Përmban
mbledhjen, selekcionimin, sistematizimin, përpilimin dhe pregaditjen e përmbajtjeve në një
platformë në kuadër të një rrjete.
72. Çfarë përmban Commerce? Përmban
apo përfshinë inicimin dhe trajtimin respektivisht zhvillimin e transakcioneve afariste
nëpërmjet rrjetave dixhitale,që do të thotë se fazat tradicionale të transakcioneve në mënyrë
elektronike mbështeten, plotësohen ose zëvëndësohen (substituohen);
73. Me çfarë ka të bëjë Context?
Ka të bëjë me klasifikimin, sistematizimin, dhe bashkqeverisje me informacionet dhe
rezultatet/efektet e pranishme (që gjinden) në rrjeta. Kështu që tentohet të arrihet qëllimi i
përmirsimit të transparencës së tregut (reduktim të kompleksitetit), dhe Orientimit (navigimit)
për shfrytëzuesit.
E – BIZNESI 9
Dr Scc. Baki Rexhepi
74. Çfarë mundëson Connection?
Ky koncept mundëson interakcionin e akterëve (pjesmarrësve) në rrjet. Ky bashkim mundet
të realizohet në nivel komunikimi, nivel komercial si dhe nivel teknologjik.
75. Zinxhiri i krijimit të vlerave elektronike (value chain) paraqet vlerën e tërësishme që
përbëhet nga aktivitetet elektronike individuale si dhe fitimi i gjeneruar nga këto
aktivitete.
76. “Biznesi Mobil” mundet të përshkruhet si shfrytëzim/përdorim i teknologjisë mobile për
mirëmbajtjen, përmirsimin ose zgjërimin e proceseve dhe ndërlidhjeve/relacioneve të
biznesit aktual apo për të zhvilluar segmente të reja të biznesit.
77. Biznesi Mobil fokusohet respektivisht përqëndrohet në: a)
furnizimin e informatave
b) përpunu e informatave
c) ofrimin e informatave
78. Aplikacionet e biznesit mobil nuk janë të përkufizuara në
a) telefonet mobil/celular
b) smart telefonat
c) tabletët
d) PDA
79. Mjetet (veglat) dhe shërbimet e biznesit mobil janë:
a) PDA (Personal digital assistant)
b) SMS (Short Message Service)
c) EMS (Enhanced Messaging Service)
d) MMS (Multimedia Messaging Service )
e) Smartphone
f) internet mobile telephone
g) Tablet PC
80. Disa nga aplikacionet e biznesit mobil janë:
a) Aplikacionet finansiare Mobile (B2C,B2B)
b) Reklamimi Mobil (B2C)
c) Qeverisja Mobile me stoqet (inventarin) (B2C B2B)
d) Servis menaxhmet proaktiv (B2C,B2B)
e) Wireless reinxhinjering (B2C,B2B)
f) Shërbimet Mobile për argëtim (B2C)
g) Zyra Mobile (B2C)
h) Mësimi Mobil në distancë (B2C)
i) Wireless memorim (ruajtje) i të dhënave (B2C B2B)
E – BIZNESI 10
Dr Scc. Baki Rexhepi
j) Muzikë mobile sipas kërkesës (B2C)
81. Biznesi mobil realizohet nëpërmjet:
a) Vendeve Mobile të punës,
b) Menxhim të mardhënjeve me konsumatorët,
c) Logjistikës së biznesit Mobil,
d) Menaxhmin e udhëtimeve,
e) Mobile Procurement,
f) Supply Chain Management
82. Paraja dixhitale paraqet sistem të tërë i cili i mundëson personit të caktuar të paguaj mallin
apo shërbimin duke bartur apo transferuar numra të caktuar prej një llogaritje në tjetër
në mënyrë elektronike.
83. Modeli i përgjithshëm i parasë dixhitale përfshin këto sfera:
a) Account-clearing domain
b) Sfera emituese-operative
c) Consumer domain
84. Për dallim nga sistemi tradicional i pagesës,pagesa dixhitale përfshin:
a) bankomatët
b) kartelat kreditore
c) online pagesat
85. Bankomati është një vegël automatike i cili shërben për pranimin e depozitave, pagesën e
parave të gatshme nga llogaria e shfrytëzuesit, marja e informatave për gjendjen e
llogarisë, operacionet këmbyese (Exchange Operations) .
86. Teknologji për siguri përfshinë:
a) Kriptografia
b) Nënshkrimet dixhitale
c) Protokollet për bartjen e informacioneve private në web
d) SSL (Secure Sockets Layer)
e) TLS (Transport Layer Security)
87. Kriptimi është proces i transformimit të informatave në asi përmbajtje të shifruara të cilat
janë të kuptueshme vetëm për pranuesit e informatave .
88. Shifrimi i porosive apo i të dhënave realizohet në dy faza ?
1. Enkriptimi-proces i shifrimit me qelësin për shifrim.
2.Dekriptimi-proces i deshifrimit me qelësin për dekriptim
89. Në sferën e qarkullimit të pagesave pa të gatshme janë evidentuar instrumentet e pagesës
elektronike si Kartelet Debitore dhe ato Kreditore.
E – BIZNESI 11
Dr Scc. Baki Rexhepi
90. Përparësitë e karteleve bankare janë :
a) Siguria më e madhe,
b) Praktike ,
c) 24 orë qasje tek parat
d) Kontroll më i lehtë i parave në qarkullim
91. Pagesa elektronike kalon në këto faza:
a) Hapja e llogarisë,
b) Blerja,
c) Vërtetimi - emetuesi i parasë elektronike
92. Çfarë vërteton vërtetimi - emetuesi i parasë elektronike?
Vërteton transaksionin, ky proces kryhet në mënyrë elektronike.
93. ATM (Automatic Teller Machine) është një makinë e autorizuar sporteli nëpërmjet të cilës
klientët e bankave me një kartele Maesrto, MasterCard. VISA Elektron dhe Visa Classic
dhe PIN kodin mund ta kryen tërheqjen e parave cash dhe shërbime të tjera bankare 24
orë në ditë gjatë 7 ditëve të javës.
94. Skiming është një nga mënyrat që me anë të lexuesve të rrejshëm të cilët vendosen në
Bankomate në mënyrë mjeshtërore kopjohen shënimet nga kartelat.
95. Phishingu është metoda e mashtrimit të pronarit të kontos. Lajmërimi i rrejshëm nëpërmjet
të emailit se ka ndodhur një incident në sistemin bankar.
96. Pharming metoda është më e sofistikuar, fjala është për ndeshjen e shënimeve të Internet
lokaleve dhe Bankave në një faqe të klonuar në të cilën pronari i le shënimet e veta.
97. Si definohet mësimi e- mësimi?
Definohet si mësim që aplikohet përmes teknoligjisë informative e veçanërisht internetit e që
bëhet shpesh edhe në distancë fizike nga mësimdhënësi, pra në sistemin online.
98. A lejon mësimi online që të studiohet jashtë vendit të lindjes apo vendit ku aktualisht
jetonë?
Po mund t’ju lejojë të studioni jashtë vendit në distancë, në një universitet jo në vendin tuaj!
99. Kush janë Burimet për Mësimin Online?
a) Librat elektronikë;
b) Revista;
c) Video;
d) Leksione të regjistruara;
e) Kuize;
f) Forume diskutimi
g) Seanca Q & A drejtpërdrejt;
E – BIZNESI 12
Dr Scc. Baki Rexhepi
h) Intervistat
100. Nga kush varen burimet e ofruara për ju për të mësuar në internet ?
Burimet e ofruara për ju për të mësuar në internet do të varen nga institucioni ku ju merrni
programin tuaj online.
101. Një diplomë në internet është e ngjashme me marrjen e një programi diplome në
shkollë, por ju keni lirinë për të drejtuar orarin tuaj të studimit.
102. Cila është sfida më e madhe e një ofruesi të arsimit online?
Është mënyra për të përsëritur ndërveprimin ballë për ballë dhe diskutimet personale që
institucionet e ne klase mund të sigurojnë lehtësisht.
103. Para se të filloni një forum diskutimi online ose seancë interaktive, sigurohuni që të
lexoni rregullat dhe kërkesat, disa institucione mund t’ju kërkojnë të krijoni postime që
kanë një numër minimal të fjalëve.
104. Një nga përfitimet kryesore të shfrytëzimit të burimeve që priten tërësisht në internet
është fleksibiliteti i pafund!
105. Si vlerësohet të mësuarit Online?
Studentët testohen në intervale të rregullta gjatë gjithë periudhës së tyre të studimit për të
vlerësuar të kuptuarit e tyre të materialeve të kursit.
106. Cilat janë llojet e vlerësimit që mund të hasni kur merrni një program apo kurs
online?
a) Vlerësimi bëhet përmes detyrave individuale
b) Aktiviteteve të diskutimit
c) Aktiviteteve të ditarit
d) Provimeve
107. Si e parandalojnë mashtrimin institucionet online?
Duke përdorur proceset dixhitale për të parandaluar mashtrimet ose plagjiaturat.
108. Çfarë duhet hulumtojnë studentët që studiojnë online për akreditimin e
Universitetve ku studiojnë dhe për llojin e kualifikimit që do të fitojnë?
a) Vendi në të cilin është i vendosur institucioni online;
b) Nëse institucioni është publik ose privat;
c) Titulli zyrtar i institucionit – universiteti, shkolla, akademia etj; dhe
d) Lloji i programit që ofron institucioni – diploma, çertifikata, kualifikimi;
109. Cilat teknika të avancuara i përfshin tashmë “faza e re” e të mësuarit?
a) Kurse online
b) Provimet online
c) Tekste dixhitale
E – BIZNESI 13
Dr Scc. Baki Rexhepi
d) Animacion
e) Akumulimi i studentëve në të njëjtën platformë
110. Përmendi disa platforma përmes së cilave mund të lidhensudentët me
mësimdhënësit e tyre?
Takime online Zoom, Forume diskutimi, Njoftime me email, Live chat.
111. Dixhitalizimi në të mësuar jo vetëm që e bën të mësuarit të lehtë por edhe e bën atë më
interaktiv, tërheqës dhe emocionues.
112. Teknologjitë e informacionit flasin si teknologji të shekullit, të cilat mund të kenë një
ndikim serioz në aktivitetet industriale, sektorin e shërbimeve, punësimin e popullatës dhe në
jetën e njerëzimit në tërësi.
113. Sot këto dy koncepte janë aq të ndërlidhura ngushtë me njëra-tjetrën, saqë është
shfaqur edhe një lloj i ri turizmi – “turizmi alternativ” ose “e-turizmi”.
114. Turizmi është një shërbim kompleks dhe i larmishëm, si nga pikëpamja e prodhuesit e
edhe e konsumatorit. Së dyti, është një shërbim i padukshëm, i rrjedhshëm dhe i integruar.
115. Shkenca (rrjeti) që i parapriu internetit dhe që u përdor së pari nga Minisria e
Punëve të Brendshme të SHBA-ve dhe që u shfrytëzua për dërgimin dhe pranimin e
porosive në mënyrë me të shpejtë ishte?
a. Ekstranet
b) Arpanet
c) Facebook
d) Intranet
116.Shekulli XX karakterizohet me?
a. Civilizim industrial
b. Postmodernizëm
c. Ekonomi e diturisë
d. Shoqëri informatike
117.Rolin e "fuqisë" dhe të "parasë" në ekonominë e diturisë e ka?
a. Pasuria nëntokësore
b. Gjysmëfabrikatet
c) Informatat
d) Intraneti
118.Sociologët pohojnë se shoqëria informatike karakterizohet nga?
a. Raportet e avancuara shoqërore
E – BIZNESI 14
Dr Scc. Baki Rexhepi
b) Rrjetat kompjuterike
c) Pajisjet hardverike
d) Softverët
119.Ekonomistët thonë se shoqëria informatike është?
a. Sektori i teknologjisë informatike dhe informatave është masiv dhe kryerja e
punësbazohet në dituri
b. Ekonomi e mirëqenies
c. Ekonomi globale
d. E - Commerce
120.Cili nga këta autorë nuk ka trajtuar shoqërinë informatike si koncept?
a. Avgerou
b. Cronford
c) Marksi
e) Peter Drucker
121.Cila nga rrjetat mund të shërbejë minimalisht për një kompani e cila funksionon vetëm
brenda një ndërtese pa kyqje në internet?
a. Interneti
b. Ekstraneti
c. VAN
d. Intraneti
122.Zbulimi shkencor-Interneti erdhi si rezultat i inovacioneve në fushën e studimeve të?
a. Tregut financiar
b. Ushtarake dhe akademike
c. Zhvillimit ekonomik
d. Studimet e bujqësisë
123.Cila nga këto koncepte nuk paraprinë në historikun e lindjes së Internetit?
a. Arpanet
b. Milinet
c) Netscape
d) NSFnet
124.Ndikimi i Internetit në zhvillimin e afarizmit bashkëkohor filloi në vitin?
a) 1983
b) 1986
c) 1993
d) 1996
E – BIZNESI 15
Dr Scc. Baki Rexhepi
125.Cili nga këto vite nuk i takon fazave të zhvillimit të shoqërisë informatike gjegjësisht
INTERNET-it?
a) 1965
b) 1980
c) 1996
d) 1997
126.Intraneti është rrjetë private e kompanive e cila është e mbrojtur nga vizitorët përmes
sistemit?
a. Landscape
b. HTML
c. Firewalls
d. Control Panel
127.Intranetet private të cilët u lejojnë qasje shfrytëzuesve të jashtëm quhen?
a. Internet
b) Ekstranet
c) WAN
d) VPN
128.Teoricientët e ekonomisë së re thonë se në përmasa botërore kanë ndodhur
ndryshime të mëdha në 18 vitet e fundit dhe kjo si rezultat?
a. Rritja e përdorimit të teknologjive të reja, internetit dhe rënies së çmimit të
kompjuterëve
b. Zhvillimit të tregjeve financiare
c. Hulumtimeve në gjithësi
d. Eksploatimi i pasurive nëntokësore
129.Shprehja ekonomi e re ose ekonomi e diturisë ka filluar të përdoret për të shënuar
produktet dhe shërbimet e reja dhe rritjen e shpejtë të ekonomisë dhe kjo në vitin?
a) 1997
b) 1993
c) 1985
d) 1999
130.Përveç shprehjes ekonomi e re ose ekonomi e diturisë, autorë të literaturës profesionale
shkencore po përdorin edhe shprehje të tjera. Cila nga shprehjet më poshtë nuk përdoret
për të shprehur ekonominë e diturisë?
a. Ekonomi digjitale
b. Ekonomi e internetit
E – BIZNESI 16
Dr Scc. Baki Rexhepi
c. Ekonomi e rrjetave
d) Ekonomi joformale
131.Cilat nga resurset më poshtë nuk i takon ekonomisë industriale?
a. Kapitali fizik dhe financiar
b. Toka
c. Numri i madh i punëtorëve dhe koha e kaluar në punë
d) Kapitali intelektual
132.Informata përmban disa veti të cilat e bëjnë resurs të rëndësishëm ekonomik. Cila nga
shprehjet e mëposhtme nuk është atribut i informatës?
a. Sasia e informatës
b. Cilësia e informatës
c. Vlera e informatës në kohë
d) Përpunimi i informatës
133.Autori sipas të cilit dituria ndahet në 3 lloje: 1. Diturinë eksplicite, 2. Diturinë e bazuar
në përvojë dhe 3. Diturinë implicite është?
a. Michaelu Polanyiu
b. Don Tapscoot
c. Peter Drucker
d. Adam Smith
134.Ndërmarrja e cila implementon rrjeta të avancuara kompjuterike (intranet, ekstranet)
dhe zhvillon një pjesë të aktiviteteve të saja afariste përmes Business Web, quhet?
a. Ndërmarrje tregtare
b. Ndërmarrje prodhuese
c) Ndërmarrje digjitale
d) Ndërmarrje shërbyese
135.Rregullat e reja të cilave duhet t’u përmbahen ndërmarrjet digjitale janë?
a. Maksimalizim i vlerës përmes rrjetave dhe fokusi në inovacione
b. Depërtimi në hapësira globale, duke pushtuar tregje të reja
c. Dituria, informata dhe arsimimi i përhershëm
d) Të gjitha më lartë
136.Cila prej karakteristikave më poshtë nuk i takon llojit të ndërmarrjeve digjitale?
a. Shkallë e lartë e decentralizimit
b. Organizim horizontal dhe shkallë e lartë e fleksibilitetit
c. Stil demokratik i marrjes së vendimeve
E – BIZNESI 17
Dr Scc. Baki Rexhepi
d) Segmentimi i tregut
137.Cili nga komponentët më poshtë i takon ndërmarrjes digjitale?
a. Vlera rritet në mënyrë lineare
b. Prodhimi e jep vlerën
c. Shpenzimet margjinale të prodhimit janë shumë të larta
d) Vlera rritet në mënyrë eksponenciale
138.Cili nga komponentët më poshtë i takon ndërmarrjes industriale?
a. Vlenë parimi shes atë që mund të shpërndaj
b. Vlerën e krijon dituria dhe shpërndarja e saj
c. Vlera rritet në mënyrë eksponenciale
d) Prodhimi e jep vlerën
139.Çelësi kryesor i suksesit të modelit afarist të ndërmarrjeve në ekonominë e diturisë katë
bëjë me?
a. Stimulimi i grupeve të vogla punuese
b) Inovacionet e modelit afarist
c) Zhvillimi i web-aplikacioneve
d) Avancimi i rrjetave kompjuterike
140.Sipas Autorit Don Tapscott, ekonomia e diturisë ka gjithsejt?
a. 9 karakteristika
b. 11 karakteristika
c. 10 karakteristika
d) 12 karakteristika
141.Cila nga këto koncepte nuk është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don Tapscott?
a. Ekonomi e informatave, diturisë dhe kapitalit intelektual
b. Ekonomi e re
c. Ekonomi në tranzicion
d. Ekonomi virtuale
142.Cila nga këto koncepte është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don Tapscott?
a. Ekonomi e rrjetave kompjuterike
b. Ekonomi në të cilën eleminohen ndërmjetësuesit
c. Integrimi i disa teknologjive
d) Të gjitha
143.Cila nga këto koncepte është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don Tapscott dhe
E – BIZNESI 18
Dr Scc. Baki Rexhepi
bënë thirrje për masa preventive me qëllim të eliminimit të çrregullimeve shoqërore?
a. Ekonomi në kohë reale
b. Ekonomi globale
c. Zvogëlohen dallimet midis prodhimit dhe konsumit
d. Ndryshimet sociale, paraqitja e traumave dhe konflikteve masovike
144.Bota afariste në ekonomine e diturisë është e fokusuar në?
a. Prodhim final masiv
b. Shpërndarje dhe rritjen e pjesëmarrjes në treg
c) Nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve
d) Përpunim final i gjysmëfabrikateve
145.Cila nga konceptet më poshtë është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don
Tapscott?
a. Përpunimi elektronik i të dhënave
b. Zhvillimi i aplikacioneve
c) Ekonomi molekulare
d) Asnjëra
146.Serviset e internetit janë?
a. Posta elektronike
b. World Wide Web (WWW)
c. Bartja e të dhënave në distancë
d) A, B dhe C
147.Posta elektronike dhe World Wide Web janë dy serviset e Internetit të cilat ndikuan
në evolucionin e Biznesit Elektronik. Këto dy servise u paraqiten në vitet?
a. 1969 Posta elektronike dhe 1989 World Wide Web
b. 1996 Posta elektronike dhe 1998 World Wide Web
c. 1993 Posta elektronike dhe 1997 World Wide Web
d. 1966 Posta elektronike dhe 1996 World Wide Web
148.Servisi i Internetit i cili mundëson bartjen e të dhenave në distancë është?
a. VPN (Virtual Private Network)
b) FTP (File Transfer Protocol)
c) LAN (Local Area Network)
d) WAN (Wide Area Network)
149.Cila nga prapashtesat më poshtë shfrytëzohet tek posta elektronike për organizatat e
përziera dhe joprofitabile?
a. .edu
E – BIZNESI 19
Dr Scc. Baki Rexhepi
b. .gov
c) .org
d) .com
150.Cila nga prapashtesat më poshtë shfrytëzohet tek posta elektronike për dhënësit e
shërbimeve të Internetit?
a. .com
b. .gov
c. .edu
d. Asnjëra
151.Për dhënësit e shërbimeve të Internetit, prapashtesa e cila përdoret tek posta
elektronike dhe web faqet e tyre është?
a. .com
b) .net
c) .aol
d) .de
152.Për administrimin më të lehtë të postës elektronike, sot në kompanitë e ndryshme
nëpër botë përdoret programi?
a. Microsoft Office Groove
b) Microsoft Outlook Express
c) Microsoft Office Info Path
d) Microsoft Office One Note
153.World Wide Web paraqet?
a. Infrastrukturë globale për organizimin e informatave të cilat u vihen në
dispozicionshfrytëzuesve të Internetit
b. Sistem me standarde të pranuara universale për gjetjen, furnizimin dhe
paraqitjen einformatave në një rrethinë të kompjuterizuar
c. Një rrjet të dokumenteve të bazuara në internet, e cila lejon që individët nga
njëkompjuter të qasen në informata të deponuara në kompjuterin tjetër
d. Të gjitha më lartë
154.Puna në ekipe diskutuese në Internet nënkupton pjesëmarrjen në diskutime të
ndryshme nëpërmjet rrjetave kompjuterike dhe quhen?
a. Internet Relay Chat
b. Lista dërguese
c) Newsgroups
d) TelNet
E – BIZNESI 20
Dr Scc. Baki Rexhepi
155.Servisi i internetit i cili mundëson biseda online në kohë reale në një kanal për
komunikim në internet quhet?
a. Adress Link
b. TelNet
c. Internet Relay Chat
d. Conference Room
156.Web faqeve mund t’u qasemi nga çdo lloj kompjuteri i cili është i lidhur në internet. Cilin
nga veprimet më poshtë, nuk mund ta bëjmë në web faqet në të cilat nuk jemi autor?
a. Shfrytëzim informacionesh
b. Download
c. Upload
d. Modifikim i pjesshëm i webfaqeve
157.Web dokumentet kanë dy karakteristika të rëndësishme dhe këto janë?
a. Web faqet nuk prezentojnë radhitje specifike ose hierarkike të informatave
b. Mundësojnë që disa informata të jenë në lidhje të dyfishtë me informata tjera
c. Dokumentet e vendosura në web, zhduken pas një kohe
d. A dhe C
e) A dhe B
158.Web dokumentet shkruhen në formatin dhe në gjuhen e veçantë programore e cila
shkurtimisht quhet?
a. Access
b. Oracel
c) HTML
d) Transact SQL
159.Cila është web faqja e Universitetit të Prishtinës?
a. www.uni-pr.net
b. www.uni-pr.com
c. www.uni-pr.org
d. www.uni-pr.edu
160.Shëno më poshtë si quhet sistemi mbrojtës i rrjetave të kompanive të ndryshme?
Firewalls
E – BIZNESI 21
Dr Scc. Baki Rexhepi
161.Cila më poshtë nuk është karakteristikë e informatës?
a. Relevante
b. E sakte
c. Të arrijë në kohë
d) E lirë
e) Ekonomike
f) Efikase
g) E besueshme
h) E plotë
162.Modelin e ekonomisë së diturisë e përbëjnë?
a. Digjitalizimi i produkteve dhe shërbimeve të reja
b. Biznesi elektronik
c. Pagesat elektronike
d. A dhe B
e. B dhe C
f. A, B dhe C
163.Termi Biznes Elektronik për herë të parë është përdorur nga një kompani e madhe, me
qëllim të bëhej dallimi në mes të tregtisë elektronike dhe biznesit elektronik, gjë që deri
në atë kohë (1997) janë përdorur sikur të kishin kuptim të njëjtë. Kjo kompani është?
a. DELL
b. HP
c) IBM
d) Apple
164.Cili është profesioni më i paguar në teknologjinë e biznesit elektronik në SHBA?
a. Zhvillues i aplikacioneve
b. Specialist për siguri në rrjeta
c. Analist i biznesit elektronik
d) Broker
e) Programer
E – BIZNESI 22
Dr Scc. Baki Rexhepi
165.Afarizmi në të cilin transaksionet afariste realizohen në mënyrë elektronike njihet me
emrin?
a. E- commerce
b. E- government
c) E-business
d) E- banking
166.Shprehja E-business u përdor për herë të parë në vitin 1997 nga kompania?
a. DELL
b. HP
c. IBM
d. Të gjitha
167.Cila përgjigje në vijim nuk është aspekt që ndihmon në definimin e biznesit elektronik?
a. I komunikimit
b. I afarizmit
c. I shërbimeve
d. I perspektivës On-line
e) I kushtueshëm
168.Cila nga profesionet më poshtë në SHBA, realizon të ardhura më të larta vjetore?
a. Konsulenti tregtar
b. Programeri
c. Zhvilluesi i aplikacioneve
d. Analisti i biznesit elektronik
e) Brokeri
169.Për çfarë qëllimi u përdor shprehja E-business në kompaninë IBM?
a. Me qëllim që të avancohej afarizmi elektronik
b. Me qëllim të maksimizimit të inovacioneve të modelit afarist
c) Me qëllim që të bëhej dallimi nga shprehja E-commerce
d) Me qëllim të përdorimit masiv të teknologjisë informative në biznes
170.Cilat janë fazat me ndikim nëpër të cilat ka kaluar Biznesi Elektronik?
a. Ekonomia e diturisë, prokurimi elektronik, tregu elektronik, biznesi elektronik,
broshurat elektronike
b. Broshurat elektronike, biznesi elektronik, prokurimi elektronik, tregu elektronik,
ekonomia e diturisë
E – BIZNESI 23
Dr Scc. Baki Rexhepi
171.Prokurimi elektronik është faza e tretë e ndikimit të internetit në biznesin elektronik e
cila fillon në vitin?
a) 1996
b) 1998
c) 2000
d) 2001
172.Cila nga përgjigjet më poshtë nuk është një nga mënyrat e transformimit të biznesit
klasik në biznesin elektronik?
a. Përparimi i procesit afarist
b. Riinxhinieringu i procesit afarist
c. Investimet plotësuese në procesin afarist
d. Inovacionet në modelin afarist
173.Cilat janë parametrat kyq të afarizmit të cilat përmiresohen gjate riinxhinieringut të
procesit afarist?
a. Shpenzimet, kualiteti, shpejtësia
b. Administrata, riorganizimi, struktura
c. Shpejtësia, çmimet, marketingu
d. Shitja, distribucioni, financat
174.Cilat janë aplikacionet kyqe për zhvillimin e biznesit në mënyrë elektronike?
a. Voice Mail, Fax Machine,Teleconference,
b. Email, Facebook, Intranet
c. Internet Explorer, Express Outlook
d. Windows Explorer
175.Telekonferencat në të cilat pjesëmarrësit e shohin njëri-tjetrin përmes ekranit quhen?
a. Skype
b. MSN
c. Videokonferenca
d. Datakonferencë
176.Telekonferencat të cilat ofrojnë mundësi që dy ose më shumë individë në lokacione të
ndryshme të punojnë në dokument të njëjtë ose të përdorin të dhëna të njëjta quhet?
a. Videokonference
b) Datakonferencë
c) FTP (File transport Protocol)
E – BIZNESI 24
Dr Scc. Baki Rexhepi
177.Këmbimin elektronik të të dhënave në mënyrë klasike e mundësoi sistemi?
a. EDI (Electronic Data Interchange)
b. FTP (File Transport Protocol)
c. WWW (World Wide Web)
d. VPN (Virtual Private Network)
178.Këmbimi elektronik i të dhënave midis partnerëve afaristë mund të bëhet në qoftë se
kompanitë disponojnë me?
a. Standarde
b. Softver
c. Medium komunikues
d) Të gjitha
179.SWIFT (Society for World Wide Interbank Financial Telecomunications) është rrjeti
botëror i cili mundëson komunikimin e institucioneve?
a. Tregtare
b. Telekomunikuese
c) Bankare
d) Kompanive të sigurimeve
180.Standardi për këmbimin elektronik të të dhënave administrative afariste dhe të
transportit është ?
a. FEDEX
b. AOL
c. EDIFACT
d. Cross Over
181.Në fund të viteve të nëntëdhjeta të shekullit të kaluar, infrastruktura kryesore eafarizmit
modern u bë?
a. Kompjuterët
b. Transporti hekurudhor
c. Transporti ajror
d) Interneti
182.Infrastruktura e biznesit elektronik përfshinë ?
a. Hardverin
b. Softverin
c. Rrjetat kompjuterike
E – BIZNESI 25
Dr Scc. Baki Rexhepi
d. Infrastrukturën telekomunikuese
e. Proceset
f. Aktivitetet
g. Të gjitha më lartë
183.Përveç infrastrukturës teknologjike që përfshinë, serverët, klientët, rrjetin, softverin
sistemor dhe operativ, zhvillimi i biznesit elektronik duhet të ketë për bazë edhe?
a. Programet Antivirus
b. Sistemin FireWall
c. Predispozitat juridike
d. Përshkrimin e procedurave
184.Në përgjithësi, përparësitë e biznesit elektronik kanë të bëjnë me arsyeshmërinë?
a. Ekonomiko - financiare
b. Tekniko - teknologjike
c. Ekonomike - teknologjike
d. Komercialo - industriale
185.Cila nga veprimet më poshtë i takon masave për ruajtjen e sigurisë së afarizmit në
rrjeta kompjuterike?
a. Kriptografia
b. Winrar-i
c. Kopjimi i të dhënave
d. Winzip-i
e. Zhvendosja e të dhënave
186.Format e biznesit elektronik janë të ndryshme. Cila prej formave më poshtë nuk është
formë e biznesit elektronik?
a. E - prokurimi
b. E - qeverisja
c. E - magazinimi
d. E - tregtia
187.Shpërndarja elektronike e diturisë dhe shërbimeve nënkupton jo vetëm tregtinë
elektronike me mallëra dhe shërbime, por edhe?
a. Shitjen, blerjen dhe shpërndarjen e diturisë
b. Transportin e mallërave
E – BIZNESI 26
Dr Scc. Baki Rexhepi
c. Ripaketimin e produkteve
d. Rialokimin e porosive
188.Rezervimet elektronike paraqesin?
a. Transaksion fianciar
b. Formë të biznesit elektronik
c. Inovacion
d. Rekreacion
189.Cili lloj i veprimtarisë së afarizmit ka qenë ndër të parët, i cili i ka dhënë një shtytje
zhvillimit të formës së afarizmit elektronik - Rezervimet elektronike?
a. Kompanitë e komunikacionit ajror
b. Kompanitë e komunikacionin hekurudhor
c. Kompanitë e komunikacionit tokësor
d. Kompanitë e komunikacionit detar
190.Cilat janë aktivitetet të cilat automatizohen tek tregtia elektronike? Selekto përgjigjete
sakta.
a. Porositja e mallit
b. Deponimi i produkteve
c. Mbledhja, përpunimi dhe distribuimi i informatave
d) Procesi i shitjes
e) Manipulimi me para dhe instrumente financiare
f) Procesi i bartjes së dokumentacionit elektronik ndërmjet subjekteve ekonomike
191.Tradicionalisht tregtia është konsideruar si veprimtari?
a. Sekondare
b. Primare
c) Terciare
192.A janë të metat e tregtisë elektronike më të shumta në numër sesa përparësitë?
a. True
b) False
193.Cilat janë disa nga përparësite e tregtise elektronike? Selekto përgjigjet e sakta.
a. Evidencë e produkteve dhe çmimeve furnizuese
b) Evidencë e faturave të arritura dhe të paguara
c) Zvogëlohen shpenzimet e afarizmit dhe rritet efikasiteti i punës
d) Qasje në informata që si rezultat ka informimin për produktet dhe shërbimet në treg
e) Transfer i dokumenteve me shpenzime minimale pa dëmtime dhe humbje
f) Mundësi për krijimin e bazave të të dhënave personale dhe përpunim i informatave
E – BIZNESI 27
Dr Scc. Baki Rexhepi
194.Përparësitë e tregtisë elektronike janë? Selekto përgjigjet e sakta.
a. Transaksione shitblerje në tërë botën
b. Analizë e produkteve dhe shërbimeve dhe këmbim përvojash
c) Mundësi e analizimit të tregut
d) Mundësi të sigurojmë produkte më të lira
e) Amortizimi i mjeteve themelore në një kompani
195.Sistemi i etiketimit të produkteve në tregtinë elektronike quhet?
a. Sistemi periodik
b. Sistemi aritmetik
c) Sistemi i barkodit
d) Sistemi informatik
196.Të metat e tregtisë elektronike janë? Selekto përgjigjet e sakta.
a. Mundësi për shpërlarjen e lehtë të parasë
b. Investime të vazhdueshme dhe zhvillim i mëtutjeshëm
c) Vështirësitë për të gjetur persona me përvojë
d) Rreziku i mashtrimeve dhe keqpërdorimeve
e) Shpenzimet e larta të marketingut, konkurrenca e ashpër
f) Vjedhja e identitetit të blerësve
g) Keqpërdorimi i kartave të blerësve
h) Rrezikimi i privatësisë
197.Rreziqet e tregtisë elektronike janë? Selekto përgjegjet e sakta.
a. Të natyrës fizike
b. Dështimi i pajisjeve telekomunikuese
c) Gabimet në softver
d) Gabimet njerëzore
e) Sulmet e qëllimshme
f) Aktet kriminale
g) Shkelja e privatësisë
h) Masovizim i procesit të shitjes
198.Cilat janë masat mbrojtëse të tregtisë elektronike? Selekto përgjegjet e sakta.
a. Identifikimi i shfrytëzuesve
b. Mbrojtja e intranetit nga qasja e paautorizuar
c) Mbrojtjen nga virusët
d) Riorganizimi i operacioneve në shitje
e) Mbrojtja e fshehtësisë së të dhënave
E – BIZNESI 28
Dr Scc. Baki Rexhepi
f) Mbrojtja e privatësisë së shfrytëzuesit
199.Masat mbrojtëse të tregtisë elektronike fokusohen në tri sfera. Selekto përgjigjet e
sakta.
a. Preventive
b) Deteksion
c) Reaksion
d) Sanim
200.Cilat janë modelet afariste të tregtisë elektronike? Selekto përgjigjet e sakta.
a. B2B
b) B2C
c) C2B
d) C2C
e) C2T
201.Modeli afarist i tregtisë elektronike B2B është?
a. Business to Costumer
b. Costumer to Business
c. Costumer to Costumer
d) Business to Business
202.Modeli afarist i tregtisë elektronike C2B është?
a. Business to Costumer
b. Costumer to Costumer
c) Costumer to Business
d) Business to Business
E – BIZNESI 29
Dr Scc. Baki Rexhepi
203.Çka paraqet për ju web faqja në vijim?
a) Modelin afarist B2B
b) Modelin afarist C2B
c) Treg elektronik
d) Para elektronike
E – BIZNESI 30
Dr Scc. Baki Rexhepi
204.Çka paraqet për ju web faqja në vijim?
a. Treg elektronik
b. Shitore elektronike
c. Burse elektronike
205.Cilat janë llojet e bursave elektronike? Selekto përgjigjet e sakta.
a. Bursa e mallërave
b. Bursa e parave (kapitalit)
c) Bursa e gjërave të çmuara
d) Bursa e këmbimeve tregtare
e) Bursa e patundshmërive
206.Aukcionet elektronike paraqesin?
a. Formë speciale të ndërmjetësimit
b. Model afarist të tregtisë elektronike
c. Model të tregut elektronik
207.Cilat janë tri bursat më të mëdha botërore?
a. Bursa e Londrës
b) Bursa e Tokios
c) Bursa e Parisit
d) Bursa e New York-ut
E – BIZNESI 31
Dr Scc. Baki Rexhepi
208.Veprimtaria e web faqes në vijim ështe pjesë integrale e modelit elektronik?
a. E – Commerce
b. E – Business
c. E – Banking
d. E - Government
209.Veprimtaria afariste e web faqes në vijim është pjesë integrale e modelit elektronik?
a. E - Business
b. E - Commerce
c) E - Banking
d) E - Learning
E – BIZNESI 32
Dr Scc. Baki Rexhepi
210.Nga cili vit njihet koncepti i tregjeve elektronike?
a) 1990
b) 1992
c) 1995
d) 1996
211.Në cilin vend filloi këmbimi elektronik privat dhe u tregua i suksesshëm?
a. USA
b. Kanada
c. Japoni
d. Britani e Madhe
212.Në cilin vit koncepti tregje elektronike filloi të përdoret edhe nga kompani tjera pas
suksesit që kishte arritur në Britaninë e Madhe?
a) 1997
b) 1999
c) 2000
d) 2001
213.Cili autor në vijim ka komentuar përparësitë e biznesit elektronik?
a. Turban
b. Jeff Bezos
c. David
d. George
214. Cila nga komponentet më poshte nuk është pjesë e infrastruktures së tregtisë
elektronike?
a. Hardveri
b. Infrastruktura rrjetore
c. infrastruktura e bartjes
d. Infrastruktura e mbrojtjes së të dhënave
e. Publikimi në rrjeta kompjuterike
f) Riformatimi i kompjuterëve
E – BIZNESI 33
Dr Scc. Baki Rexhepi
215. Cilat janë funksionet e marketingut elektronik? Selekto përgjigjet e sakta.
a. Hulumtimi i tregut
b. Zhvillimi i politikës së produkteve ose shërbimeve
c) Politika e shitjes
d) Promocioni dhe reklamat
216. Cili element në vijim është karakteristikë e marketingut elektronik?
a. Investime të mëdha financiare
b. Tregu lokal dhe rajonal
c. Disponimi kohor i kufizuar
d) Marketing Masovik
e) Tregu global
217. Cili element në vijim është karakteristikë e marketingut tradicional?
a. Në dispozicion 24 orë/365 ditë në vit
b. Interaktivitet dhe komunikim i dyanshëm
c. Efikasitet më i madh financiar
d. Vështirësi në vlerësimin e rezultateve të fushatës
218. Në vijim selekto elementet e marketingut tradicional?
a. Disponimi kohor i kufizuar
b) Tregu lokal dhe rajonal
c) Marketingu masovik
d) Nuk ka interaktivitet
e) Bashkësi heterogjene e shfrytëzuesve
f) Bashkësi homogjene e shfrytëzuesve
g) Emitim përmes internetit
219. Në vijim selekto elementet e marketingut elektronik ?
a. Në dispozicion 24 orë 365 ditë në vit
b) Marketingu 1 ndaj 1
c) Interaktivitet dhe komunikim i dyanshëm
d) Efikasitet më i madh financiar
e) Disponim kohor i kufizuar
f) Vështirësi në vlerësimin e rezultateve të fushatës
E – BIZNESI 34
Dr Scc. Baki Rexhepi
220. Veglat e marketingut elektronik janë? Selekto përgjigjet e sakta.
a. Posta elektronike
b) Konkurset online
c) Biltenet elektronike
d) Web faqja
221. Sipas librit Biznesi Elektronik i prof.dr. Mihane Berisha, karakteristikat e
marketingut elektronik janë?
a. 3
b. 4
c) 6
d) 7
222. Selekto karakteristikat e marketingut elektronik?
a. Interaktiv
b. I përshtatshëm për shfrytëzuesit individual
c) I matshëm
d) Fleksibil
e) I kushtueshëm
f) Ekonomik
g) Dinamik
223. Cilat janë tri përparësitë e marketingut elektronik? a)
Zgjerimi i tregut të shitjes së produkteve dhe shërbimeveb)
Zvogëlimi i shpenzimeve të produkteve për konsumatorë
c) Karakteri global dhe interaktiv dhe avancimi i marrëdhenieve me konsumatorë
d) Ruan kontinuitetin e rritjes së vëllimit të shitjes
e) Transformon dhe avancon gjithnjë format e shitjes
224. Automatizimi i shërbimit të shitjes nënkupton?
a. Qasje në informata, produkte dhe shërbime nga klientet e interesuar 24 orë, 7
ditënë javë
b. Distribuim efikas i porosive të regjistruara nga klientët
E – BIZNESI 35
Dr Scc. Baki Rexhepi
225. Në web faqen e kompanisë Koha.net, reklama e Ipkos nënkupton për juve?
a. E – shop
b. E – business
c) E – marketing
d) E – commerce
226. Përparësitë e zgjidhjeve kompjuterike për menaxhimin e financave janë?
a. Shpenzimet operacionale të ulëta
b) Përmirësimi i planifikimit
c) Rritja e profitit
227. Nëse menaxhimi i financave bëhet duke implementuar rrjeta të avancuara
kompjuterike dhe administrim të avancuar të infrastrukturës që ofron sot teknologjia,
cilat janë përfitimet brenda biznesit?
a. Sektori i investimeve
b) Linjat kreditore
c) Resurset humane
d) Rezultati financiar pozitiv në rritje
E – BIZNESI 36
Dr Scc. Baki Rexhepi
228. Me automatizimin e procesit të prodhimit dhe distribuimit çka ndodhë?
a) Shkurtohet rruga e komunikimit në mes të ekipit prodhues dhe distribuimit b)
Përgjigje më e shpejtë në kërkesat e konsumatorëve
c) Përshtatje më e mirë ndaj ndryshimeve
d) Avancim i raporteve me partnerët afaristë
e) Përmirësim i raporteve të brendshme dhe me komintentët
229. E-mail marketingu paraqet një vegël të fuqishme për analizën e afarizmit të
kompanisë dhe produteve të saj. Me ndihmen e kësaj vegle, kompanitë sigurojnë sa më
shumë informata lidhur me?
a. Dëshirat e konsumatorëve
b) Sjelljen e konsumatorëve
c) Kërkesat e konsumatorëve
d) Nevojat e konsumatorëve
e) Mundësitë financiare të konsumatorëve
230. Përparësitë e e-mail marketingut janë?
a. I lirë dhe efikas
b. Përgjigje e shpejtë në kërkesat e shfrytëzuesve
c. Matje e lehtë e rezultateve
d. Konsiderohet si një nga serviset më të përdoruara në internet
e. Mundëson regjistrimin e shfrytëzuesve
f. Krijon marrëdhënie të reja me konsumatorë
g. Mund t’i përshtatet lehtë shfrytëzuesve
h. Kursen kohën
i. Nuk kërkon mjete të mëdha financiare
j) Të gjitha
231. Përveç kursimit në para, e-Mail Marketingu (posta elektronike) përmes
softverit na jep mundësi të nxjerrim edhe një informacion me rëndësi?
a. Matjen se cila pjesë e revistës ka qenë më interesante për lexuesin
b. Strukturën gjinore të klientëve
c. Moshën e klientëve
232. Cili princip është karakteristikë e marketingut elektronik?
a. "Një ndaj një"
b. "Një ndaj shumë"
E – BIZNESI 37
Dr Scc. Baki Rexhepi
233. Nëse ndërmarrja A, i dërgon me email ndërmarrjes B faturën lidhur me
produktet ose shërbimet e ofruara. Cilit modeli afarist të tregtisë elektronike i takonky
veprim?
a. C2C
b. B2C
c) B2B
d) B2C2B
234. Ndërmarrja B, i kthen me email ndërmarrjes A një specifikacion të detajuar
lidhur me produktet e faturuara. Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky
veprim?
a. B2B
b. C2B
c. C2C
235. Ndërmarrja tregtare "BESA" nga Gjilani, e cila merret me tregtimin e pajisjeve të
teknologjisë informative, ka ndërtuar një fushatë përmes së cilës ka dërguar 60 mijëe-
mail marketingu tek klientët për t'i informuar ata lidhur me një gamë të gjerë të
kompjuterëve DELL të cilët ajo i ofron. Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takonky
veprim?
a. C2C
b) B2C
c) B2B
d) C2B
236. Teuta, studente e Fakultetit Ekonomik, i ka shkruar një email ndërmarrjes
Tregtare "Besa" që merret me shitjen e kompjuterëve, duke kërkuar një oferte të
detajuar financiare dhe me specifikacionin teknik të bashkëngjitur për kompjuterët
laptop "DeLL". Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim?
a. C2C
b. B2B
c) C2B
d) B2C
E – BIZNESI 38
Dr Scc. Baki Rexhepi
237. Nëse Arianiti nga Gjilani duke eksploruar web faqen www.autotrader.com ka
hasur një automjet të mirë të markës Mercedes Benz viti i prodhimit 2003 dhe në këtë
rast, ka marrë email adresen e shitësit dhe i ka dërguar email duke kërkuar ofertën
financiare, informacione shtesë për makinën dhe adresën e shitësit. Cilit model afaristtë
tregtisë elektronike i takon ky veprim?
a. C2C
b. B2C
c. B2B
d) C2B2C
238. Kemi ndërmarrje që ndërtojnë katalogje elektronike me qëllim për t'iu shërbyer
klientëve me informacione lidhur me produktet dhe shërbimet që ato ofrojnë dhe me
qëllim që të ndërtojnë ose avancojnë raportet B2B ose B2C. Cilit model afarist të tregtisë
elektronike i takon ky veprim?
a. C2C
b. B2B
c. C2B
d) B2C2B
239. www.ebay.com është hapësirë elektronike ku të interesuarit mund të listojnë
gjërat e tyre që shesin dhe në anën tjertër blerësit mund të listojnë kërkesat e tyre për
produktet që blejnë dhe në këtë mes krijohet relacion direkt në mes të të interesuarve.
Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim?
a. B2B
b. B2C2B
c) C2C
240. Veprimi i parë i afarizmit elektronik bankar është shënuar në vitin 1918, në
cilin vend?
a. Zvicër
b. Britani të Madhe
c) SHBA
d) Francë
241. Cili ka qenë veprimi i parë elektronik në sistemin bankar ?
a. Emetimi i Smart Kartave
b. Hapja e llogarive elektronike
c) Transferi i parave në distancë
E – BIZNESI 39
Dr Scc. Baki Rexhepi
242. Në çfarë periudhe (cilin vit) i gjejmë veprimet e mirëfillta të automatizimit të
afarizmit bankar?
a. vitet e 70-ta
b. vitet e 80-ta
c) vitet e 60-ta
d) vitet e 90-ta
243. Cila ishte banka e parë e informatizuar dhe në cilin vit?
a. Bank of England 1960
b. Security Network Bank 1995
c. American Bank 1980
d. Bank de France 1995
244. Bankat quhet elektronike për faktin se?
a. Shfrytezojnë internetin për kryerjen e transaksioneve duke perdorur paranë
elektronike
b. Shfrytëzojnë Intranetin
c. Shfrytëzojnë Ekstranetin
245. Cilat janë nivelet e lidhjeve të komunikimit në bankat elektronike?
a. Prezentimi i informatave në një drejtim
b) Prezentimi i informatave në dy drejtime
c) Interaksioni me shfrytëzuesin
d) Prezantmi horizontal i informatave
e) Transaksionet bankare
246. Cila është mënyra më e thjeshtë e komunikimit të dyanshëm tek transaksionet
elektronike të bankave?
a. Me faks
b. Me telefon
c) Me E-mail
d) Përmes telekonferencave
247. Kur është komunikimi te bankat elektronike në një drejtim?
a. Kur bankat përmes internetit bëjnë prezentimin e biznesit të tyre para
komintentëveekzistues apo potencial
b. Kur klientët kërkojnë oferta ose sqarime shtesë lidhur me shërbimet ose produktet
E – BIZNESI 40
Dr Scc. Baki Rexhepi
248. Cili lloj i transaksioneve paraqesin nivelin më të lartë të komunikimit ndërmjet
bankës dhe komitentëve?
a. Transaksionet bankare ose pagesat elektronike
b. Transaksionet bankare ose sistemi i kredidhënies
c. Transaksionet bankare ose sistemi elektronik i depozitave
d. Transaksionet bankare ose sistemi i kliringut
249. Cilat janë arsyet e zhvillimit të afarizmit bankar edhe në (përmes) internet?
a. Krijimi i imazhit të një firme inovative
b) Mundësitë e mëdha për interaktivitet
c) Mundësitë e mëdha për racionalizimin e potencialit të bankës
d) Mundësitë e plasmanit dhe të kreditimit nën kushte të volitshme, pagesat e jashtme,
këshillimet etj
250. E - banking do të thotë?
a. Përdorimi i kartave elektronike
b. Përdorimi ATM-ve
c. Përdorimi POS-ve
d. Përdorimi i teknologjisë informative dhe komunikuese në sektorin bankar
251. Shiquar nga përspektiva e përdorimit të teknologjisë informatike, sa faza të
evolucionit të afarizmit bankar i dallojmë?
a. 3 faza
b. 2 faza
c) 4 faza
d) 5 faza
252. Cilat janë fazat e evolucionit të afarizmit bankar elektronik?
a. Iniciativa
b. Interaktiviteti
c) Personalizimi
d) Virtualizimi
e) Personifikimi
E – BIZNESI 41
Dr Scc. Baki Rexhepi
253. Cila nga përgjigjet në vijim nuk është njëra nga përparësitë e afarizmit bankar
elektronik?
a. Zvogëlon shpenzimet e transaksioneve financiare
b. Mundëson pagesa dhe kontakte
c. Mundëson shikimin e gjendjes së llogarisë
d. Çmim më të ulët të qarkullimit të pagesave
e. Kursim të kohës
f. Ofron qarkullim të shpejtë dhe të sigurtë të pagesave
g) Ofron transaksione të pasigurta financiare
254. Cilat janë dy mënyrat e pagesës në Internet?
a. Sistemi i parapagesës
b. Sistemi kliring
c. Sistemi i pagesës në momentin e blerjes
255. Cilat janë sistemet e pagesave elektronike me shumicë ?
a. (FEDWIRE - Federal Reserve Wire Transfer System)
b) (ACH - Automated Clearing House)
c) (SWIFT - Society for World Wide Interbank Finantial Telecommunications)
d) (ATM - Automate Teller Machine)
e) (TARGET - Trans- European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer)
256. Sistemet e pagesave me pakicë procesojnë transaksione në vëllim të madh, por
në shuma të vogla, dhe në anglisht quhen?
a. (Retail funds transfer system)
b. (EMS - Electronic Monetary System)
c. (Electronic transactions)
257. Sistemi EMS i pagesave elektronike është i dizajnuar që të sigurojë
infrastrukturën për?
a. Pagesat me pakicë në vendin e shitjes
b. Pagesat elektronike ndërmjet kompanive
c) Pagesat ndërkombëtare
d) Pagesat devizore
E – BIZNESI 42
Dr Scc. Baki Rexhepi
258. Disa prej sistemeve më të shpeshta për transfere elektronike të parave te
pagesat me pakicë janë?
a. ATM
b) POS
c) EFT/POS
d) FTP
e) E/POS
259. Certifikata digjitale paraqet?
a. Dokument elektronik
b. Leje të njoftimit në hapësiren elektronike
c. Transaksion elektronik i kriptuar
d. Zipim i transaksionit elektronik
260. Paraja elektronike definohet si?
a. "Informatë monetare"
b. "Informatë në sistemin bankar"
c. "Informatë elektronike"
261. Paraja elektronike ndryshe quhet edhe?
a. "Para e mençur"
b. "Para e zezë"
c. "Pastrim parashë"
d. "Para e bardhë"
262. Mikropagesat janë?
a. Para elektronike
b. Softver i sofistikuar
c. Para e mençur
d. Kuletë elektronike
263. Cilat janë katër modelet e qeverisjes elektronike?
a. G2C
b) C2G
c) G2B
d) G2G
e) C2C
E – BIZNESI 43
Dr Scc. Baki Rexhepi
264. Elementet kryesore të mësimit elektronik janë?
a. Përparimi teknologjik
b. Ndryshimi i nevojave arsimore të individëve
c. Angazhimi aktiv i shtetit dhe organeve shtetërore
d) Krijimi i rrjetit global arsimor
265. Shfrytëzimi i teknologjisë së lartë dhe telefonave ka bërë të mundur të kryhen
transaksionet financiare edhe pa kartelat e mençura (Smart Card). Aktiviteti i tillë quhet?
a. Transaksion afarist
b. Afarizëm elektronik
c) Afarizëm mobil
266. Teknologjia mobile ka shkaktuar ndryshime të mëdha në strukturën e industrisë
dhe në afarizëm përgjithësisht. Tregtia mobile na paraqitet si formë e re e tregtisë
elektronike (transaksionet shitblerëse realizohen me ndihmën e telefonit mobil). Cilat
janë përparësitë dhe në cilat fusha përdoret më tepër?
a. Kompanitë ajrore, për të informuar udhëtaret e tyre lidhur me rezervimet
b) Ndërmarrjet, për të reklamuar produktet dhe shërbimet e tyre
c) Ndërmarrjet, për të emituar porosi promovuese
267. Për t’u bërë pjesë e tregtisë mobile, mjafton që shfrytëzuesi të disponojë me
telefon mobil i cili e ka sistemin?
a. SMS (Short Messaging System)
b. GPS (Global Positioning System)
c. GDP (Gross Domestic Product)
d. ROE (Return of Equity)
268. Paraja mobile është?
a. Mbushja e telefonit mobil në sportelin e PTK-së
b. Mbushja e telefonave mobil me para të gatshme, qoftë përmes telefonit duke
i’uqasur llogarisë bankare, qofteë mbushja e telefonave nga Bankomatët
269. Asnjëherë në historikun e afarizmit bankar nuk janë bërë ndryshime dhe avancim
i procesit te funksionalitetit dhe rritjes së kualitetit të shërbimeve të afarizmitbankar sesa
në?
a. Vitet e 70 –ta
b. Decenien e fundit

More Related Content

What's hot

E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)fatonbajrami1
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1xhaferrishqipe
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajramifatonbajrami1
 
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)fatonbajrami1
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreekonomia
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)fatonbajrami1
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitbaron
 
Menaxhimi i bazave së të dhënave
Menaxhimi i bazave së të dhënaveMenaxhimi i bazave së të dhënave
Menaxhimi i bazave së të dhënaveErmon Cërvadiku
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalekonomia
 

What's hot (20)

E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Pyetje dhe përgjigje)
 
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Informatik,
Informatik,Informatik,
Informatik,
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Sllajdet e ligjëratave)
 
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
 
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezore
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Monopoli
MonopoliMonopoli
Monopoli
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Menaxhimi i bazave së të dhënave
Menaxhimi i bazave së të dhënaveMenaxhimi i bazave së të dhënave
Menaxhimi i bazave së të dhënave
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
Makroekonomia slides
Makroekonomia slidesMakroekonomia slides
Makroekonomia slides
 

Similar to BIZNESI ELEKTRONIK.docx

Ligjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.ppt
Ligjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.pptLigjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.ppt
Ligjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.pptBakiRexhepi4
 
3.BR e-B - Java e tretë.docx
3.BR e-B - Java e tretë.docx3.BR e-B - Java e tretë.docx
3.BR e-B - Java e tretë.docxBakiRexhepi4
 
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Durim Hysa
 
E-Bussines Ligjerata nr 1.
E-Bussines Ligjerata nr 1.E-Bussines Ligjerata nr 1.
E-Bussines Ligjerata nr 1.menaxheratinfo
 
sim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an opensim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an openhbrovina231573
 
E Biznesi Ligjerata Kap 6 9
E Biznesi Ligjerata Kap 6 9E Biznesi Ligjerata Kap 6 9
E Biznesi Ligjerata Kap 6 9Menaxherat
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Shpejtim Rudi
 
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe interneti
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe internetiQka jan ekstraneti,intraneti dhe interneti
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe internetidrilon emini
 
Bertan Punim E Biznes
Bertan Punim E BiznesBertan Punim E Biznes
Bertan Punim E Biznesgueste4010
 
Detyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit Novruzi
Detyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit NovruziDetyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit Novruzi
Detyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit NovruziIng Ardit Novruzi
 
teknologjia informative / Ligjerata 9
teknologjia informative / Ligjerata 9teknologjia informative / Ligjerata 9
teknologjia informative / Ligjerata 9ilir 1122
 
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Fidan Haliti
 
M-commerce and M-payments - Shqip
M-commerce and M-payments - ShqipM-commerce and M-payments - Shqip
M-commerce and M-payments - Shqipyllferizi
 

Similar to BIZNESI ELEKTRONIK.docx (20)

Ligjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.ppt
Ligjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.pptLigjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.ppt
Ligjërata e I - rë Hyrje në E-Biznes dhe E-Tregti.ppt
 
Biznesi Elektronik
Biznesi ElektronikBiznesi Elektronik
Biznesi Elektronik
 
3.BR e-B - Java e tretë.docx
3.BR e-B - Java e tretë.docx3.BR e-B - Java e tretë.docx
3.BR e-B - Java e tretë.docx
 
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
 
E buissnesi
E buissnesiE buissnesi
E buissnesi
 
Ekonomia digjitale Bekim përgegjaj
Ekonomia digjitale Bekim përgegjajEkonomia digjitale Bekim përgegjaj
Ekonomia digjitale Bekim përgegjaj
 
E-Bussines Ligjerata nr 1.
E-Bussines Ligjerata nr 1.E-Bussines Ligjerata nr 1.
E-Bussines Ligjerata nr 1.
 
sim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an opensim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an open
 
E Biznesi Ligjerata Kap 6 9
E Biznesi Ligjerata Kap 6 9E Biznesi Ligjerata Kap 6 9
E Biznesi Ligjerata Kap 6 9
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
 
Ligjerata 9
Ligjerata 9Ligjerata 9
Ligjerata 9
 
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe interneti
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe internetiQka jan ekstraneti,intraneti dhe interneti
Qka jan ekstraneti,intraneti dhe interneti
 
Kastriot Blakaj
Kastriot BlakajKastriot Blakaj
Kastriot Blakaj
 
Bertan Punim E Biznes
Bertan Punim E BiznesBertan Punim E Biznes
Bertan Punim E Biznes
 
Detyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit Novruzi
Detyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit NovruziDetyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit Novruzi
Detyre Kursi Tema : E- banking Erald Isaku & Ardit Novruzi
 
teknologjia informative / Ligjerata 9
teknologjia informative / Ligjerata 9teknologjia informative / Ligjerata 9
teknologjia informative / Ligjerata 9
 
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
Informatika ne biznes Pr. Mihane Berisha
 
mis
mismis
mis
 
M-commerce and M-payments - Shqip
M-commerce and M-payments - ShqipM-commerce and M-payments - Shqip
M-commerce and M-payments - Shqip
 
Rreth Communication Progress, 2016
Rreth Communication Progress, 2016Rreth Communication Progress, 2016
Rreth Communication Progress, 2016
 

BIZNESI ELEKTRONIK.docx

 • 1. E – BIZNESI 1 Dr Scc. Baki Rexhepi Fakulteti Ekonomik e – Biznesi Pyetje dhe përgjigjeje! Dr Scc. Baki Rexhepi D - pi
 • 2. E – BIZNESI 2 Dr Scc. Baki Rexhepi Pyetje dhe përgjigje 1. Si përkufizohet e – Biznesi sipas Vladimir Zëass, kryeredaktor ne International Journal of Electronic Commerce? Tregtia elektronike është shpërndarja e informacionit të biznesit, ruajtja e marrëdhënieve të biznesit dhe kryerja e transaksioneve nëpërmjetë rrjeteve të telekomunikacionit 2. Çfar ëpërpjekjesj u bënë gjatë viteve të ’60, për aplikimin e e- Biznesit dhe nga kush? Gjat ëviteve trë `60 u realizua perpjekja e parë nga grupe të industrive të ndryshme për të krijuar formate të përbashkëta të të dhënave elektronike. Formate të cilat konsistonin vetëm për blerje, transport dhe shkëmbim të dhënash financiare, dhe u përdorën kryesisht për transaksione brënda industrive (intra-industry). 3. Çka paraqet shkëmbimi i të dhënave elektronike (EDI)? Paraqet transferimin e një transaksioni biznesi të standardizuar ndërmjetë dy kompjuterave (dërguesi dhe marrësi) nëpërmjetë një rrjeti privat kompjuterik. 4. Çfarë ëshët e domosdoshme që të kenë palët që transferojnë një transaksion biznesi tek EDI ? Të dyja palët duhet të kenë të njejtin program apo softëare dhe të dhënat shkëmbehen në një format tejet rigoroz. 5. Çka është Interneti, nga se përbëhet ai dhe çka përfshinë ? Është sistemi më i madh telekomunikues, përbëhet nga: Serveri, Routeri, Klienti dhe Koneksioni-lidhja. Përfshinë sistemet akademike, korporatat, rrjetat shtetërore dhe komerciale ISP etj. 6. Cilët janë shërbimet apo serviset e Internetit ? Në fillim kanë ekzistuar vetëm serviset e bazuara në tekst siç janë: E-mail, Gopher, Neësgroups. Me zhvillimin e mundësive multimediale të kompjuterëve, me ndihmën e HTML zgjërohen mundësitë grafike të kompjuterëve . 7. Çka ëshët e – maili? E-maili është sistem i shkëmbimit të porosive . Në fillim porositë kanë qenë vetëm tekstuale; sot mund të bartën të gjitha llojet e të dhënave (Zëri, fotografia, videoja) 8. Si mund të realizohet shkëmbimi i porosive përmes e – mailit? Shkëmbimi i porosive mund të realizohet me ndihmën e e-mail adresës në formën: shfrytëzuesi@serveri.domeni 9. Si barten porositë përmes e-mailit dhe a duhet dërguesi dhe marrësi të jenë të konektuar njëkohësisht në internet? Porositë bartën në mënyrë asinkrone; dërguesi dhe marësi nuk është e thënë të jenë të konektuar në të njëjtën kohë. 10. Çfarë është World Wide Web ? Servis i cili mundëson bartjen e përmbajtjeve grafike dhe tekstuale në Internet, bazohet në
 • 3. E – BIZNESI 3 Dr Scc. Baki Rexhepi HTML: HyperText Markup Language. 11. Kush ua mundësonë klientëve shikimin edokumenteve të ndryshme në internet? Klientët i shiqojnë dokumentet me ndihmën e softëerit të posaqëm i cili quhet: Broëser. 12. Çfarë është Electronic Commerce (EC)? Electronic Commerce (EC) është vëndi ku kryhen transaksionet e biznesit me anë të rrjetëve të telekomunikaciont, veçanërisht nëpërmjetë Internetit. 13. Çka përshkruan Electronic Commerce (EC)? Electronic Commerce pershkruan blerjen dhe shitjen e produkteve, shërbimeve dhe informacionit nëpërmjetë rrjeteve kompjuterike, duke perfshirë dhe Internetin. 14. Kush dhe kur e përdori për herë të parë termi e – Biznes? Një nga të parat kompani e cila përdori termin e-business ishte IBM, në Tetor 1997, kur filloi një fushatë të ndërtuar rreth e-business. 15. Si mund të përkufizohet e – commerc? Mund të përkufizohet gjërësisht si shkëmbimi i mallrave (të prekshëm ose paprekshëm), në një shkallë të gjërë, ndërmjetë vendëve të ndryshëm duke përdorur një mjet elektrionik – vecanërisht Internetin. 16. Si definohet dhe si mudn ta përrkufizojmë Business – in? Bussiness – i , definohet si ‘një ndermarrje tregtare me një vijimësi (going concern)’. E- business mund të përkufizohet gjerësisht si proceset apo fushat me natyrë elektronike ose dixhitale, të përfshira në drejtimin dhe funksionimin e një organizate biznesi. 17. Kujt i referohet më shumë e – Commerc e kujt e – Bissness? e - Commerce i referohet më shumë makro-mjedisit, ndërsa e-business lidhet më shumë me nivelin mikro të një kompanie. 18. Çfarë është intraneti dhe cili është funksioni i tij? Intraneti është Interneti në miniaturë, ai ndihmon në manaxhimin e informacionit të brendshëm të një organizate, informacion i cili mund të jetë i ndërlidhur me transaksionet e e-commerce të kryera nga organizata. 19. Cila është Infrastruktura e intranetit? Rrjeti heterogjen i themeluar në protokolin TCP/IP dhe arkitekturën klient-server Të paktën ka një ëeb server për hyrje në bazën e të dhënave në intranet DBMS ( bazë relacionare e të dhënave) Klientët ndërveprojnë me ëeb lexues 20. Çka është Extraneti? Rrjet i mbrojtur me partner afarist të përhershëm, i themeluar në Internet protokole. Sistemi informativ i cili e shfrytëzon Internetin si infrastrukturë e jashtme për komunikim me sisteme tjera informative ose pjesë tjera të sistemit intern informativ (intraneteve).
 • 4. E – BIZNESI 4 Dr Scc. Baki Rexhepi 21. Kur formohet extraneti? Extraneti formohet kur kompania u lejon qasje edhe kompanive / individëve të jashtëm në faqet e intranetit. 22. Cilat janë dobitë e extranetit? Klientët mund të porosisin on – line, zvogëlohen harxhimet e letrës (fletëve), zvogëlohen gabimet,ofrohet shërbim më cilësor, shkurtohet koha e dorëzimit të mallit, ofrphet mbështetje për distributorët. 23. Kush janë faktorët kyç të ëprdorimit të Internetit, intranetit si dhe extranetit? Faktorët kyç janë faktorët teknologjik, politik, social, si dhe faktorwt ekonomik. 24. Kujt I referohet e – tregtia? e - Tregtia i referohet përdorimit të internetit dhe ëeb-it për të bërë biznes. 25. Çfarë përfshijnë transaksionet tregtare? Transaksionet tregtare përfshijnë shkëmbimin e vlerës nëpër organizata/individ përtej kufijve gjeografik në këmbim të produkteve dhe shërbimeve. 26. Cilat janë karakteristikat e e – Tregëtisë? Sistemi duhet të jetë i lehtë për t'u përdorur. Funksionaliteti i faqes së internetit duhet të përshtatet me pritjet e përdoruesve. Përpunimi i pyetjeve të përdoruesve duhet të integrohet plotësisht me sistemin e informacionit për përpunim efektiv në sfond. Konsumatori duhet të ofrojë garanci dhe prova të sigurisë financiare dhe transaksioneve të tregtisë. 27. Çfarë duhet të jetë ëeb siti? Ëeb siti duhet ëtjetë funksional, i thjeshtë, i shpejtë dhe i sigurtë. 28. Kush janë avantazhet e e – tregëtisë? Profili Socio-demogragik i blerësit online (e-shopper), ruan pagat dhe kostot e objekteve, më shumë mundësi për CRM (Costumer relationship menagement - Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë) dhe Micro marketing, Pranon porosi 24 orë në ditë. 29. Cilat janë benifitet për klientët përmes e – tregëtisë? Lehtësim: pa trafik, apo nevoj për të kërkuar vend parkim, Informacion më i mirë, Lehtë për të blerë dhe krahasuar, Çmime konkuruese (shpesh herë cmimi është më i ulët), Kostumizim apo përshtatje, I qasemi lehtë (24/7/365).. 30. Cilat janë disavantazhet e e – tregëtisë? Mungesë e njohurive teknike për përdorim, Investime fillestare të konsiderueshme janë të nevojshme si dhe kostot e asociuara me mirëmbajtjen e ëeb-faqeve, Logjistikë komplekse, Shitja online është më e dobët se shitja sy-më-sy për produktet të cilat zgjidhen në bazë të prekjes, shijes apo aromës, Probleme ligjore( TVSH dhe TAKSAT ndryshojnë nëpër shtete të ndryshme), Presioni në margjina (% e fitimit) dhe çmimeve në dyqane (Klientët
 • 5. E – BIZNESI 5 Dr Scc. Baki Rexhepi gjithmonë nisen nga fakti që të mirat kushtojnë më lirë online), Vështirësi për të ofruar përkrahje pas shitjes. 31. Cilat janë disavantazhet për konsumatorët? Njerzit kanë nevoj pë konfirmim të plotë pasi blejnë dicka, Mungesa e besimit në teknologji, Frika për sigurinë e kredit kartelave, Kthimi i parave dhe kujdesi pas shitjes, Garancioni i produktit, Problemet me transport. 32. Kush janë veçorite e teknologjisë së e-Commerce? Gjithëpranimi, Arritja globale, Standardet Universale, Pasuria, Interaktiviteti, Densiteti i informacionit, Përshtatshmëria. 33. Kush janë Format organizative të e-Tregtisë Organizatat virtuale, Dyqanet virtuale, Tregjet elektronike, Ankandet elektronike, Kiosqet elektronike. 34. Çfarë janë Dyqanet virtuale? Janë rast i veçantë i organizatës virtuale, përbëhen nga një grup i aplikacioneve në një server Interneti që është shitja e mallrave ose shërbimeve. 35. Çfarë mundësojnë, çka përfshijnë dhe si funksionojnë dyqanet virtuale? Mundësojnë blerje konfore nga shtëpia, përfshijnë procedurat nga të cilat konsumatorët formulojnë porositë, funksionet mbështeten nga teknikat multimediale 36. Çka janë Tregjet elektronike Tregjet elektronike janë organizimi i sistemeve të informacionit të cilat mbështesin transaksionet komerciale në mënyrë elektronike. 37. Përmendi disa lloje të tregjeve elektronike? Tregjet kombëtare, tregjet ndërkombëtare dhe fushat e tregut gjuhësor 38. Cilat jaën karakteristikat e tregjeve elektronike të suksesshme? Besimi, siguria dhe fshehtësia e partnerëve dhe teknologjive, integrimi i shërbimeve të logjistikës, përfshirja e mënyrave të avancuara për të paguar, besueshmërinë në nivelin më të lartë, marrëdhëniet midis blerësit dhe shitësit në bazë të parimeve të kërkuara, ndërtimi i imazhit, ekskluziviteti në zgjedhjen e përdoruesit. 39. Kush janë faktorët e dështimit të tregjeve elektronike Sistemet paraprakisht të zhvilluara dhe të shtrenjta për tu zbatuar, mungesa e numrit të mjaftueshëm të pjesëmarrësve aktivë, përdorimi i metodave tjera (konvencionale) të marketingut, ka prodhues që përdorin tregun elektronik vetëm për të ardhur deri te çmimi dhe pastaj të shesin direkt, natyra depersonalizuese e tregjeve elektronike eliminon aspektet sociale të tregtisë. 40. Kush janë faktorët kyç të suksesit të tregjeve elektronike? Duke siguruar vetëm funksione themelore e bën sistemin më të lirë dhe më të pranueshëm,
 • 6. E – BIZNESI 6 Dr Scc. Baki Rexhepi përfshin strategjitë që përcaktojnë përdoruesit, sistemi komplementar në raport me zinxhirin ekzistues të tregut, mund të përfshihen në zinxhirët ekzistues të shitjes me pakicë, përshkrim i saktë dhe objektiv i produktit, stili dhe mbështetja në linjë me qeverinë kombëtare, pronësia dhe kontrolli i shpërndarë në mesin e pjesëmarrësve. 41. Çka janë ankandet elektronike? Ankandi është mekanizëm për përcaktimin e çmimit me ofertë publike deri sa ju të arrini çmimin më të lartë. 42. Kush është parametëri i vetmi i ankandit? Çmimi. 43. Cila ishte shtëpia e parë e ankandeve elektronike? Shtëpia e parë ankandeve në internet, është kompania japoneze AUCNET. 44. Si arrihet aplikimi i ankandeve? Pëmes mekanizmave koordinuese, mekanizmave shoqëror për caktimin e çmimeve, mekanizmave efikas të shpërndarjes, mekanizmave të dukshëm të shpërndarjes. 45. Përmend disa lloje të ankandeve elektronike? Tipi anglez, Lloji në të cilin pranohet oferta ma e mirë, lloji holandez, Lloji Vikrejev, si dhe lloji i ankandtit të mbyllur. 46. Çfarë janë kioskat elektronike dhe për çfarë janë të destinuara? Janë forma organizative më e thjeshtë e e-tregtisë. Të destinuara për ata që aktualisht nuk kanë qasje në kompjuterë të lidhur me internet . 47. Çfarë paraqet infrastruktura e shërbimit në e – Biznesi? Infrastruktura paraqet tërësin e resurseve të përbashkëta teknologjike të cilat mundësojnë që të gjenerohet platforma apo baza për aplikacionet e e_Biznesit të ndërmarrjes. 48. Çka nënkuptojmë me inrastrukturë e shërbimit në e- Biznesi? Me infrastrukturorë nënkuptojmë komponentet Harduerike, Softueri Sistemor dhe Aplikativ, Rrjetet telekomunikuese, mbështetja e shërbimit etj. 49. Në cilë mënyrë mund të ndërtohet Infrastruktura e shërbimit në? Infrastruktura e shërbimit të e_Biznesit mund të ndërtohet përmes disa platformave edhe ate : Platforma hardverike, Paltforma telemunikuese, Platforma e serverëve, Platforma e serviseve, Resurset njerzore, Patforma e rrjeteve kompjuterike, Platformat e Internetit, si dhe Këmbimi elektronik i të dhënave (EDI); 50. Çfarë përmban Platforma hardverike? Kompjuterët, elementet konektive apo lidhëse, si dhe komponentet e tjera harduerike; 51. Çfarë përmban Paltforma telemunikuese? satelitët, kanalët e ndryshme komunikuese;
 • 7. E – BIZNESI 7 Dr Scc. Baki Rexhepi 52. Çfarë përmban Platforma e serverëve? Softueri sistemor dhe aplikativ. 53. Çka përmban Platforma e serviseve (shërbimeve)? Serviset për mbështetje siqë janë web sajtet, pagesa elektronike dhe të ashtuquajturit serviset e sertifikuara; 54. Kush bënë pjesë tek Resurset njerzore? Bëjnë pjesë programerët; 55. Web sajtet në sferen e e_Biznesit nuk nënkuptojnë vetëm tekst dhe fotografi por edhe interaksion apo ndërlidhje me konsumatorët dhe të dhënat e ndermarrjes. 56. Web sajtet në sferen e e_Biznesit sigurojnë apo mundësojnë ndërlidhje me bazat e të dhënave. 57. Si quhet teknologji që iu mundëson përdoruesve qasje dhe përdorim të web aplikacioneve të ndodhura në data qendrat e mëdha të locuara nëpër lokacione të shpërndara të globit? Quhet cloud computing; 58. Cili është dallimi në mes modeleve client/server dhe modelit cloud computing? Dallimi në mes modeleve client/server dhe modelit cloud computing është aty se softueri dhe të dhënat qëndrojnë në serverat e resë, e jo sikur te modeli client/server ku ato ruhen/qëndrojnë në makinat/PC e klientëve. 59. Cilat është përparësia e shërbimeve cloud computing? Përparësia e shërbimeve cloud computing është se përdoruesit tani mund t'iu qasen shërbimeve pavarësisht lokacioneve gjeografike apo platformave të shumëfishta: celularë (smartphone), përmes kompjuterëve shtëpiak apo të punës; e pastaj mund ti ndajnë me shoqërinë familjen dhe kolegët. 60. Kush është mangësia e shërbimeve nga cloud computing? Edhe kjo teknologji shoqërohet me një mangësi: siguria dhe privatësia e të dhënave; 61. Cilat janë tri llojet e shërbimeve që i ofron Cloud Computing pë klientët? Cloud Computing për klientët ofron tri lloje të shërbimeve: Infrastruktura si shërbim - IaaS (Infrastructure as a service), Platforma si shërbim - PaaS (Platform as a service) dhe Softueri si shërbim - SaaS (Software as a service). 62. Përmes cilave module ofron shërbime Cloud Computing? Cloud ofron shërbimet e veta përmes katër modeleve implementuese të tilla si: Cloud publik, Cloud privat, Cloud i bashkuar dhe Cloud hibrid. 63. Çfarë mundëson E- Procurement? Mundëson blerjen elektronike të produkteve respektivisht të shërbimeve prej ndonjë
 • 8. E – BIZNESI 8 Dr Scc. Baki Rexhepi ndërmarjeje nëpërmjet rrjetëve dixhitale 64. Çfarë mundëson E – Shop? Mundëson shitjen elektronike të produkteve respektivisht të shërbimeve prej ndonjë ndërmarrjeje nëpërmjet rrjetëve dixhitale; 65. Çfarë mundëson E- Marketplace? Mundëson tregtinë elektronike me produkte respektivisht shërbime nëpërmjet rrjetëve dixhitale. 66. Çfarë mundëson E- Community ? Mundëson kontakt elektronik ndërmjet personëve respektivisht Institucioneve nëpërmjet rrjetëve elektronike. 67. Çfarë mundëson E- Company? Mundëson kooperimin elektronik ndërmjet ndërmarjeve nëpërmjet rrjetëve dixhitale. 68. Çfarë paraqesin ERP (Enterprise Resource Planning) sistemet ? (ERP - Planifikimi i burimeve sipërmarrëse) Këto sisteme paraqesin vegla komplekse softuerike që shërbejnë për integrimin e funksioneve standarde (psh. Prodhimi, kontabiliteti, resurset humane) dhe të gjitha të dhënat e një organizate. 69. Koncepti afarist/biznesor përshkruan ndërrimin apo këmbimin e një efekti respektivisht rezultati (produkt apo shërbim) ndërmjet partnerëve të caktuar afarist si nga pikëpamja e përmbajtjes e poashtu edhe kompensimit të duhur. 70. Katër konceptet afariste tipike për e_Biznesin janë? Content, Commerce, Context, Connection; 71. Çfarë përmban Content? Përmban mbledhjen, selekcionimin, sistematizimin, përpilimin dhe pregaditjen e përmbajtjeve në një platformë në kuadër të një rrjete. 72. Çfarë përmban Commerce? Përmban apo përfshinë inicimin dhe trajtimin respektivisht zhvillimin e transakcioneve afariste nëpërmjet rrjetave dixhitale,që do të thotë se fazat tradicionale të transakcioneve në mënyrë elektronike mbështeten, plotësohen ose zëvëndësohen (substituohen); 73. Me çfarë ka të bëjë Context? Ka të bëjë me klasifikimin, sistematizimin, dhe bashkqeverisje me informacionet dhe rezultatet/efektet e pranishme (që gjinden) në rrjeta. Kështu që tentohet të arrihet qëllimi i përmirsimit të transparencës së tregut (reduktim të kompleksitetit), dhe Orientimit (navigimit) për shfrytëzuesit.
 • 9. E – BIZNESI 9 Dr Scc. Baki Rexhepi 74. Çfarë mundëson Connection? Ky koncept mundëson interakcionin e akterëve (pjesmarrësve) në rrjet. Ky bashkim mundet të realizohet në nivel komunikimi, nivel komercial si dhe nivel teknologjik. 75. Zinxhiri i krijimit të vlerave elektronike (value chain) paraqet vlerën e tërësishme që përbëhet nga aktivitetet elektronike individuale si dhe fitimi i gjeneruar nga këto aktivitete. 76. “Biznesi Mobil” mundet të përshkruhet si shfrytëzim/përdorim i teknologjisë mobile për mirëmbajtjen, përmirsimin ose zgjërimin e proceseve dhe ndërlidhjeve/relacioneve të biznesit aktual apo për të zhvilluar segmente të reja të biznesit. 77. Biznesi Mobil fokusohet respektivisht përqëndrohet në: a) furnizimin e informatave b) përpunu e informatave c) ofrimin e informatave 78. Aplikacionet e biznesit mobil nuk janë të përkufizuara në a) telefonet mobil/celular b) smart telefonat c) tabletët d) PDA 79. Mjetet (veglat) dhe shërbimet e biznesit mobil janë: a) PDA (Personal digital assistant) b) SMS (Short Message Service) c) EMS (Enhanced Messaging Service) d) MMS (Multimedia Messaging Service ) e) Smartphone f) internet mobile telephone g) Tablet PC 80. Disa nga aplikacionet e biznesit mobil janë: a) Aplikacionet finansiare Mobile (B2C,B2B) b) Reklamimi Mobil (B2C) c) Qeverisja Mobile me stoqet (inventarin) (B2C B2B) d) Servis menaxhmet proaktiv (B2C,B2B) e) Wireless reinxhinjering (B2C,B2B) f) Shërbimet Mobile për argëtim (B2C) g) Zyra Mobile (B2C) h) Mësimi Mobil në distancë (B2C) i) Wireless memorim (ruajtje) i të dhënave (B2C B2B)
 • 10. E – BIZNESI 10 Dr Scc. Baki Rexhepi j) Muzikë mobile sipas kërkesës (B2C) 81. Biznesi mobil realizohet nëpërmjet: a) Vendeve Mobile të punës, b) Menxhim të mardhënjeve me konsumatorët, c) Logjistikës së biznesit Mobil, d) Menaxhmin e udhëtimeve, e) Mobile Procurement, f) Supply Chain Management 82. Paraja dixhitale paraqet sistem të tërë i cili i mundëson personit të caktuar të paguaj mallin apo shërbimin duke bartur apo transferuar numra të caktuar prej një llogaritje në tjetër në mënyrë elektronike. 83. Modeli i përgjithshëm i parasë dixhitale përfshin këto sfera: a) Account-clearing domain b) Sfera emituese-operative c) Consumer domain 84. Për dallim nga sistemi tradicional i pagesës,pagesa dixhitale përfshin: a) bankomatët b) kartelat kreditore c) online pagesat 85. Bankomati është një vegël automatike i cili shërben për pranimin e depozitave, pagesën e parave të gatshme nga llogaria e shfrytëzuesit, marja e informatave për gjendjen e llogarisë, operacionet këmbyese (Exchange Operations) . 86. Teknologji për siguri përfshinë: a) Kriptografia b) Nënshkrimet dixhitale c) Protokollet për bartjen e informacioneve private në web d) SSL (Secure Sockets Layer) e) TLS (Transport Layer Security) 87. Kriptimi është proces i transformimit të informatave në asi përmbajtje të shifruara të cilat janë të kuptueshme vetëm për pranuesit e informatave . 88. Shifrimi i porosive apo i të dhënave realizohet në dy faza ? 1. Enkriptimi-proces i shifrimit me qelësin për shifrim. 2.Dekriptimi-proces i deshifrimit me qelësin për dekriptim 89. Në sferën e qarkullimit të pagesave pa të gatshme janë evidentuar instrumentet e pagesës elektronike si Kartelet Debitore dhe ato Kreditore.
 • 11. E – BIZNESI 11 Dr Scc. Baki Rexhepi 90. Përparësitë e karteleve bankare janë : a) Siguria më e madhe, b) Praktike , c) 24 orë qasje tek parat d) Kontroll më i lehtë i parave në qarkullim 91. Pagesa elektronike kalon në këto faza: a) Hapja e llogarisë, b) Blerja, c) Vërtetimi - emetuesi i parasë elektronike 92. Çfarë vërteton vërtetimi - emetuesi i parasë elektronike? Vërteton transaksionin, ky proces kryhet në mënyrë elektronike. 93. ATM (Automatic Teller Machine) është një makinë e autorizuar sporteli nëpërmjet të cilës klientët e bankave me një kartele Maesrto, MasterCard. VISA Elektron dhe Visa Classic dhe PIN kodin mund ta kryen tërheqjen e parave cash dhe shërbime të tjera bankare 24 orë në ditë gjatë 7 ditëve të javës. 94. Skiming është një nga mënyrat që me anë të lexuesve të rrejshëm të cilët vendosen në Bankomate në mënyrë mjeshtërore kopjohen shënimet nga kartelat. 95. Phishingu është metoda e mashtrimit të pronarit të kontos. Lajmërimi i rrejshëm nëpërmjet të emailit se ka ndodhur një incident në sistemin bankar. 96. Pharming metoda është më e sofistikuar, fjala është për ndeshjen e shënimeve të Internet lokaleve dhe Bankave në një faqe të klonuar në të cilën pronari i le shënimet e veta. 97. Si definohet mësimi e- mësimi? Definohet si mësim që aplikohet përmes teknoligjisë informative e veçanërisht internetit e që bëhet shpesh edhe në distancë fizike nga mësimdhënësi, pra në sistemin online. 98. A lejon mësimi online që të studiohet jashtë vendit të lindjes apo vendit ku aktualisht jetonë? Po mund t’ju lejojë të studioni jashtë vendit në distancë, në një universitet jo në vendin tuaj! 99. Kush janë Burimet për Mësimin Online? a) Librat elektronikë; b) Revista; c) Video; d) Leksione të regjistruara; e) Kuize; f) Forume diskutimi g) Seanca Q & A drejtpërdrejt;
 • 12. E – BIZNESI 12 Dr Scc. Baki Rexhepi h) Intervistat 100. Nga kush varen burimet e ofruara për ju për të mësuar në internet ? Burimet e ofruara për ju për të mësuar në internet do të varen nga institucioni ku ju merrni programin tuaj online. 101. Një diplomë në internet është e ngjashme me marrjen e një programi diplome në shkollë, por ju keni lirinë për të drejtuar orarin tuaj të studimit. 102. Cila është sfida më e madhe e një ofruesi të arsimit online? Është mënyra për të përsëritur ndërveprimin ballë për ballë dhe diskutimet personale që institucionet e ne klase mund të sigurojnë lehtësisht. 103. Para se të filloni një forum diskutimi online ose seancë interaktive, sigurohuni që të lexoni rregullat dhe kërkesat, disa institucione mund t’ju kërkojnë të krijoni postime që kanë një numër minimal të fjalëve. 104. Një nga përfitimet kryesore të shfrytëzimit të burimeve që priten tërësisht në internet është fleksibiliteti i pafund! 105. Si vlerësohet të mësuarit Online? Studentët testohen në intervale të rregullta gjatë gjithë periudhës së tyre të studimit për të vlerësuar të kuptuarit e tyre të materialeve të kursit. 106. Cilat janë llojet e vlerësimit që mund të hasni kur merrni një program apo kurs online? a) Vlerësimi bëhet përmes detyrave individuale b) Aktiviteteve të diskutimit c) Aktiviteteve të ditarit d) Provimeve 107. Si e parandalojnë mashtrimin institucionet online? Duke përdorur proceset dixhitale për të parandaluar mashtrimet ose plagjiaturat. 108. Çfarë duhet hulumtojnë studentët që studiojnë online për akreditimin e Universitetve ku studiojnë dhe për llojin e kualifikimit që do të fitojnë? a) Vendi në të cilin është i vendosur institucioni online; b) Nëse institucioni është publik ose privat; c) Titulli zyrtar i institucionit – universiteti, shkolla, akademia etj; dhe d) Lloji i programit që ofron institucioni – diploma, çertifikata, kualifikimi; 109. Cilat teknika të avancuara i përfshin tashmë “faza e re” e të mësuarit? a) Kurse online b) Provimet online c) Tekste dixhitale
 • 13. E – BIZNESI 13 Dr Scc. Baki Rexhepi d) Animacion e) Akumulimi i studentëve në të njëjtën platformë 110. Përmendi disa platforma përmes së cilave mund të lidhensudentët me mësimdhënësit e tyre? Takime online Zoom, Forume diskutimi, Njoftime me email, Live chat. 111. Dixhitalizimi në të mësuar jo vetëm që e bën të mësuarit të lehtë por edhe e bën atë më interaktiv, tërheqës dhe emocionues. 112. Teknologjitë e informacionit flasin si teknologji të shekullit, të cilat mund të kenë një ndikim serioz në aktivitetet industriale, sektorin e shërbimeve, punësimin e popullatës dhe në jetën e njerëzimit në tërësi. 113. Sot këto dy koncepte janë aq të ndërlidhura ngushtë me njëra-tjetrën, saqë është shfaqur edhe një lloj i ri turizmi – “turizmi alternativ” ose “e-turizmi”. 114. Turizmi është një shërbim kompleks dhe i larmishëm, si nga pikëpamja e prodhuesit e edhe e konsumatorit. Së dyti, është një shërbim i padukshëm, i rrjedhshëm dhe i integruar. 115. Shkenca (rrjeti) që i parapriu internetit dhe që u përdor së pari nga Minisria e Punëve të Brendshme të SHBA-ve dhe që u shfrytëzua për dërgimin dhe pranimin e porosive në mënyrë me të shpejtë ishte? a. Ekstranet b) Arpanet c) Facebook d) Intranet 116.Shekulli XX karakterizohet me? a. Civilizim industrial b. Postmodernizëm c. Ekonomi e diturisë d. Shoqëri informatike 117.Rolin e "fuqisë" dhe të "parasë" në ekonominë e diturisë e ka? a. Pasuria nëntokësore b. Gjysmëfabrikatet c) Informatat d) Intraneti 118.Sociologët pohojnë se shoqëria informatike karakterizohet nga? a. Raportet e avancuara shoqërore
 • 14. E – BIZNESI 14 Dr Scc. Baki Rexhepi b) Rrjetat kompjuterike c) Pajisjet hardverike d) Softverët 119.Ekonomistët thonë se shoqëria informatike është? a. Sektori i teknologjisë informatike dhe informatave është masiv dhe kryerja e punësbazohet në dituri b. Ekonomi e mirëqenies c. Ekonomi globale d. E - Commerce 120.Cili nga këta autorë nuk ka trajtuar shoqërinë informatike si koncept? a. Avgerou b. Cronford c) Marksi e) Peter Drucker 121.Cila nga rrjetat mund të shërbejë minimalisht për një kompani e cila funksionon vetëm brenda një ndërtese pa kyqje në internet? a. Interneti b. Ekstraneti c. VAN d. Intraneti 122.Zbulimi shkencor-Interneti erdhi si rezultat i inovacioneve në fushën e studimeve të? a. Tregut financiar b. Ushtarake dhe akademike c. Zhvillimit ekonomik d. Studimet e bujqësisë 123.Cila nga këto koncepte nuk paraprinë në historikun e lindjes së Internetit? a. Arpanet b. Milinet c) Netscape d) NSFnet 124.Ndikimi i Internetit në zhvillimin e afarizmit bashkëkohor filloi në vitin? a) 1983 b) 1986 c) 1993 d) 1996
 • 15. E – BIZNESI 15 Dr Scc. Baki Rexhepi 125.Cili nga këto vite nuk i takon fazave të zhvillimit të shoqërisë informatike gjegjësisht INTERNET-it? a) 1965 b) 1980 c) 1996 d) 1997 126.Intraneti është rrjetë private e kompanive e cila është e mbrojtur nga vizitorët përmes sistemit? a. Landscape b. HTML c. Firewalls d. Control Panel 127.Intranetet private të cilët u lejojnë qasje shfrytëzuesve të jashtëm quhen? a. Internet b) Ekstranet c) WAN d) VPN 128.Teoricientët e ekonomisë së re thonë se në përmasa botërore kanë ndodhur ndryshime të mëdha në 18 vitet e fundit dhe kjo si rezultat? a. Rritja e përdorimit të teknologjive të reja, internetit dhe rënies së çmimit të kompjuterëve b. Zhvillimit të tregjeve financiare c. Hulumtimeve në gjithësi d. Eksploatimi i pasurive nëntokësore 129.Shprehja ekonomi e re ose ekonomi e diturisë ka filluar të përdoret për të shënuar produktet dhe shërbimet e reja dhe rritjen e shpejtë të ekonomisë dhe kjo në vitin? a) 1997 b) 1993 c) 1985 d) 1999 130.Përveç shprehjes ekonomi e re ose ekonomi e diturisë, autorë të literaturës profesionale shkencore po përdorin edhe shprehje të tjera. Cila nga shprehjet më poshtë nuk përdoret për të shprehur ekonominë e diturisë? a. Ekonomi digjitale b. Ekonomi e internetit
 • 16. E – BIZNESI 16 Dr Scc. Baki Rexhepi c. Ekonomi e rrjetave d) Ekonomi joformale 131.Cilat nga resurset më poshtë nuk i takon ekonomisë industriale? a. Kapitali fizik dhe financiar b. Toka c. Numri i madh i punëtorëve dhe koha e kaluar në punë d) Kapitali intelektual 132.Informata përmban disa veti të cilat e bëjnë resurs të rëndësishëm ekonomik. Cila nga shprehjet e mëposhtme nuk është atribut i informatës? a. Sasia e informatës b. Cilësia e informatës c. Vlera e informatës në kohë d) Përpunimi i informatës 133.Autori sipas të cilit dituria ndahet në 3 lloje: 1. Diturinë eksplicite, 2. Diturinë e bazuar në përvojë dhe 3. Diturinë implicite është? a. Michaelu Polanyiu b. Don Tapscoot c. Peter Drucker d. Adam Smith 134.Ndërmarrja e cila implementon rrjeta të avancuara kompjuterike (intranet, ekstranet) dhe zhvillon një pjesë të aktiviteteve të saja afariste përmes Business Web, quhet? a. Ndërmarrje tregtare b. Ndërmarrje prodhuese c) Ndërmarrje digjitale d) Ndërmarrje shërbyese 135.Rregullat e reja të cilave duhet t’u përmbahen ndërmarrjet digjitale janë? a. Maksimalizim i vlerës përmes rrjetave dhe fokusi në inovacione b. Depërtimi në hapësira globale, duke pushtuar tregje të reja c. Dituria, informata dhe arsimimi i përhershëm d) Të gjitha më lartë 136.Cila prej karakteristikave më poshtë nuk i takon llojit të ndërmarrjeve digjitale? a. Shkallë e lartë e decentralizimit b. Organizim horizontal dhe shkallë e lartë e fleksibilitetit c. Stil demokratik i marrjes së vendimeve
 • 17. E – BIZNESI 17 Dr Scc. Baki Rexhepi d) Segmentimi i tregut 137.Cili nga komponentët më poshtë i takon ndërmarrjes digjitale? a. Vlera rritet në mënyrë lineare b. Prodhimi e jep vlerën c. Shpenzimet margjinale të prodhimit janë shumë të larta d) Vlera rritet në mënyrë eksponenciale 138.Cili nga komponentët më poshtë i takon ndërmarrjes industriale? a. Vlenë parimi shes atë që mund të shpërndaj b. Vlerën e krijon dituria dhe shpërndarja e saj c. Vlera rritet në mënyrë eksponenciale d) Prodhimi e jep vlerën 139.Çelësi kryesor i suksesit të modelit afarist të ndërmarrjeve në ekonominë e diturisë katë bëjë me? a. Stimulimi i grupeve të vogla punuese b) Inovacionet e modelit afarist c) Zhvillimi i web-aplikacioneve d) Avancimi i rrjetave kompjuterike 140.Sipas Autorit Don Tapscott, ekonomia e diturisë ka gjithsejt? a. 9 karakteristika b. 11 karakteristika c. 10 karakteristika d) 12 karakteristika 141.Cila nga këto koncepte nuk është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don Tapscott? a. Ekonomi e informatave, diturisë dhe kapitalit intelektual b. Ekonomi e re c. Ekonomi në tranzicion d. Ekonomi virtuale 142.Cila nga këto koncepte është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don Tapscott? a. Ekonomi e rrjetave kompjuterike b. Ekonomi në të cilën eleminohen ndërmjetësuesit c. Integrimi i disa teknologjive d) Të gjitha 143.Cila nga këto koncepte është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don Tapscott dhe
 • 18. E – BIZNESI 18 Dr Scc. Baki Rexhepi bënë thirrje për masa preventive me qëllim të eliminimit të çrregullimeve shoqërore? a. Ekonomi në kohë reale b. Ekonomi globale c. Zvogëlohen dallimet midis prodhimit dhe konsumit d. Ndryshimet sociale, paraqitja e traumave dhe konflikteve masovike 144.Bota afariste në ekonomine e diturisë është e fokusuar në? a. Prodhim final masiv b. Shpërndarje dhe rritjen e pjesëmarrjes në treg c) Nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve d) Përpunim final i gjysmëfabrikateve 145.Cila nga konceptet më poshtë është pjesë e 12 karakteristikave të autorit Don Tapscott? a. Përpunimi elektronik i të dhënave b. Zhvillimi i aplikacioneve c) Ekonomi molekulare d) Asnjëra 146.Serviset e internetit janë? a. Posta elektronike b. World Wide Web (WWW) c. Bartja e të dhënave në distancë d) A, B dhe C 147.Posta elektronike dhe World Wide Web janë dy serviset e Internetit të cilat ndikuan në evolucionin e Biznesit Elektronik. Këto dy servise u paraqiten në vitet? a. 1969 Posta elektronike dhe 1989 World Wide Web b. 1996 Posta elektronike dhe 1998 World Wide Web c. 1993 Posta elektronike dhe 1997 World Wide Web d. 1966 Posta elektronike dhe 1996 World Wide Web 148.Servisi i Internetit i cili mundëson bartjen e të dhenave në distancë është? a. VPN (Virtual Private Network) b) FTP (File Transfer Protocol) c) LAN (Local Area Network) d) WAN (Wide Area Network) 149.Cila nga prapashtesat më poshtë shfrytëzohet tek posta elektronike për organizatat e përziera dhe joprofitabile? a. .edu
 • 19. E – BIZNESI 19 Dr Scc. Baki Rexhepi b. .gov c) .org d) .com 150.Cila nga prapashtesat më poshtë shfrytëzohet tek posta elektronike për dhënësit e shërbimeve të Internetit? a. .com b. .gov c. .edu d. Asnjëra 151.Për dhënësit e shërbimeve të Internetit, prapashtesa e cila përdoret tek posta elektronike dhe web faqet e tyre është? a. .com b) .net c) .aol d) .de 152.Për administrimin më të lehtë të postës elektronike, sot në kompanitë e ndryshme nëpër botë përdoret programi? a. Microsoft Office Groove b) Microsoft Outlook Express c) Microsoft Office Info Path d) Microsoft Office One Note 153.World Wide Web paraqet? a. Infrastrukturë globale për organizimin e informatave të cilat u vihen në dispozicionshfrytëzuesve të Internetit b. Sistem me standarde të pranuara universale për gjetjen, furnizimin dhe paraqitjen einformatave në një rrethinë të kompjuterizuar c. Një rrjet të dokumenteve të bazuara në internet, e cila lejon që individët nga njëkompjuter të qasen në informata të deponuara në kompjuterin tjetër d. Të gjitha më lartë 154.Puna në ekipe diskutuese në Internet nënkupton pjesëmarrjen në diskutime të ndryshme nëpërmjet rrjetave kompjuterike dhe quhen? a. Internet Relay Chat b. Lista dërguese c) Newsgroups d) TelNet
 • 20. E – BIZNESI 20 Dr Scc. Baki Rexhepi 155.Servisi i internetit i cili mundëson biseda online në kohë reale në një kanal për komunikim në internet quhet? a. Adress Link b. TelNet c. Internet Relay Chat d. Conference Room 156.Web faqeve mund t’u qasemi nga çdo lloj kompjuteri i cili është i lidhur në internet. Cilin nga veprimet më poshtë, nuk mund ta bëjmë në web faqet në të cilat nuk jemi autor? a. Shfrytëzim informacionesh b. Download c. Upload d. Modifikim i pjesshëm i webfaqeve 157.Web dokumentet kanë dy karakteristika të rëndësishme dhe këto janë? a. Web faqet nuk prezentojnë radhitje specifike ose hierarkike të informatave b. Mundësojnë që disa informata të jenë në lidhje të dyfishtë me informata tjera c. Dokumentet e vendosura në web, zhduken pas një kohe d. A dhe C e) A dhe B 158.Web dokumentet shkruhen në formatin dhe në gjuhen e veçantë programore e cila shkurtimisht quhet? a. Access b. Oracel c) HTML d) Transact SQL 159.Cila është web faqja e Universitetit të Prishtinës? a. www.uni-pr.net b. www.uni-pr.com c. www.uni-pr.org d. www.uni-pr.edu 160.Shëno më poshtë si quhet sistemi mbrojtës i rrjetave të kompanive të ndryshme? Firewalls
 • 21. E – BIZNESI 21 Dr Scc. Baki Rexhepi 161.Cila më poshtë nuk është karakteristikë e informatës? a. Relevante b. E sakte c. Të arrijë në kohë d) E lirë e) Ekonomike f) Efikase g) E besueshme h) E plotë 162.Modelin e ekonomisë së diturisë e përbëjnë? a. Digjitalizimi i produkteve dhe shërbimeve të reja b. Biznesi elektronik c. Pagesat elektronike d. A dhe B e. B dhe C f. A, B dhe C 163.Termi Biznes Elektronik për herë të parë është përdorur nga një kompani e madhe, me qëllim të bëhej dallimi në mes të tregtisë elektronike dhe biznesit elektronik, gjë që deri në atë kohë (1997) janë përdorur sikur të kishin kuptim të njëjtë. Kjo kompani është? a. DELL b. HP c) IBM d) Apple 164.Cili është profesioni më i paguar në teknologjinë e biznesit elektronik në SHBA? a. Zhvillues i aplikacioneve b. Specialist për siguri në rrjeta c. Analist i biznesit elektronik d) Broker e) Programer
 • 22. E – BIZNESI 22 Dr Scc. Baki Rexhepi 165.Afarizmi në të cilin transaksionet afariste realizohen në mënyrë elektronike njihet me emrin? a. E- commerce b. E- government c) E-business d) E- banking 166.Shprehja E-business u përdor për herë të parë në vitin 1997 nga kompania? a. DELL b. HP c. IBM d. Të gjitha 167.Cila përgjigje në vijim nuk është aspekt që ndihmon në definimin e biznesit elektronik? a. I komunikimit b. I afarizmit c. I shërbimeve d. I perspektivës On-line e) I kushtueshëm 168.Cila nga profesionet më poshtë në SHBA, realizon të ardhura më të larta vjetore? a. Konsulenti tregtar b. Programeri c. Zhvilluesi i aplikacioneve d. Analisti i biznesit elektronik e) Brokeri 169.Për çfarë qëllimi u përdor shprehja E-business në kompaninë IBM? a. Me qëllim që të avancohej afarizmi elektronik b. Me qëllim të maksimizimit të inovacioneve të modelit afarist c) Me qëllim që të bëhej dallimi nga shprehja E-commerce d) Me qëllim të përdorimit masiv të teknologjisë informative në biznes 170.Cilat janë fazat me ndikim nëpër të cilat ka kaluar Biznesi Elektronik? a. Ekonomia e diturisë, prokurimi elektronik, tregu elektronik, biznesi elektronik, broshurat elektronike b. Broshurat elektronike, biznesi elektronik, prokurimi elektronik, tregu elektronik, ekonomia e diturisë
 • 23. E – BIZNESI 23 Dr Scc. Baki Rexhepi 171.Prokurimi elektronik është faza e tretë e ndikimit të internetit në biznesin elektronik e cila fillon në vitin? a) 1996 b) 1998 c) 2000 d) 2001 172.Cila nga përgjigjet më poshtë nuk është një nga mënyrat e transformimit të biznesit klasik në biznesin elektronik? a. Përparimi i procesit afarist b. Riinxhinieringu i procesit afarist c. Investimet plotësuese në procesin afarist d. Inovacionet në modelin afarist 173.Cilat janë parametrat kyq të afarizmit të cilat përmiresohen gjate riinxhinieringut të procesit afarist? a. Shpenzimet, kualiteti, shpejtësia b. Administrata, riorganizimi, struktura c. Shpejtësia, çmimet, marketingu d. Shitja, distribucioni, financat 174.Cilat janë aplikacionet kyqe për zhvillimin e biznesit në mënyrë elektronike? a. Voice Mail, Fax Machine,Teleconference, b. Email, Facebook, Intranet c. Internet Explorer, Express Outlook d. Windows Explorer 175.Telekonferencat në të cilat pjesëmarrësit e shohin njëri-tjetrin përmes ekranit quhen? a. Skype b. MSN c. Videokonferenca d. Datakonferencë 176.Telekonferencat të cilat ofrojnë mundësi që dy ose më shumë individë në lokacione të ndryshme të punojnë në dokument të njëjtë ose të përdorin të dhëna të njëjta quhet? a. Videokonference b) Datakonferencë c) FTP (File transport Protocol)
 • 24. E – BIZNESI 24 Dr Scc. Baki Rexhepi 177.Këmbimin elektronik të të dhënave në mënyrë klasike e mundësoi sistemi? a. EDI (Electronic Data Interchange) b. FTP (File Transport Protocol) c. WWW (World Wide Web) d. VPN (Virtual Private Network) 178.Këmbimi elektronik i të dhënave midis partnerëve afaristë mund të bëhet në qoftë se kompanitë disponojnë me? a. Standarde b. Softver c. Medium komunikues d) Të gjitha 179.SWIFT (Society for World Wide Interbank Financial Telecomunications) është rrjeti botëror i cili mundëson komunikimin e institucioneve? a. Tregtare b. Telekomunikuese c) Bankare d) Kompanive të sigurimeve 180.Standardi për këmbimin elektronik të të dhënave administrative afariste dhe të transportit është ? a. FEDEX b. AOL c. EDIFACT d. Cross Over 181.Në fund të viteve të nëntëdhjeta të shekullit të kaluar, infrastruktura kryesore eafarizmit modern u bë? a. Kompjuterët b. Transporti hekurudhor c. Transporti ajror d) Interneti 182.Infrastruktura e biznesit elektronik përfshinë ? a. Hardverin b. Softverin c. Rrjetat kompjuterike
 • 25. E – BIZNESI 25 Dr Scc. Baki Rexhepi d. Infrastrukturën telekomunikuese e. Proceset f. Aktivitetet g. Të gjitha më lartë 183.Përveç infrastrukturës teknologjike që përfshinë, serverët, klientët, rrjetin, softverin sistemor dhe operativ, zhvillimi i biznesit elektronik duhet të ketë për bazë edhe? a. Programet Antivirus b. Sistemin FireWall c. Predispozitat juridike d. Përshkrimin e procedurave 184.Në përgjithësi, përparësitë e biznesit elektronik kanë të bëjnë me arsyeshmërinë? a. Ekonomiko - financiare b. Tekniko - teknologjike c. Ekonomike - teknologjike d. Komercialo - industriale 185.Cila nga veprimet më poshtë i takon masave për ruajtjen e sigurisë së afarizmit në rrjeta kompjuterike? a. Kriptografia b. Winrar-i c. Kopjimi i të dhënave d. Winzip-i e. Zhvendosja e të dhënave 186.Format e biznesit elektronik janë të ndryshme. Cila prej formave më poshtë nuk është formë e biznesit elektronik? a. E - prokurimi b. E - qeverisja c. E - magazinimi d. E - tregtia 187.Shpërndarja elektronike e diturisë dhe shërbimeve nënkupton jo vetëm tregtinë elektronike me mallëra dhe shërbime, por edhe? a. Shitjen, blerjen dhe shpërndarjen e diturisë b. Transportin e mallërave
 • 26. E – BIZNESI 26 Dr Scc. Baki Rexhepi c. Ripaketimin e produkteve d. Rialokimin e porosive 188.Rezervimet elektronike paraqesin? a. Transaksion fianciar b. Formë të biznesit elektronik c. Inovacion d. Rekreacion 189.Cili lloj i veprimtarisë së afarizmit ka qenë ndër të parët, i cili i ka dhënë një shtytje zhvillimit të formës së afarizmit elektronik - Rezervimet elektronike? a. Kompanitë e komunikacionit ajror b. Kompanitë e komunikacionin hekurudhor c. Kompanitë e komunikacionit tokësor d. Kompanitë e komunikacionit detar 190.Cilat janë aktivitetet të cilat automatizohen tek tregtia elektronike? Selekto përgjigjete sakta. a. Porositja e mallit b. Deponimi i produkteve c. Mbledhja, përpunimi dhe distribuimi i informatave d) Procesi i shitjes e) Manipulimi me para dhe instrumente financiare f) Procesi i bartjes së dokumentacionit elektronik ndërmjet subjekteve ekonomike 191.Tradicionalisht tregtia është konsideruar si veprimtari? a. Sekondare b. Primare c) Terciare 192.A janë të metat e tregtisë elektronike më të shumta në numër sesa përparësitë? a. True b) False 193.Cilat janë disa nga përparësite e tregtise elektronike? Selekto përgjigjet e sakta. a. Evidencë e produkteve dhe çmimeve furnizuese b) Evidencë e faturave të arritura dhe të paguara c) Zvogëlohen shpenzimet e afarizmit dhe rritet efikasiteti i punës d) Qasje në informata që si rezultat ka informimin për produktet dhe shërbimet në treg e) Transfer i dokumenteve me shpenzime minimale pa dëmtime dhe humbje f) Mundësi për krijimin e bazave të të dhënave personale dhe përpunim i informatave
 • 27. E – BIZNESI 27 Dr Scc. Baki Rexhepi 194.Përparësitë e tregtisë elektronike janë? Selekto përgjigjet e sakta. a. Transaksione shitblerje në tërë botën b. Analizë e produkteve dhe shërbimeve dhe këmbim përvojash c) Mundësi e analizimit të tregut d) Mundësi të sigurojmë produkte më të lira e) Amortizimi i mjeteve themelore në një kompani 195.Sistemi i etiketimit të produkteve në tregtinë elektronike quhet? a. Sistemi periodik b. Sistemi aritmetik c) Sistemi i barkodit d) Sistemi informatik 196.Të metat e tregtisë elektronike janë? Selekto përgjigjet e sakta. a. Mundësi për shpërlarjen e lehtë të parasë b. Investime të vazhdueshme dhe zhvillim i mëtutjeshëm c) Vështirësitë për të gjetur persona me përvojë d) Rreziku i mashtrimeve dhe keqpërdorimeve e) Shpenzimet e larta të marketingut, konkurrenca e ashpër f) Vjedhja e identitetit të blerësve g) Keqpërdorimi i kartave të blerësve h) Rrezikimi i privatësisë 197.Rreziqet e tregtisë elektronike janë? Selekto përgjegjet e sakta. a. Të natyrës fizike b. Dështimi i pajisjeve telekomunikuese c) Gabimet në softver d) Gabimet njerëzore e) Sulmet e qëllimshme f) Aktet kriminale g) Shkelja e privatësisë h) Masovizim i procesit të shitjes 198.Cilat janë masat mbrojtëse të tregtisë elektronike? Selekto përgjegjet e sakta. a. Identifikimi i shfrytëzuesve b. Mbrojtja e intranetit nga qasja e paautorizuar c) Mbrojtjen nga virusët d) Riorganizimi i operacioneve në shitje e) Mbrojtja e fshehtësisë së të dhënave
 • 28. E – BIZNESI 28 Dr Scc. Baki Rexhepi f) Mbrojtja e privatësisë së shfrytëzuesit 199.Masat mbrojtëse të tregtisë elektronike fokusohen në tri sfera. Selekto përgjigjet e sakta. a. Preventive b) Deteksion c) Reaksion d) Sanim 200.Cilat janë modelet afariste të tregtisë elektronike? Selekto përgjigjet e sakta. a. B2B b) B2C c) C2B d) C2C e) C2T 201.Modeli afarist i tregtisë elektronike B2B është? a. Business to Costumer b. Costumer to Business c. Costumer to Costumer d) Business to Business 202.Modeli afarist i tregtisë elektronike C2B është? a. Business to Costumer b. Costumer to Costumer c) Costumer to Business d) Business to Business
 • 29. E – BIZNESI 29 Dr Scc. Baki Rexhepi 203.Çka paraqet për ju web faqja në vijim? a) Modelin afarist B2B b) Modelin afarist C2B c) Treg elektronik d) Para elektronike
 • 30. E – BIZNESI 30 Dr Scc. Baki Rexhepi 204.Çka paraqet për ju web faqja në vijim? a. Treg elektronik b. Shitore elektronike c. Burse elektronike 205.Cilat janë llojet e bursave elektronike? Selekto përgjigjet e sakta. a. Bursa e mallërave b. Bursa e parave (kapitalit) c) Bursa e gjërave të çmuara d) Bursa e këmbimeve tregtare e) Bursa e patundshmërive 206.Aukcionet elektronike paraqesin? a. Formë speciale të ndërmjetësimit b. Model afarist të tregtisë elektronike c. Model të tregut elektronik 207.Cilat janë tri bursat më të mëdha botërore? a. Bursa e Londrës b) Bursa e Tokios c) Bursa e Parisit d) Bursa e New York-ut
 • 31. E – BIZNESI 31 Dr Scc. Baki Rexhepi 208.Veprimtaria e web faqes në vijim ështe pjesë integrale e modelit elektronik? a. E – Commerce b. E – Business c. E – Banking d. E - Government 209.Veprimtaria afariste e web faqes në vijim është pjesë integrale e modelit elektronik? a. E - Business b. E - Commerce c) E - Banking d) E - Learning
 • 32. E – BIZNESI 32 Dr Scc. Baki Rexhepi 210.Nga cili vit njihet koncepti i tregjeve elektronike? a) 1990 b) 1992 c) 1995 d) 1996 211.Në cilin vend filloi këmbimi elektronik privat dhe u tregua i suksesshëm? a. USA b. Kanada c. Japoni d. Britani e Madhe 212.Në cilin vit koncepti tregje elektronike filloi të përdoret edhe nga kompani tjera pas suksesit që kishte arritur në Britaninë e Madhe? a) 1997 b) 1999 c) 2000 d) 2001 213.Cili autor në vijim ka komentuar përparësitë e biznesit elektronik? a. Turban b. Jeff Bezos c. David d. George 214. Cila nga komponentet më poshte nuk është pjesë e infrastruktures së tregtisë elektronike? a. Hardveri b. Infrastruktura rrjetore c. infrastruktura e bartjes d. Infrastruktura e mbrojtjes së të dhënave e. Publikimi në rrjeta kompjuterike f) Riformatimi i kompjuterëve
 • 33. E – BIZNESI 33 Dr Scc. Baki Rexhepi 215. Cilat janë funksionet e marketingut elektronik? Selekto përgjigjet e sakta. a. Hulumtimi i tregut b. Zhvillimi i politikës së produkteve ose shërbimeve c) Politika e shitjes d) Promocioni dhe reklamat 216. Cili element në vijim është karakteristikë e marketingut elektronik? a. Investime të mëdha financiare b. Tregu lokal dhe rajonal c. Disponimi kohor i kufizuar d) Marketing Masovik e) Tregu global 217. Cili element në vijim është karakteristikë e marketingut tradicional? a. Në dispozicion 24 orë/365 ditë në vit b. Interaktivitet dhe komunikim i dyanshëm c. Efikasitet më i madh financiar d. Vështirësi në vlerësimin e rezultateve të fushatës 218. Në vijim selekto elementet e marketingut tradicional? a. Disponimi kohor i kufizuar b) Tregu lokal dhe rajonal c) Marketingu masovik d) Nuk ka interaktivitet e) Bashkësi heterogjene e shfrytëzuesve f) Bashkësi homogjene e shfrytëzuesve g) Emitim përmes internetit 219. Në vijim selekto elementet e marketingut elektronik ? a. Në dispozicion 24 orë 365 ditë në vit b) Marketingu 1 ndaj 1 c) Interaktivitet dhe komunikim i dyanshëm d) Efikasitet më i madh financiar e) Disponim kohor i kufizuar f) Vështirësi në vlerësimin e rezultateve të fushatës
 • 34. E – BIZNESI 34 Dr Scc. Baki Rexhepi 220. Veglat e marketingut elektronik janë? Selekto përgjigjet e sakta. a. Posta elektronike b) Konkurset online c) Biltenet elektronike d) Web faqja 221. Sipas librit Biznesi Elektronik i prof.dr. Mihane Berisha, karakteristikat e marketingut elektronik janë? a. 3 b. 4 c) 6 d) 7 222. Selekto karakteristikat e marketingut elektronik? a. Interaktiv b. I përshtatshëm për shfrytëzuesit individual c) I matshëm d) Fleksibil e) I kushtueshëm f) Ekonomik g) Dinamik 223. Cilat janë tri përparësitë e marketingut elektronik? a) Zgjerimi i tregut të shitjes së produkteve dhe shërbimeveb) Zvogëlimi i shpenzimeve të produkteve për konsumatorë c) Karakteri global dhe interaktiv dhe avancimi i marrëdhenieve me konsumatorë d) Ruan kontinuitetin e rritjes së vëllimit të shitjes e) Transformon dhe avancon gjithnjë format e shitjes 224. Automatizimi i shërbimit të shitjes nënkupton? a. Qasje në informata, produkte dhe shërbime nga klientet e interesuar 24 orë, 7 ditënë javë b. Distribuim efikas i porosive të regjistruara nga klientët
 • 35. E – BIZNESI 35 Dr Scc. Baki Rexhepi 225. Në web faqen e kompanisë Koha.net, reklama e Ipkos nënkupton për juve? a. E – shop b. E – business c) E – marketing d) E – commerce 226. Përparësitë e zgjidhjeve kompjuterike për menaxhimin e financave janë? a. Shpenzimet operacionale të ulëta b) Përmirësimi i planifikimit c) Rritja e profitit 227. Nëse menaxhimi i financave bëhet duke implementuar rrjeta të avancuara kompjuterike dhe administrim të avancuar të infrastrukturës që ofron sot teknologjia, cilat janë përfitimet brenda biznesit? a. Sektori i investimeve b) Linjat kreditore c) Resurset humane d) Rezultati financiar pozitiv në rritje
 • 36. E – BIZNESI 36 Dr Scc. Baki Rexhepi 228. Me automatizimin e procesit të prodhimit dhe distribuimit çka ndodhë? a) Shkurtohet rruga e komunikimit në mes të ekipit prodhues dhe distribuimit b) Përgjigje më e shpejtë në kërkesat e konsumatorëve c) Përshtatje më e mirë ndaj ndryshimeve d) Avancim i raporteve me partnerët afaristë e) Përmirësim i raporteve të brendshme dhe me komintentët 229. E-mail marketingu paraqet një vegël të fuqishme për analizën e afarizmit të kompanisë dhe produteve të saj. Me ndihmen e kësaj vegle, kompanitë sigurojnë sa më shumë informata lidhur me? a. Dëshirat e konsumatorëve b) Sjelljen e konsumatorëve c) Kërkesat e konsumatorëve d) Nevojat e konsumatorëve e) Mundësitë financiare të konsumatorëve 230. Përparësitë e e-mail marketingut janë? a. I lirë dhe efikas b. Përgjigje e shpejtë në kërkesat e shfrytëzuesve c. Matje e lehtë e rezultateve d. Konsiderohet si një nga serviset më të përdoruara në internet e. Mundëson regjistrimin e shfrytëzuesve f. Krijon marrëdhënie të reja me konsumatorë g. Mund t’i përshtatet lehtë shfrytëzuesve h. Kursen kohën i. Nuk kërkon mjete të mëdha financiare j) Të gjitha 231. Përveç kursimit në para, e-Mail Marketingu (posta elektronike) përmes softverit na jep mundësi të nxjerrim edhe një informacion me rëndësi? a. Matjen se cila pjesë e revistës ka qenë më interesante për lexuesin b. Strukturën gjinore të klientëve c. Moshën e klientëve 232. Cili princip është karakteristikë e marketingut elektronik? a. "Një ndaj një" b. "Një ndaj shumë"
 • 37. E – BIZNESI 37 Dr Scc. Baki Rexhepi 233. Nëse ndërmarrja A, i dërgon me email ndërmarrjes B faturën lidhur me produktet ose shërbimet e ofruara. Cilit modeli afarist të tregtisë elektronike i takonky veprim? a. C2C b. B2C c) B2B d) B2C2B 234. Ndërmarrja B, i kthen me email ndërmarrjes A një specifikacion të detajuar lidhur me produktet e faturuara. Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim? a. B2B b. C2B c. C2C 235. Ndërmarrja tregtare "BESA" nga Gjilani, e cila merret me tregtimin e pajisjeve të teknologjisë informative, ka ndërtuar një fushatë përmes së cilës ka dërguar 60 mijëe- mail marketingu tek klientët për t'i informuar ata lidhur me një gamë të gjerë të kompjuterëve DELL të cilët ajo i ofron. Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takonky veprim? a. C2C b) B2C c) B2B d) C2B 236. Teuta, studente e Fakultetit Ekonomik, i ka shkruar një email ndërmarrjes Tregtare "Besa" që merret me shitjen e kompjuterëve, duke kërkuar një oferte të detajuar financiare dhe me specifikacionin teknik të bashkëngjitur për kompjuterët laptop "DeLL". Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim? a. C2C b. B2B c) C2B d) B2C
 • 38. E – BIZNESI 38 Dr Scc. Baki Rexhepi 237. Nëse Arianiti nga Gjilani duke eksploruar web faqen www.autotrader.com ka hasur një automjet të mirë të markës Mercedes Benz viti i prodhimit 2003 dhe në këtë rast, ka marrë email adresen e shitësit dhe i ka dërguar email duke kërkuar ofertën financiare, informacione shtesë për makinën dhe adresën e shitësit. Cilit model afaristtë tregtisë elektronike i takon ky veprim? a. C2C b. B2C c. B2B d) C2B2C 238. Kemi ndërmarrje që ndërtojnë katalogje elektronike me qëllim për t'iu shërbyer klientëve me informacione lidhur me produktet dhe shërbimet që ato ofrojnë dhe me qëllim që të ndërtojnë ose avancojnë raportet B2B ose B2C. Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim? a. C2C b. B2B c. C2B d) B2C2B 239. www.ebay.com është hapësirë elektronike ku të interesuarit mund të listojnë gjërat e tyre që shesin dhe në anën tjertër blerësit mund të listojnë kërkesat e tyre për produktet që blejnë dhe në këtë mes krijohet relacion direkt në mes të të interesuarve. Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim? a. B2B b. B2C2B c) C2C 240. Veprimi i parë i afarizmit elektronik bankar është shënuar në vitin 1918, në cilin vend? a. Zvicër b. Britani të Madhe c) SHBA d) Francë 241. Cili ka qenë veprimi i parë elektronik në sistemin bankar ? a. Emetimi i Smart Kartave b. Hapja e llogarive elektronike c) Transferi i parave në distancë
 • 39. E – BIZNESI 39 Dr Scc. Baki Rexhepi 242. Në çfarë periudhe (cilin vit) i gjejmë veprimet e mirëfillta të automatizimit të afarizmit bankar? a. vitet e 70-ta b. vitet e 80-ta c) vitet e 60-ta d) vitet e 90-ta 243. Cila ishte banka e parë e informatizuar dhe në cilin vit? a. Bank of England 1960 b. Security Network Bank 1995 c. American Bank 1980 d. Bank de France 1995 244. Bankat quhet elektronike për faktin se? a. Shfrytezojnë internetin për kryerjen e transaksioneve duke perdorur paranë elektronike b. Shfrytëzojnë Intranetin c. Shfrytëzojnë Ekstranetin 245. Cilat janë nivelet e lidhjeve të komunikimit në bankat elektronike? a. Prezentimi i informatave në një drejtim b) Prezentimi i informatave në dy drejtime c) Interaksioni me shfrytëzuesin d) Prezantmi horizontal i informatave e) Transaksionet bankare 246. Cila është mënyra më e thjeshtë e komunikimit të dyanshëm tek transaksionet elektronike të bankave? a. Me faks b. Me telefon c) Me E-mail d) Përmes telekonferencave 247. Kur është komunikimi te bankat elektronike në një drejtim? a. Kur bankat përmes internetit bëjnë prezentimin e biznesit të tyre para komintentëveekzistues apo potencial b. Kur klientët kërkojnë oferta ose sqarime shtesë lidhur me shërbimet ose produktet
 • 40. E – BIZNESI 40 Dr Scc. Baki Rexhepi 248. Cili lloj i transaksioneve paraqesin nivelin më të lartë të komunikimit ndërmjet bankës dhe komitentëve? a. Transaksionet bankare ose pagesat elektronike b. Transaksionet bankare ose sistemi i kredidhënies c. Transaksionet bankare ose sistemi elektronik i depozitave d. Transaksionet bankare ose sistemi i kliringut 249. Cilat janë arsyet e zhvillimit të afarizmit bankar edhe në (përmes) internet? a. Krijimi i imazhit të një firme inovative b) Mundësitë e mëdha për interaktivitet c) Mundësitë e mëdha për racionalizimin e potencialit të bankës d) Mundësitë e plasmanit dhe të kreditimit nën kushte të volitshme, pagesat e jashtme, këshillimet etj 250. E - banking do të thotë? a. Përdorimi i kartave elektronike b. Përdorimi ATM-ve c. Përdorimi POS-ve d. Përdorimi i teknologjisë informative dhe komunikuese në sektorin bankar 251. Shiquar nga përspektiva e përdorimit të teknologjisë informatike, sa faza të evolucionit të afarizmit bankar i dallojmë? a. 3 faza b. 2 faza c) 4 faza d) 5 faza 252. Cilat janë fazat e evolucionit të afarizmit bankar elektronik? a. Iniciativa b. Interaktiviteti c) Personalizimi d) Virtualizimi e) Personifikimi
 • 41. E – BIZNESI 41 Dr Scc. Baki Rexhepi 253. Cila nga përgjigjet në vijim nuk është njëra nga përparësitë e afarizmit bankar elektronik? a. Zvogëlon shpenzimet e transaksioneve financiare b. Mundëson pagesa dhe kontakte c. Mundëson shikimin e gjendjes së llogarisë d. Çmim më të ulët të qarkullimit të pagesave e. Kursim të kohës f. Ofron qarkullim të shpejtë dhe të sigurtë të pagesave g) Ofron transaksione të pasigurta financiare 254. Cilat janë dy mënyrat e pagesës në Internet? a. Sistemi i parapagesës b. Sistemi kliring c. Sistemi i pagesës në momentin e blerjes 255. Cilat janë sistemet e pagesave elektronike me shumicë ? a. (FEDWIRE - Federal Reserve Wire Transfer System) b) (ACH - Automated Clearing House) c) (SWIFT - Society for World Wide Interbank Finantial Telecommunications) d) (ATM - Automate Teller Machine) e) (TARGET - Trans- European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) 256. Sistemet e pagesave me pakicë procesojnë transaksione në vëllim të madh, por në shuma të vogla, dhe në anglisht quhen? a. (Retail funds transfer system) b. (EMS - Electronic Monetary System) c. (Electronic transactions) 257. Sistemi EMS i pagesave elektronike është i dizajnuar që të sigurojë infrastrukturën për? a. Pagesat me pakicë në vendin e shitjes b. Pagesat elektronike ndërmjet kompanive c) Pagesat ndërkombëtare d) Pagesat devizore
 • 42. E – BIZNESI 42 Dr Scc. Baki Rexhepi 258. Disa prej sistemeve më të shpeshta për transfere elektronike të parave te pagesat me pakicë janë? a. ATM b) POS c) EFT/POS d) FTP e) E/POS 259. Certifikata digjitale paraqet? a. Dokument elektronik b. Leje të njoftimit në hapësiren elektronike c. Transaksion elektronik i kriptuar d. Zipim i transaksionit elektronik 260. Paraja elektronike definohet si? a. "Informatë monetare" b. "Informatë në sistemin bankar" c. "Informatë elektronike" 261. Paraja elektronike ndryshe quhet edhe? a. "Para e mençur" b. "Para e zezë" c. "Pastrim parashë" d. "Para e bardhë" 262. Mikropagesat janë? a. Para elektronike b. Softver i sofistikuar c. Para e mençur d. Kuletë elektronike 263. Cilat janë katër modelet e qeverisjes elektronike? a. G2C b) C2G c) G2B d) G2G e) C2C
 • 43. E – BIZNESI 43 Dr Scc. Baki Rexhepi 264. Elementet kryesore të mësimit elektronik janë? a. Përparimi teknologjik b. Ndryshimi i nevojave arsimore të individëve c. Angazhimi aktiv i shtetit dhe organeve shtetërore d) Krijimi i rrjetit global arsimor 265. Shfrytëzimi i teknologjisë së lartë dhe telefonave ka bërë të mundur të kryhen transaksionet financiare edhe pa kartelat e mençura (Smart Card). Aktiviteti i tillë quhet? a. Transaksion afarist b. Afarizëm elektronik c) Afarizëm mobil 266. Teknologjia mobile ka shkaktuar ndryshime të mëdha në strukturën e industrisë dhe në afarizëm përgjithësisht. Tregtia mobile na paraqitet si formë e re e tregtisë elektronike (transaksionet shitblerëse realizohen me ndihmën e telefonit mobil). Cilat janë përparësitë dhe në cilat fusha përdoret më tepër? a. Kompanitë ajrore, për të informuar udhëtaret e tyre lidhur me rezervimet b) Ndërmarrjet, për të reklamuar produktet dhe shërbimet e tyre c) Ndërmarrjet, për të emituar porosi promovuese 267. Për t’u bërë pjesë e tregtisë mobile, mjafton që shfrytëzuesi të disponojë me telefon mobil i cili e ka sistemin? a. SMS (Short Messaging System) b. GPS (Global Positioning System) c. GDP (Gross Domestic Product) d. ROE (Return of Equity) 268. Paraja mobile është? a. Mbushja e telefonit mobil në sportelin e PTK-së b. Mbushja e telefonave mobil me para të gatshme, qoftë përmes telefonit duke i’uqasur llogarisë bankare, qofteë mbushja e telefonave nga Bankomatët 269. Asnjëherë në historikun e afarizmit bankar nuk janë bërë ndryshime dhe avancim i procesit te funksionalitetit dhe rritjes së kualitetit të shërbimeve të afarizmitbankar sesa në? a. Vitet e 70 –ta b. Decenien e fundit