Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Automotive chiptuning

53 views

Published on

Az egyre tökéletesebb számítógépes technológia révén az autók sokkal elektronikusabbak, mint a gépi gépek. Ennek oka a számítógépes technológiák integrálása az autók tervezése és gyártása során.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Automotive chiptuning

  1. 1. Automotive Chiptuning Az egyre tökéletesebbszámítógépestechnológiarévénazautóksokkal elektronikusabbak,mintagépi gépek.Ennekokaa számítógépestechnológiákintegrálásaazautóktervezése ésgyártásasorán.Például az autókatolyanprogramozható komponensekkel integrálják,amelyekmindigazautótulajdonosának igényei szerintprogramozhatók.Ebbenaforgatókönyvbena chiptuningkorszerűsítettautókkal történik. Az elefántcsomagolásolyaneljárás,amelyneksoránachipetEPROM-kéntemlítikegyautóban.Az EPROMa törölhetőprogramozható,csakolvashatómemória.Ezegymemóriatárolóösszetevő,amely megőrzi adataitannakellenére,hogykikapcsoltállapotbanvan.Eza memóriatörölhetőésegymásik program szerintisfelszerelhető.A meglévőprogramtörléseEPROM-chipbenáltalábanazEPROM-nakaz ultraibolyasugárzásbatörténőbevezetésével történik,amelyazelektromágnesesfényegyformája. A chipáltalábanszilíciumbólkészült,ultraibolyafénybőlkészül,amelyamemóriatörléséhezvezet, amelyrendszerintegyhiganygőzfénykibocsátóeszközből származik.Haa chipbenlévőeredetiadatokat törlik,új adatokattárolnaka chipen.Azúj adatokat vagyprogramokatáltalábanúgyalakítjákki,hogy megszüntessék azüzemanyag-befecskendezéstésaszelepekidőzítésétvezérlőhatárértékeket. A chiphangolásáltalábanegyautóteljesítményéneknövelésére szolgál.Amikorautókatgyártanak,a chipetáltalábanegybizonyosszintűteljesítményre szabják.AzEPROMlapkák testreszabásátáltalában azértvégzik,hogyaz autókategybizonyosszintűteljesítményre korlátozzákannakérdekében,hogy megfeleljenekakülönbözőautókjogi normáinakvagykörnyezetvédelmiállapotának.Ezolyan,hogyaz autókbárhol a világonhasználhatókanélkül,hogyproblémákatokoznának,vagyazállamok törvényeinekmegsértésenélkül. Ezeka korlátozásokazonbannembefolyásolhatjákazautókategyesországokbanésazidőjárási viszonyokat.Ígyachip-hangolásachipprogrammegváltoztatásáraszolgál, ésígynöveli azautó teljesítményét.Haaz alvógépetkészíti,azautónemkorlátozódikakimenetrevagynagyobb teljesítményre.Ezazt jelenti,hogyamotortöbb energiátfogprodukálni,ami lehetővéteszi,hogyegy autó sokkal jobbésgyorsabblegyenazutakon. Az alagutatáskisebbüzemanyagotfogyasztóautóteredményezhet.Ezolyanesetekbentörténik,amikor egychipettestre szabtakaz autóüzemanyag-fogyasztásánakkorlátozására.Azalvóműegyolyanautót eredményez,amelytöbbolyangáztbocsátki,amelytöbbetszennyezhetakörnyezetben.Egyesállamok rendelkezhetnekszabályokkalakibocsátásokszintjéről.Lényeges,hogytudd,amikorszükségedvana kocsidhangolására,ügyeljenarra,hogytöbbpénztfizethetszagépkocsi tüzeléséhez.Azonbanapozitív eredményaz,hogyazautó jobbteljesítménytnyújt.

×