Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
ЗОРИЛТ:ЗОРИЛТ:
► Монгол Улсын vндэсний татварын тогтолцоо, албанМонгол Улсын ...
Татварын хууль тогтоомжТатварын хууль тогтоомж
1.Татварын хууль тогтоомж нь Vндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй1.Татв...
ТАТВАРЫН ТОГТОЛЦООТАТВАРЫН ТОГТОЛЦОО
Монгол Улсын vндэсний татварын тогтолцооМонгол Улсын vндэсний татварын тогтолцоо алба...
Татвар бий болгох, өөрчлөх, хүчингүйТатвар бий болгох, өөрчлөх, хүчингүй
болгох, түүний хувь хэмжээболгох, түүний хувь хэм...
Татвар төлөгчТатвар төлөгч
► 1 /Монгол Улсын иргэн;1 /Монгол Улсын иргэн;
  
► 22 /тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаады...
vТатвар тєлєгчийг б ртгэхvТатвар тєлєгчийг б ртгэх
  
► 1.Татвар тєлєгч аж ахуйн нэгж, байгууллага1.Татвар тєлєгч аж ахуйн...
Татвар ногдох зvйлТатвар ногдох зvйл
► орлого,орлого,
►эд хєрєнгє,эд хєрєнгє,
►бараа, ажил, vйлчилгээ,бараа, ажил, vйлчилг...
ХХєнгєлєлтєнгєлєлт чөлөөлөлтчөлөөлөлт vзvvлэхvзvvлэх
► ногдуулсан татварыг хорогдуулногдуулсан татварыг хорогдуулахах
► та...
Татвар төлөх журам-9Татвар төлөх журам-9
► Татварыг татварын тайлан буюу орлого, татвар тодорхойлох хуудсаар, эсхvлТатвары...
Татвар төлөгчийн үүрэгТатвар төлөгчийн үүрэг
► татвараа vнэн зєв тодорхойлж, тогтоосон хугацаанд тєлєх;татвараа vнэн зєв т...
vvТатвар тєлєх рэг дуусгаварvvТатвар тєлєх рэг дуусгавар
,болох бусдад шилжих,болох бусдад шилжих
► тухайн тєрлийн татвары...
Татвар төлөгчийн эрхТатвар төлөгчийн эрх
► 1/татварын хууль тогтоомжид заасан нєхцєлд хєнгєлєлт эдлэх,1/татварын хууль тог...
Татвар төлөгчдөд хүлээлгэх хариуцлагаТатвар төлөгчдөд хүлээлгэх хариуцлага
► 1/татвар ногдох орлогоо нуусан буюу санаатайг...
Банк, санхvvгийБанк, санхvvгийнн байгууллагынбайгууллагын
үүүүрэг, хариуцлагарэг, хариуцлага
► 1.Банк, санхvvгийн байгуулл...
Улсын Их Хурал, Засгийн газраас хувь, хэмжээг ньУлсын Их Хурал, Засгийн газраас хувь, хэмжээг нь
тогтоосон бєгєєд Монгол У...
ААймаг, нийслэлийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хурлаас хувь, хэмжээг ньймаг, нийслэлийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хурлаас хувь, хэ...
VVндэсний татварын албаны тогтолцоондэсний татварын албаны тогтолцоо
  
► VVндэсний татварын алба ньндэсний татварын алба ...
Монголын vндэсний татварын албаны бvтэцМонголын vндэсний татварын албаны бvтэц
VVндэсний татварын албаны дндэсний татварын албаны д vvрэмрэм
►УУлсын татварын албаны длсын татварын албаны дvvрмийг Засги...
VVндэсний татварын ерєнхий газрын даргндэсний татварын ерєнхий газрын даргынын ббvvрэн эрхрэн эрх
► 1/татварын алб1/татвар...
VVндэсний татварын алба, татварынндэсний татварын алба, татварын
байцаагчийнбайцаагчийн vvйл ажиллагааны зарчимйл ажиллага...
VVндэсний татварын албаны чигндэсний татварын албаны чиг
vvvvрэгрэг
► 11/татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд/татварын х...
VVндэсний татварын албндэсний татварын алб аныаны эрхэрх
  
► 1/татвар тєлєгчид татварын хууль тогтоомжийн дагуу1/татвар т...
Шүүхэд хандахШүүхэд хандах
► а/татварын хууль тогтоомж ноцтой зєрчсєн татвара/татварын хууль тогтоомж ноцтой зєрчсєн татва...
Татварын улсын байцаагчТатварын улсын байцаагчийийн эрхн эрх
► 1/татвар ногдуулах, тєлєхтэй холбогд1/татвар ногдуулах, тєл...
► Татварын хууль тогтоомжТатварын хууль тогтоомж
► Татвар, хураамж, төлбөрТатвар, хураамж, төлбөр
► Татварыг бий болгох хү...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

татвар

5,725 views

Published on

татвар

Published in: Education
 • Be the first to comment

татвар

 1. 1. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ ЗОРИЛТ:ЗОРИЛТ: ► Монгол Улсын vндэсний татварын тогтолцоо, албанМонгол Улсын vндэсний татварын тогтолцоо, албан татвар, хураамж, тєлбєрийн нийтлэг зарчим,татвар, хураамж, тєлбєрийн нийтлэг зарчим, ► ТТатвар тєлєгчийн эрх, vvрэг, хариуцлага,атвар тєлєгчийн эрх, vvрэг, хариуцлага, ► ҮҮндэсний татварын алба, татварын улсын байцаагчийнндэсний татварын алба, татварын улсын байцаагчийн vйл ажиллагааныvйл ажиллагааны эрхзүйнэрхзүйн vндсийг тодорхойлжvндсийг тодорхойлж эдгээрийг хэрэгжvvлэхтэй холбогдсон харилцаагэдгээрийг хэрэгжvvлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.зохицуулахад оршино.
 2. 2. Татварын хууль тогтоомжТатварын хууль тогтоомж 1.Татварын хууль тогтоомж нь Vндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй1.Татварын хууль тогтоомж нь Vндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцvvлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бvрдэнэ.нийцvvлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бvрдэнэ. 2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд Монгол Улсын татварын хууль2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжоос єєрєєр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагажтогтоомжоос єєрєєр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мєрдєнє.мєрдєнє. 3.Татвар бий болгох, ногдуулах, єєрчлєх, хєнгєлєх, чєлєєлєх,3.Татвар бий болгох, ногдуулах, єєрчлєх, хєнгєлєх, чєлєєлєх, тєлvvлэхтэй холбогдсон харилцааг зєвхєн татварын хуулиар зохицуулна.тєлvvлэхтэй холбогдсон харилцааг зєвхєн татварын хуулиар зохицуулна. Чєлєєт бvсийн харилцааг зохицуулсан хуульд энэ заалт хамаарахгvй.Чєлєєт бvсийн харилцааг зохицуулсан хуульд энэ заалт хамаарахгvй.    4.Монгол Улсын Засгийн газрын тєлєєлж тогтвортой байдлын гэрээг4.Монгол Улсын Засгийн газрын тєлєєлж тогтвортой байдлын гэрээг санхvvгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишvvн хуулийн хvрээндсанхvvгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишvvн хуулийн хvрээнд байгуулна.байгуулна. 5.Засгийн газраас стратегийн хєрєнгє оруулагчтай байгуулсан тогтвортой5.Засгийн газраас стратегийн хєрєнгє оруулагчтай байгуулсан тогтвортой байдлын гэрээний хvчин тєгєлдєр байх хугацаанд уг гэрээний заалт ньбайдлын гэрээний хvчин тєгєлдєр байх хугацаанд уг гэрээний заалт нь тvvнийг байгуулснаас хойш батлагдсан татварын хууль тогтоомжийнтvvнийг байгуулснаас хойш батлагдсан татварын хууль тогтоомжийн заалтаас vл хамааран тогтвортой мєрдєгдєнєзаалтаас vл хамааран тогтвортой мєрдєгдєнє
 3. 3. ТАТВАРЫН ТОГТОЛЦООТАТВАРЫН ТОГТОЛЦОО Монгол Улсын vндэсний татварын тогтолцооМонгол Улсын vндэсний татварын тогтолцоо албан татвар,албан татвар, хураамж, тєлбєрхураамж, тєлбєр /цаашид "татвар" гэх/-єєс бvрдэнэ:/цаашид "татвар" гэх/-єєс бvрдэнэ:    1/хууль тогтоомжийн дагуу иргэн,1/хууль тогтоомжийн дагуу иргэн, ААНБ-ынААНБ-ын орлого, эд хєрєнгє,орлого, эд хєрєнгє, бараа, ажил, vйлчилгээнд тодорхой хугацаанд, тогтоосонбараа, ажил, vйлчилгээнд тодорхой хугацаанд, тогтоосон хувь,хэмжээгээр ногдуулж, хариу тєлбєргvйгээр улс, орон нутгийнхувь,хэмжээгээр ногдуулж, хариу тєлбєргvйгээр улс, орон нутгийн тєсєвт оруулж байгаа мєнгєн хєрєнгийгтєсєвт оруулж байгаа мєнгєн хєрєнгийг албан татваралбан татвар гэнэ.Албан татвар шууд болон шууд бусгэнэ.Албан татвар шууд болон шууд бус татвараас бvрдэнэ;татвараас бvрдэнэ;    2/хууль тогтоомжийн дагуу тєрийн зохих байгууллагаас иргэн аж2/хууль тогтоомжийн дагуу тєрийн зохих байгууллагаас иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад vйлчилгээ vзvvлсний тєлєє тэднээсахуйн нэгж, байгууллагад vйлчилгээ vзvvлсний тєлєє тэднээс тухай бvр авч улс, орон нутгийн тєсєвт оруулж байгаа мєнгєнтухай бvр авч улс, орон нутгийн тєсєвт оруулж байгаа мєнгєн хєрєнгийгхєрєнгийг хураамжхураамж гэнэ;гэнэ; 3/тєрийн ємч /иргэдэд ємчлvvлснээс бусад газар, тvvнчлэн3/тєрийн ємч /иргэдэд ємчлvvлснээс бусад газар, тvvнчлэн газрын хэвлий, тvvний баялаг, ой, усны нєєц зэрэг/ашиглуулсныгазрын хэвлий, тvvний баялаг, ой, усны нєєц зэрэг/ашиглуулсны тєлєє иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авч улс, орон нутгийнтєлєє иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авч улс, орон нутгийн тєсєв, тусгай зориулалтын санд тєвлєрvvлж байгаа мєнгєнтєсєв, тусгай зориулалтын санд тєвлєрvvлж байгаа мєнгєн хєрєнгийгхєрєнгийг тєлбєртєлбєр гэнэ.гэнэ.
 4. 4. Татвар бий болгох, өөрчлөх, хүчингүйТатвар бий болгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох, түүний хувь хэмжээболгох, түүний хувь хэмжээ ►Татварыг Улсын Их Хурал хуулиар бийТатварыг Улсын Их Хурал хуулиар бий болгож, єєрчилж, хvчингvй болгоно.болгож, єєрчилж, хvчингvй болгоно.    ►Татварын хувь,Татварын хувь, хэмжээг Улсын Их Хурал,хэмжээг Улсын Их Хурал, тvvний эрх олгосноор Засгийн газартvvний эрх олгосноор Засгийн газар болон аймаг, нийслэлийн иргэдийнболон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хурал хууль тогтоомжийнТєлєєлєгчдийн Хурал хууль тогтоомжийн дагуу тус тус тогтооно.дагуу тус тус тогтооно.
 5. 5. Татвар төлөгчТатвар төлөгч ► 1 /Монгол Улсын иргэн;1 /Монгол Улсын иргэн;    ► 22 /тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн,/тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн, харьяалалгvй хvн, Монгол Улсад орлого олж байгаахарьяалалгvй хvн, Монгол Улсад орлого олж байгаа оршин суугч бус этгээд;оршин суугч бус этгээд; ► 3/тус улсын нутаг дэвсгэрт оршин байгаа дотоод,3/тус улсын нутаг дэвсгэрт оршин байгаа дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, сан, Монголгадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, сан, Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин байрладаггvйулсын нутаг дэвсгэр дээр оршин байрладаггvй боловч тус улсад орлого олж байгаа хуулийн этгээд,боловч тус улсад орлого олж байгаа хуулийн этгээд, ► 4/тус улсад орлого олж байгаа гадаадын аж ахуйн4/тус улсад орлого олж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагын тєлєєлєгчийн газар.нэгж, байгууллагын тєлєєлєгчийн газар.
 6. 6. vТатвар тєлєгчийг б ртгэхvТатвар тєлєгчийг б ртгэх    ► 1.Татвар тєлєгч аж ахуйн нэгж, байгууллага1.Татвар тєлєгч аж ахуйн нэгж, байгууллага татварын албанд бvртгvvлнэ.татварын албанд бvртгvvлнэ.    ► 2.Татвар тєлєгч иргэнийг бvртгэх журмыг2.Татвар тєлєгч иргэнийг бvртгэх журмыг тухайн тєрлийн татварын хуулиар тогтооно.тухайн тєрлийн татварын хуулиар тогтооно.
 7. 7. Татвар ногдох зvйлТатвар ногдох зvйл ► орлого,орлого, ►эд хєрєнгє,эд хєрєнгє, ►бараа, ажил, vйлчилгээ,бараа, ажил, vйлчилгээ, ►тодорхой эрх,тодорхой эрх, ►газар,газар, ►байгалийн баялаг, ашигт малтмалын нєєцбайгалийн баялаг, ашигт малтмалын нєєц хамаарнахамаарна
 8. 8. ХХєнгєлєлтєнгєлєлт чөлөөлөлтчөлөөлөлт vзvvлэхvзvvлэх ► ногдуулсан татварыг хорогдуулногдуулсан татварыг хорогдуулахах ► татварын хувь, хэмжээг бууруулах;татварын хувь, хэмжээг бууруулах; ► татвар тєлєгчийг дэмжих, vйл ажиллагааг ньтатвар тєлєгчийг дэмжих, vйл ажиллагааг нь урамшуулахурамшуулах зорилгоор тодорхой зориулалтзорилгоор тодорхой зориулалт бvхий татварын хєнгєлєлт vзvvлэхбvхий татварын хєнгєлєлт vзvvлэх ► тогтоосон доод хэмжээнд хvрээгvй орлого, эдтогтоосон доод хэмжээнд хvрээгvй орлого, эд хєрєнгє, бараа, ажил vйлчилгээг татвараасхєрєнгє, бараа, ажил vйлчилгээг татвараас чєлєєлєх; чєлєєлєх;  ► татвар тєлєгчийг татвараас чєлєєлєх; татвар тєлєгчийг татвараас чєлєєлєх;  ► татвар ногдох зvйлийн зохих хэсгийг татвараастатвар ногдох зvйлийн зохих хэсгийг татвараас чєлєєлєх;чєлєєлєх; ► хууль тогтоомжид заасан бусад хєнгєлєлт.хууль тогтоомжид заасан бусад хєнгєлєлт.
 9. 9. Татвар төлөх журам-9Татвар төлөх журам-9 ► Татварыг татварын тайлан буюу орлого, татвар тодорхойлох хуудсаар, эсхvлТатварыг татварын тайлан буюу орлого, татвар тодорхойлох хуудсаар, эсхvл суутгал хийх замаар ногдуулж, тєлбєрийг бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээрсуутгал хийх замаар ногдуулж, тєлбєрийг бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр гvйцэтгэнэ.гvйцэтгэнэ.    ► Татвар тєлєх хугацааг тухайн тєрлийн татварын хуулиар тогтооно.Татвар тєлєх,Татвар тєлєх хугацааг тухайн тєрлийн татварын хуулиар тогтооно.Татвар тєлєх, тайлагнах эцсийн хугацаа адил байна.Хэрэв энэ хугацаа долоо хоног бvрийнтайлагнах эцсийн хугацаа адил байна.Хэрэв энэ хугацаа долоо хоног бvрийн амралт, нийтээр амрах баярын єдєртэй давхацвал тvvний ємнєх ажлын єдєрамралт, нийтээр амрах баярын єдєртэй давхацвал тvvний ємнєх ажлын єдєр татварыг тєлж тайлагнана.татварыг тєлж тайлагнана. ► Тогтоосон хугацаанд тєлєєгvй татвар болон нєхєн ногдуулсан татвар, хvv,Тогтоосон хугацаанд тєлєєгvй татвар болон нєхєн ногдуулсан татвар, хvv, торгуулийг аж ахуйн нэгж, байгууллагаас vл маргах журмаар гаргуулна.торгуулийг аж ахуйн нэгж, байгууллагаас vл маргах журмаар гаргуулна. ► Татвар ногдуулах, суутган авах, тєсєвт тєлєх тооцоо хийсэн этгээдэд тєлбєрТатвар ногдуулах, суутган авах, тєсєвт тєлєх тооцоо хийсэн этгээдэд тєлбєр тооцооны ажил, vйлчилгээний хєлс, шимтгэл олгохгvй.тооцооны ажил, vйлчилгээний хєлс, шимтгэл олгохгvй.    ► Аж ахуйн нэгж, байгууллага шууд бус татварыг єєрийн vйл ажиллагааны vр дvнАж ахуйн нэгж, байгууллага шууд бус татварыг єєрийн vйл ажиллагааны vр дvн гарахыг хvлээлгvй тєлнє.гарахыг хvлээлгvй тєлнє.    ► Аж ахуйн нэгж, байгууллагын татвар ногдуулах, тєлєх тооцоог татварынАж ахуйн нэгж, байгууллагын татвар ногдуулах, тєлєх тооцоог татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч гvйцэтгэнэ. итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч гvйцэтгэнэ.  ► Татвар ногдох орлогыг нэхэмжилсэн, падаан бичигдсэн, тєлбєр хийгдсэн єдрийнТатвар ногдох орлогыг нэхэмжилсэн, падаан бичигдсэн, тєлбєр хийгдсэн єдрийн аль тvрvvчийнхээр нь тооцно. Хєрєнгє оруулалтын санхvvжилтийн эх vvсвэртэйаль тvрvvчийнхээр нь тооцно. Хєрєнгє оруулалтын санхvvжилтийн эх vvсвэртэй татварын орлогын хугацааг тєлбєр хийгдсэн єдрєєс эхэлж тооцно.татварын орлогын хугацааг тєлбєр хийгдсэн єдрєєс эхэлж тооцно.
 10. 10. Татвар төлөгчийн үүрэгТатвар төлөгчийн үүрэг ► татвараа vнэн зєв тодорхойлж, тогтоосон хугацаанд тєлєх;татвараа vнэн зєв тодорхойлж, тогтоосон хугацаанд тєлєх; ►   мэдээ, тайланг тогтоосон хугацаанд татварын албанд ирvvлэх;мэдээ, тайланг тогтоосон хугацаанд татварын албанд ирvvлэх; ► анхан шатны болон нягтлан бодох бvртгэлийг тогтоосон журмын дагуу хєтєлж, тэнцэланхан шатны болон нягтлан бодох бvртгэлийг тогтоосон журмын дагуу хєтєлж, тэнцэл гаргах;гаргах; ► татварын хууль тогтоомж зєрчсєн тохиолдолд татварын албанаас тавьсан шаардлагыгтатварын хууль тогтоомж зєрчсєн тохиолдолд татварын албанаас тавьсан шаардлагыг биелvvлэх;биелvvлэх; ► татварын албаны шалгалтын актыг зєвшєєрч байгаа бол гарын vсэг зурах.Актыгтатварын албаны шалгалтын актыг зєвшєєрч байгаа бол гарын vсэг зурах.Актыг зєвшєєрєхгvй тохиолдолд тайлбараа бичгээр гаргаж єгнє;зєвшєєрєхгvй тохиолдолд тайлбараа бичгээр гаргаж єгнє; ► аж ахуйн нэгж, байгууллага бусдад олгосон хєдєлмєрийн хєлс, шилжvvлсэн орлогод ногдохаж ахуйн нэгж, байгууллага бусдад олгосон хєдєлмєрийн хєлс, шилжvvлсэн орлогод ногдох татварыг vнэн зєв суутган тооцож, тогтоосон хугацаанд тєсєвт тєлєх;татварыг vнэн зєв суутган тооцож, тогтоосон хугацаанд тєсєвт тєлєх; ► тусгайлан татвар ногдуулахаар заасан орлогод татвар ногдуулж, хуульд заасан хугацаандтусгайлан татвар ногдуулахаар заасан орлогод татвар ногдуулж, хуульд заасан хугацаанд тєсвєт тєлєх,тєсвєт тєлєх, ► тусгай зєвшєєрлийг тєрийн захиргааны холбогдох байгууллагаас авсан єдрєєс хойш ажлынтусгай зєвшєєрлийг тєрийн захиргааны холбогдох байгууллагаас авсан єдрєєс хойш ажлын 3 хоногийн дотор энэ тухай татварын албанд мэдэгдэж, та3 хоногийн дотор энэ тухай татварын албанд мэдэгдэж, таттвар тєлєгчийн гэрчилгээндвар тєлєгчийн гэрчилгээнд тэмдэглvvлэх,тэмдэглvvлэх, ► аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дунын суутгал хийсэн татварын ногдуулалт, тєлєлтийнаж ахуйн нэгж, байгууллага нь дунын суутгал хийсэн татварын ногдуулалт, тєлєлтийн мэдээг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр, хаяг, регистрээр улирал тутам гаргажмэдээг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр, хаяг, регистрээр улирал тутам гаргаж єєрийн харьяалагдах татварын албанд єгєх,єєрийн харьяалагдах татварын албанд єгєх, ► татвар ногдох эд хєрєнгє, эрхээ бусдын ємчлєлд шилжvvлсэн тухай баримтыг татварынтатвар ногдох эд хєрєнгє, эрхээ бусдын ємчлєлд шилжvvлсэн тухай баримтыг татварын албанд гаргаж єгєх,албанд гаргаж єгєх, ► єєрийн нэр хаяг, тамга, тэмдэг, улсын бvртгэлийн гэрчилгээ, харилцах болон хувийн дансыгєєрийн нэр хаяг, тамга, тэмдэг, улсын бvртгэлийн гэрчилгээ, харилцах болон хувийн дансыг бусдад ашиглуулан татвараас зайлсхийх боломж олгохгvй байх, бусдад ашиглуулан татвараас зайлсхийх боломж олгохгvй байх,  ► эрх бvхий байгууллагаас авсан тусгай зєвшєєрлийг хувь хvн, хуулийн этгээдэд тvрээсэлсэн,эрх бvхий байгууллагаас авсан тусгай зєвшєєрлийг хувь хvн, хуулийн этгээдэд тvрээсэлсэн, худалдсан тохиолдолд харьяалагдах татварын албанд мэдэгдэх, худалдсан тохиолдолд харьяалагдах татварын албанд мэдэгдэх,  ► банкинд данс нээсэн болон тvvнийг хаасан бол энэ тухай харьяалагдах татварын албандбанкинд данс нээсэн болон тvvнийг хаасан бол энэ тухай харьяалагдах татварын албанд мэдэгдэх, мэдэгдэх,  ► татварын хууль тогтоомжийг улсын хэмжээнд нэг мєр дагаж мєрдєх нєхцєлийг бvрдvvлийгтатварын хууль тогтоомжийг улсын хэмжээнд нэг мєр дагаж мєрдєх нєхцєлийг бvрдvvлийг бvрдvvлэх, тvvний биелэлтийг хангахтай холбогдуулан Vндэсний татварын ерєнхий газраасбvрдvvлэх, тvvний биелэлтийг хангахтай холбогдуулан Vндэсний татварын ерєнхий газраас хууль тогтоомжид нийцvvлсэн гаргасан журам, заавар, аргачлал, зєвлємжийг дагажхууль тогтоомжид нийцvvлсэн гаргасан журам, заавар, аргачлал, зєвлємжийг дагаж мєрдєх,мєрдєх,
 11. 11. vvТатвар тєлєх рэг дуусгаварvvТатвар тєлєх рэг дуусгавар ,болох бусдад шилжих,болох бусдад шилжих ► тухайн тєрлийн татварын хууль хvчингvй болсон; тухайн тєрлийн татварын хууль хvчингvй болсон;  ► тухайн тєрлийн татвар тєлж дууссан;тухайн тєрлийн татвар тєлж дууссан; ► татвар тєлєгч тухайн тєрлийн татвараас бvрэн чєлєєлєгдсєн; татвар тєлєгч тухайн тєрлийн татвараас бvрэн чєлєєлєгдсєн;  ► татвар тєлєгч иргэн нас барсан, нас барсанд тооцогдсон; татвар тєлєгч иргэн нас барсан, нас барсанд тооцогдсон;  ► аж ахуйн нэгж, байгууллага татан буугдсан.аж ахуйн нэгж, байгууллага татан буугдсан.    ► Нас барсан, нас барсанд тооцогдсон иргэний татвар тєлєх vvрэг, євНас барсан, нас барсанд тооцогдсон иргэний татвар тєлєх vvрэг, єв ► залгамжлагчид нь шилжинэ.залгамжлагчид нь шилжинэ. ► Єєрчлєн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын дутуу тєлсєн татвар тєлєхЄєрчлєн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын дутуу тєлсєн татвар тєлєх vvрэг, тvvнтэй холбогдох эрх єєрчлєн байгуулагдсан дvнд бий болсон аж ахуйнvvрэг, тvvнтэй холбогдох эрх єєрчлєн байгуулагдсан дvнд бий болсон аж ахуйн нэгж, байгууллагад шилжинэ.Аж ахуйн нэгж, байгууллага тусгаарласан, салсаннэгж, байгууллагад шилжинэ.Аж ахуйн нэгж, байгууллага тусгаарласан, салсан тохиолдолд татвар ногдох зvйлтэй хувь тэнцvvлэн татвар тєлєх vvрэг тэдгээрттохиолдолд татвар ногдох зvйлтэй хувь тэнцvvлэн татвар тєлєх vvрэг тэдгээрт шилжинэ.шилжинэ.    ► Аж ахуйн нэгж, байгууллага татан буугдсан бол татан буулгах комисс, дампуурсанАж ахуйн нэгж, байгууллага татан буугдсан бол татан буулгах комисс, дампуурсан бол нэхэмжлэгчдийн зєвлєл тєлєєгvй буюу дутуу тєлсєн тарварыг уг аж ахуйн нэгж,бол нэхэмжлэгчдийн зєвлєл тєлєєгvй буюу дутуу тєлсєн тарварыг уг аж ахуйн нэгж, байгууллагын эд хєрєнгєєс хуульд заасан журмаар гаргуулж тєлнє.байгууллагын эд хєрєнгєєс хуульд заасан журмаар гаргуулж тєлнє.
 12. 12. Татвар төлөгчийн эрхТатвар төлөгчийн эрх ► 1/татварын хууль тогтоомжид заасан нєхцєлд хєнгєлєлт эдлэх,1/татварын хууль тогтоомжид заасан нєхцєлд хєнгєлєлт эдлэх, татвараас чєлєєлєгдєх.татвараас чєлєєлєгдєх. Хэд хэдэн нєхцєлєєр хєнгєлєлт эдлэхХэд хэдэн нєхцєлєєр хєнгєлєлт эдлэх тохиолдолд аль нэгийг нь сонгон авах;тохиолдолд аль нэгийг нь сонгон авах; ► 22/татварын албаны шалгалтын акттай танилцах;/татварын албаны шалгалтын акттай танилцах; ► 3/ татвар ногдуулалт, тєлєлт, шалгалтын дvнгийн талаар тайлбар3/ татвар ногдуулалт, тєлєлт, шалгалтын дvнгийн талаар тайлбар авах буюу єгєх;авах буюу єгєх; ► 4/татварын албаны буруугаар учирсан хохирлыг хуульд заасан4/татварын албаны буруугаар учирсан хохирлыг хуульд заасан журмын дагуу нєхєн тєлvvлэх;журмын дагуу нєхєн тєлvvлэх; ► 5/илvv тєлсєн татварыг эгvvлэн авах буюу суутган тооцуулах;5/илvv тєлсєн татварыг эгvvлэн авах буюу суутган тооцуулах; ► 6/татварын алба, тvvний байцаагчийн хууль бус ажиллагаа,6/татварын алба, тvvний байцаагчийн хууль бус ажиллагаа, шийдвэрийн талаархи гомдлоо эрх бvхий тєрийн захиргаанышийдвэрийн талаархи гомдлоо эрх бvхий тєрийн захиргааны байгууллага болон шvvхэд хууль тогтоомжийн дагуу гаргах.Ийнхvvбайгууллага болон шvvхэд хууль тогтоомжийн дагуу гаргах.Ийнхvv гомдол гаргасан нь татвар тєлєхийг зогсоох vндэслэлгомдол гаргасан нь татвар тєлєхийг зогсоох vндэслэл болохгvй.Харин уг гомдлыг хянаж байгаа шvvхийн шийдвэрээрболохгvй.Харин уг гомдлыг хянаж байгаа шvvхийн шийдвэрээр татвар тєлєхийг тvр зогсоож болнотатвар тєлєхийг тvр зогсоож болно
 13. 13. Татвар төлөгчдөд хүлээлгэх хариуцлагаТатвар төлөгчдөд хүлээлгэх хариуцлага ► 1/татвар ногдох орлогоо нуусан буюу санаатайгаар бууруулсан бол нуусан буюу1/татвар ногдох орлогоо нуусан буюу санаатайгаар бууруулсан бол нуусан буюу бууруулсанбууруулсан орлогын татвар ногдуулах орлоготой тэнцэх хэмжээнийорлогын татвар ногдуулах орлоготой тэнцэх хэмжээний , торгууль ногдуулах, торгууль ногдуулах ► 22/орлогоос бусад татвар ногдох зvйлийг нуусан буюу тvvний тоо, хэмжээг/орлогоос бусад татвар ногдох зvйлийг нуусан буюу тvvний тоо, хэмжээг санаатайгаар бууруулсан бол ногдохсанаатайгаар бууруулсан бол ногдох vv , vvтатварыг нєхєн тєл лж нєхєн тєл лсэнvv , vvтатварыг нєхєн тєл лж нєхєн тєл лсэн ;татвартай тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулах;татвартай тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулах ► 3/татвар ногдох зvйлийн тоо, хэмжээг болгоомжгvйгээр бууруулсан бол ногдох3/татвар ногдох зvйлийн тоо, хэмжээг болгоомжгvйгээр бууруулсан бол ногдох vv , vvтатварыг нєхєн тєл лж саатуулсан хоног тутам нєхєн тєл лсэнvv , vvтатварыг нєхєн тєл лж саатуулсан хоног тутам нєхєн тєл лсэн v 1 vv . vvтатварын д нгээс бодож хувийн х ногдуулах Х гийн хэмжээ нь тєлбєлv 1 vv . vvтатварын д нгээс бодож хувийн х ногдуулах Х гийн хэмжээ нь тєлбєл 5 v ; зохих татварын О хувиас хэтэрч болохг й5 v ; зохих татварын О хувиас хэтэрч болохг й ► 4/татварыг хугацаанд нь тєлєєгvй бол тєлєгдєєгvй татварын дvнгээс бодож4/татварыг хугацаанд нь тєлєєгvй бол тєлєгдєєгvй татварын дvнгээс бодож хоногхоног 0.5 vvтутам хувийн х ногдуулах0.5 vvтутам хувийн х ногдуулах . Энэ "хvv" гэсэн ойлголт нь Монгол Улсын. Энэ "хvv" гэсэн ойлголт нь Монгол Улсын Иргэний хуулийн "анз" гэсэн ойлголтонд хамаарахгvй. Иргэний хуулийн "анз" гэсэн ойлголтонд хамаарахгvй.  ► 5/хууль тогтоомжид заасан бусад хариуцлага. 5/хууль тогтоомжид заасан бусад хариуцлага.  ► 2.Татвар, хvv, торгууль тєлєх2.Татвар, хvv, торгууль тєлєх 5хєєн хэлэлцэх хугацаа жил байна5хєєн хэлэлцэх хугацаа жил байна . Энэ нь. Энэ нь Монгол Улсын Иргэний хуульд заасан хєєн хэлэлцэх хугацаанд хамаарахгvй.Монгол Улсын Иргэний хуульд заасан хєєн хэлэлцэх хугацаанд хамаарахгvй. Татвар, хvv, торгууль тєлєх хєєн хэлэлцэх хугацааг зохих журмын дагуу татварТатвар, хvv, торгууль тєлєх хєєн хэлэлцэх хугацааг зохих журмын дагуу татвар тодорхойлж, тvvнийг тєлєх хуульд заасан хугацаа дууссан vеэс эхэлж тооцно.тодорхойлж, тvvнийг тєлєх хуульд заасан хугацаа дууссан vеэс эхэлж тооцно.
 14. 14. Банк, санхvvгийБанк, санхvvгийнн байгууллагынбайгууллагын үүүүрэг, хариуцлагарэг, хариуцлага ► 1.Банк, санхvvгийн байгууллага татварын хяналтыг1.Банк, санхvvгийн байгууллага татварын хяналтыг хэрэгжvvлэхтэй холбогдсон vзvvлэлтийг татварынхэрэгжvvлэхтэй холбогдсон vзvvлэлтийг татварын албанд гаргаж єгнє. албанд гаргаж єгнє.  ► 2.Банкны байгууллага харилцагч аж ахуйн нэгж,2.Банкны байгууллага харилцагч аж ахуйн нэгж, байгууллагын татварын тєлбєрийг 12 цагийн доторбайгууллагын татварын тєлбєрийг 12 цагийн дотор гvйцэтгэх бєгєєд тухайн тєлбєр хvлээн авсан банкныгvйцэтгэх бєгєєд тухайн тєлбєр хvлээн авсан банкны байгууллага тэр єдєрт багтаан тєсвийн харилцахбайгууллага тэр єдєрт багтаан тєсвийн харилцах дансанд оруулах vvрэгтэй.Хэрэв уг vvргийгдансанд оруулах vvрэгтэй.Хэрэв уг vvргийг биелvvлээгvй бол татварын алба гvйцэтгээгvй татварынбиелvvлээгvй бол татварын алба гvйцэтгээгvй татварын тєлбєрийн дvнгээс бодож хоног тутам О,5 хувийн хvvтєлбєрийн дvнгээс бодож хоног тутам О,5 хувийн хvv ногдуулнаногдуулна
 15. 15. Улсын Их Хурал, Засгийн газраас хувь, хэмжээг ньУлсын Их Хурал, Засгийн газраас хувь, хэмжээг нь тогтоосон бєгєєд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нийтлэгтогтоосон бєгєєд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нийтлэг vйлчлэх татварыг улсын татвар гэнэvйлчлэх татварыг улсын татвар гэнэ ► 1/аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татвар,1/аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татвар, ► 2/гаалийн албан татвар,2/гаалийн албан татвар, ► 3/нэмэгдсэн єртгийн албан татвар,3/нэмэгдсэн єртгийн албан татвар, ► 4/онцгой албан татвар,4/онцгой албан татвар, ► 5/авто бензин, дизелийн т5/авто бензин, дизелийн тvvлшний албан татвар,лшний албан татвар, ► 6/ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр,6/ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр, ► 7/х7/хvvн амын орлогын албан татвар,н амын орлогын албан татвар, ► 8/8/орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажилорлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийн орлогын албан татварүйлчилгээ эрхлэгч иргэдийн орлогын албан татвар
 16. 16. ААймаг, нийслэлийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хурлаас хувь, хэмжээг ньймаг, нийслэлийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хурлаас хувь, хэмжээг нь тогтоосон бєгєєд тухайн нутаг дэвсгэрт vйлчлэх татварыг орон нутгийнтогтоосон бєгєєд тухайн нутаг дэвсгэрт vйлчлэх татварыг орон нутгийн татвар гэнэтатвар гэнэ ► 1/ бууны албан татвар,1/ бууны албан татвар, ► 2/ газрын төлбөр2/ газрын төлбөр ► 3/нийслэл хотын албан татвар,3/нийслэл хотын албан татвар, ► 4/нохойны албан татвар,4/нохойны албан татвар, ► 5/єв залгамжлал, бэлэглэлийн албан татвар,5/єв залгамжлал, бэлэглэлийн албан татвар, ► 6/6/vvл хєдлєх эд хєрєнгийн албан татвар,л хєдлєх эд хєрєнгийн албан татвар, ► 7/улсын тэмдэгтийн хураамж,7/улсын тэмдэгтийн хураамж, ► 8/ус рашаан ашигласны тєлбєр,8/ус рашаан ашигласны тєлбєр, ► 9/авто тээврийн болон єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар,9/авто тээврийн болон єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар, ► 10/ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн10/ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн зєвшєєрлийн хураамж,зєвшєєрлийн хураамж, ► 11/байгалийн ургамал ашигласны тєлбєр,11/байгалийн ургамал ашигласны тєлбєр, ► 12/т12/тvvгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр,гээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр, ► 13/агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах, барих зєвшєєрлийн13/агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах, барих зєвшєєрлийн хураамж,хураамж, ► 1144/ойгоос хэрэглээний мод, т/ойгоос хэрэглээний мод, тvvлээ бэлтгэж ашигласны тєлбєрлээ бэлтгэж ашигласны тєлбєр
 17. 17. VVндэсний татварын албаны тогтолцоондэсний татварын албаны тогтолцоо    ► VVндэсний татварын алба ньндэсний татварын алба нь VVндэсний татварын ерєнхий газар,ндэсний татварын ерєнхий газар, нийслэл, аймаг, днийслэл, аймаг, дvvvvргийн татварын газар, хэлтэс, сумын татварынргийн татварын газар, хэлтэс, сумын татварын улсын байцаагчаас булсын байцаагчаас бvvрдэнэ.рдэнэ.    ► VVндэсний татварын ерєнхий газар, аймаг, нийслэлийн татварынндэсний татварын ерєнхий газар, аймаг, нийслэлийн татварын албаны балбаны бvvтцэд татварын хэрэг бтцэд татварын хэрэг бvvртгэх нэгжтэй,ртгэх нэгжтэй, vvндэснийндэсний татварын алба нь Татварын хєгжлийн сантай байна. Татварынтатварын алба нь Татварын хєгжлийн сантай байна. Татварын хєгжлийн санг бхєгжлийн санг бvvрдрдvvvvлэх, захиран зарцуулах журмыг Засгийнлэх, захиран зарцуулах журмыг Засгийн газар тогтооно.газар тогтооно.    ► VVндэсний татварын ерєнхий газар, аймаг, нийслэлийн татварынндэсний татварын ерєнхий газар, аймаг, нийслэлийн татварын албаны дэргэд татвар тєлєгч, татварын албаны хоорондалбаны дэргэд татвар тєлєгч, татварын албаны хооронд vvvvссэнссэн маргааныг шийдвэрлэх эрх бмаргааныг шийдвэрлэх эрх бvvхий Татварын маргаан таслах зєвлєлхий Татварын маргаан таслах зєвлєл ажиллана. Татварын маргаан таслах зєвлєлийн ажиллах журмыгажиллана. Татварын маргаан таслах зєвлєлийн ажиллах журмыг Засгийн газар тогтооноЗасгийн газар тогтооно
 18. 18. Монголын vндэсний татварын албаны бvтэцМонголын vндэсний татварын албаны бvтэц
 19. 19. VVндэсний татварын албаны дндэсний татварын албаны д vvрэмрэм ►УУлсын татварын албаны длсын татварын албаны дvvрмийг Засгийнрмийг Засгийн газар батална.газар батална.
 20. 20. VVндэсний татварын ерєнхий газрын даргндэсний татварын ерєнхий газрын даргынын ббvvрэн эрхрэн эрх ► 1/татварын алб1/татварын албыгыг удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтаар хангах,удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтаар хангах, ► 2/татварын хууль тогтоомжийг хэрэгж2/татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжvvvvлэхэд чиглэсэн шинээр дагажлэхэд чиглэсэн шинээр дагаж мєрдєх журам, заавар, аргачлал, зєвлємж гаргах,мєрдєх журам, заавар, аргачлал, зєвлємж гаргах, ► 3/татварын улсын байцаагчийн эрх олгох, т3/татварын улсын байцаагчийн эрх олгох, тvvдгэлздгэлзvvvvлэх, сахилгынлэх, сахилгын шийтгэл хшийтгэл хvvлээлгэх,лээлгэх, ► 4/4/хуулиар олгогдсонхуулиар олгогдсон эрхийн хэрхийн хvvрээрээнднд Монгол Улсад дагаж мєрдєхМонгол Улсад дагаж мєрдєх тушаал гаргах,тушаал гаргах, ► 5/татварын бодлого боловсруулахад оролцох,5/татварын бодлого боловсруулахад оролцох, ► 6/орлого ба хєрєнгийн татварыг давхардуулан ногдуулахг6/орлого ба хєрєнгийн татварыг давхардуулан ногдуулахгvvй байх,й байх, татвараас зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай олон улсынтатвараас зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай олон улсын гэрээний тєсєлд санал єгєх,гэрээний тєсєлд санал єгєх, ► 7/татварын улсын байцаагчийн гаргасан актын хуулийн дагуу хянан7/татварын улсын байцаагчийн гаргасан актын хуулийн дагуу хянан vvзэж єєрчлєх, хзэж єєрчлєх, хvvчингчингvvй болгох,й болгох, ► 8/8/VVндэсний татварын ерєнхий газрын ажилтнуудыг томилох, чєлєєлндэсний татварын ерєнхий газрын ажилтнуудыг томилох, чєлєєлөөх,х, ► 9/татварын улсын байцаагч, татварын улсын ахлах байцаагч б9/татварын улсын байцаагч, татварын улсын ахлах байцаагч бvvрэнрэн эрхээ хэрхэн хэрэгжэрхээ хэрхэн хэрэгжvvvvлж байгаад хяналт тавих,лж байгаад хяналт тавих, ► 10/10/VVндэсний татварын албаны тєсєв, хєрнгийг захиран зарцуулах,ндэсний татварын албаны тєсєв, хєрнгийг захиран зарцуулах,
 21. 21. VVндэсний татварын алба, татварынндэсний татварын алба, татварын байцаагчийнбайцаагчийн vvйл ажиллагааны зарчимйл ажиллагааны зарчим VVндэсний татварын алба, татварын улсынндэсний татварын алба, татварын улсын байцаагчбайцаагч vvйл ажиллагаандаа хуульйл ажиллагаандаа хууль дээдлэдээдлэх, бусдын нөлөөнд үл автах,х, бусдын нөлөөнд үл автах, татвар төлөгчийнтатвар төлөгчийн хуульхууль ёсны эрх ашгийгёсны эрх ашгийг ххvvндэтгэх зарчим баримтална.ндэтгэх зарчим баримтална.
 22. 22. VVндэсний татварын албаны чигндэсний татварын албаны чиг vvvvрэгрэг ► 11/татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд/татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;хяналт тавих;    ► 2/татварын хууль тогтоомжийг хэрэгж2/татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжvvvvлэхлэх журам, заавар, аргачлал гаргах, сургалт,журам, заавар, аргачлал гаргах, сургалт, сурталчилгаа явуулах;сурталчилгаа явуулах; ► 3/улс, орон нутгийн тєсвийн орлогыг б3/улс, орон нутгийн тєсвийн орлогыг бvvрдрдvvvvлэхлэх
 23. 23. VVндэсний татварын албндэсний татварын алб аныаны эрхэрх    ► 1/татвар тєлєгчид татварын хууль тогтоомжийн дагуу1/татвар тєлєгчид татварын хууль тогтоомжийн дагуу хєнгєлєлтхєнгєлєлт vvззvvvvлэх, тлэх, тvvvvнийгнийг татвараас чєлєєлєх;татвараас чєлєєлєх;    ► 2/анхан шатны болон нягтлан бодох б2/анхан шатны болон нягтлан бодох бvvртгэл хєтлєєгртгэл хєтлєєгvvйгээс орлого, зарлагыг ньйгээс орлого, зарлагыг нь тодорхойлох боломжгтодорхойлох боломжгvvй татвар тєлєгчид хуульд заасанй татвар тєлєгчид хуульд заасан жишгээр татваржишгээр татвар ногдуулах;ногдуулах;   ► 33/татварын/татварын хэрэг бхэрэг бvvртгэхртгэх ажиллагааг Эражиллагааг Эрvvvvгийн байцаан шийтгэх хуулийн дагуугийн байцаан шийтгэх хуулийн дагуу явуулах;явуулах;   ► 4/тогтоосон хугацаанд татвар тєлєєг4/тогтоосон хугацаанд татвар тєлєєгvvй аж ахуйн нэгж, байгууллагын банкин дахьй аж ахуйн нэгж, байгууллагын банкин дахь харилцах дансныхарилцах дансны зарлагын гзарлагын гvvйлгээгйлгээг татвараа тєлж дуустал ттатвараа тєлж дуустал тvvр зогсоох;р зогсоох;   ► 5/татварын албанаас тогтоосон тєлбєл зохих татвар, х5/татварын албанаас тогтоосон тєлбєл зохих татвар, хvvvv, торгуулийг хугацаанд нь, торгуулийг хугацаанд нь тєлєєгтєлєєгvvй болй бол татвар хураахтатвар хураах vvйлйл ажиллагааг зохих журмын дагуу явуулах;ажиллагааг зохих журмын дагуу явуулах;   ► 66/ил/илvvvv тєлсєн татварыг дараачийн сар, улирал, жилийн татварт суутган тооцох буюутєлсєн татварыг дараачийн сар, улирал, жилийн татварт суутган тооцох буюу татвар тєлєгч хтатвар тєлєгч хvvсвэл тооцоо хийснээс хойш ЗО хоногийн доторсвэл тооцоо хийснээс хойш ЗО хоногийн дотор эгэгvvvvлэн олгох;лэн олгох;   ► 7/татвар, х7/татвар, хvvvv, торгууль тєлєхєєс зайлсхийсэн, татварын мэдээ, тайланг хугацаанд нь, торгууль тєлєхєєс зайлсхийсэн, татварын мэдээ, тайланг хугацаанд нь ирирvvvvлээглээгvvй, татварын хяналт шалгалтаар илэрсэн зєрчлийг арилгах арга хэмжээй, татварын хяналт шалгалтаар илэрсэн зєрчлийг арилгах арга хэмжээ аваагаваагvvй татвар тєлєгчид хуульд заасанй татвар тєлєгчид хуульд заасан хариуцлага ххариуцлага хvvлээлгэх;лээлгэх; ► 8/доод шатны албаны гаргасан8/доод шатны албаны гаргасан шийдвэрийгшийдвэрийг vvндэслэлгндэслэлгvvй гэжй гэж vvзвэл хзвэл хvvчингчингvvйй болгохболгох буюу єєрчлєх;буюу єєрчлєх; ► 9/татварын хяналт хэрэгж9/татварын хяналт хэрэгжvvvvлэхэд шаардлагатай мэдээ,судалгаа, бусад холбогдохлэхэд шаардлагатай мэдээ,судалгаа, бусад холбогдох баримт бичгийг иргэн, аж ахуйн нэгж,баримт бичгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаасбайгууллагаас vvнэ тєлбєргнэ тєлбєргvvй гаргууланй гаргуулан авах;авах; ► 10/ш10/шvvvvхэдхэд дараахь асуудлаар нэхэмжлэл буюу гомдол гаргах;дараахь асуудлаар нэхэмжлэл буюу гомдол гаргах;
 24. 24. Шүүхэд хандахШүүхэд хандах ► а/татварын хууль тогтоомж ноцтой зєрчсєн татвара/татварын хууль тогтоомж ноцтой зєрчсєн татвар тєлєгчийн ажтєлєгчийн аж ахуйнахуйн vvйл ажиллагаа эрхлэхийг бйл ажиллагаа эрхлэхийг бvvрмєсєн зогсоох;рмєсєн зогсоох;   ► б/татвар тєлєгч хууль тогтоомжоор хориглосонб/татвар тєлєгч хууль тогтоомжоор хориглосон vvйлдвэрлэл,йлдвэрлэл, vvйлчилгээ явуулж олсон орлого, ашигласан тоног тєхєєрємж,йлчилгээ явуулж олсон орлого, ашигласан тоног тєхєєрємж, багаж хэрэгсэл, тбагаж хэрэгсэл, тvvvvхий эд, материалыг бхий эд, материалыг бvvрмєсєн хураах;рмєсєн хураах; ► вв/татвар тєлєгч хууль тогтоомжоор хориглоог/татвар тєлєгч хууль тогтоомжоор хориглоогvvйй vvйлдвэрлэл,йлдвэрлэл,vvйлчилгээг зохих зєвшєєрєлгйлчилгээг зохих зєвшєєрєлгvvй явуулж олсонй явуулж олсон орлогыг борлогыг бvvрмєсєн хураах;рмєсєн хураах; ► г/татвар тєлєгч хуурамч буюу хг/татвар тєлєгч хуурамч буюу хvvчингчингvvй гэрээ хэлцэл, хуульй гэрээ хэлцэл, хууль бусбус vvйлдлээр олсон орлогыг бйлдлээр олсон орлогыг бvvрмєсєн хураах;рмєсєн хураах; ► д/албанд/албан vvvvргээ гргээ гvvйцэтгэхэд нь татварын байцаагчид саадйцэтгэхэд нь татварын байцаагчид саад учруулсан, эсэргучруулсан, эсэргvvvvцэлцэл vvззvvvvлсэн, тлсэн, тvvvvнийгнийг vvйл ажиллагаатай ньйл ажиллагаатай нь олбогдуулан мєрдєн хавчсан, амь бие, эролбогдуулан мєрдєн хавчсан, амь бие, эрvvvvл мэндэд нь халдажл мэндэд нь халдаж хохирол учруулсан гэм буруутай этгээдэд зохих шийтгэлхохирол учруулсан гэм буруутай этгээдэд зохих шийтгэл ххvvлээлгэх;лээлгэх; ► е/татварын єр тєлбєрийг барагдуулах;е/татварын єр тєлбєрийг барагдуулах; ► ж/хууль тогтоомжид заасан бусад асуудал.ж/хууль тогтоомжид заасан бусад асуудал.
 25. 25. Татварын улсын байцаагчТатварын улсын байцаагчийийн эрхн эрх ► 1/татвар ногдуулах, тєлєхтэй холбогд1/татвар ногдуулах, тєлєхтэй холбогдуулануулан хяналт шалгалт хийх, тайлбар,хяналт шалгалт хийх, тайлбар, лавлагаа гаргуулж авах;лавлагаа гаргуулж авах; ► 2/татварын хяналт шалгалтад шаардагдах магадлагаа, баримтын хуулбарыг2/татварын хяналт шалгалтад шаардагдах магадлагаа, баримтын хуулбарыг татвар тєлєгчийн харилцагч аж ахуйн нэгж, санхтатвар тєлєгчийн харилцагч аж ахуйн нэгж, санхvvvvгийн байгууллагаасгийн байгууллагаас vvнэнэ тєлбєргтєлбєргvvй гаргуулан авах;й гаргуулан авах;   ► 3/татвар ногдох з3/татвар ногдох зvvйл нуусныг гэрчлэх баримт болон эд хєрєнгийг татварйл нуусныг гэрчлэх баримт болон эд хєрєнгийг татвар тєлєгчєєс ттєлєгчєєс тvvр хугацаагаар хураан авах, хуулбарлах, барьцаалах, битр хугацаагаар хураан авах, хуулбарлах, барьцаалах, битvvvvмжлэх,мжлэх,   ► 4/орлого олох зориулалтаар ашиглаж байгаа, эсх4/орлого олох зориулалтаар ашиглаж байгаа, эсхvvл татвар ногдох зл татвар ногдох зvvйлийгйлийг хадгалж буй татвар тєлєгчийн байр, агуулах/тхадгалж буй татвар тєлєгчийн байр, агуулах/тvvvvний байршлаасний байршлаас vvл хамааран/-дл хамааран/-д нэвтрэн орж шалгалт, тооллого, ажлын зураг авалт, шаардлагтай болнэвтрэн орж шалгалт, тооллого, ажлын зураг авалт, шаардлагтай бол vvзлэгзлэг хийх;хийх; ► 5/аж ахуйн нэгж, байгууллага бусдад олгосон хєдєлмєрийн хєлс, шилж5/аж ахуйн нэгж, байгууллага бусдад олгосон хєдєлмєрийн хєлс, шилжvvvvлсэнлсэн орлогод татвар ногдуулж, суутган авч тєсєвт тєлєєгорлогод татвар ногдуулж, суутган авч тєсєвт тєлєєгvvй бол тй бол тvvvvнийг тухайн ажнийг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хєрєнгєєс нєхєн тєлахуйн нэгж, байгууллагын хєрєнгєєс нєхєн тєлvvvvлэх;лэх;   ► 6/татвар тєлєгчид энэ хуулийн 1З дугаар з6/татвар тєлєгчид энэ хуулийн 1З дугаар зvvйлийн 1 дэх хэсэгт заасанйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хариуцлага ххариуцлага хvvлээлгэх;лээлгэх;   ► 7/татвар тєлєгчийн хєрєнгє,7/татвар тєлєгчийн хєрєнгє, vvйлдвэрлэл, худалдааны нууцыг хадгалах;йлдвэрлэл, худалдааны нууцыг хадгалах;   ► 8/албан8/албан vvvvргээ гргээ гvvйцэтгэх явцад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хууль бусйцэтгэх явцад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хууль бус vvйлйл ажиллагаа явуулж байгаа нь илэрвэл холбогдох байгууллагад мэдэгдэх.ажиллагаа явуулж байгаа нь илэрвэл холбогдох байгууллагад мэдэгдэх.
 26. 26. ► Татварын хууль тогтоомжТатварын хууль тогтоомж ► Татвар, хураамж, төлбөрТатвар, хураамж, төлбөр ► Татварыг бий болгох хүчингүй болгохТатварыг бий болгох хүчингүй болгох ► Татвар төлөгч, түүнийг бүртгэхТатвар төлөгч, түүнийг бүртгэх ► Татвар ногдох зүйлТатвар ногдох зүйл ► Татвараас хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөхТатвараас хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх ► Татвар төлөх журамТатвар төлөх журам ► Татвар төлөгчийн эрх-6, үүрэг-15Татвар төлөгчийн эрх-6, үүрэг-15 ► Татвар төлөх үүрэг дуусгавар болох, шилжихТатвар төлөх үүрэг дуусгавар болох, шилжих ► Татвар төлөгчид хүлээлгэх хариуцлага-4Татвар төлөгчид хүлээлгэх хариуцлага-4 ► Улс-8, орон нутгийн татвар-15Улс-8, орон нутгийн татвар-15 ► Татварын хувь хэмжээг тогтоохТатварын хувь хэмжээг тогтоох ► Татварын албаны тогтолцооТатварын албаны тогтолцоо ► Татварын албаны баримтлах зарчим, чиг үүрэгТатварын албаны баримтлах зарчим, чиг үүрэг ► Татварын алба, татварын байцаагчийн эрх үүрэгТатварын алба, татварын байцаагчийн эрх үүрэг ► Татварын байцаагчид хүлээлгэх хариуцлагаТатварын байцаагчид хүлээлгэх хариуцлага ► Татварын байцаагчийн мэргэжлийн зэрэг, шагналТатварын байцаагчийн мэргэжлийн зэрэг, шагнал ► Татварын албаны төсөвТатварын албаны төсөв ► Татварын байцаагчийн эрхийн баталгааТатварын байцаагчийн эрхийн баталгаа

×