Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Identitat

851 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Identitat

 1. 1. Unitat 2:Identitat social I perspectiva psicosocial
 2. 2. Perspectives individualistes de la identitat: La identitat cosificada i la perspectiva biològica La identitat des del psicoanàlisi Dimensió fenomenològica de la identitat:
 3. 3. La identitat cosificada i la perspectiva biològica: Des daquesta visió les vivències o experiències psicològiques associades a la identitat es relacionarien amb una base biològicaDues grans teories:Teoria de Eysenck: Dos dimensions de base biològica extraversió – introversió centrals de la personalitat Neurosi/ estabilitat Sociobiologia: Estudi de la base biològica que tenen els grups per adaptar-se al mitjà. No es té en compte la naturalesa simbòlica del llenguatge amb la qual interpretem el jo
 4. 4. La identitat des del psicoanàlisi: La Configuració de la personalitat depèn en gran mesura de lexperiència relacional de dues pulsions bàsiques : eros (plaer i principi de vida) i thánatos (dolor o principi de mort).Considerant aquesta pulsió es proposa un model dedesenvolupament psicosexual de la personalitat en quatre fases a superar: 1. Latent 2. Bucal La no superació dalguna daquestes fases incidiria, Centrades 3. Anal En las zones a manera dansietat i conflictes psicològics en la vida adulta. erògenes 4. Fálica
 5. 5. Dimensió fenomenològica : Fa referència a lexperiència subjectiva que tenim del nostre jo mitjançant la consciència. Nosaltres ens contem la nostra història i la pensem com la nostra veritat, a partir daquesta les altres històries que contem sobre nosaltres solament podrien variar parcialment.Lagència: Lexperiència subjectiva del jo esta relacionada per la consciència dagència (pensar que com persona particular tinc el poder de produir efectes sobre els altres).Narrativa de si mateix: El llenguatge té un paper molt important en lexperiència subjectiva didentitat. Actuem més per la imatge que narrem de nosaltres mateixos que no pel que “objectivament” podríem ser.Identitat múltiple: Considera que part de la identitat depèn de diferents relacions que establim i les diferents situacions en les quals ens trobem.Diversitat cultural: La cultura (conjunt de tradicions, normes símbols i valors duna societat que es mantenen i transmeten entre les persones que formen part) modela a la identitat.
 6. 6. Perspectives socials de la identitat:Processos de categorització, comparació i diferenciaciósocialLa presentació del jo i la gestió de les impressions
 7. 7. Processos de categorització comparacio i diferenciació socialA la pregunta qui sóc jo podem respondre fent ús a categories socialsLes categories impliquen un conjunt de rols atributs, representacions, percepcionsetc. que igualen a la persona a la resta dintegrants de la categoria ignorant la sevaidiosincràsia personal.La representació que tenim duna determinada categoria depèn de la nostraideologia. (Ideologia = explicacions que la societat dóna del comportamentconsiderat grupal)Cada societat té unes categories disponibles que depenen de la seva història iaquestes amb les quals determinen les identitats socials possibles.
 8. 8. La teoria de la identitat social de Tajfel: •Categorització social: Conjunt de processos que permet ordenar lentorn en determinats grups. Té un valor instrumental : permet ordenar i simplificar tots els nostres coneixements de lentorn, i altre valor de control social: estructura la societat segons els interessos i valors dels grups dominants.3 processos socials queactuen conjuntament: •La identificació: Ens identifiquem, identifiquem i som identificats amb determinades categories socials, •La comparació social: Procés implícit de les percepcions que tenem dels altres. Establim diferenciació de nosaltres versus ells. Etnocentrisme: favoritisme cap al propi grup i menyspreu cap al exogrup. Prejudici sociocèntric: Certs grups poden tenir preferència cap a altre exogrup dominant.
 9. 9. Prejudicis i discriminació:categorització social Conjunts de creences socialment associades a unes categories socials. estereotips Tendeixen a mantenir-se: centrant latenció en els factors de les persones que corroborin el nostre estereotip. Actitud generalment negativa cap a determinades persones Prejudicis per la seva pertinença a certes categories socials. Comportament dirigit a les persones de les quals tenim prejudicis. dicriminació Tenen un doble objectiu: afavorir la categoria pròpia i perjudicar laliena.
 10. 10. La presentació del jo i la gestió de les impressions:. Rol: Model de comportaments que deriven duna determinada posició duna persona dintre duna situació dinteracció. Les persones representen diversos rols en relació amb lestructura social en la qual es troben. Atès l’ interiorització que podem fer dels rols, els poden intervenir en la configuració de la identitat de les persones. Estatus : Valoració que la societat li dóna al rol.
 11. 11. Teoria de la dramatúrgia de Goffman Goffman (fent analogia entre el teatre i la vida quotidiana): lexperiència didentitat pot ser el resultat dels rols representats amb els nostres interlocutors i segons el context.•Actuació dun rol:Goffman connecta lactuació de les persones amb la idea de rol; atès que durant les actuacions amb els mateixos interlocutors poden desenvolupar-serutines o pautes dacció que poden ser representades de forma similar diversesvegades.•Esteblishments:(Context limitat on es desenvolupa generalment un tipus dactivitat) La invisible: sutilitza per a preparar lactuació del rolTe dues regions: La visible on es desenvolupa lacció: sactua de manera fixa per a definir i donar sentit únic a lacció. Una bona actuació del rol permet que lactor tingui cert control sobre el comportament dels seus interlocutors, atès que els interlocutors infereixen informació no donada de forma explicita.
 12. 12. Perspectives Psicosocials de la identitat:Identitat i interacció simbòlica:La construcció sociohistòrica de laidentitat
 13. 13. Identitat i interacció simbòlica: El self /identitat depèn de la interacció amb els altres, del context concret en la qual tal interacció es dóna i en la manera en la qual els actors negocien els significats de la situació. Sorgeix una nova conceptualització del self que reconeix el rol que tenen els altres en la construcció del jo. La identitat es caracteritza per ser:• Situada i canviant: Segons la situació en la qual es manifesta, per tant és múltiple.• Ser emergent: Sorgeix de processos dinteracció social concrets.• Ser recíproca: Atès que respon en part a les respostes que ens donen els altres sobre nosaltres. Els altres actuen com un mirall, ens retornen una imatge de nosaltres mateixos.• Ser negociada:Si bé els altres ens retornen un reflex de nosaltres, nosaltres ajustem la nostra manera de pensar-nos, que així mateix repercuteix en la interacció amb laltre. Constituïm mitjançant aquests ajustaments successius una significació compartida.• És causa i resultat de la interacció social.
 14. 14. La construcció sociohistòrica de la identitatLes identitats passen a ser considerades construccionssocials, situades històricament i en funció delsinteressos polítics de lordre social dominant.La concepció occidental dominant del self quecaracteritza la mentalitat occidental està vinculada a laideologia dominant que refereix idea dindividualitat,autonomia i llibertat com valors centrals.

×